Ruter ADSL DSL-504. Podręcznik użytkownika. Wydanie pierwsze (styczeń 2001) 6DSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruter ADSL DSL-504. Podręcznik użytkownika. Wydanie pierwsze (styczeń 2001) 6DSL504...01"

Transkrypt

1 Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (styczeń 2001) 6DSL

2 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD WAD PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH W OKRESIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W DNIU ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA ORAZ TRWAJĄCYM PRZEZ CZAS OKREŚLONY PRZEZ TEGO DILERA LUB ODDZIAŁ FIRMY D-LINK NAJBLIŻSZY MIEJSCA ZAKUPU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA POD WARUNKIEM PRZESŁANIA DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK WYPEŁNIONEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRODUKTU W CIĄGU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI W OKRESIE GWARANCYJNYM UJAWNIĄ SIĘ WADY PRODUKTU, D-LINK NAPRAWI LUB WYMIENI TAKI PRODUKT. D-LINK ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNE PRAWO DECYZJI, CZY PRODUKT ZOSTANIE NAPRAWIONY, CZY WYMIENIONY. PRODUKT DOSTARCZONY W CELU WYMIANY MOŻE BYĆ NOWY LUB REGENEROWANY. JEGO PARAMETRY TECHNICZNE BĘDĄ RÓWNORZĘDNE PARAMETROM PRODUKTU WADLIWEGO LUB LEPSZE, ALE NIE MUSI ON BYĆ IDENTYCZNY. KAŻDY PRODUKT LUB JEGO CZĘŚĆ PO NAPRAWIE DOKONANEJ PRZEZ D-LINK W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 90 DNI OD DATY TAKIEJ NAPRAWY, NAWET JEŻELI WCZEŚNIEJ UPŁYNIE OKRES GWARANCJI PIERWOTNEJ. PO DOSTARCZENIU PRZEZ FIRMĘ D-LINK PRODUKTU W CELU WYMIANY PRODUKT WADLIWY STAJE SIĘ JEJ WŁASNOŚCIĄ. ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK I ZWRÓCIĆ SIĘ O NADANIE NUMERU UPRAWNIENIA DO ZWROTU MATERIAŁÓW (RETURN MATERIAL AUTHORIZATION RMA). JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). JEŻELI ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI ZAKUPU KONIECZNE JEST WPROWADZENIE KOREKTY DO GWARANCJI, NABYWCA MOŻE W CHWILI ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA NUMERU RMA ZAPROPONOWAĆ SPECJALNĄ PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA, WŁAŚCIWĄ DLA TEGO PRZYPADKU. PO NADANIU NUMERU RMA WADLIWY PRODUKT MUSI ZOSTAĆ SOLIDNIE ZAPAKOWANY W ORYGINALNE LUB INNE ODPOWIEDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE W CELU ZAGWARANTOWANIA, ŻE NIE ZOSTANIE ON USZKODZONY W CZASIE TRANSPORTU. OPAKOWANIE NALEŻY NA ZEWNĄTRZ OZNAKOWAĆ WYRAŹNIE WIDOCZNYM NUMEREM RMA. PACZKĘ Z PRODUKTEM NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZYĆ DO FIRMY D-LINK, OPŁACAJĄC Z GÓRY WSZELKIE KOSZTY PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA. D-LINK W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE, INFORMACJE CZY DANE NABYWCY ZAWARTE W PAMIĘCI LUB ZINTEGROWANE W PRODUKCIE ZWRACANYM FIRMIE D-LINK ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. PACZKA PRZEKAZANA FIRMIE D-LINK BEZ NUMERU RMA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA, LECZ ZOSTANIE ODESŁANA Z POWROTEM DO NABYWCY NA JEGO KOSZT. W TAKIM PRZYPADKU D-LINK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO POBRANIA (OPRÓCZ KOSZTÓW PRZESYŁKI) ODPOWIEDNIEJ OPŁATY MANIPULACYJNEJ. Oprogramowanie ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM D-LINK. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY WRAZ Z ŻĄDANIEM USŁUGI GWARANCYJNEJ PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). W NINIEJSZEJ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE TERMIN ZAKUP OZNACZA TRANSAKCJĘ ZAKUPU TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z NIEJ LICENCJĘ NA JEGO UŻYTKOWANIE. FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK WRAZ Z TYM OPROGRAMOWANIEM W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA. PONADTO D-LINK DAJE GWARANCJĘ, ŻE NOŚNIKI MAGNETYCZNE, NA KTÓRYCH D-LINK DOSTARCZA SWOJE OPROGRAMOWANIE, BĘDĄ W TAKIM SAMYM OKRESIE GWARANCYJNYM WOLNE OD WAD. NINIEJSZA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE ZAKUPIONE ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ D-LINK W CELU WYMIANY W RAMACH GWARANCJI, ALE NIE OBEJMUJE ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ LUB ZAMIENNIKÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE DO POBRANIA PRZEZ INTERNET, ANI TEŻ ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE BEZPŁATNIE W INNY SPOSÓB. NINIEJSZA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK WYŁĄCZNIE DO WYMIANY WADLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA PRODUKT, KTÓRY BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK. NABYWCA ODPOWIADA ZA WYBÓR WŁAŚCIWEJ APLIKACJI I SYSTEMU/PLATFORMY OPROGRAMOWANIA ORAZ ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW REFERENCYJNYCH. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W POŁĄCZENIU Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB PROGRAMEM ALBO JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM LUB PLATFORMĄ INNEGO

3 PRODUCENTA, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW WYRAŹNIE WYMIENIONYCH JAKO KOMPATYBILNE W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI PRODUKTU DOSTARCZONEJ PRZEZ D-LINK. NINIEJSZA GWARANCJA ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK DO STARAŃ O ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI, ALE D-LINK NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA KOMPATYBILNOŚCI, JEŻELI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE INNEGO PRODUCENTA ZAWIERA BŁĘDY. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE DZIAŁANIE JEJ OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB ZUPEŁNIE WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI TEŻ GWARANCJI, ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU, W ZAKRESIE LUB POZA ZAKRESEM OBJĘTYM ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ PRODUKTU D-LINK, ZOSTANĄ SKORYGOWANE. Okres gwarancyjny DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCYJNEGO MOŻE BYĆ RÓŻNA W RÓŻNYCH REGIONACH. ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O OKRESIE GWARANCYJNYM W DANYM REGIONIE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM LUB AUTORYZOWANYM AGENTEM FIRMY D-LINK. Oddziały D-Link przyjmujące zgłoszenia rejestracyjne i świadczące usługi gwarancyjne KARTĘ REJESTRACYJNĄ PRODUKTU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NALEŻY PRZESŁAĆ DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK. ABY OTRZYMAĆ NUMER RMA POTRZEBNY DO UZYSKANIA USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE ZAKUPIONEGO SPRZĘTU, LUB UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ W ZAKRESIE ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK. WYKAZ ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW I FAKSÓW ORAZ ADRESÓW I SERWISÓW INTERNETOWYCH ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK JEST PODANY NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. OGRANICZENIE GWARANCJI W PRZYPADKU GDY PRODUKT NIE DZIAŁA ZGODNIE Z POWYŻSZĄ GWARANCJĄ, KLIENT MA PRAWO WYŁĄCZNIE DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZALEŻNIE OD DECYZJI FIRMY D-LINK. POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA D-LINK NIE PRZYJMUJE, ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU, ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. FIRMA D-LINK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI, JEŻELI WYKONANE PRZEZ NIĄ TESTY I BADANIA WYKAZUJĄ, ŻE RZEKOMA WADA PRODUKTU NIE ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB INNĄ OSOBĘ ORAZ WYNIKA Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, NIEPRAWIDŁOWEJ INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO TESTOWANIA, NIEUPRAWNIONYCH PRÓB NAPRAWY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY WYKRACZAJĄCEJ POZA ZAKRES UŻYTKOWANIA ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, ALBO POWSTAŁA WSKUTEK WYPADKU, POŻARU, WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO LUB INNEGO ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI D-LINK NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY UBEZPIECZENIA CZY INNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z ZAINSTALOWANIA, KONSERWACJI, UŻYTKOWANIA, DZIAŁANIA, USZKODZENIA LUB AWARII PRODUKTU FIRMY D-LINK, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I UZASADNIENIE TEORETYCZNE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET GDY FIRMA D-LINK ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. Znaki towarowe Copyright 2000 D-Link Corporation. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zastrzeżenie praw autorskich Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami, ani użyta do wykonania publikacji pochodnej, takiej jak tłumaczenie, przekształcenie czy adaptacja, bez zgody firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach Autorskich z 1976 r. (United States Copyright Act of 1976). Ostrzeżenie dotyczące wymagań FCC

4 Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać działanie niepożądane. Urządzenie to zostało przetestowane i jest zgodne z wymaganiami zawartymi w części 15 przepisów FCC, dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Mimo przestrzegania instrukcji nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia jednym lub więcej z następujących sposobów: zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik, zwrócenie się o pomoc do dilera lub doświadczonego specjalisty w dziedzinie instalacji urządzeń radiowych i telewizyjnych. Ostrzeżenie dotyczące znaku CE Urządzenie to jest produktem Klasy B. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zaradcze. Ostrzeżenie dotyczące wymagań VCCI Klasy B

5 SPIS TREŚCI INFORMACJE O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU...VII ZANIM ZACZNIESZ...VII Systemy operacyjne... VII Usługa ADSL... VII Mikrofiltry...VII Ustawienie numerów VPI i VCI...VIII Globalny adres IP...VIII Adres IP bramy domyślnej...viii WPROWADZENIE... 2 OPIS RUTERA I JEGO DZIAŁANIE... 2 TECHNOLOGIA ADSL... 2 WŁASNOŚCI PRODUKTU... 1 Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP)... 1 Obsługa protokołu DHCP... 1 Translacja adresów sieciowych (NAT)... 1 VPN (wirtualna sieć prywatna)... 1 Protokół TCP/IP... 1 RIP-1/RIP Ruting statyczny... 1 Ruting domyślny... 2 ATM (tryb transmisji asynchronicznej)... 2 Precyzyjne profilowanie ruchu ATM... 2 G.hs (automatyczne uzgadnianie)... 2 Szybkość... 2 Wszechstronne możliwości zarządzania siecią... 2 Połączenie Telnet... 2 Łatwość instalacji... 2 KOMPATYBILNOŚĆ I ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI... 2 PANEL CZOŁOWY... 4 PANEL TYLNY... 4 WSKAŹNIKI LED... 5 ROZPAKOWYWANIE... 5 INSTALACJA SPRZĘTU... 6 PODŁĄCZANIE ZASILANIA... 6 PODŁĄCZANIE LINII ADSL... 6 PODŁĄCZANIE DO RUTERA SIECI LOKALNEJ ETHERNET... 6 PIERWSZE KONFIGUROWANIE RUTERA... 8 PRZYPISANIE SIECIOWYCH ADRESÓW IP... 8 Użycie domyślnego adresu IP... 8 Ręczne przypisanie adresu IP... 8 Użycie protokołu DHCP... 9 Zmiana adresu IP Rutera... 9 KONFIGUROWANIE RUTERA PRZEZ INTERNET WPROWADZENIE ROZPOCZĘCIE ZARZĄDZANIE PPPoE Configuration (Konfiguracja PPPoE) DHCP NAT Configuration (Konfiguracja NAT) Działanie translacji NAT Ustawianie lokalnych adresów IP Port Redirection (Readresowanie portów) Advanced Filter/Firewall (Zaawansowany filtr / zapora) Connection type (Typ połączenia) Static IP Address Configuration (Konfiguracja statycznego adresu IP) Line Condition (Stan linii) User Name and Password (Nazwa użyrtkownika i hasło)... 26

6 Save changes (Zapisz zmiany) Update Firmware (Uaktualnianie oprogramowania wbudowanego) Summary (Podsumowanie) KONFIGURACJA ZA POMOCĄ KONSOLI ZARZĄDZANIA OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI ZAPISYWANIE ZMIAN WYSZUKIWANIE HASŁA DANE TECHNICZNE KONCEPCJA PROTOKOŁU IP ADRESY IP MASKA PODSIECI PROGRAM DSL-504 FIRMWARE UPGRADE UTILITY... 37

7 Informacje o niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje instalacji Rutera ADSL DSL-504 oraz wykorzystywania go z komputerami PC lub koncentratorami Ethernetu w połączeniach w ethernetowej sieci lokalnej (LAN), z Internetem lub z odległą siecią lokalną. Dla przejrzystości w podręczniku wprowadzono zasadę, że termin Ruter (pisany wielką literą) oznacza Ruter ADSL DSL-504, a termin ruter (pisany małą literą) oznacza dowolny ruter, w tym również model DSL-504. Zanim zaczniesz Niniejszy rozdział zawiera wymagania, jakie należy spełnić, aby właściwie zainstalować Ruter. Aby instalacja przebiegała bez problemów, należy go uważnie przeczytać i upewnić się, że wszystkie wymagania wstępne, niezbędne do prawidłowego zainstalowania nowego Rutera, są w pełni zrozumiałe. Systemy operacyjne Oprogramowanie firmy D-Link do zarządzania Ruterem za pośrednictwem Internetu może być używane na dowolnym komputerze PC wyposażonym w przeglądarkę i system operacyjny Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000 lub Windows NT 4.0. Usługa ADSL Aby używać Rutera, trzeba mieć dostęp do usługi ADSL świadczonej przez lokalnego operatora sieci telefonicznej lub operatora Internetu. Informacje o dostępności usługi ADSL w danym rejonie można uzyskać, kontaktując się z lokalnym operatorem sieci telefonicznej. Mikrofiltry Sygnały ADSL i sygnały związane z połączeniami telefonicznymi są przenoszone tymi samymi przewodami miedzianymi, konieczne jest więc użycie mechanizmu filtrującego, aby wyeliminować ich interferencję. Może okazać się konieczne zainstalowanie jednego mikrofiltru (filtru dolnoprzepustowego) na każdy aparat telefoniczny, który wykorzystuje wspólną linię z usługami ADSL. Mikrofiltry to łatwe w instalacji urządzenia, które włącza się w kabel telefoniczny pomiędzy aparatem a gniazdem w ścianie. Nie przeszkadzają one w normalnym funkcjonowaniu telefonu. Więcej informacji na temat używania oraz instalowania mikrofiltrów można uzyskać od operatora sieci telefonicznej. VII

8 Zaleca się wydrukowanie tej strony i zachowanie jej po wpisaniu wszystkich parametrów. Ustawienie numerów VPI i VCI Lokalny operator sieci telefonicznej poda dwa numery identyfikator ścieżki wirtualnej (Virtual Path Identifier VPI) oraz identyfikator kanału wirtualnego (Virtual Channel Identifier VCI). Numery te trzeba będzie wpisać podczas konfigurowania Rutera. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług i jak największej wydajności w technologii ADSL są wykorzystywane sieci działające w trybie transmisji asynchronicznej (Asynchronous Transfer Mode ATM), za pośrednictwem multipleksera DSLAM. W sieciach ATM do ustanawiania połączeń logicznych w pełni definiowanych przez oprogramowanie są używane stałe kanały wirtualne (Permanent Virtual Circuit PVC). Numery VPI oraz VCI są zawarte w nagłówku komórki ATM. Ułatwiają one zarządzanie połączeniami w sieci ATM oraz identyfikację połączeń logicznych tworzonych przez kanały PVC. Zaleca się zanotowanie na tym arkuszu numerów VPI i VCI oraz adresu MAC (czyli adresu fizycznego) Rutera. Dzięki temu to w razie potrzeby będzie je można łatwo odnaleźć. Numery VPI i VCI oraz adres MAC VPI VCI Adres MAC Globalny adres IP Operator Internetu przydzieli użytkownikowi niepowtarzalny, globalny adres IP, którego musi on używać przy połączeniach z siecią tego operatora metodą kapsułkowania zwaną mostkowanym Ethernetem (Bridged Ethernet), zdefiniowaną w normie RFC Jeżeli połączenie z siecią operatora jest definiowane metodą PPPoA, globalny adres IP nie jest potrzebny. Kwestia ta jest dokładniej wyjaśniona w rozdziale 3., przy omawianiu metody połączenia. Globalny adres IP Adres IP bramy domyślnej Niektórzy operatorzy Internetu wymagają używania domyślnego rutera-bramy. W takim przypadku operator sieci telefonicznej lub Internetu podaje adres IP urządzenia, które pełni tę funkcję. Poniżej przewidziano miejsce na zanotowanie podanego przez operatora adresu IP domyślnego rutera-bramy. Adres IP bramy domyślnej Zaleca się wydrukowanie tej strony i zachowanie jej po wpisaniu wszystkich parametrów. VIII

9 1 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera opis Rutera ADSL DSL-504 i jego funkcji oraz krótkie wprowadzenie do technologii ADSL. Opis Rutera i jego działanie Ruter ADSL DSL-504 zapewnienia proste, ekonomiczne i bezpieczne połączenie z Internetem małych i średnich sieci LAN w przedsiębiorstwach przez łącze ADSL. Model ten łączy w małej, wygodnej obudowie zalety technologii szybkich połączeń ADSL oraz rutingu TCP/IP z funkcjonalnością Ethernetu. Technologia ADSL umożliwia różne interaktywne, multimedialne zastosowania sieci, takie jak wideokonferencje czy przetwarzanie oparte na współpracy. Ruter DSL-504 jest łatwy w instalacji i obsłudze. Jest wyposażony w cztery wydzielone porty sieci lokalnej Ethernet ze standardowymi złączami RJ-45. Połączenie ADSL jest realizowane zwykłą skrętką telefoniczną z użyciem standardowych złączy RJ-11. Pozwala to połączyć w sieć oraz z Internetem kilka komputerów PC. Ruter może być wykorzystywany do rutingu pakietów IP w sieci rozległej (WAN) oraz umożliwia przezroczyste mostkowanie. Jest doskonałym urządzeniem do bezpiecznej telepracy za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Ma ponadto kilka funkcji pozwalających zmniejszyć koszty, takich jak translator adresów sieciowych (Network Address Translator NAT) i obsługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP), który umożliwia połączenie z Internetem kilku hostów z użyciem jednego globalnego adresu IP. Technologia ADSL Technologia dostępu ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna cyfrowa linia abonencka) umożliwia firmom i użytkownikom indywidualnym szerokopasmową, szybką transmisję danych cyfrowych oraz korzystanie z interaktywnych aplikacji multimedialnych za pośrednictwem zwykłych linii telefonicznych z przewodów miedzianych. Wykorzystywanie dotychczasowych linii telefonicznych eliminuje potrzebę modernizacji linii transmisyjnych lub instalowania nowych, kosztownych kabli. W urządzeniach ADSL stosuje się techniki kodowania cyfrowego, które znacznie zwiększają maksymalną przepustowość linii telefonicznych, a przy tym nie zakłócają normalnych usług telefonicznych. Dla użytkownika łącza ADSL oznacza to znacznie szybsze przesyłanie danych oraz możliwość interaktywnego korzystania z transmisji wideo. Urządzenia ADSL oferują szereg atrakcyjnych możliwości, takich jak szybki dostęp do Internetu, telepraca ze zdalnym dostępem do sieci LAN, przetwarzanie oparte na współpracy, uczenie się na odległość, wyświetlanie filmów na żądanie oraz gry wideo z wieloma uczestnikami bez jakiegokolwiek pogorszenia jakości lub przerw w przesyłaniu głosu i faksów przez telefon. ADSL umożliwia świadczenie wyspecjalizowanych usług za pośrednictwem pojedynczej linii telefonicznej, przy maksymalnej szybkości transmisji 8 Mb/s w kierunku do użytkownika oraz 800 kb/s w kierunku od użytkownika do centrali operatora ADSL. Stwarza to idealne warunki do korzystania z wielu aplikacji użytkownika uwarunkowanych czasowo. Pomiędzy użytkownikiem i 2

10 centralą operatora ADSL jest nawiązywane bezpieczne połączenie typu punkt-punkt. Użytkownik jest połączony na stałe, co eliminuje potrzebę czasochłonnego nawiązywania połączeń telefonicznych z siecią oraz upraszcza łączność. Własności produktu Ruter ADSL DSL-504 wykorzystuje najnowsze rozszerzenia ADSL i postępy w technologii ruterów. Jest on wydajną i niezawodną bramą internetową, która nadaje się do stosowania w większości małych i średnich biur. Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP) Ruter obsługuje protokoły PAP (Password Authentication Protocol protokół uwierzytelniania haseł) oraz CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol protokół uwierzytelniania wezwań przez uzgadnianie), co umożliwia bezpieczną telepracę i bezpieczny dostęp zdalny do sieci LAN. Obsługa protokołu DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia automatyczne i dynamiczne przypisywanie adresów IP do hostów pracujących w danej sieci. Translacja adresów sieciowych (NAT) Ruter pracujący w środowisku małego biura umożliwia równoczesny dostęp do Internetu wielu użytkowników sieci LAN z użyciem jednego konta internetowego. Dzięki temu dostęp do Internetu mają wszyscy pracownicy, natomiast koszty są takie, jak w przypadku jednego użytkownika. Ponadto odwzorowywanie adresów NAT może służyć do łączenia dwóch domen przez połączenie dwóch sieci LAN. VPN (wirtualna sieć prywatna) VPN umożliwia ekonomiczne i bezpieczne przesyłanie danych siecią publiczną (na przykład przez Internet). Technologia ta doskonale nadaje się do stosowania w telepracy oraz w połączeniach między dwiema sieciami LAN. Protokół TCP/IP Ruter DSL-504 obsługuje protokół TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol protokół sterowania transmisją / protokół internetowy). Dzięki temu jest kompatybilny z serwerami dostępu wszystkich najważniejszych producentów. RIP-1/RIP-2 Ruter DSL-504 obsługuje protokóły wymiany informacji z innymi ruterami RIP-1 i RIP-2, dzięki czemu może się komunikować ze wszystkimi ruterami, które obsługują protokół RIP. Ruting statyczny Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać ścieżkę przesyłania danych do określonego adresata w sieci i zachować ją bezterminowo w tabeli rutingu. Dzięki temu może on kierować ruch IP do określonego miejsca w sieci LAN (na przykład do innego rutera albo serwera) lub poza własną siecią (na przykład do określonej przez operatora bramy domyślnej). 1

11 Ruting domyślny Funkcja ta umożliwia określenie domyślnej ścieżki dla przychodzących pakietów danych, których adres docelowy jest nieznany. Jest ona szczególnie przydatna, gdy Ruter stanowi jedyne połączenie z Internetem. ATM (tryb transmisji asynchronicznej) Model DSL-504 umożliwia realizowanie w sieci ATM połączeń typu mostkowany Ethernet (Bridged Ethernet), IP oraz PPP. Może obsługiwać maksymalnie osiem połączeń przez kanały wirtualne (Virtual Circuit Connection VCC). Precyzyjne profilowanie ruchu ATM Profilowanie ruchu pozwala kontrolować szybkość przepływu komórek danych ATM. Umożliwia określenie poziomu jakości usług (QoS) dla przesyłania danych w trybie ATM. G.hs (automatyczne uzgadnianie) Ruter może automatycznie wybrać dla połączenia ADSL standard G.lite lub G.dmt. Szybkość Ruter umożliwia transmisję danych z bardzo dużą szybkością w przypadku standardu G.dmt maksymalna szybkość transmisji do użytkownika wynosi 8 Mb/s. Wszechstronne możliwości zarządzania siecią Ruter DSL-504 ma wbudowaną obsługę protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol prosty protokół zarządzania siecią) oraz umożliwia sterowane przez menu zarządzanie siecią za pośrednictwem połączenia RS-232 lub Telnet. Połączenie Telnet Telnet umożliwia zdalne zarządzanie Ruterem. Łatwość instalacji Ruter wykorzystuje system zarządzania z interfejsem internetowym, zgodny z większością standardowych przeglądarek, co znacznie ułatwia instalację i zarządzanie. Kompatybilność i zgodność ze standardami Ruter DSL-504 jest kompatybilny lub zgodny z następującym standardami ustalonymi przez odpowiednie instytucje standaryzacyjne. ITU G (G.Hs Auto-handshake) zgodność ITU G (G.dmt Full-rate ADSL) zgodność ITU G (G.lite Splitterless ADSL ) zgodność ITU-T Rec. I.361 zgodność ITU-T Rec. I.610 zgodność RFC 1483 Multi-protocol over ATM Bridged Ethernet zgodność 2

12 RFC 2364 PPP over ATM zgodność RFC 2516 PPP over Ethernet zgodność RFC 1334 PPP Authentication Protocol zgodność RFC 1994 Challenge Handshake Authentication Protocol zgodność RFC 791 Internet Protocol zgodność RFC 826 Address Resolution Protocol zgodność RFC 950 Internet Control Message Protocol zgodność RFC 1631 Net Address Translator zgodność Obsługa funkcji DHCP zgodna ze standardami RFC 2131 i RFC 2132, w tym automatyczne przypisywanie adresów IP, używanie masek podsieci i bramy domyślnej oraz udostępnianie wszystkim hostom adresu serwera DNS Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardami T1.413 wydanie 2 (pełna szybkość transmisji DMT w konwencjonalnej, analogowej sieci telefonicznej) oraz sprzętem CO DSLAM IEEE zgodność IEEE 802.3u zgodność IEEE 802.1d zgodność Obsługa protokołów RIP v1 i RIP v2 Obsługa rutingu statycznego Obsługa stałych kanałów wirtualnych (PVC) zgodna za standardem ATM Forum UNI V3.1/4.0 Minimalna szybkość przekazywania komórek ATM: 640 kb/s Obsługa maksymalnie ośmiu równoczesnych połączeń wirtualnych ATM 3

13 Panel czołowy Ruter należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wskaźników LED pokazanych na rysunku panelu czołowego poniżej. Panel czołowy Panel tylny Na panelu tylnym Rutera znajduje się gniazdo do podłączenia zasilacza oraz są umieszczone złącza portów. Panel tylny 4

14 Wskaźniki LED Wskaźniki LED Wskaźniki LED mają następujące znaczenie: Power: Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że urządzenie ma włączone zasilanie. Status: Kontrolka ta jest wyłączona w czasie testu wewnętrznego po włączeniu zasilania (POST), miga światłem zielonym w fazie uzgadniania połączenia ADSL oraz świeci ciągłym światłem zielonym w czasie normalnej pracy urządzenia. Jeżeli miga ona światłem zielonym po zakończeniu fazy uzgadniania połączenia ADSL, oznacza to awarię portu ADSL lub portu sieci Ethernet. ADSL: Link: Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie ADSL. ADSL: Act: Kontrolka migająca światłem zielonym wskazuje, że odbywa się aktywna sesja WAN. Link/Act: Ciągłe światło zielone wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie w sieci Ethernet. Migające światło zielone wskazuje, że odbywa się aktywna sesja przez sieć Ethernet. Wskaźnik taki znajduje się przy każdym porcie. 10/100M: Ciągłe światło zielone oznacza połączenie o szybkości 100 Mb/s. Przy połączeniu 10 Mb/s wskaźnik jest wyłączony. Wskaźnik taki znajduje się przy każdym porcie. Rozpakowywanie Należy otworzyć kartonowe opakowanie transportowe i ostrożnie wyjąć jego zawartość. Oprócz niniejszego Podręcznika użytkownika, opakowanie powinno zawierać: 1. jeden Ruter ADSL DSL-504, 2. jeden zestaw narzędzi do Rutera DSL-504 na dysku CD, 3. jedną instrukcję szybkiego instalowania (Quick Installation Guide), 4. jeden kabel RS-232 (DB-9 DB-9) do połączenia z konsolą, 5. jeden kabel telefoniczny ze złączami RJ-11 do połączenia ADSL, 6. jeden zasilacz dostosowany do parametrów sieci zasilającej użytkownika. 5

15 2 Instalacja sprzętu W niniejszym rozdziale są omawiane połączenia kablowe, które muszą zostać zainstalowane, aby Ruter działał. Ruter ma cztery porty ethernetowe, co daje wiele różnych możliwości skonfigurowania sieci Ethernet. Zaleca się staranne przemyślenie sposobu połączenia Rutera z siecią oraz wyboru miejsca jego lokalizacji fizycznej. Dobrze zaplanowana konfiguracja sieci Ethernet powinna być elastyczna i umożliwiać rozbudowę w przyszłości. Lokalizacja Rutera powinna zapewniać swobodny dostęp do złączy na panelu tylnym oraz dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Należy również przewidzieć odpowiednią ilość wolnego miejsca powyżej Rutera, co umożliwi prawidłową wentylację i pozwoli uniknąć problemów wynikających z przegrzania. W przypadku pierwszej konfiguracji Rutera może okazać się wygodne umieszczenie go w pobliżu komputera PC, z którego użytkownik zamierza korzystać. W tym przypadku może być również potrzebny wygodny dostęp do portu szeregowego RS-232 na panelu tylnym. Port ten jest przeznaczony do użytku w fazie konfiguracji wstępnej z oprogramowaniem tekstowym do zarządzania z konsoli oraz do pozapasmowego zarządzania Ruterem. To, czy użycie menedżera z konsolą i portem RS-232 jest przy pierwszej konfiguracji potrzebne, zależy od sposobu alokacji adresów IP w sieci użytkownika. W podjęciu decyzji o najlepszym sposobie wykorzystania Rutera w danej sieci pomoże zapoznanie się z rozdziałem 3., Pierwsze konfigurowanie Rutera. Podłączanie zasilania Aby podłączyć zasilanie, należy wcisnąć wtyk przewodu zasilacza w gniazdo zasilania na panelu tylnym Rutera oraz podłączyć zasilacz do najbliższego gniazda sieci zasilającej. Wskaźnik Power na panelu czołowym powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem. Podłączanie linii ADSL Ruter można podłączyć do linii telefonicznej za pomocą kabla ADSL typu skrętka (standardowego kabla telefonicznego) dostarczonego wraz z Ruterem. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla do portu ADSL (gniazda RJ-11) na panelu tylnym Rutera, a drugi do gniazda telefonicznego na ścianie. Zapewnia to połączenie Rutera z siecią operatora, w tym również dostęp do Internetu. Podłączanie do Rutera sieci lokalnej Ethernet Ruter można podłączyć do każdej sieci lokalnej Ethernet 10/100BASE-T lub dowolnego urządzenia koncentrującego Ethernetu. Podłączenie do urządzenia koncentrującego, na przykład do przełącznika lub koncentratora, powinno być wykonane kablem typu skrętka ze złączami RJ-45. Cztery wydzielone porty RJ-45 Rutera są typu MDI-X. Podejmując decyzję o wyborze typu kabla do tego połączenia, należy się kierować wytycznymi podanymi w opisie standardu Ethernet. Do połączeń o szybkości 100 Mb/s należy używać kabli Kategorii 5 lub lepszych. Do połączenia Rutera ze zwykłym (MDI-X) portem przełącznika lub koncentratora należy użyć kabla krosowego lub zwykłego kabla bezpośredniego i adaptera krosowego. Do połączenia z portem łącza nadrzędnego (uplink) typu MDI-II w przełączniku lub koncentratorze należy użyć kabla 6

16 bezpośredniego. Kablem bezpośrednim należy również łączyć Ruter bezpośrednio z komputerem PC lub serwerem. Prawidłowe połączenie sygnalizuje odpowiadający podłączonemu portowi wskaźnik LED Ethernet Link. Reguły dotyczące długości kabli ethernetowych dotyczą również połączenia sieci LAN z Ruterem. Kabel łączący sieć LAN z Ruterem nie może być dłuższy niż 100 m. Poniższy schemat przedstawia różne możliwości włączenia Rutera w sieć Ethernet użytkownika. Przełącznik Koncentrator Serwer Połączenie sieci LAN z Ruterem 7

17 3 Pierwsze konfigurowanie Rutera Ruter oferuje dwie metody konfiguracji za pomocą menedżera internetowego, który korzysta ze standardowej przeglądarki i działa za pośrednictwem połączenia sieciowego, oraz z użyciem programowego emulatora terminala, przez pozapasmowe połączenie RS-232. W przypadku użycia menedżera internetowego zarządzający komputer PC i urządzenie muszą być połączone z tą samą podsiecią IP. Można to osiągnąć zmieniając adres IP i maskę podsieci komputera lub domyślny adres IP Rutera. Wybór jednej z tych opcji zależy od konkretnej sytuacji. Wskazówki zawarte w niniejszym rozdziale mają na celu ułatwienie podjęcia decyzji, które podejście jest najlepsze w danych okolicznościach. Przypisanie sieciowych adresów IP Pierwsze i najważniejsze ustawienia sieciowe, które należy skonfigurować, to ustawienia adresów IP, to jest adresu IP, maski podsieci oraz adresu IP bramy. Ruter ma przypisany domyślny adres IP portu LAN oraz domyślną maskę podsieci. Jeżeli użytkownik nie ma działającej sieci IP, lecz instaluje nową, wykorzystanie ustawień fabrycznych adresu IP może znacznie uprościć proces konfiguracji. Jeśli sieć IP już jest, to Ruter można dostosować do dotychczasowej instalacji zmieniając ustawienia IP. Użycie domyślnego adresu IP Ruter jest dostarczany z domyślnym adresem IP portu LAN ustawionym fabrycznie na wartość Ten domyślny adres można wykorzystać na dwa sposoby przypisując ręcznie adres IP i maskę podsieci każdemu komputerowi PC w sieci lub polecając Ruterowi, aby przypisał adresy automatycznie protokołem DHCP. Ręczne przypisanie adresu IP Aby ręcznie przypisać adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną, należy na każdym komputerze w sieci wykonać następując czynności: 1. W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk START, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. 2. W oknie, które się otworzy, kliknij dwukrotnie ikonę Sieć. 3. Wybierz komponent TCP/IP na karcie Konfiguracja i kliknij Właściwości. 4. Wybierz opcję Podaj adres IP i wprowadź odpowiednie zmiany. Przykładowe ustawienia IP dla sieci Klasy C są podane w tabeli poniżej. 8

18 Przykładowe domyślne adresy IP Host Adres IP Maska podsieci Adres IP bramy Ruter Komputer Komputer Komputer Warto zauważyć, że gdy używa się domyślnych adresów IP, takich jak w powyższym przykładzie, pierwsze trzy liczby w adresie IP muszą być zawsze takie same, a zmienia się tylko czwarta liczba (dotyczy to sieci Klasy C). Jest tak dlatego, że pierwsze trzy liczby określają adres IP sieci (wszystkie komputery należą do tej samej sieci), a ostatnia liczba określa adres IP komputera (każdy komputer musi mieć niepowtarzalny adres wyróżniający go w sieci). Ponadto maska podsieci jest taka sama dla wszystkich komputerów, a adres bramy domyślnej jest adresem IP portu LAN Rutera. Dobrze jest zanotować adresy IP poszczególnych urządzeń tak, aby mieć je pod ręką przy rozwiązywaniu problemów lub instalowaniu nowych urządzeń. Użycie protokołu DHCP Drugi sposób wykorzystania ustawień domyślnych polega na tym, że Ruter automatycznie przypisuje komputerom adresy IP, używając protokołu DHCP. Aby to osiągnąć, należy ustawić adresy IP wszystkich komputerów na wartość (w systemie Windows należy wybrać w opisanym powyżej komponencie TCP/IP ustawień sieci opcję Automatycznie uzyskaj adres IP). Po ponownym uruchomieniu komputerów adresy IP zostaną automatycznie przypisane przez Ruter. Aby ta metoda działała, Ruter DSL-504 musi używać protokołu DHCP. Informacje o sposobie takiego skonfigurowania Rutera są podane w rozdziale 4. Zmiana adresu IP Rutera Aby zmienić adres IP Rutera, trzeba mieć do niego bezpośredni dostęp przez połączenie RS-232, za pomocą interfejsu emulacji terminala (takiego jak Microsoft HyperTerminal, z którego pochodzą przykładowe zrzuty ekranu w niniejszym podręczniku). Parametry terminala należy ustawić w następujący sposób: Kompatybilność z VT-100/ANSI Klawisze terminala aktywne bodów 8 bitów danych Bez kontroli parzystości Jeden bit stopu Do portu RS-232 na panelu tylnym Rutera należy podłączyć standardowy kabel RS-232 (DB9-DB-9), a drugi koniec tego kabla należy podłączyć do komputera PC z zainstalowanym wcześniej programem emulacji terminala. Następnie należy włączyć zasilanie Rutera i uruchomić program emulacji. W czasie wykonywania automatycznego testu urządzenia emulator terminala wyświetla informacje o systemie. Wyświetlenie na ekranie napisu > oznacza zakończenie testu. W tym trybie po każdym naciśnięciu klawisza Enter pojawia się domyślny adres IP zakończony nawiasem kątowym (znakiem >). 9

19 Ekran programu HyperTerminal po uruchomieniu Aby zmienić adres IP Rutera, należy wpisać ip po znaku zachęty i nacisnąć Enter. Wszystkie polecenia należy wpisywać małymi literami, ponieważ interfejs konsoli rozróżnia małe i wielkie litery. Pojawi się nowy komunikat zachęty ip>, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do przyjmowania poleceń ip. Po znaku zachęty ip należy wpisać ciąg poleceń: enable ethernet oraz nowy adres IP, który ma zostać przypisany urządzeniu (patrz przykład poniżej). 10

20 Ekran programu HyperTerminal z nowym adresem IP Nowy adres IP należy zapisać, wpisując ciąg poleceń config save i naciskając Enter. Spowoduje to zapisanie nowego adresu IP Rutera i zapamiętanie go w pamięci flash. Teraz można odłączyć emulator terminala i kontynuować konfigurację za pomocą internetowego interfejsu zarządzania. Dokładniejsze instrukcje używania pozapasmowej konsoli zarządzania można znaleźć w rozdziale 5. Ekran programu HyperTerminal po zapisaniu nowego adresu IP 11

21 4 Konfigurowanie Rutera przez Internet Wprowadzenie Model DSL-504 ma wbudowany interfejs internetowy (HTML), który umożliwia zarządzanie Ruterem z każdego miejsca sieci za pomocą standardowej przeglądarki, takiej jak Netscape Navigator/Communicator lub Microsoft Internet Explorer. Przeglądarka internetowa pełnie funkcję uniwersalnego narzędzia dostępu i może komunikować się z Ruterem bezpośrednio przez protokół HTML. W praktyce okno przeglądarki może wyglądać inaczej niż zrzuty ekranu pokazane w niniejszym podręczniku. Należy upewnić się, że komputer, na którym pracuje menedżer internetowy, NIE używa serwera proxy. Uwaga: Omawiana w niniejszym podręczniku wersja menedżera internetowego nie akceptuje wpisów w języku chińskim (ani w innych językach, które wymagają 2 bajtów na znak). Rozpoczęcie Najpierw należy się upewnić, że komputer PC używany do zarządzania Ruterem przez Internet ma zainstalowaną przeglądarkę. Przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikowi czytanie hipertekstu. Zarządzanie Aby zarządzanie Ruterem przez interfejs internetowy było możliwe, komputer zarządzający i Ruter muszą się znajdować w tej samej podsieci IP. W tym celu można zmienić ustawienia IP komputera lub adres IP Rutera. Informacje na temat sposobów przypisywania adresów IP w sieci i zmiany adresu IP urządzenia są podane w rozdziale 3. Dodatek B zawiera ogólne omówienie adresowania w sieciach IP. Aby skorzystać z oprogramowania do zarządzania przez Internet należy uruchomić przeglądarkę zainstalowaną na komputerze i wpisać w niej ustalony dla Rutera adres IP. Przy pierwszym dostępie do menedżera internetowego należy w polu adresu przeglądarki wpisać domyślny adres IP: Adres URL w polu adresu powinien mieć postać Jeżeli adres IP został zmieniony, należy do uzyskania dostępu do menedżera internetowego użyć nowego adresu IP. Ważne: Aby zapisać zmiany wprowadzone w Ruterze (np. zmianę adresu IP), należy przejść do okna Save changes (Zapisz zmiany) i zapisać ustawienia konfiguracji w pamięci nieulotnej RAM (NVRAM). Na stronie, która się otworzy, należy kliknąć przycisk Login to web-based management module (logowanie do internetowego modułu zarządzania). Przycisk logowania 12

22 Pojawi się nowe okno, w którym należy w odpowiednie pola wpisać nazwę użytkownika (User name) i hasło (Password). Przy pierwszej konfiguracji należy wpisać domyślną nazwę admin i domyślne hasło admin. Okno logowania użytkownika Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona główna modułu zarządzania internetowego. Należy na niej kliknąć folder D-Link DSL-504 poniżej logo D-Link w lewym górnym rogu strony. Folder otworzy się, pokazując następujące opcje menu zarządzania: PPPoE Configuration (Konfiguracja PPPoE), DHCP Configuration (Konfiguracja DHCP), NAT Configuration (Konfiguracja NAT), Port Redirection (Readresowanie portów), Advanced Filter/Firewall (Zaawansowany filtr / zapora), Connection Type (Typ połączenia), Line Condition (Stan linii), User Name and Password (Nazwa użytkownika i hasło), Save Changes (Zapisz zmiany), Update Firmware (Uaktualnianie oprogramowania wbudowanego) oraz Summary (Podsumowanie). Opcje te zostały omówione poniżej. PPPoE Configuration (Konfiguracja PPPoE) Domyślna metoda łączenia używana przez Ruter to protokół połączenia punkt-punkt przez Ethernet (Point-to-Point-Protocol over Ethernet PPPoE), zdefiniowany w dokumencie RFC W oknie PPPoE Configuration należy zdefiniować stały kanał wirtualny (PVC), wpisując wartości VPI oraz VCI podane przez operatora sieci telefonicznej. Protokół PPP umożliwia także używanie protokołów zabezpieczeń PAP lub CHAP, które chronią sieć przed włamaniem. W oknie tym wpisuje się nazwę użytkownika i hasło używane przy dostępie do sieci lub serwera użytkownika. Po wprowadzeniu prawidłowych wartości VPI i VCI oraz nazwy użytkownika i hasła należy kliknąć przycisk Connect (Połącz), aby nawiązać połączenie ADSL z siecią operatora. Okno to służy również do zakańczania połączenia ADSL Rutera w przypadku, gdy użytkownik chce przerwać połączenie lub zmienić typ połączenia. Zmiana typu połączenia na mostkowany Ethernet przez sieć IP (Bridged Ethernet over IP) jest opisana w sekcji Connection type (Typ połączenia) w dalszej części niniejszego rozdziału. 13

23 Aby wyświetlić okno konfiguracji PPPoE, należy kliknąć przycisk menu PPPoE Configuration. Okno PPPoE Configuration PVC (stały kanał wirtualny) Obszar ten służy do przypisania Ruterowi wartości VPI i VCI podanych przez operatora sieci telefonicznej. Liczby te muszą zostać wprowadzone, aby można było ustanowić połączenie ADSL. Jeżeli są one nieprawidłowe, połączenia nie będzie można nawiązać. PPPoE Login (logowanie PPPoE) W tym obszarze należy wpisać nazwę użytkownika (Login User Name) oraz hasło (Password) używane przy dostępie do sieci operatora. Nazwa i hasło mogą być dowolnymi ciągami o maksymalnej długości 64 znaków. PPPoE Information (informacje o połączeniu PPPoE) W tym obszarze są wyświetlane informacje o stanie połączenia Rutera z siecią operatora. Globalny adres IP (IP Address) powinien być przypisany Ruterowi automatycznie przez serwer DHCP operatora. Pole Connection Status (Stan połączenia) wyświetla słowo Disconnect (Rozłączenie), chyba że Ruter jest połączony z siecią WAN operatora. Połączenie z siecią WAN Po wprowadzeniu wszystkich parametrów w obszarach PVC i PPPoE Login należy kliknąć przycisk Connect (Połącz), aby zainicjować połączenie PPP przez interfejs ADSL WAN. Przez kilka sekund trwa proces uzgadniania. Po ustanowieniu połączenia jego stan zostanie wyświetlony w obszarze PPPoE Information. 14

24 DHCP Okno konfiguracji DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia Ruterowi dynamiczne przypisywanie adresów IP urządzeniom sieciowym. Dzięki temu administrator sieci nie musi stale zajmować się przypisywaniem i monitorowaniem adresów IP, a korzystanie z sieci IP jest prostsze, gdyż adresy te są przypisywane dynamicznie po każdym uruchomieniu stacji. Ważne: Jeżeli lokalne adresy IP są ustawiane protokołem DHCP, programowane adresy IP wszystkich komputerów w sieci muszą być ręcznie ustawione na wartość , zaś w przypadku użytkowników Windows 95 należy dla protokołu TCP/IP wybrać opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. Start IP Address (Początkowy adres IP) Jest to adres bazowy (początkowy) puli nieprzypisanych adresów IP. End IP Address (Końcowy adres IP) Jest to ostatni adres w zwartym zakresie adresów IP przeznaczonych do wykorzystania przez Ruter do funkcji DHCP. Netmask (Maska sieci) Maska ta informuje klienta, w jaki sposób docelowy adres IP dzieli się na części dotyczące sieci, podsieci i hosta. Maska sieci ma w 32-bitowym adresie jedynki na pozycjach dotyczących sieci i podsieci oraz zera na pozycjach dotyczących hosta. Default Gateway (Brama domyślna) Jest to adres IP bramy, który będzie przypisywany klientom DHCP i używany przez nie. 15

25 Leased Time (Czas dzierżawy) Parametr ten określa czas (w sekundach), przez jaki klient może dzierżawić adres IP z puli dynamicznie alokowanych adresów. DNS Server IP (Adres IP serwera DNS) Serwery nazw domen (Domain Name Service DNS) służą w Internecie do wyszukiwania internetowych adresów IP odpowiadających lokalizatorom serwisów internetowych (URL). Na przykład nazwa URL: to pseudonim adresu IP: Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do zasobów, używając lokalizatorów URL zamiast adresów IP. W polu tym można wpisać adres IP dowolnego internetowego serwera DNS dostępnego przez połączenie WAN. Adres ten powinien zostać dostarczony przez operatora Internetu. Bez adresu serwera DNS nie można uzyskiwać dostępu do serwisów internetowych za pomocą lokalizatorów URL, lecz trzeba w tym celu używać adresów IP. Domain Name (Nazwa domeny) W polu tym można podać nazwę domeny, która będzie używana wewnątrz sieci użytkownika. Nie jest ona używana poza siecią LAN i jest widoczna tylko dla hostów połączonych z Ruterem w obrębie sieci LAN. State (Stan) Parametr ten określa wyłączenie (Disable) lub włączenie (Enable) funkcji DHCP. NAT Configuration (Konfiguracja NAT) Okno konfiguracji NAT Translacja adresów sieciowych (Network Address Translation NAT) to protokół rutingu pozwalający nadać sieci użytkownika charakter sieci prywatnej, odizolowanej od Internetu, ale z nim połączonej. W tym celu protokół NAT zmienia adresy IP pakietów z globalnych adresów IP, używanych w Internecie, na lokalne adresy IP, przydatne w sieci lokalnej (a nieprzydatne w Internecie) i odwrotnie. Ruter umożliwia stosowanie maksymalnie 253 adresów IP hosta. NAT ma dwie ważne zalety. Po pierwsze, umożliwia dostęp do Internetu wielu użytkowników za pomocą jednego globalnego adresu IP. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć koszty związane z dostępem do Internetu oraz złagodzić skutki zbyt małej liczby dostępnych adresów IP. Po drugie, proces NAT tworzy zaporę (firewall), która ukrywa sieć lokalną przed użytkownikami Internetu i dzięki temu w pewnym stopniu zabezpiecza połączenie internetowe. 16

26 Translacja NAT powinna być stosowana tylko wtedy, gdy większość ruchu odbywa się w obrębie sieci lokalnej. W przypadkach, w których znaczna część ruchu w sieci jest kierowana do Internetu, NAT może zmniejszać szybkość i wydajność połączenia internetowego. Serwery sieciowe, takie jak serwery ftp, serwery WWW i serwery poczty elektronicznej, powinny wykorzystywać funkcje readresowania portów udostępniane przez Ruter. NAT może działać w połączeniu z funkcjami DHCP i readresowania portów. Jeżeli więc obie te funkcje są aktywne i prawidłowo skonfigurowane, serwer DHCP w Ruterze DSL-504 przypisze komputerom w sieci lokalne adresy IP. Funkcja readresowania portów pozwala administratorowi kierować określone typy pakietów przychodzących do innego serwera lub wyznaczonego hosta. Readresowanie portów jest na przykład często używane do kierowania przychodzących pakietów HTTP (przez port logiczny TCP o numerze 80) i przekierowywania ich do serwera HTTP (zazwyczaj przez port 8080). Działanie translacji NAT W najczęściej spotykanych konfiguracjach NAT w sieci użytkownika używa się lokalnych adresów IP, które są nieważne w Internecie. Wszystkie adresy internetowe (globalne) są niepowtarzalne. Administrator sieci lokalnej może swobodnie przypisywać podłączonym do niej komputerom lokalne adresy IP (zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części niniejszego rozdziału oraz w Dodatku B, Koncepcja protokołu IP). Może to robić ręcznie lub wykorzystując protokół DHCP. Port WAN Rutera ma przypisany niepowtarzalny w skali globalnej adres IP, który JEST WAŻNY w Internecie, ponieważ wymienia on dane bezpośrednio z Internetem, jest więc jego częścią. Zalecamy uważne przeanalizowanie poniższego schematu. Jak widać na schemacie, ustawienia adresu IP bramy w komputerach lokalnych muszą mieć wartość , czyli taką samą, jak adres IP sieci LAN w ruterze. NAT przetwarza pojedyncze adresy IP w nagłówkach pakietów. Adres IP w pakiecie danych wychodzącym (który pochodzi z komputera w sieci lokalnej i jest przesyłany do komputera znajdującego się poza siecią prywatną) zostanie przetłumaczony następująco: Ruter Pakiet wychodzący w sieci LAN Pakiet wychodzący w sieci WAN Źródłowy adres IP = Docelowy Translator Źródłowy adres IP = Docelowy Dane lokalny adres IP adres IP NAT Dane globalny adres IP adres IP 17

27 Na powyższym rysunku w pakiecie wychodzącym Źródłowy adres IP to adres IP podlegający translacji NAT. Docelowy adres IP to adres IP komputera znajdującego się poza siecią prywatną, na przykład w Internecie. Część pakietu określona jako Dane to informacje przenoszone przez pakiet, na przykład żądanie wyświetlenia strony internetowej. Ruter rejestruje zmiany wprowadzane w nagłówku IP w swojej tabeli NAT. Tabela ta umożliwia ruterowi wysyłanie odpowiedzi do komputera lokalnego (patrz rysunek poniżej). Pakiet przychodzący w sieci LAN Docelowy adres IP = lokalny adres IP Źródłowy adres IP Dane Ruter Translator NAT Pakiet przychodzący w sieci WAN Docelowy adres IP = globalny adres IP Źródłowy adres IP Dane Na powyższym rysunku w pakiecie przychodzącym Docelowy adres IP to adres IP podlegający translacji NAT. Źródłowy adres IP to adres IP komputera znajdującego się poza siecią prywatną. Część pakietu określona jako Dane to informacje przenoszone przez pakiet, w tym przypadku treść strony internetowej. Ustawianie lokalnych adresów IP Wdrażając translację NAT, a tym samym tworząc sieć prywatną, odseparowaną od Internetu, można przypisać hostom dowolne adresy IP, ponieważ nie powoduje to żadnych problemów. Jednak organ przydzielający adresy internetowe (Internet Assigned Numbers Authority IANA) zarezerwował dla sieci prywatnych następujące trzy bloki adresów IP: Klasa Adres początkowy Adres końcowy A B C Zaleca się wybór lokalnych adresów IP do użytku z translacją NAT z zakresów podanych w powyższej tabeli. Więcej informacji na temat reguł przypisywania adresów można znaleźć w dokumentach RFC 1597 Address Allocation for Private Internets (Alokacja adresów dla sieci prywatnych) oraz RFC 1466 Guidelines for Management of IP Address Space (Wytyczne dotyczące zarządzania przestrzenią adresów IP). 18

28 Port Redirection (Readresowanie portów) Okno Port Redirection (Readresowanie portów) Funkcja Port Redirection (readresowanie portów) Rutera jest używana w połączeniu z translacją NAT w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności. Może być na przykład używana do kierowania pakietów HTTP do określonego serwera HTTP jest wtedy pewną formą ochrony sieci LAN za pomocą zapory. Inne częste zastosowania tej funkcji to kierowanie przychodzących pakietów SMTP do serwera poczty elektronicznej. Kliknięcie przycisku Add (Dodaj) w oknie Port Redirection powoduje otwarcie przedstawionego poniżej okna Redirect Port (Readresowanie portu). Okno Redirect Port (Readresowanie portu) Okno Redirect Port zawiera pięć pól wpisywania. Pole pierwsze, Comment (Komentarz), może być użyte do nadania nowej trasie odpowiedniej nazwy. W naszym przykładzie użyjemy nazwy Serwer HTTP. W polu Internet Port (Port internetowy) należy wpisać numer wyznaczonego portu protokołu TCP lub UDP, którym użytkownik chce przekierować określony pakiet przesyłany w tym protokole. W naszym przykładzie przychodzący pakiet HTTP używa portu 80. Portem lokalnym jest port używany przez wyznaczony host w sieci LAN. W naszym przykładzie serwer HTTP wykorzystuje 19

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji TP-Link TDM-8840

Instrukcja instalacji TP-Link TDM-8840 Instrukcja instalacji TP-Link TDM-8840 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

4 p O R T S 1 0 / m b p s

4 p O R T S 1 0 / m b p s b r o a d B A N d R O U T e r 4 p O R T S 1 0 / 1 0 0 m b p s I N S T R U K C J A O B S Ł U G I N I - 7 0 7 5 3 2 p o l s k i b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Na wstępie pragniemy

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo