WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)"

Transkrypt

1 Gdynia, WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, komunikacji oraz odpowiedzialności cywilnej w roku polisowym 2015/2016 w ramach zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Znak sprawy: 1/S/2015 Zamawiający informuje, że w dniu r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: W nawiązaniu do zamówienia na ŚWIADCZENIE USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA, KOMUNIKACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ROKU POLISOWYM 2015/2016 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w ramach zamówienia sektorowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi, wyjaśnień w następujących kwestiach: 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Tak. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? Tak. Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 3. prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego? Tak. Obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowne protokoły są dostępne u Zamawiającego. 4. prosimy o informację czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? Tak. 1/7

2 5. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, czy sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? 6. Tak. Obiekty wyposażono w urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice, hydranty, urządzenia oddymiające halę warsztatową) zgodnie z obowiązującymi normatywami. Sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7. zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, jakie Zamawiający przechowuje materiały niebezpieczne pożarowo? Zamawiający w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przechowuje między innymi takie materiały jak smary, oleje, rozpuszczalniki, gazy techniczne, farby, lakiery itp. Materiały niebezpieczne pożarowo są przechowywane w sposób zgodny z zasadami BHP i Ppoż. 8. prosimy o informację czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu na terenie należącym do Zamawiającego i czy jest on przestrzegany? Tak wprowadzona zakaz palenia na terenie należącym do Zamawiającego poza wyznaczonymi i przystosowanymi do tego, wydzielonymi miejscami. Zamawiający dochowuje należytej staranności, aby obowiązujące w tym względzie przepisy były przestrzegane. 9. prosimy o potwierdzenie czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli? Tak. 10. prosimy o potwierdzenie czy jest zachowana minimalna odległość - co najmniej 0,5 m składowanych materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100 o C (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kv i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego? Tak. 11. wnosimy o akceptację dodania zapisu w odniesieniu do szkód spowodowanych wskutek przepięć Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 12. wnosimy o dodanie zapisu o konieczności niezwłocznego zawiadomienia Policji o fakcie dokonania kradzieży (w odniesieniu do kradzieży zwykłej). Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 13. wnosimy o dodanie zapisu, że kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych, a pozostałego mienia. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. W związku z powyższym zapis punktu (str.40) otrzymuje treść: Ubezpieczenie obejmuje kradzież zwykłą - dotyczy mienia niezabezpieczonego lub kradzieży bez pokonania zabezpieczeń; obejmuje także sprzęt elektroniczny ubezpieczany na bazie elektroniki od ryzyk 2/7

3 wszystkich - limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z franszyzą redukcyjną 400 zł. Kradzież zwykła nie dotyczy gotówki oraz wartości pieniężnych. 14. prosimy o przedstawienie wykazu planów remontów/planów inwestycyjnych. Zamawiający nie planuje żadnych większych inwestycji remontowo-adaptacyjnych w okresie ubezpieczenia. 15. Wnosimy o dopisanie w klauzuli ubezpieczenia terroryzmu następujących włączeń szkód powstałych wskutek: 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego, 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 16. wnosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 3 dni roboczych w odniesieniu do klauzuli zwiększonych kosztów działalności oraz okresu odszkodowawczego 3 miesiące. 17. wnosimy o potwierdzenie, że wszelki limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ/Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza, że wszelkie limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ/Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej odnoszą się do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 18. Klauzula 808 prosimy o dopisanie, że klauzula ta dot. lokalizacji na ternie RP. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. W związku z powyższym zapis klauzuli nr 808 otrzymuje brzmienie: Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego na terenie RP, bez konieczności deklarowania sum i przedmiotów ubezpieczenia oddzielnie na każdą lokalizację. 19. Pkt koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Zamawiającego, znajdujące się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem wnosimy o zastosowanie dla tych kosztów limitu odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 20. Pkt prosimy o wykreślenie słów i zagranicy.. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. W związku z powyższym pkt otrzymuje brzmienie: Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski, w których znajduje się majątek własny Zamawiającego, jak również wszystkie lokalizacje uruchomiane w okresie ubezpieczenia, inne miejsca czasowe, w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego oraz lokalizacje, w których pracownik użytkuje majątek Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu 30 o nowej lokalizacji limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł. 21. Pkt prosimy o informację jakie przedmioty będą wystawione na targach, wystawach. Zamawiający obecnie nie jest w stanie ustalić jakie mienie będzie wystawiane na targach i wystawach i wyjaśnia, iż obecnie nie bierze udziału w wystawach i targach. Zapis ten został uwzględniony w SIWZ profilaktycznie, tak aby zapewnić ochronę ubezpieczeniową również w sytuacjach udziału Zamawiającego w targach i wystawach. 22. Pkt prosimy o potwierdzenie, że dot. szkód tylko w miejscu ubezpieczenia teren zajezdni. 3/7

4 Zamawiający nie potwierdza powyższego zakres terytorialny ochrony zgodnie z pkt Pkt prosimy o wprowadzenie limitu ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 24. Pkt prosimy o dopisanie, że nie dot. Zarządu Spółki. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie ma klauzula Reprezentantów. 25. Pkt Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 26. Czy występują pojazdy, które są wyłączone z użytkowania albo których użytkowanie jest warunkowe w związku z niewłaściwym stanem technicznym jeśli tak, prosimy o wykreślenie z SIWZ dot. ubezpieczenia trolejbusów i samochodów na terenie zajezdni. Zamawiający informuje, że jedynie pojazdy pokolizyjne, (na czas napraw), czasowo wyłączone z eksploatacji z uwagi na wiek, w trakcie napraw bieżących, planowanych obsług technicznych lub pojazdy przeznaczone do zbycia mogą być czasowo wyłączone z użytkowania. Jednak również te pojazdy muszą być ubezpieczone w świetle obowiązujących przepisów. 27. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia samochodów na terenie zajezdni w tabeli jest ,14, w wykazie 1g natomiast ,84. Suma ubezpieczenia samochodów na terenie zajezdni wynosi ,84. Na powyższą kwotę składają się wartości dla poz ,94,96-99,102,104 tj.: ,84 oraz wartości dla poz. 93,95, i 103 tj ,00 z wykazu 1g. W związku z powyższym w V TABELI INFORMACJI OGÓLNYCH I WYKAZU MIENIA, w pozycji Samochody wg. wykazu 1g, w kolumnie Suma ubezpieczenia wpisuje się kwotę ,84 zł. 28. Maszyny, urządzenia od uszkodzeń prosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej do PLN. 29. Maszyny, urządzenia elektryczne prosimy o podanie mocy znamionowej maszyn zgłoszonych w ramach SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że maszyny od uszkodzeń są ubezpieczone w ramach limitu na pierwsze ryzyko, a klauzula ma dotyczyć wszystkich maszyn posiadanych przez Zamawiającego, stąd Zamawiający nie widzi potrzeby sporządzania wykazu maszyn wraz z ich mocą znamionową. 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Jaka jest długość użytkowanej sieci trakcyjnej.? Kto jest właścicielem sieci trakcyjnej. Zamawiający jest właścicielem sieci trakcyjnej. Długość sieci 86,93 km pojedynczego toru jezdnego. 2. Czy Zamawiający zarządza, utrzymuje sieć trakcyjną.? Tak. Zamawiający zarządza, utrzymuje sieć trakcyjną. 3. Czy planowane są jakieś większe inwestycje remontowo-budowlane? Zamawiający odpowiedział już na to pytanie. 4/7

5 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1. Wnosimy o akceptację włączenia kl. IT o treści Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1) szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej klauzuli. 2. Wnosimy o informację czy daty zakupu sprzętu na wykazie 1 e są tożsame z datami produkcji? Zamawiający wyjaśnia, że data zakupu sprzętu na wykazie 1e nie są tożsame z datami produkcji. 3) Klauzula 701 Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty ,00 zł w agregacie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie z dnia w treści klauzuli wprowadzona była następująca zmiana Limit odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody i nie więcej niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z limitem określonym w OWU, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. (strona 46 SIWZ). 4) Pkt prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji lub rękojmi. Zamawiający potwierdza powyższe. 5) Pkt prosimy o dopisanie, że górną granicą odpowiedzialności ZU jest suma ub. przedmiotu. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu górną granicą odpowiedzialności ZU jest suma ub. przedmiotu. Zapis nie dotyczy klauzul ponad sumę ubezpieczenia. W związku z powyższym pkt otrzymuje brzmienie: Odszkodowanie za mienie zgłoszone wg wartości księgowej brutto będzie wypłacone wg wartości księgowej brutto lub wg wartości odtworzeniowej, niezależnie od stopnia zużycia mienia oraz niezależnie od tego czy Zamawiający będzie odtwarzał ubezpieczone mienie. Dla mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto nie będą stosowane proporcje. Szkody częściowe wypłacane będą wg wartości odtworzeniowej. Górną granicą odpowiedzialności ZU jest suma ub. przedmiotu. 6) Pkt czy system monitoringu i urządzenia informujące o przebiegu trasy trolejbusu mają być ubezpieczone na pierwsze ryzyka limit ,00 PLN. Zamawiający potwierdza powyższe. 5/7

6 4. Ubezpieczenia związane z pojazdami mechanicznymi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych 1) prosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu do klauzuli wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych następującej treści: Wyrównanie okresu ubezpieczenia pojazdów zgłaszanych w trakcie trwania Umowy jest możliwe pod warunkiem kontynuacji ochrony OC u wykonawcy bądź innego ubezpieczyciela i udokumentowanie tego faktu przez ubezpieczającego oraz zwrot do wykonawcy oryginałów polis/potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia OC, w stosunku do których ma zastosowanie wyrównanie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie Autocasco 1) prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 2) prosimy o wyłączenia z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody spowodowane samoistnym otwarciem się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 3) prosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego terytorium Algierii, Iranu i Iraku. Zamawiający dopuszcza wyłączenie z zakresu terytorialnego terytorium Algierii, Iranu i Iraku 4) prosimy o dopisanie w SIWZ zastrzeżenia przy ubezpieczeniu wyposażenia dodatkowego przy zastrzeżeniu specyfikacji tego wyposażenia oraz że jest zamontowane w pojeździe na stałe. 5) prosimy o zmianę zapisu w pkt 5.5. Pozostałe postanowienia obligatoryjne odszkodowanie będzie wypłacone także w przypadku szkód spowodowanych przez upoważnionego kierującego, który posiadał terminowe uprawnienia do kierowania danym pojazdem, a termin ważności tych uprawnień wygasł nie dalej niż 30 dni przed zaistnieniem szkody 6) prosimy o dopisanie zapisu w pkt Pozostałe postanowienia obligatoryjne o ile utrata kluczyków lub urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nastąpiła wskutek ich kradzieży bądź zniszczenia; ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież lub utratę w/w urządzeń na Policję 6/7

7 Ubezpieczenie NNW 1) prosimy o wykreślenie pkt 2.5 Pozostałe postanowienia obligatoryjne Likwidacja szkód 1) prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 2 : w przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela faktur za naprawę w należnej kwocie. 2) prosimy o zmianę zapisu pkt 3 : sporządzenie kalkulacji szkody nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu wykonania oględzin pojazdu. 3) prosimy o zmianę zapisu pkt 4: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zweryfikowania / zatwierdzenia kosztorysu i/lub faktur naprawy przekazanego przez warsztat lub Ubezpieczonego lub korzystającego najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu dostarczenia dokumentów do Ubezpieczyciela. Po akceptacji kosztorysu Ubezpieczyciel ma obowiązek niezwłocznego pisemnego (w pierwszej kolejności drogą elektroniczną) poinformowania o tym Ubezpieczonego i/lub warsztat, w którym pojazd jest naprawiany. 4) prosimy o zmianę zapisu pkt 8: Ubezpieczyciel, w przypadku naprawy powypadkowej pojazdu, będzie akceptował stawki za roboczo godzinę w wysokości średniej stawki za 1 rbg ustalonej na podstawie stawek stosowanych przez autoryzowane stacje obsługi z województwa, na terenie którego została zawarta umowa ubezpieczenia 5) prosimy o wykreślenie pkt 9 Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy cenę oferty brutto z załącznika1a należy przenieść do załącznika nr 1 do formularza cenowego ( w pozycji Komunikacja- druk 1a do formularza cenowego ) i tym samym podać łączną kwotę za wszystkie ubezpieczenia, czy załącznik 1a do formularza cenowego ma pozostać odrębnym załącznikiem do formularza cenowego i nie należy ujmować w załączniku nr 1 -ceny oferty za ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiający informuje, że cenę oferty brutto z załącznika1a należy przenieść do załącznika nr 1 do formularza cenowego (w pozycji Komunikacja- druk 1a do formularza cenowego ) i podać łączną kwotę za wszystkie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, 2 i 4 Regulamin Zamówień Sektorowych udzielanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni. 7/7

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo