Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój."

Transkrypt

1 Polanica-Zdrój, dnia AM-ZP JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) fax.(+48-74) , Wyjaśnienia do Treści Zapytania ofertowego na zadanie: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Wykonawcy w dniu 22, 23, 24, r. zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego w celu wyjaśnienia następujących kwestii: pytanie nr 1 uprzejmie prosi o informację o szkodach z poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych za 3 lata. Informacje o szkodach: Ad wynosi ,00 PLN 2012 wynosi ,00 PLN 2013 wynosi ,00 PLN W sumie ,00 PLN UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Około ,00 PLN RYZYKO KRADZIEŻY 5.200,00 PLN Odpowiedzialność OC ,00 str. 1

2 Kolejny zestaw pytań z dnia r. 1. danych na temat konstrukcji i roku budowy budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia; L.P PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Rok budowy, konstrukcja Budynki z wyposażeniem 1. Budynek Teatru Zdrojowego 1925, murowana wykonane remonty lata Budynek Urzędu Miejskiego ok r. murowany, kapitalny remont 1999 r 3. Miejska Biblioteka Publiczna (wyposażenie i księgozbiór) 1995, murowany nowe budynki, ostatni remont elewacji Budynek po byłym Miejskim Centrum Kultury 1905, murowany kapitalny remont Budynek Przedszkola Publicznego 1906, murowany remont Lokal Zdrojowa , drewniany, remont Szkoła Podstawowa nr , murowany nowe 8. Gimnazjum Rok powstania nieznany, murowany remont Pawilon Szachowy 2011, murowany nowy obiekt 10. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wyposażeniem 1920, murowany, remont informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych; Nowe obiekty oraz szkoły, teatr, posiadają system przeciw pożarowy 3. czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki nieużytkowane? jeżeli tak to proszę o ich wskazanie i informacje: od kiedy są nieużytkowane, jakie są w stosunku do nich plany, czy jest w nich sprawowany dozór i czy są odłączone media? Wszystkie obiekty są użytkowane. str. 2

3 4. czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków? Tylko Teatr jest w rejestrze zabytków 5. informacji na temat działalności gminy przyjętej do ubezpieczenia OC, a w szczególności, czy Gmina prowadzi składowisko odpadów, zajmuje się odbiorem i wywozem nieczystości, zarządza jednostkami takimi jak: straż miejska, policja, straż pożarna? Gmina Polanica-Zdrój posiada na swoim terenie punkt selektywnej zbiórki odpadów, zarządzany przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju. Na terenie Gminy odbierane są odpady komunalne. Zarządza tylko strażą miejską, strażą pożarną. 6. liczby członków OSP zgłoszonych do ubezpieczenia. 30 osób. Zestaw pytań z r. Pytania dotyczące przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica Zdrój 1. W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia (str. 2) prosimy o wykreślenie zapisu określającego, że franszyza redukcyjna nie może przekraczać 0% wartości szkody. Przedmiotowy zapis uniemożliwia zastosowanie jakiejkolwiek franszyzy redukcyjnej. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie 0% franszyzy redukcyjnej. 2. Prosimy o doprecyzowanie jaką Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających do zamówienia. Na stronie 3 zapytania ofertowego wskazane jest 50% natomiast w paragrafie 2 na stronie 11 jest 20% Zamawiający uznaje zamówienia uzupełniające do 50%, załącza poprawioną umowę. 3. W odniesieniu do paragrafu 5 ust. 1 projektu umowy prosimy o doprecyzowanie, że termin ten dotyczy jedynie w sytuacji gdy zgłoszenie szkody nie miało wypływu na ustalenie szkody lub rozmiaru szkody. Zamawiający nie zgadza się na niniejsze doprecyzowanie. str. 3

4 4. Prosimy o wykreślenie paragrafu 5 ust. 5 projektu umowy oraz wprowadzenie je jego miejsce następującego W przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną kwotę odszkodowania najpóźniej po 30 dniach od daty zgłoszenia szkody. Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie paragrafu 5 ust. 5 W przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, bezsporna część odszkodowania będzie wypłacona w terminie 30 dni licząc od daty zgłoszenia szkody. 5. W odniesieniu do paragrafu 5 ust. 6 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel będzie miał możliwość zweryfikowania kosztorysów oraz faktur. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzenia niniejszego zapisu 6. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku topnienia śniegu w kwocie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy wskazany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie ,00 PLN 7. Prosimy o informacje czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są): a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią (tereny narażone na zalania przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronny pasa technicznego). Obszar terenu Gminy Polanica-Zdrój znajduje się w części na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią 8. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej w kwocie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie ,00 PLN proponowana kwota limitu ,00PLN str. 4

5 9. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w kwocie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 10. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka graffiti w kwocie 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zamawiający uznaje, że ryzyko graffiti wchodzi w zakres dewastacji. 11. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w kwocie 10% wartości szkody nie więcej niż ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie niniejszego limitu. 12. Prosimy o wprowadzenie limitu dla innych wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności Ubezpieczającego w kwocie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie niniejszego limitu. 13. Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące wskazanych do ubezpieczenia budynków - konstrukcja (w tym pokrycie dachu) - rok budowy - informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych - informacje o remontach przeprowadzonych w budynkach, których wiek przekracza 50 lat - określenie stanu technicznego poszczególnych elementów budynków (według gradacji bardzo dobry, dobry, awaryjny, zły) Zgodnie z odpowiedzią na stronie nr 2 pytanie nr Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dróg miejskich. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dróg miejskich str. 5

6 15. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 14 prosimy o informację czy drogi zostały wskazane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko czy na sumy stałe. W przypadku gdy na pierwsze ryzyko prosimy o wskazanie całkowitej wartości dróg. W zapytaniu sumy stałej ofertowym drogi wskazane zostały do ubezpieczenia w systemie. 16. W odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego 17. W odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji prosimy o wprowadzenie zapisu, że przedmiotowa klauzula ma zastosowanie w przypadku gdy przedmiotowe prace nie konstrukcji nośnej budynku. W zakresie klauzuli rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji Zamawiający wprowadza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów wymagających pozwolenie na budowę. 18. W odniesieniu do klauzuli ciągłości ubezpieczenia prosimy o wykreślenie zapisu zakład ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do czasu opłacenia brakującej składki oraz wprowadzenie następującego zapisu zakład ubezpieczeń może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Zamawiający wprowadza następujący zapis: 1. ciągłości ubezpieczenia brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. 19. Prosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z określeniem jego rodzaju, marki, modelu, wartości oraz roku produkcji. Zamawiający załącza wykaz. str. 6

7 20. W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących oraz lamp prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w kwocie 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku gdy zaproponowany limit jest dla Zamawiającego niewystarczający prosimy o zaproponowanie innego. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie niniejszego limitu 21. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności w związku z brakiem uszkodzenia lub braku studzienki kanalizacyjnej lub upustu ulicznego spowodowanego kradzieżą lub dewastacją. Zamawiający nie zgadza się na niniejsze wyłączenie. 22. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku nieczytelnych, uszkodzonych, zbyt nisko umieszczonych, odwróconych znaków drogowych lub ich brak, jeżeli wystąpienie tych przyczyn było niezależne i niezawinione przez Ubezpieczającego. Zamawiający nie zgadza się na niniejsze wyłączenie. 23. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla OC z tytułu utrzymania i administrowania dróg do kwoty ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. 24. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z organizowaniem imprez motorowych, motorowodnych, ekstremalnych i lotniczych. Zamawiający nie zgadza się na niniejsze wyłączenie. 25. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 24 prosimy o wykaz tego typu imprez organizowanych w ciągu ostatnich 2 latach wraz z określeniem ich rodzaju. Impreza organizowana w ostatnich latach to Rajd Samochodowy. 26. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe prosimy o akceptację następujących wyłączeń: a) Związanych z działalnością - polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu - bankową lub ubezpieczeniową str. 7

8 - leasingową - dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania - księgową lub finansową - reklamową - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki b) Związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności c) Wynikające z niedotrzymania terminów d) Powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych e) Związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej f) Związane ze stosunkiem pracy Zamawiający nie rozumie zakresu włączeń. 27. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów Zamawiający nie zgadza się na niniejsze wyłączenie. 28. Prosimy o przekazanie szkodowości Zamawiającego za ostatnie 3 lata ubezpieczeniowe wraz ze wskazaniem aktualnie założonych rezerw, z podziałem na poszczególne ryzyka Strona nr 1 odpowiedź nr Czy Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością. Tak pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością. 30. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o informacje jakie nieruchomości oraz ruchomości i w jakim celu Zamawiający najmuje od osób trzecich. Jaka jest ich wartość. Zamawiający wynajmuje teren pod rekultywacje byłego wysypiska śmieci. 31. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów. Zarządza rekultywacja terenu po byłym wysypisku śmieci. 32. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 31 prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa działalność wyłączona jest z zakresu ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia niniejszego terenu. str. 8

9 33. Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z działalnością jednostek typu: zakłady opieki medycznej, szpitali itp., z wyjątkiem drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych. Tak potwierdza. 34. Ile % lub kilometrów dróg zostało wyremontowanych w ubiegłym roku. Zamawiający informuje,że każdego roku są remontowane nawierzchnie dróg w ramach remontów cząstkowych. Zbudowano nowe nawierzchnie w 15%. Pytania z dnia W projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego w Części nr 1 (A) oraz w Części nr 2 (B) w 4 pkt 1 mowa jest o wskaźniku szkodowości prosimy o doprecyzowanie, że przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej. + Zamawiający wyraża zgodę. 2. W projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego w Części nr 1 (A) oraz w Części nr 2 (B) w 5 pkt 5 prosimy o zmianę zapisu na w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, bezsporna część odszkodowania będzie wypłacona w terminie 30 dni licząc od daty zgłoszenia szkody. Zamawiający wyraża zgodę. 3. W projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego w Części nr 2 (B), prosimy o wykreślenie z 4 pkt 5, 6 oraz z 5 pkt 4, 7 jako że nie dotyczą one Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wyraża zgodę. 4. W ubezpieczeniu mienia i innych zdarzeń losowych dla ryzyka powodzi w stosunku do ubezpieczonych budowli prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający uznaje limit. 5. Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. str. 9

10 Zamawiający uznaje limit 6. W odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prac wymagających pozwolenia na budowę. W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o takich planach w okresie ubezpieczenia (zakres i wartość prac, przewidywany okres realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej prosimy o bliższe informacje); prosimy o podanie jakiego rodzaju prace oraz, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający. Zamawiający wyraża zgodę. 7. W odniesieniu do klauzuli ciągłości ubezpieczenia prosimy o zmianę drugiego i trzeciego zdania na: W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Zamawiający wprowadza zapis jw. Burmistrz Miasta /-/ Jerzy Terlecki/-/ str. 10

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów.

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów. Kalety, 20.05.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój Ubezpieczenie mienia 1 Czy zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.53.18.2014.I Staszów, dnia 13.10.2014 r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr 36/2015/N/Moszczenica

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr 36/2015/N/Moszczenica Strona 1 z 19 Wrocław, 17.04.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Moszczenica ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr 36/2015/N/Moszczenica Działając

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Oznaczenie sprawy: WGM.271.01.0006.2013.RŚ Kalisz, dnia 26 listopada 2013r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271.32.2014-6 Swarzędz, dnia 23.10.2014r. Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców Ostrówek, dn. 10.03.2014 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Ostrówek Numer ogłoszenia: 45387-2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735

GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 RYDZYNA, 06.03.2015 R. GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6972207200, REGON 411050735 GPKiOŚ.271.1.2015 dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 33/2015/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 33/2015/N/Środa Śląska Strona 1 z 24 Wrocław, dnia 27.03.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Średzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

L.p. Pytanie Odpowiedź Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do treści SIWZ 1

L.p. Pytanie Odpowiedź Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do treści SIWZ 1 l.dz. 749B/03/14/KG Toruń dnia 07.03.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013 Strona 1 z 22 Wrocław, 04.11.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/UR/186/2013 Działając w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Sierpc,15.07.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

G M I N A M I R S K 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 woj. dolnośląskie tel. 647 04 40, fax 647 04 69 REGON 230821693 NIP 616-10-08-487

G M I N A M I R S K 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 woj. dolnośląskie tel. 647 04 40, fax 647 04 69 REGON 230821693 NIP 616-10-08-487 G M I N A M I R S K 59-630 Mirsk, Pl. Wolności 39 woj. dolnośląskie tel. 647 04 40, fax 647 04 69 REGON 230821693 NIP 616-10-08-487 Znak sprawy: ZP.271.73.2014 Mirsk, dnia: 18.12.2014r. Wykonawcy (wszyscy)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Numer ogłoszenia: 65121-2015

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Numer ogłoszenia: 65121-2015 Wersja archiwalna Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Osiek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Numer ogłoszenia: 65121-2015 Data publikacji 2015-05-07 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

Wyjaśnienie. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Biała Podlaska, dn.03.12.2014 r. ZP.271.3.11.2014.TST2 Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Zgodnie z art. 38

Bardziej szczegółowo

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności.

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności. Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lipca 2013 r. OR. 272.5.2013 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczeniu majątku i innych interesów Powiatu Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Gminy Olkusz

Ubezpieczenie mienia Gminy Olkusz Ubezpieczenie mienia Gminy Olkusz Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10 Odpowiedź: Pytanie 11:

Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10 Odpowiedź: Pytanie 11: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz Tel. (62) 598 55 00, 598 55 02, 598 55 03 Fax. (62) 598 55 01 NIP 618-00-42-976 REGON 250523916 www.mzbm.kalisz.pl ZP.271.1.14.2015

Bardziej szczegółowo