Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, Gorzów Wlkp. tel./faks Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zatwierdzam: Gorzów Wlkp., r.

2 Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony I. INFORMACJE OGÓLNE: zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiający: Adres Zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, Gorzów Wlkp. tel./faks strona internetowa: Nr EKD: REGON: NIP: Rodzaj działalności: Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: odbiór, obrót i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych oraz sprzedaż surowców wtórnych, działalność rolnicza, propagowanie zachowań ekologicznych i doradztwo w gospodarce odpadami Justyna Kmietowicz tel wew Niniejsza SIWZ oraz dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej dokumentacji. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Wykonawca może zwrócić się na do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z dokumentacją przetargową, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty. 5. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali niniejszą dokumentację, bez wskazania źródła zapytania i zamieści na ją na stronie internetowej, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło zgodnie z Ustawą. 6. Zapytania, dotyczące niniejszej dokumentacji w prowadzonym postępowaniu, powinny być jednocześnie przekazywane do wiadomości brokera ubezpieczeniowego Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. KJF Broker Sp. z o.o., przy współudziale którego będą zawarte i wykonywane umowy ubezpieczenia: KJF Broker Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 106, Gorzów Wlkp. tel , faks Sposób przekazywania dokumentów: W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, zwane korpespondencją, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefaksem, bądź drogą elektroniczną. Na żądanie drugiej strony fakt otrzymania dokumentów złożonych w formie innej niż pisemna należy niezwłocznie potwierdzić. Wymienione wyżej dokumenty przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia: 1) od ognia i innych zdarzeń losowych; 2) od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji; 3) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 4) maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk; 5) szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia wraz z kosztami dodatkowymi; Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 1

3 II a. 6) odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności (OC deliktowa) wraz z rozszerzeniami: - włączeniem szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, - włączeniem szkód wyrządzonych pośrednio lub bezpośrednio w środowisku przez jego zanieczyszczenie (wodę, powietrze, grunt oraz w drzewostanie lasów i parków) przez jakiekolwiek substancje, - odpowiedzialnością cywilną pracodawcy, - odpowiedzialnością cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, - odpowiedzialnością cywilną parkingu strzeżonego, - odpowiedzialność cywilna pojazdów nie podlegającemu obowiązkowi OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; 7) komunikacyjne: a) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, c) autocasco w ruchu i postoju oraz kradzież. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZEŃ Zamawiający zastrzega sobie prawo do uaktualnienia sum ubezpieczenia do chwili zawarcia ubezpieczenia, tj. do r. (dotyczy ewentualnego zbycia lub zakupu majątku w trakcie trwania wyboru Wykonawcy). W poniższych ubezpieczeniach WSZYSTKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, SĄ ZNIESIONE (WYKUPIONE). Wykonawca może zastosować powyższe ograniczenia tylko w przypadku, gdy jest to wymóg wynikający z ogólnych warunków ubezpieczeń, którego nie można znieść (wykupić). Ograniczenia odpowiedzialności określone kwotowo nie mogą przekroczyć w: 1) ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 400 zł, 2) ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej 100 zł. Ponadto w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej nie może być zastosowana franszyza redukcyjna, ani udział własny. 3) Przekroczenie powyższych limitów ograniczeń spowoduje odrzucenie oferty. Komentarz: Definicje wszystkich klauzul, o których mowa poniżej, zamieszczono w części II c SIWZ. Klauzule obligatoryjne są wymagane bezwzględnie, natomiast akceptacja klauzul fakultatywnych zależy od woli Wykonawcy. 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. dewastacja ubezpieczonego mienia) i na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: pożar (ogień), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, huragan, deszcz nawalny, śnieg, grad, lawina, ciężar/napór śniegu lub lodu, powódź, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodnokanalizacyjne (w tym m.in.: zalanie, pękanie rur), uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew lub innych wysokich konstrukcji, dym, sadza, ryzyko przepięć elektrycznych, zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami, objętymi ubezpieczeniem oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z OWU. Klauzule obligatoryjne: reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (inwestycyjna) (A2), przepięciowa (A3), rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), kosztów dodatkowych (A10), dewastacji (A11), ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli (A12), prac budowlanych (A13). Klauzule fakultatywne: przetężenia (B1), niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), zaliczki na poczet odszkodowania (B4), likwidacyjna dotycząca środków trwałych (B7), składowania (B8), funduszu prewencyjnego (B9), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (B10), odstąpienia od zasady proporcji (B11), odstąpienia od odtworzenia mienia (B12), czasu ochrony (B13). Załącznik nr: 6, 7 Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 2

4 Sumy ubezpieczenia: Budynki (dotyczy lokalizacji: Gorzów i Chróścik) ogółem: ,10 zł Budowle (dotyczy lokalizacji: Gorzów i Chróścik) ogółem: ,78 zł Budynek gospodarczy, budynki przemysłowe i składowomagazynowe, gospodarcze dla rolnictwa ogółem: ,45 zł Majątek trwały, maszyny ogółem: ,33 zł Urządzenia, wyposażenie ogółem: ,56 zł Sprzęt elektroniczny (starszy niż 5 lat) ogółem: ,00 zł Środki obrotowe (własne) ogółem: ,00 zł Środki obrotowe (obce) ogółem: ,00 zł Środki pieniężne ogółem: 7 000,00 zł Mienie pracownicze ogółem: ,00 zł Przepięcia limit odpowiedzialności ogółem: ,00 zł Przewrócenie się drzew i innych wysokich konstrukcji limit odpowiedzialności ogółem: ,00 zł Dewastacja ubezpieczonego mienia klauzula A12 ogółem: ,00 zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko; Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek (dokonane lub usiłowane), wandalizm (dewastacja), droga włamania (koszty naprawy zabezpieczeń). Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), prac budowlanych (A13). Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), zaliczki na poczet odszkodowania (B4), likwidacyjna dotycząca środków trwałych (B7), funduszu prawencyjnego (B9), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (B10), czasu ochrony (B13). Sumy ubezpieczenia: Majątek trwały, urządzenia, wyposażenie ogółem: ,00 zł Sprzęt elektroniczny ogółem: ,00 zł Środki pieniężne kradzież z włamaniem w lokalu ogółem: zł Środki pieniężne rabunek w lokalu ogółem: 7 000,00 zł Środki pieniężne rabunek w transporcie ogółem: 7 000,00 zł Koszty naprawy zabezpieczeń limit odpowiedzialności ogółem: 3 000,00 zł 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. oprogramowanie i bazy danych) i na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: all risks, a w szczególności szkody powstałe wskutek: a) działania człowieka tj. niewłaściwej obsługi sprzętu m.in. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie (dewastacja/ wandalizm); b) kradzieży z włamaniem i rabunku; c) ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej; d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.; e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia się ziemi; f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 3

5 Klauzule obligatoryjne: reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (inwestycyjna) (A2), przepięciowa (A3), rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), sprzętu przenośnego (A9), kosztów dodatkowych (A10), prac budowlanych (A13). Klauzule fakultatywne: szybkiej likwidacji szkód (sprzętu elektronicznego) (B2), niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), zaliczki na poczet odszkodowania (B4), kradzieży zwykłej (B5), likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (B6), składowania (B8), funduszu prewencyjnego (B9), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (B10), odstąpienia od zasady proporcji (B11), odstąpienia od odtworzenia mienia (B12), czasu ochrony (B13). Załącznik nr 8. Sumy ubezpieczenia: Sprzęt elektroniczny stacjonarny ogółem: ,41 zł Sprzęt elektroniczny przenośny ogółem: ,07 zł Oprogramowanie, bazy danych ogółem: ,00 zł 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk: System ubezpieczenia: na sumy stałe; Zakres ubezpieczenia: ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, w tym m.in. szkody spowodowane przez: a) pożar (ogień), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, huragan, deszcz nawalny, śnieg, grad, lawina, powódź, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza; b) kradzież z włamaniem i rabunek (dokonany lub usiłowany); c) działanie człowieka, tj. niewłaściwą obsługę sprzętu m.in. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie (dewastacja/wandalizm); Klauzule obligatoryjne: reprezentantów (A1), rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8), kosztów dodatkowych (A10). Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), zaliczki na poczet odszkodowania (B4), likwidacyjna dotycząca środków trwałych (B7), funduszu prewencyjnego (B9), odstąpienia od zasady proporcji (B11), odstąpienia od odtworzenia mienia (B12), czasu ochrony (B13). Sumy ubezpieczenia: ubezpieczone mienie obsługuje i znajduje się na terenie wysypiska w Chróściku. Sumy ubezpieczenia: Pojazdy i maszyny: Wartość do ubezpieczenia Rok produkcji Koparko-ładowarka PAUS BL 1000 HTS ogółem: ,00 zł 1986 Ładowarka kołowa KOMATSU WA 380 ogółem: ,00 zł 2004 Ładowarka kołowa KOMATSU WA 90 ogółem: ,00 zł 2007 Przerzucarka pryzm kompostowych Topturn X53 ogółem: ,00 zł 2010 Ładowarka Teleskopowa JCB ogółem: ,00 zł 2010 Rozdrabniacz HAMMEL VB 650 D-I/S ogółem: ,00 zł 1999 Urządzenie dekontaminacyjne Telesto ogółem: ,00 zł 2008 Wózek widłowy HC ogółem: ,00 zł 2008 Wózek widłowy HC ogółem: ,00 zł 2008 Kompaktor Hanomag CD 300 ogółem: ,00 zł 1996 Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 4

6 Ładowarka kołowa KOMATSU WA 250 ogółem: , Wózek widłowy ogółem: 8.455, Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko; Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów, koszty dodatkowe, tj. m.in. koszty transportu związane z naprawieniem szkody, montażu i demontażu, ustawienia i rozebrania rusztowań, użycia dźwigu w celu wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów, wykonania napisów na ubezpieczonych przedmiotach, usług ekspresowych, trwałego pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną, itp. ubezpieczenie dotyczy wszystkich lokalizacji ZUO Sp. z o.o. Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8). Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), zaliczki na poczet odszkodowania (B4), funduszu prewencyjnego (B9), czasu ochrony (B13). Sumy ubezpieczenia: Szyby i inne przedmioty szklane ogółem: 5 000,00 zł Koszty dodatkowe (tj. koszty transportu,montażu, demontażu, rusztowań, użycia dźwigu, itp.) ogółem: 1 000,00 zł 6. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) szkodę na osobie, rozumianą jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 2) szkodę rzeczową, rozumianą jako szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. System ubezpieczenia: na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia tzn. do wyczerpania sumy gwarancyjnej, niezależnie od liczby szkód (system dotyczy OC deliktowej i podlimitów rozszerzających OC deliktową); Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8). Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), funduszu prewencyjnego (B9), czasu ochrony (B13). a) odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością lub posiadanym mieniem (nieruchomościami i mieniem ruchomym) (OC deliktowa). Suma gwarancyjna: OC deliktowa ,00 zł ROZSZERZENIA OC DELIKTOWEJ: - włączenie szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania: Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Suma gwarancyjna: podlimit OC na szkody wodno-kanalizacyjne i c.o ,00 zł Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 5

7 - włączenie szkód wyrządzonych pośrednio lub bezpośrednio w środowisku przez jego zanieczyszczenie (wodę, powietrze, grunt oraz w drzewostanie lasów i parków) przez jakiekolwiek substancje: Zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone pośrednio lub bezpośrednio w środowisku przez jego zanieczyszczenie (wodę, powietrze, grunt oraz w drzewostanie lasów i parków) przez jakiekolwiek substancje. Suma gwarancyjna: OC deliktowa ,00 zł - odpowiedzialność cywilna pracodawcy: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oparta na art Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie ma zastosowanie do sytuacji, gdy na pracodawcy ciąży obowiązek zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pracownika wraz z wynikłymi z takiego zdarzenia kosztami. Suma gwarancyjna: podlimit OC pracodawcy ,00 zł - odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (OC kontraktowa). Suma gwarancyjna: podlimit OC kontraktową ,00 zł - odpowiedzialność cywilna parkingu strzeżonego: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem parkingu strzeżonego, czyli o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczającego. Są to szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, tj. umowy przechowania pojazdów na parkingu strzeżonym (odpowiedzialność kontraktowa), a także szkody wobec osób niezwiązanych umową z Ubezpieczającym, jakich mogą doznać na parkingu z tytułu odpowiedzialności deliktowej. Suma gwarancyjna: podlimit na OC parkingu strzeżonego - delikt, kontrakt ,00 zł podlimit na 1stanowisko parkingowe ,00 zł - odpowiedzialność cywilna pojazdów nie podlegającemu obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów. Suma gwarancyjna podlimit na OC ,00 zł - odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych: Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z użytkowaniem nieruchomości (budynki, budowle) i rzeczy ruchomych (maszyny, urządzenia) na podstawie umów użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej. podlimit na OC najemcy rzeczy ruchomych ,00 zł 7. Ubezpieczenia komunikacyjne: Klauzule obligatoryjne: rozliczenia składek (A4), warunków i taryf (A5), zgłaszania szkód (A6), oględzin po szkodzie (A7), rozstrzygania sporów (A8). Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 6

8 Klauzule fakultatywne: niezawiadomienia w terminie o szkodzie (B3), zaliczki na poczet odszkodowania (B4), funduszu prewencyjnego (B9), czasu ochrony (B13). a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: Zakres ubezpieczenia: zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Suma gwarancyjna: na osobie minimalna ustawowa na każdy z pojazdów w mieniu minimalna ustawowa na każdy z pojazdów b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: Zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego kierowcy i pasażerów pojazdu, w tym również szkody powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu, podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy oraz ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu. Suma ubezpieczenia: zł (na każdy z pojazdów) c) Ubezpieczenie autocasco w ruchu i postoju oraz kradzież: Zakres ubezpieczenia: uszkodzenia pojazdu w ruchu i postoju, kradzież pojazdu. Wyłączony: udział własny w każdej szkodzie, redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie. Dotyczy pojazdu Renault Koleos (FG 68387): rozszerzenie zakresu o ubezp. Asistance Polska i Europa (min.pojazd zastępczy, holowanie - dot.również Europy). Wariant wyceny: ustalenie wartości odszkodowania na podstawie kosztorysu przedstawionego przez zakład naprawczy, bez potrącania rynkowego ubytku wartości części przy wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia: wg wartości netto (proszę oszacować) II b. DEFINICJE KLAUZUL: a) Klauzule obligatoryjne bezwzględnie obowiązujące: A1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A2. Klauzula automatycznego pokrycia (inwestycyjna) z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. realizowanych przez Ubezpieczającego, będą automatycznie pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. Zgłoszenie tych inwestycji do ubezpieczenia, będzie się odbywało kwartalnie, tj. - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym kwartale po zawarciu umów ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych od momentu zawarcia umowy, Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 7

9 - do dnia 10-go miesiąca następnego po zakończonym okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w okresie ubezpieczenia. Składka za inwestycje zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana zgodnie z formułą pro rata temporis od dnia, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A3. Klauzula przepięciowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna szkody w urządzeniach, instalacjach elektrycznych, sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja odnosi się też do szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A4. Klauzula rozliczenia składek z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A5. Klauzula warunków i taryf z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki), obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A6. Klauzula zgłaszania szkód z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: "W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w warunkach". Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A7. Klauzula oględzin po szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w procedurze likwidacji szkód Ubezpieczyciel zobowiązuje się przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniami do dokonania oględzin w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych ubezpieczeń w ciągu trzech dni roboczych. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A8. Klauzula rozstrzygania sporów z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. A9. Klauzula sprzętu przenośnego z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (m.in. w laptopach), użytkowanym również poza miejscem ubezpieczenia. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A10. Klauzula kosztów dodatkowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione: 1). koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia; 2). koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia; Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 8

10 3). koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. Koszty, o których mowa w pkt 1 i 2, Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości określonej w tych punktach, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. A11. Klauzula dewastacji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach niniejszej klauzuli do ubezpieczenia przyjmuje się szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie. Ubezpieczenie będzie zawarte w systemie na pierwsze ryzyko, a wysokość szkody i odszkodowania wyliczone zostaną według zasad określonych w OWU od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie nie będzie obejmować swym zakresem: a) uszkodzenia mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti, b) budynków w budowie, c) gotówki oraz wartości pieniężnych, dokumentów, planów, modeli, wzorców, d) szyb i innych przedmiotów szklanych w wyniku zadrapania, e) stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone w ramach innych ubezpieczeń. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi zł. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A12. Klauzula ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. A13. Klauzula prac budowlanych - zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. b) Klauzule fakultatywne dodatkowe, rozszerzające zakres ochrony: B1. Klauzula przetężenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu zł. Dotyczy ognia i innych zdarzeń losowych. B2. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.), Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji, sporządzając sto- Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 9

11 sowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Protokół szkody będzie sporządzony (bądź zatwierdzony) przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu spółki i każdorazowo zawierał będzie również dokumentację zdjęciową. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Klauzula będzie miała zastosowanie wyłącznie do szkód o wartości nie większej niż zł. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B3. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. B4. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel, w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody, stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń, z wyłączeniem ubezpieczenia OC. B5. Klauzula kradzieży zwykłej z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem jednak, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B7. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. B8. Klauzula składowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B9. Klauzula funduszu prewencyjnego z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny na cele poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa (zakładu), w wysokości minimum 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego zapyta- Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 10

12 nia ofertowego. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania w/w środków z Ubezpieczycielem. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. B10. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B11. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie dla poszczególnego składnika mienia, a rzeczywistą wartością tego mienia na dzień szkody, wynosi nie więcej niż 130%. Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. B12. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. B13. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak opłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek jej raty, pomimo upływu terminu jej płatności, nie może być podstawą do odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy, ani skutkować brakiem lub wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki, bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy, bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki, bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń. II c ZASADY WYCENY UBEZPIECZANEGO MAJĄTKU: Podane kwoty sum ubezpieczenia oparte zostały o następujące zasady wyceny: Budynki i budowle wycenione są wg wartości księgowej brutto. Majątek trwały, urządzenia, maszyny, wyposażenie i sprzęt elektroniczny wyceniono wg wartości księgowej brutto. W ubezpieczeniach na pierwsze ryzyko, przyjęto stany maksymalne poszczególnych składników majątku, jakie mogą być narażone na szkodę w wyniku zdarzenia. Ujęcie podatku VAT: Wartość netto (bez VAT). II d.informacje DODATKOWE: Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 11

13 II e. 1). Informacja dotycząca szkodowości ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., pomocna przy opracowaniu oferty, została przedstawiona jako załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 2). Lokalizacja posiadanych i zarządzanych przez ZUO Sp. z o.o. obiektów: - ZUO, ul. Teatralna 49, ul. Śląska Gorzów Wlkp., - RZUO wysypisko-sortownia ul. Małyszyńska 180, Chróścik, - gospodarstwo rolne Stanowice 29, gm. Bogdaniec; 3). Aktualna liczba pracowników 118; 4). Maksymalna wartość ubezpieczanego mienia w jednej lokalizacji (PML) ok ,15 zł; Lokalizacja: RZUO Chróścik (Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów); 5). Wartość obrotów osiągniętych przez ZUO Sp. z o.o. w roku ubiegłym ,55 zł; 6). Planowany obrót za rok bieżący zł; 7). Wartość obrotów z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego ,15 zł 8). Planowany obrót na rok bieżący (dotyczy ubezpieczenia parkingu strzeżonego) zł 9). Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe: przeciwpożarowe: urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie pianowe i proszkowe we wszystkich obiektach; hydranty gaśnicze obiekt w Chróściku wysypisko. przeciwkradzieżowe i przeciwwłamaniowe: Budynek przy ul. Teatralnej 49 to obiekt w zabudowie zwartej budynków mieszkalnych lub przylegający bezpośrednio do budynków mieszkalnych. Obiekty w Chróściku wysypisko-sortownia przy ul. Małyszyńskiej 180 oraz w Stanowicach to obiekty niezamieszkane, położone od najbliższej siedziby ludzkiej w odległości przekraczającej 100m. Budynki, w których znajduje się ubezpieczany majątek, sprzęt elektroniczny, to budynki zbudowane z cegły, betonu oraz stali/szkła. Ubezpieczany sprzęt zlokalizowany jest na poziomie parteru i powyżej parteru budynków. Kraty w oknach na parterze obiektów. Zabezpieczenie drzwi w budynkach drzwi wejściowe zabezpieczone są 2 zamkami. kamera telewizyjna na obiekcie w Chróściku ul. Małyszyńska 180 (wysypisko). Stały dozór na zewnątrz obiektu Chróścik ul. Małyszyńska 180, ZUO ul. Teatralna 49. Zainstalowana Kamera jest ustawiona na bramę wjazdową do obiektu. Na obiekcie w Chróściku wywoływany jest alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu deponator. 7. Konserwacja ubezpieczanego sprzętu elektronicznego jest dokonywana przez własny personel. Zakład korzysta z UPS, jako źródła zasilania. 8. Sposób przechowywania i transportu gotówki: Gotówka w ZUO przy ul. Teatralnej przechowywana jest w kasetce metalowej umieszczonej w sejfie. W drzwiach wejściowych pomieszczenia z sejfem są dwa zamki. W ZUO ul.cichońskiego Parking pieniądze znajdują się w kasie fiskalnej pod dozorem. W RZUO przy ul. Małyszyńskiej gotówka przechowywana jest w kasetce metalowej. Kwota pogotowia kasowego wynosi zł (4.000 zł ZUO ul. Teatralna 49, 500 zł ZUO ul.cichońskiego, zł RZUO ul. Małyszyńska 180). Transport gotówki odbywa się 5 razy w miesiącu na terenie jednej miejscowości Gorzów Wlkp. Konwój gotówki dokonywany jest przez pracownika samochodem służbowym w torbie. Maksymalna kwota przewożona podczas jednego transportu wynosi zł. 9. Informacje dotyczące parkingu strzeżonego: Adres: ul. Teatralna 49. Wjazd na parking od ulicy Cichońskiego. Parking posiada 100 miejsc parkingowych. Ogrodzony siatką metalowa na stelażach, mur ceglano-betonowy. Ochrona parkingu jest całodobowa. Posiada łączność telefoniczną z policją. Wjazd na parking ograniczony szlabanem. Plac o podłożu utwardzony grunt, oświetlony. Miejsca parkingowe wyznaczone pasami oraz sektory odgrodzone słupkami połączonymi łańcuchem. Pojazdy są oddawane na przechowanie za odpowiednim pokwitowaniem, zawierającym m.in. datę i godzinę przyjęcia pojazdu oraz numer rejestracyjny.. POZOSTAŁE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ: 1. Doubezpieczenie majątku nowo nabytego oraz takiego, dla którego okres dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej kończy się później niż 31 grudnia 2011 r. dokonywane będzie na takich samych wa- Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 12

14 runkach jak ubezpieczenia zawarte zgodnie z ofertą. Okres ubezpieczenia wyrównany zostanie do 31 grudnia 2012 r., składka zostanie naliczona, zgodnie z formułą pro rata temporis za każdy dzień ochrony. 2. Składka za ubezpieczenia opłacana będzie w dwóch ratach, zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie, przy czym stawki te obowiązują przez cały okres ubezpieczenia. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na konto Ubezpieczyciela w terminie: I rata 21 dni od wystawienia polis ubezpieczeniowych, II rata 6 m-cy od początku odpowiedzialności. 3. Ubezpieczający zostanie powiadomiony w formie pisemnej przez Ubezpieczyciela o możliwości doubezpieczenia mienia po zaistniałej szkodzie (zasada wyczerpania się sumy ubezpieczenia), w chwili zgłaszania tej szkody przez Ubezpieczającego. Decyzję o doubezpieczeniu podejmie Ubezpieczający i ma wówczas prawo do dokonania doubezpieczenia na niezmienionych warunkach. 4. Bieżące inwestycje realizowane przez Ubezpieczającego będą automatycznie i bez dodatkowej składki pokryte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, zawartym w systemie na pierwsze ryzyko, z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych. 5. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej zostaną Ubezpieczającemu zwrócone składki. Kwota składki podlegającej zwrotowi będzie ustalona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Wykonawca składając ofertę akceptuje jednocześnie wyżej wymienione wymogi dodatkowe. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Realizacja zamówienia : - od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, umowa jest zawarta z przyjęciem założenia: 1 rok, zgodnie z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów. IV. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP; 2). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3). znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana, zgodnie z formułą: "spełnia nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, wyszczególnionych w części V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin termin składania ofert. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. ZAWARTOŚĆ OFERTY WYMAGANE DOKUMENTY: Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 13

15 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: l.p. Nazwa / rodzaj dokumentu Uwagi 1. Formularz ofertowy, zawierający podstawowe informacje o firmie, cenę ofertową składkę ubezpieczeniową z rozdzieleniem na poszczególne ryzyka / ubezpieczenia, informację o akceptacji klauzul, wysokości ewentualnie zastosowanych franszyz Załącznik nr 1, i udziałów własnych oraz oszacowaną wartość pojazdów do ubezpieczenia autocasco (odnośnie zadania nr 1) w przypadku przyznania mu zamówienia, zobowiązuje się on do zawarcia pisemnej umowy o treści zgodnej z SIWZ, w 2. terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego Oświadczenie zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i przyjmuje je Załącznik nr 1, Wykonawcy, że bez zastrzeżeń uważa się za związanego ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia wszystkie warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Załącznik nr 2 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Kopia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP 6. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów 7. Ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczeń określonych w niniejszej SIWZ 2. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych powyżej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. VI. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt l, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy w części IV, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt l. 4. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, winien załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w części V, celem potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych do ubiegania się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie z art. 22 ust. 1, art. 24 pzp. składa w ich imieniu pełnomocnik lub Wykonawcy podpisują oświadczenie wspólnie na jednym formularzu. VII. WADIUM: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawcy są związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 14

16 X. OFERTA WARIANTOWA I CZĘŚCIOWA: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Nie dopuszcza się powierzania żadnych czynności objętych zamówieniem podwykonawcom. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 2. Oferta winna być sporządzona pisemnie w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym, komputerowo lub na maszynie. Załączone dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, winny być uzupełnione w tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty nieprzetłumaczone będą uznane za niedołączone. 3. Wszystkie strony oferty i załączników winny być ponumerowane. Wymóg ten nie ma zastosowania do ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, załączonych do oferty. 4. Podpis pod formularzem oferty, oświadczeniami, zmianami, kserokopiami z dokumentów stwierdzających zgodność z oryginałami, winny złożyć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób określony w akcie rejestrowym. Kserokopie nie potwierdzone nie będą uznane. Do oferty należy załączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną przez notariusza kopię dokumentu, stwierdzającą umocowanie do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów wymaganych w SIWZ. 5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy występujący wspólnie winni być wymienieni na formularzu oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz na kopercie wewnętrznej, w której umieszczona jest oferta. Ofertę i wszystkie dokumenty podpisuje ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik. Do oferty należy załączyć oryginały lub notarialnie poświadczone kopie pełnomocnictw, udzielonych pełnomocnikowi przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6. Składanie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na podstawie art. 297 Kodeksu Karnego i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp). 7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawcy zabrania się modyfikacji treści SIWZ. 8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (obowiązują wzory dokumentów załączonych do SIWZ). 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się integralną częścią SIWZ. 10. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 12. W interesie Wykonawcy jest: - aby formularz oferty wraz z załącznikami (wszystkie wymagane dokumenty) były spięte lub zbindowane w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Zachowanie powyższego, jak również ułożenie dokumentów, zgodnie z kolejnością przedstawioną w części V niniejszej SIWZ, ułatwi i usprawni pracę Komisji Przetargowej, - aby z uwagi na charakter wykonywanej pracy, siedziba firmy, bądź jej przedstawicielstwo znajdowało się w miejscu działania Zamawiającego. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 2. Oferta powinna wyrażać ostateczną sumaryczną cenę ubezpieczenia z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego z punktów wymienionych w części II przedmiotu zamówienia). Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. 3. Nie dopuszcza się skreśleń i poprawek w cenie ofertowej. Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 15

17 XIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Ofertę, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy umieścić w kopercie wewnętrznej opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres każdego z Wykonawców oraz nazwę i adres Zamawiającego. Następnie całość należy umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej następującym oznaczeniem: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, Gorzów Wlkp. OFERTA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Nie otwierać przed dniem: godz: 10:30 Koperty, zewnętrzna i wewnętrzna, winny być szczelnie zamknięte, aby nie budziły wątpliwości, co do ich wcześniejszego otwarcia. XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ZUO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, sekretariat, do dnia r. do godz. 10: O terminie wpłynięcia oferty nie decyduje data stempla pocztowego. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu ich składania o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: ZUO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, o godz. 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i pozostałych czynników podlegających ocenie. 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienie Wykonawcy nie może mieć charakteru negocjacji, ani też zmienić treści oferty. 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 16

18 4. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. XVII. OCENA OFERTY: 1. Oceny ofert będzie dokonywał Ubezpieczający. Ubezpieczający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. 2. Oferty, spełniające postawione warunki, oceniane będą wg następujących kryteriów, którym przypisano odpowiednie wagi procentowe: 1. Cena oferty (P i ) 60% 2. Wysokość franszyz i udziałów własnych (F i ) 15% 3. Zaakceptowane klauzule dodatkowe (K i ) 25% 5. Maksymalna łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi Każdemu z kryteriów przypisana zostaje maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach przyznawana będzie według następujących zasad: 5.1 Cena oferty (P i ) oceniana będzie obliczana w następujący sposób: a) 60 pkt uzyskuje oferta o najniższej cenie za wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej; b) ofertom o cenie wyższej przypisywane są wartości punktowe według poniższej formuły: cmin Pi = % c i gdzie: P i liczba punktów za cenę oferty Wykonawcy i; c min cena oferty najtańszej; c cena oferty Wykonawcy i; i 5.2 Wysokość franszyz i udziałów własnych (W i ) zgodnie z wymogami Ubezpieczającego, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach, w postaci franszyz (integralnych i redukcyjnych) oraz udziałów własnych, są zniesione (wykupione). Jeżeli jednak Oferent zastosuje któreś z ograniczeń, w przypadku, gdy jest to wymóg wynikający z ogólnych warunków ubezpieczeń, którego nie można znieść (wykupić), wówczas ocena polega na następujących zasadach: Ocenie podlegają franszyzy i udziały własne zastosowane w następujących ubezpieczeniach: 1. od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 4. szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 5. odpowiedzialności cywilnej deliktowej: a) z rozszerzeniami: włączeniem szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, włączeniem szkód wyrządzonych pośrednio lub bezpośrednio w środowisku, odpowiedzialnością cywilną pracodawcy, odpowiedzialnością cywilną kontraktową, b) z rozszerzeniem o OC parkingu strzeżonego. Ograniczenia wprowadzone w ubezpieczeniach wymienionych w pkt. 1-4 będą oceniane następująco: Franszyzy i udziały własne Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 17

19 Zastosowane ograniczenia (przedział kwotowy) Ilość przyznanych punktów 0 zł 20 pkt. od 1 do 50 zł 17 pkt. od 51 zł do 100 zł 13 pkt. od 101 zł do 200 zł 9 pkt. od 201 zł do 300 zł 5 pkt. od 301 zł do 400 zł 2 pkt. powyżej 400 zł 0 pkt. Ograniczenia wprowadzone w ubezpieczeniach wymienionych w pkt. 5 a)-b) będą oceniane następująco: Franszyzy i udziały własne OC delikt z rozszerzeniem o szkody wod-kanaliz. i co., szkody w środowisku, OC pracodawcy, OC kontrakt Zastosowane franszyzy integralne Ilość przyznanych punktów (przedział kwotowy) 0 zł 12 pkt. od 1 do 50 zł 8 pkt. od 51 zł do 100 zł 4 pkt. OC parkingu strzeżonego Zastosowane ograniczenia Ilość przyznanych punktów (przedział kwotowy i procentowy) brak ograniczeń 8 pkt. do 5% szkody rzeczowej 4 pkt. do 10% szkody rzeczowej 1 pkt. lub: 0 zł 8 pkt. od 1 zł do 200 zł 5 pkt. od 201 zł do 300 zł 3 pkt. od 301 zł do 400 zł 2 pkt. od 401 zł do 500 zł 1 pkt. W przypadku, gdy Oferent w danym rodzaju ubezpieczenia przyzna jednocześnie dwa ograniczenia, tj. franszyzę i udział własny (wyrażony procentowo lub kwotowo) otrzyma 0 pkt., a w przypadku OC parkingu strzeżonego jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Oferent w danym rodzaju ubezpieczenia przyzna tylko wyrażony procentowo udział własny lub franszyzę redukcyjną otrzyma 0 pkt. (nie dotyczy to OC parkingu strzeżonego). W przypadku, gdy Oferent poda wysokość franszyz lub udziałów własnych w walucie innej, niż polskie złote, Ubezpieczający w tracie oceny ofert dokona przeliczenia, w oparciu o średni kurs NBP z dnia otwarcia ofert. Ubezpieczający przypomina, że ograniczenia odpowiedzialności nie mogą przekroczyć w: 4) ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 400 zł, 5) ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniami: włączeniem szkód wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, włączeniem szkód wyrządzonych pośrednio lub bezpośrednio w środowisku, odpowiedzialnością cywilną pracodawcy, odpowiedzialnością cywilną kontraktową 100 zł. Ponadto w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z powyższymi rozszerzeniami nie może być zastosowana franszyza redukcyjna, ani udział własny. 3. ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej parkingu strzeżonego 10% wysokości szkody rzeczowej lub 500 zł w szkodzie rzeczowej. Wykonawca może tu zastosować tylko jedno z ograniczeń albo franszyzę albo udział własny. Na szkodzie osobowej nie mogą być zastosowane żadne ograniczenia. Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 18

20 4. Przekroczenie powyższych limitów ograniczeń spowoduje odrzucenie oferty. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: F i = Łączna ilość punktów x 15% gdzie: F i liczba punktów za zastosowane ograniczenia w ofercie Wykonawcy i; 5.3 Zaakceptowane klauzule dodatkowe (K i ) ocena polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul, rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg następujących zasad: Klauzule dodatkowe (fakultatywne) Numer klauzuli rozszerzającej zakres ochrony Ilość przyznanych punktów za każdą klauzulę B2, B4 2 pkt. B1, B3, B8, B12, B13 3 pkt. B5, B6, B7, B10 10 pkt. B11 20 pkt. B9 21 pkt. Komentarz: Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych numerami od A1 do A10 (klauzule obligatoryjne) spowoduje odrzucenie oferty. UWAGA w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w Zapytaniu Ofertowym, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: K i = Łączna ilość punktów x 25% gdzie: K i liczba punktów za przyjęte klauzule dodatkowe w ofercie Wykonawcy i; 7. Dla każdej oferty osobno zsumowana zostanie liczba punktów przyznana przez Ubezpieczającego dla każdego kryterium. 8. Największa suma punktów uzyskana z wszystkich kryteriów stanowić będzie o najkorzystniejszej ofercie. XVIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWARCIE UMOWY: 1. Zamawiający ogłoszenie o wyniku postępowania podaje do publicznej wiadomości: - przesyłając zawiadomienie każdemu z Wykonawców, - zamieszczając je na stronie internetowej 2. W zawiadomieniu wysyłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy (wzór umowy załącznik nr 3). 3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia skutecznego przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie późniejszym niż przed upływem terminu związania ofertą. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Przetarg na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej: ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 19

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy: ZP/PN/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEGRANICZONY o wartości poniżej 200 000 EURO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ. Zapytanie ofertowe Godkowo, 22.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu teleinformatycznego Gmina Godkowo Godkowo 14 14-407 Godkowo Tel. 055-249 72 10, fax 055-249 72 57 e-mail sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr (miejscowość, data)

Załącznik Nr (miejscowość, data) Załącznik 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik Nr 1/str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik Nr 1/str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo