Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "16.06.2010. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne przedłużanie kont lojalnościowych na kolejny rok w kasie sklepu lub samodzielnie przez Internet Karty dodatkowe (małe) otrzymają te same uprawnienia, co karta główna: będą zarówno zbierać punkty, jak i realizować korzyści wynikające z Programu, w tym rabaty (dla wybranej karty opcję tę będzie można zablokować w sklepie lub samodzielnie przez Internet) Powyższe i inne zmiany zawarte zostały w nowej wersji Regulaminu, który obowiązywać będzie od Regulamin ten dostępny jest w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie w sekcji Program Lojalnościowy DOM.

2 Regulamin Programu Lojalnościowego DOM Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu DOM, organizowanego przez Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. LMP Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości zł. 2. Program program organizowany przez LMP, przeprowadzany w jej sklepach znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, nagradzany jest za nabywanie towarów i usług na własne potrzeby w sklepach LMP poprzez przyznawanie Punktów. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści określonych w niniejszym Regulaminie oraz w materiałach marketingowych LMP. 3. Uczestnik pełnoletni Klient LMP, będący osobą fizyczną, nabywający towar w sklepie LMP w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na podstawie odrębnej zgody wybranego sklepu LMP Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty. 4. Karty Programu pakiet Kart, składający się z Karty Głównej i minimum dwóch Kart Dodatkowych, przypisanych do jednego Konta Uczestnika. Funkcję Karty Programu może pełnić także Karta Kredytowa VISA LM, jeżeli zostanie przypisana do Konta Uczestnika. Karta Programu identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści (np. Rabatów). 5. Konto Uczestnika oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione. 6. Formularz Rejestracyjny Formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 7. Regulamin niniejszy Regulamin Programu. 8. Rabat Lojalnościowy Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie. 9. Rabat Powitalny Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu jednorazowo po przystąpieniu do Programu i aktywacji Konta, zgodnie z rozdziałem II Regulaminu. 10. Rabat Rabat Lojalnościowy lub Rabat Powitalny. I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Programu jest LMP Celem Programu jest ułatwienie Uczestnikom relacji z doradcami LMP i promocja towarów oferowanych przez Organizatora Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne Program organizowany jest we wszystkich sklepach prowadzonych przez LMP pod marką Leroy-Merlin na terenie Polski.

3 II. Przystąpienie do Programu 2.1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, a następnie podpisać go i złożyć we właściwym sklepie LMP, a także uiścić jednorazową opłatę za uczestnictwo w Programie w wysokości 20 zł. Wniesienie powyższej opłaty jest warunkiem skutecznego przystąpienia do Programu i aktywacji Konta Uczestnika w ramach Programu W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez LMP w celach marketingowych oraz związanych z realizacją Programu. Jednocześnie Uczestnik upoważnia LMP do udostępniania swoich danych Partnerom oraz zezwala im na ich przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych oraz związanych z realizacją Programu, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego, adres owy, a w przypadku, gdy nie posiada dostępu do Internetu bądź telefonu komórkowego, może wskazać adres pocztowy, który nie może być adresem skrytki pocztowej Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie na nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić LMP o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając odpowiedni Formularz dostępny w sklepie lub aktualizując dane samodzielnie na w sekcji Program Lojalnościowy DOM poprzez swoje Konto Uczestnika. LMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, a w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Programu, Informacji o Stanie Konta lub Kart Programu na niewłaściwy adres. W takim przypadku wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką obciążają wyłącznie Uczestnika Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Programu (Uczestnik Programu) dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia LMP ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na w ten sposób zamkniętych Kontach LMP zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu w Formularzach pisemnych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, dane osobowe pochodzące z takiego Formularza, będą usunięte i nie będą przetwarzane. Uczestnik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem a, telefonicznie lub pisemnie.

4 III. Karty Programu 3.1. Karta Programu, wydawana przez LMP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jest identyfikowana przez unikalny kod EAN, umieszczony na Karcie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Wyjątkiem jest Karta Kredytowa VISA LM, która może także pełnić funkcję Karty Programu, jeżeli zostanie przypisana do Konta Uczestnika. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością LMP Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Karty Programu: Kartę Główną i dwie Karty Dodatkowe. Wszystkie Karty Programu mogą być używane do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika oraz do zrealizowania zakupów z Rabatem i innych korzyści przewidzianych w Programie. Karty Programu mogą być używane dopiero po wniesieniu opłaty, o której mowa w pkt Regulaminu i aktywacji Konta Programu. Uczestnik może zablokować możliwość zrealizowania korzyści przy użyciu wybranej Karty Programu w Punkcie Programu w sklepie lub samodzielnie na w sekcji Program Lojalnościowy DOM, poprzez swoje Konto Uczestnika Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym sklepie LMP, wysyłając stosowną informację na adres owy: lub poprzez sekcję Opinie i Sugestie na Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez LMP. Do chwili zastrzeżenia Karty LMP nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty Programu, włącznie z wymianą Punktów na Rabat Lojalnościowy W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Wydanie nowej Karty w miejsce utraconej bądź uszkodzonej, wiąże się z opłatą w wysokości 5 zł. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do wybranego sklepu LMP. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty, bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty W przypadku braku zastrzeżenia Karty przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.5. LMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty Programu LMP, a także brakiem możliwości jej wykorzystania przez Uczestnika lub inne osoby W razie uzyskania przez pracowników LMP informacji o nieprawidłowym korzystaniu przez Uczestnika lub inną osobę z Karty, Karta może zostać zatrzymana, Konto Uczestnika zamknięte, a Uczestnik wykluczony z Programu Konto Programu jest ważne przez okres 12 miesięcy, liczony od dnia jego aktywacji, do ostatniego dnia 12-go miesiąca kalendarzowego. Po upływie okresu ważności Konta Uczestnik nie jest uprawniony do zbierania Punktów ani realizowania korzyści wynikających z Programu Po upływie okresu ważności Konta Programu, jego ważność może zostać przedłużona w wybranym przez Uczestnika sklepie LMP lub poprzez swoje Konto Uczestnika na stronie w sekcji Program Lojalnościowy DOM. Jeśli Uczestnik przedłuży ważność Konta w terminie 6 miesięcy kalendarzowych od momentu wygaśnięcia jego ważności, zachowa saldo punktowe ustalone na dzień utraty ważności Konta. Każde przedłużenie ważności Konta jest bezpłatne i następuje na 12 miesięcy kalendarzowych.

5 3.11.Każda osoba korzystająca z Karty Programu jest związana niniejszym Regulaminem. IV. Przyznawanie Punktów 4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w sklepach LMP na terenie Polski, dokonane przez Uczestnika, lub przez osobę upoważnioną przez Uczestnika, przy użyciu Karty Programu, niezależnie od formy płatności LMP posiada wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte Programem, a także ustalania liczby Punktów, przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco: 1 Punkt za kwotę 5 zł. wydaną w sklepach LMP w przypadku transakcji bez Rabatu Lojalnościowego oraz 1 Punkt za kwotę 10 zł wydaną w sklepach LMP w przypadku transakcji z wykorzystaniem Rabatu Lojalnościowego Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu nabycia towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji W przypadku towarów na zamówienie Klient zobowiązany jest okazać Kartę Programu przy wpłacie zaliczki w kasie, a Punkty, przyznawane w związku z tym zamówieniem, będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru zamówionego towaru Informacje o Przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczone w materiałach informacyjnych LMP oraz na stronie internetowej Programu LMP (sekcja Program Lojalnościowy DOM na LMP zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów, a także zakresu towarów lub usług objętych Programem. LMP będzie udostępniał informacje o takich zmianach na stronie Programu (sekcja Program Lojalnościowy DOM na oraz w sklepach LMP z odpowiednim wyprzedzeniem tj. minimum 1 miesiąc kalendarzowy przed wprowadzeniem zmian w życie Oprócz Punktów, przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.3.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika na odmiennych od określonych w pkt 4.3. Regulaminu zasadach, w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, odbywających się według zasad komunikowanych Uczestnikom drogą elektroniczną ( ową bądź sms-ową) lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez LMP w sklepach lub na stronie internetowej Programu (sekcja Program Lojalnościowy DOM na W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną, Punkty dodatkowe nalicza się, jeśli w okresie objętym promocją nastąpi zatwierdzenie zamówienia i wpłata co najmniej zaliczki. Nie nalicza się natomiast Punktów za odbiór zamówienia zatwierdzonego przed okresem promocyjnym Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi sklepu LMP Karty Programu. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być rejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty dokonania zakupu, na podstawie paragonu lub innego dokumentu potwierdzonego przez pracownika sklepu LMP, w którym wystąpiła awaria, pod warunkiem, że na odwrocie paragonu lub faktury kasjer realizujący transakcję mającą miejsce podczas awarii sprzętu, na prośbę Klienta, zaznaczy, że punkty mają być naliczone w terminie późniejszym.

6 4.11.W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że nie było podstawy do przyznania zarejestrowanych Punktów, LMP będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. LMP może także wstrzymać udzielenie Rabatu Lojalnościowego, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Punkty zostały przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania premiowanego Punktami nabycia towarów lub usług objętych Programem W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez LMP. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest przedstawić Kartę Programu pracownikowi LMP. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku z dokonaniem nabycia towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Powitalnym lub Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Powitalnego lub Lojalnościowego, ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego na zwracany towar, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w sklepie sieci Leroy Merlin od pracownika działu kas, u doradcy handlowego, na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl na swoim Koncie Uczestnika), za pomocą czytnika cen lub w inny przewidziany przez LMP sposób Punkty, zebrane na Koncie Uczestnika, mogą być realizowane do końca ważności Konta. Po upływie ważności Konta, zgromadzone Punkty są nieaktywne, a Konto otrzymuje status wygasające. Jeśli Uczestnik przedłuży ważność Konta w sposób określony w pkt 3.10., zachowa wszelkie wcześniej zgromadzone Punkty oraz uprawnienia wynikające z Regulaminu Programu, nabyte w czasie ważności Konta. Jeśli nie, Punkty zostaną anulowane, a Konto Uczestnika automatycznie zamknięte Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie. Dopuszcza się w ramach 1 gospodarstwa domowego połączenie Kont w jedno Konto za zgodą właścicieli tych Kont. W takim przypadku Punkty z łączonych Kont gromadzone są na wskazanym przez Uczestników Koncie, a pozostałe Konta biorące udział w połączeniu są zamykane Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze LMP zastrzega sobie możliwość odmówienia sprzedaży z wykorzystaniem Karty Programu produktów w ilościach hurtowych lub produktów wybranych w celu ich późniejszej odsprzedaży oraz wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów. V. Wymiana Punktów na Rabaty bądź inne Nagrody 5.1. Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 1000 Punktów. Każde pełne 1000 Punktów Uczestnik może wymienić na całodzienny Rabat Lojalnościowy w wysokości 10% przy zakupie towarów lub usług w sklepach LMP. Zasady wymiany Punktów na Rabaty Lojalnościowe określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych na terenie sklepów LMP oraz na stronie internetowej w sekcji Program Lojalnościowy DOM Rabatów Lojalnościowych uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z rabatami uzyskanymi od LMP na jakiejkolwiek innej podstawie LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Nagród, anulowania dotychczasowych, a także do zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród. LMP będzie

7 udostępniał informacje o takich zmianach na stronie Programu (sekcja Program Lojalnościowy DOM na oraz w sklepach LMP, z odpowiednim wyprzedzeniem tj. minimum 1 miesiąc kalendarzowy przed wprowadzeniem zmian w życie Aby wymienić Punkty na Rabat Lojalnościowy, Uczestnik powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu LMP tuż przed dokonaniem zakupu, w związku z którym ma być wykorzystany Rabat, i okazać Kartę Programu lub uprawniającą go do tego Kartę VISA LM Jeśli w terminie 14 dni od daty rejestracji na Koncie Uczestnika wymiany Punktów na Rabat Lojalnościowy (odjęcia Punktów), nie zostanie zgłoszona reklamacja (pkt 6.1.), uznaje się, że wymiana Punktów nastąpiła zgodnie z dyspozycją Uczestnika Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego (dyspozycją Punktami w sposób określony w pkt 5.1.) liczba 1000 Punktów, zostanie odjęta z Konta Uczestnika, przy czym Punkty przyznane najwcześniej będą odjęte w pierwszej kolejności. W przypadku zakupu towarów na zamówienie, Punkty wymienione na Rabat Lojalnościowy zostaną odjęte z Konta Uczestnika w momencie zapłaty zaliczki Uczestnikowi, oprócz Rabatów Lojalnościowych uzyskiwanych w zamian za Punkty, przysługuje jednorazowo Rabat powitalny w wysokości 5%. Rabat powitalny można wykorzystać wyłącznie w okresie 1 miesiąca od dnia pierwszej aktywacji Konta danego Uczestnika. Zasady udzielania Rabatu powitalnego określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych na terenie sklepów LMP oraz na stronie internetowej w sekcji Program Lojalnościowy DOM. VI. Postępowanie reklamacyjne 6.1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej liczby przyznanych Punktów Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do Punktu Programu w sklepie LMP wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Programu (np. paragonem fiskalnym). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego podpis oraz numer Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania wątpliwej transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez LMP w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie w czasie trwania Programu na adres wybranego sklepu LMP lub siedziby LMP, na adres lub poprzez sekcję Opinie i Sugestie na Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej formy reklamacji Organizatorowi. 6.5 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony em lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. VII. Komunikacja z Uczestnikami 7.1. LMP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców LMP w wybranym sklepie LMP. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres oraz za pośrednictwem strony internetowej poprzez sekcję Opinie i sugestie na Odpowiedzi na pytania elektroniczne będą udzielane w ciągu 48 godzin LMP będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego telefon komórkowy lub na adres owy.

8 7.3. LMP będzie przesyłał informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych przez wybrany przez Uczestnika sklep LMP na jego telefon komórkowy lub na adres owy. VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu 8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach: Utrata ważności Konta i brak jego przedłużenia zgodnie z pkt Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień, wykluczenie go z Programu i zamknięcie jego Konta W razie wykluczenia Uczestnika Programu, LMP jest uprawniony do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego oświadczenia, które należy doręczyć do LMP (do wybranego sklepu LMP lub siedziby LMP) bądź owego na adres: Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte Program obowiązuje przez czas nieokreślony. LMP zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sklepach LMP i na stronie internetowej Programu (www.leroymerlin.pl) Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabaty w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabaty Lojalnościowe. IX. Zmiany Regulaminu Programu 9.1. LMP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w materiałach, o których mowa w pkt 5.1., w każdym czasie. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej LMP w sekcji Program Lojalnościowy DOM O zmianach niniejszego Regulaminu, zasad Programu, jego zawieszeniu lub zakończeniu Uczestnicy będą poinformowani w sklepach LMP i na stronie internetowej w sekcji Program Lojalnościowy DOM z odpowiednim wyprzedzeniem tj. minimum 1 miesiąc kalendarzowy przed wprowadzeniem zmian w życie. X. Postanowienia końcowe 10.1.Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego Prawa i obowiązki LMP i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, materiałach ogłoszonych przez LMP oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

9 10.5.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz w sekcji Program Lojalnościowy DOM na stronie internetowej Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Programu będzie LMP. Powyższy Regulamin obowiązuje od dn r.

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo