DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post."

Transkrypt

1 DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zmianami), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytanie: DD 1664/ Proszę o odpowiedz na pytania dotyczące zagrożeń powodziowych j.n. 1. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? 2. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmują: 1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, 2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 3) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią? 2. Proszę o wyjaśnienie: W SIWZ pkt XVIII zamieszczony jest zapis że Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się ceną brutto waga udział w cenie 100%. W załączniku nr 1 do SIWZ znajdują się natomiast: - fakultatywne, punktowane rozszerzenia zakresu Ubezpieczenia (pkt. 2.6 załącznika) - punktowane franszyzy Proszę o wyjaśnienie kryteriów wyboru ofert. Jedynym kryterium będzie cena 3. Proszę o wyjaśnienie: W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 2.3 zamieszczony jest zapis (jako obligatoryjny) że sumy ubezpieczenia określone w systemie sum stałych są nieredukcyjne (nie będą pomniejszane po wypłacie odszkodowania o wartość wypłaconego odszkodowania)

2 W pkt 2.3. załącznika nr 1 do SIWZ zamieszczony jest natomiast zapis, że zastosowanie sum ubezpieczenia w systemie sum stałych bez ich redukcji będzie punktowane Prawidłowe brzmienie ma punkt załącznika do SIWZ 2.3 Wnioskuję jednocześnie o zamieszczenie zapisu j.n.: Suma ubezpieczenia określana w systemie sum stałych pomniejszana jest o kwotę wypłaconego odszkodowania (zasada konsumpcji sumy Ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego i za opłatą dodatkowej składki, suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona w okresie ubezpieczenia. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia określonego w umowie ustalającej tę zmianę, nie wcześniej jednak niż następnego po opłaceniu dodatkowej składki przez Ubezpieczającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 4. Proszę o potwierdzenie że w Zadaniu nr 1 w ryzyku Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wyłączona jest ochrona dla szkód powstałych wskutek kradzieży oraz wandalizmu. Kradzież jest wyłączona i ubezpieczenie jest w innym zadaniu. Jeżeli chodzi o wandalizm jest zawarty jako klauzula dodatkowa w punkcie Proszę o wykreślenie klauzul: - wartości przedmiotu Ubezpieczenia - braku potrąceń wartość przedmiotu ubezpieczenia jest podana przez ubezpieczającego jako WO nie ma potrąceń wysokości odszkodowania ze względu na wiek i stan techniczny Proszę o wprowadzenie zapisu odnoszącego się do podstawy wyceny wartości mienia: - budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie wg wartości odtworzeniowej (nowej) jeżeli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 6. Proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC w wysokości 500,00 PLN Franszyza integralna 200 PLN 7. Proszę o przesłanie wykazu ubezpieczanych budynków zawierającego (rok budowy budynku, konstrukcję budunku, zużycie techniczne, zabezpieczenia p-poż i przeciwkradzieżowe) Wykaz wraz z opisem jako załącznik Nr 1 do odpowiedzi 8. Proszę o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego rok produkcji ubezpieczanego sprzętu elektronicznego oraz podziału sprzętu na stacjonarny i elektroniczny. Wykaz jako załącznik Nr 2 do odpowiedzi DD 1681/ Prosimy o podanie wykazu budynków wraz z rokiem budowy i opisem konstrukcji Wykaz wraz z opisem jako załącznik Nr 1 do odpowiedzi 2. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się pustostany, jeśli tak proszę o ich wskazanie w wykazie budynków. brak pustostanów 3. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, to prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem SU 4. Prosimy o podanie stanu technicznego budynków wg. gradacji (dobry, dostateczny, zły) Wykaz wraz z opisem jako załącznik Nr 1 do odpowiedzi 5. Czy w budynkach przeprowadzane są regularne przeglądy techniczne budynków, sprzętu i urządzeń oraz instalacji przeciwkradzieżowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Tak 6. Prosimy o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? 7. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

3 a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego) b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego 8. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie. Był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ 9. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach do których odnosi się wykazana szkodowość Franszyzy integralne w wysokości 200 PLN 10. W klauzuli reprezentantów prosimy o dopisanie następującego zapisu: za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), ich zastępców oraz pełnomocników Tak 11. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczanego mienia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury w wysokości zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego PLN 12. Prosimy o informację czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie? Tak 13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają zapisy określone w OWU Ubezpieczyciela Tak 14. Proszę o uszczegółowienie informacji o szkodowości o następujące informacje: data zdarzenia data zgłoszenia opis na czym polegała szkoda wysokość odszkodowania lub istniejącej rezerwy Nie posiadam dokładnej daty szkody oraz daty zgłoszenia. Szkoda w 2010 roku polegała na zalaniu pomieszczenia z powodu awarii instalacji wodnej. 15. Prosimy o określenie na czym polega specjalność pojazdu o nr rejestracyjnych DLBT707 Karetka transportowa 16. W klauzuli 1.5 Aktualizacja sum i wykazów prosimy o wykreślenie fragmentu oraz własnej oceny ryzyka Zamawiający wykreśla 17. Jeśli Zamawiający nie wyraził zgody na prośbę wskazaną w punkcie poprzedzającym, prosimy o dokładny opis, w jaki sposób Zamawiający ocenia ryzyko Zamawiający wyraził zgodę w punkcie poprzedzającym 18. Prosimy o usunięcie klauzuli Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna. Zakres ochrony z tej klauzuli jest pokryty w całości przez klauzulę ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku

4 przepięcia, dlatego usunięcie klauzuli pośredniego uderzenia pioruna spowoduje uniknięcie zdublowania ochrony TAK 19. Prosimy o wyjaśnienie, czy zastosowanie niereudukcyjnych sum ubezpieczenia (dotyczy systemu sum stałych) jest wymogiem obligatoryjnym (jak wynika z punktu 2.3 Zał1 do SIWZ) czy fakultatywnym (jak wynika z punktu tego samego dokumentu) Punkt pominięty 20. Prosimy o potwierdzenie, że w umowie zastosowanie będą miały definicje ryzyk kradzieży z włamaniem oraz rabunku zapisane w OWU ubezpieczenia Tak 21. Jeśli w poprzednim pytaniu Zamawiający nie potwierdził, prosimy o usunięcie pierwszego akapitu punktu 3.2 Zał 1 do SIWZ i zamiast tego włączenie następujących definicji ryzyk: kradzież z włamaniem - usiłowanie zaboru lub zabór mienia z zamkniętego lokalu, budynku lub placu składowego zabezpieczonego zgodnie z warunkami określonymi w 33, w celu jego przywłaszczenia, dokonany przez sprawcę, w jeden z poniżej opisanych sposobów: po usunięciu zabezpieczenia siłą lub narzędziami, po otwarciu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzędziem, po otwarciu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył w wyniku kradzieży z włamaniem lub w wyniku rabunku, przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeśli wskazują na to dowody potwierdzające fakt jego ukrycia, przez sprawcę, który pokonał zabezpieczenia placu składowego bez usunięcia tych zabezpieczeń, także bez pomocy narzędzi jeśli wskazują na to dowody potwierdzające sposób pokonania zabezpieczeń; rabunek - zabór mienia dokonany przez sprawcę przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy w stosunku do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (jego pracowników) poprzez doprowadzenie go (ich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności; za rabunek przyjmuje się także doprowadzenie do lokalu osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otwarcia lokalu bądź też otwarcie zabezpieczeń przez sprawcę kluczami zrabowanymi; Wyjaśniamy, że proponowana definicja ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku jest całkowicie niezgodna ze standardem ubezpieczeniowym i prawnym, stąd prośba o jej zmianę. Ewentualne pozostawienie definicji bez zmian może skutkować brakiem oferty od jakiegokolwiek ubezpieczyciela. W poprzednim pytaniu Zamawiający potwierdził 22. W punkcie 4.1.1, siódmy myślnik prosimy o usunięcie słowa tabloidy Usunięty 23. Prosimy o przedstawienie wykazu elektronicznego sprzętu medycznego, o którym mowa w Zał 1 do SIWZ, pkt 4.1.3, lp. 2. Prosimy, aby wykaz był sporządzony analogicznie do wykazu przedstawionego dla sprzętu na oddziale okulistycznym. Wykaz jako załącznik Nr 2 do odpowiedzi 24. Prosimy o podanie SU dla: - sprzętu elektronicznego stacjonarnego -sprzętu elektronicznego przenośnego w miejscu ubezpieczenia -sprzętu elektronicznego przenośnego znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia - sprzętu elektronicznego przenośnego zamontowanego w samochodzie Wykaz jako załącznik Nr 2 do odpowiedzi 28. Prosimy o informację, czy jakikolwiek przedmiot ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajduje się pod\niżej poziomu gruntu. Jeśli tak, prosimy o informacje, co to za sprzęt, jego wartość i opis miejsca użytkowania/ przechowywania (zlokalizowanego pod poziomem gruntu). Wykaz jako załącznik Nr 2 do odpowiedzi DD 1682/2013 I. Prosimy o wyjaśnienie kryterium wyboru oferty. Jak Zamawiający w ocenie ofert uwzględnia punkty przyznane za poszczególne warianty franszyz redukcyjnych oraz punkty za fakultatywne punktowe rozszerzenia zakresu ochrony. Jedynym kryterium jest cena

5 II. Prosimy o wyjaśnienie w odniesieniu do zapisów w pkt III.4. SIWZ II.1 -"zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Zamawiającemu roszczeń" przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, zatem o jakich więc roszczeniach (osób trzecich) jest tu mowa; - budzi wątpliwości końcowa treść - koszty zapobieżenia pokrywane są na podstawie art. 826 par. 1 i par. 4 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego; w takim razie jaka jest intencja zamawiającego; II.2. w miejsce niniejszego zapisu proponujemy włączenie klauzuli w treści jn. z ustaleniem limitu dla klauzuli w wysokości ,00 zł w agregacie rocznym. Klauzula rzeczoznawców Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,- PLN Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami. zgoda na klauzulę o treści jw III. pkt 1.8 pkt 2 w załączniku nr 1 do SIWZ Jeśli Zamawiający posługuje się konkretnym tytułem/nazwą ogólnych warunków ubezpieczenia: "(...) w owu od ognia i innych zdarzeń losowych lub w owu od kradzieży z włamaniem i rabunku" - wniosek o ich udostępnienie, celem odniesienia się czy zawarty tam opis zabezpieczeń jest wystarczający; ma konkretnego OWU IV. pkt 1.8, uwaga 3 w załączniku nr 1 do SIWZ - czy wymagane przepisami prawa ostatnie roczne i pięcioletnie przeglądy ujawniły wadliwości lub nieprawidłowości w skontrolowanych obiektach budowlanych, instalacjach i urządzeniach (art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane); V. pkt 2.2. w załączniku nr 1 do SIWZ - czy w latach wystąpiły szkody w mieniu wykonawcy, w wyniku powodzi lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, ewentualnie zamawiający poniósł koszty celem zabezpieczenia lub ratunkiem mienia w związku z w/w zdarzeniami; w takim przypadku, udzielenie bliższych informacji o dacie szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego szkodą, podjętych działaniach naprawczych lub prewencyjnych dla uchronienia lokalizacji przed podobnym zdarzeniem w przyszłości. III. W załączniku NR 1 do SIWZ pkt 1.8, uwaga 2 wskazano informację o zabezpieczeniach przeciwpożarowych w odniesieniu do Zestawienia nr 2, prosimy o uzupełnienie niniejszego dokumentu "Zabezpieczenia p.poż spełniają warunki stawiane szpitalom" IV. Zadanie nr 1, w przedmiocie ubezpieczenia budynki i budowle odniesienie Aktualny wykaz załączono w Zestawieniu nr 1, prosimy o uzupełnienie oraz w tym uwzględnienie informacji o konstrukcji budynków. Wykaz wraz z opisem jako załącznik Nr 1 do odpowiedzi V. Prosimy o podanie rodzaju, wartości i czasu trwania przewidywanych w okresie ubezpieczenia prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, wraz z określeniem kto będzie ich wykonawcą (doświadczenie w branży) oraz czy Zamawiający wymaga od wykonawcy takich prac okazania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą i zakresem ubezpieczenia adekwatnym do zagrożeń związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym. są prowadzone prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę i nie są przewidywane VI. Prosimy o wprowadzenie w zadaniu nr 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - zapisu o dostarczeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wykazu jednostkowego sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia, z określeniem jego wartości jednostkowej, zawierającego numery fabryczne bądź inwentarzowe oraz rok produkcji. Wykaz wraz z opisem jako załącznik Nr 2 do odpowiedzi VII. Prosimy o włączenie w zadaniu nr 3 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT w treści : W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

6 W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ VIII. Prosimy o wyjaśnienie w zadaniu nr 3 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - pkt SIWZ zasadności zapisu o zakresie terytorialnym dla sprzętu przenośnego - w kontekście określonego przedmiotu ubezpieczenia w którym ujęty został wyłącznie sprzęt stacjonarny stacjonarny tylko w miejscu ubezpieczenia IX. Prosimy o podanie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych zbiorów danych w odniesieniu do zadania nr 3 pkt 4.2 SIWZ Kopie zapasowe robione są codziennie X. W odniesieniu do zadania nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne prosimy o podanie : X.1 rodzaj pojazdu z dowodu rejestracyjnego X.2 DMC X.3 dokładne podanie typu oraz modelu pojazdów oraz moc X.4 data pierwszej rejestracji X.5 przebieg pojazdu X.4 data pierwszej rejestracji - DLB10NK r. DLBT data pierwszej rejestracji w Polsce X.5 przebieg pojazdu DLB10NK km DLBT km Pozostałe informacje zawiera Zestawienie Nr 1 do Załącznika Nr 1 do SIWZ W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania Zamawiający działając zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zmianami), dokonuje modyfikacji Załącznika Nr 1 do SIWZ Zadanie Nr 3 punkt Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF KONOPKA

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo