Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie"

Transkrypt

1 Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Nawojowa, Nawojowa 597, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , (dalej: Organizator ) Program organizowany jest w celu popularyzacji i promocji turystyki w regionie, usług partnerów oraz wspólnego karnetu dla stacji narciarskich, zarządzanego przez Małopolskiego Operatora Integracji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Nawojowa, Nawojowa 597, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: Partnerami Programu (dalej: Partnerzy ) są przedsiębiorcy współpracujący z Organizatorem przy organizacji Programu, w szczególności oferujący Uczestnikom możliwość uzyskania rabatu na oferowane produkty lub usługi oraz udostępniający Uczestnikom informacje o Programie. Placówki Partnerów oznaczone są w widocznym miejscu znakiem słowno-graficznym Programu Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. II. Uczestnictwo w Programie 2.1. Uczestnikami Programu (dalej Uczestnicy ) mogą być osoby fizyczne mające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące klientami stacji narciarskich zrzeszonych w Małopolskim Klastrze Turystycznym Beskid i korzystające z karnetu narciarskiego BeskidCard lub usług Partnerów Warunkiem przystąpienia do Programu jest skorzystanie z karnetu BeskidCard na wyciągu biorącym udział w programie Placówki sprzedaży karnetów współpracujące z Organizatorem oraz punkty sprzedaży Partnerów Programu, w których można otrzymać odznaki bądź rabaty, oznaczone są stosowną informacją z logo Programu, umieszczoną w widocznym miejscu Zgłoszenie uczestnictwa w Programie (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie WWW Programu, zlokalizowanym pod adresem (dalej Serwis WWW Programu ). W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik podaje: unikalny numer Regulamin programu partnerskiego Page 1

2 Karty, dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz adres , na który będzie kierowana korespondencja związana z Programem Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnika Organizator dokona jego weryfikacji. Organizator odmówi rejestracji Uczestnika w Programie w przypadku, gdy dane podane przez Uczestnika są nieprawidłowe lub niekompletne W przypadku zgłoszenia w serwisie WWW o zarejestrowaniu w Programie Uczestnik powiadamiany jest za pomocą wiadomości , przesłanej na adres podany w czasie rejestracji. W celu zakończenia procesu rejestracji, Uczestnik powinien kliknąć w link aktywacyjny, zawarty w treści wiadomości W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy podczas rejestracji w Programie podali nieprawdziwe lub niekompletne dane Uczestnik Programu uprawniony jest do aktualizacji danych podanych w związku z rejestracją w Programie w każdym czasie za pomocą Serwisu WWW Programu. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokonania aktualizacji danych przez Uczestnika, w szczególności niemożność komunikacji z Uczestnikiem Komunikacja z zarejestrowanymi Uczestnikami w ramach Programu będzie się odbywać za pomocą wiadomości lub sms. III. Karta Uczestnika 3.1. Karta Uczestnika umożliwia: a) otrzymywanie rabatów na zakup towarów lub usług w punktach sprzedaży należących do Partnerów Programu, b) otrzymywanie wirtualnych odznak w Programie, c) udział w konkursach i promocjach organizowanych w ramach programu partnerskiego, d) otrzymanie dodatkowych nagród za uczestnictwo w ankietach i konkursach organizowanych przez Organizatora Informacja o wysokości rabatu dostępna jest w punktach sprzedaży należących do Partnerów Programu Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą, bankomatową, instrumentem pieniądza elektronicznego lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym. Karty identyfikowane są za pomocą indywidualnego numeru Organizator informuje, że nie wydaje kart dodatkowych do Karty Uczestnika. Każdy Uczestnik może aktywować tylko jedną Kartę. Regulamin programu partnerskiego Page 2

3 3.5. Zakup karty BeskidCard jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej lub w kasie stacji narciarskiej należącej do systemu BeskidCard. Rejestracja na stronie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażeniem zgody na udział w programie partnerskim Rabat związany z Programem nie może być odsprzedawany lub przenoszony pomiędzy uczestnikami programu bądź na inne podmioty Rabat zebrany na karcie nie podlega wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty. IV. Odznaki w Programie 4.1. Za zarejestrowane nabycie towarów lub usług Partnerów, w określonych przez organizatora okolicznościach (np. czas, ilość lub zestawienie z innym produktem), Uczestnikom przyznawane są odznaki (dalej Odznaki ) Odznaki przyznawane są w formie wirtualnej i dostępne na indywidualnym koncie uczestnika w serwisie WWW Programu Zarejestrowani Uczestnicy Programu mogą otrzymać dodatkowe nagrody uczestnicząc w ankietach i konkursach organizowanych przez Organizatora. Warunki ich otrzymania będzie regulował osobny regulamin. V. Korzyści w Programie 5.1. Uczestnicy Programu są uprawnieni do uzyskania korzyści oferowanych przez Partnerów, w szczególności (upustu) rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnerów. Informacja o rodzaju korzyści i wysokość upustu dostępna jest dla zarejestrowanych Uczestników w Serwisie WWW Programu W celu uzyskania upustu Uczestnik winien przed dokonaniem zapłaty poinformować pracownika punktu sprzedaży o zamiarze skorzystania z upustu oraz okazać Kartę Upust przyznawany jest w momencie dokonania płatności. Upust nie podlega wymianie na pieniądze lub korzyści innego rodzaju Informacje dotyczące łączenia upustu przyznawanego po okazaniu Karty Uczestnika z innymi obniżkami, zniżkami lub promocjami stosowanymi przez Regulamin programu partnerskiego Page 3

4 Partnerów, dostępne są w punktach sprzedaży Partnerów w czasie trwania Programu. VI. Czas trwania Programu 6.1. Program trwać będzie od do odwołania Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Programu, w szczególności w razie zmiany warunków rynkowych lub zaprzestania współpracy z Partnerami. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości , wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji. O zakończeniu Programu Organizator ogłosi również za pośrednictwem Serwisu WWW Programu Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, przesyłając rezygnację listem poleconym na adres Organizatora lub w wiadomości na adres z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz numeru Karty. VII. Nagrody w Programie Nagrodą główną w programie partnerskim jest samochód osobowy Ford Ka o wartości: ,70 zł, z opłaconym podatkiem. Nagrodami dodatkowymi w programie partnerskim są gadżety reklamowe BeskidCard. Nagrody Programu partnerskiego nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. VIII. Warunki otrzymania nagrody oraz sposób i termin ogłoszenia wyników Warunkiem wdrożenia procedury konkursowej jest spełnienie dwóch wymogów łącznie: czas trwania sezonu narciarskiego na stacjach narciarskich zrzeszonych w Małopolskim Klastrze Turystycznym - Beskid nie może być krótszy niż sześć tygodni, oraz łączna ilość uczetników programu w sezonie narciarskim 2014/2015 na w/w stacjach musi przekroczyć 30 uczestników. Do finałowego zadania konkursowego przechodzą osoby, które w zimowym sezonie narciarskim 2014/2015 jeździły przy użyciu karty BeskidCard na co najmniej sześciu różnych stacjach należących do systemu BeskidCard i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby spełniające powyższe warunki są automatycznie wskazywane przez system informatyczny BeskidCard. Finałowe zadanie konkursowe odbędzie się podczas imprezy zakończenia sezonu narciarskiego 2014/2015. Warunkiem dopuszczającym do udziału w finałowym zadaniu konkursowym jest osobista obecność na imprezie zakończenia sezonu narciarskiego Regulamin programu partnerskiego Page 4

5 2014/2015. Dokładna data imprezy zakończenia sezonu to r. Zakończenie sezonu odbędzie się na Stacji Narciarskiej Śnieżnica w Kasinie Wielkiej. Zadaniem konkursowym jest wielki test wiedzy o BeskidCard. Zadania przygotowywane są przez Komisję Konkursową. Odpowiedzi w formie testu są punktowane według schematu 0/1. Zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. Po ukończeniu zadania konkursowego Komisja Konkursowa na podstawie wypełnionych przez uczestników testów ostatecznie wyłoni i ogłosi zwycięzcę Programu. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez co najmniej 2 osoby, uczestnicy z tą samą liczbą punktów wezmą udział w kolejnym zadaniu. Przekazanie samochodu nagrody głównej- odbędzie się w siedzibie organizatora ( Nawojowa, Nawojowa 597) w terminie do 30 dni od ogłoszenia zwycięzcy Programu. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Organizatora i w jej skład wchodzą trzy osoby. Zwycięzca konkursu, który po spełnieniu warunków określonych w niniejszym programie otrzyma nagrodę główną w postaci pojazdu określonego w punkcie VII.1, zobowiązuje się przez okres jednego roku od dnia odbioru pojazdu użytkować pojazd wraz z oznaczeniami reklamowymi Organizatora. Oznaczenia reklamowe zostaną umieszczone na pojeździe w sposób nie powodujący uszkodzenia karoserii oraz w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. IX. Komunikacja z Uczestnikami Programu 9.1. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana pocztą elektroniczną na adres 9.2. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Programu, w tym informacje o aktualnych promocjach, zmianach regulaminu lub zakończeniu Programu, ogłaszane są w Serwisie WWW Programu (www.beskidcard.pl) Organizator informuje, że okresowo przesyła pocztą elektroniczną na adresy e- mail podane przez Uczestników bieżące informacje dotyczące Programu, w tym informacje o aktualnych promocjach i ofertach Partnerów. Uczestnicy, którzy nie życzą sobie otrzymywania w/w informacji, powinni zgłosić swój sprzeciw wobec otrzymywania w/w informacji na adres Administratorem danych osobowych Uczestników jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w Nawojowa, Nawojowa 597. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Programu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Programie. X. Reklamacje Regulamin programu partnerskiego Page 5

6 10.1. Wszystkie reklamacje w Programie, mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, listem poleconym, w czasie trwania Programu i w terminie 60 dni od daty jego zakończenia Reklamacje pisemne, o których mowa w punkcie 8.1 Regulaminu, winny być zgłaszane na adres: Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o Nawojowa, Nawojowa 597 z dopiskiem reklamacje program partnerski Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres podany przy składaniu reklamacji lub listownie, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. XI. Postanowienia końcowe Zasady korzystania z Serwisu WWW Programu określa regulamin sklepu internetowego Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Uczestnicy mogą wziąć udział w dodatkowych akcjach promocyjnych, organizowanych przez Organizatora. O dodatkowych akcjach promocyjnych Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji. Informacja o dodatkowych akcjach promocyjnych umieszczona będzie również w serwisie WWW Programu Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, z ważnej przyczyny, którą jest naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, którymi są: usprawnienie funkcjonowania Programu, zapobieganie naruszeniom Regulaminu oraz przyczyny finansowe dotyczące Organizatora. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji. Informację o zmianie Regulaminu Organizator ogłosi również w Serwisie WWW Programu. Zmiana Regulaminu jest Regulamin programu partnerskiego Page 6

7 skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o zmianie w Regulaminie, a w każdym innym przypadku przypadku od daty ogłoszenia zmiany Regulaminu w Serwisie WWW Programu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników Programu Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie WWW Programu Opodatkowanie nagród jest zgodne z obowiązującą w dniu przyznania nagrody Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator zobowiązuje się do pokrycia podatku za uzyskane przez Uczestników nagrody Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego na terenie Polski prawa W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygniety polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd właściwości ogólnej. Regulamin programu partnerskiego Page 7

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Serwisu Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Uczestnictwa w Serwisie prowadzonym pod nazwą Bądźmy w kontakcie (zwany

Bardziej szczegółowo