Aktualizacja: PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012"

Transkrypt

1 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0

2 DLACZEGO METABO...

3 DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej klasy wiemy, e optymalne wyniki pracy zale ¹ w du ej mierze od jakoœci zastosowanych narzêdzi. Najwy szej jakoœci osprzêt Metabo jest nie tylko perfekcyjnie dostosowany do maszyn Metabo, lecz nadaje siê te optymalnie do stosowania w wielu urz¹dzeniach innych producentów. Bo nawet najlepsze urz¹dzenie jest warte tyle, ile zastosowany z nim osprzêt. Metabo. Work. Don t play. 3

4 SPIS TREŒCI OSPRZÊT FUNKCJONALNY Osprzêt do urz¹dzeñ SDS-plus i SDS-max Osprzêt do wiertarek Osprzêt do mieszarek Dobór akumulatorów do narzêdzi Metabo Osprzêt do narzêdzi akumulatorowych 7, V Akumulatory i ³adowarki Pozosta³y osprzêt do narzêdzi 0,8-8,0 V Osprzêt do wkrêtarek sieciowych Osprzêt do szlifierek k¹towych Osprzêt do polerek k¹towych Osprzêt do szlifierek taœmowych Osprzêt do szlifierek oscylacyjnych typu Delta Osprzêt do szlifierek oscylacyjnych Osprzêt do szlifierek mimoœrodowych Osprzêt do szlifierek prostych Osprzêt do frezarek do lakieru Osprzêt do frezarek górnowrzecionowych Osprzêt do strugów Osprzêt do wyrzynarek Osprzêt do pilarek tarczowych Osprzêt do zszywaczy Osprzêt do no yc do ywop³otu Œrodki ochrony osobistej Osprzêt do odkurzaczy specjalistycznych Osprzêt do dmuchaw gor¹cego powietrza Skrzynki Metadepot Skrzynki Metabox Walizki i skrzynki narzêdziowe OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY OBRÓBKA STALI NIERDZEW NEJ I METALI NIE ELAZNYCH WIERT A UDAROWE D UTA Pasy bezkoñcowe Lamelowe talerze szlifierskie Kr¹ ki œcierne z w³ókniny prasowanej Pozosta³y osprzêt Wiert³a SDS-plus D³uta SDS-plus Koronki wiertarskie SDS-plus Wiert³a SDS-max D³uta SDS-max Koronki wiertarskie SDS-max ŒCIERNICE I TARCZE TN CE DO METALU TARCZE DIAMENTOWE Tarcze diamentowe Œciernice garnkowe Korony diamentowe UCHWYTY WIERTARSKIE Œciernice do obróbki zgrubnej Tarcze tn¹ce Tarcze szlifierskie Œciernice garnkowe Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie do wiercenia udarowego Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie bezudarowe Uchwyty wiertarskie zêbate Szybkomocuj¹ce uchwyty do urz¹dzeñ z udarem elektropneumatycznym Uchwyty wiertarskie do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX z systemem Quick

5 SPIS TREŒCI WIERT A DO METALU Wiert³a do metalu HSS-R Wiert³a do metalu HSS-G Wiert³a do metalu HSS-Co Wiert³a do metalu HSS-TiN FREZY TREPANACYJNE Frezy trepanacyjne HSS Frezy trepanacyjne HSS Frezy trepanacyjne HM Frezy trepanacyjne: RAPID CUT Pozosta³y osprzêt BRZESZCZOTY Z chwytem jednoskokowym ( t ) Z chwytem uniwersalnym Jak dobieraæ brzeszczot do aplikacji BRZESZCZOTY SZABLASTE Jak dobieraæ brzeszczot do aplikacji Brzeszczoty do metalu Brzeszczoty do drewna i metalu Brzeszczoty do drewna z gwoÿdziami Brzeszczoty do zastos. specjalnych KOÑCÓWKI WKRÊTAKOWE WIERT A UDAROWE Z UCHWYTEM WALCOWYM Wiert³a do kamienia Wiert³a do betonu Wiert³a uniwersalne Wiert³a do szk³a Wiert³a diamentowe Koñcówki wkrêtakowe Wiert³a-œwidry Wiert³a do drewna CV Wiert³a-œrodkowce Wiert³o piórowe do drewna Wiert³a szalunkowe Wiert³a-sedniki do drewna Uniwersalne pi³y otwornice Pi³y otwornice HSS-BiM MATERIA Y ŒCIERNE POLEROWANIE Do szlifierek uniwersalnych Do szlifierek oscylacyjnych typu Delta Do szlifierek mimoœrodowych Do szlifierek oscylacyjnych Taœmy szlifierskie Talerze podporowe i kr¹ ki fibrowe Œciernice lamelowe Tarcze polerskie Walce polerskie Osprzêt do szczotkowania FREZY ŒCIERNICE TRZPIENIOWE Z chwytem o œrednicy 8 Program frezów do metalu Œciernice trzpieniowe POZOSTA Y OSPRZÊT PI Y TARCZOWE Pi³y tarczowe: POWER CUT Pi³y tarczowe: PRECISION CUT Pi³y tarczowe: MULTI CUT WIERT A DO DREWNA PI Y OTWORNICE Mieszad³a Zszywki i gwoÿdzie Matryce i stemple No e dwustronne No e strugarskie Laski kleju Worki, filtry do odkurzaczy

6 SYSTEM EKSPOZYCYJNY 6

7 SYSTEM EKSPOZYCYJNY SYSTEM EKSPOZYCYJNY PRAWID OWO WYEKSPONOWANY OSPRZÊT - WSZYSTKO WIDAÆ Z DALEKA! Optymalne wykorzystanie powierzchni sprzeda owej. Dziêki wieszakom umo liwiaj¹cym zawieszenie produktów jeden za drugim na tej samej powierzchni mo na wyeksponowaæ o 40% wiêcej towaru. System mo na ³atwo dopasowaæ do swoich potrzeb dziêki ró nym szerokoœciom rega³ów. Monta jest ³atwy i nie wymaga zastosowania narzêdzi. Metabo. Work. Don t play. 7

8 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Wszystkie produkty, które pokazujemy w katalogu, sprawdzaj¹ siê w najtrudniejszych zadaniach. Produkowane s¹ zgodnie z najbardziej wymagaj¹cymi procedurami kontroli jakoœci, które podlegaj¹ ci¹g³ym ulepszeniom. Dziêki temu nasz osprzêt jest idealnie dopasowany do Pañstwa urz¹dzeñ Metabo. I oczywiœcie nadaje siê do zastosowania w elektronarzêdziach innych producentów Metabo. Work. Don t play. Brzeszczoty do wyrzynarek W ofercie Metabo mamy brzeszczoty do ka dego zastosowania: np. brzeszczot Professional to gwarancja idealnego ciêcia w drewnie; Professional Premium do obróbki metali to idealne ciêcie, du a ywotnoœæ i wytrzyma³oœæ. Diamentowe tarcze tn¹ce Idealnie nadaj¹ siê do precyzyjnej obróbki betonu i kamienia naturalnego. Syntetyczne diamenty najwy szej jakoœci, laserowo zespawane segmenty i specjalnie hartowane elementy zapewniaj¹ du ¹ wytrzyma³oœæ i bezpieczeñstwo. Tarcze szlifierskie do obróbki stali szlachetnej Zapewniaj¹ idealne wyniki obróbki powierzchni ze stali szlachetnej: np. lamelowy talerz polerski Kombi (KLS) - szybko, ³atwo i pewnie - p³ynne przejœcie od usuwania materia³u po delikatny szlif. Uchwyty wiertarskie Precyzja w ka dym detalu, np. nowy szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus S M CT z wyj¹tkowo wytrzyma³ymi i odpornymi szczêkami. Tarcze tn¹ce i szlifierskie Dostarczamy je, korzystaj¹c z ponad piêædziesiêcioletniego doœwiadczenia w produkcji tego typu materia³ów, np. nowa tarcza tn¹ca Flexiarapid Super Inox o gruboœci 0,8, zapewnia czyste i dok³adne ciêcie. 8

9 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT FUNKCJONALNY 9

10 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO URZ DZEÑ SDS-plus i SDS-max ¹czówki ¹czówka SDS-max / SDS - plus ¹czówka SDS-max / wieloklin ¹czówka wieloklin / SDS-max ¹czówka wieloklin / SDS-plus ¹czówka SDS-max / z gwintem Ratio ¹czówka z gwintem wewnêtrznym Ratio i koñcówk¹ mocuj¹c¹ SDS-max, d³ugoœæ 9, do ³¹czówki mocuj¹cej 6.399, koronek frezarskich i do zamontowania koronek wiertarskich przy u yciu nawiertaka centruj¹cego Osprzêt do odsysania py³u Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 4-0 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 6-40 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Rêkojeœæ do przystawek do odsysania - do mocowania urz¹dzeñ odci¹gaj¹cych py³y na szyjce maszyn W¹ odsysaj¹cy - z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej O i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej O Przejœciówka O 3/8 Z³¹czka O /3 Zestaw do odsysania - do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 otworu mocowania: 43 Sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-0, rêkojeœæ, w¹ odsysaj¹cy O 8 (d³ugoœæ m), przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych Pozosta³y osprzêt ¹czówka Z gwintem / - 0 UNF do ³¹czówki 6.83 przy pracy z wiert³ami i koronkami z gwintem Ratio ¹czówka ¹czówka z gwintem / - 0 UNF do uchwytu wiertarskiego i szeœciok¹tu /4 (6,3 ) do koñcówek wkrêtakowych z tulej¹ mocuj¹c¹ koñcówki Tuleja zaciskowa do koñcówek wkrêtakowych Do mocowania koñcówek wkrêtakowych i koñcówek nasadowych z szeœciok¹tem /4 (6,3 ) we wrzecionach wiertarek i wiertarek udarowych z gwintem wrzeciona / - 0 UNF i szeœciok¹tem wewnêtrznym /4 (6,3 )

11 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO WIERTAREK Sworznie sto kowe do uchwytów wiertarskich do wiertarki B3/3 sto ka Morse a MK 3 MK 3 MK 3 MK 3 - Hartowane i szlifowane - Do uchwytów wiertarskich z wewnêtrznym sto kiem - Zgodnie z norm¹ przemys³ow¹ DIN 38 Sto ek uchwytu wiertarskiego B 6 B 8 B J 6 ca³kowita sworznia sto kowego Ciê ar kg 0,3 0,3 0,39 0, Tuleje redukcyjne do narzêdzi ze sto kiem Morse a do wiertarki B3/3 - Wykonanie standardowe - Spe³niaj¹ wymogi DIN 8 - Szlifowany sto ek zewnêtrzny sto ka Morse a Wewnêtrzna œrednica sto ka Morse a ca³kowita Ciê ar kg MK 3 MK 99 0, MK 3 MK 0, Wybijak Nadaje siê do maszyny ze sto kiem Morse a ca³kowita MK , Ciê ar kg Adapter do uchwytów wiertarskich do elektromagnetycznego zespo³u frezuj¹co-wierc¹cego MAG 83 Do uchwytów wiertarskich z gwintem wewnêtrznym / - 0 UNF 6.0 Osprzêt do odsysania py³u Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 4-0 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 6-40 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Rêkojeœæ do przystawek do odsysania - do mocowania urz¹dzeñ odci¹gaj¹cych py³y na szyjce maszyn W¹ odsysaj¹cy - z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej O i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej O Przejœciówka O 3/8 Z³¹czka O /3 Zestaw do odsysania - do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 otworu mocowania: 43 Sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-0, rêkojeœæ, w¹ odsysaj¹cy O 8 (d³ugoœæ m), przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych

12 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Pozosta³y osprzêt Hak Hak z prostym mechanizmem zatrzaskowym, do bezpiecznego zawieszania maszyny na rusztowaniu lub drabinie Do SE 800, SE 4000 Do BE 4006, BE 400 Do BHE 0 Compact Uchwyt pomocniczy do wiertarek i wiertarek udarowych otworu mocowania: 43 Uchwyt pomocniczy w wersji wyd³u onej do wiertarek i wiertarek udarowych otworu mocowania: 43 Zestaw do odsysania Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 otworu mocowania: 43 W sk³ad zestawu wchodz¹: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-0, rêkojeœæ, w¹ odsysaj¹cy O 8 (d³ugoœæ m), przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych Podstawa wiertarska Konstrukcja mechaniki posuwowej umo liwia maks. g³êbokoœæ ciêcia do 6 - Asymetryczne po³o enie kolumny do p³yty podstawowej umo liwia obróbkê wiêkszych przedmiotów - Nieograniczony dostêp do elementów obs³ugi wiertarki i podstawy zapewnia zakrzywiony wysiêgnik - Nie ma niebezpieczeñstwa zranienia ewent. z³amania wiert³a dziêki bezpiecznemu ustawieniu podstawy na odpowiedniej wysokoœci - Stabilna podstawa z rowkami do mocowania imad³a maszynowego - Regulowana g³êbokoœæ wkrêcania Wysiêg w œwietle: 6, skok roboczy: 6, wysokoœæ s³upa: 00, œrednice s³upów: 40, otwór mocowania: 43, p³yta g³ówna: 0 x 3 Ciê ar:, kg Imad³o maszynowe 04 Szerokoœæ szczêk: 80 Zakres mocowania: 86 Imad³o maszynowe 038 Szerokoœæ szczêk: 00 Zakres mocowania: OSPRZÊT DO MIESZAREK ¹czówka z gwintem wewnêtrznym M 4 Do maszyn z innym mocowaniem wrzeciona Gniazdo: / - 0 UNF, M 4 Gwint wewnêtrzny Adapter do szybkiej wymiany Do prostego demonta u i ponownego monta u mieszade³ w celu wymiany lub czyszczenia

13 OSPRZÊT FUNKCJONALNY DOBÓR AKUMULATORÓW DO NARZÊDZI METABO Akumulatory Li-Ion Compact/ Plus/ Extreme Compact Plus Extreme 4,4 V,3 Ah 4,4 V, Ah 8 V,3 Ah 8 V, Ah 36 V, Ah 4,4 V,6 Ah 8 V, Ah 8 V,6 Ah 4,4 V 3 Ah 4,4 V 4 Ah 8 V 3 Ah 8 V 4 Ah Elektronarzêdzie BS 4.4 Li BS 8 Li BS 4,4 LT Quick BS 4,4 LT Impuls BS 4,4 LTX Impuls BS 8 LT Quick BS 8 LT Impuls BS 8 LTX Quick BS 8 LTX Impuls SB 4,4 LT Impuls SB 4,4 LTX Impuls SB 8 LT Impuls SB 8 LTX Impuls SSD 4.4 LT SSW 4,4 LT SSD 8 LT SSW 8 LT ASE 8 LTX W 8 LTX W 8 LTX KSA 8 LTX STA 8 LTX BHA 8 LT BHA 36 LTX Compact AHS 36 V RC ULA adowarki ASC ASC BRAK FOTO Elektronarzêdzie BS NiCd PowerMaxx Li (nowy) PowerMaxx (stary) PowerMaxx PowerMaxx Pro PowerMaxx Basic PowerGrip (nowy) PowerGrip (stary) PowerImpact KHA 4 Bh EA 4 S- R+L PowerCutter Li PowerCutter Li Pro PowerTrier Li PowerTrier Li Pro PowerGrip Flashlight PowerLED / / Li-lon, V/, Ah Li-lon 7, V/, Ah Li-lon 7, V/, Ah NiCd 4,8 V/, Ah NiCd Power V/,7 Ah NiCd 4,4 V/ 4,0 Ah Li-lon 0,8 V/, Ah Li-lon 0,8 V/ 3,0 Ah adowarki ASC ASC AC Plus ACS Plus AC ACS ASS adowarka h, 4,8 V C 4 (Car) ICS 0 IC C 60 (Car) LC 60 LC 40 * z adapterem / * * * * 3

14 OSPRZÊT FUNKCJONALNY AKUMULATORY - modele z lat: Akumulatory NiCd serii 3 9,6 V,4 Ah 9,6 V Ah V, Ah V,4 Ah V Ah V,4 Ah,6 V, Ah,6 V,4 Ah 8 V, Ah 8 V Ah 8 V,4 Ah Elektronarzêdzie BS 9.6 BST 9.6 BS 9.6 Impuls BST 9.6 Impuls BST SP BST Euro BS Impuls BST Impuls BST Plus BST Impuls + BS Plus BST.6 Impuls BST.6 Plus BS.6 Plus BST 8 Impuls BST 8 Plus BS 8 Plus BST 8 SP BSP Plus BSP.6 Plus BSP 8 Plus SB Impact SBT Plus SBT.6 Plus SBP Plus SBP 8 Plus KSA 8 ULA / / / / adowarka AC Plus ACS Plus AC ACS ASS C 4 (Car) ICS 0 IC C 60 (Car) / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * z adapterem Akumulatory AIR COOLED NiCd Li-Ion 9,6 V,4 Ah 9,6 V Ah V,4 Ah V Ah 4,4 V,4 Ah 4,4 V Ah 8 V,4 Ah 8 V Ah V, Ah 4,4 V, Ah 8 V, Ah Elektronarzêdzie BZ 9.6 SP BZ SP BSZ 9.6 BSZ 9.6 Impuls BS SP BSZ BSZ Impuls BSZ 4.4 BSZ 4.4 Impuls BSZ 8 BSZ 8 Impuls BSZ (Li) Partner Edition BSZ (Li) Partner Edition SBZ 4.4 Impuls SBZ 8 Impuls BSZ Premium SSP KSAP 8 ASE 8 BHA 8 ULA / adowarka AC Plus ACS Plus AC ACS C 4 (Car) ICS 0 IC C 60 (Car) / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * z adapterem

15 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO NARZÊDZI AKUMULATOROWYCH 7, V Osprzêt do wkrêtarkek akumulatorowych PowerGrip Li Akumulator 7, V,, Ah, Li-lon Akumulator 7, V,, Ah, Li-lon 6.48 Osprzêt do wiertarko-wkrêtarkek akumulatorowych PowerMaxx Li Przystawka k¹towa do wkrêcania do PowerMaxx Do ³atwego wkrêcania œrub w miejscach trudno dostêpnych - Magnetyczny uchwyt koñcówek wkrêtakowych z trzpieniem 6-k¹tnym /4 (6,3 ) - Przek³adnia ze specjalnej stali - Do maszyn z obrotami prawo/lewo 6.60 ) Wyposa enie standardowe do PowerMaxx Li Pro adowarka LC 60, 7, V EU 6.76 AKUMULATORY I ADOWARKI DO NARZÊDZI AKUMULATOROWYCH Akumulatory NiCd Napiêcie akumulatora V Akumulatory NiCd serii 7, 9,6 9,6,0,0 Akumulatory NiCd serii 3 9,6,0,0,6 8,0 8,0 9,6,0,0,6 8,0 Akumulatory NiCd serii 3,0 Akumulatory NiCd AIR COOLED 9,6 9,6,0,0 4,4 4,4 8,0 8,0 Akumulatory NiCd do PowerGrip/ PowerMaxx 4, Pojemnoœæ akumulatora Ah,40,40,70,70,00,00,00,,,,40,40,40,40,40,00,70,40,00,40,00,40,00,40,00, * 6.070* 6.07* 6.073* 6.373* 6.378* 6.379* * * * * * * * * 6.387* 6,4* 6.470* 6.47* 6.473* 6.474* 6.47* 6.476* 6.477* 6.478* 6.388* Do wyczerpania zapasów magazynowych

16 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Akumulatory Li-lon AIR COOLED Napiêcie akumulatora V Akumulatory Li-lon AIR COOLED Serii 4,4 8,0 Akumulatory Li-lon AIR COOLED Compact 4,4 4,4 8,0 8,0 36,0 Akumulatory Li-lon AIR COOLED Plus 4,4 8,0 8,0 Pojemnoœæ akumulatora Ah,,,,3,,3,,,6,, Akumulatory Li-lon AIR COOLED Extreme 4,4 4,4 8,0 8,0 Akumulatory Li-lon 7, V 7, 7, Akumulatory Li-lon 0,8 V 0,8 0,8 3,0 4,0 3,0 4,0,,, 3, Akumulatory Li-lon, V,, adowarki uniwersalne Uniwersalna szybka ³adowarka ASC - Technologia AIR COOLED - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹ - Diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,3 Ah - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Uniwersalna szybka ³adowarka ASC - Technologia AIR COOLED - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹ - Diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,3 Ah - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz adowarka LC 60 - Do akumulatorów 7, V - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz adowarka h do PowerGrip/ PowerMaxx - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz adowarka LC 40 - Do akumulatorów 0,8 V - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz

17 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Szybkie ³adowarki Uniwersalna szybka ³adowarka AC - Do ³adowania wszystkich starszych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Uniwersalna szybka ³adowarka AC Plus - Do ³adowania wszystkich starszych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V oraz do nowego akumulatora Li-lon od 7, V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Super szybka ³adowarka ACS - Do ³adowania wszystkich starszych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania minut przy,4 Ah - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Super szybka ³adowarka ACS Plus - Do ³adowania wszystkich starych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V oraz do nowego akumulatora Li-lon od 7, V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Funkcja Refresh do konserwacji akumulatorów NiCd i NiMH - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Super szybka ³adowarka ASS Plus - Do ³adowania akumulatorów Metabo NiCd od 4 V, oraz akumulatora Li-lon od, V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Funkcja Refresh do konserwacji akumulatorów NiCd i NiMH - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Adapter do starszych ³adowarek Metabo Do ³adowania starszych modeli akumulatorów (od 98/ seria i ) w nowych ³adowarkach AIR COOLED, jak i do ³adowania akumulatorów AIR COOLED w starszych ³adowarkach POZOSTA Y OSPRZÊT DO NARZÊDZI 0,8-8,0 V Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX z systemem Quick Uchwyt szybkomocuj¹cy - szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym - do wierte³ o œrednicy, - 3 Szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych - ³atwa, szybka i wygodna wymiana mocowania koñcówek dziêki zastosowaniu systemu wymiany Quick - przeznaczone do stosowania do koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym /4, zgodnie z wytycznymi normy DIN 36-C6,3 oraz E 6,3 - pasuje do modeli Metabo: BS 4,4 LT Quick, BS 8 LTX Quick Szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa - szybki, wygodny, niewymagaj¹cy zastosowania narzêdzi monta - wrzeciono quick s³u ¹ce do zamocowania szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego oraz szybkowymiennego mocowania koñcówek wkrêtakowych magnetyczne mocowanie koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym /4 (6,3 ) - przeznaczona do stosowania przy obrotach w prawo i w lewo - do stosowania w urz¹dzeniach Metabo do max. 00 Nm - do wiertarko-wkrêtarek Metabo: BS 4,4 LT Quick, BS 8 LTX Quick NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ

18 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek PowerMaxx Przystawka k¹towa - u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach - szybki montaz bez u ycia dodatkowych narzêdzi NOWOŒÆ Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX bez systemu Quick Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania œrub - u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach - wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym do koñcówek wkrêtakowych, tulei mocuj¹cej - do maszyn z obrotami prawo/lewo - szybkoz³¹czka Metabo - stosunek prze³o enia : Otwór mocowania: 43 Gwint wrzeciona: / - 0 UNF Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym: /4 (6,3 ) Ciê ar: 0, kg 6.78 Przystawka do wiertarko-wkrêtarki akumulatorowej BS 8 LTX Quick Przystawka Power X3 - zwiêksza moment obrotowy 3-krotnie (do 0 Nm) NOWOŒÆ 6.73 Pozosta³y osprzêt do wiertarko-wkrêtarek z systemem Quick Pompa BPV 03 - Samozasysaj¹ca - Nadaje siê do napêdów o liczbie obrotów do 3400 /min - Szybkoz³¹czka Metabo Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia: l/h. Maksymalna wysokoœæ ssania: 4 m. Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 0 m Otwór mocowania: 43. Króciec do przy³¹czenia wê a: R 3/4. Ciê ar: 0,6 kg Pompa BPV 0 - Samozasysaj¹ca - Nadaje siê do napêdów o liczbie obrotów do 600 /min - Mocowana jest swoim czopem do uchwytu wiertarskiego jednostki napêdzaj¹cej Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia:.00 l/h Maksymalna wysokoœæ ssania: m Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 4 m Króciec do przy³¹czenia wê a: /. Ciê ar: 0, kg Nakrêtka szeœciok¹tna Z gwintem wewnêtrznym / - 0 UNF do napêdzania przystawki k¹towej 6.78 lub pompy przez maszyny, które maj¹ wrzeciono z gwintem / 0 - UNF, lecz nie maj¹ na wrzecionie gniazda mocuj¹cego, wymagana jest nakrêtka szeœciok¹tna Rozm. klucza 9 z gwintem wewnêtrznym / 0 - UNF

19 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO WKRÊTAREK SIECIOWYCH Magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów SM - Magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów SM - - Do pracy ze standardowymi paskami z osadzonymi wkrêtami - Precyzyjnie ustawiana g³êbokoœæ wkrêcania wkrêtów - Pasuje do wkrêtarek SE 800, SE Wytrzyma³a i lekka konstrukcja wykonana ze stopu aluminium Maksymalna d³ugoœæ wkrêtu: -. Maksymalna œrednica wkrêtu:. Maksymalna œrednica ³ba wkrêtu: 9, Przystawki k¹towe do wkrêcania Przystawka k¹towa do wkrêcania 4 Nm z uchwytem - Nadaje siê do wkrêtarek akumulatorowych do maks. 4 Nm i maks. 400 obr./min - Wymiar naro ny tylko - Magnetyczny uchwyt do koñcówek wkrêtakowych - Z gniazdem 6-k¹tnym /4" (6,3 ) - Przek³adnia ze specjalnej stali - Do maszyn z obrotami prawo/lewo - Rêkojeœæ mocuj¹ca przestawialna w pozycjach, uchwyt zdejmowalny przy pracy maszynowej, nachylenie k¹ta 0 - Do ³atwego wkrêcania œrub w miejscach trudno dostêpnych Przystawka k¹towa 4 Nm z zestawem bitów Przystawka k¹towa z demontowalnym uchwytem i 40-czêœciowym zestawem koñcówek wkrêtakowych - Zestaw koñcówek wkrêtakowych sk³ada siê z: Philips wielkoœæ 0,, i 3; Pozidriv, wielkoœæ 0,, i 3. Do wkrêtów z rowkiem 0,6, 0,8 i,0. Do œrub z wewnêtrznym czworok¹tem, rozmiar, i 3. Z szeœciok¹tem wewnêtrznym, wielkoœæ,,,,, 3, 4, i 6. Z szeœciok¹tem zewnêtrznym,,, 6, /4" (6,3 ), 7, 8, 9, 3/8" (9,3 ) i 0. Torx wielkoœæ TX 7, 8, 9, 0,, 0,, 7 i. ¹czówka. przed³u ki magnetyczne 40,, w kasetce z tworzywa sztucznego Przystawka k¹towa 7 Nm - Do profesjonalnego zastosowania - Nadaje siê do wkrêtarek akumulatorowych do maks. 7 Nm i maks. 000 obr./min - Wymiar naro ny tylko 0 - Uchwyt do koñcówek wkrêtakowych z szybkoz³¹czem - Z gniazdem 6-k¹tnym /4" (6,3 ) - Przek³adnia ze specjalnej stali - Do maszyn z obrotami prawo/lewo - Rêkojeœæ mocuj¹ca przestawialna w pozycjach z przyciskiem blokuj¹cym - Przystawka k¹towa z nachyleniem k¹ta 0 - Do ³atwego wkrêcania œrub w miejscach trudnodostêpnych Przystawka k¹towa 7 Nm z zestawem bitów Przystawka k¹towa i 3-czêœciowy zestaw bitów w praktycznym, wytrzyma³ym pude³ku z tworzywa sztucznego z du ym okienkiem i dodatkowym schowkiem na osprzêt - Zestaw koñcówek wkrêtakowych sk³ada siê z: x przed³u ka uchwytu do koñcówek wkrêtakowych 0 ze stali szlachetnej; x Phillips wlk. 0, x Phillips wlk. ; 4x Phillips wlk., x Phillips wlk. 3; x Pozidriv wlk. 0, x Pozidriv wlk. ; 4x Pozidriv wlk., x Pozidriv wlk. 3. Wkrêty z rowkiem 3,0 -,0-6,0 x Torx TX 0, x Torx TX, 3x Torx TX 0, 3x Torx TX, x Torx TX, x Torx TX 40, x przed³u ka do klucza nasadowego Pozosta³y osprzêt Adapter - Z zewnêtrznym 4-k¹tem /4 (6,3 ) i gniazdem 6-k¹tnym /4 (6,3 ) - ca³kowita: 0 Hak - Do SE 800, SE 4000, BE 4006, BE 400, BHE 0 Compact - Hak z prostym mechanizmem zatrzaskowym - Do bezpiecznego zawieszania maszyny na rusztowaniu lub drabinie

20 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO SZLIFIEREK K TOWYCH Os³ony ochronne tarczy tn¹cej, pó³zamkniête tarczy szlifierskiej 0 80 Przeznaczone do szlifierki klasy kompakt na tarczê oprócz W 680 i W 780 szlifierki klasy kompakt na tarczê oprócz W 680 i W 780 szlifierki klasy kompakt na tarczê 0 szlifierki klasy wy szej na tarczê 80 oprócz W 000/ WX 000 na tarczê 80 szlifierki klasy wy szej na tarczê oprócz W 000/ WX Os³ony ochronne z p³oz¹ prowadz¹c¹ Z króæcem do odsysania py³u kamiennego powstaj¹cego podczas ciêcia kamiennych p³yt tarczy szlifierskiej / Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia 9/ Pozosta³y osprzêt Ko³nierz podporowy - do wszystkich szlifierek k¹towych, oprócz W 8-00 Nakrêtka mocuj¹ca M 4 - do wszystkich szlifierek k¹towych z gwintem M 4 Nakrêtka mocuj¹ca Quick M 4 - do wszystkich dwurêcznych szlifierek k¹towych, równie innych producentów (wymagana minimalna wolna d³ugoœæ wrzeciona 0 ) Klucz dwutrzpieniowy Wykonanie: odgiêty tarczy szlifierskiej: / Wykonanie: prosty tarczy szlifierskiej: /0 Wykonanie: prosty tarczy szlifierskiej: 80/ Klucz maszynowy p³aski Klucz widlasty roz. klucza 9 Jednostronny klucz maszynowy p³aski 7 Przed³u ka Do pracy z talerzami podporowymi; zwiêksza odstêp pomiêdzy wrzecionem maszyn a talerzem podporowym o oko³o 3 Rêkojeœci do szlifierek k¹towych Uchwyt pa³¹kowy - przeznaczony do szlifierek k¹towych Metabo klasy wy szej Rêkojeœæ MVT Metabo VibraTech M4 - do szlifierek k¹towych Metabo klasy wy szej Rêkojeœæ MVT Metabo VibraTech M8 - do szlifierek k¹towych Metabo klasy kompakt i œredniej

21 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO POLEREK K TOWYCH Talerze polerskie i szlifierskie z rzepem Z rzepem, do mocowania osprzêtu, do polerowania i szlifowania Gruboœæ Pozosta³y osprzêt Przed³u ka - Do pracy z talerzami podporowymi; zwiêksza odstêp pomiêdzy wrzecionem maszyn a talerzem podporowym o oko³o 3 Os³ona r¹k - Do zamocowania pod dodatkow¹ rêkojeœci¹ szlifierki k¹towej przy pracach z talerzami podporowymi - Do wszystkich szlifierek k¹towych Trzpieñ mocuj¹cy Wymiary: O 0. chwytu: 8. : OSPRZÊT DO SZLIFIEREK TAŒMOWYCH Ramiê podporowe do pasa bezkoñcowego do szlifierek taœmowych BFE Przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 47 oraz 3 x 47 - Do szlifowania w w¹skich szczelinach - Do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami w deskach - Przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 47 - Do szlifowania w w¹skich szczelinach - Do do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi i rur, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami w deskach - Przeznaczone do taœm szlifierskich 3 x 47 - Do szlifowania w w¹skich szczelinach - Przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania rur - Przeznaczone do taœm szlifierskich 9 x 47 - Do szlifowania krawêdzi i powierzchni - Do szlifowania ³uków i przejœæ Osprzêt do szlifierek taœmowych BAE 7 Rama szlifierska - Do dok³adnego szlifowania du ych powierzchni szlifierk¹ taœmow¹ BAE Ogranicznik do ciêcia na d³ugoœæ - Do stacjonarnej pracy maszyny, przechy³ do szlifu ukoœnego do Podk³adki do taœm szlifierskich Z tkaniny powlekanej grafitem : Podk³adka do taœm szlifierskich Z blachy sprê ynowej z korkow¹ pow³ok¹, do zgrubnych prac szlifierskich z wysok¹ wydajnoœci¹ usuwania materia³u :

22 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO SZLIFIEREK OSCYLACYJNYCH TYPU DELTA Osprzêt do odsysania py³u W¹ odsysaj¹cy - z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej Ø i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej Ø 3 wê a: m wê a odsysaj¹cego: 9 Przejœciówka - do pod³¹czenia wê a odsysaj¹cego ze z³¹czk¹ Ø 3 do króæca Ø Z³¹czka - do pod³¹czenia wê a odsysaj¹cego 6.39 (œrednica z³¹czki /3 ) do odkurzacza domowego 0 worków na py³ - do kasety w DSE 0 Intec Króciec odsysaj¹cy - do zewnêtrznego systemu odpylania do DSE 0 / DSE 0 Intec Pozosta³y osprzêt Kaseta filtra do szlifierek oscylacyjnych FMS 00 Intec - kaseta worka na py³ z filtrem przeciwpy³owym Filtr karbowany do szlifierek oscylacyjnych FMS 00 Intec - filtr karbowany z poliestru do kasety filtra (6.60) 6.60 Z³¹czka do szlifierek oscylacyjnych FMS 00 Intec - z³¹czka Ø 3 do pod³¹czania do zwyk³ego odkurzacza P³yta szlifierska z mocowaniem na rzep do szlifierek mimoœrodowych FMS 00 Intec (jako czêœæ zamienna) - wymiary: 47 x Stopa na rzep do szlifierki oscylacyjnej DSE 0 Intec Skrobak do szlifierek oscylacyjnych typu Delta DSE 0 Intec - do ³atwego usuwania resztek farb i innych pozosta³oœci Szerokoœæ ostrza: Szerokoœæ ostrza: 0 Szerokoœæ ostrza: 70 Szerokoœæ ostrza: 0 - z wêglików spiekanych Szpachla - ze stali sprê ynowej Szerokoœæ ostrza:

Cennik Elektronarzędzia

Cennik Elektronarzędzia Cennik 2005 Elektronarzędzia Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI Multi-młotki str.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Elektronarzêdzia

CENNIK Elektronarzêdzia CENNIK 2007 Elektronarzêdzia UWAGI: Cennik obowiązuje od 26 marca 2007 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 Sanet Sp.J. Opata Hackiego, Gdynia 8 770 0 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 8 770 9 40 www.sanet-narzedzia.pl DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT 2011 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU

OSPRZĘT 2011 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU OSPRZĘT 0 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU DLACZEGO METABO? O PRZYDATNOŚCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZĘT Z ponad 80-letnich doświadczeń producenta elektronarzędzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowi ą zuje od 21 marca 2006 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześ niejszego uprzedzenia MODELE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu NARZĘDZIA RĘCZNE NARZĘDZIA TNĄCE I SKRAWAJĄCE Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 35 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ MN-60-20*,0 35 20 200 267589 MN-60-*,5 40 20 200 267596

Bardziej szczegółowo

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS

Bardziej szczegółowo

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA AKCJA ŒWI TECZNA WIERTARKA UDAROWA SBE 550 298 CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: 600 536 500 298 Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.07.2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową,

Bardziej szczegółowo

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) -

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - CENNIK 2010 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: )

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: ) CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: 01.03.2013) DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹,

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2013

Aktualizacja: CENNIK 2013 Aktualizacja: 01.08.2013 CENNIK 2013 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2014

Aktualizacja: CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.02.2014 CENNIK 2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE ... KAPÓWKI do 31 MAJA - klasa 2009 LTX KGS 254 I Plus Wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny gwarantuje optymalne parametry cięcia i bezgłośną pracę (KGS

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI INOX 2 INOX Spis treœci: 04-09 INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja ) CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: 01.12.2011; aktualizacja 6.2012) DLACZEGO METABO? TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 135 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ szt. szt. MN-60-210* 1,0 35 20 200 267589 MN-60-215* 1,5 40 20 200 267596 MN-60-220* 2,0 50 20 200

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.)

CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.) CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.) 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od: 1 czerwca 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.06.2017 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah Atuty Metabo ATUTY METABO 3-letnia gwarancja Metabo Na wszystkie maszyny udzielamy

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M

Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Z silnikiem spalinowym G 4.10 M Urządzenie wysokociśnieniowe napędzane silnikiem spalinowym. Do zastosowania w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej. Wyposażone w silnik o mocy 2,8 KM. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Y BUDOWLANE

MATERIAŁY Y BUDOWLANE MATERIAŁY Y BUDOWLANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO OBRÓBKI BKI MATERIAŁÓW W BUDOWLANYCH 1 SPIS TREŚCI SAITDISC dyski fibrowe str. 3 SAITRIS tarcze półelastyczne str. 12 SAITRON dyski półelastyczne str. 5 SAITOR

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.)

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) 2 UWAGI: - aktualizacja: 1 listopada 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Listwa mota owa 65.1000.01

Listwa mota owa 65.1000.01 Pomoce monta owe Listwa mota owa 65.1000.01 - matryca do wiercenia pozycji mocowania pod prowadnice korpusu, si³owniki, prowadniki i adaptery - wzornik mo na stosowaæ na zmontowanym lub niezmontowanym

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego

Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Zestaw regulacyjny do grzejników i ogrzewania pod³ogowego Arkusz znormalizowany 1 8100 25 Wydanie 1105 Wymiary monta owe w mm Przy³¹cza rozdzielacza: 6 szt. G 3/4" ze sto kiem Wymiary Zastosowanie rurki

Bardziej szczegółowo

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny JESIEŃ 2012 ELEKTRONARZĘDZIA WKRĘTAK AUTOSELECT 3,6 V AS36LN WKRĘTAK GYRO DRIVER 3,6 V BDCS36G 189zł Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny 199zł P ierwszy na swiecie sterowany ruchem d loni wkretak

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

Cykle produkcji paska z jednego elementu

Cykle produkcji paska z jednego elementu Cykle produkcji paska z jednego elementu /Skórê kroimy na pasy, kolejno wycinamy koñcówkê, wybijamy dziurki, znakujemy (stemplujemy), wycinamy pocz¹tek/ WYCINANIE KOÑCA DZIURKOWANIE CIÊCIE NA PASY STEMPLOWANIE

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2 Spis treści Wiertarka udarowa 1050 W 2 Szlifierka kątowa 230 mm 8 Wiertarka udarowa 800 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9 Wiertarka udarowa 600 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 125 mm 9 Wiertarka udarowa

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego AÑCUCHOWE SYSTEMY TN CE Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego E21 mocna, jednofazowa pi³a do ciêcia ró norodnych materia³ów 230 V / 50 Hz / 2,0 kw 4500 obr/min (drewno), 2000 obr/min (ceg³a) automatyczne

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015 2015 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 15.05.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2014

Katalog z cennikiem 2014 Katalog z cennikiem 2014 Aktualizacja: 01.10.2014 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - klasa 10,8 - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK WIOSNA 2011 Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50 Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB Akumulatory 12V / 1,2 Ah Czas ładowania 3 godz. Uchwyt szybkozaciskowy 10 mm Prędkość obrotowa 0-750/min w prawo / w lewo Moment

Bardziej szczegółowo

KOLANO 90 O N/N Z EKSPANDERAMI

KOLANO 90 O N/N Z EKSPANDERAMI dla rury A L M1 M2 KOLANO 90 O N/N Z EKSPANDERAMI 20382 16-16 16-2 66.00 66.00 52.50 52.50 20386 20-20 20-2 71.50 71.50 55.50 55.50 20388 26-26 26-3 82.00 82.00 61.50 61.50 20390 32-32 32-3 94.00 94.00

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek

56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek 56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej 57 Wszechstronność bez kompromisów Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Klasa Średnia K 4.500 T 250

Klasa Średnia K 4.500 T 250 Klasa Średnia K 4.500 T 250 Urządzenia K 4 z linii X-Range przeznaczone są do regularnych porządków wokół domu i w ogrodzie. Skutecznie usuwają zarówno lekkie jak i uporczywe zabrudzenia z różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA Lato 2012 Ceny w ulotce są cenami netto, od których nie obowiązuje dodatkowy rabat handlowy. Elektronarzędzia DEWALT dostępne w ofercie STALCO od 20.08.2012 w platformie dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

MŁOTY SDS-max PRZEMOC UJARZMIONA. 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl

MŁOTY SDS-max PRZEMOC UJARZMIONA. 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl MŁOTY SDSmax PRZEMOC UJARZMIONA 3letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl MŁOTY SDSmax WIĘCEJ MOCY, MNIEJ WYSIŁKU. Tylko najmocniejsi podołają najcięższym wyzwaniom. Obowiązuje to szczególnie

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Technika akumulatorowa

Technika akumulatorowa Technika akumulatorowa Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 100-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 121-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 151-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2015

Katalog z cennikiem 2015 Katalog z cennikiem 2015 Aktualizacja: 12.01.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 PL PL Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 2 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strug ręczny... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE Wiertarki pistoletowe, kàtowe i proste ze standardowymi i bezkluczowymi uchwytami wiertarskimi. Wkr tarki pistoletowe i proste. 35 7802A oraz 7802AKC Wiertarki pistoletowe

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA PROMOCJA DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2015 Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion 180 obr./min

Bardziej szczegółowo

Producent, model zaoferowanego sprzętu. 1 szt. 1 szt. 4 kpl.

Producent, model zaoferowanego sprzętu. 1 szt. 1 szt. 4 kpl. ... (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Zakup i dostawa sprzętu do pracowni rzeźby i ceramiki Centrum Aktywności Twórczej w Ustce Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej l Zapobiega

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 ELEKTRONARZĘDZIA TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne szlifierki narzêdziowe do wierte³ skrêtnych i gwintowników

Precyzyjne szlifierki narzêdziowe do wierte³ skrêtnych i gwintowników KINPOL s.c Precyzyjne szlifierki narzêdziowe do wierte³ skrêtnych i gwintowników Szlifierki narzêdziowe do wierte³ skrêtnych MICRA 10 - MICRA10 INTEGRAL Szlifierki narzêdziowe MICRA 10 i MICRA 10 INTEGRAL

Bardziej szczegółowo

1 Obróbka. Narzędzia do gwintowania 1/163. Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek EN DIN 2184 DIN 1814 HSS. skrawaniem

1 Obróbka. Narzędzia do gwintowania 1/163. Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek EN DIN 2184 DIN 1814 HSS. skrawaniem Narzędzia gwintowania Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek " Wykonanie: Dostawa w wysokojakościowej walizce z wkładkami piankowymi, zapewniającymi perfekcyjną obsługę i przechowywanie narzędzi. 2184

Bardziej szczegółowo