Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013"

Transkrypt

1 Zambrów dnia r. OR Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: Stosownie do art. 38 ust 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, Powiat Zambrowski z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, Zambrów, woj. podlaskie udziela wyjaśnień na zadane pytania Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco: Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczące zagrożenia powodziowego. Pytanie 1.1. Czy zgłoszone lokalizacje do ubezpieczenia znajdują się na terenach powodziowych proszę o ich wskazanie. Odpowiedz 1.1. Zamawiający informuje, iż zgłoszone lokalizacje nie znajdują się na terenach powodziowych. Pytanie 1.2. Czy budynki są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w: a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn: tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego. b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią tzn.: przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego. c) poza obszarem zagrożenia Odpowiedz 1.2. Zamawiający informuje, iż budynki nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się poza obszarem zagrożenia. Pytanie 1.3. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie wystąpiła powódź lub podtopienia, proszę o ich dokładne wskazanie wraz z podaniem nazwy jednostki oraz adresu.

2 Odpowiedz 1.3. Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 20 lat na terenach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia lub w ich sąsiedztwie nie wystąpiła powódź lub podtopienia. Pytanie 1.4. Jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe znajdują się na terenie Powiatu Zambrowskiego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem. Jaki jest stan techniczny zabezpieczeń. Odpowiedz 1.4. W związku faktem, że nie istnieje zagrożenie powodziowe w Powiecie Zambrowskim Zamawiający nie posiada zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Pytanie 1.5. Proszę o udzielenie informacji czy jest stworzony i w jakim stopniu realizowany program zabezpieczenia przeciw powodziowego na terenie Powiatu Średzkiego. Odpowiedz 1.5 Zamawiający informuje, iż nie posiada stworzonego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Zambrowskiego.. Pytanie 2. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia wykonane są z materiałów niepalnych (określenie klasy palności). Czy występują budynki o konstrukcji drewnianej, proszę o ich wskazanie Odpowiedz 2. Zamawiający informuje, iż konstrukcja budynków oraz rodzaj materiałów z jakich wykonano budynki została wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ - Tabela nr 2 Pytanie 3. Proszę o uzupełnienie brakujących informacji dla poszczególnych budynków w wykazie budynków (załącznik nr 1 do SIWZ) odnośnie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (bardzo dobry, dobry, zły). Przez stan techniczny rozumiemy stan techniczny elementów budynku takich jak: 1) konstrukcja i pokrycie dachu; 2) instalacja elektryczna; 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania; 4) stolarka okienna i drzwiowa; 5) instalacja gazowa; 6) instalacja wentylacyjna i kominowa. Odpowiedz 3. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje brakującymi informacjami dotyczącymi stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. Pytanie 4. Czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Odpowiedz 4. Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz że są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

3 Pytanie 5. Proszę o podanie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: wskazanie adresu budynku, budowli, podanie sumy ubezpieczenia, podanie z jakich materiałów są konstrukcje budynków, czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, czy są to obiekty przeznaczone do rozbiórki, czy będą jeszcze użytkowane, proszę o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% dla takich budynków Odpowiedz 5. Zamawiający informuje, iż w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki. Pytanie 6. Proszę o potwierdzenie czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5 letnich? Jeżeli nie były przeprowadzone we wszystkich budynkach, proszę o ich wskazanie tj. podanie adresu. Odpowiedz 6. Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5 letnich. Pytanie 7. Proszę o informacje czy Powiat lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane oraz dokładny opis zabezpieczeń ppoż. Odpowiedz 7. Zamawiający informuje, iż Starostwo wynajmuje pomieszczenie, w którym prowadzony jest sklepik spożywczy, natomiast Bursa Szkolna nr 1 oraz SOSW wynajmują pomieszczenia przeznaczone jako lokale mieszkalne. Pytanie 8. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli Katastrofy Budowlanej Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki Odpowiedz 8. Zamawiający wraża zgodę na wprowadzenie zapisu w Klauzuli Katastrofy Budowlanej Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki Pytanie 9. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli Katastrofy Budowlanej W ubezpieczeniu od ryzyka katastrofy budowlanej zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 5% odszkodowania, jednak nie mniej niż zł Odpowiedz 9. Zamawiający nie wraża zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli Katastrofy Budowlanej W ubezpieczeniu od ryzyka katastrofy budowlanej zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 5% odszkodowania, jednak nie mniej niż zł

4 Pytanie 10. Proszę o podanie zabezpieczeń kradzieżowych dla poszczególnych lokalizacji. Odpowiedz 10. Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia kradzieżowe dla poszczególnych lokalizacji zostały podane w załączniku nr 4 do SIWZ Tabela nr 1. Pytanie 11. Proszę o wskazanie lokalizacji, w której może wystąpić największa szkoda kradzieżowa wraz z podaniem jej wysokości. Odpowiedz 11. Zamawiający informuje, iż wykazał w załączniku nr 4 do SIWZ posiadany majątek poszczególnych jednostek z podziałem na elektronikę i środki trwałe. Pytanie 12. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 15% odszkodowania dla zdarzeń wynikłych w kradzieży i upadku sprzętu przenośnego. Odpowiedz 12. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 15% odszkodowania dla zdarzeń wynikłych w kradzieży i upadku sprzętu przenośnego. Pytanie 13. Proszę o udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci: - czy Powiat posiada wysypisko śmieci? - Gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości? - Czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne? - Od kiedy funkcjonuje wysypisko i czy w najbliższym czasie nie jest planowane jego zamknięcie? - czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia. Odpowiedz 13. Zmawiający informuje, iż nie posiada wysypiska śmieci. Pytanie 14. Proszę o uzupełnienie poniższych informacji: podanie numerów PKD, które mają zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Odpowiedz 14. Zamawiający informuje, iż nr PKD znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ Tabela nr 1 Pytanie 15. Proszę o podanie jakie działania podejmuje Klient w celu ograniczenia ilości szkód w zakresie ubezpieczenia OC dróg. Odpowiedz 15. Zamawiający informuje, iż na bieżąco dokonuje modernizacji dróg i bieżących remontów łatanie dziur, równanie dróg, koszenie poboczy. Pytanie 16. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 500,00 zł lub zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 1.000,00 zł

5 Odpowiedz 16. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 500,00 zł oraz nie wyraża zgody na zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 1.000,00 zł Pytanie 17. Proszę o określenie czy w ramach rozszerzenia ubezpieczenia OC z tytułu organizacji imprez masowych będą objęte ochroną imprezy masowe typu: motorowe, żużlowe, lotnicze, sporty ekstremalne. Odpowiedz 17. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie przewiduje organizacji imprez masowych typu: motorowe, żużlowe, lotnicze, sporty ekstremalne. Pytanie 18. Wnioskujemy o zmianę definicji klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie i przyjęcie proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedz 18. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie na proponowaną poniżej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 19. Proszę o potwierdzenie że zastosowanie będzie miał zapis: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź 19: Zamawiający potwierdza zastosowanie zapisu: W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie mają OWU, które Wykonawca załącza do oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo mają zapisy SIWZ Pytanie 20: Odnośnie klauzuli odstąpienia od prawa do regresu prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od prawa do regresu nie dotyczy podwykonawców. Odpowiedź 20. Zamawiający potwierdza, iż odstąpienie od prawa do regresu w klauzuli odstąpienia od prawa do regresu nie dotyczy podwykonawców Pytanie 21

6 Odnośnie klauzuli warunków i taryf prosimy o potwierdzenie, że nie ma ona zastosowania do OC. Odpowiedź 21. Zamawiający informuje, iż klauzula warunków i taryf ma zastosowanie do OC Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie że imprezy obejmowane ochroną to nie imprezy ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. Odpowiedź 22. Zamawiający potwierdza, iż imprezy obejmowane ochroną to nie są imprezy ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej. Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający ani żadna jednostka mu podległa nie prowadzi działalności medycznej/leczniczej. A jeżeli prowadzi to prosimy o wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony. Odpowiedź 23. Zamawiający potwierdza, iż zamawiający ani żadna jednostka mu podległa nie prowadzi działalności medycznej/leczniczej. Pytanie 24. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpowiedź 24. Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Pytanie 25. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC zarządcy dróg zapisu: odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne. Odpowiedź 25. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC zarządcy dróg zapisu: odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne. Pytanie 26. Na jaki dzień podano szkodowość? Bardzo proszę o podanie szkodowości przynajmniej na dzień r. Odpowiedź 26. Szkodowość została podana na dzień oraz Poniżej uzupełnienie szkód za okres do :

7 Liczba szkód Suma wypłaconych odszkodowań Rezerwy ,55 zł 0, ,55 zł 0,00 Krótki opis szkód mienie od ognia i innych zdarzeń losowych uszkodzenie boiska sportowego wskutek zalania, zalanie pomieszczeń wskutek obfitych opadów deszczu i gradu mienie od ognia i innych zdarzeń losowych uszkodzenie monitoringu wizyjnego oraz dysku twardego wskutek wyładowań 1 437,32 zł 0,00 elektronika uszkodzenie kamery głównej Pytanie 27. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli warunków i taryf Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. Odpowiedź 27 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli warunków i taryf Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. Pytanie 28. W ubezpieczeniu mienia pracowniczego i uczniowskiego od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o ustalenie limitu na pracownika/ucznia w wysokości 1 500,00 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 28 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia pracowniczego i uczniowskiego od kradzieży z włamaniem i rabunku limitu na pracownika/ucznia w wysokości 2.000,00 zł. Pytanie 29. W ubezpieczeniu mienia pracowniczego i uczniowskiego od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o ustalenie limitu na pracownika/ucznia w wysokości 1 500,00 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 29 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia pracowniczego i uczniowskiego od ognia i innych zdarzeń losowych limitu na pracownika/ucznia w wysokości 2.000,00 zł. Pytanie 30. W ubezpieczeniu szyb od stłuczenia prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zabytkowych witraży lub ich wykaz z określeniem wartości jednostkowej. Odpowiedź 30 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szyb od stłuczenia ochrony zabytkowych witraży. Pytanie 31. W ubezpieczeniu maszyn urządzeń i środków niskocennych od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o uściślenie przedmiotu ubezpieczenia poprzez wykaz urządzeń i wyposażenia, które mają podlegać ochronie ubezpieczeniowej. Odpowiedź 31 Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić wykazu maszyn, urządzeń i środków niskocennych w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

8 Pytanie 32 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ryzyku śniegu oraz deszczu nawalnego do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 32 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ryzyku śniegu oraz deszczu nawalnego. Pytanie 33 W ryzyku uderzenia pojazdu prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego i będącego pod jego kontrolą na ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 33 Zamawiający podtrzymuje limit odpowiedzialności wprowadzony w SIWZ na uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego i będącego pod jego kontrolą w wysokości ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 34 Ze względu na oczekiwany 24 miesięczny okres ubezpieczenia prosimy o podanie szkodowości z okresu ostatnich pięciu lat ubezpieczenia. Odpowiedź 34 Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy dysponuje jedynie szkodowością wykazaną w załączniku nr 4 do SIWZ Tabela nr 5 i nie jest w stanie w tak krótkim czasie uzyskać zaświadczenia z lat Pytanie 35 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ryzyku powodzi do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 35 Zamawiający informuje, iż obowiązujący w SIWZ limit na ryzyko powodzi wynosi ,00 zł. Pytanie 36 Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku graffiti w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 300 zł. Odpowiedź 36 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku graffiti w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 300 zł. Pytanie 37 Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku wandalizmu/dewastacji w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 400 zł. Odpowiedź 37 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku wandalizmu/dewastacji w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 400 zł. Pytanie 38 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w szkodach w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 38 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w szkodach w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących.

9 Pytanie 39 Wnosimy o wprowadzenie udziału własnego w szkodach w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących w wysokości 10% lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 39 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie udziału własnego w szkodach w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących. Pytanie 40 Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej do 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 40 Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej Pytanie 41 Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących w wysokości 10%. Odpowiedź 41 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących w wysokości 10%. Pytanie 42 Proszę o wyrażenie zgody na zmianę definicji ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych na: huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru; zalanie - bezpośrednie działanie mediów: wody, pary, cieczy lub innych substancji, na ubezpieczone mienie, które wydostały się w sposób nagły, niezamierzony i niekontrolowany z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania bądź urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci cieczy lub pary, wskutek: a) awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, b) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, c) samoczynnego uruchomienia się wodnych urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż pożar, d) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej, e) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników; upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub przewożonego nim ładunku; Odpowiedź 42 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji ryzyk w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych na: huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru; zalanie - bezpośrednie działanie mediów: wody, pary, cieczy lub innych substancji, na ubezpieczone mienie, które wydostały się w sposób nagły, niezamierzony i niekontrolowany z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,

10 centralnego ogrzewania bądź urządzeń technologicznych przesyłających media w postaci cieczy lub pary, wskutek: a) awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, b) nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów, c) samoczynnego uruchomienia się wodnych urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż pożar, d) cofnięcia się wody lub ścieków z ogólnodostępnej sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej, e) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników; upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie obiektu latającego wyprodukowanego przez człowieka, a także upadek jego części lub przewożonego nim ładunku; Pytanie 43 Wnioskujemy o zmianę definicji klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania i przyjęcie proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypłaca w formie zaliczki 50% bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Ubezpieczającego stosownego wniosku w tym przedmiocie wraz z kosztorysem. Odpowiedź 43 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania i przyjęcie proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypłaca w formie zaliczki 50% bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Ubezpieczającego stosownego wniosku w tym przedmiocie wraz z kosztorysem. Pytanie 44 Wnioskujemy o zmianę definicji klauzuli składowania i przyjęcie proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za mienie składowane bezpośrednio na podłodze pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia. Odpowiedź 44 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji klauzuli składowania i przyjęcie proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za mienie składowane bezpośrednio na podłodze pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia. Pytanie 45 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli składowania do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź 45 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli składowania. Pytanie 46 Wnioskujemy o zmianę definicji klauzuli ubezpieczenia prac budowlano - montażowych i przyjęcie proponowanej poniżej: 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi: 1) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia tego mienia;

11 2) w materiałach i maszynach wykorzystywanych podczas drobnych prac remontowo-budowlanych do limitu określonego dla niniejszej klauzuli w umowie ubezpieczenia. 2. Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie takie prace, które nie wymagają zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów i których pojedyncza całkowita wartość nie przekracza 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia oraz nie przekracza zł. 3. Na pojedynczą całkowitą wartość drobnych prac remontowo-budowlanych na warunkach niniejszej klauzuli składają się: 1) wartość wykonanych prac remontowo-budowlanych w ramach pojedynczego kontraktu (wynagrodzenie wykonawcy netto) oraz 2) wartość materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego. 4. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te: 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone; 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 5. Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac. Odpowiedź 46 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji klauzuli ubezpieczenia prac budowlano - montażowych i nie przyjmuje proponowanej poniżej: 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi: 1) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia tego mienia; 2) w materiałach i maszynach wykorzystywanych podczas drobnych prac remontowo-budowlanych do limitu określonego dla niniejszej klauzuli w umowie ubezpieczenia. 2. Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie takie prace, które nie wymagają zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów i których pojedyncza całkowita wartość nie przekracza 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia oraz nie przekracza zł. 3. Na pojedynczą całkowitą wartość drobnych prac remontowo-budowlanych na warunkach niniejszej klauzuli składają się: 1) wartość wykonanych prac remontowo-budowlanych w ramach pojedynczego kontraktu (wynagrodzenie wykonawcy netto) oraz 2) wartość materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego. 4. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te: 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone; 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 5. Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac. Pytanie 47 Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano - montażowych do ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowalnego dla Zamawiającego.

12 Odpowiedź 47 Zamawiający potwierdza limity odpowiedzialności przyjęte w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zgodnie z zapisami poniżej: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlanomontażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz szkody związane z: - naruszeniem konstrukcji dachu, - naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu, - szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności: a) szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności ,00 zł b) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności ,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia), c) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż ,00 zł, Udział własny w szkodzie dla niniejszej klauzuli: 1000,00 zł Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie 48 Wnioskujemy o zmianę definicji klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji i przyjęcie proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Po uprzednim poinformowaniu Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Odpowiedź 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji i nie przyjmuje definicji proponowanej poniżej: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Po uprzednim poinformowaniu Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 6) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 7) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

13 8) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 9) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. 10) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV. 272.74.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 OPOLE ul. Piastowska 14 Opole,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo