Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne."

Transkrypt

1 Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część II: Wodzisław Śląski r. 1. Prosimy o informację czy obecny zakres SIWZ w zadaniu 1. tj. zakres, przedmiot, klauzule, limity, franszyzy redukcyjne i integralne jest identyczny z tym z poprzedniej umowy ubezpieczenia? Tak W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych 2. Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500,00 zł. 3. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zapisu zalanie powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących bądź w wyniku deszczu nawalnego 4. Prosimy o wprowadzenie limitu na pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wskutek działania mrozu w wysokości zł Nie dotyczy. Ryzyko Pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku wskutek działania mrozu określone w załączniku nr 1 na stronie 1 punkt 1 a) podpunkt 8 zostaje wykreślone z zakresu ochrony 5. Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli katastrofy budowlanej w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że: 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 2. Nie jest katastrofa budowlaną: 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1)których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,

2 b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 4) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 7) wyłączonych z eksploatacji, 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 zł. Zastosowanie tej treści nie spowoduje odrzucenia oferty. Limit zgodny z zapisami SIWZ tj zł. 6. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości zł w odniesieniu do klauzuli terroryzmu 7. Prosimy o wykreślenie treści klauzul remontowej oraz rozbudowy i przebudowy i zaakceptowanie wprowadzenia treści klauzuli drobnych robót budowlano-montażowych w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, że: 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlanomontażowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

3 c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciel przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę lub odstąpić od umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.3 Ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania w części lub w całości i/lub odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w 13 ust.7 pkt 2) OWU. Limit odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 8. W przypadku braku zgody na wprowadzenie treści klauzuli drobnych robót budowlano montażowych prosimy o wprowadzenie wspólnego limit dla klauzuli remontowej i klauzuli rozbudowy i przebudowy w wysokości: ,00 zł. 9. W przypadku braku zgody na wprowadzenie treści klauzuli drobnych robót budowlano montażowych wnioskujemy o akceptację dla poniższych wyłączeń w odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy Zapisy zgodne z SIWZ. 1) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń 2) niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 10. W przypadku braku zgody na wprowadzenie treści klauzuli drobnych robót budowlano montażowych wnioskujemy o akceptację dla poniższych zapisów w odniesieniu do klauzuli rozbudowy i przebudowy: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana pod warunkiem, że : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,

4 c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. Zapisy zgodne z SIWZ 11. Prosimy wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych 12. W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych prosimy o dopisanie w ww. klauzuli treści: pod warunkiem, że stan zabezpieczeń jest zgodny z ogólnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej Zapisy zgodne z SIWZ 13. Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli wandalizmu/dewastacji zapisu za szkody powstałe wskutek wandalizmu/dewastacji uważa się także szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia z miejsca zdarzenia 14. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o zgodę na wprowadzenie treści klauzuli kradzieży zwykłej w treści: Zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko kradzieży zwykłej, rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że: Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia, Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15. Prosimy o wprowadzenie limitu na ubezpieczenie instalacji i urządzeń (w tym liczników, kamer, tablic, daszków) zamontowanych również na zewnątrz budynku w wysokości ,00 zł Wyrażamy zgodę na ,00 zł. 16. Prosimy o zmianę SU w odniesieniu do sieci wod kan, przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych z systemu na pierwsze ryzyko na limit obowiązujący na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia Prosimy również o określenie/przedstawienie: wartości wszystkich sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wartość wszystkich sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych pln 585 km łącznej ilości km sieci wodociągowej

5 wartości nakładów remontowych Zamawiający nie posiada określonej wartości nakładów remontowych łącznej długości zarządzanych dróg Zamawiający nie zarządza drogami czy podmiot posiada własne ekipy remontowe czy też zleca wykonanie tych czynności na zewnątrz Zamawiający posiada własne ekipy remontowe, jak również zleca wykonanie tych czynności firmą zewnętrznym. Tak czy wartość przedmiotów zamontowanych na zewnątrz budynków jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia (w tym liczników, kamer, tablic i daszków) 18. czy Zamawiający zgłosił jakiekolwiek mienie związane z: Nie a) z działalnością związaną z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami b) produkcją nawozów i związków azotowych c) produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych d) produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych e) produkcją wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych f) odzyskiem surowców z materiałów segregowanych 19. Prosimy również określenie/przedstawienie: wykazu lokalizacji objętych ubezpieczeniem wraz z opisem konstrukcji budynków i budowli. Wykazy do wglądu w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego 20. czy w okresie ostatnich 20 latach na terenie wymienionych lokalizacji wystąpiła powódź lub podtopienie oraz czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią lub podtopieniami Nie zanotowano szkód z ryzyka powodzi. Zagrożenie powodziowe nie istnieje. 21. Prosimy również o określenie/przedstawienie: zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych Wykaz do wglądu w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego W odniesieniu do ubezpieczenia od kradzieży, rabunek i dewastacja 22. Prosimy o zmianę zapisu dla części 2 z "ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji" na "ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej w brzmieniu: Klauzula kradzieży zwykłej Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje dodatkowo rozszerzony o ryzyko kradzieży zwykłej, rozumianej jako zbór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że:

6 - Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. - Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia, - Franszyza redukcyjna: 10% wartości należnego odszkodowania Podlimit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Prosimy o wprowadzenie do klauzuli wandalizmu / dewastacji franszyzy redukcyjnej w wysokości: 500,00 zł W odniesieniu do ubezpieczenia od kradzieży, rabunek i dewastacja 24. Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z podaniem roku produkcji. Wykaz do wglądu w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego. 25. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli Cyber risk/klauzula IT w brzmieniu: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zastosowanie tej treści nie spowoduje odrzucenia oferty 26. Prosimy o możliwość wprowadzenia treści klauzuli włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej w brzmieniu: 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Dla potrzeb niniejszych OWU kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. 2. Franszyza redukcyjna 500 zł 3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł

7 . W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 27. Prosimy o zdefiniowane co będzie rozumiane jako wypadek ubezpieczeniowy Zapis zgodny z SIWZ. 28. Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości minimum 500,00 zł Prosimy o możliwość wprowadzenia treści klauzuli czystych strat finansowych w brzmieniu: Klauzula czystych szkód majątkowych: 1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za czyste szkody majątkowe. 2. Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi, 2) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych, 3) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów, 4) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy), 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania, 6) powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami, 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, 8) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 9) związane z reklamą, 10) związane ze stosunkiem pracy, 11) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych, 12) powstałe w związku z udzielaniem licencji, 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży, 14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. 2. Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej. 3. Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Zastosowanie tej treści nie spowoduje odrzucenia oferty. 30. W odniesieniu do klauzuli czystych strat majątkowych prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł

8 31. Prosimy o możliwość zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej punktu 8. na Nie wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wadliwe wykonanie robót i usług zgodnie z prowadzoną działalnością. Wyrażamy zgodę. 32. Prosimy o potwierdzenie, że suma i ubezpieczenia i limity są określone na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. Zgodnie z zapisami SIWZ. 33. Punkt 7, strzałka 3 - prosimy o usunięcie zapisów "...w tym w przedmiotach wartościowych " W odniesieniu do wszystkich ryzyk 34. Prosimy o wykreślenie zapisu: wyłącza się prawo regresu do osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający/Ubezpieczony (nie dotyczy podwykonawców) i zastąpienie go klauzulą wyłączenia regresu w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do: 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej; 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego (samozatrudnienie); Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Zastosowanie tej treści nie spowoduje odrzucenia oferty. 35. Prosimy o wykreślenie zapisu: w przypadkach spornych pierwszeństwo nad OWU mają zapisy IZWS. 36. Prosimy o wykreślenie klauzuli informacyjnej 37. Prosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń 38. Prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów dodatkowych zapisów: dodatkowe koszty niezbędne do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia mienia między innymi koszty uzyskania zezwoleń, przygotowania lub odtworzenia dokumentacji i planów, koszty inżynierów, architektów koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń

9 koszty wynikające ze wzrostu cen, do jakiego doszło od momentu powstania szkody a zakończeniem odtworzenia mienia koszty wynikające z konieczności dostosowania odtwarzanego mienia do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów i norm [ ] w tym koszty rozmrażania zamarzniętych rur 39. Prosimy o rozszerzenie klauzuli niezmienności stawek o zapis z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 kc. Zastosowanie tej treści nie spowoduje odrzucenia oferty 40. Prosimy o zamianę treści klauzuli przewłaszczenia na klauzulę w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy. Zastosowanie tej treści nie spowoduje odrzucenia oferty 41. Prosimy o rozszerzenie klauzuli nowych lokalizacji o zapis: pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień oraz niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka 42. Prosimy o zamianę treści klauzuli miejsca ubezpieczenia na: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, pod warunkiem spełnienia w takim miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w warunkach lub wymaganych przez Ubezpieczyciela na podstawie indywidualnych postanowień oraz pod warunkiem, ze lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Ochrony ubezpieczeniowej udziela się tylko w odniesieniu do lokalizacji związanych z podstawową działalnością prowadzona przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 43. Prosimy o zastąpienie w klauzuli likwidacji i zgłaszania szkód treści zapisu:

10 Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia (lub następnym dniu roboczym) poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel na obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody) na zapis: Wyrażamy zgodę Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 48 godzin roboczych od daty zgłoszenia poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel na obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody) 44. Prosimy o możliwość zmiany w klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód: pkt. 3) na zapis: Zapisy zgodne z SIWZ. W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel nie może powoływać się na zakaz zmiany stanu spowodowanego zdarzeniem losowym przed podjęciem przez Ubezpieczyciela czynności likwidacyjnych. Niezbędne w takim przypadku będzie przekazanie Ubezpieczycielowi poniższych dokumentów: a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie. 45. Prosimy o możliwość wykreślenie punku 4 z klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód. Argumentem przemawiającym za wykreśleniem w/w pkt. z powyższej klauzuli jest fakt, że: Ubezpieczyciel nie może przewidzieć rodzajów szkód jakie wystąpią w trakcie okresu ubezpieczenia. Szkody o wysokim stopniu skomplikowania mogą wymagać konieczności uzupełniania dokumentacji więcej niż dwa razy. Jednocześnie terminy wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania reguluje kodeks cywilny co jest prawny zabezpieczeniem Ubezpieczonego przez stosowaniem przewlekłego procesu likwidacji szkód (art. 817 k.c.) Zapisy zgodne z SIWZ 46. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula kosztów dodatkowych nie ma zastosowania w odniesieniu do: - Ubezpieczenia kosztów naprawy zabezpieczeń, - Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Klauzula kosztów dodatkowych ma zastosowanie do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

11 47. Prosimy o potwierdzenie, że limit, o którym mowa w klauzuli kosztów dodatkowych jest limitem wspólnym (łącznym ) w odniesieniu do ubezpieczeń: - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, Tak 48. Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o dokonanie zmiany i wykreślenie zwrotu "...w przypadku wystąpienia zagrożenia " (vide art KC - " w razie zajścia wypadku ) Zapisy zgodne z SIWZ. 49. Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o dokonanie zmiany i wykreślenie zwrotu - koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego zagrożenia (vide art KC - " w razie zajścia wypadku ) Zapisy zgodne z SIWZ. 50. Prosimy o usunięcie z klauzuli kosztów dodatkowych punktu 11 - tzn. pokrycia dla kosztów poszukiwania miejsc powstania uszkodzenia i usunięcia awarii 51. W przypadku braku zgody na usunięcie z klauzuli kosztów dodatkowych punktu 11 prosimy o zmniejszenie limitu w podanym punkcie 11 - tzn. pokrycia dla kosztów poszukiwania miejsc powstania uszkodzenia i usunięcia awarii do ,-PLN oraz o akceptację załączonej klauzuli: Klauzula koszty poszukiwania i dotarcia W związku z poszukiwaniem awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej Ubezpieczającego i dotarciem do instalacji wodno - kanalizacyjnej Ubezpieczającego (dalej przywoływane jako koszty poszukiwania i dotarcia ). Przez awarię instalacji wodno kanalizacyjnej (dalej przywoływana jako awaria ) w rozumieniu niniejszej klauzuli rozumie się stan niesprawności tej instalacji wywołany nagłą przyczyną i powodujący jej niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Ubezpieczyciel obejmuje wyłącznie ekonomicznie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty poszukiwania i dotarcia. 1.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) kosztów związanych z usunięciem samej awarii ani kosztów związanych z usunięciem przyczyn awarii. 2) napraw pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu kosztów poszukiwania i dotarcia ograniczona jest do kwoty stanowiącej podlimit w ramach sumy ubezpieczenia w wysokości PLN w odniesieniu do pojedynczej awarii jak i do wszystkich awarii w okresie ubezpieczenia. 3. Każdorazowe świadczenie Ubezpieczyciela należne Ubezpieczającemu z tytułu pokrycia kosztów poszukiwania i dotarcia pomniejszane jest o udział własny Ubezpieczającego w wysokości odpowiadającej 15% kwoty świadczenia; jednakże w każdym przypadku udział własny Ubezpieczającego nie może być mniejszy niż PLN. 4. Zdarzeniem powodującym powstanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest ujawnienie awarii w okresie ubezpieczenia. 52. Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia oraz limity ulegają konsumpcji każdorazowo po wypłacie odszkodowani o kwotę wypłaconego odszkodowania.

12 Tak 53. Prosimy o wykreślenie w pkt.8 ppkt 13) Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 54. W odniesieniu do szkodowości prosimy o informację za ostatnie cztery lata polisowe dotyczące: wartości zobowiązań dla każdej szkody oddzielnie, w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy, podanie ilości szkód w każdej z grup, oraz podanie ilości szkód likwidowanych ogółem (w tym zamkniętych bez wypłaty) daty zdarzenia i daty zgłoszenia szkody oraz podanie jej przyczyny wartości i rodzaju stosowanych dotychczas franszyz określenie czy szkoda osoba czy rzeczowa miejsce szkody Szkodowość możliwa do uzyskania została podana w załączniku nr 15 W odniesieniu do oceny ryzyka 55. Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych? Przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi oraz wskazań producenta. 56. Prosimy potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli jakieś budynki nie mają pozwolenia na użytkowanie prosimy o ich wskazanie. Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie 57. Jak często wykonywane są przeglądy instalacji elektrycznej w obiektach oraz instalacji odgromowej? Przeglądy instalacji elektrycznej w obiektach oraz instalacji odgromowej wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. 58. Kiedy były wykonane i kto zajmuje się archiwizacją w/w wymienionych przeglądów? Protokoły z przeglądów znajdują się w książkach obiektów budowlanych.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016

Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016 Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na usługę Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015 r.

Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015.

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015. Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Wielkopolskiej Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 14 Wrocław, 14.10.2013r. Do uczestników przetargu ograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miasta Radomska wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo