PI Mszana, r. PI.KW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013"

Transkrypt

1 Gmina Mszana ul. 1 Maja Mszana Telefon: , , Fax: PI Mszana, r. PI.KW Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie NNW członków ochotniczej straży pożarnej. W związku z wnioskami potencjalnych Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przesyłamy ich treść i udzielone odpowiedzi. Pytanie 1: Prosimy o informację czy na terenie gminy od 1997 roku wystąpiła powódź? Na terenie Gminy Mszana nie wystąpiła powódź od 1997 roku. Zamawiający informuje że w 2010r., na skutek intensywnych opadów nastąpiło zalanie boiska sportowego w Połomi. Pytanie 2: Czy jednostki zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na terenie zalewowym? Jednostki zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się na terenie zalewowym Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, na wykreślenie zapisu: zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia Zamawiający nie wyraża zgody w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, na wykreślenie zapisu: zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej następującej klauzuli: Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów- Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli protokołami okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywania prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: str. 1

2 Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych- w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do uszkodzeń o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli. Pytanie 6: Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rażącego niedbalstwa Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rażącego niedbalstwa. Pytanie 7: Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów wynajęcia rzeczoznawców. Proponowany limit ,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla kosztów wynajęcia rzeczoznawców. Pytanie 8: W ubezpieczeniu Autocasco prosimy o wykreślenie zapisu o wstępnej likwidacji z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o wstępnej likwidacji z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego. Pytanie 9: Prosimy o wyłączenie klauzuli uznania zabezpieczeń Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli uznania zabezpieczeń Pytanie 10: Prosimy o wyłączenie klauzuli szybkiego usuwania szkód. W razie braku zgody na wyłączenie powyższej klauzuli prosimy o włączenie zapisu: dotyczy szkód o wartości do 2 000,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli szybkiego usuwania szkód oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu: dotyczy szkód o wartości do 2 000,00 zł. Pytanie 11: Prosimy o wyłączenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji. W razie braku zgody na wyłączenie powyższej klauzuli prosimy o wprowadzenie limitu do powyższej klauzuli. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela do wysokości ,00 zł., na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 12: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): Załącznik nr 2 Określenie do jakiej wartości (1500zł, 3500zł) - sumy na każdy składnik - przyjmujemy mienie (przedmiot ubezpieczenia) jako mienie niskocenne ; Zamawiający informuje iż mienie ( przedmiot ubezpieczenia) jako mienie niskocenne dotyczy mienia do wartości 3 500,00 zł. str. 2

3 Pytanie 13: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): W klauzuli Szybkiego usunięcia szkody umożliwienie wprowadzenia zgłoszenia szkody na infolinię (numer telefonu) ubezpieczyciela wskazaną w dokumentacji ubezpieczeniowej, wprowadzenie zapisu: protokół o którym mowa w niniejszej klauzuli musi zawierać przyczynę szkody, zakres szkody, cała dostarczona dokumentacja rozliczeniowa będzie podlegała weryfikacji przez Ubezpieczyciela, na podstawie której zostanie dopiero ustalona wartość (wysokość) ewentualnej wypłaty odszkodowania. Niezależnie od trybu obsługi tego typu zdarzenia, pozostałe elementy likwidacji w tym przeprowadzenie likwidacji technicznej (m.in. oględziny) muszą być przeprowadzone przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do wnioskowania o inne niezbędne do likwidacji szkody informacje lub dokumenty. kto będzie oceniał czy uszkodzone mienie ma strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych? Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści klauzuli następujących zapisów: Ubezpieczony dokona również zgłoszenia szkody na infolinię (numer telefonu) ubezpieczyciela wskazaną w dokumentacji ubezpieczeniowej, protokół o którym mowa w niniejszej klauzuli musi zawierać przyczynę szkody, zakres szkody, cała dostarczona dokumentacja rozliczeniowa będzie podlegała weryfikacji przez Ubezpieczyciela, na podstawie której zostanie dopiero ustalona wartość (wysokość) ewentualnej wypłaty odszkodowania. Niezależnie od trybu obsługi tego typu zdarzenia, pozostałe elementy likwidacji w tym przeprowadzenie likwidacji technicznej (m.in. oględziny) muszą być przeprowadzone przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do wnioskowania o inne niezbędne do likwidacji szkody informacje lub dokumenty. Zamawiający informuje również iż ocena czy uszkodzone mienie ma strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych będzie dokonywana przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Pytanie 15: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem: określenie liczby i rodzaju zamków w drzwiach zewnętrznych do budynków lub lokali, w których znajduje się ubezpieczane mienie (zwykłe, wielozastawkowe, atestowane przeciwwłamaniowe itp.) w każdej jednostce wskazanej w załącznikach do SIWZ; Zamawiający informuje że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały opisane w załączniku nr 4a do SIWZ, zbiorcze zestawienie majątku w części C Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Tabela nr II. Brak wypełnienia tej części przez Ośrodek Pomocy Społecznej podyktowany jest tym że administratorem budynku jest Gminny Ośrodek Sportu i dane te są zamieszczone w części dotyczącej Gminnego Ośrodka Sportu. Pytanie 16: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem: określenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (sejf, kasa fiskalna, kaseta itp.) dla gotówki (wartości pieniężnych) ubezpieczanych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu. Zamawiający informuje że gotówka przechowywana jest w kasach fiskalnych, sejfach, kasetach. Pytanie 17: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): Załącznik nr 2 Pkt. 7 ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: kradzież z włamaniem mienia znajdującego się w budynkach lub lokalach Gminy Mszana zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach SIWZ; str. 3

4 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w części - ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (Załącznik nr 2 Pkt. 7 ): kradzież z włamaniem mienia znajdującego się w budynkach lub lokalach Gminy Mszana zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach SIWZ. Pytanie 18: W Części (zadaniu) nr 1 (ubezpieczenie mienia (majątku)): Załącznik nr 5a Umożliwienie pobrania składki dodatkowej za doubezpieczenie, które wyniknie z wzrostu sum ubezpieczenia po aktualizacji w dniach (wykreślenie zapisu dot. 10% wzrostu wartości majątku bez pobierania składki dodatkowej) klauzula Niezmienności Taryf ; klauzula wypłaty odszkodowania do wartości zakupu wprowadzenie dodatkowego zapisu: w kwocie nie większej niż suma ubezpieczenia mienia ; Zamawiający zmienia treść klauzuli Niezmienności Taryf ( Załącznik nr 5a) na następującą: Klauzula niezmienności taryf Ubezpieczyciel przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. nie zmieni stawek/taryf ubezpieczeniowych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w klauzuli wypłaty odszkodowania do wartości zakupu: w kwocie nie większej niż suma ubezpieczenia mienia ; Pytanie 19: W Części 1 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): Podanie liczby kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Gminę; Zamawiający informuje że łączna liczba kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Gminę Mszana wynosi: 50 km. Pytanie 20: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Dotyczy pkt 3.3 SIWZ (tj. zakres ochrony ubezpieczenia AC) czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie szkód kradzieżowych powstałych na terytorium państw: Białorusi,Rosji, Ukrainy i Mołdawii? Zamawiający dopuszcza wyłączenie szkód kradzieżowych powstałych na terytorium państw: Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Pytanie 21: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance punktu 3.4.h (dot. działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody) i przeniesienie tego rozszerzenia do zakresu ubezpieczenia AC; Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie zakresu ubezpieczenia: działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, 10% sumy ubezpieczenia z zakresu ubezpieczenia Assistance do zakresu ubezpieczenia AC; Pytanie 22: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Dot. części 2 punkt 3 (wymagane zasady likwidacji szkód) - czy akceptowalna następująca definicja szkody całkowitej: szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania; Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie definicji szkody całkowitej: szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania; Pytanie 23: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Proszę o uzupełnienie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o nr rej.: SWDEP77 Zamawiający informuje że dopuszczalna masy całkowitej pojazdu o nr rej.: SWDEP77 wynosi: 850 kg. str. 4

5 Pytanie 24: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy Załącznikiem nr 2 a Załącznikiem nr 5b: - Różny zakres ubezpieczenia assistance; - Limity dla świadczeń dodatkowych w ubezpieczeniu NNW; - Konsumpcja sumy ubezpieczenia w zakresie AC + KR; Zamawiający informuje że jako prawidłowy zakres ubezpieczenia assistance należy przyjąć zakres omówiony w załączniku nr 5b (zmianie w tym zakresie ulegają zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ) : Dla pojazdów: a. osobowych ( przewożącym maksymalnie do 9 osób), b. osobowo-ciężarowych i terenowych, c. ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony z zawartym ubezpieczeniem auto casco, assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres : - udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, - zakres zdarzeń obejmujący m.in. wypadek drogowy, kradzież pojazdu lub części składowych, awarię pojazdu, - pomoc informacyjną, - koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu lub zorganizowanie parkingu, - koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez ubezpieczonego po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem - koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, - koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. Dla pojazdów: a. osobowych ( przewożącym maksymalnie do 9 osób), b. osobowo-ciężarowych i terenowych, c. ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony posiadających tylko ubezpieczenie oc pojazdów mechanicznych udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, zapewniający co najmniej: a). usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenie niezbędną do kontynuowania podroży w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami lub holowanie, pojazdu unieruchomionego w następstwie wypadku drogowego, b). pomoc informacyjną. Zamawiający informuje że jako prawidłowe limity dla świadczeń dodatkowych w ubezpieczeniu NNW należy przyjąć limity omówione w załączniku nr 5b (zmianie w tym zakresie ulegają zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ): świadczenia dodatkowe: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 10% sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 10 % sumy ubezpieczenia (w tym odbudowa stomatologiczna zębów). Zamawiający potwierdza konsumpcję sumy ubezpieczenia w zakresie AC + KR, zmianie w tym zakresie ulegają zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dopisuje w załączniku nr 5b w części dotyczącej ubezpieczenia AUTOCASCO, po zdaniu: sumy ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów podane w załączniku do oferty. następującą treść: dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych str. 5

6 w załączniku do oferty, dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Pytanie 25: W Części (zadaniu) 2 SIWZ (ubezpieczenia komunikacyjne): Prosimy o wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów; Zamawiający informuje że w pojazdach wykazanych w załączniku nr 4b do SIWZ, zainstalowane są następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: VOLKSWAGEN 7DB TRANSPORT nr rej. SWD 11HC- VW -alarm FORD TRANSIT nr rej. SWD EP77- immobiliser pozostałe pojazdy- brak dodatkowych zabezpieczeń Pytanie 26: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Zamawiający potwierdza że nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Pytanie 26: Prosimy o szczegółowy wykaz szkód z zakresu odpowiedzialności cywilnej w uzupełnieniu o przyczyny szkód, data zdarzenia, kwota wypłaty, kwota rezerwy za okres Zamawiający informuje iż od 2010 do 2013 roku miały miejsce cztery szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym trzy szkody wypłacone, brak rezerw oraz jedna szkoda odmówione: jedna szkoda. Wypłata odszkodowania w wysokości 1594,58 zł. Przyczyna: na śliskiej drodze samochód osobowy wpadł w poślizg i wjechał do rowu uszkadzając bok na bryłach znajdującego się tam lodu trzy szkody. Wypłata odszkodowania w wysokości 609,01 zł. Zamawiający nie jest w stanie podać przyczyny szkody dwie szkody. Wypłata odszkodowania w wysokości 1 264,07 zł. Zamawiający nie jest w stanie podać przyczyny szkody szkoda z dnia r. Przyczyna: na śliskiej drodze samochód osobowy wpadł w poślizg na skutek czego nastąpiło uszkodzenie pojazdu. Odmowa wypłaty odszkodowania. Wniesiono odwołanie do odmowy. Wysokość wypłaconego zadośćuczynienia w drodze ugody: 3 346,92 zł. Pytanie 27: Prosimy o informację czy załączona szkodowość we wszystkich ryzykach uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat. Zamawiający nie ma wiedzy czy szkodowość uwzględniała franszyzy. Zamawiający nie ma również wiedzy o wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat. Pytanie 28: Na jaki dzień jest sporządzona szkodowość. Czy szkodowość uległa zmianie i czy Zamawiający może ją uaktualnić według danych bieżących. Zamawiający informuje iż daty sporządzenia informacji o szkodowości przypadają na październik 2013 roku. Szkodowość nie uległa zmianie str. 6

7 Pytanie 29: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Zamawiający informuje że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje Pytanie 30: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami w wysokości 1 000,00 zł (lub propozycja Zamawiającego). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami Pytanie 31: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych w pojazdach pracowników w wysokości 400,00 zł (lub propozycja Zamawiającego). Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie nie dotyczy kradzieży pojazdu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redykcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód powstałych w pojazdach pracowników oraz potwierdza że rozszerzenie nie dotyczy kradzieży pojazdu. Pytanie 32: Prosimy o podanie rodzaju i kilometrów dróg. Zamawiający informuje że łączna liczba kilometrów dróg zarządzanych/administrowanych przez Gminę Mszana wynosi: 50 km. Drogi gminne i drogi wewnętrzne. Pytanie 33: Prosimy o podanie ilości pracowników. Zamawiający informuje że łączna ilość zatrudnionych pracowników wynosi: 259, w tym na umowę o pracę: 239 oraz na umowę zlecenie, o dzieło itp.: 24 Pytanie 34: Prosimy o podanie ilości wózków widłowych. Zamawiający informuje że nie posiada wózków widłowych Pytanie 35: Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa? Zamawiający informuje że we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie 36: Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? Zamawiający informuje że obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym str. 7

8 przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. Pytanie 37: Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane? Zamawiający informuje że drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane. Pytanie 38: Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? Zamawiający informuje że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku Pytanie 39: Czy materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscu wydzielonym i przystosowanym do tego celu? Zamawiający informuje że nie przechowuje materiałów niebezpiecznych pożarowo. Pytanie 40: Czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu i czy jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych min.5,0 m.? Zamawiający informuje że wprowadzono zakaz palenia tytoniu we wszystkich obiektach. Zamawiający nie ma wiedzy czy jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych min.5,0 m. Pytanie 41: Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli? Zamawiający informuje że w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowobudowlane stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym i prace te podlegają właściwej kontroli. Pytanie 42: Czy bezpośrednio przy budynkach nie składuje się materiałów palnych? Zamawiający informuje że bezpośrednio przy budynkach nie składuje się materiałów palnych. Pytanie 43: Czy zachowana jest minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m. Zamawiający informuje że zachowana jest minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów str. 8

9 oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, i wynosi co najmniej 0,5 m. Pytanie 44: Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Zamawiający informuje że uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia. Pytanie 45: Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Zamawiający informuje że wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Pytanie 46: Prosimy o wskazanie obiektów do których nie jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub dojazd może być utrudniony w okresie zimowym. Zamawiający informuje że do wszystkich obiektów jest możliwy dojazd jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Zamawiający nie może przewidzieć utrudnień w okresie zimowym. Pytanie 47: Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Zamawiający informuje że nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. Pytanie 48: Prosimy o udostępnienie wykazu lokalizacji (budynków) nieużytkowanych dłużej niż 30 dni. Zamawiający informuje że nie posiada budynków nieużytkowanych dłużej niż 30 dni. Pytanie 49: Prosimy o udostępnienie wykazu budynków i budowli, których zużycie techniczne przekracza 50%, z podaniem adresu lokalizacji, wartości (sumy ubezpieczenia) i procentu zużycia technicznego. Zamawiający informuje że nie nie posiada budynków i budowli, których zużycie techniczne przekracza 50%. Pytanie 50: Prosimy o informację w których lokalizacjach aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r. włącznie, miały miejsce szkody powodziowe rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku topnienia mas lodu i śniegu na tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Prosimy również o podanie wartości wypłaconych odszkodowań z ryzyka powodzi również od 1997 r. Włącznie. Zamawiający informuje że na terenie Gminy Mszana nie wystąpiła powódź od 1997 roku. Zamawiający informuje że w 2010r., na skutek intensywnych opadów nastąpiło zalanie boiska sportowego w Połomi. Wypłata odszkodowania w wysokości: ,58 zł. str. 9

10 Pytanie 51: Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i potwierdzenia, iż budynki te zostały wykonane w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi. Zamawiający informuje że dla wszystkich wskazanych miejsc ubezpieczenia nie ma zagrożenia powodziowego. Pytanie 52: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny zakres ubezpieczenia jest identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający informuje że obecny zakres ubezpieczenia jest inny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia. Różnice dotyczą zakresu ochrony, sum ubezpieczenia oraz wprowadzeniu nowych ubezpieczeń maszynowych. Pytanie 53: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecny przedmiot ubezpieczenia jest identyczny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający informuje że obecny przedmiot ubezpieczenia jest inny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia. Różnice dotyczą głównie włączenia do ubezpieczenia obiektów po rewitalizacji w Połomii (dawna plebania, remiza strażacka, szatnia sportowa, scena plenerowa) oraz Gogołowej (budynek szatniowy) Pytanie 54: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obecne sumy ubezpieczenia i limity są identyczne z tymi obowiązującymi w ekspirującej umowie ubezpieczenia? W innym wypadku prosimy o wskazanie różnic. Zamawiający informuje że obecny przedmiot ubezpieczenia jest inny z tym obowiązującym w ekspirującej umowie ubezpieczenia. Różnice dotyczą głównie zwiększenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie 55: Wnosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym i zawarte w nich wyłączenia odpowiedzialności. Zamawiający potwierdza że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ w tym umów określonych w załącznikach 5a, 5b oraz 5c zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym i zawarte w nich wyłączenia odpowiedzialności. Natomiast w przypadku sprzeczności między treścią umów określonych w załącznikach 5a, 5b oraz 5c a treścią polisy ubezpieczenia lub OWU decyduje treść umowy. Pytanie 56: Wnosimy o wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia pustostanów ze wskazaniem ich wartości oraz zastosowanych zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych. Zamawiający informuje że nie posiada pustostanów. Pytanie 57: W stosunku do zgłoszonych do ubezpieczenia pustostanów wnosimy o ustalenia zakresu ubezpieczenia w wymiarze FLEXA. Zamawiający informuje że nie posiada pustostanów. str. 10

11 Pytanie 58: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wykreślenie w sumie ubezpieczenia słowa początkowej i wpisanie księgowej brutto. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po słowie: początkowej, słów: księgowej brutto. Pytanie 59: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia prosimy o akceptację klauzuli w treści jak niżej: klauzula drobnych robót budowlano-montażowych: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciel przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę lub odstąpić od umowy ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli w treści jak niżej z zachowaniem limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.: klauzula drobnych robót budowlano-montażowych: 1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych: 2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 3) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, str. 11

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo