Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu"

Transkrypt

1 Latest News Dotychczasowe osiągnięcia i potencjał wzrostu wrzesień 2014 r.

2 Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera informacje dotyczące Spółki i podmiotów zależnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, której przedmiotem są akcje lub jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki, należy dokonać własnej oceny Spółki oraz, jeśli jest to możliwe, polegać na własnym doświadczeniu zawodowym i wiedzy na temat inwestowania w takie podmioty jak Spółka lub zwrócić się o ogólną lub specjalistyczną poradę do osoby lub firmy mającej takie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną. Niniejszy dokument powstał w celu przedstawienia Spółki i jej działalności inwestorom instytucjonalnym oraz innym podmiotom i osobom mającym odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z inwestowaniem w takie podmioty jak Spółka. Treść niniejszego dokumentu ma charakter tylko orientacyjny i informacyjny, a żadna osoba lub kategoria osób nie powinna w żaden sposób i w żadnym celu opierać się na informacjach zawartych w dokumencie, który nie stanowi żadnego zapewnienia o jakimkolwiek charakterze, ani ze strony Spółki ani jakiegokolwiek innego podmiotu, co do wartości Spółki czy korzyści wynikających z inwestowania w Spółkę. Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec istotnej zmianie lub korekcie, ponieważ mogą być przedstawione w wersji nieostatecznej i/lub wymagać sprawdzenia pod kątem zgodności z przepisami prawa. Niniejsza prezentacja zawiera i opiera się na, między innymi, informacjach i stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, które są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Wszystkie takie informacje i stwierdzenia, inne niż stwierdzenia faktu historycznego, zawarte lub wynikające z dokumentu, należy traktować jako odnoszące się do przyszłości. Mogą one opierać się na obecnych założeniach, szacunkach, projekcjach i przewidywaniach co do kondycji gospodarki światowej lub regionalnej, geologicznych i/lub geofizycznych interpretacji określonych szans i możliwości lub obszarów, cen towarów, zakładanych poziomów kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych oraz innych czynników. Takie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości mogą opierać się na wewnętrznych szacunkach dotyczących potencjalnych lub prawdopodobnych rezerw odnawialnych w ramach poszczególnych istniejących lub przyszłych inwestycji. Chociaż wszystkie informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają obecne zamiary Spółki, jej przekonania i oczekiwania, nie ma pewności, że wszystkie takie zamiary zostaną zrealizowane lub że wszystkie takie przekonania i oczekiwania okażą się właściwe lub prawidłowe. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki oraz sposoby realizacji założeń będą odbiegały w sposób istotny od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach i prognozach. Dotychczasowe wyniki Spółki nie gwarantują przyszłych wyników Spółki. Nie ma żadnej pewności, że takie stwierdzenia lub że takie założenia, szacunki, projekcje lub przewidywania, na których opierają się takie stwierdzenia, okażą się właściwe. W związku z powyższym, adresaci niniejszego dokumentu powinni opierać się na własnych ocenach takich niewiadomych. Niniejszy dokument nie stanowi i nie tworzy żadnej części jakiejkolwiek oferty sprzedaży papierów wartościowych, zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki lub ich emisji. Jego celem nie jest nakłanianie do uczestniczenia w jakiejkolwiek ofercie nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, a ani dokument, ani żadna jego część czy sam fakt jego rozpowszechnienia nie stanowi podstawy i nie może być brany pod uwagę podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej lub zawierania umowy dotyczącej papierów wartościowych Spółki. Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Żadna jego część nie może być kopiowana i powielana w żaden sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami ( Ustawa o papierach wartościowych ). Nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, ani na rachunek ani na rzecz podmiotów amerykańskich (zgodnie z określeniem Regulacji S Ustawy o papierach wartościowych), jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub, jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Ustawie o papierach wartościowych. Prezentacja stanowi tłumaczenie na język polski prezentacji oryginalnie sporządzonej w języku angielskim.

3 Podstawowe dane o Spółce Liczba akcji (na ) (rozwodniona: z wyłączeniem opcji menedżerskich) Zobowiązania długoterminowe (na ) Ujemny kapitał obrotowy (na ) 15,4 mln USD 11,7 mln USD (w tym 5,1 mln USD krótkoterm. zobowiązania) Giełda Papierów Wartościowych w Toronto TSX (SEN) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (SEN) Cena akcji (na ) 1,90 CAD 5,64 PLN Kapitalizacja 149 mln CAD 443 mln PLN Płynność (akcje/dzień) Rekomendacje 4 analityków Główni akcjonariusze Kulczyk Investments (KI) 50,8%, Pala Investments 7,5%, Kierownictwo i Dyrektorzy 2,6% (inni niż KI) Wykres kursu akcji TSX kurs zamknięcia (CAD) $6,00 $5,00 $4,00 $3,00 $2,00 $1,00 $0,00 Rosja ogłasza 30% rabat na ceny gazu (17 grud.) $4,00/akcja Aneksja Krymu przez Rosję (11 kwiet.) $3,56/akcja Ukaina uchwala nowe stawki opłat koncesyjnych - royalty (1 sierp.) $2,06/akcja 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 GPW kurs zamknięcia(pln) TSX WSE GPW 3

4 Zdywersyfikowany portfel aktywów i obszary działania Ukraina (gaz) 2P Rezerwy 1 : 9,1 MMboe Produkcja 2 : boe/d (97% to gaz ziemny) Netback 2 : 6,96 USD/Mcfe (41,76 USD/boe) Makiejewskoje Olgowskoje Krutogorowskoje Wiergunskoje Pn. Makiejewskoje UKRAINA Potencjał rozwojowy i w zakresie zagospodarowania oraz wzrostu wydobycia Tunezja (ropa) Rezerwy 1 : 11,5 Mmboe Produkcja 2 : boe/d (75% to ropa) Netback 2 : 54,83 USD/boe Możliwość rozwoju przy niskim ryzyku i potencjał poszukiwawczy. Potencjał na powtórzenie ukraińskiego sukcesu operacyjnego Rumunia W krótkim okresie - ocena złoża / szansa na rozwój oraz dodatkowy potencjał poszukiwawczy Syria Znaczące możliwości poszukiwawcze, aktywo obecnie w stanie siły wyższej Satu Mare RUMUNIA TUNEZJA Sabria Zinnia Sanrhar Chouech Es Saida Ech Chouech Operator dla wszystkich aktywów 12 koncesji w 4 krajach Blok 9 SYRIA 1.Rezerwy 2P wg stanu na 31 grudnia 2013 r. zgodnie z szacunkami niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) 2.Dane za II kw r. patrz slajd 8, gdzie przedstawiono skutki uchwalonych nowych stawek opłat koncesyjnych (royalty) na Ukrainie, które weszły w życie od 1 sierpnia 2014 r. 4

5 Wzrost Serinus Rezerwy* (przypadające na udziały w prawie użytkowania górniczego) Production Produkcja (w poszczególnych kwartałach) aktualna docelowa (MMboe) P CAGR: 49% 2P CAGR: 60% 3P CAGR: 70% (Boe/d) % CAGR Proved Potwierdzone Probable Prawdopodobne Possible Możliwe Ukraine Ukraina Tunisia Tunezja * Zgodnie z inżynierskimi raportami ewaluacyjnymi niezależnej firmy zewnętrznej wg stanu jak wskazano w podpisach pod słupkami. CAGR = skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) Rezerwy 1 w 2013 roku 1P 8,5 MMBoe 189 mln USD (NPV 10 ) 2,40 USD/akcja 2P 20,5 MMBoe 406 mln USD (NPV 10 ) 5,16 USD/akcja 3P 39,8 MMBoe 666 mln USD (NPV 10 ) 8,47 USD/akcja Przepływy 2 finansowe Spółki 2013 r.: 38 mln USD II kw r.: 15,8 mln USD Annualizowane: 63 mln USD 1. Zgodnie z oszacowaniami niezależnej zewnętrznej firmy (ewaluatora rezerw) wg stanu na 31 grudnia 2013 r., dla 70% udziałów Serinus na Ukrainie 2. Przypadające na udziały operacyjne Serinus, po uprzednim odliczeniu kosztów ogólnego zarządu obszaru korporacyjnego, odsetek i podatków 5

6 Aktywa ukraińskie Nabycie 70% udziałów w KUB-Gas LLC 1 w czerwcu 2010 r. 5 koncesji w obfitującym w węglowodory basenie Dnieprowsko-Donieckim Atrakcyjne ceny towaru i wartość retroaktywna Sukces operacyjny od czerwca 2010 r. 7,7-krotny wzrost produkcji, do poziomu 26,7 MMcfe/d 2 3-krotny wzrost rezerw 2P, do 9,1 MMboe 3,6-krotny wzrost rezerw 3P, do 15,9 MMboe Carboniferous System/Series/Stage Middle Lower Lithology Maximum Thickness (m) Upper 1,500 Moscovian Bashkirian Serpukhovian Visean Tournaisian , Dalszy wzrost 3 nowe odkrycia z 2013 r. przyniosły kolejne lokalizacje Ponad 30 perspektywicznych stref w ramach czterech różnych zbiorników, 9 zostało już uznanych za nadające się do komercyjnej produkcji Wieloletni program prac wiertniczych Nowa stacja przesyłu gazu zwiększa przepustowość z 30 MMcfe/d do 68 MMcfe/d Sfinansowany program nakładów inwestycyjnych na 2014 r. w kwocie 12,9 mln USD (dla 70% udziału operacyjnego Serinus) 1. KUB-Gas LLC ( KUB-Gas ) jest operatorem i bezpośrednim właścicielem ukraińskich aktywów 2. Przypadająca na udziały operacyjne Serinus produkcja w III kw r. - do dnia 10 września 2014 r. 6

7 Ukraina: rezerwy 1 i netback Rezerwy 1P Rezerwy 2P Rezerwy 3P Razem (Bcfe) 28,6 54,4 95,4 (MMboe) 4,8 9,1 15,9 NPV 10 po podatku (mln USD) $ 111,2 $ 198,6 $ 320,4 na akcję (USD/akcja) $ 1,41 $ 2,53 $ 4,08 Wskaźnik Żywotności Rezerw (lata) 3,7 7,1 12,4 Przyszłe nakłady kapitałowe na zagospodarowanie (mln USD) $ 32,8 $ 32,8 $ 32,8 Znaczny dotychczasowy netback dzięki dobrym cenom, warunkom podatkowym oraz kosztom I kw II kw Ceny (USD/Mcfe) 10,66 11,95 11,33 8,67 10,31 Royalties (USD/Mcfe) (2,09) (2,34) (2,92) (2,33) (2,26) Koszty operacyjne (USD/Mcfe) (2,19) (1,46) (1,46) (1,20) (1,09) Netback z pola (USD/Mcfe) 6,38 8,15 6,95 5,14 6,96 Podatki 2 (USD/Mcfe) (0,09) (2,34) (0,93) (0,89) (1,29) Roczny całkowity netback (USD/Mcfe) 6,29 5,80 6,02 4,25 5,67 1. Dla 70% udziałów operacyjnych Serinus, wg szacunków niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) na 31 grudnia 2013 r. 2. W tym bieżące podatki płacone na Ukrainie w odnośnym okresie, obejmujące podatek od transakcji kapitałowych płacony od dywidend i innych transakcji finansowych 7

8 Nowy system opłat koncesyjnych (royalty) Nowy okresowo wprowadzony system opłat royalty, który wszedł w życie 1 sierpnia 2014 r. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. (pięć miesięcy) Gaz z nowych odwiertów (wykonanych po 1 sierpnia) podlegał będzie obniżonemu wskaźnikowi 0,55 - odnoszonemu do stawki nominalnej, tj. opłaty koncesyjne dla gazu wynosić będą 0,55 x 55% lub 30,25% przez pierwsze dwa lata produkcji Administracyjne aspekty nowego wskaźnika nie są póki co jasne np. kwestia daty rozpoczęcia a daty podjęcia produkcji, czy nowe strefy są nim objęte, czy stymulacja będzie uważana za nową produkcję itd. Szacowany wpływ na netback Nowa stawka Wcześniejszy system opłat royalty Dotychczasowa stawka Gaz 55% 28% Kondensat/Ciecze 45% 42% Nowy system opłat royalty Dla obecnych odwiertów Dla nowych odwiertow 2 Ceny (USD/Mcfe) 10,02 10,02 10,02 Royalties (USD/Mcfe) (2,85) (5,48) (3,08) Koszty operacyjne (USD/Mcfe) (0,85) (0,85) (0,85) Netback z pola (USD/Mcfe) 6,33 3,65 6,10 Podatki 1 (USD/Mcfe) (0,55) (0,55) (0,55) Roczny całkowity netback (USD/Mcfe) 5,78 3,15 5,55 1. Wyłącznie podatek od osób prawnych, bez podatku od transakcji kapitałowych i innych podatków płaconych w przypadku dywidend i innych transakcji finansowych. 2. Przez pierwsze dwa lata produkcji. 8

9 Ukraina: Obszary perspektywiczne możliwość wzrostu! O-15 -odkrycie gazu w warstwie z serpuchowu lipiec 2013 O-24 O-15 Stacja Olgowskoje M-17 -udany odwiert rozpoznawczo-ocenny marzec 2014 Ze strefy S6 średnio 10,5MMcf/d (brutto) od 26. czerwca Strefa S7 w oczekiwaniu na wydobycie z dwóch horyzontów Legenda Odwierty gazowe Z baszkiru/moskowu Produkcyjny Z serpuchowu Z wizenu Lokalizacje dla wierceń Produkcyjny Nieprodukcyjny O-11 Olgowskoje stacja przetwórstwa gazu Nieprodukcyjny Nieprodukcyjny NM-4 M-17 M-16 M-15 M-22 Makiejewskoje Nowa stacja Makiejewskoje NM-3 odkrycie ropy w warstwie z wizenu lipiec 2013 NM-3 Północne Makiejewskoje M-16 -odkrycie gazu w warstwach z serpuchowu grudzień 2012 Stara stacja Makiejewskoje Sprzedażowa linia przesyłowa Program nakładów na 2014 Obejmuje 3 odwierty (w tym M-17) Dwa odwierty konturujące o M-17 (udane rozpoznanie związane z odkryciem w M-16) o O-11 (dot. odkrycia w M-15) Jeden odwiert poszukiwawczy o M-22 w warstwach z serpuchowu/baszkiru, po przeciwnej (pd.-wsch.) stronie uskoku Zasoby warunkowe 1 : Makiejewskoje 16,8 Olgowskoje 16,7 Krutogorowskoje 5,1 38,6 Bcfe 6,4 MMboe Zasoby perspektywiczne 1 : Makiejewskoje 55,3 Olgowskoje 16,9 Pn. Makiejewskoje 0,3 72,5 Bcfe Pn. Makiejewskoje 3,0 MMbbl 15,0 MMboe 1. Dla 70% udziałów operacyjnych Serinus, dla P50 wg szacunków niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) na 31 grudnia 2013 r. 9

10 Ukraina: wielohoryzontowość zwiększa szanse na sukces M-16 ~ ~ R30c S5 S6 15 m, potencjał zbiornikowy 7m opłacalne do wydobycia 10 m opłacalne do wydobycia M-17 ~ ~ R30c S5 22 m, potencjał zbiornikowy 2,5 m opłacalne do wydobycia Wcześniejsze odwierty na polu rozpoznały jedynie pochodzące z okresu moskowu i baszkiru płycej zalegające złoża Ostatnio wykonane odwierty (M-16, M-17, O-11 i in.) zbadały głębiej zalegające sekcje z okresu serpuchowu i wizenu wskazania, że sekcje te zawierają węglowodory Strefa S6 - jak do tej pory największy komercyjny sukces wśród głębiej zalegających stref: Data uruchomienia Aktualne wydobycie (MMcf/d) M-16 maj ,1 O-15 sierpień ,25 M-17 czerwiec ,5* O-11 ma być obecnie testowany S7 S13 S17 S20 8 m opłacalne do wydobycia 32m, wskazania gazu, obniżona wiarygodność pomiarów z powodu skawernowaniaścian otworu 4,5 m opłacalne do wydobycia 17 m, wskazania gazu, obniżona wiarygodność pomiarów TD metrów Rysunki nie są w skali w odniesieniu do głębokości lub grubości strefy S6 S7 Korek 9 m opłacalne do wydobycia Korek mechaniczny (bridge plug) 5,5 m opłacalne do wydobycia W testach: 900 Mcf/d TD metów Prace wiertnicze obecne możliwości: o 5 obiektów perspektywicznych w warstwach z okresu serpuchowu o 5+ odwiertów konturujących (w zależności od sukcesu każdego kolejnego odwiertu, gdyż będą wykonywane jeden po drugim) Jeśli M-22 zakończy się powodzeniem, to przyczyni się do rozszerzenia możliwości w zakresie prac wiertniczych, przysparzając nowych lokalizacji poszukiwawczych na pd.-wsch. stronie uskoku Liczne strefy o charakterze komercyjnym mogą być eksploatowane poprzez zastosowanie wydobycia z dwóch horyzontów lub podwójnych otworów * Średnia wartość brutto od rozpoczęcia wydobycia 26 czerwca 2014 r. 10

11 Ukraina: wzrost i przewidywania Mmcfe/d (dla 70% udziałów SEN) Produkcja Rok pierwszy: tworzenie planu rozwoju Wzrost produkcji o 59% CAGR aktualna wartości docelowe obarczone ryzykiem (+/-10%) 19% wzrost produkcji od końca roku obrotowego 2013 Makeevskoye Makiejewskoje Olgovskoye Olgowskoje Krutogorovskoye Krutogorowskoje Vergunskoye Wiergunskoje Rezerwy 1 (przypadające na udziały w prawie użytkowania górniczego) 20 MMboe P 32% CAGR 2P 37% CAGR 3P 44% CAGR Possible Możliwe Probable Prawdopodobne Proved Potwierdzone 1. Wielkość rezerw w poszczególnych okresach zgodnie z oszacowaniami niezależnej zewnętrznej firmy (ewaluatora rezerw) 2. Wyliczone dla okresu po nabyciu przez Serinus udziałów w czerwcu 2010 r. 11

12 Ukraina: aktualny plan prac Odwiert 1 Cel M-17 S5, S6, S7 Ocena dot. M-16 O-11 R30C, S6 Konturujący I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Zakładane wznowienie pracy w październiku NM-4 M4 Channel Statygraficzny obiekt M-22 S5, S6, S7 Poszukiwawczy M-15 S5, S6, S7 Konturujący do M-16 M-18 S5, S6, S7 Konturujący do M-16 Stymulacje (O-11, O-15, NM-3, M-17) Instalacje (nowa stacja na koncesji Makiejewskoje) Rekonstrukcje /modernizacje i wydobycie z dwóch horyzontów Odwiert poszukiwawczy Odwiert konturujący Udostępnianie horyzontów, stymulacje, rekonstrukcje/modernizacje Instalacje Program nakładów inwestycyjnych na 2013 r. 20,9 mln USD (neto dla Serinus) Program nakładów na 2014 r. (przypadający na 70% udział SEN, w mln USD): Prace wiertnicze: 5,45 Udostępnianie horyzontów: 0,55 Rekonstrukcje/modernizacje i stymulacje: 0,20 Infrastruktura: 2,70 Inne: 6,73 Razeml 2 : 15,63 mln USD Program jest w pełni sfinansowany z przychodów netto z produkcji 1. Odwierty do wykonania wg stanu na chwilę obecną, kolejność wierceń może ulec zmianie w zależności od wyników danego odwiertu i innych czynników 2. Dane nie sumują się ze względu na zaokrąglenia 12

13 Ukraina: wspaniała inwestycja Serinus nabył 70% udziałów w KUBGAS Holdings za 45 mln USD w czerwcu 2010 r. Inwestycja brutto wyniosła 116 mln USD. Pierwsze 21 mln USD sfinansowane z kredytu z EBOR Przepływy finansowe brutto III kw II kw Wykorzystanie przepływów finansowych III kw II kw (mln USD) (mln USD) Przychody 326,6 178,1 mln USD Spłaty kredytu z EBOR 17 wygenerowane Opłaty koncesyjne (Royalties) (72,6) Nakłady inwestycyjne 99 z przepływów Koszty operacyjne (49,2) finansowych Dywidendy 52 Podatki zapłacone (26,8) sfinansowało: 168 Przepływy finansowe brutto 178,1 Na 31 grudnia 2013 r. pozostałe rezerwy 2P brutto na Ukrainie wyniosły 77,7 Bcfe (odpowiednio 54,4 Bcfe przypadające na 70% udział SEN) 250 Łączna inwestycja w koncesje ukraińskie i zwrot z inwestycji dla Serinus Aktualna Projektowana USD (mln) Nabycie KUB-Gas przez Serinus w czerwcu 2010 r. za 45 mln USD III kw r. wypłata 0 Przychody SEN Net netto revenues SEN (po (after royalty, royalty, OPEX opex, i zapłaconych cash taxes) podatkach) Inwestycje SEN investments SEN (koszt nabycia (Acquisition + CAPEX) cost+capex) 13

14 Aktywa tunezyjskie Przejęcie aktywów Winstar w czerwcu 2013 r. 5 koncesji w Tunezji 1, wszystkie czynne, SEN właścicielem 100% udziałów 2 z wyjątkiem koncesji Sabria (45% udział) Produkcja: boe/d (II kw r.) Rezerwy 2P i 3P odpowiednio 11,5 MMboe i 23,9 MMboe 2 Potencjał w zakresie zagospodarowania, oceny i poszukiwania Doskonałe ceny towarów i netback Aktywności w pierwszym roku prace przygotowawcze Ponowne przetworzenie i interpretacja danych sejsmicznych 3D na koncesjach Chouech Es Saida, Ech Chouech i Sabria Poprawa sposobu funkcjonowania/praktyki pracy Kluczowe analizy, ekspertyzy dla pól, prace geologiczno-geofizyczne na potrzeby programu nakładów inwestycyjnych na 2014 r. Nowe kredyty z EBOR na łączną kwotę 60 mln USD 40 mln USD kredytu dostępnego w 2 transzach 20 mln USD kredytu zamiennego Zapewnione finansowanie inwestycji (CAPEX) w Tunezji na najbliższe trzy lata 2014 Startuje program nakładów inwestycyjnych 2 odwierty konturujące na koncesji Sabria 203,5 km 2 danych sejsmicznych 3D z koncesji Sanrhar Program rekonstrukcji obejmujący 6 odwiertów na koncesjach Chouech Es Saida oraz Ech Chouech, dwa odwierty będą stymulowane 36,2 mln USD łączna wartość programu nakładów 1. Podsumowanie dot. każdej koncesji i warunków finansowych znajduje się na stronie Zgodnie z oszacowaniami niezależnej zewnętrznej firmy (ewaluatora rezerw) wg stanu na 31 grudnia 2013 r. NGP Projekt Koncesje Serinus Zakład przetw. gazu/stacja przesyłowa Rafineria ropy Ropociąg Gazociąg Produkcja II kw r. Sabria: 302 boe/d Chouech EsSaida: 868 boe/d Ech Chouech: 72 bbl/d Sanrhar: 68 bbl/d Zinnia: odwiert zamknięty 14

15 Tunezja: rezerwy 1 i netback Rezerwy 1P Rezerwy 2P Rezerwy 3P Razem (MMboe) 3,74 11,48 23,89 NPV 10 po podatku (mln USD) $ 77,7 $ 207,5 $ 345,3 na akcję (USD/akcja) $ 0,99 $ 2,64 $ 4,39 Wskaźnik Żywotności Rezerw (lata) 7,5 23,0 47,8 Przyszłe nakłady kapitałowe na zagospodarowanie (mln USD) $ 29,9 $ 57,6 $ 85,5 Dobry netback mimo wzrostu kosztów operacyjnych i podatków II poł I kw II kw Ceny ropy (USD/bbl) 110,96 113,10 111,08 108,06 108,13 Ceny gazu (USD/Mcf) 12,97 14,98 14,26 14,18 14,47 Ceny - Boe (USD/boe) 102,18 107,09 104,22 102,57 102,79 Royalties (USD/boe) (14,81) (15,12) (14,86) (13,67) (13,55) Koszty operacyjne (USD/boe) (13,46) (14,95) (20,67) (23,04) (34,41) Netback z pola (USD/boe) 73,91 77,02 68,69 65,86 54,83 Podatki zapłacone (USD/boe) (1,95) (6,18) (19,93) (10,29) (11,36) 3 Roczny całkowity netback (USD/boe) 71,96 70,84 48,76 55,57 43,47 1. Wg szacunków niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) na 31 grudnia 2013 r. 2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Winstar Resources w 2011 i 2012 r, przed przejęciem przez Serinus 3. Podatki płacone przed ulgami podatkowymi na nakłady inwestycyjne na polu Chouech Es Saida 15

16 Tunezja: Historia pola Sabria Odwierty produkcyjne Odwierty zawieszone Planowane na 2014 prace wiertnicze 347 MMbbl OOIP 1 4,6 MMboe produkcji do chwili obecnej (~0,9% RF) Rezerwy 2P/3P: 6,3/15,5 MMboe 2 1. Brutto, dla P50, wg szacunków niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) na 31 grudnia 2013 r. 2. Rezerwy przypadające na udziały operacyjne Serinusa, wg szacunków niezależnej firmy zewnętrznej (ewaluatora rezerw) na 31 grudnia 2013 r. Legenda Nowe odwierty Ponowne uruchomienie Proponowane wykonanie 16

17 Tunezja: zagospodarowanie pola Sabria Winstar-12bis rozpoczęcie prac 17 lipca 2014 r.: 14,4 mln USD brutto / 6,5 mln USD netto Prace wg oczekiwań zajmą 71 dni Roll over - obiekt perspektywiczny Przecięcie całej strefy Hamra i El Atchane FNG-1 analogowy Cel: 1,98 MMbbl rezerw prawdopodobnych Cambrian Winstar-13: 14,4 mln USD brutto / 6,5 mln USD netto Reprezentatywny dla Sabrii obiekt poszukiwawczy - wychodnia przykryta (ang. subcrop) Ukierunkowany na strefy Lower Hamra i El Atchane SAB-N3 offset Cel: 1,1 MMbbl potwierdonych niezagospodarowanych rezerw 17

18 Tunezja: potencjał w długim horyzoncie jeszcze większe możliwości wzrostu! Sabria 2015 pozyskanie danych z badań sejsmicznych 3D Zagospodarowanie - wieloletni plan wierceń NGP Projekt Wiercenia poszukiwawcze uwarunkowane uzyskaniem nowych danych sejsmicznych 3D Obecnie rezerwy 2P wynoszące 4,7 MMbbl (dla 4 odwiertów obecnie produkcyjnych i 4 nowych odwiertów) plus dotychczasowa produkcja implikują wskaźnik sczerpania złoża na poziomie 2,2% dla 347 MMBbl z OOIP Powodzenie działań prowadzonych w 2014 r., całkowite zagospodarowanie pola prawdopodobnie skutkować będą powstaniem wieloletniego programu wierceń obejmującego ponad 20 odwiertów Chouech Es Saida/Ech Chouech Liczne obiekty do prac konturujących i poszukiwawczych Dla obu koncesji wykonane badania sejsmiczne 3D Projekt Gazociąg Nawara (ang. Nawara Gas Pipeline Project - NGPP ) o o o o Sanrhar Basen zapada w kierunku południowym głębiej zalegające obiekty mogą zawierać więcej gazu Produkcja na południu Tunezji historycznie ograniczona przez brak odpowiedniej wydajności przesyłu NGPP doda 350 MMcf/d do poziomu wydajności przesyłu Zarządzany obecnie przez OMV Optymalizacja działań, wiercenia konturujące, poszukiwania gazu Tylko jeden odwiert produkcyjny na strukturze Wiercenia poszukiwawcze zależą od zaplanowanego na 2014 r. programu badań sejsmicznych 3D Zinnia Tylko jeden odwiert produkcyjny wydobyto ponad 600 MBbl Program badań sejsmicznych 3D zaplanowany na 2015 r. 18

19 Chouech Es Saida/Ech Chouech składowe wielohoryzontowego obiektu ALGIERIA 3 * ETAP wymienia Chouech Es Saida jako 212 km² 6 CHOUECH ES SAIDA 172 km² * 12km CS Sil-1 CS-1 CS Sil-10 CS-4 TUNEZJA EC-2 ECH CHOUECH 136 km² EC-3 EC-1 EC-4 ECS-1 14 km Zagospodarowywanie triasowych złóż ropy ( m) Dotychczasowa łączna produkcja z triasowych piaskowców TAGI wynosi ok. 4,8 MMbbl ropy Pojedyncze odwierty - do 3 MMbbl Na TAGI natrafił także odwiert CS-Sil-10, możliwe dodatkowe wiercenia poszukiwawcze Poszukiwania w warstwach z syluru/ordowiku ( m) Sukces w przypadku odwiertów CS Sil-1 i CS Sil-10 Prawdowpodobnie więcej gazu zalega w kierunku południowym (głębiej) Bardzo wysoki wskaźnik CoS w badaniach sejsmicznych 3D Skrajnie położone odwierty dały w testach do 120 MMcf/d Poszukiwania w stożku z syluru ( m) Nowy rodzaj obiektu u podstawy skłonu stożków CS Sil-1 i CS Sil-10 stanowią dowód na obecność węglowodorów w systemie Poszukiwania w warstwie z dewonu (AO) ( m) Anomalne amplitudy Analogiczne przykłady w Libii i Algierii Poszukiwania w warstwach z dewonu (Ouan Kasa) ( m) Wskazania obecności / produkcja / testy ropy w 7 z 8 penetracji Wykonano korelację pomiarów geofizycznych wszystkich odwiertów Ppotencjalna, duża pułapka stratygraficzna EC-4 i ECS-1 przewidziane do szczelinowania w III kw r. korelacja formacji dewońskiej Ouan Kasa 19

20 Tunezja: aktualny plan pac Odwiert * Winstar-12bis Winstar-13 Cel Hamra Hamra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Rekonstrukcje Ponowne przetwarzanie danych sejsmicznych Badania sejsmiczne 3D Wiercenia konturujące Rekonstrukcja, modernizacja Badania sejsmiczne Program nakładów inwestycyjnych z 2013 r. - 5,6 mln USD głównie koszty utrzymania, prac geologiczno-geofizycznych i przygotowawczych pod kątem 2014 r. Program inwestycyjny na 2014 r. (dane w mln USD): Wiercenia na koncesji Sabria: Badania sejsmiczne: 5,3 Rekonstrukcja/stymulacja: 10,0 Inne: 7,9 Razem: 36,2 mln USD 13,0 (SEN pokrywa całość kosztów zarówno dla WIN-12bis jak i WIN-13) Powtórzenie sukcesu z Ukrainy poprzez implementację w Tunezji północnoamerykańskich dobrych praktyk w zakresie wierceń i procedur działania Program nakładów inwestycyjnych w całości sfinansowany do 2015 r. i na dalsze lata, poprzez przychody netto wygenerowane z produkcji oraz z kredytów z EBOR na łączna kwotę 60 mln USD * Odwierty przewidziane do wykonania i kolejność ich wykonywania mogą ulec zmianie w zależności od wyników odwiertów i innych czynników. 20

21 Rumunia: możliwości poszukiwawcze LEGENDA ropa gaz Licencja Satu Mare Rumunia Historia licencji Program prac na 2014 Farm-in w 2008 r. 60% udziałów operacyjnych, obecnie finansowanie 100% kosztów badania sejsmicznego 3D dla 180 km2 i dwóch odwiertów poszukiwawczych do 2015 r. (zobowiązania etapu 2 w zakresie poszukiwań) Wykonanie 2 odwiertów poszukiwawczych na Moftinu Pozyskanie danych sejsmicznych 3D Szacowany koszt całkowity: 14,8 mln USD Podstawowe informacje Licencja o powierzchni akrów na obszarze lądowym w Rumunii, położona na linii trendu z odkrytymi złożami ropy / gazu Ponad 50 zaobserwowanych obiektów poszukiwawczych i potencjalnie poszukiwawczych do wierceń Licencja Satu Mare posiada/znajduje się blisko infrastruktury Moftinu odkrycie gazu z wierceń w 2012 r., w testach przepływy na poziomie ok. 1,8 MMcf/d 21

22 Rumunia: akumulacja gazu w warstwach z pliocenu struktury Moftinu Kanały plioceńskie Program nakładów inwestycyjnych na 2014 r. Rumunia: Aktualny plan prac Moftinu 1000: został wykonany w 2012 r. jako bliźniaczy wobec starszego odwiertu, którego rejestry wskazywały na obecność opłacalnych do wydobycia ilości W testach przypływ łącznie 1,3 MMcf/d z dwóch piaskowców położonych na zewnątrz systemu korytowego Wykonane następnie badania sejsmiczne 3D pokazały, że Moftinu 1000 znajduje się na krawędzi zamknięcia strukturalnego pułapki Koryta z okresu pliocenu łączą się w szczytowej partii wykartowanej (mapowanej) struktury Moftinu Dwa odwierty poszukiwawcze zaplanowane na jesień 2014 r.: o Moftinu-1001 zbada strukturę, w którą nie trafił Moftinu-1000 o Moftinu-1002bis sprawdzi piaskowce z głębszej struktury na południe od głównego uskoku rozciągającego się w SW-NE Szacunki własne zasobów przy P50 - do18 Bcf do wydobycia (w mln USD) Odwiert * Cel I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Prace wiertnicze: 8,8 Badania sejsmiczne: 6,0 Razem: 14,8 Moftinu-1001 Moftinu-1002bis Moftinu-1002 (warunkowo) Pliocen Pliocen Badania sejsmiczne 3D Pliocen? 22

23 Dlaczego Serinus? 23

24 W całości sfinansowany intensywny program prac Odwiert * M-17 O I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Zakładane wznowienie pracy w październiku NM-4 Ukraina M-22 M-15 M-18 Stymulacje Instalacje Rekonstrukcje/modernizacje Winstar-12bis Tunisia Winstar-13 Rekonstrukcje Ponowne przetwarzanie danych sejsmicznych Badania sejsmiczne 3D Romania Moftinu-1001 Moftinu-1002bis Moftinu-1002 (warunkowo)? Badania sejsmiczne 3D Odwiert poszukiwawczy Odwiert konturujący Rekonstrukcje/modernizacje, stymulacje, udostępnianie dwóch horyzontów Badania sejsmiczne Instalacje *plan może ulec zmianom 24

25 Wycena Nagłówki o geopolitycznej sytuacji na Ukrainie przesądzają o cenie akcji Rynek obecnie przypisuje ukraińskim aktywom ujemną wartość Kapitalizacja rynkowa Aktualna cena akcji ( ) 1,90 CAD Kurs (USD/CAD) 0,914 Cena akcji w USD $ 1,74 Liczba akcji (mln) 78,63 Kapitalizacja rynkowa (mln USD) $ 136,5 Wartość aktywów netto (mln USD) Aktywa obrotowe (11,7) Zobowiązania długoterminowe (15,4) Tunezja, AT PV ,1 Rumunia (1 USD/przejęcie) 0,5 139,5 mln USD Wartość Ukrainy wynikająca (3,0) (0,04 USD)/akcja z wyceny rynkowej 136,5 mln USD Niezależny ewaluator rezerw, wg stanu na 31 grudnia 2013 r. szacuje jak następuje: Aktywa ukraińskie, AT PV ,7 mln USD 2,12 USD/akcja Aktywa ukraińskie, AT PV ,6 mln USD 1,85 USD/akcja 25

26 26

27 Załącznik 27

28 Aktywa warunki koncesji Aktywa Udziały w prawie użytkowania górniczego VAT Kondensat -opłaty koncesyjne (Royalty) 3 Gaz -Royalty 3 Podatek dochodowy Ukraina (wszystkie koncesje) 70% 20% 45% (bez VAT) 55% (bez VAT) 18% Chouech Es Saida (zezwolenie) 100% (1) - 15% 15% 35% Tunezja (wszystkie koncesje) Ech Chouech (zezwolenie) Sabria (koncesja) Zinnia (koncesja) 100% - 15% 15% 35% 45% - 100% - 2% - 15% W zależności od współczynnika R 2% - 15% W zależności od współczynnika R 2% - 15% W zależności od współczynnika R 2% - 15% W zależności od współczynnika R 50% - 75% W zależności od współczynnika R 50% - 75% W zależności od współczynnika R Sanrhar (koncesja) 100% - 12,5% 12,5% 55% Rumunia (licencja Satu Mare) 60% (2) - 3,5 % - 13,5% 3,5 % - 13,5% 16% Współczynnik R współczynnik odzysku ropy 1. ETAP ("L'Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières") posiada opcję odkupu (ang. back-in option) 50% udziału, kiedy łączna produkcja netto (po royalties) osiągnie poziom 6,5 MMbbl, obecna łączna produkcja wynosi ok. 4,9 MMbbl 2. Serinus zgodnie z umową farm-in pokrywa 100% zobowiązań w zakresie prac poszukiwawczych w ramach 2 Etapu 3. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. wzrosły stawki opłat koncesyjnych (royalty) dla kondensatu i gazu do 45% i 55% odpowiednio (wcześniej było to 42% i 28%). Nowe stawki obowiązują w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r., po którym mają powrócić do wcześniejszego poziomu (42% i 28%). 28

Prezentacja korporacyjna. luty 2015 r.

Prezentacja korporacyjna. luty 2015 r. Prezentacja korporacyjna luty 2015 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus ) i jej podmiotów zależnych. Dokument

Bardziej szczegółowo

Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119%

Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119% 20 marca 2014 Komunikat Rezerwy 2P Serinus Energy wzrosły na koniec roku o 119% Serinus Energy Inc. ( Serinus Energy, SEN lub Spółka ) (notowana na TSX pod symbolem: SEN, na GPW: SEN), międzynarodowa spółka

Bardziej szczegółowo

Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu

Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu 6 listopada 2012 r. Komunikat Ukraina odwiert K-7 osiągnął TD zidentyfikowano do 5 stref gazu Kulczyk Oil Ventures ( KOV, Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna. maj 2015 r.

Prezentacja korporacyjna. maj 2015 r. Prezentacja korporacyjna maj 2015 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Kierownictwo spółki Serinus Energy Inc. ( Spółka lub Serinus ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012

KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012 7 maja 2012 Informacja prasowa KOV wypracował zysk brutto niemal 5 mln dolarów na koniec pierwszego kwartału 2012 KOV zakończył kolejny kwartał najlepszymi wynikami finansowymi w historii, które przełożyły

Bardziej szczegółowo

KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy

KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy 25 czerwca 2013 Informacja prasowa KOV przejął Winstar powstała nowa spółka Serinus Energy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjęły uchwały, w wyniku których KOV przejęła

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach na Ukrainie

Informacja o pracach na Ukrainie 4 października 2010 Informacja prasowa Informacja o pracach na Ukrainie Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ) przedstawia informację o pracach prowadzonych na Ukrainie od chwili przejęcia

Bardziej szczegółowo

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa

Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa 1 grudnia 2011 Informacja prasowa Neconde zamknęło transakcję nabycia OML 42 w Nigerii KOV zachowuje możliwość uczestnictwa Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka

Bardziej szczegółowo

Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach

Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach 29 marca 2012 Komunikat Brunei i Syria Aktualizacja informacji o zasobach Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010

IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 IPO Day Giełda Papierów Wartościowych Warszawa, 23 lutego 2010 Agenda Podstawowe informacje o Kulczyk Oil Ventures Strategia: na czym polega biznes KOV Podstawowe aktywa spółki Główne czynniki sukcesu

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015

SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015 2016-03-17 00:05 SERINUS ENERGY INC. Informacja na temat wyników finansowych i operacyjnych za rok 2015 Raport bieżący z plikiem 9/2016 Podstawa prawna: Inne uregulowania Działając na podstawie art. 62

Bardziej szczegółowo

Przegląd informacji o spółce. grudzień 2011 r.

Przegląd informacji o spółce. grudzień 2011 r. Przegląd informacji o spółce grudzień 2011 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Warszawa, 11 maja 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawa, maja 20 r. Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument został sporządzony przez Zarząd spółki Kulczyk Oil Venture Inc ( Spółka ) i jej podmiotów zależnych. Dokument

Bardziej szczegółowo

Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources

Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources 25 kwietnia 2013 r. Komunikat Kulczyk Oil Ventures nabędzie Winstar Resources Kulczyk Oil Ventures Inc. ( Kulczyk Oil, KOV lub Spółka ), międzynarodowa spółka działająca w sektorze poszukiwania i wydobycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Stephen C. Akerfeldt Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r. Od 1999 r. Stephen C. Akerfeldt

Bardziej szczegółowo

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream

Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Realizacja strategii PKN ORLEN 2013-2017 w segmencie Upstream Podpisanie umowy nabycia spółki TriOil Resources Ltd. Warszawa, 16 września 2013 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC.

KULCZYK OIL VENTURES INC. Raport bieżący nr: 32/2013 Data sporządzenia: 2013-06-21 Skrócona nazwa emitenta: KULCZYK OIL VENTURES INC. Temat: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC. Stephen C. Akerfeldt Data pierwszego powołania: 16 marca 2011 r. Od 1999 r. Stephen C. Akerfeldt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 r. (kwoty w dolarach amerykańskich)

Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) ` SERINUS ENERGY INC. Sprawozdanie kierownictwa z działalności za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony dnia 2015 r. (kwoty w dolarach amerykańskich) Niniejsze Sprawozdanie kierownictwa z działalności

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu

Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Zdjęcie: Marathon Oil Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków Stan projektu Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego 12 grudnia 2012 roku OPPPW Podstawowe informacje Związek Pracodawców,

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz

Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Doświadczenia Grupy PGNiG w działalności na rynkach krajów arabskich Rafał Oleszkiewicz Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Warszawa, Maj 2007 Agenda 1 Działalność Grupy Kapitałowej PGNiG 2 Obecność GK

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SERINUS ENERGY INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SERINUS ENERGY INC. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRESY TRZECH I SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2015 R. I 2014 R. kwoty w tysiącach USD Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, 12 listopada 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, 12 listopada 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na bieżący

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SERINUS ENERGY INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 R. I 2012 R. kwoty w tysiącach USD

SERINUS ENERGY INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 R. I 2012 R. kwoty w tysiącach USD SERINUS ENERGY INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA LATA ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 R. I 2012 R. kwoty w tysiącach USD Niniejszy dokument stanowi wolne tłumaczenie oryginału sporządzonego w języku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r.

MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI

GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POLSKI Projekt kierunkowych założeń do ustawy o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Węglowodorowym Funduszu Pokoleń Gaz z łupków przyszłość dla Polski Już teraz Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. za okres

Raport kwartalny z działalności ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. za okres ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. za okres 01.07.2012 30.09.2012 Wrocław, 14.11.2012 Spis treści LIST DO AKCJONARIUSZY ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SA... 3 INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 DANE REJESTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce Dr Andrzej Cylwik Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce 1. Perspektywa do roku 2020 W chwili obecnej dysponujemy mała liczbą sprawdzonych informacji, które dotyczą ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 maja 2015 r. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY i MEMORANDUM INFORMACYJNE

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 maja 2015 r. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY i MEMORANDUM INFORMACYJNE Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 maja 2015 r. ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY i MEMORANDUM INFORMACYJNE 23 kwietnia 2015 r. Serinus Energy Inc. jest spółką publiczną

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty niewiążącej - wzór

Formularz oferty niewiążącej - wzór Formularz ofertowy w procesie sprzedaży lub poszukiwania partnera do wspólnego przedsięwzięcia lub dzierżawy nieruchomości należących do ARP S.A. położonych w Gdańsku przy Długi Targ 110 ( Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DANE O REZERWACH I INNE INFORMACJE O ROPIE NAFTOWEJ I GAZIE

DANE O REZERWACH I INNE INFORMACJE O ROPIE NAFTOWEJ I GAZIE DANE O REZERWACH I INNE INFORMACJE O ROPIE NAFTOWEJ I GAZIE UWAGA: Treść, nagłówki, formatowanie i tabele w niniejszej części zostały zaczerpnięte bezpośrednio z formularza NI 51-101F1 sporządzonego przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo