Aktualizacja: PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012"

Transkrypt

1 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0

2 DLACZEGO METABO...

3 DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej klasy wiemy, e optymalne wyniki pracy zale ¹ w du ej mierze od jakoœci zastosowanych narzêdzi. Najwy szej jakoœci osprzêt Metabo jest nie tylko perfekcyjnie dostosowany do maszyn Metabo, lecz nadaje siê te optymalnie do stosowania w wielu urz¹dzeniach innych producentów. Bo nawet najlepsze urz¹dzenie jest warte tyle, ile zastosowany z nim osprzêt. Metabo. Work. Don t play. 3

4 SPIS TREŒCI OSPRZÊT FUNKCJONALNY Osprzêt do urz¹dzeñ SDS-plus i SDS-max Osprzêt do wiertarek Osprzêt do mieszarek Dobór akumulatorów do narzêdzi Metabo Osprzêt do narzêdzi akumulatorowych 7, V Akumulatory i ³adowarki Pozosta³y osprzêt do narzêdzi 0,8-8,0 V Osprzêt do wkrêtarek sieciowych Osprzêt do szlifierek k¹towych Osprzêt do polerek k¹towych Osprzêt do szlifierek taœmowych Osprzêt do szlifierek oscylacyjnych typu Delta Osprzêt do szlifierek oscylacyjnych Osprzêt do szlifierek mimoœrodowych Osprzêt do szlifierek prostych Osprzêt do frezarek do lakieru Osprzêt do frezarek górnowrzecionowych Osprzêt do strugów Osprzêt do wyrzynarek Osprzêt do pilarek tarczowych Osprzêt do zszywaczy Osprzêt do no yc do ywop³otu Œrodki ochrony osobistej Osprzêt do odkurzaczy specjalistycznych Osprzêt do dmuchaw gor¹cego powietrza Skrzynki Metadepot Skrzynki Metabox Walizki i skrzynki narzêdziowe OSPRZÊT EKSPLOATACYJNY OBRÓBKA STALI NIERDZEW NEJ I METALI NIE ELAZNYCH WIERT A UDAROWE D UTA Pasy bezkoñcowe Lamelowe talerze szlifierskie Kr¹ ki œcierne z w³ókniny prasowanej Pozosta³y osprzêt Wiert³a SDS-plus D³uta SDS-plus Koronki wiertarskie SDS-plus Wiert³a SDS-max D³uta SDS-max Koronki wiertarskie SDS-max ŒCIERNICE I TARCZE TN CE DO METALU TARCZE DIAMENTOWE Tarcze diamentowe Œciernice garnkowe Korony diamentowe UCHWYTY WIERTARSKIE Œciernice do obróbki zgrubnej Tarcze tn¹ce Tarcze szlifierskie Œciernice garnkowe Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie do wiercenia udarowego Szybkomocuj¹ce uchwyty wiertarskie bezudarowe Uchwyty wiertarskie zêbate Szybkomocuj¹ce uchwyty do urz¹dzeñ z udarem elektropneumatycznym Uchwyty wiertarskie do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX z systemem Quick

5 SPIS TREŒCI WIERT A DO METALU Wiert³a do metalu HSS-R Wiert³a do metalu HSS-G Wiert³a do metalu HSS-Co Wiert³a do metalu HSS-TiN FREZY TREPANACYJNE Frezy trepanacyjne HSS Frezy trepanacyjne HSS Frezy trepanacyjne HM Frezy trepanacyjne: RAPID CUT Pozosta³y osprzêt BRZESZCZOTY Z chwytem jednoskokowym ( t ) Z chwytem uniwersalnym Jak dobieraæ brzeszczot do aplikacji BRZESZCZOTY SZABLASTE Jak dobieraæ brzeszczot do aplikacji Brzeszczoty do metalu Brzeszczoty do drewna i metalu Brzeszczoty do drewna z gwoÿdziami Brzeszczoty do zastos. specjalnych KOÑCÓWKI WKRÊTAKOWE WIERT A UDAROWE Z UCHWYTEM WALCOWYM Wiert³a do kamienia Wiert³a do betonu Wiert³a uniwersalne Wiert³a do szk³a Wiert³a diamentowe Koñcówki wkrêtakowe Wiert³a-œwidry Wiert³a do drewna CV Wiert³a-œrodkowce Wiert³o piórowe do drewna Wiert³a szalunkowe Wiert³a-sedniki do drewna Uniwersalne pi³y otwornice Pi³y otwornice HSS-BiM MATERIA Y ŒCIERNE POLEROWANIE Do szlifierek uniwersalnych Do szlifierek oscylacyjnych typu Delta Do szlifierek mimoœrodowych Do szlifierek oscylacyjnych Taœmy szlifierskie Talerze podporowe i kr¹ ki fibrowe Œciernice lamelowe Tarcze polerskie Walce polerskie Osprzêt do szczotkowania FREZY ŒCIERNICE TRZPIENIOWE Z chwytem o œrednicy 8 Program frezów do metalu Œciernice trzpieniowe POZOSTA Y OSPRZÊT PI Y TARCZOWE Pi³y tarczowe: POWER CUT Pi³y tarczowe: PRECISION CUT Pi³y tarczowe: MULTI CUT WIERT A DO DREWNA PI Y OTWORNICE Mieszad³a Zszywki i gwoÿdzie Matryce i stemple No e dwustronne No e strugarskie Laski kleju Worki, filtry do odkurzaczy

6 SYSTEM EKSPOZYCYJNY 6

7 SYSTEM EKSPOZYCYJNY SYSTEM EKSPOZYCYJNY PRAWID OWO WYEKSPONOWANY OSPRZÊT - WSZYSTKO WIDAÆ Z DALEKA! Optymalne wykorzystanie powierzchni sprzeda owej. Dziêki wieszakom umo liwiaj¹cym zawieszenie produktów jeden za drugim na tej samej powierzchni mo na wyeksponowaæ o 40% wiêcej towaru. System mo na ³atwo dopasowaæ do swoich potrzeb dziêki ró nym szerokoœciom rega³ów. Monta jest ³atwy i nie wymaga zastosowania narzêdzi. Metabo. Work. Don t play. 7

8 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Wszystkie produkty, które pokazujemy w katalogu, sprawdzaj¹ siê w najtrudniejszych zadaniach. Produkowane s¹ zgodnie z najbardziej wymagaj¹cymi procedurami kontroli jakoœci, które podlegaj¹ ci¹g³ym ulepszeniom. Dziêki temu nasz osprzêt jest idealnie dopasowany do Pañstwa urz¹dzeñ Metabo. I oczywiœcie nadaje siê do zastosowania w elektronarzêdziach innych producentów Metabo. Work. Don t play. Brzeszczoty do wyrzynarek W ofercie Metabo mamy brzeszczoty do ka dego zastosowania: np. brzeszczot Professional to gwarancja idealnego ciêcia w drewnie; Professional Premium do obróbki metali to idealne ciêcie, du a ywotnoœæ i wytrzyma³oœæ. Diamentowe tarcze tn¹ce Idealnie nadaj¹ siê do precyzyjnej obróbki betonu i kamienia naturalnego. Syntetyczne diamenty najwy szej jakoœci, laserowo zespawane segmenty i specjalnie hartowane elementy zapewniaj¹ du ¹ wytrzyma³oœæ i bezpieczeñstwo. Tarcze szlifierskie do obróbki stali szlachetnej Zapewniaj¹ idealne wyniki obróbki powierzchni ze stali szlachetnej: np. lamelowy talerz polerski Kombi (KLS) - szybko, ³atwo i pewnie - p³ynne przejœcie od usuwania materia³u po delikatny szlif. Uchwyty wiertarskie Precyzja w ka dym detalu, np. nowy szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus S M CT z wyj¹tkowo wytrzyma³ymi i odpornymi szczêkami. Tarcze tn¹ce i szlifierskie Dostarczamy je, korzystaj¹c z ponad piêædziesiêcioletniego doœwiadczenia w produkcji tego typu materia³ów, np. nowa tarcza tn¹ca Flexiarapid Super Inox o gruboœci 0,8, zapewnia czyste i dok³adne ciêcie. 8

9 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT FUNKCJONALNY 9

10 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO URZ DZEÑ SDS-plus i SDS-max ¹czówki ¹czówka SDS-max / SDS - plus ¹czówka SDS-max / wieloklin ¹czówka wieloklin / SDS-max ¹czówka wieloklin / SDS-plus ¹czówka SDS-max / z gwintem Ratio ¹czówka z gwintem wewnêtrznym Ratio i koñcówk¹ mocuj¹c¹ SDS-max, d³ugoœæ 9, do ³¹czówki mocuj¹cej 6.399, koronek frezarskich i do zamontowania koronek wiertarskich przy u yciu nawiertaka centruj¹cego Osprzêt do odsysania py³u Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 4-0 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 6-40 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Rêkojeœæ do przystawek do odsysania - do mocowania urz¹dzeñ odci¹gaj¹cych py³y na szyjce maszyn W¹ odsysaj¹cy - z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej O i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej O Przejœciówka O 3/8 Z³¹czka O /3 Zestaw do odsysania - do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 otworu mocowania: 43 Sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-0, rêkojeœæ, w¹ odsysaj¹cy O 8 (d³ugoœæ m), przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych Pozosta³y osprzêt ¹czówka Z gwintem / - 0 UNF do ³¹czówki 6.83 przy pracy z wiert³ami i koronkami z gwintem Ratio ¹czówka ¹czówka z gwintem / - 0 UNF do uchwytu wiertarskiego i szeœciok¹tu /4 (6,3 ) do koñcówek wkrêtakowych z tulej¹ mocuj¹c¹ koñcówki Tuleja zaciskowa do koñcówek wkrêtakowych Do mocowania koñcówek wkrêtakowych i koñcówek nasadowych z szeœciok¹tem /4 (6,3 ) we wrzecionach wiertarek i wiertarek udarowych z gwintem wrzeciona / - 0 UNF i szeœciok¹tem wewnêtrznym /4 (6,3 )

11 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO WIERTAREK Sworznie sto kowe do uchwytów wiertarskich do wiertarki B3/3 sto ka Morse a MK 3 MK 3 MK 3 MK 3 - Hartowane i szlifowane - Do uchwytów wiertarskich z wewnêtrznym sto kiem - Zgodnie z norm¹ przemys³ow¹ DIN 38 Sto ek uchwytu wiertarskiego B 6 B 8 B J 6 ca³kowita sworznia sto kowego Ciê ar kg 0,3 0,3 0,39 0, Tuleje redukcyjne do narzêdzi ze sto kiem Morse a do wiertarki B3/3 - Wykonanie standardowe - Spe³niaj¹ wymogi DIN 8 - Szlifowany sto ek zewnêtrzny sto ka Morse a Wewnêtrzna œrednica sto ka Morse a ca³kowita Ciê ar kg MK 3 MK 99 0, MK 3 MK 0, Wybijak Nadaje siê do maszyny ze sto kiem Morse a ca³kowita MK , Ciê ar kg Adapter do uchwytów wiertarskich do elektromagnetycznego zespo³u frezuj¹co-wierc¹cego MAG 83 Do uchwytów wiertarskich z gwintem wewnêtrznym / - 0 UNF 6.0 Osprzêt do odsysania py³u Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 4-0 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Przystawka do odsysania - do pracy z wiert³ami O 6-40 ; z ogranicznikiem g³êbokoœci wiercenia - do zamocowania przystawki na szyjce maszyny potrzebna jest rêkojeœæ Rêkojeœæ do przystawek do odsysania - do mocowania urz¹dzeñ odci¹gaj¹cych py³y na szyjce maszyn W¹ odsysaj¹cy - z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej O i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej O Przejœciówka O 3/8 Z³¹czka O /3 Zestaw do odsysania - do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 otworu mocowania: 43 Sk³ad zestawu: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-0, rêkojeœæ, w¹ odsysaj¹cy O 8 (d³ugoœæ m), przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych

12 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Pozosta³y osprzêt Hak Hak z prostym mechanizmem zatrzaskowym, do bezpiecznego zawieszania maszyny na rusztowaniu lub drabinie Do SE 800, SE 4000 Do BE 4006, BE 400 Do BHE 0 Compact Uchwyt pomocniczy do wiertarek i wiertarek udarowych otworu mocowania: 43 Uchwyt pomocniczy w wersji wyd³u onej do wiertarek i wiertarek udarowych otworu mocowania: 43 Zestaw do odsysania Do wszystkich maszyn z szyjk¹ mocuj¹c¹ o œrednicy 43 otworu mocowania: 43 W sk³ad zestawu wchodz¹: przystawka do odsysania do wierte³ O 4-0, rêkojeœæ, w¹ odsysaj¹cy O 8 (d³ugoœæ m), przejœciówka i z³¹czka do pod³¹czenia wê a do odkurzaczy uniwersalnych Metabo i odkurzaczy domowych Podstawa wiertarska Konstrukcja mechaniki posuwowej umo liwia maks. g³êbokoœæ ciêcia do 6 - Asymetryczne po³o enie kolumny do p³yty podstawowej umo liwia obróbkê wiêkszych przedmiotów - Nieograniczony dostêp do elementów obs³ugi wiertarki i podstawy zapewnia zakrzywiony wysiêgnik - Nie ma niebezpieczeñstwa zranienia ewent. z³amania wiert³a dziêki bezpiecznemu ustawieniu podstawy na odpowiedniej wysokoœci - Stabilna podstawa z rowkami do mocowania imad³a maszynowego - Regulowana g³êbokoœæ wkrêcania Wysiêg w œwietle: 6, skok roboczy: 6, wysokoœæ s³upa: 00, œrednice s³upów: 40, otwór mocowania: 43, p³yta g³ówna: 0 x 3 Ciê ar:, kg Imad³o maszynowe 04 Szerokoœæ szczêk: 80 Zakres mocowania: 86 Imad³o maszynowe 038 Szerokoœæ szczêk: 00 Zakres mocowania: OSPRZÊT DO MIESZAREK ¹czówka z gwintem wewnêtrznym M 4 Do maszyn z innym mocowaniem wrzeciona Gniazdo: / - 0 UNF, M 4 Gwint wewnêtrzny Adapter do szybkiej wymiany Do prostego demonta u i ponownego monta u mieszade³ w celu wymiany lub czyszczenia

13 OSPRZÊT FUNKCJONALNY DOBÓR AKUMULATORÓW DO NARZÊDZI METABO Akumulatory Li-Ion Compact/ Plus/ Extreme Compact Plus Extreme 4,4 V,3 Ah 4,4 V, Ah 8 V,3 Ah 8 V, Ah 36 V, Ah 4,4 V,6 Ah 8 V, Ah 8 V,6 Ah 4,4 V 3 Ah 4,4 V 4 Ah 8 V 3 Ah 8 V 4 Ah Elektronarzêdzie BS 4.4 Li BS 8 Li BS 4,4 LT Quick BS 4,4 LT Impuls BS 4,4 LTX Impuls BS 8 LT Quick BS 8 LT Impuls BS 8 LTX Quick BS 8 LTX Impuls SB 4,4 LT Impuls SB 4,4 LTX Impuls SB 8 LT Impuls SB 8 LTX Impuls SSD 4.4 LT SSW 4,4 LT SSD 8 LT SSW 8 LT ASE 8 LTX W 8 LTX W 8 LTX KSA 8 LTX STA 8 LTX BHA 8 LT BHA 36 LTX Compact AHS 36 V RC ULA adowarki ASC ASC BRAK FOTO Elektronarzêdzie BS NiCd PowerMaxx Li (nowy) PowerMaxx (stary) PowerMaxx PowerMaxx Pro PowerMaxx Basic PowerGrip (nowy) PowerGrip (stary) PowerImpact KHA 4 Bh EA 4 S- R+L PowerCutter Li PowerCutter Li Pro PowerTrier Li PowerTrier Li Pro PowerGrip Flashlight PowerLED / / Li-lon, V/, Ah Li-lon 7, V/, Ah Li-lon 7, V/, Ah NiCd 4,8 V/, Ah NiCd Power V/,7 Ah NiCd 4,4 V/ 4,0 Ah Li-lon 0,8 V/, Ah Li-lon 0,8 V/ 3,0 Ah adowarki ASC ASC AC Plus ACS Plus AC ACS ASS adowarka h, 4,8 V C 4 (Car) ICS 0 IC C 60 (Car) LC 60 LC 40 * z adapterem / * * * * 3

14 OSPRZÊT FUNKCJONALNY AKUMULATORY - modele z lat: Akumulatory NiCd serii 3 9,6 V,4 Ah 9,6 V Ah V, Ah V,4 Ah V Ah V,4 Ah,6 V, Ah,6 V,4 Ah 8 V, Ah 8 V Ah 8 V,4 Ah Elektronarzêdzie BS 9.6 BST 9.6 BS 9.6 Impuls BST 9.6 Impuls BST SP BST Euro BS Impuls BST Impuls BST Plus BST Impuls + BS Plus BST.6 Impuls BST.6 Plus BS.6 Plus BST 8 Impuls BST 8 Plus BS 8 Plus BST 8 SP BSP Plus BSP.6 Plus BSP 8 Plus SB Impact SBT Plus SBT.6 Plus SBP Plus SBP 8 Plus KSA 8 ULA / / / / adowarka AC Plus ACS Plus AC ACS ASS C 4 (Car) ICS 0 IC C 60 (Car) / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * z adapterem Akumulatory AIR COOLED NiCd Li-Ion 9,6 V,4 Ah 9,6 V Ah V,4 Ah V Ah 4,4 V,4 Ah 4,4 V Ah 8 V,4 Ah 8 V Ah V, Ah 4,4 V, Ah 8 V, Ah Elektronarzêdzie BZ 9.6 SP BZ SP BSZ 9.6 BSZ 9.6 Impuls BS SP BSZ BSZ Impuls BSZ 4.4 BSZ 4.4 Impuls BSZ 8 BSZ 8 Impuls BSZ (Li) Partner Edition BSZ (Li) Partner Edition SBZ 4.4 Impuls SBZ 8 Impuls BSZ Premium SSP KSAP 8 ASE 8 BHA 8 ULA / adowarka AC Plus ACS Plus AC ACS C 4 (Car) ICS 0 IC C 60 (Car) / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * z adapterem

15 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO NARZÊDZI AKUMULATOROWYCH 7, V Osprzêt do wkrêtarkek akumulatorowych PowerGrip Li Akumulator 7, V,, Ah, Li-lon Akumulator 7, V,, Ah, Li-lon 6.48 Osprzêt do wiertarko-wkrêtarkek akumulatorowych PowerMaxx Li Przystawka k¹towa do wkrêcania do PowerMaxx Do ³atwego wkrêcania œrub w miejscach trudno dostêpnych - Magnetyczny uchwyt koñcówek wkrêtakowych z trzpieniem 6-k¹tnym /4 (6,3 ) - Przek³adnia ze specjalnej stali - Do maszyn z obrotami prawo/lewo 6.60 ) Wyposa enie standardowe do PowerMaxx Li Pro adowarka LC 60, 7, V EU 6.76 AKUMULATORY I ADOWARKI DO NARZÊDZI AKUMULATOROWYCH Akumulatory NiCd Napiêcie akumulatora V Akumulatory NiCd serii 7, 9,6 9,6,0,0 Akumulatory NiCd serii 3 9,6,0,0,6 8,0 8,0 9,6,0,0,6 8,0 Akumulatory NiCd serii 3,0 Akumulatory NiCd AIR COOLED 9,6 9,6,0,0 4,4 4,4 8,0 8,0 Akumulatory NiCd do PowerGrip/ PowerMaxx 4, Pojemnoœæ akumulatora Ah,40,40,70,70,00,00,00,,,,40,40,40,40,40,00,70,40,00,40,00,40,00,40,00, * 6.070* 6.07* 6.073* 6.373* 6.378* 6.379* * * * * * * * * 6.387* 6,4* 6.470* 6.47* 6.473* 6.474* 6.47* 6.476* 6.477* 6.478* 6.388* Do wyczerpania zapasów magazynowych

16 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Akumulatory Li-lon AIR COOLED Napiêcie akumulatora V Akumulatory Li-lon AIR COOLED Serii 4,4 8,0 Akumulatory Li-lon AIR COOLED Compact 4,4 4,4 8,0 8,0 36,0 Akumulatory Li-lon AIR COOLED Plus 4,4 8,0 8,0 Pojemnoœæ akumulatora Ah,,,,3,,3,,,6,, Akumulatory Li-lon AIR COOLED Extreme 4,4 4,4 8,0 8,0 Akumulatory Li-lon 7, V 7, 7, Akumulatory Li-lon 0,8 V 0,8 0,8 3,0 4,0 3,0 4,0,,, 3, Akumulatory Li-lon, V,, adowarki uniwersalne Uniwersalna szybka ³adowarka ASC - Technologia AIR COOLED - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹ - Diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,3 Ah - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Uniwersalna szybka ³adowarka ASC - Technologia AIR COOLED - Bardzo niski pobór pr¹du w stanie czuwania - Nowy, mikroprocesorowy system zarz¹dzania energi¹ - Diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,3 Ah - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz adowarka LC 60 - Do akumulatorów 7, V - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz adowarka h do PowerGrip/ PowerMaxx - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz adowarka LC 40 - Do akumulatorów 0,8 V - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz

17 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Szybkie ³adowarki Uniwersalna szybka ³adowarka AC - Do ³adowania wszystkich starszych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Uniwersalna szybka ³adowarka AC Plus - Do ³adowania wszystkich starszych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V oraz do nowego akumulatora Li-lon od 7, V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Super szybka ³adowarka ACS - Do ³adowania wszystkich starszych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania minut przy,4 Ah - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Super szybka ³adowarka ACS Plus - Do ³adowania wszystkich starych (z adapterem 6.707) i nowych akumulatorów Metabo NiCd i NiMH od 4,8 V do 8 V oraz do nowego akumulatora Li-lon od 7, V do 8 V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Funkcja Refresh do konserwacji akumulatorów NiCd i NiMH - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Super szybka ³adowarka ASS Plus - Do ³adowania akumulatorów Metabo NiCd od 4 V, oraz akumulatora Li-lon od, V - Kontrolowany przez mikroprocesor proces ³adowania, diagnoza akumulatora - Czas ³adowania ok. minut przy,4 Ah - Funkcja AIR COOLED - Funkcja Refresh do konserwacji akumulatorów NiCd i NiMH - Zasilanie /40 V, 0-60 Hz Adapter do starszych ³adowarek Metabo Do ³adowania starszych modeli akumulatorów (od 98/ seria i ) w nowych ³adowarkach AIR COOLED, jak i do ³adowania akumulatorów AIR COOLED w starszych ³adowarkach POZOSTA Y OSPRZÊT DO NARZÊDZI 0,8-8,0 V Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX z systemem Quick Uchwyt szybkomocuj¹cy - szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym - do wierte³ o œrednicy, - 3 Szybkowymienne mocowanie koñcówek wkrêtakowych - ³atwa, szybka i wygodna wymiana mocowania koñcówek dziêki zastosowaniu systemu wymiany Quick - przeznaczone do stosowania do koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym /4, zgodnie z wytycznymi normy DIN 36-C6,3 oraz E 6,3 - pasuje do modeli Metabo: BS 4,4 LT Quick, BS 8 LTX Quick Szybkomocuj¹ca przystawka k¹towa - szybki, wygodny, niewymagaj¹cy zastosowania narzêdzi monta - wrzeciono quick s³u ¹ce do zamocowania szybkowymiennego uchwytu wiertarskiego oraz szybkowymiennego mocowania koñcówek wkrêtakowych magnetyczne mocowanie koñcówek z trzpieniem szeœciok¹tnym /4 (6,3 ) - przeznaczona do stosowania przy obrotach w prawo i w lewo - do stosowania w urz¹dzeniach Metabo do max. 00 Nm - do wiertarko-wkrêtarek Metabo: BS 4,4 LT Quick, BS 8 LTX Quick NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ

18 OSPRZÊT FUNKCJONALNY Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek PowerMaxx Przystawka k¹towa - u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach - szybki montaz bez u ycia dodatkowych narzêdzi NOWOŒÆ Osprzêt do wiertarko-wkrêtarek LT, LTX bez systemu Quick Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania œrub - u³atwia wiercenie i wkrêcanie w trudno dostêpnych miejscach - wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym do koñcówek wkrêtakowych, tulei mocuj¹cej - do maszyn z obrotami prawo/lewo - szybkoz³¹czka Metabo - stosunek prze³o enia : Otwór mocowania: 43 Gwint wrzeciona: / - 0 UNF Wrzeciono z gniazdem szeœciok¹tnym: /4 (6,3 ) Ciê ar: 0, kg 6.78 Przystawka do wiertarko-wkrêtarki akumulatorowej BS 8 LTX Quick Przystawka Power X3 - zwiêksza moment obrotowy 3-krotnie (do 0 Nm) NOWOŒÆ 6.73 Pozosta³y osprzêt do wiertarko-wkrêtarek z systemem Quick Pompa BPV 03 - Samozasysaj¹ca - Nadaje siê do napêdów o liczbie obrotów do 3400 /min - Szybkoz³¹czka Metabo Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia: l/h. Maksymalna wysokoœæ ssania: 4 m. Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 0 m Otwór mocowania: 43. Króciec do przy³¹czenia wê a: R 3/4. Ciê ar: 0,6 kg Pompa BPV 0 - Samozasysaj¹ca - Nadaje siê do napêdów o liczbie obrotów do 600 /min - Mocowana jest swoim czopem do uchwytu wiertarskiego jednostki napêdzaj¹cej Maksymalna wydajnoœæ t³oczenia:.00 l/h Maksymalna wysokoœæ ssania: m Maksymalna wysokoœæ t³oczenia: 4 m Króciec do przy³¹czenia wê a: /. Ciê ar: 0, kg Nakrêtka szeœciok¹tna Z gwintem wewnêtrznym / - 0 UNF do napêdzania przystawki k¹towej 6.78 lub pompy przez maszyny, które maj¹ wrzeciono z gwintem / 0 - UNF, lecz nie maj¹ na wrzecionie gniazda mocuj¹cego, wymagana jest nakrêtka szeœciok¹tna Rozm. klucza 9 z gwintem wewnêtrznym / 0 - UNF

19 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO WKRÊTAREK SIECIOWYCH Magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów SM - Magazynek do seryjnego wkrêcania wkrêtów SM - - Do pracy ze standardowymi paskami z osadzonymi wkrêtami - Precyzyjnie ustawiana g³êbokoœæ wkrêcania wkrêtów - Pasuje do wkrêtarek SE 800, SE Wytrzyma³a i lekka konstrukcja wykonana ze stopu aluminium Maksymalna d³ugoœæ wkrêtu: -. Maksymalna œrednica wkrêtu:. Maksymalna œrednica ³ba wkrêtu: 9, Przystawki k¹towe do wkrêcania Przystawka k¹towa do wkrêcania 4 Nm z uchwytem - Nadaje siê do wkrêtarek akumulatorowych do maks. 4 Nm i maks. 400 obr./min - Wymiar naro ny tylko - Magnetyczny uchwyt do koñcówek wkrêtakowych - Z gniazdem 6-k¹tnym /4" (6,3 ) - Przek³adnia ze specjalnej stali - Do maszyn z obrotami prawo/lewo - Rêkojeœæ mocuj¹ca przestawialna w pozycjach, uchwyt zdejmowalny przy pracy maszynowej, nachylenie k¹ta 0 - Do ³atwego wkrêcania œrub w miejscach trudno dostêpnych Przystawka k¹towa 4 Nm z zestawem bitów Przystawka k¹towa z demontowalnym uchwytem i 40-czêœciowym zestawem koñcówek wkrêtakowych - Zestaw koñcówek wkrêtakowych sk³ada siê z: Philips wielkoœæ 0,, i 3; Pozidriv, wielkoœæ 0,, i 3. Do wkrêtów z rowkiem 0,6, 0,8 i,0. Do œrub z wewnêtrznym czworok¹tem, rozmiar, i 3. Z szeœciok¹tem wewnêtrznym, wielkoœæ,,,,, 3, 4, i 6. Z szeœciok¹tem zewnêtrznym,,, 6, /4" (6,3 ), 7, 8, 9, 3/8" (9,3 ) i 0. Torx wielkoœæ TX 7, 8, 9, 0,, 0,, 7 i. ¹czówka. przed³u ki magnetyczne 40,, w kasetce z tworzywa sztucznego Przystawka k¹towa 7 Nm - Do profesjonalnego zastosowania - Nadaje siê do wkrêtarek akumulatorowych do maks. 7 Nm i maks. 000 obr./min - Wymiar naro ny tylko 0 - Uchwyt do koñcówek wkrêtakowych z szybkoz³¹czem - Z gniazdem 6-k¹tnym /4" (6,3 ) - Przek³adnia ze specjalnej stali - Do maszyn z obrotami prawo/lewo - Rêkojeœæ mocuj¹ca przestawialna w pozycjach z przyciskiem blokuj¹cym - Przystawka k¹towa z nachyleniem k¹ta 0 - Do ³atwego wkrêcania œrub w miejscach trudnodostêpnych Przystawka k¹towa 7 Nm z zestawem bitów Przystawka k¹towa i 3-czêœciowy zestaw bitów w praktycznym, wytrzyma³ym pude³ku z tworzywa sztucznego z du ym okienkiem i dodatkowym schowkiem na osprzêt - Zestaw koñcówek wkrêtakowych sk³ada siê z: x przed³u ka uchwytu do koñcówek wkrêtakowych 0 ze stali szlachetnej; x Phillips wlk. 0, x Phillips wlk. ; 4x Phillips wlk., x Phillips wlk. 3; x Pozidriv wlk. 0, x Pozidriv wlk. ; 4x Pozidriv wlk., x Pozidriv wlk. 3. Wkrêty z rowkiem 3,0 -,0-6,0 x Torx TX 0, x Torx TX, 3x Torx TX 0, 3x Torx TX, x Torx TX, x Torx TX 40, x przed³u ka do klucza nasadowego Pozosta³y osprzêt Adapter - Z zewnêtrznym 4-k¹tem /4 (6,3 ) i gniazdem 6-k¹tnym /4 (6,3 ) - ca³kowita: 0 Hak - Do SE 800, SE 4000, BE 4006, BE 400, BHE 0 Compact - Hak z prostym mechanizmem zatrzaskowym - Do bezpiecznego zawieszania maszyny na rusztowaniu lub drabinie

20 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO SZLIFIEREK K TOWYCH Os³ony ochronne tarczy tn¹cej, pó³zamkniête tarczy szlifierskiej 0 80 Przeznaczone do szlifierki klasy kompakt na tarczê oprócz W 680 i W 780 szlifierki klasy kompakt na tarczê oprócz W 680 i W 780 szlifierki klasy kompakt na tarczê 0 szlifierki klasy wy szej na tarczê 80 oprócz W 000/ WX 000 na tarczê 80 szlifierki klasy wy szej na tarczê oprócz W 000/ WX Os³ony ochronne z p³oz¹ prowadz¹c¹ Z króæcem do odsysania py³u kamiennego powstaj¹cego podczas ciêcia kamiennych p³yt tarczy szlifierskiej / Maksymalna g³êbokoœæ ciêcia 9/ Pozosta³y osprzêt Ko³nierz podporowy - do wszystkich szlifierek k¹towych, oprócz W 8-00 Nakrêtka mocuj¹ca M 4 - do wszystkich szlifierek k¹towych z gwintem M 4 Nakrêtka mocuj¹ca Quick M 4 - do wszystkich dwurêcznych szlifierek k¹towych, równie innych producentów (wymagana minimalna wolna d³ugoœæ wrzeciona 0 ) Klucz dwutrzpieniowy Wykonanie: odgiêty tarczy szlifierskiej: / Wykonanie: prosty tarczy szlifierskiej: /0 Wykonanie: prosty tarczy szlifierskiej: 80/ Klucz maszynowy p³aski Klucz widlasty roz. klucza 9 Jednostronny klucz maszynowy p³aski 7 Przed³u ka Do pracy z talerzami podporowymi; zwiêksza odstêp pomiêdzy wrzecionem maszyn a talerzem podporowym o oko³o 3 Rêkojeœci do szlifierek k¹towych Uchwyt pa³¹kowy - przeznaczony do szlifierek k¹towych Metabo klasy wy szej Rêkojeœæ MVT Metabo VibraTech M4 - do szlifierek k¹towych Metabo klasy wy szej Rêkojeœæ MVT Metabo VibraTech M8 - do szlifierek k¹towych Metabo klasy kompakt i œredniej

21 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO POLEREK K TOWYCH Talerze polerskie i szlifierskie z rzepem Z rzepem, do mocowania osprzêtu, do polerowania i szlifowania Gruboœæ Pozosta³y osprzêt Przed³u ka - Do pracy z talerzami podporowymi; zwiêksza odstêp pomiêdzy wrzecionem maszyn a talerzem podporowym o oko³o 3 Os³ona r¹k - Do zamocowania pod dodatkow¹ rêkojeœci¹ szlifierki k¹towej przy pracach z talerzami podporowymi - Do wszystkich szlifierek k¹towych Trzpieñ mocuj¹cy Wymiary: O 0. chwytu: 8. : OSPRZÊT DO SZLIFIEREK TAŒMOWYCH Ramiê podporowe do pasa bezkoñcowego do szlifierek taœmowych BFE Przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 47 oraz 3 x 47 - Do szlifowania w w¹skich szczelinach - Do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami w deskach - Przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 47 - Do szlifowania w w¹skich szczelinach - Do do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi i rur, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami w deskach - Przeznaczone do taœm szlifierskich 3 x 47 - Do szlifowania w w¹skich szczelinach - Przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania rur - Przeznaczone do taœm szlifierskich 9 x 47 - Do szlifowania krawêdzi i powierzchni - Do szlifowania ³uków i przejœæ Osprzêt do szlifierek taœmowych BAE 7 Rama szlifierska - Do dok³adnego szlifowania du ych powierzchni szlifierk¹ taœmow¹ BAE Ogranicznik do ciêcia na d³ugoœæ - Do stacjonarnej pracy maszyny, przechy³ do szlifu ukoœnego do Podk³adki do taœm szlifierskich Z tkaniny powlekanej grafitem : Podk³adka do taœm szlifierskich Z blachy sprê ynowej z korkow¹ pow³ok¹, do zgrubnych prac szlifierskich z wysok¹ wydajnoœci¹ usuwania materia³u :

22 OSPRZÊT FUNKCJONALNY OSPRZÊT DO SZLIFIEREK OSCYLACYJNYCH TYPU DELTA Osprzêt do odsysania py³u W¹ odsysaj¹cy - z³¹czka o œrednicy wewnêtrznej Ø i z³¹czka o œrednicy zewnêtrznej Ø 3 wê a: m wê a odsysaj¹cego: 9 Przejœciówka - do pod³¹czenia wê a odsysaj¹cego ze z³¹czk¹ Ø 3 do króæca Ø Z³¹czka - do pod³¹czenia wê a odsysaj¹cego 6.39 (œrednica z³¹czki /3 ) do odkurzacza domowego 0 worków na py³ - do kasety w DSE 0 Intec Króciec odsysaj¹cy - do zewnêtrznego systemu odpylania do DSE 0 / DSE 0 Intec Pozosta³y osprzêt Kaseta filtra do szlifierek oscylacyjnych FMS 00 Intec - kaseta worka na py³ z filtrem przeciwpy³owym Filtr karbowany do szlifierek oscylacyjnych FMS 00 Intec - filtr karbowany z poliestru do kasety filtra (6.60) 6.60 Z³¹czka do szlifierek oscylacyjnych FMS 00 Intec - z³¹czka Ø 3 do pod³¹czania do zwyk³ego odkurzacza P³yta szlifierska z mocowaniem na rzep do szlifierek mimoœrodowych FMS 00 Intec (jako czêœæ zamienna) - wymiary: 47 x Stopa na rzep do szlifierki oscylacyjnej DSE 0 Intec Skrobak do szlifierek oscylacyjnych typu Delta DSE 0 Intec - do ³atwego usuwania resztek farb i innych pozosta³oœci Szerokoœæ ostrza: Szerokoœæ ostrza: 0 Szerokoœæ ostrza: 70 Szerokoœæ ostrza: 0 - z wêglików spiekanych Szpachla - ze stali sprê ynowej Szerokoœæ ostrza:

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi kcesoria 2014 / 15 2 Spis treści Nr str. kcesoria do polerowania 107 aterie 150 rzeszczoty do wyrzynarek 122 128 rzeszczoty HCKZLL 121 rzeszczoty do pił szablastych SWZLL / Wyposażenie dodatkowe 108 120

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

POWERDEALS OMNI PRO NOWE WIERTARKI UDAROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 12 V NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 18 V LMG 50 DALMIERZ LASEROWY 01.01-30.04.

POWERDEALS OMNI PRO NOWE WIERTARKI UDAROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 12 V NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 18 V LMG 50 DALMIERZ LASEROWY 01.01-30.04. 01.01-30.04.2015 OMNI PRO NOWE WIERTARKI UDAROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 12 V NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 18 V LMG 50 DALMIERZ LASEROWY POWERDEALS www.aeg-powertools.pl SIŁA PROFESJONALISTÓW OD 1898 OMNI PRO

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE. Katalog produktów

CIĘCIE. Katalog produktów CIĘCIE Katalog produktów Cięcie wg Festool My jesteśmy liderem Dążenie do doskonałości to nasz cel. I nawet, jeśli nigdy nie powstanie doskonałe narzędzie do cięcia, Festool zapisał już na drodze do jej

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO PPNT.0511.2014 Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego ZESTAWIENIE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA DO LABORATORIÓW ELEKTRONICZNYCH I PROTOTYPOWNI W RAMACH ROZBUDOWY POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo