Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002)

2 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD WAD PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH W OKRESIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W DNIU ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA ORAZ TRWAJĄCYM PRZEZ CZAS OKREŚLONY PRZEZ TEGO DILERA LUB ODDZIAŁ FIRMY D-LINK NAJBLIŻSZY MIEJSCA ZAKUPU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA POD WARUNKIEM PRZESŁANIA DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK WYPEŁNIONEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRODUKTU W CIĄGU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI W OKRESIE GWARANCYJNYM UJAWNIĄ SIĘ WADY PRODUKTU, D-LINK NAPRAWI LUB WYMIENI TAKI PRODUKT. D-LINK ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNE PRAWO DECYZJI, CZY PRODUKT ZOSTANIE NAPRAWIONY, CZY WYMIENIONY. PRODUKT DOSTARCZONY W CELU WYMIANY MOŻE BYĆ NOWY LUB REGENEROWANY. JEGO PARAMETRY TECHNICZNE BĘDĄ RÓWNORZĘDNE PARAMETROM PRODUKTU WADLIWEGO LUB LEPSZE, ALE NIE MUSI ON BYĆ IDENTYCZNY. KAŻDY PRODUKT LUB JEGO CZĘŚĆ PO NAPRAWIE DOKONANEJ PRZEZ D-LINK W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 90 DNI OD DATY TAKIEJ NAPRAWY, NAWET JEŻELI WCZEŚNIEJ UPŁYNIE OKRES GWARANCJI PIERWOTNEJ. PO DOSTARCZENIU PRZEZ FIRMĘ D-LINK PRODUKTU W CELU WYMIANY PRODUKT WADLIWY STAJE SIĘ JEJ WŁASNOŚCIĄ. ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK I ZWRÓCIĆ SIĘ O NADANIE NUMERU UPRAWNIENIA DO ZWROTU MATERIAŁÓW (RETURN MATERIAL AUTHORIZATION RMA). JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). JEŻELI ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI ZAKUPU KONIECZNE JEST WPROWADZENIE KOREKTY DO GWARANCJI, NABYWCA II

3 MOŻE W CHWILI ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA NUMERU RMA ZAPROPONOWAĆ SPECJALNĄ PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA, WŁAŚCIWĄ DLA TEGO PRZYPADKU. PO NADANIU NUMERU RMA WADLIWY PRODUKT MUSI ZOSTAĆ SOLIDNIE ZAPAKOWANY W ORYGINALNE LUB INNE ODPOWIEDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE W CELU ZAGWARANTOWANIA, ŻE NIE ZOSTANIE ON USZKODZONY W CZASIE TRANSPORTU. OPAKOWANIE NALEŻY NA ZEWNĄTRZ OZNAKOWAĆ WYRAŹNIE WIDOCZNYM NUMEREM RMA. PACZKĘ Z PRODUKTEM NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZYĆ DO FIRMY D-LINK, OPŁACAJĄC Z GÓRY WSZELKIE KOSZTY PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA. D-LINK W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE, INFORMACJE CZY DANE NABYWCY ZAWARTE W PAMIĘCI LUB ZINTEGROWANE W PRODUKCIE ZWRACANYM FIRMIE D-LINK ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. PACZKA PRZEKAZANA FIRMIE D-LINK BEZ NUMERU RMA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA, LECZ ZOSTANIE ODESŁANA Z POWROTEM DO NABYWCY NA JEGO KOSZT. W TAKIM PRZYPADKU D-LINK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO POBRANIA (OPRÓCZ KOSZTÓW PRZESYŁKI) ODPOWIEDNIEJ OPŁATY MANIPULACYJNEJ. Oprogramowanie ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM D-LINK. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY WRAZ Z ŻĄDANIEM USŁUGI GWARANCYJNEJ PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). W NINIEJSZEJ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE TERMIN ZAKUP OZNACZA TRANSAKCJĘ ZAKUPU TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z NIEJ LICENCJĘ NA JEGO UŻYTKOWANIE. FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK WRAZ Z TYM OPROGRAMOWANIEM W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA. PONADTO D-LINK DAJE GWARANCJĘ, ŻE NOŚNIKI MAGNETYCZNE, NA KTÓRYCH D-LINK DOSTARCZA SWOJE OPROGRAMOWANIE, BĘDĄ W TAKIM SAMYM OKRESIE GWARANCYJNYM WOLNE OD WAD. NINIEJSZA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE ZAKUPIONE ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ D-LINK W CELU WYMIANY W RAMACH GWARANCJI, ALE NIE OBEJMUJE ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ LUB ZAMIENNIKÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE DO POBRANIA PRZEZ INTERNET, ANI TEŻ ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE BEZPŁATNIE W INNY SPOSÓB. NINIEJSZA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK WYŁĄCZNIE DO WYMIANY WADLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA PRODUKT, KTÓRY BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK. NABYWCA ODPOWIADA ZA WYBÓR WŁAŚCIWEJ APLIKACJI I SYSTEMU/PLATFORMY OPROGRAMOWANIA ORAZ ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW REFERENCYJNYCH. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W POŁĄCZENIU Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB PROGRAMEM ALBO JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM LUB PLATFORMĄ INNEGO PRODUCENTA, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW WYRAŹNIE WYMIENIONYCH JAKO KOMPATYBILNE W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI PRODUKTU DOSTARCZONEJ PRZEZ D-LINK. NINIEJSZA GWARANCJA ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK DO STARAŃ O ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI, ALE D-LINK NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA KOMPATYBILNOŚCI, JEŻELI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE INNEGO PRODUCENTA ZAWIERA BŁĘDY. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE DZIAŁANIE JEJ OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB ZUPEŁNIE WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI TEŻ GWARANCJI, ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU, W ZAKRESIE LUB POZA ZAKRESEM OBJĘTYM ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ PRODUKTU D-LINK, ZOSTANĄ SKORYGOWANE. Oddziały D-Link przyjmujące zgłoszenia rejestracyjne i świadczące usługi gwarancyjne KARTĘ REJESTRACYJNĄ PRODUKTU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NALEŻY PRZESŁAĆ DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK. ABY OTRZYMAĆ NUMER RMA POTRZEBNY DO UZYSKANIA USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE ZAKUPIONEGO SPRZĘTU, LUB UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ W ZAKRESIE ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK. WYKAZ ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW I FAKSÓW ORAZ ADRESÓW I SERWISÓW INTERNETOWYCH ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK JEST PODANY NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. OGRANICZENIE GWARANCJI W PRZYPADKU GDY PRODUKT NIE DZIAŁA ZGODNIE Z POWYŻSZĄ GWARANCJĄ, KLIENT MA PRAWO WYŁĄCZNIE DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZALEŻNIE OD DECYZJI FIRMY D-LINK. POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA D-LINK NIE PRZYJMUJE, ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU, ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. FIRMA D-LINK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI, JEŻELI WYKONANE PRZEZ NIĄ TESTY I BADANIA WYKAZUJĄ, ŻE RZEKOMA WADA PRODUKTU NIE ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB INNĄ OSOBĘ ORAZ WYNIKA Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, NIEPRAWIDŁOWEJ INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO TESTOWANIA, NIEUPRAWNIONYCH PRÓB NAPRAWY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY WYKRACZAJĄCEJ POZA ZAKRES UŻYTKOWANIA ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, ALBO POWSTAŁA WSKUTEK WYPADKU, POŻARU, WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO LUB INNEGO ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO. III

4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI D-LINK NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY UBEZPIECZENIA CZY INNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z ZAINSTALOWANIA, KONSERWACJI, UŻYTKOWANIA, DZIAŁANIA, USZKODZENIA LUB AWARII PRODUKTU FIRMY D-LINK, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I UZASADNIENIE TEORETYCZNE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET GDY FIRMA D-LINK ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. Znaki towarowe Copyright 2000 D-Link Corporation. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zastrzeżenie praw autorskich Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami, ani użyta do wykonania publikacji pochodnej, takiej jak tłumaczenie, przekształcenie czy adaptacja, bez zgody firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach Autorskich z 1976 r. (United States Copyright Act of 1976). Ostrzeżenie dotyczące wymagań FCC Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać działanie niepożądane. Urządzenie to zostało przetestowane i jest zgodne z wymaganiami zawartymi w części 15 przepisów FCC, dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Mimo przestrzegania instrukcji nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia jednym lub więcej z następujących sposobów: zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik, zwrócenie się o pomoc do dilera lub doświadczonego specjalisty w dziedzinie instalacji urządzeń radiowych i telewizyjnych. Ostrzeżenie dotyczące znaku CE Urządzenie to jest produktem Klasy B. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zaradcze. IV

5 SPIS TREŚCI INFORMACJE O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU...VII Przegląd treści podręcznika...vii Zanim zaczniesz... VII Wymagania dotyczące instalacji... VII Filtry dolnoprzepustowe...vii System operacyjny...viii Przeglądarka internetowa...viii Port Ethernet (karta sieciowa)...viii Oprogramowanie dodatkowe...viii Mostkowane połączenia ethernetowe (RFC 1483)...VIII Połączenia IPoA (RFC 1577)... IX Ustawienia dodatkowe PVC... IX ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...IX WPROWADZENIE... 1 Technologia ADSL... 1 OPIS RUTERA I JEGO DZIAŁANIE... 1 WŁASNOŚCI PRODUKTU... 2 Wyświetlacz na panelu czołowym i wskaźniki LED... 3 Złącza kabli na panelu tylnym... 4 INSTALACJA SPRZĘTU... 5 Podłączanie linii ADSL... 5 Podłączanie do Rutera Ethernetu... 5 Podłączanie komputera do Rutera... 5 Podłączanie przełącznika do Rutera... 5 Podłączanie zasilania... 6 KONFIGUROWANIE RUTERA PO RAZ PIERWSZY... 7 Konfigurowanie ustawień IP komputera... 7 DOSTĘP DO MENEDŻERA KONFIGURACJI Konfigurowanie Rutera ZARZĄDZANIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Dostęp do menedżera internetowego Foldery i menu KONFIGUROWANIE RUTERA Konfigurowanie połączenia WAN Dodatkowe połączenia wirtualne (PVC) Konfigurowanie ustawień IP w sieci LAN Filtrowanie w Warstwie Ustawienia funkcji serwera proxy DNS Konfigurowanie DHCP Konfigurowanie translacji adresów sieciowych (NAT) Przepuszczanie z maskowaniem adresu IP Readresowanie portów Konfigurowanie trasy statycznej Zaawansowane filtrowanie i zapora (firewall) Protokół RIP V

6 Ustawienia daty i godziny Uniwersalna funkcja Podłącz i Pracuj (UPnP) KONSERWACJA SYSTEMU Test pętli zwrotnej ATM Nazwa użytkownika i hasło dostępu do systemu Zapisanie zmian Przywracanie ustawień fabrycznych Uaktualnienie oprogramowania wbudowanego Przechowywanie pliku konfiguracyjnego Administrowanie z dostępem zdalnym Konfigurowanie linii ADSL PODSUMOWANIE Podsumowanie stanu systemu Tabela alokacji DHCP Podsumowanie readresowania portów Tabela aktualnych danych rutingu Podsumowanie ustawień filtrowania i zapory Status linii Wykres sygnału nośnego DANE TECHNICZNE KONFIGURACJA USTAWIEŃ IP W SIECI LAN PRZYPISYWANIE SIECIOWYCH ADRESÓW IP Stosowanie domyślnego adresu IP Ręczne przypisywanie adresu IP Korzystanie z serwera DHCP Zmienianie adresu IP Rutera KONCEPCJA PROTOKOŁU IP ADRESY IP MASKA PODSIECI PROGRAM DSL-504 FIRMWARE UPGRADE UTILITY MIKROFILTRY I ROZGAŁĘŹNIKI Mikrofiltry Rozgałęźnik linii VI

7 Informacje o niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje instalacji Rutera ADSL DSL-504 oraz wykorzystywania go do łączenia komputerów lub ethernetowej sieci lokalnej (LAN) z Internetem Jeśli w komputerze funkcjonuje już port ethernetowy, za pomocą instrukcji szybkiej instalacji można szybko ustanowić połączenie ADSL i uzyskać dostęp do Internetu. Przegląd treści podręcznika Rozdział 1 Wprowadzenie. Opis Rutera i jego własności. Krótkie wprowadzenie do technologii ADSL, wykaz odpowiednich standardów oraz lista elementów dostarczanych z urządzeniem. Rozdział 2 Instalacja sprzętu. Omówienie sposobu podłączenia Rutera do lokalnej sieci Ethernet. Rozdział 3 Konfigurowanie Rutera po raz pierwszy. Informacje o sposobie skonfigurowania Rutera i ustanowienia połączenia ADSL za pomocą menedżera internetowego. Rozdział 4 Zarządzanie za pośrednictwem Internetu. Opis sposobu korzystania z menedżera internetowego przy wprowadzaniu zmian w ustawieniach Rutera oraz konfigurowaniu dodatkowych połączeń wirtualnych (PVC). Dodatek A Dane techniczne. Wykaz danych technicznych Rutera wraz ze zgodnością ze standardami. Dodatek B Konfiguracja ustawień IP w sieci LAN. Opis różnych sposobów konfiguracji adresów IP w sieci LAN. Dodatek C Koncepcja protokołu IP. Podstawowy opis działania sieci IP. Dodatek D Program DSL-504 Firmware Upgrade Utility. Instrukcje uaktualniania oprogramowania wbudowanego za pomocą programu DSL-504 Firmware Upgrade Utility. Dodatek E Mikrofiltry i rozgałęźniki. Przykłady sposobów wykorzystania filtrów dolnoprzepustowych. Zanim zaczniesz Należy uważnie przeczytać wszystkie wymagania wstępne, niezbędne do prawidłowego zainstalowania nowego Rutera, i upewnić się, że są one w pełni zrozumiałe. Wszystkie potrzebne informacje i urządzenia należy mieć pod ręką. Przegląd procesu instalacji Procedurę instalacji Rutera można ogólnie podzielić na następujące etapy. 1. Zgromadzenie informacji i urządzeń potrzebnych do zainstalowania urządzenia. Przed rozpoczęciem właściwej instalacji należy się upewnić, że wszystkie niezbędne informacje i urządzenia są łatwo dostępne. 2. Zainstalowanie sprzętu, czyli podłączenie do urządzenia kabli (ethernetowego i telefonicznego) oraz podłączenie zasilacza. 3. Sprawdzenie ustawień IP w komputerze oraz wprowadzenie w razie potrzeby zmian tak, aby komputer mógł być użyty do skonfigurowania Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet. 4. Skonfigurowanie Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet tak, aby spełniał on wymagania konta ADSL użytkownika. Wymagania dotyczące instalacji Do zainstalowania i używania Rutera niezbędny jest komputer wyposażony w port Ethernet (kartę sieci Ethernet) i przeglądarkę internetową. Konieczne może być też wykorzystanie informacji podanych przez operatora Internetu. Dane te są przechowywane w pamięci Rutera i służą do ustanawiania połączenia WAN oraz potwierdzania tożsamości. Szczegółowe informacje na temat tych wymagań znajdują się na następnej stronie. Filtry dolnoprzepustowe Sygnały ADSL i sygnały związane z połączeniami telefonicznymi są przenoszone tymi samymi przewodami miedzianymi, konieczne może być więc użycie mechanizmu filtrującego, aby wyeliminować ich interferencję. Może okazać się konieczne zainstalowanie jednego filtru dolnoprzepustowego na każdy aparat telefoniczny, który wykorzystuje wspólną linię z usługami ADSL. Filtry dolnoprzepustowe to łatwe w instalacji urządzenia pasywne, które podłącza się do sprzętu ADSL i/lub telefonu za pomocą zwykłego kabla telefonicznego. VII

8 Przykłady instalowania dwóch najpopularniejszych typów filtrów dolnoprzepustowych znajdują się w Dodatku E. System operacyjny Do konfiguracji Rutera DSL-504 i zarządzania nim służy interfejs oparty na języku HTML. Dostęp do internetowego menedżera konfiguracji umożliwia każdy system operacyjny, w którym może działać przeglądarka internetowa. Przeglądarka internetowa Do skonfigurowania Rutera za pomocą programu do zarządzania konfiguracją przez Internet może posłużyć dowolna popularna przeglądarka internetowa. Program ten pracuje najlepiej z najnowszymi wersjami przeglądarek, takimi jak Microsoft Internet Explorer 5.0, Netscape Navigator 4.7 lub nowsze wersje. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript. Wiele przeglądarek ma tę obsługę włączoną domyślnie. Należy upewnić się, że obsługa JavaScript nie została wyłączona przez inne oprogramowanie (np. przez program antywirusowy lub pakiet zwiększający bezpieczeństwo użytkownika Internetu). Port Ethernet (karta sieciowa) Komputer korzystający z Rutera łączy się z nim przez port ethernetowy tego Rutera. Ponieważ jest to połączenie ethernetowe, niezbędny jest również port ethernetowy w komputerze. Obecnie większość notebooków dostępnych w sprzedaży ma porty ethernetowe zainstalowane fabrycznie. Podobnie w komputerach biurkowych z pełnym wyposażeniem są zwykle standardowo instalowane karty sieci Ethernet. Jeżeli komputer użytkownika nie ma portu Ethernet, trzeba w nim przed użyciem Rutera zainstalować kartę sieci Ethernet. W tym celu należy wykonać czynności podane w instrukcji instalacji tej karty. Oprogramowanie dodatkowe Może się okazać, że na komputerze trzeba zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu. Oprogramowanie dodatkowe musi zostać zainstalowane, jeżeli użytkownik korzysta z tzw. połączenia mostkowanego. W takim przypadku informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane na komputerze, a nie w Ruterze. Połączenia mostkowane działają podobnie do połączeń telefonicznych obsługiwanych przez rutery analogowe, ale są od nich znacznie szybsze. Mostkowane połączenie ADSL jest opisywane z użyciem różnych terminów, w tym również używanych w niniejszym podręczniku terminów Most RFC Jeżeli usługa ADSL jest świadczona za pośrednictwem połączenia typu PPP (punkt-punkt), informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane w Ruterze. W takim przypadku instalowanie na komputerze dodatkowego oprogramowania nie jest konieczne. Informacje dotyczące konta (nazwa użytkownika i hasło) Większość użytkowników musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci operatora (a w konsekwencji również do Internetu). Informacje te są przechowywane w pamięci Rutera lub na komputerze, w zależności od typu używanego połączenia ADSL. Nazwa użytkownika: Hasło: INFORMACJE O KONCIE (tylko połączenia PPP) Mostkowane połączenia ethernetowe (RFC 1483) W tym przypadku Ruter DSL-504 pełni rolę przezroczystego mostu jest niewidoczny dla innych urządzeń zarówno od strony sieci rozległej (WAN), jak i od strony sieci lokalnej (LAN). Konieczne jest więc skonfigurowanie globalnych ustawień IP wykorzystywanego konta internetowego. Uzyskanie połączenia z Internetem wymaga posiadania niepowtarzalnego, globalnego adresu IP. W przypadku połączeń mostkowanych, globalne ustawienia IP muszą być skonfigurowane w urządzeniu obsługującym protokół TCP/IP po stronie sieci LAN mostu, np. w komputerze PC, serwerze lub zaporze (firewall). Istnieją różne sposoby przypisywania adresu IP. Instrukcje dotyczące dodatkowego oprogramowania niezbędnego do uzyskania połączenia lub konfiguracji karty sieciowej można uzyskać od operatora sieci. VIII

9 Połączenia IPoA (RFC 1577) Połączenia IP w sieciach ATM (IPoA) mogą wymagać wprowadzenia w urządzeniu zmiany ustawień globalnych IP. W razie potrzeby informacje o właściwych ustawieniach IP poda operator. Niektóre połączenia IPoA działają jak połączenia równorzędne i w związku z tym nie wymagają wprowadzania ustawień IP w interfejsie WAN. Ustawienia dodatkowe PVC Jeżeli jest używanych wiele połączeń wirtualnych, konieczne będzie wprowadzenie do urządzenia dodatkowych wartości VPI oraz VCI. Liczby te definiują jedyną trasę używaną w sieci szkieletowej ATM większej sieci WAN. Rozdział 4 zawiera instrukcje ustanawiania dodatkowych kanałów PVC dla kont używających więcej niż jednego połączenia wirtualnego. Zawartość opakowania Należy otworzyć kartonowe opakowanie transportowe i ostrożnie wyjąć jego zawartość. Opakowanie powinno zawierać niniejszy Podręcznik użytkownika oraz: 1. jeden Ruter ADSL Ethernet DSL jeden Podręcznik użytkownika, 3. jeden kabel telefoniczny typu skrętka do połączenia ADSL, 4. jeden kabel bezpośredni do sieci Ethernet, 5. jeden zasilacz dostosowany do parametrów sieci zasilającej użytkownika. IX

10

11 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera opis Rutera ADSL DSL-504 i jego funkcji oraz krótkie wprowadzenie do obsługiwanych technologii. Technologia ADSL Technologia dostępu ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna cyfrowa linia abonencka) umożliwia firmom i użytkownikom indywidualnym szerokopasmową, szybką transmisję danych cyfrowych oraz korzystanie z interaktywnych aplikacji multimedialnych za pośrednictwem zwykłych linii telefonicznych z przewodów miedzianych. Wykorzystywanie dotychczasowych linii telefonicznych eliminuje potrzebę modernizacji linii transmisyjnych lub instalowania nowych, kosztownych kabli. W urządzeniach ADSL stosuje się techniki, które znacznie zwiększają maksymalną przepustowość linii telefonicznych, a przy tym nie zakłócają normalnych usług telefonicznych. Dla użytkownika łącza ADSL oznacza to znacznie szybsze przesyłanie danych oraz bardziej niezawodną łączność. Urządzenia ADSL oferują szereg atrakcyjnych możliwości, takich jak szybki dostęp do Internetu, bez jakiegokolwiek pogorszenia jakości lub przerw w przesyłaniu głosu i faksów przez telefon. ADSL umożliwia świadczenie wyspecjalizowanych usług za pośrednictwem pojedynczej linii telefonicznej, przy maksymalnej szybkości transmisji 8 Mb/s w kierunku do użytkownika oraz 640 kb/s w kierunku od użytkownika do centrali operatora ADSL. Szybkości te zależą od stanu danej linii telefonicznej. Pomiędzy użytkownikiem i centralą operatora jest nawiązywane bezpieczne połączenie typu punkt-punkt. Urządzenia ADSL firmy D-Link są zgodne z zaleceniami Forum ADSL, dotyczącymi ramkowania, formatu danych i protokołów warstwy górnej. Opis Rutera i jego działanie Ruter ADSL DSL-504 zapewnienia proste, ekonomiczne i bezpieczne połączenie z Internetem małych i średnich sieci prywatnych przez łącze ADSL. Model ten łączy w małej, wygodnej obudowie zalety technologii szybkich połączeń ADSL oraz rutingu TCP/IP z funkcjonalnością standardowego interfejsu Ethernet. Technologia ADSL umożliwia różne interaktywne, multimedialne zastosowania sieci, takie jak wideokonferencje czy przetwarzanie oparte na współpracy. Ruter DSL-504 jest łatwy w instalacji i obsłudze. Do połączenia z siecią lokalną służy standardowy interfejs Ethernet 10BASE-T ze złączami RJ-45. Połączenie ADSL jest realizowane zwykłą skrętką telefoniczną z użyciem standardowych złączy RJ-11. Pozwala to połączyć w sieć oraz z Internetem kilka komputerów przy użyciu jednego interfejsu WAN oraz adresu IP. Ruter może być wykorzystywany do rutingu pakietów IP w Internecie oraz umożliwia przezroczyste mostkowanie. Ma ponadto kilka funkcji pozwalających zmniejszyć koszty, takich jak translator adresów sieciowych (Network Address Translator NAT) i obsługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP), które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo. Rozbudowane funkcje Rutera, takie jak zaawansowane rozszerzenia zabezpieczeń, filtrowanie pakietów i readresowanie portów, ułatwiają ochronę sieci przed potencjalnie niebezpiecznymi wtargnięciami złośliwych agentów z zewnątrz sieci. 1

12 Własności produktu Ruter ADSL Ethernet DSL-504 wykorzystuje najnowsze rozszerzenia ADSL. Jest on wydajną i niezawodną bramą internetową, która nadaje się do stosowania w większości małych i średnich biur. Jego główne zalety to: Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP) Ruter obsługuje protokoły PAP (Password Authentication Protocol protokół uwierzytelniania haseł) oraz CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol protokół uwierzytelniania wezwań przez uzgadnianie) w połączeniach PPP. Obsługa protokołu DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia automatyczne i dynamiczne przypisywanie adresów IP do hostów pracujących w danej sieci. Dzięki temu nie jest konieczne ponowne konfigurowanie każdego hosta w przypadku zmian w topologii sieci. Translacja adresów sieciowych (NAT) Ruter pracujący w środowisku małego biura umożliwia równoczesny dostęp do Internetu wielu użytkowników sieci LAN z użyciem jednego konta internetowego. Dzięki temu dostęp do Internetu mają wszyscy pracownicy, natomiast koszty są takie, jak w przypadku jednego użytkownika. NAT zwiększa również bezpieczeństwo sieci, ponieważ w Internecie jest widoczny tylko jeden adres IP, pod którym ukryta jest sieć prywatna. Ponadto odwzorowywanie adresów NAT może służyć do łączenia dwóch domen przez połączenie dwóch sieci LAN. Protokół TCP/IP Ruter DSL-504 obsługuje protokół TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol protokół sterowania transmisją / protokół internetowy). Dzięki temu jest kompatybilny z serwerami dostępu wszystkich najważniejszych producentów. RIP-1/RIP-2 Ruter DSL-504 obsługuje protokóły wymiany informacji z innymi ruterami RIP-1 i RIP-2, dzięki czemu może się komunikować ze wszystkimi ruterami, które obsługują protokół RIP. Ruting statyczny Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać ścieżkę przesyłania danych do określonego adresata w sieci i zachować ją bezterminowo w tabeli rutingu. Dzięki temu może on kierować ruch IP do określonego miejsca w sieci LAN (na przykład do innego rutera albo serwera) lub poza własną siecią (na przykład do określonej przez operatora bramy domyślnej). Ruting domyślny Funkcja ta umożliwia określenie domyślnej ścieżki dla przychodzących pakietów danych, których adres docelowy jest nieznany. Jest ona szczególnie przydatna, gdy Ruter stanowi jedyne połączenie z Internetem. ATM (tryb transmisji asynchronicznej) Model DSL-504 umożliwia realizowanie w sieci ATM połączeń typu mostkowany Ethernet (Bridged Ethernet) (RFC 1483), IP (RFC 1577) oraz PPP (RFC 2364). Precyzyjne profilowanie ruchu ATM Profilowanie ruchu pozwala kontrolować szybkość przepływu komórek danych ATM. Umożliwia określenie poziomu jakości usług (QoS) dla przesyłania danych w trybie ATM. G.hs (automatyczne uzgadnianie) Ruter może automatycznie wybrać dla połączenia ADSL standard G.lite lub G.dmt. Szybkość Ruter umożliwia transmisję danych z bardzo dużą szybkością w przypadku standardu G.dmt maksymalna szybkość transmisji do użytkownika wynosi 8 Mb/s. Wszechstronne możliwości zarządzania siecią Ruter DSL-504 ma wbudowaną obsługę protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol prosty protokół zarządzania siecią) do zarządzania przez Internet oraz umożliwia zarządzanie siecią w trybie tekstowym za pośrednictwem połączenia RS-232 lub Telnet. Połączenie Telnet Telnet umożliwia zdalne zarządzanie Ruterem. Łatwość instalacji Ruter wykorzystuje system zarządzania z graficznym interfejsem internetowym, zgodny z większością standardowych przeglądarek, co znacznie ułatwia instalację i zarządzanie. 2

13 Obsługa wielu kanałów PVC Ruter może obsługiwać maksymalnie osiem stałych kanałów wirtualnych (Permanent Virtual Circuit PVC). Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy użytkownik chce wydzielić kanał PVC do obsługi konkretnej aplikacji, sieci LAN lub serwera. Wyświetlacz na panelu czołowym i wskaźniki LED Ruter należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Wskaźniki te są szczególnie przydatne przy podstawowym rozwiązywaniu problemów. Rys Wyświetlacz na panelu czołowym Wskaźniki LED mają następujące znaczenie: Power: Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że urządzenie ma włączone zasilanie. Status: Kontrolka ta świeci ciągłym światłem zielonym w fazie uzgadniania połączenia ADSL. Po ustaleniu stanu połączenia miga ona światłem zielonym. ADSL: Link: Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie ADSL. Włącza się ona po zakończeniu procesu uzgadniania połączenia ADSL. ADSL: Act: Kontrolka migająca światłem zielonym wskazuje, że odbywa się aktywna sesja WAN. Ethernet: Link: Ciągłe światło zielone wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie w sieci Ethernet. Ethernet: Act: Migające światło zielone wskazuje, że odbywa się aktywna sesja przez sieć Ethernet. 3

14 Złącza kabli na panelu tylnym Na panelu tylnym znajdują się wszystkie złącza kabli Rutera. Port RS-232 do konfiguracji za pomocą konsoli 4 porty Ethernet do podłączenia kabli ethernetowych Zasilanie do podłączenia zasilacza Rys Panel tylny Port ADSL do podłączenia kabla ADSL 4

15 Instalacja sprzętu Lokalizacja Rutera powinna zapewniać swobodny dostęp do złączy na panelu tylnym oraz dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Należy również przewidzieć odpowiednią ilość wolnego miejsca powyżej Rutera tak, aby umożliwić prawidłową wentylację, oraz upewnić się, że urządzenie stoi z dala od urządzeń generujących ciepło lub innych źródeł ciepła, co pozwoli uniknąć problemów wynikających z przegrzania. Podczas wybierania miejsca ustawienia Rutera należy ponadto stosować te same zasady, co w przypadku innych urządzeń elektrycznych. Podłączanie linii ADSL Ruter można podłączyć do linii telefonicznej za pomocą kabla ADSL typu skrętka (standardowego kabla telefonicznego) dostarczonego wraz z Ruterem. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla do portu ADSL (gniazda RJ-11) na panelu tylnym Rutera, a drugi do gniazda telefonicznego na ścianie. Połączenie ADSL jest to fizyczne połączenie Rutera z siecią WAN. Zapewnia ono łączność między Ruterem a siecią szkieletową operatora, w tym również dostęp do Internetu. Po włączeniu zasilania w Ruterze jest realizowana procedura negocjacji w celu ustanowienia połączenia ADSL. Podczas tej negocjacji wskaźnik LED stanu (Status) świeci ciągłym światłem zielonym, a po jego zakończeniu miga na zielono. Odłączenie linii ADSL lub restart Rutera powodują powtórzenie tego procesu. W przypadku konieczności zmiany ustawień PVC (wartości VPI/VCI) należy to zrobić zanim Ruter uzyska połączenie z siecią operatora. Podłączanie do Rutera Ethernetu Ruter można podłączyć do każdej sieci lokalnej Ethernet 10/100BASE-TX. Połączenie z urządzeniem koncentrującym Ethernetu, na przykład do przełącznikiem lub koncentratorem, może działać jedynie z szybkością 10/100 Mb/s. Przy podłączaniu Rutera do urządzenia ethernetowego, które może pracować z szybkością większą niż 10 Mb/s, należy upewnić się, że ma ono włączoną funkcję automatycznej negocjacji (NWay) dla danego portu. Do połączeń należy używać standardowych kabli ethernetowych typu skrętka Kategorii 5 lub lepszych ze złączami RJ-45. Porty RJ-45 Rutera są portami krosowymi (MDI-X). Reguły dotyczące długości kabli ethernetowych dotyczą również połączenia sieci LAN z Ruterem. Kabel łączący sieć LAN z Ruterem nie może być dłuższy niż 100 m. Podłączanie komputera do Rutera Ruter można podłączyć bezpośrednio do karty sieci Ethernet 10/100Base-TX zainstalowanej w komputerze lub do wbudowanego portu Ethernet notebooka albo komputera PC za pomocą kabla ethernetowego dostarczonego wraz z Ruterem. Jest to kabel bezpośredni służący do połączenia z portem krosowym (MDI-X), tzn. takim, jaki jest stosowany w typowych kartach sieciowych komputerów PC i notebooków. Podłączanie przełącznika do Rutera Jeśli w przełączniku jest dostępny port połączenia nadrzędnego (uplink MDI-II), można z nim połączyć Ruter za pomocą kabla bezpośredniego. Jeśli przełącznik ma taki port, ale jest on wykorzystywany do komunikacji z innym urządzeniem, Ruter można podłączyć do dowolnego innego portu MDI-X (1x, 2x itd.) za pomocą kabla krosowego. Najprostszym sposobem sprawdzenia poprawności połączenia ethernetowego jest zbadanie stanu wskaźników LED po podłączeniu i włączeniu zasilania urządzenia. 5

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

D-Link SecuriCam DCS-5300W

D-Link SecuriCam DCS-5300W Ulepszona bezprzewodowa kamera internetowa 2,4 GHz D-Link SecuriCam DCS-5300W Podręcznik Wersja 1.10 Sieci dla każdego (04/08/04) Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i zalety...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TD-W8951ND Bezprzewodowy router/modem ADSL2+ Standard N, 150Mb/s Rev: 1.0.0 1910010744 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+

D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Szybka karta PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz D-Link AirPlus XTREME G+ DWL-G520+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Podstawy sieci bezprzewodowych... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo