PI Mszana, r. PI.KW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013"

Transkrypt

1 Gmina Mszana ul. 1 Maja Mszana Telefon: , , Fax: PI Mszana, r. PI.KW Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie NNW członków ochotniczej straży pożarnej. W związku z wnioskami potencjalnych Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przesyłamy ich treść i udzielone odpowiedzi. Pytanie 1: Prosimy o informację czy na terenie gminy od 1997 roku wystąpiła powódź? Na terenie Gminy Mszana nie wystąpiła powódź od 1997 roku. Zamawiający informuje że w 2010r., na skutek intensywnych opadów nastąpiło zalanie boiska sportowego w Połomi. Pytanie 2: Czy jednostki zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na terenie zalewowym? Jednostki zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się na terenie zalewowym Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, na wykreślenie zapisu: zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, na wykreślenie zapisu: zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej następującej klauzuli: Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów- Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli protokołami okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywania prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: str. 1

2 Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych- w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do uszkodzeń o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli. Pytanie 6: Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rażącego niedbalstwa Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rażącego niedbalstwa. Pytanie 7: Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów wynajęcia rzeczoznawców. Proponowany limit ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla kosztów wynajęcia rzeczoznawców. Pytanie 8: W ubezpieczeniu Autocasco prosimy o wykreślenie zapisu o wstępnej likwidacji z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o wstępnej likwidacji z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego. Pytanie 9: Prosimy o wyłączenie klauzuli uznania zabezpieczeń Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli uznania zabezpieczeń Pytanie 10: Prosimy o wyłączenie klauzuli szybkiego usuwania szkód. W razie braku zgody na wyłączenie powyższej klauzuli prosimy o włączenie zapisu: dotyczy szkód o wartości do 2 000,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli szybkiego usuwania szkód oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu: dotyczy szkód o wartości do 2 000,00 zł. Pytanie 11: Prosimy o wyłączenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji. W razie braku zgody na wyłączenie powyższej klauzuli prosimy o wprowadzenie limitu do powyższej klauzuli. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do wysokości ,00 zł., na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 12: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): Załącznik nr 2 Określenie do jakiej wartości (1500zł, 3500zł) - sumy na każdy składnik - przyjmujemy mienie (przedmiot ubezpieczenia) jako mienie niskocenne ; Zamawiający informuje iż mienie ( przedmiot ubezpieczenia) jako mienie niskocenne dotyczy mienia do wartości 3 500,00 zł. str. 2

3 Pytanie 13: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): W klauzuli Szybkiego usunięcia szkody umożliwienie wprowadzenia zgłoszenia szkody na infolinię (numer telefonu) ubezpieczyciela wskazaną w dokumentacji ubezpieczeniowej, wprowadzenie zapisu: protokół o którym mowa w niniejszej klauzuli musi zawierać przyczynę szkody, zakres szkody, cała dostarczona dokumentacja rozliczeniowa będzie podlegała weryfikacji przez Ubezpieczyciela, na podstawie której zostanie dopiero ustalona wartość (wysokość) ewentualnej wypłaty odszkodowania. Niezależnie od trybu obsługi tego typu zdarzenia, pozostałe elementy likwidacji w tym przeprowadzenie likwidacji technicznej (m.in. oględziny) muszą być przeprowadzone przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do wnioskowania o inne niezbędne do likwidacji szkody informacje lub dokumenty. kto będzie oceniał czy uszkodzone mienie ma strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych? Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści klauzuli następujących zapisów: Ubezpieczony dokona również zgłoszenia szkody na infolinię (numer telefonu) ubezpieczyciela wskazaną w dokumentacji ubezpieczeniowej, protokół o którym mowa w niniejszej klauzuli musi zawierać przyczynę szkody, zakres szkody, cała dostarczona dokumentacja rozliczeniowa będzie podlegała weryfikacji przez Ubezpieczyciela, na podstawie której zostanie dopiero ustalona wartość (wysokość) ewentualnej wypłaty odszkodowania. Niezależnie od trybu obsługi tego typu zdarzenia, pozostałe elementy likwidacji w tym przeprowadzenie likwidacji technicznej (m.in. oględziny) muszą być przeprowadzone przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do wnioskowania o inne niezbędne do likwidacji szkody informacje lub dokumenty. Zamawiający informuje również iż ocena czy uszkodzone mienie ma strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych będzie dokonywana przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Pytanie 15: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem: określenie liczby i rodzaju zamków w drzwiach zewnętrznych do budynków lub lokali, w których znajduje się ubezpieczane mienie (zwykłe, wielozastawkowe, atestowane przeciwwłamaniowe itp.) w każdej jednostce wskazanej w załącznikach do SIWZ; Zamawiający informuje że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały opisane w załączniku nr 4a do SIWZ, zbiorcze zestawienie majątku w części C Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Tabela nr II. Brak wypełnienia tej części przez Ośrodek Pomocy Społecznej podyktowany jest tym że administratorem budynku jest Gminny Ośrodek Sportu i dane te są zamieszczone w części dotyczącej Gminnego Ośrodka Sportu. Pytanie 16: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem: określenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (sejf, kasa fiskalna, kaseta itp.) dla gotówki (wartości pieniężnych) ubezpieczanych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu. Zamawiający informuje że gotówka przechowywana jest w kasach fiskalnych, sejfach, kasetach. Pytanie 17: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): Załącznik nr 2 Pkt. 7 ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: kradzież z włamaniem mienia znajdującego się w budynkach lub lokalach Gminy Mszana zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach SIWZ; str. 3

4 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w części - ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (Załącznik nr 2 Pkt. 7 ): kradzież z włamaniem mienia znajdującego się w budynkach lub lokalach Gminy Mszana zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach SIWZ. Pytanie 18: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): Załącznik nr 5a Umożliwienie pobrania składki dodatkowej za doubezpieczenie, które wyniknie z wzrostu sum ubezpieczenia po aktualizacji w dniach (wykreślenie zapisu dot. 10% wzrostu wartości majątku bez pobierania składki dodatkowej) klauzula Niezmienności Taryf ; klauzula wypłaty odszkodowania do wartości zakupu wprowadzenie dodatkowego zapisu: w kwocie nie większej niż suma ubezpieczenia mienia ; Zamawiający zmienia treść klauzuli Niezmienności Taryf ( Załącznik nr 5a) na następującą: Klauzula niezmienności taryf Ubezpieczyciel przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. nie zmieni stawek/taryf ubezpieczeniowych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli wypłaty odszkodowania do wartości zakupu: w kwocie nie większej niż suma ubezpieczenia mienia ; Pytanie 19: W Części 1 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): Podanie liczby kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Gminę; Zamawiający informuje że łączna liczba kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Gminę Mszana wynosi: 50 km. Pytanie 20: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Dotyczy pkt 3.3 SIWZ (tj. zakres ochrony ubezpieczenia AC) czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie szkód kradzieżowych powstałych na terytorium państw: Białorusi,Rosji, Ukrainy i Mołdawii? Zamawiający dopuszcza wyłączenie szkód kradzieżowych powstałych na terytorium państw: Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Pytanie 21: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance punktu 3.4.h (dot. działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody) i przeniesienie tego rozszerzenia do zakresu ubezpieczenia AC; Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie zakresu ubezpieczenia: działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, 10% sumy ubezpieczenia z zakresu ubezpieczenia Assistance do zakresu ubezpieczenia AC; Pytanie 22: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Dot. części 2 punkt 3 (wymagane zasady likwidacji szkód) - czy akceptowalna następująca definicja szkody całkowitej: szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania; Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie definicji szkody całkowitej: szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania; Pytanie 23: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Proszę o uzupełnienie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o nr rej.: SWDEP77 Zamawiający informuje że dopuszczalna masy całkowitej pojazdu o nr rej.: SWDEP77 wynosi: 850 kg. str. 4

5 Pytanie 24: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy Załącznikiem nr 2 a Załącznikiem nr 5b: - Różny zakres ubezpieczenia assistance; - Limity dla świadczeń dodatkowych w ubezpieczeniu NNW; - Konsumpcja sumy ubezpieczenia w zakresie AC + KR; Zamawiający informuje że jako prawidłowy zakres ubezpieczenia assistance należy przyjąć zakres omówiony w załączniku nr 5b (zmianie w tym zakresie ulegają zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ) : Dla pojazdów: a. osobowych ( przewożącym maksymalnie do 9 osób), b. osobowo-ciężarowych i terenowych, c. ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony z zawartym ubezpieczeniem auto casco, assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres : - udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, - zakres zdarzeń obejmujący m.in. wypadek drogowy, kradzież pojazdu lub części składowych, awarię pojazdu, - pomoc informacyjną, - koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu lub zorganizowanie parkingu, - koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem - koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, - koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. Dla pojazdów: a. osobowych ( przewożącym maksymalnie do 9 osób), b. osobowo-ciężarowych i terenowych, c. ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony posiadających tylko ubezpieczenie oc pojazdów mechanicznych udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, zapewniający co najmniej: a). usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenie niezbędną do kontynuowania podroży w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami lub holowanie, pojazdu unieruchomionego w następstwie wypadku drogowego, b). pomoc informacyjną. Zamawiający informuje że jako prawidłowe limity dla świadczeń dodatkowych w ubezpieczeniu NNW należy przyjąć limity omówione w załączniku nr 5b (zmianie w tym zakresie ulegają zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ): świadczenia dodatkowe: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 10% sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 10 % sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów). Zamawiający potwierdza konsumpcję sumy ubezpieczenia w zakresie AC + KR, zmianie w tym zakresie ulegają zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dopisuje w załączniku nr 5b w części dotyczącej ubezpieczenia AUTOCASCO, po zdaniu: sumy ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów podane w załączniku do oferty. następującą treść: dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych str. 5

6 w załączniku do oferty, dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Pytanie 25: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Prosimy o wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów; Zamawiający informuje że w pojazdach wykazanych w załączniku nr 4b do SIWZ, zainstalowane są następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: VOLKSWAGEN 7DB TRANSPORT nr rej. SWD 11HC- VW -alarm FORD TRANSIT nr rej. SWD EP77- immobiliser pozostałe pojazdy- brak dodatkowych zabezpieczeń Pytanie 26: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Zamawiający potwierdza że nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Pytanie 26: Prosimy o szczegółowy wykaz szkód z zakresu odpowiedzialności cywilnej w uzupełnieniu o przyczyny szkód, data zdarzenia, kwota wypłaty, kwota rezerwy za okres Zamawiający informuje iż od 2010 do 2013 roku miały miejsce cztery szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym trzy szkody wypłacone, brak rezerw oraz jedna szkoda odmówione: jedna szkoda. Wypłata odszkodowania w wysokości 1594,58 zł. Przyczyna: na śliskiej drodze samochód osobowy wpadł w poślizg i wjechał do rowu uszkadzając bok na bryłach znajdującego się tam lodu trzy szkody. Wypłata odszkodowania w wysokości 609,01 zł. Zamawiający nie jest w stanie podać przyczyny szkody dwie szkody. Wypłata odszkodowania w wysokości 1 264,07 zł. Zamawiający nie jest w stanie podać przyczyny szkody szkoda z dnia r. Przyczyna: na śliskiej drodze samochód osobowy wpadł w poślizg na skutek czego nastąpiło uszkodzenie pojazdu. Odmowa wypłaty odszkodowania. Wniesiono odwołanie do odmowy. Wysokość wypłaconego zadośćuczynienia w drodze ugody: 3 346,92 zł. Pytanie 27: Prosimy o informację czy załączona szkodowość we wszystkich ryzykach uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat. Zamawiający nie ma wiedzy czy szkodowość uwzględniała franszyzy. Zamawiający nie ma również wiedzy o wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat. Pytanie 28: Na jaki dzień jest sporządzona szkodowość. Czy szkodowość uległa zmianie i czy Zamawiający może ją uaktualnić według danych bieżących. Zamawiający informuje iż daty sporządzenia informacji o szkodowości przypadają na październik 2013 roku. Szkodowość nie uległa zmianie str. 6

7 Pytanie 29: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Zamawiający informuje że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje Pytanie 30: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami w wysokości 1 000,00 zł (lub propozycja Zamawiającego). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami Pytanie 31: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych w pojazdach pracowników w wysokości 400,00 zł (lub propozycja Zamawiającego). Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie nie dotyczy kradzieży pojazdu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redykcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych w pojazdach pracowników oraz potwierdza że rozszerzenie nie dotyczy kradzieży pojazdu. Pytanie 32: Prosimy o podanie rodzaju i kilometrów dróg. Zamawiający informuje że łączna liczba kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Gminę Mszana wynosi: 50 km. Drogi gminne i drogi wewnętrzne. Pytanie 33: Prosimy o podanie ilości pracowników. Zamawiający informuje że łączna ilość zatrudnionych pracowników wynosi: 259, w tym na umowę o pracę: 239 oraz na umowę zlecenie, o dzieło itp.: 24 Pytanie 34: Prosimy o podanie ilości wózków widłowych. Zamawiający informuje że nie posiada wózków widłowych Pytanie 35: Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa? Zamawiający informuje że we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie 36: Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? Zamawiający informuje że obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym str. 7

8 przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. Pytanie 37: Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane? Zamawiający informuje że drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane. Pytanie 38: Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? Zamawiający informuje że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku Pytanie 39: Czy materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscu wydzielonym i przystosowanym do tego celu? Zamawiający informuje że nie przechowuje materiałów niebezpiecznych pożarowo. Pytanie 40: Czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu i czy jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych min.5,0 m.? Zamawiający informuje że wprowadzono zakaz palenia tytoniu we wszystkich obiektach. Zamawiający nie ma wiedzy czy jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych min.5,0 m. Pytanie 41: Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli? Zamawiający informuje że w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowobudowlane stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym i prace te podlegają właściwej kontroli. Pytanie 42: Czy bezpośrednio przy budynkach nie składuje się materiałów palnych? Zamawiający informuje że bezpośrednio przy budynkach nie składuje się materiałów palnych. Pytanie 43: Czy zachowana jest minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m. Zamawiający informuje że zachowana jest minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów str. 8

9 oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, i wynosi co najmniej 0,5 m. Pytanie 44: Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Zamawiający informuje że uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia. Pytanie 45: Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Zamawiający informuje że wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Pytanie 46: Prosimy o wskazanie obiektów do których nie jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub dojazd może być utrudniony w okresie zimowym. Zamawiający informuje że do wszystkich obiektów jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Zamawiający nie może przewidzieć utrudnień w okresie zimowym. Pytanie 47: Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Zamawiający informuje że nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. Pytanie 48: Prosimy o udostępnienie wykazu lokalizacji (budynków) nieużytkowanych dłużej niż 30 dni. Zamawiający informuje że nie posiada budynków nieużytkowanych dłużej niż 30 dni. Pytanie 49: Prosimy o udostępnienie wykazu budynków i budowli, których zużycie techniczne przekracza 50%, z podaniem adresu lokalizacji, wartości (sumy ubezpieczenia) i procentu zużycia technicznego. Zamawiający informuje że nie nie posiada budynków i budowli, których zużycie techniczne przekracza 50%. Pytanie 50: Prosimy o informację w których lokalizacjach aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r. włącznie, miały miejsce szkody powodziowe rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku topnienia mas lodu i śniegu na tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Prosimy również o podanie wartości wypłaconych odszkodowań z ryzyka powodzi również od 1997 r. Włącznie. Zamawiający informuje że na terenie Gminy Mszana nie wystąpiła powódź od 1997 roku. Zamawiający informuje że w 2010r., na skutek intensywnych opadów nastąpiło zalanie boiska sportowego w Połomi. Wypłata odszkodowania w wysokości: ,58 zł. str. 9

10 Pytanie 51: Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i potwierdzenia, iż budynki te zostały wykonane w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi. Zamawiający informuje że dla wszystkich wskazanych miejsc ubezpieczenia nie ma zagrożenia powodziowego. Pytanie 52: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny zakres ubezpieczenia jest identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający informuje że obecny zakres ubezpieczenia jest inny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia. Różnice dotyczą zakresu ochrony, sum ubezpieczenia oraz wprowadzeniu nowych ubezpieczeń maszynowych. Pytanie 53: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny przedmiot ubezpieczenia jest identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający informuje że obecny przedmiot ubezpieczenia jest inny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia. Różnice dotyczą głównie włączenia do ubezpieczenia obiektów po rewitalizacji w Połomii (dawna plebania, remiza strażacka, szatnia sportowa, scena plenerowa) oraz Gogołowej (budynek szatniowy) Pytanie 54: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecne sumy ubezpieczenia i limity są identyczne z tymi obowiązującymi w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający informuje że obecny przedmiot ubezpieczenia jest inny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia. Różnice dotyczą głównie zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie 55: Wnosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym i zawarte w nich wyłączenia odpowiedzialności. Zamawiający potwierdza że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ w tym umów określonych w załącznikach 5a, 5b oraz 5c zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym i zawarte w nich wyłączenia odpowiedzialności. Natomiast w przypadku sprzeczności między treścią umów określonych w załącznikach 5a, 5b oraz 5c a treścią polisy ubezpieczenia lub OWU decyduje treść umowy. Pytanie 56: Wnosimy o wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia pustostanów ze wskazaniem ich wartości oraz zastosowanych zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych. Zamawiający informuje że nie posiada pustostanów. Pytanie 57: W stosunku do zgłoszonych do ubezpieczenia pustostanów wnosimy o ustalenia zakresu ubezpieczenia w wymiarze FLEXA. Zamawiający informuje że nie posiada pustostanów. str. 10

11 Pytanie 58: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wykreślenie w sumie ubezpieczenia słowa początkowej i wpisanie księgowej brutto. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po słowie: początkowej, słów: księgowej brutto. Pytanie 59: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia prosimy o akceptację klauzuli w treści jak niżej: klauzula drobnych robót budowlano-montażowych: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciel przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę lub odstąpić od umowy ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli w treści jak niżej z zachowaniem limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.: klauzula drobnych robót budowlano-montażowych: 1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych: 2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 3) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, str. 11

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015.

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015. Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Wielkopolskiej Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015 Strona 1 z 7 Wrocław, 27.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część II: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Prosimy o informację

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Inowrocław, dnia 11-07-2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 38/29/04/2011/NO/Bielsk Podlaski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 38/29/04/2011/NO/Bielsk Podlaski Strona 1 z 12 F178 01 Wrocław, 06.05.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015

Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015 Warszawa dnia 24 września 2015 roku Odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na usługi Ubezpieczenia Szpitala Tucholskiego na lata 2015-2017 znak sprawy 240674-2015 Pytanie nr 1: Czy w okresie od 1997

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 17.10.2014r. Strona 1 z 6 Wrocław, 17.10.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014

Bardziej szczegółowo