Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart, zwanej dalej Sprzedażą Premiową. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris,75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu za numerem R.C.S. Paris B , o kapitale zakładowym wynoszącym ,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwany dalej Organizatorem. 3. Regulamin zawiera warunki Uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej. 4. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Sprzedaży Premiowej. 5. Sprzedaż Premiowa trwa od dnia roku do dnia roku włącznie lub do wyczerpania zapasów. 2 Definicje Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: BANK lub ORGANIZATOR PLACÓWKA BANKU Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, określany także, jako Organizator Sprzedaży Premiowej. Placówka Sygma Banque (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce mieszcząca się w: Katowicach, przy ul. 3 Maja Wrocławiu, przy ul. Ruskiej Toruniu, przy ul. Szerokiej

2 KREDYT GOTÓWKOWY NAGRODA SPRZEDAŻ PREMIOWA UCZESTNIK SPRZEDAŻY PREMIOWEJ UMOWA KREDYTOWA Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa Kielcach, przy ul. Sienkiewicza Oprocentowany kredyt zaciągany na dowolny cel, udzielany w polskich złotych na cele bezpośrednio niezwiązane z prowadzaną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu. Produkt oferowany przez Bank dostępny za zawarcie umowy kredytowej. Zawieszka w kształcie serca wraz z łańcuszkiem firmy Apart o łącznej wartości 71,34 zł brutto każda. Sprzedaż premiowa Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart skierowana do osób fizycznych, które przystąpią do grona Klientów Banku i spełniają określone kryteria wskazane w niniejszym regulaminie. Klient Banku, który spełnił warunki przystąpienia do Sprzedaży Premiowej opisanej w niniejszym regulaminie. Zawierana między Bankiem, a Klientem Umowa Kredytu Gotówkowego. ZAPROSZENIE SMS KREDYTOBIORCA Oferta wysłana drogą SMS przez Bank, z informacją o Sprzedaży Premiowej. Wysłana do Klienta przez Bank po spełnieniu kryteriów określonych w 4 niniejszego Regulaminu. Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej, również osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, która zawarła z Bankiem umowę kredytową lub złożyła do Banku wniosek o zawarcie takiej umowy.

3 3 Okres trwania Sprzedaży Premiowej Sprzedaż Premiowa obowiązuje w okresie od dnia roku do dnia roku włącznie. W okresie trwania Sprzedaży Premiowej, Klient może wziąć w niej udział jeden raz. 4 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej jest osoba, która spełniła łącznie poniższe warunki: a. Otrzymała z Banku zaproszenie w formie SMS z ofertą Kredytu Gotówkowego oraz informację o aktualnej sprzedaży premiowej; b. Zgłosiła się do Placówki Banku wraz z zaproszeniem w formie SMS z ofertą Kredytu Gotówkowego Banku oraz zaproszeniem do Sprzedaży Premiowej i przedłożyła je pracownikowi Banku do wglądu; c. Złożyła wniosek o kredyt gotówkowy w Placówce Banku w okresie od do ; d. Wniosek o kredyt gotówkowy został zaakceptowany przez Bank; e. Umowa o kredyt gotówkowy została zaakceptowana i podpisana przez kredytobiorcę; f. Potwierdziła odbiór nagrody; g. Wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych przez Bank na stosownym formularzu i nie wycofała tej zgody; h. Uczestnik Sprzedaży Premiowej bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę; i. Uczestnik Sprzedaży Premiowej nie jest pracownikiem banku; j. Uczestnictwo w Sprzedaży Premiowej Banku jest dobrowolne; 5 Zasady przyznawania i odbierania nagród 1. Aby otrzymać Nagrodę Uczestnik powinien spełnić warunki zawarte w 4 Regulaminu. 2. Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej przysługuje tylko jedna nagroda. 3. Dane teleadresowe Uczestnika biorącego udział w Sprzedaży Premiowej Bank ustali w oparciu o dane, którymi dysponuje, jako podmiot prowadzący rachunek kredytowy Uczestnika niniejszej Sprzedaży Premiowej.

4 4. Nagroda (opisana w 2) zostanie przekazana uprawnionemu Uczestnikowi bezpośrednio w placówce po podpisaniu potwierdzenia otrzymania nagrody w dniu wizyty. Nagroda wydawana jest do daty zakończenia Sprzedaży Premiowej lub do wyczerpania zapasów. 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Banku. 6. Sprzedaż Premiowa jest organizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Podatek od nagród 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość nagrody otrzymanej w związku ze Sprzedażą Premiową, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760,00 złotych. 7 Ochrona danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej 1. Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie poz. danych osobowych (Dz. U poz ze zm.) wyłącznie w celach związanych z realizacją Sprzedaży Premiowej, tj. w zakresie identyfikacji Uczestników oraz wydania Nagród. Organizator może powierzyć przetwarzanie powyższych danych podmiotom współpracującym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Sprzedaży Premiowej wyłącznie w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, miejsca realizacji zamówienia, specyfikacji Nagród oraz numeru telefonu. 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz procedurami wewnętrznymi Organizatora, a w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

5 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. 4. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru Nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane poprzez udostępniony na stronie (zakładka kontakt) formularz kontaktowy. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej. 8 Reklamacje i skargi 1. Reklamacje dotyczące Sprzedaży Premiowej powinny być zgłaszane Organizatorowi pisemnie pod adresem: Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Suwak 3, Warszawa lub elektronicznie poprzez udostępniony na stronie (zakładka kontakt) formularz kontaktowy, adres mailowy: z dopiskiem Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart lub telefonicznie, pod numerem: dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w soboty w godzinach 9:00-17:00. Koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora. 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, PESEL, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania omawianej reklamacji przez Bank. 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w takiej samej formie, w jakiej zgłosił reklamację dotyczącą Sprzedaży Premiowej. 5. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data doręczenia pisma adresatowi. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

6 9 Komunikacja z Uczestnikami Sprzedaży Premiowej 1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Sprzedaży Premiowej na prośbę Uczestników. 2. Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniami o wyjaśnienie wątpliwości do Organizatora do Działu Call Center Banku pod numerem telefonu: dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach oraz w soboty w godzinach 9: 00-17: 00 Koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora. 10 Postanowienia końcowe 1. Regulamin dostępny jest w placówce banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem zakładce ważne dokumenty. 2. Przystąpienie do Sprzedaży Premiowej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Sprzedaży w całości i Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Sprzedaży premiowej. 3. Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart wchodzi w życie z dniem roku. 4. Materiały reklamowo - promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta Przedpłacona dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Karta Przedpłacona dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacje z kartą 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej- Wakacje z kartą (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie:

REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje. Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: REGULAMIN KONKURSU Nagrody za transakcje 1 Definicje UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: AKTYWACJA KARTY ZłoŜenie przez Posiadacza Karty dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI

Regulamin Kredyt 3x0% - OBI I. Definicje Regulamin Kredyt 3x0% - OBI Organizator: Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot Regulamin Programu Lojalnościowego ispot 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego ispot (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo