Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002)

2 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD WAD PRODUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH W OKRESIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W DNIU ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA ORAZ TRWAJĄCYM PRZEZ CZAS OKREŚLONY PRZEZ TEGO DILERA LUB ODDZIAŁ FIRMY D-LINK NAJBLIŻSZY MIEJSCA ZAKUPU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA POD WARUNKIEM PRZESŁANIA DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK WYPEŁNIONEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRODUKTU W CIĄGU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI W OKRESIE GWARANCYJNYM UJAWNIĄ SIĘ WADY PRODUKTU, D-LINK NAPRAWI LUB WYMIENI TAKI PRODUKT. D-LINK ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNE PRAWO DECYZJI, CZY PRODUKT ZOSTANIE NAPRAWIONY, CZY WYMIENIONY. PRODUKT DOSTARCZONY W CELU WYMIANY MOŻE BYĆ NOWY LUB REGENEROWANY. JEGO PARAMETRY TECHNICZNE BĘDĄ RÓWNORZĘDNE PARAMETROM PRODUKTU WADLIWEGO LUB LEPSZE, ALE NIE MUSI ON BYĆ IDENTYCZNY. KAŻDY PRODUKT LUB JEGO CZĘŚĆ PO NAPRAWIE DOKONANEJ PRZEZ D-LINK W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE OBJĘTY GWARANCJĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 90 DNI OD DATY TAKIEJ NAPRAWY, NAWET JEŻELI WCZEŚNIEJ UPŁYNIE OKRES GWARANCJI PIERWOTNEJ. PO DOSTARCZENIU PRZEZ FIRMĘ D-LINK PRODUKTU W CELU WYMIANY PRODUKT WADLIWY STAJE SIĘ JEJ WŁASNOŚCIĄ. ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK I ZWRÓCIĆ SIĘ O NADANIE NUMERU UPRAWNIENIA DO ZWROTU MATERIAŁÓW (RETURN MATERIAL AUTHORIZATION RMA). JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). JEŻELI ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI ZAKUPU KONIECZNE JEST WPROWADZENIE KOREKTY DO GWARANCJI, NABYWCA II

3 MOŻE W CHWILI ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA NUMERU RMA ZAPROPONOWAĆ SPECJALNĄ PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA, WŁAŚCIWĄ DLA TEGO PRZYPADKU. PO NADANIU NUMERU RMA WADLIWY PRODUKT MUSI ZOSTAĆ SOLIDNIE ZAPAKOWANY W ORYGINALNE LUB INNE ODPOWIEDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE W CELU ZAGWARANTOWANIA, ŻE NIE ZOSTANIE ON USZKODZONY W CZASIE TRANSPORTU. OPAKOWANIE NALEŻY NA ZEWNĄTRZ OZNAKOWAĆ WYRAŹNIE WIDOCZNYM NUMEREM RMA. PACZKĘ Z PRODUKTEM NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZYĆ DO FIRMY D-LINK, OPŁACAJĄC Z GÓRY WSZELKIE KOSZTY PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA. D-LINK W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE, INFORMACJE CZY DANE NABYWCY ZAWARTE W PAMIĘCI LUB ZINTEGROWANE W PRODUKCIE ZWRACANYM FIRMIE D-LINK ZGODNIE Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. PACZKA PRZEKAZANA FIRMIE D-LINK BEZ NUMERU RMA NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA, LECZ ZOSTANIE ODESŁANA Z POWROTEM DO NABYWCY NA JEGO KOSZT. W TAKIM PRZYPADKU D-LINK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO POBRANIA (OPRÓCZ KOSZTÓW PRZESYŁKI) ODPOWIEDNIEJ OPŁATY MANIPULACYJNEJ. Oprogramowanie ABY KORZYSTAĆ Z USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, NALEŻY W OKRESIE GWARANCYJNYM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODDZIAŁEM D-LINK. WYKAZ ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK ORAZ EGZEMPLARZ KARTY REJESTRACYJNEJ ZAMIESZCZONO NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. JEŻELI KARTA REJESTRACYJNA DANEGO PRODUKTU NIE ZOSTAŁA ZWRÓCONA FIRMIE D-LINK, NALEŻY WRAZ Z ŻĄDANIEM USŁUGI GWARANCYJNEJ PRZEDSTAWIĆ DOWÓD ZAKUPU (NA PRZYKŁAD KOPIĘ FAKTURY Z DATĄ ZAKUPU). W NINIEJSZEJ GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE TERMIN ZAKUP OZNACZA TRANSAKCJĘ ZAKUPU TEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z NIEJ LICENCJĘ NA JEGO UŻYTKOWANIE. FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK WRAZ Z TYM OPROGRAMOWANIEM W OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD DATY JEGO ZAKUPU W FIRMIE D-LINK LUB U JEJ AUTORYZOWANEGO DILERA. PONADTO D-LINK DAJE GWARANCJĘ, ŻE NOŚNIKI MAGNETYCZNE, NA KTÓRYCH D-LINK DOSTARCZA SWOJE OPROGRAMOWANIE, BĘDĄ W TAKIM SAMYM OKRESIE GWARANCYJNYM WOLNE OD WAD. NINIEJSZA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE ZAKUPIONE ORAZ OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ D-LINK W CELU WYMIANY W RAMACH GWARANCJI, ALE NIE OBEJMUJE ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ LUB ZAMIENNIKÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE DO POBRANIA PRZEZ INTERNET, ANI TEŻ ŻADNYCH UAKTUALNIEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE BEZPŁATNIE W INNY SPOSÓB. NINIEJSZA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK WYŁĄCZNIE DO WYMIANY WADLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA PRODUKT, KTÓRY BĘDZIE DZIAŁAĆ ZASADNICZO ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ D-LINK. NABYWCA ODPOWIADA ZA WYBÓR WŁAŚCIWEJ APLIKACJI I SYSTEMU/PLATFORMY OPROGRAMOWANIA ORAZ ODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW REFERENCYJNYCH. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE JEJ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W POŁĄCZENIU Z JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB PROGRAMEM ALBO JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM LUB PLATFORMĄ INNEGO PRODUCENTA, Z WYJĄTKIEM PRODUKTÓW WYRAŹNIE WYMIENIONYCH JAKO KOMPATYBILNE W ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI PRODUKTU DOSTARCZONEJ PRZEZ D-LINK. NINIEJSZA GWARANCJA ZOBOWIĄZUJE FIRMĘ D-LINK DO STARAŃ O ZAPEWNIENIE KOMPATYBILNOŚCI, ALE D-LINK NIE MA OBOWIĄZKU ZAPEWNIENIA KOMPATYBILNOŚCI, JEŻELI SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE INNEGO PRODUCENTA ZAWIERA BŁĘDY. FIRMA D-LINK NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE DZIAŁANIE JEJ OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB ZUPEŁNIE WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI TEŻ GWARANCJI, ŻE WSZYSTKIE BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU, W ZAKRESIE LUB POZA ZAKRESEM OBJĘTYM ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ PRODUKTU D-LINK, ZOSTANĄ SKORYGOWANE. Oddziały D-Link przyjmujące zgłoszenia rejestracyjne i świadczące usługi gwarancyjne KARTĘ REJESTRACYJNĄ PRODUKTU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA, NALEŻY PRZESŁAĆ DO ODDZIAŁU FIRMY D-LINK. ABY OTRZYMAĆ NUMER RMA POTRZEBNY DO UZYSKANIA USŁUGI GWARANCYJNEJ W ZAKRESIE ZAKUPIONEGO SPRZĘTU, LUB UZYSKAĆ USŁUGĘ GWARANCYJNĄ W ZAKRESIE ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM ODDZIAŁEM FIRMY D-LINK. WYKAZ ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW I FAKSÓW ORAZ ADRESÓW I SERWISÓW INTERNETOWYCH ODDZIAŁÓW FIRMY D-LINK JEST PODANY NA KOŃCU NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA. OGRANICZENIE GWARANCJI W PRZYPADKU GDY PRODUKT NIE DZIAŁA ZGODNIE Z POWYŻSZĄ GWARANCJĄ, KLIENT MA PRAWO WYŁĄCZNIE DO JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZALEŻNIE OD DECYZJI FIRMY D-LINK. POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ JEDYNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA D-LINK NIE PRZYJMUJE, ANI NIE UPOWAŻNIA NIKOGO DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU, ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM JEJ PRODUKTÓW. FIRMA D-LINK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI, JEŻELI WYKONANE PRZEZ NIĄ TESTY I BADANIA WYKAZUJĄ, ŻE RZEKOMA WADA PRODUKTU NIE ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA SPOWODOWANA PRZEZ KLIENTA LUB INNĄ OSOBĘ ORAZ WYNIKA Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZANIEDBANIA, NIEPRAWIDŁOWEJ INSTALACJI LUB NIEWŁAŚCIWEGO TESTOWANIA, NIEUPRAWNIONYCH PRÓB NAPRAWY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ PRZYCZYNY WYKRACZAJĄCEJ POZA ZAKRES UŻYTKOWANIA ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM, ALBO POWSTAŁA WSKUTEK WYPADKU, POŻARU, WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNEGO LUB INNEGO ZDARZENIA NIEBEZPIECZNEGO. III

4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI D-LINK NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZTY UBEZPIECZENIA CZY INNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z ZAINSTALOWANIA, KONSERWACJI, UŻYTKOWANIA, DZIAŁANIA, USZKODZENIA LUB AWARII PRODUKTU FIRMY D-LINK, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I UZASADNIENIE TEORETYCZNE TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIE TO MA ZASTOSOWANIE NAWET GDY FIRMA D-LINK ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. JEŻELI PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH STANACH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. Znaki towarowe Copyright 2000 D-Link Corporation. Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Zastrzeżenie praw autorskich Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami, ani użyta do wykonania publikacji pochodnej, takiej jak tłumaczenie, przekształcenie czy adaptacja, bez zgody firmy D-Link Corporation / D-Link Systems Inc. Podstawa prawna: Ustawa o Prawach Autorskich z 1976 r. (United States Copyright Act of 1976). Ostrzeżenie dotyczące wymagań FCC Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać działanie niepożądane. Urządzenie to zostało przetestowane i jest zgodne z wymaganiami zawartymi w części 15 przepisów FCC, dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Mimo przestrzegania instrukcji nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić wyłączając i włączając to urządzenie, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia jednym lub więcej z następujących sposobów: zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej, zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem, podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik, zwrócenie się o pomoc do dilera lub doświadczonego specjalisty w dziedzinie instalacji urządzeń radiowych i telewizyjnych. Ostrzeżenie dotyczące znaku CE Urządzenie to jest produktem Klasy B. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zastosować odpowiednie środki zaradcze. IV

5 SPIS TREŚCI INFORMACJE O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU...VII Przegląd treści podręcznika...vii Zanim zaczniesz... VII Wymagania dotyczące instalacji... VII Filtry dolnoprzepustowe...vii System operacyjny...viii Przeglądarka internetowa...viii Port Ethernet (karta sieciowa)...viii Oprogramowanie dodatkowe...viii Mostkowane połączenia ethernetowe (RFC 1483)...VIII Połączenia IPoA (RFC 1577)... IX Ustawienia dodatkowe PVC... IX ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...IX WPROWADZENIE... 1 Technologia ADSL... 1 OPIS RUTERA I JEGO DZIAŁANIE... 1 WŁASNOŚCI PRODUKTU... 2 Wyświetlacz na panelu czołowym i wskaźniki LED... 3 Złącza kabli na panelu tylnym... 4 INSTALACJA SPRZĘTU... 5 Podłączanie linii ADSL... 5 Podłączanie do Rutera Ethernetu... 5 Podłączanie komputera do Rutera... 5 Podłączanie przełącznika do Rutera... 5 Podłączanie zasilania... 6 KONFIGUROWANIE RUTERA PO RAZ PIERWSZY... 7 Konfigurowanie ustawień IP komputera... 7 DOSTĘP DO MENEDŻERA KONFIGURACJI Konfigurowanie Rutera ZARZĄDZANIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Dostęp do menedżera internetowego Foldery i menu KONFIGUROWANIE RUTERA Konfigurowanie połączenia WAN Dodatkowe połączenia wirtualne (PVC) Konfigurowanie ustawień IP w sieci LAN Filtrowanie w Warstwie Ustawienia funkcji serwera proxy DNS Konfigurowanie DHCP Konfigurowanie translacji adresów sieciowych (NAT) Przepuszczanie z maskowaniem adresu IP Readresowanie portów Konfigurowanie trasy statycznej Zaawansowane filtrowanie i zapora (firewall) Protokół RIP V

6 Ustawienia daty i godziny Uniwersalna funkcja Podłącz i Pracuj (UPnP) KONSERWACJA SYSTEMU Test pętli zwrotnej ATM Nazwa użytkownika i hasło dostępu do systemu Zapisanie zmian Przywracanie ustawień fabrycznych Uaktualnienie oprogramowania wbudowanego Przechowywanie pliku konfiguracyjnego Administrowanie z dostępem zdalnym Konfigurowanie linii ADSL PODSUMOWANIE Podsumowanie stanu systemu Tabela alokacji DHCP Podsumowanie readresowania portów Tabela aktualnych danych rutingu Podsumowanie ustawień filtrowania i zapory Status linii Wykres sygnału nośnego DANE TECHNICZNE KONFIGURACJA USTAWIEŃ IP W SIECI LAN PRZYPISYWANIE SIECIOWYCH ADRESÓW IP Stosowanie domyślnego adresu IP Ręczne przypisywanie adresu IP Korzystanie z serwera DHCP Zmienianie adresu IP Rutera KONCEPCJA PROTOKOŁU IP ADRESY IP MASKA PODSIECI PROGRAM DSL-504 FIRMWARE UPGRADE UTILITY MIKROFILTRY I ROZGAŁĘŹNIKI Mikrofiltry Rozgałęźnik linii VI

7 Informacje o niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje instalacji Rutera ADSL DSL-504 oraz wykorzystywania go do łączenia komputerów lub ethernetowej sieci lokalnej (LAN) z Internetem Jeśli w komputerze funkcjonuje już port ethernetowy, za pomocą instrukcji szybkiej instalacji można szybko ustanowić połączenie ADSL i uzyskać dostęp do Internetu. Przegląd treści podręcznika Rozdział 1 Wprowadzenie. Opis Rutera i jego własności. Krótkie wprowadzenie do technologii ADSL, wykaz odpowiednich standardów oraz lista elementów dostarczanych z urządzeniem. Rozdział 2 Instalacja sprzętu. Omówienie sposobu podłączenia Rutera do lokalnej sieci Ethernet. Rozdział 3 Konfigurowanie Rutera po raz pierwszy. Informacje o sposobie skonfigurowania Rutera i ustanowienia połączenia ADSL za pomocą menedżera internetowego. Rozdział 4 Zarządzanie za pośrednictwem Internetu. Opis sposobu korzystania z menedżera internetowego przy wprowadzaniu zmian w ustawieniach Rutera oraz konfigurowaniu dodatkowych połączeń wirtualnych (PVC). Dodatek A Dane techniczne. Wykaz danych technicznych Rutera wraz ze zgodnością ze standardami. Dodatek B Konfiguracja ustawień IP w sieci LAN. Opis różnych sposobów konfiguracji adresów IP w sieci LAN. Dodatek C Koncepcja protokołu IP. Podstawowy opis działania sieci IP. Dodatek D Program DSL-504 Firmware Upgrade Utility. Instrukcje uaktualniania oprogramowania wbudowanego za pomocą programu DSL-504 Firmware Upgrade Utility. Dodatek E Mikrofiltry i rozgałęźniki. Przykłady sposobów wykorzystania filtrów dolnoprzepustowych. Zanim zaczniesz Należy uważnie przeczytać wszystkie wymagania wstępne, niezbędne do prawidłowego zainstalowania nowego Rutera, i upewnić się, że są one w pełni zrozumiałe. Wszystkie potrzebne informacje i urządzenia należy mieć pod ręką. Przegląd procesu instalacji Procedurę instalacji Rutera można ogólnie podzielić na następujące etapy. 1. Zgromadzenie informacji i urządzeń potrzebnych do zainstalowania urządzenia. Przed rozpoczęciem właściwej instalacji należy się upewnić, że wszystkie niezbędne informacje i urządzenia są łatwo dostępne. 2. Zainstalowanie sprzętu, czyli podłączenie do urządzenia kabli (ethernetowego i telefonicznego) oraz podłączenie zasilacza. 3. Sprawdzenie ustawień IP w komputerze oraz wprowadzenie w razie potrzeby zmian tak, aby komputer mógł być użyty do skonfigurowania Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet. 4. Skonfigurowanie Rutera za pomocą oprogramowania wykorzystującego Internet tak, aby spełniał on wymagania konta ADSL użytkownika. Wymagania dotyczące instalacji Do zainstalowania i używania Rutera niezbędny jest komputer wyposażony w port Ethernet (kartę sieci Ethernet) i przeglądarkę internetową. Konieczne może być też wykorzystanie informacji podanych przez operatora Internetu. Dane te są przechowywane w pamięci Rutera i służą do ustanawiania połączenia WAN oraz potwierdzania tożsamości. Szczegółowe informacje na temat tych wymagań znajdują się na następnej stronie. Filtry dolnoprzepustowe Sygnały ADSL i sygnały związane z połączeniami telefonicznymi są przenoszone tymi samymi przewodami miedzianymi, konieczne może być więc użycie mechanizmu filtrującego, aby wyeliminować ich interferencję. Może okazać się konieczne zainstalowanie jednego filtru dolnoprzepustowego na każdy aparat telefoniczny, który wykorzystuje wspólną linię z usługami ADSL. Filtry dolnoprzepustowe to łatwe w instalacji urządzenia pasywne, które podłącza się do sprzętu ADSL i/lub telefonu za pomocą zwykłego kabla telefonicznego. VII

8 Przykłady instalowania dwóch najpopularniejszych typów filtrów dolnoprzepustowych znajdują się w Dodatku E. System operacyjny Do konfiguracji Rutera DSL-504 i zarządzania nim służy interfejs oparty na języku HTML. Dostęp do internetowego menedżera konfiguracji umożliwia każdy system operacyjny, w którym może działać przeglądarka internetowa. Przeglądarka internetowa Do skonfigurowania Rutera za pomocą programu do zarządzania konfiguracją przez Internet może posłużyć dowolna popularna przeglądarka internetowa. Program ten pracuje najlepiej z najnowszymi wersjami przeglądarek, takimi jak Microsoft Internet Explorer 5.0, Netscape Navigator 4.7 lub nowsze wersje. Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript. Wiele przeglądarek ma tę obsługę włączoną domyślnie. Należy upewnić się, że obsługa JavaScript nie została wyłączona przez inne oprogramowanie (np. przez program antywirusowy lub pakiet zwiększający bezpieczeństwo użytkownika Internetu). Port Ethernet (karta sieciowa) Komputer korzystający z Rutera łączy się z nim przez port ethernetowy tego Rutera. Ponieważ jest to połączenie ethernetowe, niezbędny jest również port ethernetowy w komputerze. Obecnie większość notebooków dostępnych w sprzedaży ma porty ethernetowe zainstalowane fabrycznie. Podobnie w komputerach biurkowych z pełnym wyposażeniem są zwykle standardowo instalowane karty sieci Ethernet. Jeżeli komputer użytkownika nie ma portu Ethernet, trzeba w nim przed użyciem Rutera zainstalować kartę sieci Ethernet. W tym celu należy wykonać czynności podane w instrukcji instalacji tej karty. Oprogramowanie dodatkowe Może się okazać, że na komputerze trzeba zainstalować oprogramowanie umożliwiające dostęp do Internetu. Oprogramowanie dodatkowe musi zostać zainstalowane, jeżeli użytkownik korzysta z tzw. połączenia mostkowanego. W takim przypadku informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane na komputerze, a nie w Ruterze. Połączenia mostkowane działają podobnie do połączeń telefonicznych obsługiwanych przez rutery analogowe, ale są od nich znacznie szybsze. Mostkowane połączenie ADSL jest opisywane z użyciem różnych terminów, w tym również używanych w niniejszym podręczniku terminów Most RFC Jeżeli usługa ADSL jest świadczona za pośrednictwem połączenia typu PPP (punkt-punkt), informacje potrzebne do ustanowienia i utrzymywania połączenia z Internetem są przechowywane w Ruterze. W takim przypadku instalowanie na komputerze dodatkowego oprogramowania nie jest konieczne. Informacje dotyczące konta (nazwa użytkownika i hasło) Większość użytkowników musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło dostępu do sieci operatora (a w konsekwencji również do Internetu). Informacje te są przechowywane w pamięci Rutera lub na komputerze, w zależności od typu używanego połączenia ADSL. Nazwa użytkownika: Hasło: INFORMACJE O KONCIE (tylko połączenia PPP) Mostkowane połączenia ethernetowe (RFC 1483) W tym przypadku Ruter DSL-504 pełni rolę przezroczystego mostu jest niewidoczny dla innych urządzeń zarówno od strony sieci rozległej (WAN), jak i od strony sieci lokalnej (LAN). Konieczne jest więc skonfigurowanie globalnych ustawień IP wykorzystywanego konta internetowego. Uzyskanie połączenia z Internetem wymaga posiadania niepowtarzalnego, globalnego adresu IP. W przypadku połączeń mostkowanych, globalne ustawienia IP muszą być skonfigurowane w urządzeniu obsługującym protokół TCP/IP po stronie sieci LAN mostu, np. w komputerze PC, serwerze lub zaporze (firewall). Istnieją różne sposoby przypisywania adresu IP. Instrukcje dotyczące dodatkowego oprogramowania niezbędnego do uzyskania połączenia lub konfiguracji karty sieciowej można uzyskać od operatora sieci. VIII

9 Połączenia IPoA (RFC 1577) Połączenia IP w sieciach ATM (IPoA) mogą wymagać wprowadzenia w urządzeniu zmiany ustawień globalnych IP. W razie potrzeby informacje o właściwych ustawieniach IP poda operator. Niektóre połączenia IPoA działają jak połączenia równorzędne i w związku z tym nie wymagają wprowadzania ustawień IP w interfejsie WAN. Ustawienia dodatkowe PVC Jeżeli jest używanych wiele połączeń wirtualnych, konieczne będzie wprowadzenie do urządzenia dodatkowych wartości VPI oraz VCI. Liczby te definiują jedyną trasę używaną w sieci szkieletowej ATM większej sieci WAN. Rozdział 4 zawiera instrukcje ustanawiania dodatkowych kanałów PVC dla kont używających więcej niż jednego połączenia wirtualnego. Zawartość opakowania Należy otworzyć kartonowe opakowanie transportowe i ostrożnie wyjąć jego zawartość. Opakowanie powinno zawierać niniejszy Podręcznik użytkownika oraz: 1. jeden Ruter ADSL Ethernet DSL jeden Podręcznik użytkownika, 3. jeden kabel telefoniczny typu skrętka do połączenia ADSL, 4. jeden kabel bezpośredni do sieci Ethernet, 5. jeden zasilacz dostosowany do parametrów sieci zasilającej użytkownika. IX

10

11 Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera opis Rutera ADSL DSL-504 i jego funkcji oraz krótkie wprowadzenie do obsługiwanych technologii. Technologia ADSL Technologia dostępu ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line asymetryczna cyfrowa linia abonencka) umożliwia firmom i użytkownikom indywidualnym szerokopasmową, szybką transmisję danych cyfrowych oraz korzystanie z interaktywnych aplikacji multimedialnych za pośrednictwem zwykłych linii telefonicznych z przewodów miedzianych. Wykorzystywanie dotychczasowych linii telefonicznych eliminuje potrzebę modernizacji linii transmisyjnych lub instalowania nowych, kosztownych kabli. W urządzeniach ADSL stosuje się techniki, które znacznie zwiększają maksymalną przepustowość linii telefonicznych, a przy tym nie zakłócają normalnych usług telefonicznych. Dla użytkownika łącza ADSL oznacza to znacznie szybsze przesyłanie danych oraz bardziej niezawodną łączność. Urządzenia ADSL oferują szereg atrakcyjnych możliwości, takich jak szybki dostęp do Internetu, bez jakiegokolwiek pogorszenia jakości lub przerw w przesyłaniu głosu i faksów przez telefon. ADSL umożliwia świadczenie wyspecjalizowanych usług za pośrednictwem pojedynczej linii telefonicznej, przy maksymalnej szybkości transmisji 8 Mb/s w kierunku do użytkownika oraz 640 kb/s w kierunku od użytkownika do centrali operatora ADSL. Szybkości te zależą od stanu danej linii telefonicznej. Pomiędzy użytkownikiem i centralą operatora jest nawiązywane bezpieczne połączenie typu punkt-punkt. Urządzenia ADSL firmy D-Link są zgodne z zaleceniami Forum ADSL, dotyczącymi ramkowania, formatu danych i protokołów warstwy górnej. Opis Rutera i jego działanie Ruter ADSL DSL-504 zapewnienia proste, ekonomiczne i bezpieczne połączenie z Internetem małych i średnich sieci prywatnych przez łącze ADSL. Model ten łączy w małej, wygodnej obudowie zalety technologii szybkich połączeń ADSL oraz rutingu TCP/IP z funkcjonalnością standardowego interfejsu Ethernet. Technologia ADSL umożliwia różne interaktywne, multimedialne zastosowania sieci, takie jak wideokonferencje czy przetwarzanie oparte na współpracy. Ruter DSL-504 jest łatwy w instalacji i obsłudze. Do połączenia z siecią lokalną służy standardowy interfejs Ethernet 10BASE-T ze złączami RJ-45. Połączenie ADSL jest realizowane zwykłą skrętką telefoniczną z użyciem standardowych złączy RJ-11. Pozwala to połączyć w sieć oraz z Internetem kilka komputerów przy użyciu jednego interfejsu WAN oraz adresu IP. Ruter może być wykorzystywany do rutingu pakietów IP w Internecie oraz umożliwia przezroczyste mostkowanie. Ma ponadto kilka funkcji pozwalających zmniejszyć koszty, takich jak translator adresów sieciowych (Network Address Translator NAT) i obsługa protokołu dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP), które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo. Rozbudowane funkcje Rutera, takie jak zaawansowane rozszerzenia zabezpieczeń, filtrowanie pakietów i readresowanie portów, ułatwiają ochronę sieci przed potencjalnie niebezpiecznymi wtargnięciami złośliwych agentów z zewnątrz sieci. 1

12 Własności produktu Ruter ADSL Ethernet DSL-504 wykorzystuje najnowsze rozszerzenia ADSL. Jest on wydajną i niezawodną bramą internetową, która nadaje się do stosowania w większości małych i średnich biur. Jego główne zalety to: Bezpieczeństwo oparte na stosowaniu protokołu punkt-punkt (PPP) Ruter obsługuje protokoły PAP (Password Authentication Protocol protokół uwierzytelniania haseł) oraz CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol protokół uwierzytelniania wezwań przez uzgadnianie) w połączeniach PPP. Obsługa protokołu DHCP Protokół dynamicznej konfiguracji hostów (Dynamic Host Configuration Protocol DHCP) umożliwia automatyczne i dynamiczne przypisywanie adresów IP do hostów pracujących w danej sieci. Dzięki temu nie jest konieczne ponowne konfigurowanie każdego hosta w przypadku zmian w topologii sieci. Translacja adresów sieciowych (NAT) Ruter pracujący w środowisku małego biura umożliwia równoczesny dostęp do Internetu wielu użytkowników sieci LAN z użyciem jednego konta internetowego. Dzięki temu dostęp do Internetu mają wszyscy pracownicy, natomiast koszty są takie, jak w przypadku jednego użytkownika. NAT zwiększa również bezpieczeństwo sieci, ponieważ w Internecie jest widoczny tylko jeden adres IP, pod którym ukryta jest sieć prywatna. Ponadto odwzorowywanie adresów NAT może służyć do łączenia dwóch domen przez połączenie dwóch sieci LAN. Protokół TCP/IP Ruter DSL-504 obsługuje protokół TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol protokół sterowania transmisją / protokół internetowy). Dzięki temu jest kompatybilny z serwerami dostępu wszystkich najważniejszych producentów. RIP-1/RIP-2 Ruter DSL-504 obsługuje protokóły wymiany informacji z innymi ruterami RIP-1 i RIP-2, dzięki czemu może się komunikować ze wszystkimi ruterami, które obsługują protokół RIP. Ruting statyczny Funkcja ta pozwala użytkownikowi wybrać ścieżkę przesyłania danych do określonego adresata w sieci i zachować ją bezterminowo w tabeli rutingu. Dzięki temu może on kierować ruch IP do określonego miejsca w sieci LAN (na przykład do innego rutera albo serwera) lub poza własną siecią (na przykład do określonej przez operatora bramy domyślnej). Ruting domyślny Funkcja ta umożliwia określenie domyślnej ścieżki dla przychodzących pakietów danych, których adres docelowy jest nieznany. Jest ona szczególnie przydatna, gdy Ruter stanowi jedyne połączenie z Internetem. ATM (tryb transmisji asynchronicznej) Model DSL-504 umożliwia realizowanie w sieci ATM połączeń typu mostkowany Ethernet (Bridged Ethernet) (RFC 1483), IP (RFC 1577) oraz PPP (RFC 2364). Precyzyjne profilowanie ruchu ATM Profilowanie ruchu pozwala kontrolować szybkość przepływu komórek danych ATM. Umożliwia określenie poziomu jakości usług (QoS) dla przesyłania danych w trybie ATM. G.hs (automatyczne uzgadnianie) Ruter może automatycznie wybrać dla połączenia ADSL standard G.lite lub G.dmt. Szybkość Ruter umożliwia transmisję danych z bardzo dużą szybkością w przypadku standardu G.dmt maksymalna szybkość transmisji do użytkownika wynosi 8 Mb/s. Wszechstronne możliwości zarządzania siecią Ruter DSL-504 ma wbudowaną obsługę protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol prosty protokół zarządzania siecią) do zarządzania przez Internet oraz umożliwia zarządzanie siecią w trybie tekstowym za pośrednictwem połączenia RS-232 lub Telnet. Połączenie Telnet Telnet umożliwia zdalne zarządzanie Ruterem. Łatwość instalacji Ruter wykorzystuje system zarządzania z graficznym interfejsem internetowym, zgodny z większością standardowych przeglądarek, co znacznie ułatwia instalację i zarządzanie. 2

13 Obsługa wielu kanałów PVC Ruter może obsługiwać maksymalnie osiem stałych kanałów wirtualnych (Permanent Virtual Circuit PVC). Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy użytkownik chce wydzielić kanał PVC do obsługi konkretnej aplikacji, sieci LAN lub serwera. Wyświetlacz na panelu czołowym i wskaźniki LED Ruter należy ustawić w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Wskaźniki te są szczególnie przydatne przy podstawowym rozwiązywaniu problemów. Rys Wyświetlacz na panelu czołowym Wskaźniki LED mają następujące znaczenie: Power: Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że urządzenie ma włączone zasilanie. Status: Kontrolka ta świeci ciągłym światłem zielonym w fazie uzgadniania połączenia ADSL. Po ustaleniu stanu połączenia miga ona światłem zielonym. ADSL: Link: Kontrolka świecąca ciągłym światłem zielonym wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie ADSL. Włącza się ona po zakończeniu procesu uzgadniania połączenia ADSL. ADSL: Act: Kontrolka migająca światłem zielonym wskazuje, że odbywa się aktywna sesja WAN. Ethernet: Link: Ciągłe światło zielone wskazuje, że jest ustanowione prawidłowe połączenie w sieci Ethernet. Ethernet: Act: Migające światło zielone wskazuje, że odbywa się aktywna sesja przez sieć Ethernet. 3

14 Złącza kabli na panelu tylnym Na panelu tylnym znajdują się wszystkie złącza kabli Rutera. Port RS-232 do konfiguracji za pomocą konsoli 4 porty Ethernet do podłączenia kabli ethernetowych Zasilanie do podłączenia zasilacza Rys Panel tylny Port ADSL do podłączenia kabla ADSL 4

15 Instalacja sprzętu Lokalizacja Rutera powinna zapewniać swobodny dostęp do złączy na panelu tylnym oraz dobrą widoczność wskaźników LED na panelu czołowym. Należy również przewidzieć odpowiednią ilość wolnego miejsca powyżej Rutera tak, aby umożliwić prawidłową wentylację, oraz upewnić się, że urządzenie stoi z dala od urządzeń generujących ciepło lub innych źródeł ciepła, co pozwoli uniknąć problemów wynikających z przegrzania. Podczas wybierania miejsca ustawienia Rutera należy ponadto stosować te same zasady, co w przypadku innych urządzeń elektrycznych. Podłączanie linii ADSL Ruter można podłączyć do linii telefonicznej za pomocą kabla ADSL typu skrętka (standardowego kabla telefonicznego) dostarczonego wraz z Ruterem. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla do portu ADSL (gniazda RJ-11) na panelu tylnym Rutera, a drugi do gniazda telefonicznego na ścianie. Połączenie ADSL jest to fizyczne połączenie Rutera z siecią WAN. Zapewnia ono łączność między Ruterem a siecią szkieletową operatora, w tym również dostęp do Internetu. Po włączeniu zasilania w Ruterze jest realizowana procedura negocjacji w celu ustanowienia połączenia ADSL. Podczas tej negocjacji wskaźnik LED stanu (Status) świeci ciągłym światłem zielonym, a po jego zakończeniu miga na zielono. Odłączenie linii ADSL lub restart Rutera powodują powtórzenie tego procesu. W przypadku konieczności zmiany ustawień PVC (wartości VPI/VCI) należy to zrobić zanim Ruter uzyska połączenie z siecią operatora. Podłączanie do Rutera Ethernetu Ruter można podłączyć do każdej sieci lokalnej Ethernet 10/100BASE-TX. Połączenie z urządzeniem koncentrującym Ethernetu, na przykład do przełącznikiem lub koncentratorem, może działać jedynie z szybkością 10/100 Mb/s. Przy podłączaniu Rutera do urządzenia ethernetowego, które może pracować z szybkością większą niż 10 Mb/s, należy upewnić się, że ma ono włączoną funkcję automatycznej negocjacji (NWay) dla danego portu. Do połączeń należy używać standardowych kabli ethernetowych typu skrętka Kategorii 5 lub lepszych ze złączami RJ-45. Porty RJ-45 Rutera są portami krosowymi (MDI-X). Reguły dotyczące długości kabli ethernetowych dotyczą również połączenia sieci LAN z Ruterem. Kabel łączący sieć LAN z Ruterem nie może być dłuższy niż 100 m. Podłączanie komputera do Rutera Ruter można podłączyć bezpośrednio do karty sieci Ethernet 10/100Base-TX zainstalowanej w komputerze lub do wbudowanego portu Ethernet notebooka albo komputera PC za pomocą kabla ethernetowego dostarczonego wraz z Ruterem. Jest to kabel bezpośredni służący do połączenia z portem krosowym (MDI-X), tzn. takim, jaki jest stosowany w typowych kartach sieciowych komputerów PC i notebooków. Podłączanie przełącznika do Rutera Jeśli w przełączniku jest dostępny port połączenia nadrzędnego (uplink MDI-II), można z nim połączyć Ruter za pomocą kabla bezpośredniego. Jeśli przełącznik ma taki port, ale jest on wykorzystywany do komunikacji z innym urządzeniem, Ruter można podłączyć do dowolnego innego portu MDI-X (1x, 2x itd.) za pomocą kabla krosowego. Najprostszym sposobem sprawdzenia poprawności połączenia ethernetowego jest zbadanie stanu wskaźników LED po podłączeniu i włączeniu zasilania urządzenia. 5

16 Ruter DSL-504 może być bezpieczną bramą internetową nadającą się do małych i średnich ethernetowych sieci LAN. Przełącznik Koncentrator Przykład ethernetowej sieci LAN z Ruterem DSL-504 działającym jako brama Podłączanie zasilania Serwer Aby włączyć zasilanie urządzenia, należy wykonać następujące czynności: 1. Włóż kabel zasilacza do gniazda zasilania na panelu tylnym Rutera (Rys Panel tylny), a następnie podłącz zasilacz do najbliższego gniazda sieci zasilającej. 2. Wskaźnik Power powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem. Wskaźnik Status powinien włączyć się i świecić ciągłym światłem zielonym przez kilka sekund, a następnie zacząć migać. 3. Jeśli Ruter został połączony z siecią, wskaźniki Ethernet Link/Act umożliwiają określenie, czy wszystkie połączenia są poprawne. Ruter dokona próby ustanowienia połączenia ADSL. Jeśli linia ADSL jest podłączona, a połączenie skonfigurowane właściwie (patrz rozdział 4), wskaźnik połączenia ADSL powinien włączyć się po kilku sekundach. 6

17 Konfigurowanie Rutera po raz pierwszy W czasie pierwszej konfiguracji Rutera zaleca się skonfigurowanie połączenia WAN za pomocą jednego komputera. W tym czasie ani komputer, ani Ruter nie powinny być połączone z siecią LAN. Kiedy już połączenie WAN działa prawidłowo, można kontynuować wprowadzanie zmian w konfiguracji Rutera, w tym ustawień IP oraz DHCP. W niniejszym rozdziale są omawiane tylko ustawienia dotyczące połączenia WAN. W następnym rozdziale są opisane różne menu służące do konfigurowania i monitorowania Rutera, w tym do wprowadzania zmian w ustawieniach IP oraz konfigurowania serwera DHCP. Krótki opis procesu konfiguracji połączenia WAN 1. Połączenie z Ruterem. Aby skonfigurować używane przez Ruter połączenie WAN, trzeba mieć możliwość komunikowania się z Ruterem przez jego interfejs zarządzania, który jest oparty na języku HTML i jest dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby mieć dostęp do oprogramowania zrządzającego, komputer musi widzieć Ruter. Jest to możliwe, gdy komputer i Ruter znajdują się w tym samym otoczeniu, czyli w tej samej podsieci. Można to zapewnić przez wprowadzenie w komputerze ustawień IP, które umieszczą go w podsieci Rutera. Najprostszym sposobem zagwarantowania, że komputer ma prawidłowe ustawienia IP, jest skonfigurowanie go w taki sposób, aby używał serwera DHCP w Ruterze. Następna część tego rozdziału zawiera opis sposobu wprowadzania w komputerze z systemem operacyjnym Windows zmian konfiguracji IP, dzięki którym staje się on klientem DHCP. 2. Konfiguracja połączenia WAN. Po uzyskaniu dostępu do oprogramowania konfiguracyjnego można wprowadzić zmiany niezbędne do ustanowienia połączenia ADSL i połączenia się z siecią operatora, a w konsekwencji z Internetem. Dostępnych jest kilka metod ustanawiania połączenia ADSL. Niezbędne są informacje, która metoda kapsułkowania będzie używana oraz jaki typ połączenia powinien być używany w usłudze ADSL. Ponadto może być konieczna zmiana ustawień PVC używanych przy połączeniu ADSL. Wszystkie informacje niezbędne do skonfigurowania połączenia WAN powinien podać operator. Konfigurowanie ustawień IP komputera Skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby otrzymywał on ustawienia IP z Rutera, wymaga uprzedniego zainstalowania protokołu TCP/IP. Jeżeli komputer ma port Ethernet, ma już prawdopodobnie zainstalowany protokół TCP/IP. W przypadku systemu Windows XP zainstalowanego w sposób standardowy, protokół TCP/IP jest domyślnie włączony. Przykład przedstawiony poniżej ilustruje sposób takiego skonfigurowania systemu Windows XP, aby ustawienia IP były otrzymywane automatycznie z Rutera. Po tym przykładzie podany jest szczegółowy opis procedur używanych w innych wersjach systemu operacyjnego Windows, umożliwiających sprawdzenie, czy protokół TCP/IP został zainstalowany, oraz ewentualne zainstalowanie go. Gdy protokół TCP/IP jest już zainstalowany, można skonfigurować system w taki sposób, aby ustawienia IP były otrzymywane z Rutera. W przypadku komputerów z systemami operacyjnymi innymi niż Windows należy kierując się instrukcją konfiguracji konkretnego systemu operacyjnego skonfigurować system w taki sposób, aby otrzymywał adres IP z Rutera, czyli aby był klientem DHCP. 7

18 Konfigurowanie komputera z systemem Windows XP jako klienta DHCP Aby skonfigurować komputer z systemem Windows XP jako klienta DHCP, należy wykonać poniższe czynności. 1. W menu Start na pulpicie kliknij Panel sterowania. 2. W folderze Panel sterowania kliknij Połączenia sieciowe i internetowe. 8

19 3. W folderze Połączenia sieciowe i internetowe kliknij Połączenia sieciowe. 4. W folderze Połączenia sieciowe zaznacz pojedynczym kliknięciem ikonę Połączenie lokalne. W panelu z lewej strony wyświetlą się nowe opcje pod nazwą Zadania sieciowe. 9

20 5. W obszarze Zadania sieciowe kliknij Zmień ustawienia tego połączenia. 6. W zakładce Ogólne menu Właściwości: Połączenie lokalne zaznacz pojedynczym kliknięciem Protokół internetowy (TCP/IP) pod nagłówkiem Zaznaczone składniki są wykorzystywane przez to połączenie:. Kliknij przycisk Właściwości. 10

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Brama ADSL Szybki Start

Brama ADSL Szybki Start Zawartość zestawu Brama ADSL -G Podręcznik użytkownika na płycie CD-Rom Kabel ethernetowy RJ45 Kabel telefoniczny RJ11 Zasilacz sieciowy Brama ADSL Szybki Start Rozdział 1: Podłączanie urządzenia W punkcie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+

Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Bezprzewodowy Ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (listopad 2002) 6DSL604G...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504. Podręcznik użytkownika. Wydanie pierwsze (styczeń 2001) 6DSL504...01

Ruter ADSL DSL-504. Podręcznik użytkownika. Wydanie pierwsze (styczeń 2001) 6DSL504...01 Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Wydanie pierwsze (styczeń 2001) 6DSL504...01 Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo