Aktualizacja: CENNIK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja: CENNIK 2014"

Transkrypt

1 Aktualizacja: CENNIK 2014

2 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa izolacja uzwojeñ i koszyczek chroni¹cy uzwojenia przed agresywnym py³em szlifierskim to tylko niektóre z naszych rozwi¹zañ System Autobalance to innowacyjne rozwi¹zanie zapewniaj¹ce obni enie wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie obni a zu ycie tarcz tn¹cych (do 50%) i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz istotnie wyd³u a mo liwoœæ bezpiecznej i komfortowej pracy (dyrektywa EN 60745) Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem - sta³a kontrola pr¹du, napiêcia i temperatury podczas pracy elektronarzêdzia zapewnia jego wy³¹czenie w przypadku wyst¹pienia przeci¹ enia Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Hamulec zatrzymuj¹cy tarczê w czasie poni ej 3 sekund zwiêksza bezpieczeñstwo u ytkownika, umo liwia szybsz¹ wymianê tarczy i szybsze od³o enie maszyny po szlifowaniu lub ciêciu System LongLife zapewnia d³u sz¹ pracê urz¹dzenia na jednym komplecie szczotek wêglowych Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym Technologia Metabo Impuls - do bezproblemowego wykrêcania zapieczonych œrub lub wkrêtów o uszkodzonych ³bach System SCS - p³etwa rekina mocowana w stopie prowadz¹cej dodatkowo stabilizuje maszynê przy ciêciach prostych System zatrzymuj¹cy ostrza w ci¹gu 0,05 sekundy Funkcja automatycznego oczyszczania filtrów w czasie pracy urz¹dzenia Niezwykle efektywny 2-punktowy system odsysania wiórów System Metabo Precision Stop - po³¹czenie sprzêg³a mechanicznego z elektrycznym zapewnia niezwykle precyzyjn¹ regulacjê momentu dokrêcania oraz wyd³u a czas pracy na jednym akumulatorze Wydajny, bezszczotkowy silnik indukcyjny System Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund bez u ycia dodatkowych narzêdzi Rêkojeœæ wyposa ona w system Metabo VibraTech (MVT) gwarantuje u ytkownikowi maszyny lepszy komfort pracy poprzez znaczne obni enie wibracji. Pozwala na d³u sz¹ i efektywniejsz¹ pracê bez zmêczenia AUTOMATIC Mechaniczne sprzêg³o S-automatic zabezpiecza uýytkownika przed urazem, a maszynæ przed uszkodzeniem w przypadku wystàpienia wstecznego. momentu obrotowego, np. przy zakleszczeniu tarczy. Elektroniczne sprzægùo S-automatic to rozwiàzanie stosowane w duýych szlifierkach kàtowych. Zabezpiecza uýytkownika przed urazem w przypadku zakleszczenia tarczy poprzez wyùàczenie maszyny 2

3 SPIS TREŒCI ELEKTRONARZÊDZIA AKUMULATOROWE 4 10 OSPRZÊT DO ELEKTRONARZÊDZI UWAGI: Klasa 10,8 V: - wkrêtarki i zakrêtak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym - pistolety do nak³adania klejów i past Klasa: 14,4 V; 18 V; 36 V - wiertarko-wkrêtarki - mobilne warsztaty - wiertarko-wkrêtarki z udarem - zakrêtaki i klucze udarowe - m³otowiertarki udarowe i kombim³otek - szlifierka k¹towa z p³ask¹ g³owic¹ - szlifierki k¹towe - szlifierki proste - maszyny do obróbki stali nierdzewnej i stali szlachetnej - wyrzynarki - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym - rêczna pilarka tarczowa - zestawy Combo i Power Combo-Set elektromagnetyczny zespó³ frez.-wierc¹cy - lampy akumulatorowe - zestawy akumulatorów - ³adowarki - walizki MetaLoc - cennik obowi¹zuje od 1 lutego 2014 r. (aktualizacja 1 lipca 2013 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówieñ o wartoœci powy ej 1000 z³) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wczeœniejszego uprzedzenia ELEKTRONARZÊDZIA SIECIOWE Multim³otki M³otowiertarki i kombim³otki Kombim³otki i m³oty SDS-max Wiertarki udarowe Wiertarki Mieszarka Zakrêtak udarowy Wkrêtarki sieciowe Maszyny do obróbki stali nierdzewnej i stali szlachetnej Satyniarka Polerka k¹towa Polerka do renowacji drewna Polerka do szlifowania na mokro Szlifierka z p³ask¹ g³owic¹ Szlifierki k¹towe Przecinarka do metalu Szlifierki proste Szlifierko-ostrza³ki sto³owe Szlifierka taœmowa Szlifierki oscylacyjne typu Delta Szlifierki mimoœrodowe Szlifierki oscylacyjne Frezarka do lakierów Frezarki górnowrzecionowe Strug Wyrzynarki Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym Rêczne pilarki tarczowe Bruzdownice No yce do blach Dmuchawy gor¹cego powietrza Pistolet do klejenia Zszywacze elektryczne Odkurzacze przemys³owe No yce do ywop³otu Osprzêt do elektronarzêdzi MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Pilarki do ciêcia k¹towego i ukoœnego Pilarka podsto³owa Pilarka sto³owa Pilarki gospodarcze Gruboœciówko-strugarki Pilarki taœmowe Odci¹gi wiórów PNEUMATYKA Narzêdzia pneumatyczne i osprzêt - zakrêtaki udarowe - zakrêtaki k¹towe - wkrêtarka - wiertarka - wyrzynarka prosta - m³otki pneumatyczne - szlifierka k¹towa - szlifierka mimoœrodowa - szlifierka taœmowa - szlifierki proste - zszywacze - gwoÿdziarka - pistolety do piaskowania - pistolety do malowania - przystawki do pompowania opon - pistolety wydmuchowe - pistolety natryskowe - smarownica - pistolet do nak³adania klejów i past - zestawy narzêdziowe Sprê arki t³okowe G³owice sprê arkowe Uzdatnianie powietrza i armatura - osuszacze sprê onego powietrza - cyklonowe separatory kondensatu - filtry i wk³ady - akcesoria do filtrów - reduktory - separatory - naolejacze - armatura - wê e pneumatyczne - zwijacze do wê y pneumatycznych POMPY Pompy ogrodowe Hydrofory Pompy do wody czystej z automatyk¹ Pompy zanurzeniowe do wody czystej Pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej Pompy zanurzeniowe do wody brudnej Pompy budowlane Pompy g³êbinowe Osprzêt do pomp

4 ELEKTRONARZÊDZIA Elektronarzêdzia 4

5 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WKRÊTARKI AKUMULATOROWE I UDAROWY ZAKRÊTAK AKUMULATOROWY - klasa 10,8 V NOWOŒÆ PowerMaxx BS w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerMaxx BS Quick Basic w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerMaxx BS w torbie z tworzywa sztucznego z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah PowerMaxx BS Basic w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah PowerMaxx BS Quick Basic w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah PowerMaxx BS Quick Pro w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka k¹towa PowerMaxx BS Quick Pro w walizce MetaLoc z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka k¹towa PowerImpact SSD w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerImpact SSD w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah 355,00 436,65 450,00 553,50 450,00 553,50 570,00 701,10 678,00 833,94 895, , , ,40 375,00 461,25 898, ,54 NOWOŒÆ ZESTAWY MOBILNE I ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V PowerMaxx BS Basic Mobilny warsztat z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + 45 szt. osprzêtu PowerMaxx BS Basic Mobilny warsztat z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah + 45 szt. osprzêtu Combo Set ,8 V w torbie (ma³ej), PowerMaxx BS (carcass), PowerImpact SSD (carcass), z ³adowark¹ LC 40, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah Combo Set ,8 V w torbie (ma³ej), PowerMaxx BS (carcass), PowerMaxx ASE (carcass), z ³adowark¹ LC 40, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah Combo Set ,8 V w torbie (ma³ej), PowerMaxx BS (carcass), PowerImpact SSD (carcass), PowerMaxx ASE (carcass), z ³adowark¹ LC 40, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah Combo Set V Quick Pro w walizce MetaLoc II, przystawka k¹towa, PowerMaxx BS Quick (carcass), PowerImpact SSD (carcass), z ³adowark¹ LC 40, 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 V, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah Combo Set V Quick Pro w walizce MetaLoc II, przystawka k¹towa, PowerMaxx BS Quick (carcass), PowerMaxx ASE (carcass), z ³adowark¹ LC 40, 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 V, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah 585,00 719,55 685,00 842,55 909, , , , , , , , , ,95 AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM - klasa 10,8 V PowerMaxx ASE w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerMaxx ASE w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + 2 brzeszczoty 410,00 504,30 866, ,18 AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAK ADANIA KLEJÓW I PAST - klasa 10,8 V PowerMaxx KP w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerMaxx KP z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah PowerMaxx KP 400 ml z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah PowerMaxx KP 600 ml z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah 998, , , , , , , ,72 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa L BS 14.4 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulator Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah BS 14.4 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah BS 14.4 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 14,4 V / 3,0 Ah NOWOŒÆ BS 18 Li w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 18 V / 3,0 Ah BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah NOWOŒÆ 625,00 768,75 698,00 858,54 865, ,95 460,00 565,80 898, ,54 955, , , ,40 5

6 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto MOBILNE WARSZTATY NOWOŒÆ BS 14.4 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah + 65 szt. osprzêtu BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah + 65 szt. osprzêtu BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ SC akumulatory Li-Ion 18 V / 3,0 Ah + 65 szt. osprzêtu SB 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah + 65 szt. osprzêtu SB 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah + 65 szt. osprzêtu 850, , , , , , , , , ,05 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT BS 14.4 LT Compact w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah BS 14.4 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah BS 14.4 LT Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah BS 14.4 LT Quick w walizce MetaLoc z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah BS 18 LT w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LT Quick w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LT Compact w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah BS 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah BS 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah BS 18 LT Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah BS 18 LT Quick w walizce MetaLoc z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah 1025, , , , , , , ,21 655,00 805,65 829, , , , , , , , , , , ,10 NOWOŒÆ WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX BS 18 LTX Impuls w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LTX Quick w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah BS 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah BS 18 LTX Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah BS 18 LTX Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah BS 18 LTX Quick-X3 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah + przystawka Power X Przystawka Power X3 kompatybilna z BS 18 LTX Quick ( ) 798,00 981,54 955, , , , , , , , , , , , , ,00 WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX NOWOŒÆ BS 18 LTX BL Quick w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LTX BL Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah BS 18 LTX BL Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 1215, , , , , ,14 WIERTARKO-WKRÊTARA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa L SB 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah 1025, ,75 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LT SB 18 LT w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SB 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 1,5 Ah SB 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah 780,00 959, , , , ,50 6

7 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LTX NOWOŒÆ SB 18 LTX Impuls w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SB 18 LTX Quick w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SB 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SB 18 LTX Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SB 18 LTX Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 830, ,90 958, , , , , , , ,60 WIERTARKO-WKRÊTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX NOWOŒÆ SB 18 LTX BL Quick w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SB 18 LTX BL Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SB 18 LTX BL Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 1180, , , , , ,50 NOWOŒÆ AKUMULATOROWE ZAKRÊTAKI I KLUCZE UDAROWE SSD 18 LTX 200 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SSD 18 LTX 200 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SSW 18 LTX 200 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SSW 18 LTX 200 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SSW 18 LTX 400 BL w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SSW 18 LTX 400 BL w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SSW 18 LTX 400 BL w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah SSW 18 LTX 600 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SSW 18 LTX 600 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah SSW 18 LTX 600 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 795,00 977, , ,70 845, , , , , , , , , , , , , , , ,10 AKUMULATOROWE M OTOWIERTARKI UDAROWE I KOMBIM OTEK BHA 18 LT w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BHA 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah BHA 36 LTX Compact w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 36 V / 1,5 Ah KHA 36 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ AC akumulatory Li-Ion 36 V / 4,0 Ah 1125, , , , , , , ,54 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA K TOWA Z P ASK G OWIC WF 18 LTX 125 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) WF 18 LTX 125 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 998, , , ,54 NOWOŒÆ NOWOŒÆ AKUMULATOROWE SZLIFIERKI K TOWE W 18 LTX 115 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) W 18 LTX 125 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) W 18 LTX 150 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) W 18 LTX 125 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah W 18 LTX 125 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah W 18 LTX 150 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah W 18 LTX 125 Inox w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) W 18 LTX 125 Inox Set w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposa enie standardowe: filtr przeciwpy³owy, os³ona tarczy, nakrêtka Quick, rêkojeœæ) 732,00 900,36 732,00 900,36 745,00 916, , , , , , , , , , ,30 7

8 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE GA 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) GA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah GA 18 LTX G w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) GA 18 LTX G w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 1130, , , , , , , ,54 AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ KNS 18 LTX 150 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) KNS 18 LTX 150 Set w metalowej walizce z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposa enie standardowe: os³ona tarczy, rêkojeœæ pomocnicza, klucz szeœciok¹tny, filtr przeciwpy³owy, 3 tarcze szlifierskie ze sprasowanej w³ókniny (gradacja œrednia 3 mm; gradacja œrednia 6 mm; gradacja wykañczaj¹ca 6 mm), pilnik do profilowania tarczy, 25 pasków papierowych œciernych do pilnika) RB 18 LTX 60 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) RB 18 LTX 60 Set w walizce metalowej z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposa enie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy), pas poleruj¹cy, pasta do pielêgnacji stali nierdzewnej BF 18 LTX 90 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BF 18 LTX 90 Set w metalowej walizce z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposa enie standardowe: ramiê prowadz¹ce (do taœmy 6 mm i 13 mm), ramiê prowadz¹ce z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm), 20 cyrkonowych pasów œciernych 6x457 mm (P 80x10, P 120x10), 20 cyrkonowych pasów œciernych 13x457 mm (P 80x10, P 120x10), 6 pasów z w³ókniny 6x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce), 6 pasów z w³ókniny 13x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce), filtr przeciwpy³owy, rêkojeœæ pomocnicza MVT, klucz szeœciok¹tny) S 18 LTX 115 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) S 18 LTX 115 Set w metalowej walizce z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah (wyposa enie standardowe: 3 walce polerskie lamelowo-w³ókninowe 105x50 P 180/ P 80/ P 60, 3 tuleje dystansowo-osadcze, filtr przeciwpy³owy, rêkojeœæ pomocnicza MVT, klucz szeœciok¹tny) 2190, , , , , , , , , , , , , , , ,40 WYRZYNARKI AKUMULATOROWE STA 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) STA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah STA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah STA 18 LTX 140 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) STA 18 LTX 140 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah STA 18 LTX 140 w walizce MetaLoc z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah STA 18 LTX 140 w walizce MetaLoc z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 680,00 836, , , , , , , , , , , , ,60 AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM ASE 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) ASE 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah ASE 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah 798,00 981, , , , ,70 AKUMULATOROWA RÊCZNA PILARKA TARCZOWA KSA 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) KSA 18 LTX w walizce PVC, z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, w zestawie z pi³¹ tarczow¹ KSA 18 LTX w walizce PVC, z ³adowark¹ ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, w zestawie z pi³¹ tarczow¹ ,00 928, , , , ,70 8

9 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto AKUMULATOROWE ZESTAWY COMBO - klasa 18 V Combo Set V w walizce MetaLoc III, BS 18 LT (carcass) + SSD 18 LTX 200 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, BS 18 LT (carcass) + SSW 18 LTX 200 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, SB 18 LT (carcass) + SSD 18 LTX 200 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, SB 18 LT (carcass) + SSW 18 LTX 200 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, SB 18 LTX Impuls (carcass) + SSD 18 LTX 200 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, SB 18 LT (carcass) + STA 18 LTX (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, SB 18 LT (carcass) + STA 18 LTX 140 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc IV, BS 18 LT Quick (carcass) + BHA 18 LTX (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, BS 18 LT (carcass) + W 18 LTX 125 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, SB 18 LT (carcass) + W 18 LTX 125 (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III, W 18 LTX 125 (carcass) + GA 18 LTX (carcass) + ³adowarka ASC V + 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III + MetaLoc II, SB 18 LT (carcass) + SSW 18 LTX 200 (carcass) + STA 18 LTX (carcass) + ULA (carcass) + adapter 1/4" na 1/2" + ³adowarka ASC V + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III + MetaLoc II, SB 18 LT (carcass) + SSW 18 LTX 200 (carcass) + STA 18 LTX 140 (carcass) + ULA (carcass) + adapter 1/4" na 1/2" + ³adowarka ASC V + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Combo Set V w walizce MetaLoc III + MetaLoc IV, SB 18 LT (carcass) + SSW 18 LTX 200 (carcass) + KSA 18 LTX (carcass) + ULA (carcass) + adapter 1/4" na 1/2" + ³adowarka ASC V + 3 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah 2090, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 AKUMULATOROWY ELEKTROMAGNETYCZNY ZESPÓ FREZUJ CO-WIERC CY MAG 28 LTX 32 w walizce z ³adowark¹ ASS 15 Plus + 2 akumulatory Li-lon 25,2 V / 3,0 Ah 7475, ,25 LAMPY AKUMULATOROWE PowerLED 12 (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów); kompatybilna z akumulatorami 10,8 V Lampa PowerMaxx ULA LED (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) NOWOŒÆ Lampa PowerMaxx SLA LED (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) NOWOŒÆ 146,00 179,58 175,00 215,25 218,00 268, Lampa ULA LED (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) Lampa SLA LED (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) NOWOŒÆ NOWOŒÆ 218,00 268,14 260,00 319, Lampa BSA LED (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) Lampa BSA LED (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) + statyw 675,00 830,25 918, ,14 9

10 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto ZESTAWY AKUMULATORÓW I ADOWAREK NOWOŒÆ Zestaw: 2 akumulatory 18 V / 1,5 Ah + ³adowarka ASC V Zestaw: 2 akumulatory 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC V Zestaw: 2 akumulatory 18 V / 5,2 Ah + ³adowarka ASC V Zestaw: 3 akumulatory 18 V / 4,0 Ah + ³adowarka ASC V Zestaw: 3 akumulatory 18 V / 5,2 Ah + ³adowarka ASC V Zestaw: 3 akumulatory 18 V / 5,2 Ah + ³adowarka ASC ULTRA M 580,00 713,40 898, , , , , , , , , , Akumulator NiCd 12 V / 1,7 Ah (czerwona obudowa) Akumulator NiCd 12 V / 1,7 Ah (czarna obudowa) Akumulator 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Power Akumulator 10,8 V / 2,0 Ah, Li-Power Akumulator 10,8 V / 4,0 Ah, Li-Power Akumulator 14,4 V / 1,5 Ah, Li-Power Compact Akumulator 14,4 V / 3,0 Ah, Li-Power Akumulator 14,4 V / 4,0 Ah, Li-Power Akumulator 18 V / 1,5 Ah, Li-Power Akumulator 18 V / 3,0 Ah, Li-Power Extreme Akumulator 18 V / 4,0 Ah, Li-Power Akumulator 18 V / 5,2 Ah, Li-Power Akumulator 25,2 V / 3,0 Ah, Li-Power do MAG 28 LTX AKUMULATORY 145,00 178,35 145,00 178,35 145,00 178,35 190,00 233,70 320,00 393,60 275,00 338,25 525,00 645,75 540,00 664,20 325,00 399,75 610,00 750,30 690,00 848,70 835, ,05 745,00 916,35 ADOWARKI C 60 NiCd 145,00 178, LC 40 (do akumulatorów 10,8 V) 135,00 166, ASC V (do akumulatorów V) 185,00 227,55 WALIZKI MetaLoc MetaLoc I, pude³ka w pude³ku MetaLoc I, pianka do dopasowania MetaLoc I, bez wk³adki MetaLoc II, bez wk³adki MetaLoc III, bez wk³adki MetaLoc IV, bez wk³adki 188,00 231,24 198,00 243,54 148,00 182,04 175,00 215,25 198,00 243,54 227,00 279,21 10

11 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto MULTIM OTKI UHE 2250 Multi w walizce PVC UHE 2850 Multi w walizce PVC 948, , , ,44 M OTOWIERTARKI I KOMBIM OTKI - klasa economy BHE 2444 w walizce PVC KHE 2444 w walizce PVC 515,00 633,45 616,00 757,68 M OTOWIERTARKI I KOMBIM OTKI KHE 2644 w walizce PVC NOWOŒÆ KHE 2650 w walizce PVC, z dodatkowym uchwytem walcowym KHE 2650 w walizce MetaLoc KHE 2851 w walizce PVC, z dodatkowym uchwytem walcowym KHE 3250 w walizce PVC KHE 3251 w walizce PVC, z dodatkowym uchwytem walcowym 645,00 793, , , , , , , , , , ,03 KOMBIM OTKI I M OTY SDS-max KHE 56 w walizce PVC, seryjnie z grotem zbie nym SDS-max KHE 76 w walizce PVC, seryjnie z grotem zbie nym SDS-max KHE 96 w walizce PVC, seryjnie z grotem zbie nym SDS-max MHE 56 w walizce PVC, seryjnie z grotem zbie nym SDS-max MHE 96 w walizce PVC, seryjnie z grotem zbie nym SDS-max , , , , , , , , , ,54 WIERTARKI UDAROWE - klasa ECONOMY SBE 601 z uchwytem zêbatym SBE 601 w walizce PVC z uchwytem zêbatym SBE 601 z uchwytem Futuro Plus SBE 601 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 601 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus + 65 szt. osprzêtu SB 760 z uchwytem zêbatym SB 760 w walizce PVC z uchwytem zêbatym SBE 760 w walizce PVC z uchwytem zêbatym SBE 760 z uchwytem Futuro Plus SBE 760 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus 245,00 301,35 293,00 360,39 286,00 351,78 335,00 412,05 428,00 526,44 358,00 440,34 398,00 489,54 438,00 538,74 465,00 571,95 515,00 633,45 WIERTARKI UDAROWE SBE 600 Impuls w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus 598,00 735, SBE 610 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus 615,00 756, SBE 701 SP w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SB 710 z uchwytem wiertarskim SBE 710 w walizce PVC z uchwytem zêbatym SBE 710 w walizce PVC z uchwytem Futuro Top SBE 710 z uchwytem Futuro Plus SBE 751 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 850 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 850 w walizce MetaLoc z uchwytem Futuro Plus SBE 900 Impuls w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 1000 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 1100 Plus z uchwytem zêbatym SBE 1100 Plus w walizce PVC z uchwytem Futuro Top SBE 1300 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus 635,00 781,05 598,00 735,54 648,00 797,04 698,00 858,54 565,00 694,95 738,00 907,74 777,00 955,71 888, ,24 898, ,54 858, ,34 777,00 955, , , , ,54 11

12 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WIERTARKI BE 6 z uchwytem zêbatym BE 6 z uchwytem szybkomocuj¹cym BE 10 z uchwytem zêbatym BE 10 z uchwytem szybkomocuj¹cym B 561 z uchwytem zêbatym BE 561 z uchwytem zêbatym BE 561 z uchwytem Futuro Plus BE z uchwytem zêbatym BE 75 Quick w walizce MetaLoc z uchwytem zêbatym BE 75-X3 Quick w walizce MetaLoc z uchwytem zêbatym BE 751 z uchwytem zêbatym BE 751 z uchwytem Futuro Plus BE 1100 z uchwytem zêbatym BE 1100 z uchwytem Futuro Plus BE 1300 Quick w walizce MetaLoc z uchwytem Futuro Plus BE 1300-X3 Quick w walizce MetaLoc z uchwytem Futuro Plus BDE 1100 wiertarka dwubiegowa WB E 700 wiertarka k¹towa B 32/3 wiertarka trzybiegowa M stopa elektromagnetyczna do wiertarki B ,00 387,45 335,00 412,05 363,00 446,49 383,00 471,09 348,00 428,04 398,00 489,54 443,00 544, , , , , , ,50 758,00 932,34 698,00 858,54 955, ,65 998, , , , , , , , , , , , , , MAG 32 elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy 4350, , MAG 50 elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy 6098, , MAG 100 elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy 10500, ,00 MIESZARKA RWE , ,94 ZAKRÊTAK UDAROWY SSW , ,50 NOWOŒÆ WKRÊTARKI SIECIOWE SE SE SE SM SM 5-55 magazynek do wkrêtarki SE DWSE USE 8 674,00 829,02 674,00 829, , , , , , , , ,54 12

13 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto MASZYNY DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ WE Inox Plus (bez osprzêtu) WE Inox Plus Set w walizce PVC (wyposa enie standardowe: os³ona tarczy, nakrêtka Quick, rêkojeœæ pomocnicza MVT, nakrêtka na klucz dwutrzpieniowy, klucz dwutrzpieniowy, pierœcieñ osadczy, 2 dyski lamelowe œrednie, kr¹ ek fibrowy, talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid, talerz podporowy miêkki 125 mm, kr¹ ek w³ókninowy P280) BFE 9-90 w metalowej walizce (bez osprzêtu) BFE 9-90 Set w metalowej walizce (wyposa enie standardowe: ramiê prowadz¹ce (do taœmy 6 mm i 13 mm), ramiê prowadz¹ce z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm), 10 cyrkonowych pasów œciernych P 120, po 10 cyrkonowych pasów œciernych: P 60x6 mm, P 50x13 mm, P 120x6 mm, P 120x13 mm, 9 w³ókninowych pasów (zgrubny, œredni, wykoñczaj¹cy), rêkojeœæ pomocnicza MVT, klucz szeœciok¹tny KNSE w metalowej walizce (bez osprzêtu) KNSE Set w metalowej walizce (wyposa enie standardowe: os³ona tarczy, rêkojeœæ pomocnicza, klucz szeœciok¹tny, tarcza szlifierska ze sprasowanej w³ókniny (150x3x25,4 mm), po 2 tarcze ze sprasowanej w³ókniny: zgrubne (150x3x25,4 i 150x6x25,4 mm), wykoñczaj¹ce (150x6x25,4 mm), pilnik do profilowania tarczy, 25 papierów œciernych do pilnika) RBE 9-60 (bez osprzêtu) RBE 9-60 Set w metalowej walizce (wyposa enie standardowe: 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80, po 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy), pas poleruj¹cy, pasta do pielêgnacji stali nierdzewnej) RBE w metalowej walizce (bez osprzêtu) RBE Set w walizce metalowej (wyposa enie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy), pas poleruj¹cy, pasta do pielêgnacji stali nierdzewnej) 798,00 981, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 SATYNIARKA SE w metalowej walizce (bez osprzêtu) SE Set w walizce metalowej ( wyposa enie seryjne: walizka metalowa, walec polerski z w³ókniny 105x100 P 280, 2 walce polerskie lamelowo-w³ókninowe 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taœmy œcierne 90x100 P 80, rolka rozprê na do taœm œciernych 90x100, 3 tuleje dystansowo-osadcze) 1598, , , ,07 POLERKA K TOWA PE (bez talerza polerskiego, bez osprzêtu) PE Set (wyposa enie standardowe: g¹bka polerska , ko³pak do polerowania z we³ny , talerz podporowy ) 898, , , ,85 POLERKA DO RENOWACJI DREWNA PE Renovation Kit w walizce metalowej, z 3 szczotkami nylonowymi (P 40, P 60, P 80) 1777, ,71 POLERKA DO SZLIFOWANIA NA MOKRO PWE , ,40 13

14 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SZLIFIERKI K TOWE - klasa ECONOMY NOWOŒÆ W W W W , w walizce PVC W , w walizce PVC W W W W W RT WE RT WE RT W WX , z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego W WX , z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 245,00 301,35 245,00 301,35 245,00 301,35 269,00 330,87 269,00 330,87 298,00 366,54 298,00 366,54 375,00 461,25 375,00 461,25 495,00 608,85 675,00 830,25 675,00 830,25 525,00 645,75 625,00 768,75 565,00 694,95 645,00 793,35 SZLIFIERKA K TOWA Z P ASK G OWIC WEF z tarcz¹ ceramiczn¹ 910, ,30 SZLIFIERKI K TOWE - klasa KOMPAKT W W Quick W W w walizce PVC W Quick W Quick w walizce PVC WEF z tarcz¹ WE Quick WE Quick w walizce PVC WE Quick w walizce MetaLoc WQ W Quick W Quick w walizce PVC W Quick WA Quick WBA Quick WQ WE Plus WE Plus w walizce PVC WE Plus w walizce MetaLoc WE Plus WE VS WEA Plus WEA Plus WEA Quick WEPBA QuickProtect WEPBA QuickProtect 325,00 399,75 478,00 587,94 368,00 452,64 520,00 639,60 409,00 503,07 545,00 670,35 910, ,30 489,00 601,47 625,00 768,75 665,00 817,95 498,00 612,54 498,00 612,54 656,00 806,88 626,00 769,98 535,00 658,05 777,00 955,71 555,00 682,65 610,00 750,30 698,00 858,54 775,00 953,25 698,00 858,54 667,00 820,41 644,00 792,12 675,00 830,25 644,00 792,12 998, ,54 998, ,54 14

15 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SZLIFIERKI K TOWE - klasa ŒREDNIA W WX WX , ,45 948, ,04 948, ,04 SZLIFIERKI K TOWE - klasa WY SZA WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 710,00 873, WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 710,00 873, WX Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 815, , WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WXLA Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego W WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WX Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WXLA Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego W W WX Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WXLA Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 815, , , ,64 715,00 879,45 815, ,45 898, , , ,64 915, ,45 915, ,45 948, , , ,95 PRZECINARKA DO METALU CS z tarcz¹ Flexiamant Super (nr kat ) 797,00 980,31 SZLIFIERKI PROSTE GE 710 Compact GE 710 Plus GE 950 G Plus 734,00 902,82 892, , , ,85 SZLIFIERKO-OSTRZA KI STO OWE DS DS DS DS DSD DSD BS TNS ,00 525,21 588,00 723,24 758,00 932,34 998, , , , , , , ,54 899, ,77 SZLIFIERKA TAŒMOWA BAE , ,65 15

16 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA FMS 200 Intec w walizce PVC DSE 280 Intec w walizce PVC z systemem odpylania DSE 300 Intec w walizce PVC z systemem odpylania 252,00 309,96 448,00 551,04 588,00 723,24 SZLIFIERKI MIMOŒRODOWE FSX 200 Intec w walizce PVC SXE 325 Intec w walizce PVC SXE SXE 425 TurboTec SXE 450 TurboTec SXE 450 TurboTec w walizce MetaLoc 233,00 286,59 384,00 472,32 585,00 719,55 639,00 785,97 956, , , ,64 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE FSR 200 Intec w walizce PVC SR 180 Intec w walizce PVC SR Intec SR SRE 4350 TurboTec w kartonie SRE 4350 TurboTec w walizce MetaLoc SRE 4351 TurboTec w kartonie SRE 4351 TurboTec w walizce MetaLoc 243,00 298,89 359,00 441,57 498,00 612,54 498,00 612,54 898, ,54 998, , , , , ,94 FREZARKA DO LAKIERÓW LF 724 S LF 724 S w walizce MetaLoc 1398, , , ,45 FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE FME 737 napêd frezarski - silnik do frezarki górnowrzecionowej Przystawka do napêdu frezarskiego FME OFE OFE 1229 Signal 783,00 963,09 755,00 928, , , , ,64 STRUG HO 0882 strug + podstawa 1140, ,20 16

17 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WYRZYNARKI STEB 70 Quick w walizce PVC STEB 80 Quick w walizce PVC STE 90 SCS w walizce PVC STE 100 SCS w walizce PVC STE STE 140 Plus w walizce PVC STE 140 Plus w walizce MetaLoc STEB STEB 140 Plus w walizce PVC STEB 140 Plus w walizce MetaLoc 425,00 522,75 445,00 547,35 573,00 704,79 598,00 735,54 820, , , , , ,95 821, , , , , ,80 WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM PSE , ,30 RÊCZNE PILARKI TARCZOWE KS KS 55 FS KS 55 FS w walizce PVC KS 55 FS w walizce MetaLoc KSE 55 Vario Plus KSE 55 Vario Plus w walizce MetaLoc KSE 55 Vario Plus z listw¹ prowadz¹c¹ bez pokrowca KSE 55 Vario Plus w walizce MetaLoc, z listw¹ prowadz¹c¹ KSE 55 Vario Plus w walizce MetaLoc, z listw¹ prowadz¹c¹ i torb¹ KS 66 Plus KS 66 Plus w walizce MetaLoc KSE 68 Plus 498,00 612,54 545,00 670,35 630,00 774,90 878, , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 BRUZDOWNICE MFE 30 S w walizce metalowej MFE 30 S w walizce metalowej z 2 tarczami diamentowymi MFE 65 w walizce metalowej 2250, , , , , ,25 NO YCE DO BLACH KU KU KN , , , , , ,50 DMUCHAWY GOR CEGO POWIETRZA H HE HE w walizce MetaLoc HE ,00 366,54 428,00 526,44 568,00 698,64 530,00 651,90 17

18 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto PISTOLET DO KLEJENIA KE ,00 147,60 ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE TAE TAE TAM , ,37 997, , , ,71 ODKURZACZE PRZEMYS OWE NOWOŒÆ AS 20 L ASA 32 L ASA 25 L PC ASA 30 L PC Inox ASR 25 L SC ASR 50 L SC ASR 35 L AutoClean ASR 35 M AutoClean ASR 50 M SC 578,00 710,94 878, ,94 898, , , , , , , , , , , , , ,70 NO YCE DO YWOP OTU AHS V w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) 898, , AHS 36 V w kartonie z ³adowark¹ ASC akumulatory 1,5 Ah (d³ugoœæ no a 53 cm) 1590, , AHS 36 V w kartonie z ³adowark¹ ASC akumulator 1,5 Ah (d³ugoœæ no a 53 cm) 1398, , AHS V w kartonie z ³adowark¹ ASC akumulatory 1,5 Ah (d³ugoœæ no a 65 cm) 1885, , HS HS HS HS HS HS HS HS HS ,00 682,65 598,00 735,54 626,00 769,98 655,00 805,65 698,00 858,54 750,00 922,50 950, , , , , ,10 18

19 OSPRZÊT Osprzêt 19

20 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Stojak wiertarski ,00 895, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 230 3,0x22,2 mm do stali (wypuk³a) 10,40 12, Imad³o ,00 527, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 230 3,0x22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 12,60 15, Imad³o ,00 338, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 125 2,5x22,2 mm do stali (wypuk³a) 5,15 6, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A36-T 115 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 5,40 6, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 125 2,5x22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 5,55 6, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 125 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 6,15 7, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 150 3,0x22,2 mm do stali (wypuk³a) 7,45 9, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 180 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10,00 12, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-R 350 3,0 25,4 mm do stali 30,90 38, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 230 2,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 13,80 16, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-R 300 2,5 25,4 mm do stali 21,30 26, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 115 3,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 6,65 8, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-M 350 3,0 25,4 mm do stali 31,20 38, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 115 2,0 22,2 mm do stali 5,40 6, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-R 350 3,0 25,4 mm do stali 35,10 43, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 125 2,0 22,2 mm do stali 6,40 7, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-R 350 3,0 25,4 mm do stali nierdz. 35,60 43, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 150 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 7,80 9, Zestaw tarcz tn¹cych Promotion A 60-R-BF/ , mm 10 szt. 49,90 61, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 180 2,0 22,2 mm do stali 10,00 12, Zestaw tarcz tn¹cych Promotion A 60-R-BF/ , mm 10 szt. 52,10 64, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 230 2,5 22,2 mm do stali 13,20 16, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 4,45 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 150 2,0 22,2 mm do stali 7,80 9, Tarcza tn¹ca Novoflex C ,5 22,2 mm do kamienia 5,00 6, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 150 3,0 22,2 mm do stali 7,45 9, Tarcza tn¹ca Novoflex A 24-N 100 6,0 16,0 mm do stali (wypuk³a) 5,65 6, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 180 3,0 22,2 mm do aluminium 10,00 12, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22,2 mm do stali 4,40 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 180 3,0x22,2 mm do stali 8,15 10, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 4,45 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 230 3,0 22,2 mm do aluminium 12,60 15, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 16,0 mm do stali 3,95 4, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 230 3,0 22,2 mm do stali 9,80 12, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 16,0 mm do stali (wypuk³a) 3,95 4, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-N 300 3,5 22,2 mm do stali 22,90 28, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali 6,20 7, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-N 300 3,5 20,0 mm do stali 22,90 28, Tarcza tn¹ca Novoflex C ,0 22,2 mm do kamienia 6,50 8, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-N 300 2,5 25,4 mm do metalu 22,90 28, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali 7,50 9, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 180 3,0 22,2 mm do kamienia 9,30 11, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali 9,20 11, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 230 3,0 22,2 mm do kamienia 10,90 13, Tarcza tn¹ca Novoflex C ,0 22,2 mm do kamienia 11,10 13, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 24-N 300 3,5 22,5 mm do kamienia 22,90 28, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 4,45 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 24-N 300 3,5 20,0 mm do kamienia 22,90 28, Tarcza tn¹ca Novoflex C ,5 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 4,65 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 180 3,0 22,2 mm do stali nierdz. 10,80 13, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22 do stali 4,75 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 230 3,0 22,2 mm do stali nierdz. 14,20 17, Tarcza tn¹ca Novoflex A do stali (wypuk³a) 7,50 9, Œciernica garnkowa A16-Q; 110/ ,2 mm do stali 62,10 76, Tarcza tn¹ca Novoflex C do kamienia 7,85 9, Œciernica garnkowa C16-N; 110/ ,2 mm do kamienia 60,90 74, Tarcza œcierna Novoflexi A 24-N 115 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 6,40 7, Œciernica garnkowa C36-M; 110/ ,2 mm do kamienia 59,10 72, Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 125 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 6,45 7, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 46-R 100 1,6 16,0 mm do stali nierdz. 5,40 6, Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 150 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 9,55 11, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 46-R 115 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 5,40 6, Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 180 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 11,10 13, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 46-R 125 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 5,90 7, Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 230 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 15,90 19, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 150 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 7,00 8, Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 do stali (wypuk³a) 8,95 11, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 180 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 9,00 11, Tarcza tn¹ca Novoflex C ,0 22,2 do kamienia (wypuk³a) 10,90 13, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 230 1,9 22,2 mm do stali nierdz. 11,10 13, Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 125 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 8,70 10, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 60-R 115 1,0 22,5 mm do stali nierdz. 5,20 6, Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 150 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 12,00 14, Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 60-R 125 1,0 22,2 mm do stali nierdz. 5,05 6, Tarcza œcierno-tn¹ca Combinator 115 1,9 22,23 mm 8,85 10, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 115 1,0 22,2 mm do stali 5,40 6, Tarcza œcierno-tn¹ca Combinator 125 1,9 22,23 mm 9,60 11, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 125 1,0 22,2 mm do stali 5,90 7, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 150 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 12,00 14, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 115 1,6 22,2 mm do stali 5,40 6, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 180 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 12,20 15, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 125 1,6 22,2 mm do stali 5,90 7, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 180 8,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 18,90 23, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 115 1,5 22,2 mm do ceramiki 6,65 8, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 180 6,8 22,2 mm do stali (wypuk³a) 15,60 19, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 125 1,5 22,2 mm do ceramiki 7,45 9, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 230 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 19,10 23, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-S 300 3,0 25,4 mm do stali 21,30 26, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 230 8,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25,90 31, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-S 350 3,5 25,4 mm do stali 31,60 38, Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 12,60 15, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-S 400 4,0 25,4 mm do stali 41,30 50, Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 15,10 18, Tarcza tn¹ca Flexiarapid 115 0,8 22,23 mm do stali nierdz. 6,25 7, Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 20,60 25, Tarcza tn¹ca Flexiarapid 125 0,8 22,23 mm do stali nierdz. 6,90 8, Tarcza œcierna Flexiamant super C 24-N 150 6,0x22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 11,40 14, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 105 1,0 16,0 mm do stali nierdz. 5,40 6, Tarcza œcierna Flexiamant super C 24-N 180 6,0 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 14,80 18, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 300 3,5 25,4 mm do kamienia 21,30 26, Tarcza œcierna Flexiamant super C 24-N 230 6,0 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 20,10 24, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 350 3,5 25,4 mm do kamienia 31,60 38, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 125 4,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 7,75 9, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A24-M 400 3,0 25,4 mm do stali 39,40 48, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 115 6,8 22,2 mm do stali (wypuk³a) 8,40 10, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 115 1,0 22,2 mm do stali nierdz. 6,00 7, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 115 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 6,85 8, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 115 1,0 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 6,00 7, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 115 2,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 5,55 6, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 115 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 6,00 7, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 115 2,5 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 5,55 6, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 115 1,6 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 6,00 7, Tarcza œcierna Flexiamant 115 6,0 22,2 mm do kamienia 7,70 9, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 125 1,0 22,2 mm do stali nierdz. 6,35 7, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 125 6,0 22,2 mm do stali 6,45 7, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 125 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 6,35 7, Tarcza œcierna Flexiamant super 125 6,0 22,2 mm do kamienia 8,40 10, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 150 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 10,50 12, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 125 2,5 22,2 mm do stali 4,80 5, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 180 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 10,90 13, Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 125 2,5 22,2 mm do kamienia 5,60 6, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 180 1,6 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 10,90 13, Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0 16,0 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 7,25 8, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 36-U 230 1,9 22,2 mm do stali nierdz. 13,70 16, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 115 4,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 7,30 8, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 36-U 230 1,9 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 14,30 17, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 115 2,5 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 5,60 6, Tarcza tn¹ca Novorapid 115 1,0 22,23 do stali nierdz. 4,55 5, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 125 2,5 22,2 mm do stali nierdz. 6,10 7, Tarcza tn¹ca Novorapid 125 1,0 22,23 do stali nierdz. 4,65 5, Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 7,95 9, Tarcza tn¹ca Novorapid 180 1,5 22,23 do stali nierdz. 7,70 9, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 115 3,0 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 5,90 7, Tarcza tn¹ca Novorapid 230 1,9 22,23 do stali nierdz. 10,20 12, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 100 2,5 16,0 mm do stali 5,20 6, Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 115 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 7,95 9, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 100 2,5 16,0 mm do stali nierdz. 5,20 6, Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 180 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 15,60 19, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 100 6,0 16,0 mm do stali (wypuk³a) 7,25 8, Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 230 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 21,60 26, Tarcza œcierna do stali nierdz. A ,0 22,2 mm 7,60 9, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 180 3,0 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 10,80 13, Tarcza œcierna do met. nie elaz. A 36-M 115 6,0 22,2 mm 8,40 10, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 180 3,0x22,2 mm do stali (wypuk³a) 9,30 11, Tarcza œcierna Flexiamant super A36-M 125 6,0 22,2 mm do aluminium (wypuk³a) 9,25 11,38 20

21 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 115 2,5 22,2 mm do aluminium (wypuk³a) 6,40 7, Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami 34,30 42, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 125 2,5 22,2 mm do aluminium 6,40 7, Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami 55,00 67, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 150 3,0 22,2 mm do aluminium 8,20 10, Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami 100,00 123, Tarcza œcierna Flexiamant super A 36-M 150 6,0 22,2 mm do aluminium (wypuk³a) 12,60 15, Talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem 5/8 72,50 89, Tarcza œcierna Flexiamant super A 36-M 180 6,0 22,2 mm do aluminium (wypuk³a) 15,60 19, Trzpieñ mocuj¹cy 280 mm; przy pracy z koronkami frezerskimi z gwintem Ratio 491,00 603, Tarcza œcierna Flexiamant super A 36-M 230 6,0 22,2 mm do aluminium (wypuk³a) 23,80 29, Talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem M14 72,50 89, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 115 2,5 22,2 mm do stali 5,35 6, Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 40 mm 947, , Tarcza œcierna Flexiamant super ZA 24-T 115 4,0 22,2 mm do rur (wypuk³a) 15,10 18, Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 80 mm 1651, , Tarcza œcierna Flexiamant super ZA 24-T 180 4,0 22,2 mm do rur (wypuk³a) 23,30 28, Zestaw d³ut SDS-max 2 szt. 78,00 95, Tarcza œcierna Flexiamant super ZA 24-T 230 4,0 22,2 mm do rur (wypuk³a) 33,80 41, SDS-max Pro 4 / mm 140,00 172, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 3,40 4, SDS-max Pro 4 / mm 175,00 215, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40; Cyrkokorund 3,15 3, SDS-max Pro 4 / mm 235,00 289, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 50; Cyrkokorund 2,85 3, SDS-max Pro 4 / mm 155,00 190, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60; Cyrkokorund 2,65 3, SDS-max Pro 4 / mm 189,00 232, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80; Cyrkokorund 2,55 3, SDS-max Pro 4 / mm 188,00 231, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100; Cyrkokorund 2,35 2, SDS-max Pro 4 / mm 186,00 228, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120; Cyrkokorund 2,35 2, SDS-max Pro 4 / mm 160,00 196, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 3,80 4, SDS-max Pro 4 / mm 189,00 232, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40; Cyrkokorund 3,60 4, SDS-max Pro 4 / mm 161,00 198, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60; Cyrkokorund 3,00 3, SDS-max Pro 4 / mm 201,00 247, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80; Cyrkokorund 3,00 3, SDS-max Pro 4 / mm 166,00 204, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100; Cyrkokorund 2,85 3, SDS-max Pro 4 / mm 199,00 244, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120; Cyrkokorund 2,85 3, SDS-max Pro 4 / mm 270,00 332, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 7,20 8, SDS-max Pro 4 / mm 194,00 238, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40; Cyrkokorund 6,70 8, SDS-max Pro 4 / mm 210,00 258, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60; Cyrkokorund 5,35 6, SDS-max Pro 4 / mm 317,00 389, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80; Cyrkokorund 5,15 6, SDS-max Pro 4 / mm 209,00 257, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100; Cyrkokorund 5,15 6, SDS-max Pro 4 / mm 241,00 296, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120; Cyrkokorund 5,15 6, SDS-max Pro 4 / mm 207,00 254, Koronka wiertarska z gwintem Ratio 125/100 mm 1349, , SDS-max Pro 4 / mm 242,00 297, Koronka wiertarska z gwintem Ratio 100/100 mm 1267, , SDS-max Pro 4 / mm 351,00 431, Koronka wiertarska z gwintem Ratio 50/100 mm 736,00 905, SDS-max Pro 4 / mm 264,00 324, Koronka wiertarska z gwintem Ratio 68/100 mm 918, , SDS-max Pro 4 / mm 347,00 426, Wiert³o centruj¹ce mm do pracy z koronkami z gwintem Ratio 118,00 145, SDS-max Pro 4 / mm 731,00 899, Trzpieñ ustalaj¹cy (do i 23247) 269,00 330, SDS-max Pro 4 / mm 979, , Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 36 30,50 37, SDS-max Pro 4 / mm 283,00 348, Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 60 30,50 37, SDS-max Pro 4 / mm 259,00 318, Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P 80 30,50 37, SDS-max Pro 4 / mm 318,00 391, Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 40 9,35 11, SDS-max Pro 4 / mm 451,00 554, Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 60 9,70 11, SDS-max Pro 4 / mm 338,00 415, Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 80 9,70 11, SDS-max Pro 4 / mm 399,00 490, Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P 120 9,70 11, SDS-max Pro 4 / mm 399,00 490, Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 40 11,30 13, SDS-max Pro 4 / mm 466,00 573, Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 60 11,30 13, SDS-max Pro 4 / mm 658,00 809, Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P 80 11,70 14, Grot zbie ny SDS-max d³. ca³kowita 280 mm 54,40 66, Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P ,70 14, Grot zbie ny SDS-max d³. ca³kowita 400 mm 49,30 60, Filcowa tarcza polerska mm (potrzebna ³¹czówka 27104) 29,80 36, D³uto w¹skie SDS-max d³. 280 mm szer. 25 mm 43,90 54, Wielowarstwowa tarcza polerska mm (potrzebna ³¹czówka 27104) 40,40 49, D³uto w¹skie SDS-max d³. 400 mm szer. 25 mm 48,70 59, Wielowarstwowa tarcza polerska mm; muœlin 86,40 106, D³uto ³opatkowe SDS-max d³. 400 mm szer. 50 mm 94,10 115, Wielowarstwowa tarcza polerska mm; flanela 81,80 100, D³uto ³opatkowe SDS-max d³. 300 mm szer. 80 mm 113,00 138, Talerz gumowy 125 mm 25,30 31, D³uto dr¹ one SDS-max d³. 300 mm szer. 26 mm 123,00 151, Filcowa tarcza polerska M mm 242,00 297, Grot zbie ny SDS-max d³. ca³kowita 600 mm 63,90 78, Filcowa tarcza polerska M mm 313,00 384, D³uto w¹skie SDS-max d³. 600 mm szer. 25 mm 64,80 79, Ko³pak do polerowania z owczej we³ny 180 mm 57,90 71, D³uto SDS-max do ³obienia d³. 300 mm szer. 32 mm 120,00 147, Ko³pak do polerowania z owczej we³ny 130 mm (do talerza 23259) 33,30 40, D³uto ³opatkowe SDS-max d³. 350 mm szer. 115 mm 272,00 334, Ko³pak do polerowania z owczej we³ny 160 mm (do talerza 23259) 42,90 52, D³uto SDS-max do p³ytek ceramicznych 400x50 mm 160,00 196, Cylinder z taœm¹ œciern¹ 45 30/6 mm 64,80 79, D³uto z¹bkowane SDS-max d³. 300 mm szer. 32 mm 104,00 127, Bawe³niana tarcza polerska mm (potrzebna ³¹czówka 27104) 59,10 72, D³uto ³opatkowe SDS-max d³. 300 mm szer. 10 mm 104,00 127, Elastyczna tarcza podporowa 113 mm 65,60 80, Przejœciówka (adapter) z gwintem Ratio d³. 195 mm, koñcówka SDS-max 335,00 412, Elastyczna tarcza podporowa 173 mm 103,00 126, Przejœciówka z SDS-max na SDS-plus 287,00 353, Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard 49,30 60, Przejœciówka z SDS-max na wielowypust 503,00 618, Pokrywa ochronna 208,00 255, Przejœciówka z wielowypustu na SDS-max 659,00 810, Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard 31,60 38, Koronka frezerska SDS-max 45/550 mm 865, , Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard 24,80 30, Koronka frezerska SDS-max 45/990 mm 865, , Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard 103,00 126, Koronka frezerska SDS-max 55/550 mm 865, , Elastyczny talerz oporowy 175-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard 51,70 63, Koronka frezerska SDS-max 55/990 mm 967, , Elastyczny talerz oporowy 220-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard 103,00 126, Koronka frezerska SDS-max 65/550 mm 905, , Elastyczny talerz oporowy 112-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard 24,80 30, Koronka frezerska SDS-max 65/990 mm 1068, , Elastyczny talerz oporowy 122-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard 31,60 38, Koronka frezerska SDS-max 80/550 mm 1373, , Elastyczny talerz oporowy (do kr¹ ków fibrowych) M10; standard 22,80 28, Koronka frezerska SDS-max 80/990 mm 1334, , Talerz szlifierski 123 mm M 14; na rzep 67,00 82, D³uto ³opatkowe SDS-max d³. 400 mm szer. 110 mm 302,00 371, Talerz szlifierski 147 mm M 14; na rzep 82,60 101, D³uto do asfaltu SDS-max d³. 400 mm szer. 90 mm 302,00 371, Talerz szlifierski 173 mm M 14; na rzep 106,00 130, D³uto skrzyde³kowe SDS-max d³. 380 mm szer. 35 mm 302,00 371, Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami 30,20 37, Wbijak uziomu SDS-max d³. 260 mm szer. 16,5 mm 218,00 268,14 21

22 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Wbijak uziomu SDS-max d³. 260 mm szer. 13 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 30/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 35/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 40/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 50/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 68/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 82/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 100/55 mm Koronka wiertarska z gwintem M16 112/55 mm Pojemnik ze œrodkiem ch³odz¹cym do smarowania brzeszczotów Zestaw grotów SDS -max 400 mm, 10 szt Zestaw d³ut p³askich 400x25 mm, 10 szt Walec polerski z w³ókniny , P Walec polerski z w³ókniny , P Rolka rozprê na do taœm œciernych i z w³ókniny Taœmy œcierne , P 60, 10 szt Taœmy œcierne , P 80, 10 szt Taœmy œcierne , P 120, 10 szt Taœmy œcierne , P 220, 10 szt Lamelowy walec polerski 105x100, P Lamelowy walec polerski 105x100, P Lamelowy walec polerski 105x100, P Lamelowy walec polerski 105x100, P Lamelowy walec polerski 105x100, P Walec polerski lamelowo-w³ókninowy 105x100, P Walec polerski lamelowo-w³ókninowy 105x100, P Walec polerski lamelowo-w³ókninowy 105x100, P Walec polerski z w³ókniny 105x100 P Walec polerski z w³ókniny 105x100 P Walec polerski z w³ókniny 105x100 P Walec polerski z w³ókniny 115x100 P Taœma z w³ókniny 90x100, œrednia Taœma z w³ókniny 90x100, wykoñczaj¹ca Gumowy walec polerski 105x100, P Szczotka walcowa 100x70 z drutem stalowym Szczotka walcowa 100x70 z drutem ze stali nierdzewnej Szczotka walcowa 100x70, nylonowa Szczotka walcowa 100x100, fibrowa Zestaw 5 impregnowanych pierœcieni polerskich SISAL 100x Zestaw 5 impregnowanych pierœcieni polerskich, twardych 100x Zestaw 5 impregnowanych pierœcieni polerskich, miêkkich 100x Gumowy walec polerski 105x100, P Zestaw tulei dystansowo-osadczych Taœmy œcierne , P 40, 10 szt Lamelowy walec polerski 105x100, P Walec polerski z w³ókniny 105x100 P Walec polerski 105x50 z w³ókniny, P Walec polerski 105x50 z w³ókniny, P Walec polerski 105x50 z w³ókniny, P Walec polerski 105x50 z w³ókniny, P Taœma z w³ókniny 90x100, gruba Pasta polerska bia³a (250 g) Pog³êbiacz do drewna œr. 16 mm Pasta polerska br¹zowa (250 g) Pasta polerska niebieska (250 g) Walec polerski 110x100 z w³ókniny, twardy Walec polerski lamelowo-w³ókninowy 105x50, P Walec polerski lamelowo-w³ókninowy 105x50, P Walec polerski lamelowo-w³ókninowy 105x50, P Rolka szlifierska 85x70 do taœmy Taœma klej¹ca Pi³a otwornica (zestaw) do drewna (8 wk³adów od 25 do 68 mm + wiert³o centruj¹ce) Zestaw taœm flizelinowych 30x660, zgrubne, 3 szt Zestaw taœm flizelinowych 30x660, œrednie, 3 szt Zestaw taœm flizelinowych 30x660, delikatne, 3 szt Zestaw taœm flizelinowych 30x660, superdelikatne, 3 szt Taœma filcowa Pierœcieñ redukcyjny 20 1,2 16 do pi³ tarczowych Pierœcieñ redukcyjny 30 1,2 16 do pi³ tarczowych Pierœcieñ redukcyjny 30 1,2 20 do pi³ tarczowych Pierœcieñ redukcyjny 30 1,2 25 do pi³ tarczowych Pierœcieñ redukcyjny 30 1,6 16 do pi³ tarczowych Pierœcieñ redukcyjny 30 1,6 20 do pi³ tarczowych Pierœcieñ redukcyjny 30 1,6 25 do pi³ tarczowych 218,00 268,14 232,00 285,36 253,00 311,19 275,00 338,25 310,00 381,30 234,00 287,82 280,00 344,40 397,00 488,31 734,00 902,82 76,60 97,91 517,00 635,91 517,00 635,91 162,00 199,26 164,00 201,72 519,00 638,37 146,00 179,58 149,00 183,27 134,00 164,82 134,00 164,82 137,00 168,51 137,00 168,51 137,00 168,51 151,00 185,73 151,00 185,73 117,00 143,91 127,00 156,21 117,00 143,91 134,00 164,82 134,00 164,82 134,00 164,82 164,00 201,72 86,50 106,40 86,50 106,40 434,00 533,82 285,00 350,55 334,00 410,82 309,00 380,07 434,00 533,82 225,00 276,75 163,00 200,49 156,00 191,88 434,00 533,82 38,00 46,74 149,00 183,27 137,00 168,51 134,00 164,82 73,40 90,28 73,40 90,28 73,40 90,28 73,40 90,28 86,50 106,40 24,70 30,38 61,90 76,14 24,70 30,38 25,50 31,37 435,00 535,05 67,50 83,03 67,50 83,03 67,50 83,03 459,00 564,57 88,20 108,49 57,00 70,11 125,00 153,75 125,00 153,75 125,00 153,75 125,00 153,75 53,70 66,05 19,90 24,48 19,90 24,48 19,90 24,48 19,90 24,48 19,90 24,48 19,90 24,48 19,90 24, Walec polerski z fliseliny 105x100, P Prowadnica wzd³u na i po okrêgu (STEB 140) czêœciowy zestaw brzeszczotów Promotion Zestaw brzeszczotów 10 szt. ( /23633/23646/23637/23638) Brzeszczot do wyrzynarki HCS 150/4,0 mm, 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki 150/2,0 mm BiM, 5 szt. - plexi, sandwich, met. nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 25 szt - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; 25 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 25 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt. - drewno Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 25 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 25 szt. - arkusze stali, metale nie elazne Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 25 szt. - metal Brzeszczot PIONIER 105 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 25 szt. - metal, uniwersalny Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 25 szt. - aluminium, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 25 szt. - arkusze stali, met. nie., sandwich Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 25 szt. - drewno, sklejka Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, met. nie., sandwich Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/2,0 mm; 5 szt. - plexiglas Brzeszczot do wyrzynarki HCS 120/szlif. 75 mm; 5 szt. - styropian, karton, guma Zestaw brzeszczotów 5 szt. ( ) Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno, sklejka, p³yta wiórowa Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 5 szt. - blachy stalowe, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HM 75/4,3 mm Brzeszczot do wyrzynarki HCS 90/3,0 mm; 5 szt Brzeszczot do wyrzynarki HM 76 mm/zgrubny Brzeszczot do wyrzynarki HM 54 mm/dok³adny - ceramika, szk³o, tworzywa sztuczne Brzeszczot do wyrzynarki HM 50/1,06 mm; 3 szt. - inox Brzeszczot do wyrzynarki HM 50/1,41 mm; 3 szt. - inox P³yta ochronna do STE 80 Quick Podk³. ochronna przed wyrywaniem materia³u (3 szt.) STE/STEB Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; 3 szt. - cement, karton-gips, tworz. szt. wzm. 148,00 182, Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 5 szt. - drewno Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot PIONIER 105/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot do wyrzynarki HCS 126/4 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 104/4 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 120 mm; falowany; 3 szt. - styropian, guma, karton Brzeszczot do wyrzynarki HCS 91/2,5 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 74/2,5 mm; 5 szt. - panele laminatowe, blaty kuchenne Brzeszczot do wyrzynarki HM 91/3,3 mm; 3 szt. - laminaty, tworzywa sztuczne, Corian Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; - gips, karton, laminaty, tworzywa spajane Brzeszczoty do wyrzynarek /4,0 mm; 25 szt Brzeszczoty do wyrzynarek /2,5 mm; 25 szt Brzeszczoty do wyrzynarek /1,2 mm; 25 szt Brzeszczoty do wyrzynarek /0,7 mm; 25 szt Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,4 mm; 5 szt. - drewno, laminaty, sklejka Brzeszczot do wyrzynarki BiM 91/3,0 mm; 5 szt. - drewno, laminaty Brzeszczot do wyrzynarki HSS 106/2,0 mm; 5 szt. - metal Zestaw brzeszczotów 25 szt. (10 x x x 23649) Brzeszczot do drewna HCS 74/2,5 mm 100 szt Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt Szczotka garnkowa, pleciona 80 mm M Szczotka garnkowa, pleciona 100 mm Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt Szczotka garnkowa, falowana 75 mm M Szczotka garnkowa, falowana 100 mm Statyw do lampy BSA 14,4-18 LED Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P ,00 193,11 150,00 184,50 45,70 56,21 48,00 59,04 53,10 65,31 83,40 102,58 68,50 84,26 64,40 79,21 79,80 98,15 100,00 123,00 87,50 107,63 183,00 225,09 83,80 103,07 162,00 199,26 239,00 293,97 87,50 107,63 164,00 201,72 95,40 117,34 32,90 40,47 12,70 15,62 13,40 16,48 15,40 18,94 17,50 21,53 17,50 21,53 18,00 22,14 17,40 21,40 17,40 21,40 18,70 23,00 36,90 45,39 42,50 52,28 17,10 21,03 14,30 17,59 17,10 21,03 18,70 23,00 17,80 21,89 21,40 26,32 20,50 25,22 50,30 61,87 27,20 33,46 13,80 16,97 14,10 17,34 135,00 166,05 135,00 166,05 35,10 43,17 10,00 12,30 39,20 48,22 35,70 43,91 51,30 63,10 45,40 55,84 38,10 46,86 34,30 42,19 36,90 45,39 57,10 70,23 185,00 227,55 63,30 77,86 74,70 91,88 77,10 94,83 73,70 90,65 73,70 90,65 35,20 43,30 59,10 72,69 66,30 81,55 36,90 45,39 88,50 108,86 302,00 371,46 326,00 400,98 78,10 96,06 78,20 96,19 279,00 343,17 28,00 34,44 52,80 64,94 589,00 724,47 113,00 138,99 22

23 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm M14, z drutu ze stali nierdzewnej Szczotka obwodowa 100 mm M Szczotka obwodowa 100 mm M14, wygiêta Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm 5/8" Szczotka garnkowa, pleciona 70 mm 5/8", z drutu ze stali nierdzewnej Pi³a tarczowa HM 210x2,8x30 mm 42-zêby Plusbox L Plusbox R Walizka MC Walizka MC 10 na wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe serii BS i SB Walizka MC 10 na wiertarko-wkrêtarki serii SB i m³otowiertarki BHE Walizka MC 20 na szlifierki k¹towe Walizka MC 10 na wiertarko-wkrêtarki serii SB i m³otowiertarki BHE Konsola œcienna do szlifierek sto³owych Podstawa do szlifierek stacjonarnych Skrzynka narzêdziowa z blachy stalowej do szlifierek dwurêcznych Walizka z tworzywa sztucznego Walizka do SXE 450/SXE 450 Turbotec Brzeszczot PIONIER chwyt U 90 mm/progressiv 2,0-3,0 mm; 5 szt.; drewno Brzeszczot wyrzynarki BiM 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt.; drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt.; metal Klucz 2-trzpieniowy, wygiêty Brzeszczot PIONIER chwyt Makita 77 mm/progressiv 1,0-2,6 mm; 5 szt.; metal Brzeszczot do wyrzynarki HCS 62/1,8 mm; chwyt Makita; 5 szt. - metal Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nie Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nie Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nie Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. nie Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno Klucz 2-trzpieniowy Klucz 2-trzpieniowy Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BIM 70/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - aluminium Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/1,65 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 90/2,5 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM Progressive 66/1,10 mm; 5 szt. - arkusze stalowe Brzeszczot do wyrzynarki HSS 55/1,81 mm; chwyt Makita; 5 szt. - arkusze stali Brzeszczot do wyrzynarki HCS 60/2,50 mm; chwyt Makita; 5 szt. - drewno, sklejka Brzeszczot do wyrzynarki HCS Progressive 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 3 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 3 szt. - arkusze stalowe Zestaw brzeszczotów 3 szt. ( ) Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,7 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,5 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/1,5 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nie elazne Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno, laminaty stolarskie, panele Brzeszczot do wyrzynarki BiM 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 105/3,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. nie., sandwich 40,50 49, Brzeszczot do wyrzynarki BiM 106/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. nie., sandwich 40,50 49, Brzeszczot do wyrzynarki BiM 125/4,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot do wyrzynarki HCS 60/4,0 mm; 5 szt. - drewno 113,00 138,99 113,00 138,99 34,30 42,19 31,80 39,11 63,20 77,74 44,20 54,37 44,20 54,37 37,90 46,62 77,00 94,71 258,00 317,34 55,30 68,02 55,30 68,02 144,00 177,12 104,00 127,92 104,00 127,92 108,00 132,84 104,00 127,92 242,00 297,66 518,00 637,14 475,00 584,25 53,00 65,19 140,00 172,20 29,50 36,29 56,00 68,88 54,20 66,67 27,20 33,46 29,50 36,29 15,50 19,07 36,20 44,53 37,90 46,62 13,40 16,48 16,30 20,05 19,30 23,74 18,00 22,14 18,00 22,14 18,00 22,14 24,80 30,50 35,60 43,79 9,80 12,05 11,90 14,64 19,80 24,35 30,30 37,27 16,60 20,42 17,70 21,77 16,60 20,42 15,70 19,31 17,80 21,89 17,80 21,89 17,10 21,03 16,00 19,68 40,40 49,69 34,70 42,68 27,50 33,83 22,90 28,17 18,70 23,00 17,30 21,28 11,90 14,64 11,90 14,64 11,00 13,53 11,60 14,27 12,70 15,62 18,40 22,63 29,20 35,92 24,80 30,50 24,80 30,50 27,50 33,83 31,50 38,75 39,00 47,97 35,60 43,79 68,20 83,89 77,10 94,83 24,20 29, Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki HCS 60/3 mm do drewna Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki BiM 60/3 mm do drewna Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 40 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 60 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 80 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 100 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 120 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 180 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 240 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 320 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 320 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 40 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 60 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 80 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 100 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 120 (25szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 180 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 240 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 320 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 400 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 40 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 60 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 80 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 100 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 120 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 180 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 240 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 320 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 150 mm; P 400 (25 szt.) Tarcza poœrednia z rzepem 150 mm Samoprzyczepne runo polerskie 160 mm; P 100 (2 szt.) Samoprzyczepne runo polerskie 160 mm; P 280 (2 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 40 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 60 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 80 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 100 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 120 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 180 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 240 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 320 (10 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 40 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 60 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 80 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 100 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 120 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 180 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 240 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 320 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm; P 400 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny 80 mm - asortyment ró ny (25 szt.) Tarcza poœrednia z rzepem 80 mm Samoprzyczepna tarcza polerska 80 mm Talerz z mocowaniem na rzep 80 mm do SXE Samoprzyczepny papier œcierny; 150 mm - asortyment ró ny (25 szt.) Samoprzyczepna w³óknina szlifierska 80 mm, P 100 (2 szt.) Samoprzyczepna w³óknina szlifierska 80 mm, P 280 (2 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 40 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 60 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 80 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 100 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 120 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 180 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 240 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 320 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; P 400 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny; 80 mm; 25 szt. (10 x / x ) Samoprzyczepna g¹bka polerska 80 mm Kr¹ ek fibrowy mm; P 24, Korund Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120, Korund Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 50, Korund Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 24, Korund Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40, Korund Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60, Korund Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80, Korund 31,40 38,62 59,00 72,57 18,00 22,14 15,40 18,94 14,00 17,22 13,00 15,99 13,00 15,99 13,00 15,99 13,00 15,99 13,00 15,99 11,40 14,02 79,50 97,79 64,90 79,83 58,50 71,96 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 65,20 80,20 54,30 66,79 49,00 60,27 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 66,30 81,55 25,20 31,00 25,20 31,00 12,30 15,13 11,80 14,51 11,40 14,02 11,40 14,02 11,40 14,02 11,40 14,02 11,40 14,02 11,40 14,02 26,80 32,96 25,50 31,37 24,60 30,26 24,30 29,89 24,30 29,89 24,30 29,89 24,30 29,89 24,30 29,89 24,30 29,89 26,80 32,96 19,50 23,99 20,90 25,71 39,20 48,22 60,10 73,92 15,40 18,94 15,40 18,94 26,40 32,47 24,60 30,26 24,00 29,52 24,00 29,52 24,00 29,52 24,00 29,52 24,00 29,52 24,00 29,52 24,00 29,52 25,90 31,86 12,90 15,87 2,35 2,89 4,25 5,23 4,65 5,72 5,70 7,01 4,80 5,90 4,25 5,23 4,25 5,23 23

24 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100, Korund 4,25 5, Bit set TX15/TX20/TX25 op.: 3 szt. 21,50 26, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36, Korund 5,35 6, Bit set slotted 0,8/1,0/1,2 mm op.: 3 szt. 18,40 22, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 16, Korund 6,70 8, Bits Classic PZ 1 25 mm op.: 2 szt. 7,15 8, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 30, Korund 5,50 6, Bits Classic PZ 2 25 mm op.: 2 szt. 7,15 8, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 16, Korund 3,15 3, Bits Classic PZ 3 25 mm op.: 2 szt. 7,15 8, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 24, Korund 2,55 3, Bits Classic PZ 2 25 mm op.: 25 szt. 76,80 94, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40, Korund 2,25 2, Bits Classic PH 1 25 mm op.: 2 szt. 7,15 8, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60, Korund 2,10 2, Bits Classic PH 2 25 mm op.: 2 szt. 7,15 8, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80, Korund 2,10 2, Bits Classic PH 3 25 mm op.: 2 szt. 7,15 8, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100, Korund 2,10 2, Bits Classic PH 2 25 mm op.: 25 szt. 76,80 94, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120, Korund 2,10 2, Bits Classic TX mm op.: 25 szt. 87,40 107, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 150, Korund 2,10 2, Bits Classic TX mm op.: 25 szt. 87,40 107, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 180, Korund 2,25 2, Bits Torsion SW 2,5 25 mm op.: 2 szt. 8,35 10, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 50, Korund 2,25 2, Bits Torsion SW 3 25 mm op.: 2 szt. 8,35 10, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36, Korund 2,35 2, Bits Torsion SW 4 25 mm op.: 2 szt. 8,35 10, Pierœcieñ z taœmy œciernej P 60 (6 szt.) œr. 45 mm, szer. 30 mm 26,80 32, Bits Torsion SW 5 25 mm op.: 2 szt 8,35 10, Pierœcieñ z taœmy œciernej P 100 (6 szt.) œr. 45 mm, szer. 30 mm 26,80 32, Bits Torsion SW 6 25 mm op.: 2 szt 8,35 10, Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36, Korund 2,55 3, Bits Torsion TX 8 25 mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 50, Korund 2,25 2, Bits Torsion TX mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 24, Korund 2,85 3, Bits Torsion TX mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 40, Korund 1,95 2, Bits Torsion TX mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 60, Korund 1,95 2, Bits Torsion TX mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 80, Korund 2,25 2, Bits Torsion TX mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 100, Korund 2,35 2, Bits Torsion TX mm op.: 2 szt. 13,60 16, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 16, Korund 3,60 4, Bits Torsion TX mm op.: 25 szt. 128,00 157, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 120, Korund 2,35 2, Bits Torsion TX mm op.: 25 szt. 128,00 157, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 150, Korund 2,35 2, Bits Torsion TX mm op.: 25 szt. 128,00 157, Kr¹ ek fibrowy 125x22,2 mm; P 180, Korund 2,55 3, Bits Diamant TX mm op.: 2 szt. 21,90 26, Kr¹ ek fibrowy 230x22,2 mm; P 24, Korund 7,80 9, Bits Diamant TX mm op.: 2 szt. 21,90 26, Kr¹ ek fibrowy 230x22,2 mm; P 40, Korund 6,80 8, Bits Diamant TX mm op.: 2 szt. 21,90 26, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 120, Cyrkokorund 16,80 20, Bits Diamant PZ 2 25 mm op.: 25 szt. 186,00 228, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 40, Cyrkokorund 16,80 20, Bits Diamant PH 2 25 mm op.: 25 szt. 186,00 228, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 60, Cyrkokorund 16,80 20, Bit Torsion* TX mm op.: 1 szt. 26,50 32, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 80, Cyrkokorund 16,80 20, Bit Torsion* TX mm op.: 1 szt. 26,50 32, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 40, Cyrkokorund 16,80 20, Bit Torsion* TX mm op.: 1 szt. 26,50 32, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 60, Cyrkokorund 16,80 20, Bit Torsion* TX mm op.: 1 szt. 26,50 32, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 80, Cyrkokorund 16,80 20, Bit Torsion* TX mm op.: 1 szt. 26,50 32, Lamelowa tarcza œcierna 125 mm; P 80, ZK-V 44,30 54, Bit Torsion* TX mm op.: 1 szt. 26,50 32, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 40, Cyrkokorund 46,80 57, Bit Torsion* SW 2 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 60, Cyrkokorund 46,80 57, Bit Torsion* SW 2,5 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 80, Cyrkokorund 46,80 57, Bit Torsion* SW 3 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 40, Cyrkokorund, ukoœny 16,10 19, Bit Torsion* SW 4 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukoœny 46,80 57, Bit Torsion* SW 5 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 60, Cyrkokorund, ukoœny 16,10 19, Bit Torsion* SW 6 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 80, Cyrkokorund, ukoœny 16,10 19, Bit Torsion* PH 1 89 mm op.: 1 szt. 15,30 18, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukoœny 19,50 23, Bit Torsion* PH 2 89 mm op.: 1 szt. 15,30 18, Tarcza diamentowa ,23 mm Promotion 19,80 24, Bit Torsion* PH 3 89 mm op.: 1 szt. 15,30 18, Tarcza diamentowa ,23 mm Promotion 27,20 33, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 40, Cyrkokorund, prosty 19,50 23, Tarcza diamentowa ,23 mm Promotion 46,10 56, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 60, Cyrkokorund, prosty 19,50 23, Tarcza diamentowa ,23 mm Promotion 54,20 66, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 80, Cyrkokorund, prosty 19,50 23, Tarcza diamentowa ,23 mm Promotion 69,30 85, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 40 (10 szt.) 18,10 22, Lamelowa tarcza œcierna 125 mm, P 40 18,70 23, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 60 (10 szt.) 16,50 20, Lamelowa tarcza œcierna 125 mm, P 80 18,70 23, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 80 (10 szt.) 15,20 18, W³óknina szlifierska 115 mm Promotion 44,40 54, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 100 (10 szt.) 14,70 18, W³óknina szlifierska 125 mm Promotion 52,40 64, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 120 (10 szt.) 14,70 18, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 40, Cyrkokorund 46,80 57, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 180 (10 szt.) 14,70 18, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 60, Cyrkokorund 46,80 57, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 240 (10 szt.) 14,70 18, Lamelowy talerz szlifierski ,2 mm; P 80, Cyrkokorund 46,80 57, Papier œcierny - asortyment ró ny 15,90 19, Bits Classic PH 2 25 mm op.: 100 szt. 260,00 319, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 40 (10 szt.) 25,70 31, Bits Classic PZ 2 25 mm op.: 100 szt. 260,00 319, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 60 (10 szt.) 22,40 27, Bit Torsion SL 0,5 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 80 (10 szt.) 20,20 24, Bit Torsion SL 0,6 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 100 (10 szt.) 19,50 23, Bit Torsion SL 0,8 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 120 (10 szt.) 19,50 23, Bit Torsion SL 1,0 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 180 (10 szt.) 19,50 23, Bit Torsion SL 1,2 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 240 (10 szt.) 19,50 23, Bit Torsion SL 1,6 89 mm op.: 1 szt. 16,80 20, Nó do no yc do ywop³otu 450 mm 225,00 276, Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 40, Korund 18,00 22, Nó do no yc do ywop³otu 550 mm 252,00 309, Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 60, Korund 18,00 22, Nó do no yc do ywop³otu 650 mm 295,00 362, Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 80, Korund 18,00 22, Nó do no yc do ywop³otu 750 mm 330,00 405, Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 120, Korund 18,00 22, Nó do Power Cutter 63,40 77, Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 40, Korund 19,30 23, Walizka Metabox IV do KS 54/66/68 427,00 525, Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 60, Korund 19,30 23, Metabox IV do KS 66 Plus/KSE 68 Plus 418,00 514, Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 80, Korund 20,70 25, Skrzynka Metabox I (wyrzynarki ) 248,00 305, Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 120, Korund 20,70 25, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; P 40 (10 szt.) 13,90 17,10 24

25 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Folia samoprzylepna mm 54,70 67, Wiert³o HSS-R podtoczone 13/17,0x184x125 mm 54,40 66, Œciernice w³ókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykañczaj¹ce (do SRE 4350) 34,90 42, Wiert³o HSS-R podtoczone 13/18,0x191x130 mm 58,80 72, Œciernice w³ókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. œrednio wykañczaj¹ce (do SRE 4350) 34,90 42, Wiert³o HSS-R podtoczone 13/18,5x198x135 mm 58,80 72, Œciernice w³ókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4350) 34,90 42, Wiert³o HSS-R podtoczone 13/19,0x198x135 mm 60,70 74, Œciernice do szlifowania regipsu 93x250 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4350) 14,90 18, Wiert³o HSS-R podtoczone 13/20,0x205x140 mm 71,30 87, Œciernice w³ókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykañczaj¹ce (do SRE 4351) 45,50 55, Nasadka nawiertakowa 3,0x16 mm 38,70 47, Œciernice w³ókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. œrednio wykañczaj¹ce (do SRE 4351) 45,50 55, Nasadka nawiertakowa 4,0x16 mm 38,70 47, Œciernice w³ókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4351) 45,50 55, Nasadka nawiertakowa 5,0x16 mm 38,70 47, Œciernice do szlifowania regipsu 115x295 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4351) 17,20 21, Nasadka nawiertakowa 6,0x16 mm 38,70 47, Samoprzylepna p³yta szlifierska mm 62,20 76, Nasadka nawiertakowa 8,0x20 mm 38,70 47, Samoprzylepna p³yta szlifierska mm 64,00 78, Nasadka nawiertakowa 10,0x20 mm 54,20 66, Koronka diamentowa 110/400 mm 1239, , Wiert³o HSS-G d³ugie 2,0x85x56 mm 6,30 7, Diamentowa koronka wiertarska do pracy na sucho 127x350 mm 1349, , Wiert³o HSS-G d³ugie 3,0x100x66 mm 6,95 8, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 40 (10 szt.) 13,80 16, Wiert³o HSS-G d³ugie 4,0x119x78 mm 9,19 11, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 60 (10 szt.) 12,60 15, Wiert³o HSS-G d³ugie 5,0x132x87 mm 11,30 13, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 80 (10 szt.) 11,90 14, Wiert³o HSS-G d³ugie 6,0x139x91 mm 13,40 16, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 100 (10 szt.) 11,40 14, Wiert³o HSS-G d³ugie 7,0x156x102 mm 18,30 22, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 120 (10 szt.) 11,40 14, Wiert³o HSS-G d³ugie 8,0x165x109 mm 20,50 25, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 180 (10 szt.) 11,40 14, Wiert³o HSS-G d³ugie 9,0x175x115 mm 28,80 35, Papier œcierny do obróbki wykoñcz.; mm; P 240 (10 szt.) 11,40 14, Wiert³o HSS-G d³ugie 10,0x184x121 mm 34,60 42, Talerz szlifierski z rzepem œr. 115 mm/6 mm 26,30 32, Wiert³o HSS-G d³ugie 11,0x195x128 mm 44,20 54, Talerz podporowy M mm 31,60 38, Wiert³o HSS-G d³ugie 12,0x205x134 mm 52,00 63, Samoprzylepny papier œcierny; 115 mm; P 40 (25szt.) 40,00 49, Wiert³o HSS-G d³ugie 13,0x205x134 mm 62,30 76, Samoprzylepny papier œcierny; 115 mm; P 60 (25szt.) 38,20 46, Wiert³o HSS-GS krótkie 2,5x43x14 mm (10 szt.) 35,00 43, Samoprzylepny papier œcierny; 115 mm; P 80 (25szt.) 36,50 44, Wiert³o HSS-GS krótkie 2,6x43x14 mm (10 szt.) 37,60 46, Samoprzylepny papier œcierny; 115 mm; P 120 (25szt.) 36,20 44, Wiert³o HSS-GS krótkie 3,0x46x16 mm (10 szt.) 37,60 46, Pó³elastyczne arkusze œcierne C mm (10 szt.) 22,10 27, Wiert³o HSS-GS krótkie 3,1x49x18 mm (10 szt.) 43,20 53, Samoprzylepna tarcza polerska z we³ny lamy 115 mm do talerza ,60 43, Wiert³o HSS-GS krótkie 3,3x49x18 mm (10 szt.) 43,20 53, Samoprzyczepna g¹bka polerska 80x25 mm zgrubna 20,60 25, Wiert³o HSS-GS krótkie 3,4x52x20 mm (10 szt.) 43,20 53, Samoprzyczepna g¹bka polerska 130x25 mm zgrubna 27,90 34, Wiert³o HSS-GS krótkie 3,7x52x20 mm (10 szt.) 47,30 58, Samoprzyczepna g¹bka polerska 160x25 mm zgrubna 34,50 42, Wiert³o HSS-GS krótkie 4,1x55x22 mm (10 szt.) 53,50 65, Samoprzyczepna g¹bka polerska 160x50 mm zgrubna 52,80 64, Wiert³o HSS-GS krótkie 4,9x62x26 mm (10 szt.) 56,80 69, Samoprzyczepna g¹bka polerska 200x25 mm zgrubna 44,80 55, Wiert³o HSS-GS krótkie 5,2x62x26 mm (10 szt.) 69,20 85, Samoprzyczepna g¹bka polerska 200x25 mm dok³adna 44,80 55, Wiert³o HSS-GS krótkie 6,0x66x28 mm (10 szt.) 69,20 85, Samoprzyczepna g¹bka polerska 130x50 mm dok³adna 39,90 49, Wiert³o HSS-GS krótkie 8,0x79x37 mm (5 szt.) 62,70 77, Samoprzyczepna g¹bka polerska 160x50 mm dok³adna 52,80 64, Wiert³o HSS-GS krótkie 9,0x84x40 mm (5 szt.) 81,30 100, Samoprzyczepna g¹bka polerska 200x50 mm dok³adna 68,50 84, Wiert³o HSS-GS krótkie 10,0x89x43 mm (5 szt.) 98,40 121, Tarcza polerska z owczej sierœci 185 mm 57,90 71, Wiert³o-œrodkowiec HM do drewna 20x90 mm 94,30 115, Samoprzyczepna g¹bka polerska 160x25 mm; profilowana 34,50 42, Wiert³o-œrodkowiec HM do drewna 24x90 mm 111,00 136, Papier œcierny do DSE; Korund P 40 (5 szt.) 13,00 15, Wiert³o-œrodkowiec HM do drewna 25x90 mm 115,00 141, Papier œcierny do DSE; Korund P 60 (5 szt.) 11,80 14, Wiert³o-œrodkowiec HM do drewna 30x90 mm 137,00 168, Papier œcierny do DSE; Korund P 80 (5 szt.) 11,40 14, Wiert³o-œrodkowiec HM do drewna 35x90 mm 159,00 195, Papier œcierny do DSE; Korund P 100 (5 szt.) 11,00 13, Wiert³o-œrodkowiec HM do drewna 40x90 mm 180,00 221, Papier œcierny do DSE; Korund P 120 (5 szt.) 11,00 13, Wiert³o dwustronne HSS-GS krótkie 4,8x62x14 mm (10 szt.) 69,40 85, Papier œcierny do DSE; Korund P 180 (5 szt.) 7,50 9, Wiert³o dwustronne HSS-GS krótkie 5,0x62x14 mm (10 szt.) 69,40 85, Papier œcierny do DSE; Korund P 240 (5 szt.) 7,50 9, Wiert³o dwustronne HSS-GS krótkie 6,0x66x19 mm (10 szt.) 84,70 104, Papier œcierny do DSE; Korund P 320 (5 szt.) 7,50 9, Wiert³o frezuj¹ce HSS-G 6,0x90 mm 24,70 30, Samoprzyczepna w³óknina œcierna P 100 Korund, do DSE ,60 15, Pi³a otwornica HSS-BiM, 14 mm 36,70 45, Samoprzyczepna w³óknina œcierna P 280 Korund, do DSE ,20 12, Pi³a otwornica HSS-BiM, 16 mm 36,70 45, Samoprzyczepny filc polerski 130 mm miêkki 40,70 50, Pi³a otwornica HSS-BiM, 17 mm 36,70 45, Samoprzyczepny filc polerski 155 mm miêkki 64,80 79, Pi³a otwornica HSS-BiM, 19 mm 36,70 45, Samoprzyczepny filc polerski 180 mm miêkki 68,00 83, Pi³a otwornica HSS-BiM, 20 mm 36,70 45, Samoprzyczepna g¹bka polerska 130x25 mm dok³adna 27,30 33, Pi³a otwornica HSS-BiM, 21 mm 36,70 45, Samoprzyczepna g¹bka polerska 160x25 mm dok³adna 34,50 42, Pi³a otwornica HSS-BiM, 22 mm 36,70 45, Talerz szlifierski z rzepem do DSE 170/180 28,80 35, Pi³a otwornica HSS-BiM, 24 mm 38,40 47, Talerz szlifierski z we³ny lamy do DSE ,20 37, Pi³a otwornica HSS-BiM, 25 mm 38,40 47, Folia samoprzylepna z rzepem (do 24971) 19,10 23, Pi³a otwornica HSS-BiM, 27 mm 41,10 50, Papier œcierny do DSE; Korund P 40 (25 szt.) 39,60 48, Pi³a otwornica HSS-BiM, 29 mm 41,10 50, Papier œcierny do DSE; Korund P 60 (25 szt.) 36,50 44, Pi³a otwornica HSS-BiM, 30 mm 41,10 50, Papier œcierny do DSE; Korund P 80 (25 szt.) 31,80 39, Pi³a otwornica HSS-BiM, 32 mm 41,10 50, Papier œcierny do DSE; Korund P 100 (25 szt.) 29,00 35, Pi³a otwornica HSS-BiM, 33 mm 43,30 53, Papier œcierny do DSE; Korund P 120 (25 szt.) 29,00 35, Pi³a otwornica HSS-BiM, 35 mm 43,30 53, Papier œcierny do DSE; Korund P 180 (25 szt.) 29,00 35, Pi³a otwornica HSS-BiM, 37 mm 43,30 53, Papier œcierny do DSE; Korund P 240 (25 szt.) 29,00 35, Pi³a otwornica HSS-BiM, 38 mm 43,30 53, Papier œcierny do DSE; Korund P 320 (25 szt.) 29,00 35, Pi³a otwornica HSS-BiM, 40 mm 46,60 57, Papier œcierny do DSE - zestaw 46,30 56, Pi³a otwornica HSS-BiM, 41 mm 53,30 65, Talerz szlifierski z rzepem do DSE ,80 36, Pi³a otwornica HSS-BiM, 43 mm 53,30 65, Króciec do pod³¹czenia zewnêtrznego odci¹gu py³ów do DSE ,60 48, Pi³a otwornica HSS-BiM, 44 mm 53,30 65, Filtr kasetki do DSE (10 szt.) 30,70 37, Pi³a otwornica HSS-BiM, 46 mm 53,30 65, Adapter 35 mm do wê a 31592, ³¹czy szlifierki DSE 300 z odkurzaczem Metabo 10,60 13, Pi³a otwornica HSS-BiM, 48 mm 53,30 65, Wiert³o HSS-R podtoczone 10/13,5x160x108 mm 30,20 37, Pi³a otwornica HSS-BiM, 51 mm 53,30 65, Wiert³o HSS-R podtoczone 10/14,0x160x108 mm 32,90 40, Pi³a otwornica HSS-BiM, 52 mm 62,80 77, Wiert³o HSS-R podtoczone 10/15,0x169x114 mm 37,40 46, Pi³a otwornica HSS-BiM, 54 mm 62,80 77, Wiert³o HSS-R podtoczone 10/16,0x178x120 mm 45,20 55, Pi³a otwornica HSS-BiM, 56 mm 62,80 77,24 25

26 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Pi³a otwornica HSS-BiM, 57 mm 62,80 77, Skrzynka na du e szlifierki k¹towe (W, WX) 214,00 263, Pi³a otwornica HSS-BiM, 59 mm 62,80 77, Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8 mm; 100 szt. - metal 871, , Pi³a otwornica HSS-BiM, 60 mm 68,40 84, Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8 mm; 100 szt. - metal 1355, , Pi³a otwornica HSS-BiM, 64 mm 68,40 84, Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8-2,6 mm; 100 szt. - drewno 871, , Pi³a otwornica HSS-BiM, 65 mm 71,50 87, Brzeszczot szablasty BiM 205/1,8-2,6 mm; 100 szt. - drewno 1285, , Pi³a otwornica HSS-BiM, 67 mm 71,50 87, Brzeszczoty do pi³y szablastej, typ szt. 1935, , Pi³a otwornica HSS-BiM, 68 mm 71,50 87, Bit Philips PH 2x157 mm do pracy z magazynkiem, 2 szt. 61,30 75, Pi³a otwornica HSS-BiM, 70 mm 71,50 87, Bity Torsion SW 2x25 mm op.: 2 szt. 8,35 10, Pi³a otwornica HSS-BiM, 73 mm 71,50 87, Bit Torsion* TX 8x89 mm op.: 1 szt. 26,50 32, Pi³a otwornica HSS-BiM, 76 mm 73,30 90, Bits Classic TX 20x25 mm op.: 25 szt. 87,40 107, Pi³a otwornica HSS-BiM, 79 mm 73,30 90, Hexagon socket SW 13 op.: 1 szt. 39,10 48, Pi³a otwornica HSS-BiM, 83 mm 73,30 90, Hexagon socket SW 13 op.: 1 szt. 34,80 42, Pi³a otwornica HSS-BiM, 86 mm 79,30 97, Zestaw wierte³ SDS Plus 46,30 56, Pi³a otwornica HSS-BiM, 89 mm 84,60 104, Kaseta na py³ do SXE 425/450 TurboTec 79,30 97, Pi³a otwornica HSS-BiM, 92 mm 84,60 104, Dziurkowana p³yta szlifierska z rzepem do FMS 200 Intec 46,80 57, Pi³a otwornica HSS-BiM, 95 mm 96,00 118, Kaseta do odsysania py³u z filtrem fa³dowanym ,50 47, Pi³a otwornica HSS-BiM, 98 mm 102,00 125, Poliestrowy filtr fa³dowany do kasety ,30 18, Pi³a otwornica HSS-BiM, 102 mm 111,00 136, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40 25,10 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 105 mm 127,00 156, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60 25,10 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 108 mm 143,00 175, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80 24,60 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 111 mm 156,00 191, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P ,60 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 114 mm 177,00 217, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P ,60 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 121 mm 198,00 243, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P ,60 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 127 mm 224,00 275, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P ,60 30, Pi³a otwornica HSS-BiM, 140 mm 280,00 344, Zestaw papierów œciernych, samoprzyczepnych (10 szt.) 24,10 29, Pi³a otwornica HSS-BiM, 152 mm 304,00 373, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40 "pro" 30,50 37, ¹czówka: pi³a otwornica HSS-BiM mm - chwyt SW 9 47,40 58, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60 "pro" 30,50 37, ¹czówka: pi³a otwornica HSS-BiM mm - chwyt SW 11 73,70 90, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80 "pro" 29,50 36, ¹czówka: pi³a otwornica HSS-BiM mm - SDS Plus 63,20 77, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100 "pro" 29,50 36, ¹czówka: pi³a otwornica HSS-BiM mm - SDS Plus 170,00 209, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120 "pro" 29,50 36, Wiert³o centruj¹ce przy pracy z pi³¹ otwornic¹ HSS-BiM 12,60 15, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180 "pro" 29,50 36, Wiert³o SDS-plus Pro 4 / 8,0x250x310 mm 25,50 31, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240 "pro" 29,50 36, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 4,0x110x50 mm; 10 szt. 134,00 164, Zestaw papierów œciernych, samoprzyczepnych (10 szt.) "pro" 29,50 36, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 5,0x110x50 mm; 10 szt. 108,00 132, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40 22,60 27, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 5,0x160x100 mm; 10 szt. 134,00 164, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 60 22,60 27, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 6,0x110x50 mm; 10 szt. 101,00 124, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80 21,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 6,0x160x100 mm; 10 szt. 110,00 135, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 6,0x210x150 mm; 10 szt. 120,00 147, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 8,0x110x50 mm; 10 szt. 131,00 161, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 8,0x160x100 mm; 10 szt. 139,00 170, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 8,0x210x150 mm; 10 szt. 176,00 216, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 10,0x110x50 mm; 10 szt. 154,00 189, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,50 26, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 10,0x160x100 mm; 10 szt. 161,00 198, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P 40 15,20 18, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 10,0x210x150 mm; 10 szt. 211,00 259, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P 60 15,20 18, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 10,0x260x200 mm; 10 szt. 248,00 305, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P 80 14,00 17, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 12,0x160x100 mm; 10 szt. 202,00 248, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 17, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 12,0x210x150 mm; 10 szt. 249,00 306, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 17, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 12,0x260x200 mm; 10 szt. 312,00 383, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 17, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 14,0x160x100 mm; 10 szt. 272,00 334, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 17, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 14,0x110x150 mm; 10 szt. 315,00 387, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 17, Wiert³a SDS-plus Pro 4 / 14,0x260x200 mm; 10 szt. 373,00 458, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 17, Wiert³o SDS-plus Pro 4 / 12,0x360x300 mm 51,60 63, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40 21,00 25, Wiert³o udarowe SDS-plus 16x260 mm 49,30 60, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 60 21,00 25, Tuleja ograniczaj¹ca g³êbokoœæ wkrêcania ,90 49, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80 20,20 24, Tuleja ograniczaj¹ca g³êbokoœæ wkrêcania ,10 54, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,20 24, Uchwyt magnetyczny 52 mm do koñcówek wkrêtakowych op.: 1 szt. 74,30 91, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,20 24, Pi³a tarczowa CrV 160x20; Z=110 43,30 53, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,20 24, Pi³a tarczowa HM 230x30; Z=18; FZ/F 175,00 215, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,20 24, Uchwyt do koñcówek wkrêtakowych "rapid in/easy out" op.: 1 szt. 83,00 102, Papier œcierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P ,20 24, Uchwyt do koñcówek wkrêtakowych "rapid in/easy out" z obejm¹ magn. op.: 1 szt. 101,00 124, Zestaw papierów œciernych, samoprzyczepnych (10 szt.) 21,00 25, Zestaw bitów ze stali nierdzewnej op.: 1 szt. 210,00 258, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P 40 13,90 17, Zestaw bitów ze stali nierdzewnej op.: 1 szt. 210,00 258, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P 60 13,90 17, Zestaw bitów 10 sztuk op.: 1 szt. 115,00 141, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P 80 13,00 15, Zestaw bitów Pozidriv - Torx 10 cz. op.: 1 szt. 131,00 161, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 15, Bit-Box Diamant op.: 1 szt. 116,00 142, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 15, Bit-Box Torx (7-piece) op.: 1 szt. 113,00 138, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 15, Bit-Box classic op.: 1 szt. 44,80 55, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 15, Bit-Box total universal op.: 1 szt. 126,00 154, Papier œcierny (10 szt.) 115x140 mm P ,00 15, Bit-Box Diamond universal op.: 1 szt. 118,00 145, Zestaw papierów œciernych, samoprzyczepnych (10 szt.) 13,90 17, Bit Torsion PZ 1x89 op.: 1 szt. 15,30 18, Dziurkowana p³yta szlifierska z rzepem do FSR 200 Intec 46,80 57, Bit Torsion PZ 2x89 op.: 1 szt. 15,30 18, Dziurkowana p³yta szlifierska z rzepem do FSX 200 Intec 50,90 62, Bit Torsion PZ 3x89 op.: 1 szt. 15,30 18, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40 46,90 57, Pi³a otwornica HSS-BiM, zestaw nr 1 (9 szt.) 449,00 552, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60 39,90 49, Pi³a otwornica HSS-BiM, zestaw nr 2 (12 szt.) 627,00 771, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80 36,80 45,26 26

27 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P 40 25,40 31, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P 60 21,10 25, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P 80 18,90 23, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,70 21, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,70 21, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40 48,70 59, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,70 21, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,70 21, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,70 21, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,70 21, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P 40 59,00 72, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40 40,80 50, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P 60 47,90 58, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60 35,40 43, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P 80 42,40 52, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80 33,00 40, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,20 38, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,20 38, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,20 38, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,20 38, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,20 38, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40 46,90 57, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P 40 37,00 45, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60 39,90 49, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P 60 30,10 37, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80 36,80 45, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P 80 26,90 33, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 30, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 30, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 30, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 30, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 30, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40 48,70 59, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 30, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60 41,60 51, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P 60 70,40 86, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80 38,20 46, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P 80 62,20 76, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) P ,70 43, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 40 87,40 107, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 60 71,70 88, Papier œcierny (10 szt.) 93x230 mm P 320 9,65 11, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 80 64,30 79, Papier œcierny (10 szt.) 115x280 mm P ,50 15, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (10 szt.) 93x185 mm P ,20 18, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Zestaw papierów œciernych, samoprzyczepnych (10 szt.) 21,10 25, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P 40 48,10 59, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P 60 39,30 48, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P 80 35,40 43, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,80 40, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 40 56,40 69, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,80 40, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 60 47,60 58, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,80 40, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 80 43,30 53, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,80 40, Papier œcierny, samoprzyczepny (5 szt.) 125 mm P ,10 50, Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P ,80 40, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P ,10 50, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P 40 30,20 37, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P ,10 50, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 25, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P ,10 50, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 25, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P ,10 50, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 25, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P ,10 50, Papier œcierny (10 szt.) 115x230 mm P ,80 25, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 40 87,40 107, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P 40 70,50 86, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 60 71,70 88, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P 60 57,30 70, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 80 64,30 79, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P 80 51,10 62, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,90 57, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,90 57, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,90 57, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,90 57, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P ,90 57, Papier œcierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P ,70 73, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P 40 43,30 53, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P 40 22,30 27, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P 60 37,50 46, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P 60 19,30 23, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P 80 34,70 42, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P 80 17,80 21, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P ,10 40, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P ,00 20, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P ,10 40, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P ,00 20, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P ,10 40, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P ,00 20, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P ,10 40, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P ,00 20, Papier œcierny (25 szt.) 80x133 mm P ,10 40, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P ,00 20, Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P 40 46,20 56, Papier œcierny (10 szt.) 80x133 mm P ,00 20, Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P 60 38,50 47, Papier œcierny (10 szt.) 93x230 mm P ,40 20, Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P 80 34,90 42, Papier œcierny (10 szt.) 93x230 mm P ,40 20, Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P ,00 40, Papier œcierny (10 szt.) 115x280 mm P ,60 26, Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P ,00 40, Papier œcierny (10 szt.) 115x280 mm P ,60 26, Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P ,00 40,59 27

28 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x280 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 93x185 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Papier œcierny (25 szt.) 115x230 mm P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (3 szt.) P 80 33,00 40,59 33,00 40,59 65,80 80,93 54,60 67,16 48,90 60,15 46,20 56,83 46,20 56,83 46,20 56,83 46,20 56,83 46,20 56,83 48,10 59,16 39,30 48,34 35,40 43,54 32,80 40,34 32,80 40,34 32,80 40,34 32,80 40,34 32,80 40,34 70,50 86,72 57,30 70,48 51,10 62,85 46,90 57,69 46,90 57,69 46,90 57,69 46,90 57,69 46,90 57,69 20,80 25,58 20,80 25,58 20,80 25,58 21,00 25,83 21,00 25,83 21,00 25,83 23,40 28,78 25,10 30,87 23,50 28,91 22,30 27,43 22,30 27,43 22,30 27,43 22,30 27,43 22,30 27,43 25,10 30,87 26,50 32,60 76,70 94,34 71,20 87,58 68,80 84,62 67,10 82,53 67,10 82,53 27,30 33,58 25,60 31,49 24,60 30,26 24,20 29,77 24,20 29,77 24,20 29,77 24,20 29,77 24,20 29,77 27,30 33,58 28,00 34,44 26,70 32,84 25,30 31,12 24,60 30,26 24,60 30,26 24,60 30,26 24,60 30,26 24,60 30,26 28,00 34,44 32,20 39,61 29,80 36,65 28,10 34,56 28,10 34,56 28,10 34,56 28,10 34,56 28,10 34,56 32,20 39,61 30,00 36, Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Taœmy szlifierskie (3 szt.) P Zestaw taœm szlifierskich (3 szt.) Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Taœmy szlifierskie (10 szt.) P Rolka papieru œciernego 93 mm x 5 m P Rolka papieru œciernego 93 mm x 5 m P Rolka papieru œciernego 93 mm x 5 m P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Arkusze papieru œciernego (50 szt.) 230x280 mm P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Zestaw 25 papierów œciernych 80x133 P Papier œcierny 125 mm P Papier œcierny 125 mm P Papier œcierny 125 mm P Papier œcierny 125 mm P Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P 60, P 120, P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P 40 5 szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P 60 5 szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P 80 5 szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P szt Kr¹ ki œcierne 115 mm P 60, P 120, P szt Poleruj¹ce tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 50, do pr. na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 100, do pracy na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 200, do pracy na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 400, do pracy na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 800, do pracy na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 1500, do pracy na sucho 5 szt Pol. tarcze diament.e do szlifierki na mokro 100 mm, P 3000, do pracy na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, poler. zgr., do pr. na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, poler. wyk., do pr. na sucho 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 50, do pracy na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 100, do pracy na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 200, do pracy na mokro 5 szt. 29,30 36,04 29,30 36,04 29,30 36,04 33,70 41,45 33,00 40,59 29,50 36,29 29,50 36,29 29,50 36,29 29,50 36,29 34,10 41,94 102,00 125,46 93,50 115,01 89,40 109,96 87,00 107,01 87,00 107,01 87,00 107,01 87,00 107,01 87,00 107,01 31,20 38,38 23,10 28,41 23,10 28,41 86,90 106,89 85,50 105,17 132,00 162,36 116,00 142,68 108,00 132,84 112,00 137,76 103,00 126,69 103,00 126,69 167,00 205,41 154,00 189,42 135,00 166,05 135,00 166,05 51,10 62,85 43,30 53,26 39,80 48,95 37,50 46,13 37,50 46,13 37,50 46,13 37,50 46,13 37,50 46,13 37,50 46,13 54,70 67,28 49,00 60,27 46,20 56,83 44,40 54,61 14,30 17,59 15,30 18,82 15,30 18,82 15,30 18,82 15,30 18,82 19,90 24,48 19,90 24,48 17,00 20,91 16,10 19,80 15,30 18,82 15,30 18,82 15,30 18,82 15,30 18,82 15,30 18,82 15,30 18,82 19,90 24,48 425,00 522,75 425,00 522,75 425,00 522,75 425,00 522,75 425,00 522,75 425,00 522,75 425,00 522,75 461,00 567,03 461,00 567,03 358,00 440,34 330,00 406,90 330,00 405,90 28

29 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 400, do pracy na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 800, do pracy na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 1500, do pracy na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, P 3000, do pracy na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, poler. zgr., do pr. na mokro 5 szt Pol. tarcze diament. do szlifierki na mokro 100 mm, poler. wyk., do pr. na mokro 5 szt Talerz podporowy do szlifierki na mokro do poler. tarcz diament. 100 mm, gwint M Talerz podporowy do szlifierki na mokro do poler. tarcz diament. 100 mm, gwint 5/ Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P SDS-plus P4P / 5,0x110 mm SDS-plus P4P / 5,0x160 mm SDS-plus P4P / 5,5x110 mm SDS-plus P4P / 5,5x160 mm SDS-plus P4P / 6,0x110 mm SDS-plus P4P / 6,0x160 mm SDS-plus P4P / 6,0x210 mm SDS-plus P4P / 6,0x260 mm SDS-plus P4P / 6,0x310 mm SDS-plus P4P / 6,5x160 mm SDS-plus P4P / 6,5x210 mm SDS-plus P4P / 6,5x260 mm SDS-plus P4P / 6,5x310 mm SDS-plus P4P / 7,0x110 mm SDS-plus P4P / 7,0x160 mm SDS-plus P4P / 8,0x110 mm SDS-plus P4P / 8,0x160 mm SDS-plus P4P / 8,0x210 mm SDS-plus P4P / 8,0x260 mm SDS-plus P4P / 10,0x110 mm SDS-plus P4P / 10,0x160 mm SDS-plus P4P / 10,0x210 mm SDS-plus P4P / 10,0x260 mm SDS-plus P4P / 10,0x310 mm SDS-plus P4P / 10,0x450 mm SDS-plus P4P / 12,0x160 mm SDS-plus P4P / 12,0x210 mm SDS-plus P4P / 12,0x260 mm SDS-plus P4P / 12,0x310 mm SDS-plus P4P / 12,0x450 mm SDS-plus P4P / 14,0x160 mm SDS-plus P4P / 14,0x210 mm SDS-plus P4P / 14,0x310 mm SDS-plus P4P / 14,0x450 mm SDS-plus P4P / 16,0x160 mm SDS-plus P4P / 16,0x210 mm SDS-plus P4P / 16,0x310 mm SDS-plus P4P / 8,0x310 mm Zestaw wierte³ z chwytem SDS-Plus Pro 4 Premium, 7 czêœci Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 180, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 240, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 320, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 400, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt. 330,00 405,90 330,00 405,90 330,00 405,90 330,00 405,90 358,00 440,34 358,00 440,34 89,40 109,96 89,40 109,96 9,25 11,38 8,05 9,90 5,40 6,64 5,10 6,27 10,10 12,42 9,00 11,07 6,05 7,44 5,65 6,95 20,10 24,72 17,70 21,77 11,80 14,51 11,00 13,53 18,30 22,51 18,30 22,51 18,30 22,51 21,30 26,20 21,30 26,20 18,30 22,51 26,90 33,09 31,00 38,13 27,50 33,83 32,80 40,34 26,90 33,09 28,60 35,18 37,50 46,13 50,80 62,48 70,90 87,21 37,50 46,13 50,80 62,48 65,60 80,69 76,30 93,85 35,20 43,30 39,40 48,46 31,00 38,13 32,80 40,34 39,90 49,08 52,40 64,45 34,60 42,56 37,00 45,51 47,20 58,06 56,70 69,74 66,70 82,04 124,00 152,52 47,20 58,06 56,70 69,74 70,30 86,47 77,40 95,20 123,00 151,29 61,50 75,65 77,40 95,20 113,00 138,99 143,00 175,89 97,30 119,68 107,00 131,61 135,00 166,05 62,50 76,88 191,00 234,93 45,80 56,33 45,80 56,33 45,80 56,33 45,80 56,33 45,80 56,33 47,80 58,79 47,80 58,79 47,80 58,79 87,50 107, Pasy bezkoñc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A160 (P 120), 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A65 (P 280), 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A45 (P 400), 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A30 (P 600), 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A16 (P 1200), 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A6 (P 2000), 10 szt Pasy bezkoñcowe z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, zgrubne Pasy bezkoñcowe z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, œcierne Pasy bezkoñcowe z fliseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, dok³adne Taœma filcowa do RBE 9-60, 30x533 mm, miêkka Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do RBS 180, 40x760 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do RBS 180, 40x760 mm, P 180, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do RBS 180, 40x760 mm, P 240, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do RBS 180, 40x760 mm, P 320, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do RBS 180, 40x760 mm, P 400, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkonow. do RBS 180, 40x760 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkonow. do RBS 180, 40x760 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkonow. do RBS 180, 40x760 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do RBS 180, 40x760 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do RBS 180, 40x760 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do RBS 180, 40x760 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBS 180, 40x760 mm, A160 (P 120), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBS 180, 40x760 mm, A65 (P 280), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBS 180, 40x760 mm, A45 (P 400), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBS 180, 40x760 mm, A30 (P 600), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBS 180, 40x760 mm, A16 (P 1200), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do RBS 180, 40x760 mm, A6 (P 2000), 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do RBS 180, 40x760 mm, zgrubne, 3 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do RBS 180, 40x760 mm, œrednie, 3 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do RBS 180, 40x760 mm, dok³adne, 3 szt Pas bezkoñcowy z filcu do RBS 180, 40x760 mm, miêkki Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 240, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z ró owego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 18x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 18x457 mm, P 120, 10 szt Tarcza z w³ókniny prasowanej 125x6,0x22,23 mm do WE INOX Plus Lamelowy talerz szlifierski, w³ókninowo-papierowy, zgrubny, 125 mm Lamelowy talerz szlifierski, w³ókninowo-papierowy, œredni, 125 mm Kr¹ ek œcierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A160 (P 120), 5 szt. 76,30 93,85 64,10 78,84 65,10 80,07 65,10 80,07 65,10 80,07 65,10 80,07 65,10 80,07 65,10 80,07 97,70 120,17 97,70 120,17 97,70 120,17 35,60 43,79 67,30 82,78 67,30 82,78 67,30 82,78 67,30 82,78 67,30 82,78 71,40 87,82 70,00 86,10 70,00 86,10 128,00 157,44 113,00 138,99 93,90 115,50 95,30 117,22 95,30 117,22 93,00 114,39 93,00 114,39 95,30 117,22 95,30 117,22 144,00 177,12 144,00 177,12 144,00 177,12 53,00 65,19 31,00 38,13 30,30 37,27 29,50 36,29 29,50 36,29 31,90 39,24 31,30 38,50 30,50 37,52 30,50 37,52 30,50 37,52 33,40 41,08 32,30 39,73 31,70 38,99 31,70 38,99 34,00 41,82 33,50 41,21 32,70 40,22 32,70 40,22 35,00 43,05 34,30 42,19 33,80 41,57 33,80 41,57 36,70 45,14 35,70 43,91 35,00 43,05 35,00 43,05 48,70 59,90 42,10 51,78 42,10 51,78 42,10 51,78 50,20 61,75 45,10 55,47 45,10 55,47 45,10 55,47 53,60 65,93 46,60 57,32 46,60 57,32 46,60 57,32 125,00 153,75 73,50 90,41 73,50 90,41 128,00 157,44 29

30 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Kr¹ ek œcierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A65 (P 280), 5 szt Kr¹ ek œcierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A45 (P 400), 5 szt Kr¹ ek œcierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A30 (P 600), 5 szt Kr¹ ek œcierny na rzep z w³ókniny prasowanej, 125 mm, dok³adny, 5 szt Taœma samoprzylepna ochronna ze stali nierdzewnej 2500x40x1,5 mm Aerozol do pielêgnacji stali szlachetnej (400 ml) Ramiê podporowe do pasa bezkoñc. do BFE 9-90 do pasów 6x457 mm i 13x457 mm Ramiê podporowe do pasa bezkoñcowego do BFE 9-90 do pasa 6x457 mm Ramiê podporowe do pasa bezkoñcowego do BFE 9-90 do pasa 13x457 mm Ramiê podporowe do pasa bezkoñcowego do BFE 9-90 do pasa 19x457 mm Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, zgrubne, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, œrednie, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, dok³adne, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, zgrubne, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, œrednie, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, dok³adne, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, zgrubne, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, œrednie, 5 szt Pasy bezkoñcowe z w³ókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, dok³adne, 5 szt Dysk filcowy do KNS , 150x5x25,4 mm, miêkki Zdzierak z dwoma wymiennymi pasami œciernymi do profilowania w³ókniny prasowanej 128,00 157,44 128,00 157,44 128,00 157,44 113,00 138,99 171,00 210,33 65,50 80,57 369,00 453,87 369,00 453,87 369,00 453,87 434,00 533,82 42,40 52,15 42,40 52,15 42,40 52,15 56,10 69,00 56,10 69,00 56,10 69,00 79,60 97,91 79,60 97,91 79,60 97,91 75,50 92,87 60,30 74, Pasy œcierne 190x30 mm do zdzieraka do profilowania w³ókniny prasowanej, P 24, 25 szt. 70,10 86, Œciereczka z mikrofibry, 3 szt Tarcza œcierna z w³ókniny prasowanej do KNS , 150x3,0x25,4 mm, œrednia Tarcza œcierna z w³ókniny prasowanej do KNS , 150x6,0x25,4 mm, dok³adna Tarcza œcierna z w³ókniny prasowanej do KNS , 150x6,0x25,4 mm, œrednia Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do SE , 90x100 mm, A160 (P 120), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do SE , 90x100 mm, A65 (P 280), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do SE , 90x100 mm, A45 (P 400), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do SE , 90x100 mm, A30 (P 600), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do SE , 90x100 mm, A16 (P 1200), 5 szt Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid do SE , 90x100 mm, A6 (P 2000), 5 szt Os³ona œciernic garnkowych 50 mm, gwint 5/8" Lamelowy talerz szlifierski, w³ókninowo - papierowy, zgrubny, 125 mm 5 szt Lamelowy talerz szlifierski, w³ókninowo - papierowy, œredni, 125 mm 5 szt. 77,10 94,83 88,30 108,61 116,00 142,68 120,00 147,60 140,00 172,20 140,00 172,20 140,00 172,20 140,00 172,20 140,00 172,20 140,00 172,20 151,00 185,73 330,00 405,90 330,00 405, Œciernica listkowa "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60 38,70 47, Œciernica listkowa "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 80 38,70 47, Œciernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23, P 40 ZK Œciernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23, P 60 ZK Œciernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23, P 80 ZK 33,60 41,33 33,60 41,33 33,60 41, Œciernica walcowa listkowa "Flexiamant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P ,00 189, Œciernica walcowa listkowa "Flexiamant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P ,00 186, Tarcza z w³ókniny VKS do usuwania b. twardych zadziorów i prac, 125x6x22,23, zgrubne 127,00 156, Tarcza z w³ókniny VKS do usuwania b. twardych zadziorów i prac, 125x6x22,23, P Frez trepanacyjny HSS 12x30 mm Frez trepanacyjny HSS 13x30 mm Frez trepanacyjny HSS 14x30 mm Frez trepanacyjny HSS 15x30 mm Frez trepanacyjny HSS 16x30 mm Frez trepanacyjny HSS 17x30 mm Frez trepanacyjny HSS 18x30 mm Frez trepanacyjny HSS 19x30 mm Frez trepanacyjny HSS 20x30 mm Frez trepanacyjny HSS 21x30 mm Frez trepanacyjny HSS 22x30 mm Frez trepanacyjny HSS 23x30 mm Frez trepanacyjny HSS 24x30 mm Frez trepanacyjny HSS 25x30 mm Frez trepanacyjny HSS 26x30 mm Frez trepanacyjny HSS 27x30 mm Frez trepanacyjny HSS 28x30 mm Frez trepanacyjny HSS 29x30 mm Frez trepanacyjny HSS 30x30 mm Frez trepanacyjny HSS 31x30 mm Frez trepanacyjny HSS 32x30 mm Frez trepanacyjny HSS 12x55 mm Frez trepanacyjny HSS 13x55 mm Frez trepanacyjny HSS 14x55 mm Frez trepanacyjny HSS 15x55 mm Frez trepanacyjny HSS 16x55 mm Frez trepanacyjny HSS 17x55 mm Frez trepanacyjny HSS 18x55 mm Frez trepanacyjny HSS 19x55 mm Frez trepanacyjny HSS 20x55 mm 127,00 156,21 91,80 112,91 91,80 112,91 91,80 112,91 99,30 122,14 103,00 126,69 107,00 131,61 107,00 131,61 114,00 140,22 117,00 143,91 121,00 148,83 121,00 148,83 139,00 170,97 139,00 170,97 139,00 170,97 139,00 170,97 163,00 200,49 166,00 204,18 169,00 207,87 173,00 212,79 176,00 216,48 180,00 221,40 125,00 153,75 125,00 153,75 125,00 153,75 132,00 162,36 147,00 180,81 151,00 185,73 151,00 185,73 169,00 207,87 176,00 216, Frez trepanacyjny HSS 21x55 mm Frez trepanacyjny HSS 22x55 mm Frez trepanacyjny HSS 23x55 mm Frez trepanacyjny HSS 24x55 mm Frez trepanacyjny HSS 25x55 mm Frez trepanacyjny HSS 26x55 mm Frez trepanacyjny HSS 27x55 mm Frez trepanacyjny HSS 28x55 mm Frez trepanacyjny HSS 29x55 mm Frez trepanacyjny HSS 30x55 mm Frez trepanacyjny HSS 31x55 mm Frez trepanacyjny HSS 32x55 mm Frez trepanacyjny HSS rapid cut 14x30mm Frez trepanacyjny HSS rapid cut 18x30mm Frez trepanacyjny HSS rapid cut 22x30mm Frez trepanacyjny HSS rapid cut 26x30mm Zestaw frezów trepanacyjnych HSS rapid cut 14 mm / 18 mm / 22 mm Frez trepanacyjny HM 14x55 mm Frez trepanacyjny HM 15x55 mm Frez trepanacyjny HM 16x55 mm Frez trepanacyjny HM 17x55 mm Frez trepanacyjny HM 18x55 mm Frez trepanacyjny HM 19x55 mm Frez trepanacyjny HM 20x55 mm Frez trepanacyjny HM 21x55 mm Frez trepanacyjny HM 22x55 mm Frez trepanacyjny HM 23x55 mm Frez trepanacyjny HM 24x55 mm Frez trepanacyjny HM 25x55 mm Frez trepanacyjny HM 26x55 mm Frez trepanacyjny HM 27x55 mm Frez trepanacyjny HM 28x55 mm Frez trepanacyjny HM 29x55 mm Frez trepanacyjny HM 30x55 mm Frez trepanacyjny HM 31x55 mm Frez trepanacyjny HM 32x55 mm Frez trepanacyjny HM 33x55 mm Frez trepanacyjny HM 34x55 mm Frez trepanacyjny HM 35x55 mm Frez trepanacyjny HM 36x55 mm Frez trepanacyjny HM 37x55 mm Frez trepanacyjny HM 38x55 mm Frez trepanacyjny HM 39x55 mm Frez trepanacyjny HM 40x55 mm Frez trepanacyjny HM 45x55 mm Frez trepanacyjny HM 50x55 mm Adapter chwyt Weldon/Fein Chwyt przemys³owy Chwyt przemys³owy MK System wymiany narzêdzi Quick Uniwersalne ch³odziwo 400 ml Os³ona urobku Krótki trzpieñ centruj¹cy do frezów trepanacyjnych D³ugi trzpieñ centruj¹cy do frezów trepanacyjnych Trzpieñ centruj¹cy do frezów trepanacyjnych HM mm Adapter na uchwyt Frez trepanacyjny 60x55 mm Frez trepanacyjny 70x55 mm Frez trepanacyjny 80x55 mm Frez trepanacyjny 90x55 mm Frez trepanacyjny 100x55 mm Zestaw frezów trepanacyjnych 3 szt., chwyt Weldon, O 14/18/22 - d³ugoœæ 30 mm Zestaw frezów trepanacyjnych 6 szt., chwyt Weldon, O 14/16/18/20/22/26 - d³. 30 mm Adapter do gwintowników M Adapter do gwintowników M Adapter do gwintowników M Zestaw bitów diamentowych BitPack (PZ 2, TX 20, TX 25) w etui czeœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych Promotion cz. zestaw koñcówek wkrêtakowych, nasadek, przed³u ka i grzechotka Promotion Zestaw bitów Promotion 56 szt czesciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych Promotion czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych Promotion czesciowy zestaw wierte³ Promotion do drewna czeœciowy zestaw wierte³ Promotion do kamienia 183,00 225,09 183,00 225,09 195,00 239,85 202,00 248,46 210,00 258,30 210,00 258,30 232,00 285,36 239,00 293,97 246,00 302,58 253,00 311,19 266,00 327,18 276,00 339,48 110,00 135,30 130,00 159,90 144,00 177,12 168,00 206,64 408,00 501,84 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 217,00 266,91 224,00 275,52 224,00 275,52 224,00 275,52 224,00 275,52 240,00 295,20 240,00 295,20 240,00 295,20 246,00 302,58 246,00 302,58 267,00 328,41 267,00 328,41 275,00 338,25 275,00 338,25 283,00 348,09 328,00 403,44 373,00 458,79 270,00 332,10 545,00 670,35 310,00 381,30 725,00 891,75 65,60 80,69 110,00 135,30 51,10 62,85 60,70 74,66 55,30 68,02 102,00 125,46 549,00 675,27 732,00 900,36 880, , , , , ,27 375,00 461,25 690,00 848,70 149,00 183,27 149,00 183,27 149,00 183,27 40,00 49,20 87,50 107,63 137,00 168,51 141,00 173,43 52,90 65,07 169,00 207,87 30,50 37,52 30,50 37,52 30

31 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto czêœciowy, prom. zestaw osprzêtowy (wiert³a do metalu, kamienia, drewna) w walizce 155,00 190, cz. zest. wierte³ do metalu, kamienia, drewna oraz bity, klucze nasad., wiert³a piórowe 158,00 194, Adapter do pod³¹czenia odkurzacza do szlifierek FSR, FSX, FMS Pi³a otwornica PIONIER 25/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 30/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 35/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 40/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 50/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 60/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 63/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 65/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 68/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 74/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 80/60 mm z gwintem M Pi³a otwornica PIONIER 105/60 mm z gwintem M Uchwyt SW 11-M Uchwyt SW Uchwyt SDS-Plus-M Uchwyt SDS-Plus-M Wiert³o centruj¹ce 8x130 mm ¹cznik SDS-Plus M mm ¹cznik SDS-Plus M mm adowarka ASC V EU (do napiêcia od 14,4 do 36 V) adowarka NiCd C adowarka LC 40 10,8V EU do nowej wkrêtarki PowerMaxx Z³¹czka Adapter samochodowy 6 V - 12 V adowarka AIR COOLED ACS 15 / Wiert³a HSS-G w kasecie; 6 szt. ( mm) Wiert³a HSS-G w kasecie; 13 szt Wiert³a HSS-G w kasecie; 19 szt Wiert³a HSS-G w kasecie; 25 szt Podstawa magnetyczna M100 pod wiertarkê B 32/ Elektromagnetyczna podstawa wiertarska M Trzpieñ ustalaj¹cy Œcisk Komplet wierte³ do drewna CV, chwyt szeœciok¹tny, 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) Komplet wierte³ do metalu HSS-G, chwyt szeœciok¹tny, 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³a HSS-CO w kasecie (6 szt.) ( mm) Wiert³a HSS-CO w kasecie (13 szt.) Wiert³a HSS-CO w kasecie (19 szt.) Wiert³a HSS-CO w kasecie (25 szt.) Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm Wiert³o-œwider do drewna mm czêœciowy, promocyjny zestaw wierte³ HSS-R czêœciowy, promocyjny zestaw wierte³ HSS-R czêœciowy, promocyjny zestaw wierte³ HSS-G czêœciowy, promocyjny zestaw wierte³ HSS-G 24,20 29,77 131,00 161,13 143,00 175,89 152,00 186,96 221,00 271,83 183,00 225,09 201,00 247,23 285,00 350,55 224,00 275,52 295,00 362,85 409,00 503,07 439,00 539,97 586,00 720,78 102,00 125,46 152,00 186,96 146,00 179,58 173,00 212,79 31,10 38,25 174,00 214,02 125,00 153,75 201,00 247,23 156,00 191,88 153,00 188,19 65,20 80,20 198,00 243,54 445,00 547,35 46,20 56,83 69,60 85,61 188,00 231,24 368,00 452, , , , ,43 28,70 35,30 136,00 167,28 87,50 107,63 87,50 107,63 28,50 35,06 29,40 36,16 64,80 79,70 113,00 138,99 285,00 350,55 615,00 756,45 30,00 36,90 31,50 38,75 33,30 40,96 34,40 42,31 39,30 48,34 44,20 54,37 49,80 61,25 54,30 66,79 60,20 74,05 66,40 81,67 78,70 96,80 93,60 115,13 109,00 134,07 35,50 43,67 38,80 47,72 42,00 51,66 51,20 62,98 60,20 74,05 69,20 85,12 79,50 97,79 88,30 108,61 96,40 118,57 104,00 127,92 112,00 137,76 125,00 153,75 144,00 177,12 32,60 40,10 60,00 73,80 65,10 80,07 122,00 150, czêœciowy, promocyjny zestaw wierte³ HSS-TIN czêœciowy, promocyjny zestaw wierte³ HSS-CO Wiert³a HSS-R w kasecie (10 szt.) ( mm) Wiert³a HSS-R w kasecie (25 szt.) Wiert³a HSS-R w kasecie (6 szt.) ( mm) Wiert³a HSS-R w kasecie (13 szt.) Wiert³a HSS-R w kasecie (13 szt.) Wiert³a HSS-R w kasecie (19 szt.) Wiert³a HSS-TIN w kasecie (6 szt.) ( mm) Wiert³a HSS-TIN w kasecie (19 szt.) Wiert³a HSS-R w kasecie (36 szt.), zestaw promocyjny Wiert³a HSS-TIN w kasecie (13 szt.) Wiert³a w kasecie (9 szt.) metal-kamieñ-drewno (3x5-6-8 mm) Wiert³a HM do betonu "classic" w kasecie (5 szt.) ( mm) Wiert³a HM do betonu "pro" w kasecie (5 szt.) ( mm) Wiert³a HM do betonu "classic" w kasecie (8 szt.) ( mm) Wiert³a uniwersalne w kasecie (4 szt.) ( mm) Wiert³a w okr¹g³ym pude³ku (18 szt.) metal-kamieñ-drewno (6x mm) Wiert³a HSS TIN w kasecie (25 szt.) Wiert³a HM do muru w kasecie (5 szt.) ( mm) Wiert³a HM do muru w kasecie (8 szt.) ( mm) Wiert³a CV do drewna w kasecie (5 szt.) ( mm) Wiert³a CV do drewna w kasecie (8 szt.) ( mm) Wiert³o HM do betonu "pro" 4, mm Wiert³o HM do betonu "pro" 5, mm Wiert³o HM do betonu "pro" 5, mm Wiert³o HM do betonu "pro" mm Wiert³o HM do betonu "pro" 6, mm Wiert³o HM do betonu "pro" mm Wiert³o HM do betonu "pro" mm Uchwyt Futuro Plus Quick 1-13 mm do akumulatorówek z systemem Quick Uchwyt na bity Quick do akumulatorówek z systemem Quick Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania do wiertarko-wkrêtarek serii L, LT, LTX Wiert³o HM do szk³a i p³ytek ceramicznych 4 65 mm Wiert³o HM do szk³a i p³ytek ceramicznych 5 65 mm Wiert³o HM do szk³a i p³ytek ceramicznych 6 65 mm Wiert³o HM do szk³a i p³ytek ceramicznych 8 70 mm Wiert³o HM do szk³a i p³ytek ceramicznych mm Przystawka Power X Przystawka Power X Uchwyt Futuro Plus Quick H mm (do BS 14.4 LT Quick, BS 18 LTX Quick) Przystawka k¹towa Quick (do PowerMaxx Quick) adowarka ASC Ultra 14,4-36 V (Do akumulatorów 14,4-36 V) adowarka AIR COOLED AC 30 Plus adowarka ASS 15 Plus adowarka ACS 15 EU nowej generacji adowarka LC Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Wiert³o piórowe do drewna mm Przed³u ka do wierte³ piórowych do drewna Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm Wiert³o szalunkowe HSS mm 56,00 68,88 127,00 156,21 41,70 51,29 141,00 173,43 20,10 24,72 31,20 38,38 42,00 51,66 64,00 78,72 39,80 48,95 175,00 215,25 63,10 77,61 67,10 82,53 41,00 50,43 43,20 53,14 64,00 78,72 71,90 88,44 71,20 87,58 63,60 78,23 329,00 404,67 27,80 34,19 45,40 55,84 34,40 42,31 54,30 66,79 10,10 12,42 10,10 12,42 10,60 13,04 9,75 11,99 10,10 12,42 11,00 13,53 13,00 15,99 239,00 293,97 199,00 244,77 269,00 330,87 19,90 24,48 19,90 24,48 21,80 26,81 28,80 35,42 37,20 45,76 996, ,08 783,00 963,09 115,00 141,45 125,00 153,75 502,00 617,46 250,00 307,50 595,00 731,85 466,00 573,18 218,00 268,14 6,65 8,18 6,95 8,55 7,35 9,04 7,35 9,04 7,35 9,04 8,60 10,58 9,10 11,19 9,45 11,62 9,45 11,62 9,75 11,99 10,60 13,04 11,00 13,53 11,60 14,27 12,60 15,50 14,20 17,47 15,30 18,82 17,40 21,40 19,50 23,99 48,20 59,29 42,60 52,40 43,80 53,87 52,20 64,21 65,20 80,20 79,80 98,15 98,80 121,52 117,00 143,91 133,00 163,59 31

32 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Wiert³o szalunkowe HSS mm 194,00 238, Wiert³o HM do muru mm 9,10 11, Wiert³o do drewna CV mm 42,00 51, Wiert³o HM do muru mm 9,10 11, Wiert³o do drewna CV mm 57,40 70, Wiert³o HM do muru mm 11,00 13, Wiert³o piórowe do drewna 17 x 160 mm 8,85 10, Wiert³o HM do muru mm 12,10 14, Kozio³ mocuj¹cy 155,00 190, k¹tne wiert³o do metalu 2 mm 15,60 19, Uchwyt antywibracyjny na gwint M14 50,20 61, k¹tne wiert³o do metalu 3 mm 15,60 19, Uchwyt antywibracyjny na gwint M8 50,20 61, k¹tne wiert³o do metalu 4 mm 16,40 20, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 16,20 19, k¹tne wiert³o do metalu 5 mm 17,10 21, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 18,60 22, k¹tne wiert³o do metalu 6 mm 17,80 21, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 22,60 27, k¹tne wiert³o do metalu 8 mm 18,50 22, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 23,60 29, Wiert³o do drewna 2 mm 15,60 19, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 31,80 39, Wiert³o do drewna 3 mm 15,60 19, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 34,90 42, Wiert³o do drewna 4 mm 16,40 20, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 38,80 47, Wiert³o do drewna 5 mm 17,10 21, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 51,50 63, Wiert³o do drewna 6 mm 17,80 21, Wiert³o szalunkowe HSS mm 46,90 57, Wiert³o do drewna 8 mm 18,50 22, Wiert³o szalunkowe HSS mm 55,60 68, Wiert³o do drewna 10 mm 19,10 23, Wiert³o szalunkowe HSS mm 68,90 84, Wiert³o diamentowe (koronkowe) 5 mm z szablonem do wiercenia 87,30 107, Wiert³o szalunkowe HSS mm 83,00 102, Wiert³o diamentowe (koronkowe) 6 mm z szablonem do wiercenia 90,50 111, Wiert³o szalunkowe HSS mm 105,00 129, Wiert³o diamentowe (koronkowe) 7 mm z szablonem do wiercenia 93,60 115, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 59,90 73, Wiert³o diamentowe (koronkowe) 8 mm z szablonem do wiercenia 99,90 122, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 68,60 84, Wiert³o diamentowe (koronkowe) 10 mm z szablonem do wiercenia 103,00 126, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 13,70 16, Wiert³o diamentowe (koronkowe) 12 mm z szablonem do wiercenia 112,00 137, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 15,00 18, Wiert³o diamentowe 14 mm + os³ona i zestaw ch³odz¹cy 118,00 145, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 20,20 24, Wiert³o HSS-TIN 4, mm 6,95 8, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 28,80 35, Wiert³o HSS-TIN 5, mm 8,60 10, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 31,50 38, Wiert³o HSS-TIN 6, mm 10,10 12, Wiert³o HM do betonu "pro" mm 38,20 46, Wiert³o-sednik do drewna mm 19,90 24, Wiert³o HSS-CO 1, mm (2 szt.) 13,00 15, Wiert³o-sednik do drewna mm 20,70 25, Wiert³o HSS-CO 1, mm (2 szt.) 11,60 14, Wiert³o-sednik do drewna mm 21,50 26, Wiert³o HSS-CO 2, mm (2 szt.) 11,60 14, Wiert³o-sednik do drewna mm 21,80 26, Wiert³o HSS-CO 2, mm (2 szt.) 13,00 15, Wiert³o-sednik do drewna mm 23,20 28, Wiert³o HSS-CO 3, mm (2 szt.) 13,00 15, Wiert³o-sednik do drewna mm 23,90 29, Wiert³o HSS-CO 3, mm (2 szt.) 14,20 17, Wiert³o-sednik do drewna mm 24,70 30, Wiert³o HSS-CO 3, mm (2 szt.) 16,20 19, Wiert³o-sednik do drewna mm 25,80 31, Wiert³o HSS-CO 3, mm (2 szt.) 14,70 18, Wiert³o-sednik do drewna mm 28,80 35, Wiert³o HSS-CO 4, mm (2 szt.) 15,30 18, Wiert³o-sednik do drewna mm 29,40 36, Wiert³o HSS-CO 4, mm 10,10 12, Wiert³o-sednik do drewna mm 30,00 36, Wiert³o HSS-CO 4, mm 10,10 12, Wiert³o-sednik do drewna mm 31,80 39, Wiert³o HSS-CO 4, mm 10,10 12, Wiert³o-sednik do drewna mm 34,40 42, Wiert³o HSS-CO 4, mm 10,10 12, Wiert³o-sednik do drewna mm 35,90 44, Wiert³o HSS-CO 5, mm 10,10 12, Wiert³o-sednik do drewna mm 39,30 48, Wiert³o HSS-CO 5, mm 14,20 17, Wiert³o-sednik do drewna mm 40,60 49, Wiert³o HSS-CO 5, mm 14,20 17, Wiert³o-sednik do drewna mm 40,90 50, Wiert³o HSS-CO 5, mm 12,60 15, Wiert³o-sednik do drewna mm 43,20 53, Wiert³o HSS-CO 6, mm 12,60 15, Wiert³o-sednik do drewna mm 45,00 55, Wiert³o HSS-CO 6, mm 16,60 20, Wiert³o-sednik do drewna mm 55,50 68, Wiert³o HSS-CO 6, mm 20,20 24, Wiert³o-sednik do drewna mm 62,50 76, Wiert³o HSS-CO 7, mm 17,40 21, Nakrêtka SW19 15,00 18, Wiert³o HSS-CO 7, mm 20,70 25, Wa³ek giêtki BWS01; /min 1047, , Wiert³o HSS-CO 8, mm 20,70 25, Wa³ek giêtki BWS 3; /min 1257, , Wiert³o HSS-CO 8, mm 28,30 34, Pompa BPV 01 83,30 102, Wiert³o HSS-CO 8, mm 23,90 29, Wiert³o HM do betonu "classic" 4, mm 6,20 7, Wiert³o HSS-CO 9, mm 27,60 33, Wiert³o HM do betonu "classic" 5, mm 6,20 7, Wiert³o HSS-CO 9, mm 29,40 36, Wiert³o HM do betonu "classic" 5, mm 6,95 8, Wiert³o HSS-CO 10, mm 31,10 38, Pompa BPV 3+C ,00 512, Wiert³o HSS-CO 10, mm 52,70 64, Brzeszczot 6,4 mm 77,00 94, Wiert³o HSS-CO 10, mm 48,60 59, Brzeszczot 9,4 mm 73,90 90, Wiert³o HSS-CO 11, mm 48,60 59, Brzeszczot 12,7 mm 75,20 92, Wiert³o HSS-CO 11, mm 51,20 62, Brzeszczot do metalu 76,10 93, Wiert³o HSS-CO 12, mm 51,20 62, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 6,00 7, Wiert³o HSS-CO 12, mm 60,70 74, Wiert³o HM do betonu "classic" 6, mm 7,75 9, Wiert³o HSS-CO 13, mm 60,70 74, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 8,15 10, Wiert³o HM do muru mm 4,75 5, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 7,10 8, Wiert³o HM do muru mm 4,90 6, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 12,00 14, Wiert³o HM do muru mm 4,90 6, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 9,80 12, Wiert³o HM do muru 5, mm 5,20 6, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 15,30 18, Wiert³o HM do muru mm 5,20 6, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 15,00 18, Wiert³o HM do muru mm 5,75 7, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 21,50 26, Wiert³o HM do muru mm 6,65 8, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 25,30 31, Wiert³o HM do muru mm 8,60 10, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 28,10 34, Wiert³o HM do muru mm 11,60 14, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 30,80 37, Wiert³o HM do muru mm 13,00 15, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 38,70 47, Wiert³o HM do muru mm 7,35 9, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 48,50 59,66 32

33 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Wiert³o HM do betonu "classic" mm 9,80 12, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 30,70 37, Wiert³o HM do betonu "classic" 5, mm 10,10 12, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 30,70 37, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 11,50 14, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 30,70 37, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 15,00 18, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 30,70 37, Wiert³o uniwersalne HM mm 12,50 15, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 27,60 33, Wiert³o uniwersalne HM mm 12,80 15, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 32,50 39, Wiert³o uniwersalne HM 5, mm 16,10 19, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 32,50 39, Wiert³o uniwersalne HM mm 12,90 15, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 32,50 39, Wiert³o uniwersalne HM mm 17,30 21, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 32,50 39, Wiert³o uniwersalne HM 6, mm 19,90 24, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 25,40 31, Wiert³o uniwersalne HM mm 17,70 21, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 39,60 48, Wiert³o uniwersalne HM mm 14,10 17, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 39,60 48, Wiert³o uniwersalne HM mm 19,70 24, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 44,20 54, Wiert³o uniwersalne HM mm 20,40 25, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 44,20 54, Wiert³o uniwersalne HM mm 17,40 21, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 38,20 46, Wiert³o uniwersalne HM mm 22,00 27, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 48,20 59, Wiert³o uniwersalne HM mm 24,10 29, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 48,20 59, Wiert³o uniwersalne HM mm 32,70 40, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 48,20 59, Wiert³o uniwersalne HM mm 44,90 55, Wiert³o HSS-R 7, mm (10 szt.) 48,20 59, Wiert³o uniwersalne HM 3x70 mm 14,20 17, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 39,70 48, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 17,00 20, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 52,70 64, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 19,00 23, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 52,70 64, Wiert³o HM do betonu "classic" mm 33,60 41, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 52,70 64, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 10,20 12, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 52,70 64, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 49,80 61, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 66,00 81, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 66,00 81, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 66,00 81, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 12,10 14, Wiert³o HSS-R 8, mm (10 szt.) 66,00 81, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 49,90 61, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 14,90 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 1, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 12,70 15, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 64,80 79, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 13,00 15, Wiert³o HSS-R 9, mm (10 szt.) 73,00 89, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 10, mm (10 szt.) 60,00 73, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 10, mm (5 szt.) 46,20 56, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 10, mm (5 szt.) 40,90 50, Wiert³o HSS-R 2, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 11, mm (5 szt.) 38,70 47, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 12,20 15, Wiert³o HSS-R 11, mm (5 szt.) 46,50 57, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 16,60 20, Wiert³o HSS-R 12, mm (5 szt.) 44,80 55, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 12, mm (5 szt.) 52,20 64, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 16,60 20, Wiert³o HSS-R 13, mm (5 szt.) 51,40 63, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 18,60 22, Wiert³o HSS-R 3, mm (2 szt.) 4,80 5, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 15,00 18, Wiert³o HSS-R 4, mm 4,25 5, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 21,10 25, Wiert³o HSS-R 6, mm 4,55 5, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 21,10 25, Wiert³o HSS-R 9, mm 8,20 10, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 21,10 25, Wiert³o HSS-R 10, mm 8,60 10, Wiert³o HSS-R 3, mm (10 szt.) 21,10 25, Wiert³o HSS-R 10, mm 10,60 13, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 14,80 18, Wiert³o HSS-R 11, mm 11,30 13, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 21,80 26, Wiert³o HSS-R 12, mm 13,00 15, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 18,20 22, Wiert³o HSS-G 1, mm (10 szt.) 34,90 42, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 21,80 26, Wiert³o HSS-G 1, mm (10 szt.) 34,90 42, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 21,80 26, Wiert³o HSS-G 2, mm (10 szt.) 34,90 42, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 19,90 24, Wiert³o HSS-G 2, mm (10 szt.) 30,50 37, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 23,90 29, Wiert³o HSS-G 2, mm (10 szt.) 41,20 50, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 23,90 29, Wiert³o HSS-G 3, mm (10 szt.) 37,20 45, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 19,40 23, Wiert³o HSS-G 3, mm (10 szt.) 41,20 50, Wiert³o HSS-R 4, mm (10 szt.) 23,30 28, Wiert³o HSS-G 3, mm (10 szt.) 32,60 40, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 18,30 22, Wiert³o HSS-G 3, mm (10 szt.) 39,60 48, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 24,70 30, Wiert³o HSS-G 3, mm (10 szt.) 38,20 46, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 24,70 30, Wiert³o HSS-G 4, mm (10 szt.) 35,60 43, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 24,70 30, Wiert³o HSS-G 4, mm (10 szt.) 44,80 55, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 24,70 30, Wiert³o HSS-G 4, mm (10 szt.) 41,70 51, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 22,20 27, Wiert³o HSS-G 4, mm (10 szt.) 46,90 57, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 27,20 33, Wiert³o HSS-G 5, mm (10 szt.) 50,40 61, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 27,20 33, Wiert³o HSS-G 5, mm (10 szt.) 64,10 78, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 27,20 33, Wiert³o HSS-G 5, mm (10 szt.) 72,00 88, Wiert³o HSS-R 5, mm (10 szt.) 27,20 33, Wiert³o HSS-G 5, mm (10 szt.) 63,90 78, Wiert³o HSS-R 6, mm (10 szt.) 23,40 28, Wiert³o HSS-G 6, mm (10 szt.) 59,00 72,57 33

34 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Wiert³o HSS-G 6, mm (10 szt.) Wiert³o HSS-G 6, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 7, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 7, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 8, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 8, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 8, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 9, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 9, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 10, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 10, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 10, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 11, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 11, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 12, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 12, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G 13, mm (5 szt.) Wiert³o HSS-G mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 1, mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 2, mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 3, mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 3, mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 3, mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 4, mm (2 szt.) Wiert³o HSS-G 4, mm Wiert³o HSS-G 4, mm Wiert³o HSS-G 4, mm Wiert³o HSS-G 5, mm Wiert³o HSS-G 5, mm Wiert³o HSS-G 6, mm Wiert³o HSS-G 6, mm Wiert³o HSS-G 6, mm Wiert³o HSS-G 7, mm Wiert³o HSS-G 7, mm Wiert³o HSS-G 8, mm Wiert³o HSS-G 8, mm Wiert³o HSS-G 9, mm Wiert³o HSS-G 9, mm Wiert³o HSS-G 10, mm Wiert³o HSS-G 10, mm Wiert³o HSS-G 11, mm Wiert³o HSS-G 11, mm Wiert³o HSS-G 12, mm Wiert³o HSS-G 12, mm Wiert³o HSS-G 13, mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Wiert³o do drewna CV mm Pi³a tarczowa HW/CT O 150x2,4/1,6x20 Z=36 WZ 10 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 152x2,4/1,6x20 Z=12 FZ 15 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 160x2,2/1,4x20 Z=10 WZ 22 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,6/1,8x20 Z=14 WZ 25 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,2/1,4x30 Z=14 WZ 25 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,2/1,4x30 Z=16 FZ/FA 12 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,6/1,8x30 Z=16 FZ 25 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x1,8/1,4x30 Z=24 WZ 5 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 216x2,4/1,6x30 Z=24 WZ 5 neg. power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 230x2,6/1,8x30 Z=18 FZ/FA 10 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 230x2,6/1,8x30 Z=24 WZ 20 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 10 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 3 neg. power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 300x2,8/1,8x30 Z=28 WZ 15 power cut 70,00 86,10 44,80 55,10 44,80 55,10 55,60 68,39 57,00 70,11 81,80 100,61 65,10 80,07 80,60 99,14 75,30 92,62 97,60 120,05 125,00 153,75 125,00 153,75 129,00 158,67 140,00 172,20 130,00 159,90 148,00 182,04 151,00 185,73 9,45 11,62 9,45 11,62 9,45 11,62 9,45 11,62 9,45 11,62 9,45 11,62 9,45 11,62 10,10 12,42 6,95 8,55 6,95 8,55 7,75 9,53 7,35 9,04 8,60 10,58 9,10 11,19 10,60 13,04 12,10 14,88 12,10 14,88 13,70 16,85 15,30 18,82 17,40 21,40 18,60 22,88 19,90 24,48 22,60 27,80 27,20 33,46 28,00 34,44 30,40 37,39 31,50 38,75 35,20 43,30 35,90 44,16 4,90 6,03 4,90 6,03 5,20 6,40 5,20 6,40 6,20 7,63 7,35 9,04 9,10 11,19 9,75 11,99 13,70 16,85 16,20 19,93 18,20 22,39 19,50 23,99 23,60 29,03 26,40 32,47 136,00 167,28 65,40 80,44 65,40 80,44 73,40 90,28 70,20 86,35 110,00 135,30 104,00 127,92 146,00 179,58 230,00 282,90 172,00 211,56 179,00 220,17 138,00 169,74 140,00 172,20 176,00 216, Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,8/1,8x30 Z=20 FZ 22 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x3/2x30 Z=24 WZ 20 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 350x2,8/1,8x30 Z=22 FZ 22 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 400x3,5/2,5x30 Z=60 WZ 15 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 450x3,8/2,8x30 Z=66 WZ 15 power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 500x3,8/2,8x30 Z=22 WZ power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 600x3,8/2,8x30 Z=26 WZ power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 700x4,2/3,2x30 Z=42 WZ power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 254x2,4x30 Z=24 WZ 5 neg. power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 160x1,6/1,1x20 Z=24 WZ 22 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 160x2,2/1,4x20 Z=24 WZ 20 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 167x2,4/1,6x20 Z=20 WZ 20 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 167x2,4/1,6x20 Z=40 WZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,6/1,8x20 Z=48 WZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,2/1,4x30 Z=48 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,4/1,6x30 Z=30 WZ 22 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,4/1,8x30 Z=40 WZ 3 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,8/1,8x30 Z=42 FZ/TZ 1 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,4/1,6x30 Z=42 WZ 22 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 220x2,4/1,6x30 Z=36 WZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 230x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/1,8x30 Z=34 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/1,8x30 Z=42 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,4/1,8x30 Z=48 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/1,8x30 Z=60 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 300x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 300x2,8/1,8x30 Z=72 WZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 0 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10 precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 254x2,4x30 Z=40 TZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 216x30/1,6x30 Z=40 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 254x30/1,6x30 Z=48 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 152x2,4/1,6x20 Z=54 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 160x2,2/1,4x20 Z=30 WZ 5 +/- 1.5 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 160x2,2/1,4x20 Z=42 WZ 15 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 160x2,2/1,4x20 Z=54 FZ/TZ 8 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 167x2,4/1,6x20 Z=42 FZ/TZ 6 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,2/1,4x30 Z=36 WZ 5 +/- 1.5 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,6/1,8x20 Z=54 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 190x2,2/1,4x30 Z=56 FZ/TZ 8 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,6/1,8x30 Z=54 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,8/2x30 Z=60 WZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,4/1,6x30 Z=64 WZ 10 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 210x2,4/1,6x30 Z=64 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 216x2,4/1,8x30 Z=60 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 220x2,6/1,6x30 Z=80 FZ/TZ 10 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 230x2,6/1,8x30 Z=60 WZ 5 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/1,8x30 Z=80 WZ 10 multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 250x2,8/2x30 Z=80 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 300x2,8/2,2x30 Z=96 FZ/TZ 6 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 305x2,8/2x30 Z=96 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,8/2x30 Z=96 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 254x2,4x30 Z=80 WZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa CV O 315x1,8/1,8x30 Z=56 KV power cut Pi³a tarczowa CV O 315x1,8/1,8x30 Z=80 NV power cut Pi³a tarczowa CV O 350x1,8/1,8x30 Z=56 NV power cut Pi³a tarczowa CV O 400x2/2x30 Z=56 KV power cut Pi³a tarczowa CV O 450x2,5/2,5x30 Z=36 SP power cut Pi³a tarczowa CV O 500x2,5/2,5x30 Z=56 KV power cut Pi³a tarczowa CV O 600x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut Pi³a tarczowa CV O 700x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut Tarcza diament. Top-Range professional UP segmenty, spoina laserowa 115x22,23 mm 180,00 221, Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 125x22,23 mm Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., sp. laserowa 125x22,23 mm 2 szt Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 150x22,23 mm 183,00 225,09 184,00 226,32 184,00 226,32 250,00 307,50 385,00 473,55 343,00 421,89 587,00 722,01 352,00 432,96 554,00 681,42 920, ,60 130,00 159,60 119,00 146,37 119,00 146,37 119,00 146,37 131,00 161,13 162,00 199,26 162,00 199,26 146,00 179,58 176,00 216,48 198,00 243,54 184,00 226,32 205,00 252,15 294,00 361,62 162,00 199,26 207,00 254,61 216,00 265,68 153,00 188,19 207,00 254,61 212,00 260,76 220,00 270,60 230,00 282,90 207,00 254,61 243,00 298,89 324,00 398,52 361,00 444,03 223,00 274,29 223,00 274,29 377,00 463,71 189,00 232,47 70,20 86,35 79,40 97,66 209,00 257,07 138,00 169,74 152,00 186,96 174,00 214,02 166,00 204,18 152,00 186,96 200,00 246,00 200,00 246,00 226,00 277,98 205,00 252,15 205,00 252,15 250,00 307,50 323,00 397,29 291,00 357,93 228,00 280,44 260,00 319,80 288,00 354,24 353,00 434,19 433,00 532,59 453,00 557,19 268,00 329,64 115,00 141,45 115,00 141,45 136,00 167,28 147,00 180,81 228,00 280,44 258,00 317,34 475,00 584,25 603,00 741,69 208,00 255,84 391,00 480,93 271,00 333,33 34

35 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 180x22,23 mm Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 230x22,23 mm Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., sp. laserowa 230x22,23 mm 2 szt Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 300x20 mm Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 350x20 mm Tarcza diament. Top-Range professional UP segm., spoina laserowa 400x25,4 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional UP-T segmenty 115x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional UP-T segmenty 125x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional UP-T segmenty 150x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional UP-T segmenty 180x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional UP-T segmenty 230x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional CP, granit/beton 115x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 125x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 125x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 150x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 180x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 230x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 230x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 300x20 mm Tarcza d. Top-Range: professional CP, granit/beton seg., spoina laser. 350x20 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 115x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 125x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 150x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 180x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 230x22,23 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 300x20 mm Tarcza d. Top-Range: professional AP do asfaltu seg., spoina laser. 350x20 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional TP do kafli, ci¹g³a 115x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional TP do kafli, ci¹g³a 125x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional TP do kafli, ci¹g³a 150x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional TP do kafli, ci¹g³a 180x22,23 mm Tarcza diamentowa Top-Range: professional TP do kafli, ci¹g³a 230x22,23 mm Tarcza diament. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 115x22,23 mm 108,00 132, Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 125x22,23 mm Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 150x22,23 mm Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 180x22,23 mm Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 230x22,23 mm Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 300x20 mm Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 350x20 mm Tarcza diam. Standard-Range: classic UC uniwersalna, spoina laser. 400x25,4 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic UC-T uniwersalna 115x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic UC-T uniwersalna 125x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic UC-T uniwersalna 180x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic UC-T uniwersalna 180x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic UC-T uniwersalna 230x22,23 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 115x22,23 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 125x22,23 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 150x22,23 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 180x22,23 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 230x22,23 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 300x20 mm Tarcza d. Standard-Range: classic CC beton/granit seg., spoina laser. 350x20 mm Tarcza d. Standard-Range: classic AC do mat. œciernych seg., sp. laser. 115x22,23 mm 149,00 183, Tarcza d. Standard-Range: classic AC do mat. œciernych seg., sp. laser. 125x22,23 mm 170,00 209, Tarcza d. Standard-Range: classic AC do mat. œciernych seg., sp. laser. 150x22,23 mm 186,00 228, Tarcza d. Standard-Range: classic AC do mat. œciernych seg., sp. laser. 180x22,23 mm 225,00 276, Tarcza d. Standard-Range: classic AC do mat. œciernych seg., sp. laser. 230x22,23 mm 287,00 353, Tarcza d. Standard-Range: classic C do mat. œciernych seg., sp. laser. 300x20 mm Tarcza d. Standard-Range: classic AC do mat. œciernych seg., sp. laser. 350x20 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic TC do kafli, ci¹g³a 115x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic TC do kafli, ci¹g³a 125x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic TC do kafli, ci¹g³¹ 150x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic TC do kafli, ci¹g³a 180x22,23 mm Tarcza diamentowa Standard-Range: classic TC do kafli, ci¹g³a 230x22,23 mm Diamentowa g³. œcierna professional do betonu 125x22,23 mm Diamentowa g³. œcierna professional do mat. œciernych 125x22,23 mm Diamentowa g³. œcierna professional do ochronnych pow³ok malarskich 125x22,23 mm 516,00 634, Diamentowa g³. œcierna professional do granitu i mat. budowlanych 125x22,23 mm Diamentowa korona wiertarska professional, uniwersalna, gwint M16, œred. 68 mm Diamentowa korona wiertarska professional, uniwersalna, gwint M16, œred. 82 mm Diamentowa korona wiertarska professional, do mat. abraz., gwint M16, œred. 68 mm Diamentowa korona wiertarska professional, do mat. abraz., gwint M16, œred. 82 mm Pi³a tarczowa HW/CT O 254x30 Z=24 WZ 5 neg. power cut Pi³a tarczowa HW/CT O 254x30 Z=48 WZ 5 neg. precision cut 289,00 355,47 360,00 442,80 673,00 827,79 655,00 805,65 872, , , ,50 180,00 221,40 208,00 255,84 271,00 333,33 289,00 355,47 370,00 455,10 180,00 221,40 208,00 255,84 391,00 480,93 271,00 333,33 289,00 355,47 360,00 442,80 673,00 827,79 655,00 805,65 872, ,56 180,00 221,40 208,00 255,84 271,00 333,33 289,00 355,47 370,00 455,10 655,00 805,65 872, ,56 127,00 156,21 147,00 180,81 169,00 207,87 195,00 239,85 215,00 264,45 114,00 140,22 140,00 172,20 190,00 233,70 199,00 244,77 452,00 555,96 513,00 630,99 630,00 774,90 94,90 116,73 113,00 138,99 140,00 172,20 190,00 233,70 217,00 266,91 114,00 140,22 121,00 148,83 147,00 180,81 177,00 217,71 202,00 248,46 464,00 570,72 500,00 615,00 513,00 630,99 582,00 715,86 56,70 69,74 68,20 83,89 94,90 116,73 112,00 137,76 152,00 186,96 516,00 634,68 516,00 634,68 547,00 672,81 516,00 634,68 540,00 664,20 516,00 634,68 540,00 664,20 141,00 173,43 206,00 253, Pi³a tarczowa HW/CT O 254x30 Z=60 WZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 254x30 Z=80 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 315x2,4/1,8x30, Z=96 FZ/TZ 5 neg. multi cut Pi³a tarczowa HW/CT O 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 305x2,4/1,8x30, Z=60 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 305x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5 neg. precision cut Pi³a tarczowa HW/CT O 216x2,4/1,6x30, Z=20 WZ 5 neg. power cut brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8, brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8, brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 300x1,25 mm/8, brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8, brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8, brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 240x1,5 mm/5, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8-2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8-2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x0,9/1,8-2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 200x0,9/2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/3,2-5, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/1,4-1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,1/1,4-1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/2,5-3, Brzeszczot BiM 225x0,9/1,4+1, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/1,8-2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2, brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x1,25/1,8-2, Brzeszczot szablasty P³yta gipsowa mm 5 szt Brzeszczot szablasty Drewno i drewno z gwoÿdziami 5 szt Brzeszczot szablasty Drewno, metal, plastik 5 szt Brzeszczot szablasty Gruba blacha 3-8 mm 5 szt Brzeszczot szablasty Cienka blacha 1,5-4 mm 5 szt Brzeszczot szablasty BiM 225x1,1/2,5+3, Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 6 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 8 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 10 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 12 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 14 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 18 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 20 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 25 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 32 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 35 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 40 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 50 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 55 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 60 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 68 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 75 mm Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 82 mm Otwornice diamentowe do szlifierki k¹towej (6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm) w Plusboxie Otwornica diamentowa do p³ytek ceramicznych 45 mm Œciernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) d³. 32 mm Œciernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) d³. 40 mm Œciernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-sto kowa) d³. 32 mm Œciernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulista) d³. 32 mm Œciernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-sto kowa) d³. 32 mm Œciernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (zestaw 5 sztuk) Œciernica trzpieniowa z korundu normalnego œr. 20 mm Œciernica trzpieniowa z korundu normalnego œr. 25 mm Œciernica trzpieniowa z korundu normalnego œr. 32 mm Œciernica trzpieniowa z korundu normalnego œr. 40 mm Œciernica trzpieniowa z korundu normalnego œr. 50 mm Frez trzpieniowy HM - kszta³t B (6x18 mm) Frez trzpieniowy HM - kszta³t B (8x19 mm) Frez trzpieniowy HM - kszta³t B (9,6x19 mm) Frez trzpieniowy HM - kszta³t B (12,7x25 mm) Frez trzpieniowy HM - kszta³t C (6x18 mm) Frez trzpieniowy HM - kszta³t C (8x19 mm) 223,00 274,29 279,00 343,17 216,00 265,68 365,00 448,95 440,00 541,20 216,00 265,68 314,00 386,22 365,00 448,95 168,00 206,64 27,30 33,58 62,50 76,88 83,90 103,20 30,90 38,01 71,50 87,95 390,00 479,70 234,00 287,82 390,00 479,70 429,00 527,67 325,00 399,75 259,00 318,57 234,00 287,82 390,00 479,70 234,00 287,82 390,00 479,70 68,40 84,13 91,10 112,05 68,40 84,13 57,20 70,36 74,80 92,00 91,10 112,05 429,00 527,67 97,60 120,05 52,10 64,08 52,10 64,08 52,10 64,08 44,80 55,10 44,80 55,10 57,20 70,36 87,50 107,63 94,60 116,36 101,00 124,23 109,00 134,07 112,00 137,76 116,00 142,68 120,00 147,60 139,00 170,97 157,00 193,11 161,00 198,03 190,00 233,70 210,00 258,30 227,00 279,21 231,00 284,13 245,00 301,35 268,00 329,64 279,00 343, , ,34 200,00 246,00 13,50 16,61 14,10 17,34 21,30 26,20 17,30 21,28 18,70 23,00 119,00 146,37 17,80 21,89 18,70 23,00 20,90 25,71 20,70 25,46 20,70 25,46 47,10 57,93 61,60 75,77 66,20 81,43 106,00 130,38 49,70 61,13 61,00 75,03 35

36 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Frez trzpieniowy HM - kszta³t C (9,6x19 mm) 67,00 82, Pas œcierny 50x650 mm, P 80, do NK i DS, 3 szt. 46,50 57, Frez trzpieniowy HM - kszta³t C (12,7x25 mm) 105,00 129, Pas œcierny 50x650 mm, P 150, do NK i DS, 3 szt. 46,50 57, Frez trzpieniowy HM - kszta³t D (6x4,7 mm) 45,80 56, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 60, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t D (8x6 mm) 49,20 60, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 80, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t D (9,6x8 mm) 55,00 67, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 100, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t D (12,7x11 mm) 83,70 102, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 120, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t F (6x18 mm) 52,00 63, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 180, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t F (8x20 mm) 61,30 75, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 240, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t F (9,6x19 mm) 65,60 80, Pas œcierny 50x1.020 mm, P 400, do NK i DS, 3 szt. 51,10 62, Frez trzpieniowy HM - kszta³t F (12,7x25 mm) 97,10 119, Kamienna tarcza œcierna 120x20x20 mm 36 P korund DS. 59,30 72, Frez trzpieniowy HM - kszta³t G (6x18 mm) 52,00 63, Kamienna tarcza œcierna 120x20x20 mm 60 N korund DS. 59,30 72, Frez trzpieniowy HM - kszta³t G (8x19 mm) 63,20 77, Kamienna tarcza œcierna 120x20x12 mm 60 N korund DS. 59,30 72, Frez trzpieniowy HM - kszta³t G (9,6x19 mm) 70,00 86, Kamienna tarcza œcierna 175x25x20 mm 36 P korund DS. 121,00 148, Frez trzpieniowy HM - kszta³t G (12,7x25 mm) 95,20 117, Kamienna tarcza œcierna 175x25x20 mm 60 N korund DS. 121,00 148, Frez trzpieniowy HM - kszta³t H (6x14 mm) 52,00 63, Kamienna tarcza œcierna 200x25x20 mm 36 P korund DS. 155,00 190, Frez trzpieniowy HM - kszta³t H (8x19 mm) 68,90 84, Kamienna tarcza œcierna 200x25x20 mm 60 N korund DS. 155,00 190, Frez trzpieniowy HM - kszta³t H (9,6x19 mm) 120,00 147, Kamienna tarcza œcierna 175x25x20 mm 80 J wêglik krzemu DS. 144,00 177, Frez trzpieniowy HM - kszta³t H (12,7x32 mm) 141,00 173, Kamienna tarcza œcierna 200x25x20 mm 80 J wêglik krzemu DS. 179,00 220, Frez trzpieniowy HM - kszta³t L (8x25,4 mm) 69,80 85, Kamienna tarcza œcierna 150x30x20 mm 220 NK korund DS. 159,00 195, Frez trzpieniowy HM - kszta³t L (9,6x30 mm) 83,90 103, Kamienna tarcza œcierna 200x40x20 mm 220 NK korund DS. 193,00 237, Frez trzpieniowy HM - kszta³t L (12,7x32 mm) 102,00 125, Wa³ek centruj¹cy 100x20x20 mm SIC 64,10 78, Frez trzpieniowy HM - kszta³t M (6x20 mm) 53,30 65, Kamienna tarcza œcierna 120x20x20 mm 80 J wêglik krzemu DS. 84,90 104, Frez trzpieniowy HM - kszta³t M (8x18 mm) 77,90 95, Kamienna tarcza œcierna 150x20x20 mm 80 J wêglik krzemu DS. 99,30 122, Frez trzpieniowy HM - kszta³t M (9,6x20 mm) 84,10 103, Kamienna tarcza œcierna 175x25x32 mm 80 J wêglik krzemu DS. 144,00 177, Frez trzpieniowy HM - kszta³t M (12,7x22 mm) 105,00 129, Kamienna tarcza œcierna 200x25x32 mm 80 J wêglik krzemu DS. 179,00 220, Frez trzpieniowy HM - kszta³t E (6x10 mm) 56,00 68, Kamienna tarcza œcierna 250x40x51 mm 80 J wêglik krzemu DS. 364,00 447, Frez trzpieniowy HM - kszta³t E (8x15 mm) 61,30 75, Œciernica garnkowa A 80-M 80x25x22,2 C 18 34,10 41, Frez trzpieniowy HM - kszta³t E (12,7x22 mm) 98,20 120, Œciernica garnkowa C 30-N 80x25x22,2 C 18 34,50 42, Frez trzpieniowy HM - kszta³t B, aluminium 130,00 159, Dysza szerokostrumieniowa szer. 50 mm do opalarek 36,00 44, Frez trzpieniowy HM - kszta³t D, aluminium 93,00 114, Dysza szerokostrumieniowa szer. 75 mm do opalarek 39,20 48, Frez trzpieniowy HM - kszta³t C, aluminium 132,00 162, Dysza 75 mm do opalarek 39,20 48, Frez trzpieniowy HM - krawêdziowy 224,00 275, Dysza reflektorowa do opalarek 35,10 43, Listkowa œciernica trzpieniowa 50x20x6 P 40 22,10 27, Dysza redukcyjna 9 mm do opalarek 33,90 41, Listkowa œciernica trzpieniowa 50x20x6 P 80 22,10 27, Dysza szczelinowa do opalarek 37,30 45, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x20x6 P 40 23,40 28, Dysza do zgrzewania do opalarek 59,10 72, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x20x6 P 60 23,40 28, Prêty do zgrzewania HDPE twardy polietylen (100 g) 39,60 48, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x20x6 P 80 23,40 28, Dysza redukcyjna 20 mm 34,50 42, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x30x6 P 40 25,30 31, Frez do zest. elektromagnet mm 404,00 496, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x30x6 P 80 25,30 31, Frez do zest. elektromagnet mm 486,00 597, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x30x6 P ,30 31, Frez do zest. elektromagnet mm 508,00 624, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x30x6 P ,30 31, Frez do zest. elektromagnet mm 654,00 804, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x30x6 P ,30 31, Frez do zest. elektromagnet mm 693,00 852, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x40x6 P 40 29,20 35, Frez do zest. elektromagnet mm 719,00 884, Listkowa œciernica trzpieniowa 60x40x6 P 80 29,20 35, Trzpieñ kontruj¹cy uchwyt wiertarski z gwintem wewn. 1/2"-20 UNF 60,80 74, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x30x6 P 40 34,50 42, Frez do zestawu elektromagnetycznego; mm 750,00 922, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x30x6 P 60 34,50 42, Frez do zestawu elektromagnetycznego; mm 847, , Listkowa œciernica trzpieniowa 80x30x6 P 80 34,50 42, Frez do zestawu elektromagnetycznego; mm 885, , Listkowa œciernica trzpieniowa 80x30x6 P ,50 42, Frez do zestawu elektromagnetycznego; mm 981, , Listkowa œciernica trzpieniowa 80x40x6 P 40 42,70 52, Ogranicznik k¹towy 810,00 996, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x40x6 P 60 42,70 52, Stopka do kopiowania z tulej¹ 9 mm 50,60 62, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x40x6 P 80 42,70 52, Stopka do kopiowania z tulej¹ 11 mm 50,60 62, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x50x6 P 40 48,10 59, Stopka do kopiowania z tulej¹ 17 mm 51,70 63, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x50x6 P 60 48,10 59, Stopka do kopiowania z tulej¹ 24 mm 51,70 63, Listkowa œciernica trzpieniowa 80x50x6 P 80 48,10 59, Stopka do kopiowania z tulej¹ 27 mm 51,70 63, Frez trzpieniowy HM - kszta³t L (6x18 mm) 53,30 65, Stopka do kopiowania z tulej¹ 30 mm 51,70 63, Frez trzpieniowy HM - kszta³t E (10x15 mm) 67,00 82, Przejœciówka z kwadr. 1/4'' na szeœciok¹t; d³. 50 mm 44,20 54, Zestaw frezów trzpieniowych HM 5 sztuk 344,00 423, Œciernica trzpieniowa 50 mm/6 mm A 24 grub. 6 mm 18,30 22, Zestaw frezów trzpieniowych HM 10 sztuk 848, , Trzpieñ osadczy 6 mm 48,50 59, Frezy trzpieniowe HM 40 sztuk - display 2985, , Tarcza tn¹ca 50x1,1x6 mm 7,45 9, Przed³u ka udarowa 1/2", 150 mm 56,50 69, Tarcza tn¹ca 50x2,0x6 mm 7,80 9, Adapter 1/2 na 1/4 77,30 95, Tarcza tn¹ca 70x2,0x6 mm 8,60 10, Adapter 1/4 27,70 34, Tarcza tn¹ca 76x1,1x6 mm 9,30 11, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 1/4, udarowa 23,80 29, No e tn¹ce do Ku ,80 55, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 3/8, udarowa 23,80 29, Stempel tn¹cy do KN ,00 388, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 6 mm, udarowa 23,80 29, Matryca KN ,00 378, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 7 mm, udarowa 23,80 29, Szczotka uniwersalna mm 51,10 62, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 8 mm, udarowa 23,80 29, Szczotka poduszkowa mm 40,00 49, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 9 mm, udarowa 26,00 31, Trzpieñ ustalaj¹cy SDS 271,00 333, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 10 mm, udarowa 26,00 31, Dwustronne no e do struga z wêglików spiek. (2szt.) 35,90 44, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 12 mm, udarowa 28,70 35, Worki z tkaniny 25/30 l, 5 szt. (do ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox) 102,00 125, Koñcówka nasadowa z szeœciok¹tem 13 mm, udarowa 28,70 35, Worki z tworzywa PE 25/30 l, 5 szt. (do modeli ASA 25 L PC, ASA L OC Inox) 146,00 179, Zestaw bitów Impact 29 mm 8 czêœci (PZ2, PZ3, T15, T20, T30, T40, uchwyt do bitów) 136,00 167, Filtr karbonowy (do ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox) 170,00 209, Zestaw bitów Impact 49 mm 7 czêœci (PZ2, PZ3, T15, T20, T30, T40) 157,00 193, W¹ ss¹cy œr. 58 mm, d³. 3 m 258,00 317, Pas œcierny 50x650 mm, P 60, do NK i DS, 3 szt. 46,50 57, Rury ss¹ce œr. 35 mm d³. 0,40 m z PVC (2 szt.) 123,00 151,29 36

37 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Tuleja redukcyjna 35/58 mm Uchwyt ³¹cz¹cy w¹ z rur¹ ss¹c¹ odkurzacza Dysza ss¹ca, szer. 120 mm Zestaw dysz do pod³óg Dysza uniwersalna, szer. 300 mm Dysza szczelinowa d³. 200 mm Dysza gumowa d³. 200 mm Worek z tworzywa PE - 5 szt. (ASR 35 L, ASR 35 M) Kasetowy filtr HEPA 2 szt.; klasa filtracji H Dysza wielofunkcyjna szer. 270 mm Dysza pod³ogowa, szer. 370 mm Worki z tkaniny 25/30 l, (ASC 25L SC, ASR 2025, ASA 2025, ASR 35L AC, ASR 35M AC) 221,00 271, W¹ przed³u aj¹cy do odkurzacza 4 C436m Worki z tkaniny 45/50 l, 5 szt. (ASR 50 L SC, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 50 M SC) Zderzak z rolkami prowadz¹cymi Os³ona tarczy tn¹cej 180 mm Os³ona tarczy 230 mm Zestaw 9 sztuk bitów Promotion Zestaw koñcówek wkrêtakowych z przystawk¹ do wkrêcania pod k¹tem Przystawka do wkrêcania k¹towego Zestaw bitów IV 20-czêœciowy Przystawka do wkrêcania k¹towego 57 Nm Przystawka do wkrêcania k¹towego 57 Nm z zestawem bitów Komplet no y do struga HSS 260 mm (2 szt.) Komplet no y do struga 260 mm (2 szt.) Olej konserwuj¹cy do no yc do ywop³otu (aerozol, 1,0 l) Olej konserwuj¹cy do no yc do ywop³otu (aerozol, 0,3 l) Zestaw wierte³ i d³ut SDS-plus czêœciowy zestaw d³ut SDS-plus czêœciowy zestaw d³ut SDS-plus Zestaw d³ut SDS-plus 2 sztuki czêœciowy zestaw d³ut SDS-max czêœciowy zestaw d³ut SDS-max Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm Komplet no y do struga HSS Wiert³o SDS-plus 26x mm Wiert³o SDS-plus mm Szczotka tarczowa z drutu stalowego 75/6 mm Szczotka tarczowa z drutu stalowego 100/6 mm Szczotka garnkowa z drutu stalowego 75 mm Szczotka garnkowa z drutu stalowego 75 mm Szczotka trzpieniowa pêdzlowa z drutu stalowego 25/6 mm Bit holder w/o magnet op.: 1 szt Dwustronne no e RUSTIKAL ze stali HSS; 2 szt Zszywki szer. 10 mm d³. 8 mm (1000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 10 mm (1000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 12 mm (1000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 14 mm (1000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 18 mm (1000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 8 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 10 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 10 mm d³. 14 mm (2000 szt.) Wiert³o do odwiertów na stokach narciarskich SDS-plus 32x Zestaw 4 szt. wierte³ SDS-plus w kasecie ( mm, d³. 110/160 mm) Zestaw 5 szt. wierte³ SDS-plus w kasecie ( mm, d³. 160 mm) Zestaw 7 szt. wierte³ SDS-plus w kasecie ( mm, d³. 110/160/165 mm) Wiert³o SDS-plus mm Wiert³o SDS-plus mm GwoŸdzie 16 mm (1000 szt.) GwoŸdzie 19 mm (1000 szt.) Magnetyczny uchwyt na bity op.: 1 szt. 25,70 31,61 44,50 54,74 43,10 53,01 335,00 412,05 93,80 115,37 19,10 23,49 52,50 64,58 296,00 364,08 822, ,06 133,00 163,59 106,00 130,38 392,00 482,16 259,00 318,87 60,80 74,78 159,00 195,57 179,00 220,17 32,60 40,10 380,00 467,40 186,00 228,78 65,90 81,06 368,00 452,64 555,00 682,65 447,00 549,81 209,00 257,07 99,40 122,26 73,10 89,91 114,00 140,22 117,00 143,91 179,00 220,17 55,30 68,02 277,00 340,71 239,00 293,97 45,80 56,33 47,80 58,79 68,20 83,89 81,60 100,37 74,50 91,64 78,90 97,05 65,70 80,81 86,20 106,03 118,00 145,14 98,90 121,65 120,00 147,60 125,00 153,75 153,00 188,19 132,00 162,36 206,00 253,38 168,00 206,64 177,00 217,71 16,50 20,30 15,30 18,82 16,50 20,30 16,50 20,30 16,50 20,30 30,30 37,27 205,00 252,15 9,50 11,69 9,80 12,05 10,40 12,79 10,80 13,28 14,20 17,47 23,70 29,15 26,30 32,35 32,50 39,98 357,00 439,11 70,20 86,35 87,60 107,75 148,00 182,04 104,00 127,92 96,10 118,20 24,00 29,52 24,80 30,50 43,30 53, Œciernica cylindryczna 150x20 mm 36P Œciernica cylindryczna 150x20 mm 80M Œciernica cylindryczna 200x32 mm 36P Œciernica cylindryczna 200x32 mm 60N Œciernica cylindryczna 250x40 mm 36P Œciernica cylindryczna 250x40 mm 60N Œciernica cylindryczna 150x20 mm 80J Magnetyczny uchwyt na bity op.: 1 szt Przystawka do wkrêcania k¹towego do PowerMaxx-a Przystawka do wkrêcania k¹towego do PowerMaxx-a Tarcza szlifierska 175x25x32 mm KN Tarcza szlifierska 175x25x32 mm KN Tuleja redukcyjna 1/2-3/ Ko³nierz oporowy Nakrêtka zaciskowa Tuleja zaciskowa 6 mm Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm Sto kowa œciernica garnkowa A 16 Q 110/90 55 mm Sto kowa œciernica garnkowa C 16 N 110/90 55 mm Œciernica garnkowa KN 80 M mm Œciernica garnkowa CD 30 N mm Dozownik kroplowy / kroplomierz Klucz nasadowy 6-k¹t 3/8 op.: 1 szt Œciernica 150x20 mm K Œciernica 150x20 mm K Œciernica 150x20 mm K Œciernica 150x50 mm K Œciernica 200x25 mm K Œciernica 200x25 mm K Œciernica 250x32 mm K Œciernica 250x32 mm K Nakrêtka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek dwurêcznych Metabo Nakrêtka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek kompaktowych Metabo Zestaw odsysania py³ów (43/50 mm) Adapter do odsysania py³u (do wierte³ o œrednicy 4-14 mm) Tuleja redukcyjna 100/58 mm Brzeszczot bezkoñcowy 6,0x0, Brzeszczot bezkoñcowy 12,5x0, Brzeszczot 3,5x0, Brzeszczot 3,0x0, Brzeszczot 10x0, Brzeszczot 16x0,5 4Z/Z Brzeszczot 12x0, Rury ss¹ce œr. 58 mm d³. 0,50 m (2 szt.) Dysza pod³ogowa Zestaw dysz Klej do klejenia na gor¹co, bezbarwny (500 g) Klej do klejenia na gor¹co, jasno ó³ty (500 g) Worek na wióry; strug Klej 20 kg (30 886) W¹ przed³u aj¹cy 2,5 m Worek na py³ (10 szt.) Rozga³êŸnik Z³¹czka z po³¹czeniem bagnetowym œr. 35 mm Zszywki szer. 4 mm d³. 12 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 15 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 18 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 23 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 26 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 30 mm (2000 szt.) GwoŸdzie 25 mm (1000 szt.) GwoŸdzie 30 mm (1000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 18 mm (2000 szt.) Zszywki szer. 4 mm d³. 26 mm (2000 szt.) Króciec do odci¹gu na wióry ¹czówka z gwintem 1/2''-20 UNF do elementu Frez do rowków z uchwyt. nr Frez do rowków z uchwyt. nr Frez do rowków z uchwyt. nr Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm Frez do rowków z uchwyt. nr Frez do rowków z uchwyt. nr 20 73,90 90,90 73,90 90,90 155,00 190,65 155,00 190,65 296,00 364,08 296,00 364,08 95,80 117,83 72,50 89,18 172,00 211,56 226,00 277,98 121,00 148,83 121,00 148,83 46,20 56,83 6,35 7,81 11,70 14,39 73,10 89,91 72,00 88,56 95,80 117,83 74,70 91,88 72,50 89,18 49,30 60,64 49,90 61,38 93,50 115,01 41,70 51,29 124,00 152,52 73,90 90,90 73,90 90,90 215,00 264,45 155,00 190,65 155,00 190,65 258,00 317,34 258,00 317,34 193,00 237,39 65,60 80,69 492,00 605,16 121,00 148,83 65,70 80,81 87,40 107,50 92,90 113,90 88,90 109,35 56,70 69,74 90,30 111,07 103,00 126,69 189,00 232,47 68,50 84,26 105,00 129,15 31,60 38,87 44,60 54,86 44,60 54,86 129,00 158, , ,64 391,00 480,93 100,00 123,00 23,20 28,54 34,30 42,19 28,00 34,44 28,80 35,42 34,30 42,19 38,30 47,11 40,90 50,31 42,70 52,52 25,70 31,61 28,00 34,44 189,00 232,47 240,00 295,20 22,80 28,04 66,70 82,04 100,00 123,00 100,00 123,00 100,00 123,00 103,00 126,69 103,00 126,69 110,00 135,30 134,00 164,82 37

38 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm Tuleja zaciskowa z otworem 8 mm Wa³ek giêtki fi 8 mm Grot zbie ny SD-plus d³. 250 mm (okr¹g³y przekrój ostrza) Taœmy szlifierskie mm; P 40 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 60 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 80 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 100 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 120 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 180 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 240 (3 szt.) Taœmy szlifierskie mm; P 320 (3 szt.) Osprzêt do pilarki rêcznej Osprzêt do pilarki rêcznej Osprzêt do pilarki rêcznej Ogranicznik wzd³u ny, do szlif. ukoœnego do 45 stopni Rama szlifierska do dok³adnego planowania Podk³adka taœmy szlif. - grafitowa (2 szt. ) Podk³adka taœmy szlif. z blach¹ - korek czêœciowy zestaw frezów Promotion czêœciowy zestaw frezów Promotion Nó tn¹cy No e tn¹ce do Ku Mieszad³o specjalne SW /600 mm Mieszad³o uniwersalne SW /600 mm Rêkojeœæ 43 mm Gumowy but ochronny Okulary ochronne Rêkojeœæ - wersja wyd³u ona Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania Brzeszczot szablasty BiM 150/1,4 mm; 2 szt Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8 mm; 2 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty BiM 225/1,4 mm; 2 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8 mm; 2 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty BiM 300/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno Listkowa œciernica trzpieniowa mm; P Listkowa œciernica trzpieniowa mm; P Listkowa œciernica trzpieniowa mm; P Brzeszczot szablasty HCS 150/4,0 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 300/4,0 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 300/2,5 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HSS 150/1,2 mm; 2 szt. - metal Brzeszczot szablasty HSS 150/2,0 mm; 2 szt. - metal Brzeszczot szablasty HW 150/4,5 mm; - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy Brzeszczot szablasty HCS 240/5,0 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 240/8,5 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 150 mm; zêby faliste; 2 szt. - karton, styropian, mat. izolacyjne 36,10 44, Brzeszczot szablasty HW 300/8,5 mm; 1 szt. - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy Dziurkarka do papieru mm Dziurkarka do papieru mm Talerz szlif. 6 lub 8 otworów 150 mm Talerz szlif. z rzepem 150 mm miêkki do SXE Talerz szlif. z rzepem 150 mm œredniotwardy do SXE Os³ona ochronna 115 mm i 125 mm Os³ona ochronna 180 mm/42 mm Os³ona ochronna 230 mm/68 mm Samoprzyczepny filc polerski 160 mm Talerz podporowy do samoprzylepnych kr¹ ków œciernych (na klej) Papier œcierny do drewna; P 60 (2 szt.) Papier œcierny do drewna; P 80 (2 szt.) Papier œcierny do drewna; P 100 (2 szt.) Papier œcierny do drewna; P 150 (2 szt.) Papier œcierny do drewna i metalu; P 80 (2 szt.) Podk³adka ochronna przed wyrywaniem materia³u (3 szt.) ST 50/70/ Osprzêt do pilarki rêcznej Osprzêt do pilarki rêcznej Samoprzyczepna tarcza poœrednia 125 mm Samoprzyczepna tarcza polerska 160 mm Talerz z mocowaniem na rzep 125 mm œredniotwardy do SXE Talerz z mocowaniem na rzep 125 mm miêkki do SXE Samoprzylepna g¹bka polerska œr. 130 mm 127,00 156,21 86,40 106,27 86,40 106, , ,58 34,70 42,68 27,60 33,95 26,00 31,98 25,60 31,49 24,80 30,50 24,80 30,50 24,80 30,50 24,80 30,50 24,80 30,50 95,20 117,10 24,60 30,26 208,00 255,84 172,00 211,56 840, ,20 49,90 61,38 39,80 48,95 241,00 296,43 118,00 145,14 42,70 52,52 43,00 52,89 172,00 211,56 73,40 90,28 38,50 47,36 6,35 7,81 115,00 141,45 50,20 61,75 526,00 646,98 25,60 31,49 25,60 31,49 25,60 31,49 40,10 49,32 40,10 49,32 40,10 49,32 43,40 53,38 22,10 27,18 22,40 27,55 29,20 35,92 20,50 25,22 31,50 38,75 26,90 33,09 18,00 22,14 18,00 22,14 72,60 89,30 36,90 45,39 42,50 52,28 95,10 116,97 44,20 54,37 68,50 84,26 159,00 195,57 69,60 85,61 73,40 90,28 547,00 672,81 977, , , ,60 63,30 77,86 73,40 90,28 70,50 86,72 64,80 79,70 61,50 75,65 61,50 75,65 116,00 142,68 12,00 14,76 177,00 217,71 377,00 463,71 44,50 54,74 57,90 71,22 42,20 51,91 44,50 54,74 40,00 49, Samoprzyczepna tarcza polerska 130 mm Talerz do szlifierki mimoœrodowej Talerz do szlifierki mimoœrodowej Papier œcierny 125 mm; P 40; 5 szt Papier œcierny 125 mm; P 60; 5 szt Papier œcierny 125 mm; P 80; 5 szt Papier œcierny 125 mm; P 120; 5 szt Papier œcierny 125 mm; P 180; 5 szt Papier œcierny 125 mm; P 240; 5 szt Papier œcierny 125 mm - zestaw 6 szt. (2 x / / 31231) Samoprzyczepna g¹bka polerska 160 mm Worek na py³ z króæcem przy³¹czeniowym Papier œcierny 125 mm; P 320; 5 szt Samoprzyczepne runo polerskie 130 mm; P Samoprzyczepne runo polerskie 130 mm; P Samoprzyczepny filc polerski 130 mm Prowadnica Prowadnica Tuleja zaciskowa do koñcówek wkrêtakowych Przejœciówka z kwadr. 1/4'' na szeœciok¹t ¹czówka z gwintem 1/2''-20 UNF i wewnêtrznym 6-k¹tem 1/4" Worki papierowe na py³ (5 szt.) Worki papierowe na py³ (5 szt.) Uchwyt worka z 1 workiem W¹ ss¹cy œrednica 32 mm, d³ugoœæ 3,5 m Prowadnica do ciêcia wzd³u nego i po okrêgu Papierowy filtr wstêpny (5 szt.) do ASA 9050 i ASR Papierowy worek filtruj¹cy 27 l (5 szt.) Papierowy worek filtruj¹cy 50 l (5 szt.) Przed³u ka 35 mm M14/M14 (do pracy z talerzami podporowymi) W¹ ss¹cy œr. 35 mm; przy³. 58 mm d³. 3,5 m Rury ss¹ce œr. 35 mm d³. 0,40 m chromowane (2 szt.) Tuleja redukcyjna 58/35 mm Z³¹czka do po³¹czenia dwóch wê y 58 mm W¹ ss¹cy œrednica 35 mm, d³ugoœæ 4,0 m Walizka z blachy stalowej szpicaków SDS-plus 250 mm d³ut SDS-plus 250x20 mm Futera³ z blachy stalowej Skrzynka narzêdziowa z blachy stalowej Brzeszczot szablasty BiM 280/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno Przystawka do przecinaków SDS Plus Taœma œcierna P 140 (3 szt.); 65 x 410 mm Taœma œcierna P 180 (3 szt.); 65 x 410 mm Taœma œcierna P 240 (3 szt.); 65 x 410 mm Walizka z blachy stalowej D³uto w¹skie SDS-plus 250/20 mm Grot zbie ny SDS-plus d³. 250 mm kwadratowy D³uto dr¹ one SDS-plus 250/22 mm D³uto do ³obienia (bruzdownik) HM SDS Plus 250 mm D³uto ³opatkowe SDS-plus 250/40 mm añcuch do pi³y 3/ D³uto SDS-plus 165x75 mm Brzeszczot szablasty BiM 130/1,4 mm; 5 szt. - metal D³uto do p³ytek ceramicznych SDS-plus 250/40 mm, wygiête Brzeszczot szablasty HCS 130/4 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 280/4 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 205/5,0 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty HCS 215/8,5 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty BiM 130/1,8 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 130/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty BiM 205/1,4 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 205/1,8 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty 205/1,8-2,6 mm (5 szt.) BIM Przystawka do silnika FM P³ytka poœrednia Trzpieñ Prowadnica ko³owa Ogranicznik wzd³u ny z dok³adn¹ regulacj¹ Koñcówka wkrêtakowa PHILLIPS 1/25 (2 szt.) Koñcówka wkrêtakowa PHILLIPS 2/25 (2 szt.) Koñcówka wkrêtakowa PHILLIPS 3/25 (2 szt.) Koñcówka wkrêtakowa POZIDRIV GR.1/25 (2 szt.) Koñcówka wkrêtakowa POZIDRIV GR.2/25 (2 szt.) 31,60 38,87 44,50 54,74 44,50 54,74 11,00 13,53 10,60 13,04 10,20 12,55 9,85 12,12 9,85 12,12 9,85 12,12 11,90 14,64 64,40 79,21 110,00 135,30 9,20 11,32 18,90 23,25 18,00 22,14 39,60 48,71 320,00 393,60 77,40 95,20 11,50 14,15 62,80 77,24 52,50 64,58 27,20 33,46 33,30 40,96 40,00 49,20 146,00 179,58 118,00 145,14 57,90 71,22 65,60 80,69 83,60 102,83 61,90 76,14 239,00 293,97 177,00 217,71 12,50 15,38 43,50 53,51 721,00 886,83 309,00 380,07 322,00 396,06 322,00 396,06 226,00 277,98 281,00 345,63 90,60 111,44 457,00 562,11 23,80 29,27 21,70 26,69 21,70 26,69 339,00 416,97 37,10 45,63 37,10 45,63 58,10 71,46 963, ,49 56,60 69,62 120,00 147,60 80,50 99,02 51,40 63,22 65,60 80,69 40,10 49,32 72,00 88,56 86,90 106,89 95,10 116,97 51,40 63,22 51,40 63,22 78,70 96,80 78,70 96,80 78,70 96,80 791,00 972,93 6,75 8,30 17,00 20,91 223,00 274,29 246,00 302,58 7,95 9,78 7,95 9,78 7,95 9,78 7,95 9,78 7,95 9,78 38

39 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Koñcówka wkrêtakowa POZIDRIV GR.3/25 (2 szt.) 7,95 9, Worki papierowe na py³ 32 l, 5 szt. (do ASA 32 L, ASA 1202) 72,50 89, Koñcówka wkrêtakowa PHILLIPS 1/50 (2 szt.) 16,80 20, Worki papierowe na py³ 32 l, 5 szt. (do ASA 1202) 137,00 168, Koñcówka wkrêtakowa PHILLIPS 2/50 (2 szt.) 16,80 20, Worek na py³ do SR 356, SR 357, SR 358, SR ,00 34, Koñcówka wkrêtakowa PHILLIPS 3/50 (2 szt.) 16,80 20, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 12,00 14, Koñcówka wkrêtakowa POZIDRIV GR.1/50 (2 szt.) 16,80 20, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 6, mm 54,90 67, Koñcówka wkrêtakowa POZIDRIV GR.2/50 (2 szt.) 16,80 20, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 48,40 59, Koñcówka wkrêtakowa POZIDRIV GR.3/50 (2 szt.) 16,80 20, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 64,80 79, Koñcówka wkrêtakowa; 0,8x5,5/25 mm (2 szt.) 8,35 10, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 63,30 77, Koñcówka wkrêtakowa; 1,0x5,5/25 mm (2 szt.) 8,35 10, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 184,00 226, Koñcówka wkrêtakowa; 1,2x6,5/25 mm (2 szt.) 8,35 10, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 208,00 255, Koñcówka wkrêtakowa Philips 1/4''d³. 25 mm rozm. 1 (25 szt.) 85,70 105, Smar do koñcówek narzêdziowych (SDS) 18,20 22, Koñcówka wkrêtakowa Philips 1/4''d³. 25 mm rozm. 2 (25 szt.) 85,70 105, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 54,40 66, Koñcówka wkrêtakowa Philips 1/4''d³. 25 mm rozm. 3 (25 szt.) 85,70 105, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 225,00 276, Koñcówka wkrêtakowa Torx 1/4'' d³. 25 mm TX 8 (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 56,30 69, Koñcówka wkrêtakowa Torx 1/4'' d³. 25 mm TX 10 (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 139,00 170, Koñcówka wkrêtakowa Torx 1/4'' d³. 25 mm TX 15 (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 244,00 300, Koñcówka wkrêtakowa Torx 1/4'' d³. 25 mm TX 20 (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus mm 86,50 106, Koñcówka wkrêtakowa Torx 1/4'' d³. 25 mm TX 25 (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus mm 147,00 180, Koñcówka wkrêtakowa Torx 1/4'' d³. 25 mm TX 30 (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus mm 253,00 311, Koñcówka wkrêtakowa z gniazd. 6-k¹t. d³. 25 mm roz. 1,5 mm (2 szt.) 11,80 14, Wiert³o SDS-plus mm 158,00 194, Koñcówka wkrêtakowa Pozidriv 1/4''d³. 25 mm rozm. 1 (25 szt.) 85,70 105, Wiert³o SDS-plus mm 292,00 359, Koñcówka wkrêtakowa Pozidriv 1/4''d³. 25 mm rozm. 2 (25 szt.) 85,70 105, Wiert³o SDS-plus mm 176,00 216, Koñcówka wkrêtakowa Pozidriv 1/4''d³. 25 mm rozm. 3 (25 szt.) 85,70 105, Wiert³o SDS-plus mm 312,00 383, Zestaw koñcówek wkrêtakowych Philips rozmiary 1, 2, 3 op.: 3 szt. 12,80 15, Wiert³o SDS-plus mm 139,00 170, Zestaw koñcówek wkrêtakowych Pozidriv rozmiary 1, 2, 3 op.: 3 szt. 12,50 15, Wiert³o SDS-plus mm 247,00 303, Tuleja zaciskowa 8 mm (OFE 1812) 79,10 97, Wiert³o SDS-plus mm 352,00 432, Samoprzyczepny papier œcierny 25 szt.: 10 x / x ,50 53, Brzeszczot szablasty HM 115 mm/1,4; 2 szt. 87,70 107, Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 40; 25 szt. 45,40 55, Brzeszczot szablasty HM-Riff 225 mm; 2 szt. 72,40 89, Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 60; 25 szt. 42,80 52, Brzeszczot szablasty HM 400 mm/8,5 - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy 126,00 154, Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 80; 25 szt. 41,30 50, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 9,20 11, Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 120; 25 szt. 38,10 46, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 10,70 13, Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 180; 25 szt. 38,10 46, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 5, mm 13,00 15, Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 240; 25 szt. 39,00 47, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 5, mm 15,50 19, Przystawka do odsysania wiórów mm 243,00 298, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 9,90 12, W¹ ss¹cy o d³ugoœci 5,0 m 139,00 170, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 10,20 12, Z³¹czka do po³¹czenia wê em szlifierki DSE 300 z odkurzaczem 49,20 60, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 17,30 21, Uchwyt - element po³. wê a z rur¹ ss¹c¹ 60,60 74, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 6, mm 13,70 16, Rêkojeœæ dodatkowa 84,00 103, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 6, mm 15,90 19, Arkusze szlifierskie 125 mm; P 320; 25 szt. 39,00 47, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 11,90 14, Arkusze szlifierskie 125 mm; P 400; 25 szt. 39,00 47, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 13,20 16, Podstawa do struga 268,00 329, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 20,70 25, Frez do rowków 10 mm HW (HM) 173,00 212, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 11,30 13, Zestaw koñcówek wkrêtakowych Box 4 Diamant (7 szt.) 184,00 226, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 11,90 14, Magazynek SM , , Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 13,10 16, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,30 107, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 17,50 21, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,30 107, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 21,50 26, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,00 126, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 13,50 16, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,00 141, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 14,00 17, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,00 196, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 17,10 21, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,00 215, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 19,90 24, Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm ,00 242, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 26,80 32, Szpachelka szer. 60 mm 46,60 57, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 20,80 25, Zestaw 10 szt. no y HM do g³owicy frezarskiej LF ,00 158, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 28,30 34, añcuch do pi³y 3/8" 112,00 137, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 16,90 20, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 97,50 119, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 21,40 26, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 131,00 161, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 27,30 33, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 110,00 135, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 27,60 33, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 144,00 177, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 38,50 47, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 172,00 211, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 25,50 31, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 164,00 201, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 26,40 32, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 194,00 238, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 34,80 42, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 212,00 260, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 36,10 44, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 273,00 335, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 45,60 56, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 303,00 372, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 32,70 40, ostrzowe wiert³o SDS-plus mm 336,00 413, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 36,00 44, Zestaw 8 sztuk wierte³ SDS-plus Pro w etui 143,00 175, Wiert³o SDS-plus "pro 4" mm 57,70 70, Zestaw 4 szt. no y HM do g³owicy frezarskiej LF ,80 74, Wiert³o SDS-plus "Pro 4" / 5,0x210x150 mm 19,50 23, Koñcówka wkrêtakowa Diamant 1/4" PHILLIPS 1/25 (2 szt.) 16,40 20, Ogranicznik wzd³u ny LF ,00 253, Koñcówka wkrêtakowa Diamant 1/4" PHILLIPS 2/25 (2 szt.) 16,40 20, Wiert³o SDS-plus "Pro 4" / 6,0x260x200 mm 22,90 28, Koñcówka wkrêtakowa Diamant 1/4'' POZIDRIV 1/25 (2 szt.) 16,40 20, Wiert³o SDS-plus "Pro 4" / 6,5x310x250 mm 30,80 37, Koñcówka wkrêtakowa Diamant 1/4'' POZIDRIV 2/25 (2 szt.) 16,40 20, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 6,5x260x260 mm 23,40 28, W¹ ss¹cy œr. 35 mm; przy³. 58 mm d³. 1,75 m 92,00 113, Komplet no y HS 310 mm do struga 384,00 472, W¹ ss¹cy œr. 35 mm; przy³. 58 mm d³. 2,5 m 132,00 162, Wiert³o SDS-plus "pro 4" 6,5x150x210 mm 24,10 29, Filtr powietrza AS 1200, 1201 (1 szt.) 123,00 151, Filtry poliestrowe z nanopow³ok¹, kasetowe, 2 szt. do: ASR 25 L SC, ASR 2025, 836, ,28 ASA 2025, ASR 50 L SC, ASR 2050, SHR 2050, ASR 50 M SC, ASR 35 L AC, ASR 35 M AC 39

40 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 4,3; 5 szt. - p³yty karton-gips Brzeszczot szablasty BiM 200 mm 1,8; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty Pionier HCS Progressive 180 mm; 2 szt. - drewno Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 130 mm; 2 szt. - metal Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 180 mm; 2 szt. - metal i drewno Brzeszczot szablasty Pionier HCS Progressive 180 mm; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 130 mm; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 180 mm; 5 szt. - metal i drewno Brzeszczot szablasty 240x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegie³ Brzeszczot szablasty 305x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegie³ Brzeszczot szablasty 365x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegie³ Uchwyt mocuj¹cy do narzêdzi SDS-plus do UHE 22 i UHE Uchwyt mocuj¹cy do narzêdzi z chwytem cylindrycznym do UHE 22 i UHE Uchwyt mocuj¹cy do narzêdzi SDS-plus do KHE Uchwyt mocuj¹cy do narzêdzi z chwytem cylindrycznym do KHE Uchwyt wiertarski z wieñcem zêbatym do BHE/ KHE/ UHE Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 4,3; 5 szt. - drewno Brzeszczot szablasty BiM 225 mm 4,3; 5 szt. - drewno Uchwyt szybkomocuj¹cy do UHE/ KHE (2250, 2650, 2850, 2851) Uchwyt SDS Plus do UHE/ KHE (2250, 2650, 2850, 2851) Uchwyt bezkluczowy do KHE/ UHE 28 Plus Uchwyt do m³otków SDS do KHE/ UHE 28 Plus Brzeszczot szablasty BiM 200 mm 2,5; 5 szt. - drewno Filtr kasetowy do ASA/ASR 2025, ASR/ SHR 2050 (2 szt.); papier Filtr kasetowy do ASA/ASR 2025, ASR/ SHR 2050 (2 szt.); poliester Worki papierowe na py³ 25 l do ASA 2025 i ASR 2025 (5 szt.) Worki papierowe na py³ 50 l do ASR 2050 i SHR 2050 (5 szt.) Metadepot - umo liwia kombinacjê skrzynek Metabox i odkurzacza W¹ ss¹cy 3,5 m; 27 mm / 35 i 58 mm W¹ ss¹cy 3,5 m; 27 mm / 35 i 58 mm; antystatyczny Dysza pod³ogowa 450/35 mm, wykonanie metalowe Dysza pod³ogowa 450/58 mm, wykonanie metalowe, z rolkami Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do KHE Tuleja zaciskowa 6 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE) Tuleja zaciskowa 8 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE) Tuleja zaciskowa 3 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE) Tuleja zaciskowa 1/8" mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE) Tuleja zaciskowa 1/4" mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE) Mieszad³o RS mm gwint M Mieszad³o RS mm gwint M Mieszad³o RS mm gwint (mieszanie z góry do do³u) Mieszad³o RS mm gwint (mieszanie z góry do do³u) Mieszad³o RS mm gwint (mieszanie z góry do do³u) Mieszad³o RS mm gwint M14 (mieszanie z do³u do góry) Mieszad³o RS mm gwint M14 (mieszanie z do³u do góry) Mieszad³o RS mm gwint M14 (mieszanie z do³u do góry) Mieszad³o RS mm gwint M ¹czówka gwint 1/2" / gwint M ¹czówka gwint zewn. M14 / gwint M Mieszad³o RS mm gwint (mieszanie z do³u do góry) Mieszad³o RS mm gwint (mieszanie z do³u do góry) Mieszad³o RS mm gwint (mieszanie z do³u do góry) Adapter M14 do RWE Filtr wstêpny z poliestru (1 szt.) do AS 1200, ASA 1201 i ASA Filtr fa³dowany do Kaseta na torebkê-poch³aniacz py³u Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoÿdziami Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoÿdziami Brzeszczot szablasty BiM 225 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoÿdziami Brzeszczot szablasty BiM 300 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoÿdziami Brzeszczot szablasty HCS 300 mm/5,0; 5 szt. - drewno Brz. Professional 228,5x25,0x1,1 mm, 2,54-3,18 mm /8-10 TPI (zêbów na cal) do metalu Brzeszczot szablasty BiM 100 mm 1,8; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 200 mm 1,8-2,6; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 2,9; 5 szt. - metal Brzeszczot szablasty BiM 225 mm 2,9; 5 szt. - metal Podstawa do szlifierko - ostrza³ek Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 0,5-6,5 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 0,5-6,5 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1,0-10 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1,5-13 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1,5-13 mm, B Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 3,0-16,0 mm, B 18 65,70 80,81 81,30 100,00 42,50 52,28 31,50 38,75 50,90 62,61 102,00 125,46 72,30 88,93 111,00 136,53 120,00 147,60 165,00 202,95 217,00 266,91 160,00 196,80 230,00 282,90 164,00 201,72 230,00 282,90 156,00 191,88 80,60 99,14 128,00 157,44 217,00 266,91 161,00 198,03 220,00 270,60 158,00 194,34 59,10 72,69 412,00 506,76 525,00 645,75 149,00 183,27 176,00 216,48 156,00 191,88 343,00 421,89 498,00 612,54 327,00 402,21 327,00 402,21 141,00 173,43 54,70 67,28 46,60 57,32 64,80 79,70 64,80 79,70 54,70 67,28 156,00 191,88 196,00 241,08 209,00 257,07 225,00 276,75 270,00 332,10 209,00 257,07 225,00 276,75 270,00 332,10 209,00 257,07 50,60 62,24 50,60 62,24 209,00 257,07 225,00 276,75 270,00 332,10 142,00 174,66 222,00 273,06 38,10 46,86 83,60 102,83 57,20 70,36 72,40 89,05 81,00 99,63 93,70 115,25 85,90 105,66 91,10 112,05 52,40 64,45 81,30 100,00 95,60 117,59 137,00 168, , ,38 120,00 147,60 120,00 147,60 58,10 71,46 64,50 79,34 64,50 79,34 67,40 82,90 184,00 226, Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 3,0-16,0 mm, B Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 3,0-16,0 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 3,0-16,0 mm, 5/8''-16 UN Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 5,0-20,0 mm, B Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1,0-10 mm 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski z wieñcem zêbatym Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK1/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK1/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK2/J Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B Trzpieñ sto kowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B Tuleja redukcyjna do narzêdzi ze sto kiem Morse'a MK 2/ Tuleja redukcyjna do narzêdzi ze sto kiem Morse'a MK 3/ Tuleja redukcyjna do narzêdzi ze sto kiem Morse'a MK 4/ Tuleja redukcyjna do narzêdzi ze sto kiem Morse'a MK 4/ Klucz do uchwytu wiertarskiego roz Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 2 w opakowaniu Klucz do uchwytu wiertarskiego roz Klucz do uchwytu wiertarskiego roz Wkrêty na taœmie 3,9x35 mm, fosfatowane, drobnozwojne, taœma 50 wkrêtów, 20 szt Klucz do uchwytu wiertarskiego roz Uchwyt wiertarski z wieñcem zêbatym 13 mm, 1/2" Uchwyt wiertarski z wieñcem zêbatym 10 mm, 1/2" Uchwyt wiertarski z wieñcem zêbatym 16 mm, 5/8" Uchwyt wiertarski z wieñcem zêbatym 10 mm, 3/8" Uchwyt wiertarski (R+L) z wieñcem zêbatym 1,5-13 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF w opak Uchwyt wiertarski (R+L) z wieñcem zêbatym 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF w opak Uchwyt wiertarski (R) z wieñcem zêbatym 1-10 mm, 1/2''-20 UNF w opak Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, B Uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus H1 (do PowerMaxx) Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, B Uchwyt wiertarski Futuro Top 5/8''-16 UNF Uchwyt wiertarski Futuro Top B Uchwyt wiertarski Futuro Top B Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, B Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, B Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, B 16 (2 szt.) Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, B Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, J Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, 5/8''-16 UNF Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, B Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, J Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2''-20 UNF w opak Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF w opak Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S mm, 3/8''-24 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S mm, 1/2''-20 UNF Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF 184,00 226,32 184,00 226,32 184,00 226,32 689,00 847,47 58,10 71,46 117,00 143,91 44,20 54,37 42,70 52,52 49,30 60,64 49,30 60,64 49,30 60,64 49,30 60,64 56,10 69,00 68,00 83,64 69,10 84,99 74,70 91,88 148,00 182,04 162,00 199,26 52,10 64,08 58,30 71,71 109,00 134,07 109,00 134,07 8,45 10,39 11,60 14,27 18,80 23,12 47,70 58,67 119,00 146,37 11,20 13,78 66,50 81,80 60,80 74,78 185,00 227,55 60,80 74,78 67,40 82,90 67,40 82,90 65,80 80,93 63,30 77,86 177,00 217,71 177,00 217,71 214,00 263,22 61,50 75,65 184,00 226,32 184,00 226,32 193,00 237,39 341,00 419,43 341,00 419,43 341,00 419,43 155,00 190,65 155,00 190,65 181,00 222,63 170,00 209,10 155,00 190,65 155,00 190,65 155,00 190,65 267,00 328,41 237,00 291,51 243,00 298,89 252,00 309,96 252,00 309,96 252,00 309,96 267,00 328,41 72,50 89,18 72,50 89,18 91,40 112,42 81,80 100,61 81,80 100,61 96,30 118,45 177,00 217,71 181,00 222,63 88,10 108,36 88,10 108,36 103,00 126,69 86,20 106,03 86,20 106,03 101,00 124,23 40

41 OSPRZÊT Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1,5-13 mm, 1/2''-20 UNF; metalowa tuleja Uchwyt wiertarski Futuro Plus S1M 1,5-13 mm,1/2" UNF Szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus H1M 0,8-6,5 mm Wybijak MK Wybijak MK 3 108,00 132,84 110,00 135,30 76,10 93,60 41,80 51,41 60,40 74, Wk³adka do BS, SB, SSD, SSW Wk³adka do STA 18 LTX Wk³adka do KSA 18 LTX Wk³adka do BHA 18 LTX Wk³adka do W 18 LTX 115/125, GA 18 LTX, GA 18 LTX G Wk³adka do BS, SB, SSD, SSW (pojedyncza maszyna) 25,40 31,24 25,40 31,24 25,40 31,24 25,40 31,24 25,40 31,24 25,40 31,24 41

42 NOTATKI 42

43 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Maszyny do obróbki drewna 43

44 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto PILARKI DO CIÊCIA K TOWEGO I UKOŒNEGO KS 216 M Lasercut KGS 216 M OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5 neg. power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5 neg. multi cut 578,00 710,94 878, ,94 572,00 703, , , , ,54 230,00 282,90 294,00 361,62 323,00 397, KGS 254 M OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5 neg. power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5 neg. multi cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5 neg. multi cut 1269, ,87 572,00 703, , , , ,54 141,00 173,43 206,00 253,38 223,00 274,29 279,00 343, KGS 216 Plus OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile lampa LED PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5 neg. power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5 neg. multi cut 2398, ,54 572,00 703, , , , ,54 126,00 154,98 230,00 282,90 294,00 361,62 323,00 397, KS 254 Plus OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile lampa LED PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5 neg. power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5 neg. multi cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5 neg. multi cut 1398, ,54 572,00 703, , , , ,54 126,00 154,98 141,00 173,43 206,00 253,38 223,00 274,29 279,00 343, KGS 254 Plus KGS 254 Plus + podstawa mobilna KSU 250 Mobile OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile lampa LED PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5 neg. power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5 neg. multi cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5 neg. multi cut 3516, , , ,09 572,00 703, , , , ,54 126,00 154,98 141,00 173,43 206,00 253,38 223,00 274,29 279,00 343,17 44

45 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto PILARKI DO CIÊCIA K TOWEGO I UKOŒNEGO KGS 254 I Plus KGS 254 I Plus + podstawa mobilna KSU 250 Mobile OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile lampa LED PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5 neg. power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5 neg. multi cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5 neg. multi cut 3760, , , ,85 572,00 703, , , , ,54 126,00 154,98 141,00 173,43 206,00 253,38 223,00 274,29 279,00 343, KS 305 Plus OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile lampa LED PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5 neg. multi cut 1792, ,16 572,00 703, , , , ,54 126,00 154,98 216,00 265,68 314,00 386,22 365,00 448,95 433,00 532, KGS 315 Plus KGS 315 Plus + podstawa mobilna KSU 250 Mobile OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS podstawa KSU podstawa mobilna KSU 250 Mobile lampa LED PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5 neg. precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5 neg. multi cut 4498, , , ,45 572,00 703, , , , ,54 126,00 154,98 216,00 265,68 365,00 448,95 440,00 541, PODSTAWA UNIWERSALNA UMS 572,00 703, PODSTAWA UNIWERSALNA DO PILAREK K TOWYCH KSU , ,54 OSPRZÊT wspornik ogranicznika KSU 400 (2 szt.) rolka podporowa nogi podporowe 168,00 206,64 120,00 147,60 224,00 275, PODSTAWA MOBILNA KSU 250 Mobile 1898, ,54 45

46 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto PILARKA PODSTO OWA UK 290 OSPRZÊT sanki prowadz¹ce przed³u enie sto³u poszerzenie sto³u ogranicznik wzd³u ny ogranicznik k¹towy przystawka do pod³¹czenia odci¹gu wiórów UK ko³a do transportu pokrowiec na dwie pi³y (do Ømax = 254 mm) stojak podporowy RS stojak podporowy RS 420 W stojak podporowy RS 420 G PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10 precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10 multi cut 3998, , , ,14 784,00 964, , ,35 418,00 514,14 261,00 321,03 187,00 230,01 209,00 257,07 175,00 215,25 309,00 380,07 415,00 510,45 347,00 426,81 207,00 254,61 291,00 357,93 PILARKA STO OWA Z ROZK ADAN PODSTAW TS 254 OSPRZÊT przystawka uniwersalna do pod³¹czenia odci¹gu wiórów lub odkurzacza stojak podporowy RS stojak podporowy RS 420 W stojak podporowy RS 420 G PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=24 WZ 5 neg power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=40 TZ 5 neg precision pi³a tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30; Z=80 WZ 5 neg. multi cut 3348, ,04 39,00 47,97 309,00 380,07 415,00 510,45 347,00 426,81 130,00 159,90 189,00 232,47 268,00 329,64 GOSPODARCZE I BUDOWLANE PILARKI STO OWE TKHS 315 C 2,0 WNB z przed³u eniem sto³u, ko³ami do transportu i pi³¹ widiow¹ TKHS 315 C 2,8 DNB z przed³u eniem sto³u, ko³ami do transportu i pi³¹ widiow¹ TKHS 315 M 3,1 WNB z przed³u eniem sto³u i pi³¹ widiow¹ TKHS 315 M 4,2 DNB z przed³u eniem sto³u i pi³¹ widiow¹ OSPRZÊT sanki prowadz¹ce do TKHS stó³ boczny do TKHS 315 C stojak podporowy RS stojak podporowy RS 420 W stojak podporowy RS 420 G PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut pi³a tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22 power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20 power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15 precision cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10 precision cut 1345, , , , , , , ,54 784,00 964,32 734,00 902,82 309,00 380,07 415,00 510,45 347,00 426,81 115,00 141,45 115,00 141,45 183,00 225,09 184,00 226,32 223,00 274,29 377,00 463,71 46

47 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto GOSPODARCZE I BUDOWLANE PILARKI STO OWE BKS 400 Plus - 3,1 WNB z przed³u eniem sto³u* BKS 400 Plus - 4,2 DNB z przed³u eniem sto³u* BKS 450 Plus - 5,5 DNB z przed³u eniem sto³u* PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa CV Ø 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10 power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15 power cut pi³a tarczowa CV Ø 450x2,5/2,5x30; Z=36 SP power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10 power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15 power cut 4398, , , , , ,54 147,00 180,81 250,00 307,50 385,00 473,55 228,00 280,44 343,00 421,89 587,00 722, BKH 450 Plus - 5,5 DNB z przed³u eniem sto³u* 6298, ,54 PI Y TARCZOWE pi³a tarczowa CV Ø 450x2,5/2,5x30; Z=36 SP power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10 power cut pi³a tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15 power cut 228,00 280,44 343,00 421,89 587,00 722,01 GRUBOŒCIÓWKO-STRUGARKI DH 330 OSPRZÊT podstawa uniwersalna UMS stojak podporowy RS stojak podporowy RS 420 W stojak podporowy RS 420 G NO E DO STRUGANIA no e ze stali szybkotn¹cej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyprodukowanych po r.) 2498, ,54 572,00 703,56 309,00 380,07 415,00 510,45 347,00 426,81 206,00 253, HC 260 C 2,2 WNB HC 260 C 2,8 DNB WYPOSA ENIE I OSPRZÊT stojak podporowy RS stojak podporowy RS 420 W stojak podporowy RS 420 G pasta u³atwiaj¹ca poœlizg (70 g) pasta u³atwiaj¹ca poœlizg (1,0 kg) aerozol do konserwacji maszyn do obróbki drewna NO E DO STRUGANIA no e ze stali narzêdziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez mo liwoœci ostrzenia no e ze stali szybkotn¹cej 2 szt. HSS 260x20x no e z p³ytkami z wêglika spiekanego 2 szt. HM 260x20x3 4498, , , ,62 309,00 380,07 415,00 510,45 347,00 426,81 31,00 38,13 68,00 83,64 25,00 30,75 103,00 126,69 206,00 253,38 670,00 824,10 * Pilarki dostêpne w II kwartale 2014 r. 47

48 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto PILARKI TAŒMOWE BAS 260 Swift BRZESZCZOTY brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1 ; do metali nie elaznych, materia³ów piankowych 1242, ,66 86,00 105,78 86,00 105,78 86,00 105, BAS 317 Precision WNB (z podstaw¹) BAS 317 Precision DNB (z podstaw¹) OSPRZÊT przystawka do prowadzenia pasa œciernego BRZESZCZOTY I PASY ŒCIERNE pas œcierny - K 80, 2240x20, 3 szt pas œcierny - K 120, 2240x20, 3 szt brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nie elaznych, materia³ów piankowych 2698, , , ,54 141,00 173,43 51,00 62,73 51,00 62,73 86,00 105,78 86,00 105,78 94,00 115,62 94,00 115,62 ODCI GI WIÓRÓW SPA SPA 1702 W OSPRZÊT filtr do SPA 1100/ filtr do SPA 1701/ przystawka uniwersalna do pod³¹czenia odci¹gu wiórów lub odkurzacza adapter uniwersalny ssawa wyci¹gowa pierœcieñ redukcyjny rozga³êÿnik Zestaw przy³¹czeniowy SPA 1100/1700/1701 (w¹ 2,5 m, adapter pierœcieñ red.) automatyczny w³¹cznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V) automatyczny w³¹cznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V) worek filtracyjny SPA worek filtracyjny SPA worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.) worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.) w¹ przed³u aj¹cy 2,5 mb w¹ przed³u aj¹cy 5,0 mb w¹ przed³u aj¹cy 10,0 mb 998, , , ,54 784,00 964,32 784,00 964,32 39,00 47,97 40,00 49,20 110,00 135,30 34,00 41,82 43,00 52,89 214,00 263,22 351,00 431, , ,40 134,00 164,82 251,00 308,73 24,00 29,52 79,00 97,17 228,00 280,44 496,00 610,08 969, , SPA 2002 W SPA 2002 D OSPRZÊT filtr do SPA adapter uniwersalny ssawa wyci¹gowa pierœcieñ redukcyjny rozga³êÿnik automatyczny w³¹cznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V) automatyczny w³¹cznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V) worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.) w¹ przed³u aj¹cy 2,5 mb w¹ przed³u aj¹cy 5,0 mb w¹ przed³u aj¹cy 10,0 mb 11936, , , , , ,44 40,00 49,20 110,00 135,30 34,00 41,82 43,00 52,89 351,00 431, , ,40 121,00 148,83 228,00 280,44 496,00 610,08 969, ,87 48

49 PNEUMATYKA Pneumatyka 49

50 NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE I OSPRZÊT Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto ZAKRÊTAKI UDAROWE DSSW 360 Set NOWOŒÆ DSSW 930-1/2 NOWOŒÆ DSSW /4 NOWOŒÆ DSSW NOWOŒÆ 277,00 340,71 798,00 951, , , , , DSSW 450-3/ DSSW 475-1/2 NOWOŒÆ NOWOŒÆ 690,00 848,70 698,00 858,54 OSPRZÊT Magnetyczny uchwyt na klucz pneumatyczny 152,00 186,96 ZAKRÊTAKI K TOWE DRS 68 Set NOWOŒÆ RS /4 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DRS 35-1/4 NOWOŒÆ DRS 95-1/2 NOWOŒÆ OSPRZÊT Zestaw kluczy nasadowych 3/8 ze stali chromowo-molibdenowej ( ) Zestaw kluczy nasadowych 1/2 ze stali chromowo-molibdenowej ( ) Zestaw kluczy nasadowych 3/4 ze stali chromowo-molibdenowej ( ) Zestaw kluczy nasadowych 1 ze stali chromowo-molibdenowej ( ) Zestaw nasadek 1/2", 3 sztuki ( ) 276,00 339,48 421,00 517,83 398,00 489,54 425,00 522,75 265,00 325,95 265,00 325,95 513,00 630,99 822, ,06 132,00 162,36 WKRÊTARKA DS ,00 504,30 WIERTARKA DB ,00 338,25 WYRZYNARKA PROSTA DKS 10 Set NOWOŒÆ 798,00 981,54 OSPRZÊT Zestaw brzeszczotów do KS 6000 (z 18); 10 szt Zestaw brzeszczotów do KS 6000 (z 24); 10 szt Zestaw brzeszczotów do KS 6000 (z 32); 10 szt. 91,00 111,93 91,00 111,93 91,00 111,93 M OTKI PNEUMATYCZNE DMH 30 Set NOWOŒÆ DMH 290 Set NOWOŒÆ OSPRZÊT Szpicd³uto; chwyt szeœciok¹tny Przecinak murarski p³aski 20x180 mm; chwyt szeœciok¹tny Przecinak murarski p³aski 50x180 mm; chwyt szeœciok¹tny Przecinak murarski p³aski 40x250 mm; chwyt szeœciok¹tny 271,00 333,33 777,00 955,71 22,00 27,06 22,00 27,06 40,00 49,20 47,00 57,81 50

51 NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE I OSPRZÊT Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SZLIFIERKA K TOWA DW 125 NOWOŒÆ DW 125 Quick NOWOŒÆ 740,00 910,20 998, ,54 Informacje o œciernicach do szlifierek k¹towych w katalogu: Metabo Elektronarzêdzia. SZLIFIERKA MIMOŒRODOWA ES 7700 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DSX 150 NOWOŒÆ OSPRZÊT Talerz podporowy Tarcza poœrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.) Samoprzyczepny papier œcierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.) Samoprzyczepne runo polerskie Ø 160 mm; P100 (2 szt.) Samoprzyczepne runo polerskie Ø 160 mm; P280 (2 szt.) 689,00 847,47 785,00 965,55 74,00 91,02 66,30 81,55 18,00 22,14 15,40 18,94 14,00 17,22 13,00 15,99 13,00 15,99 13,00 15,99 13,00 15,99 13,00 15,99 79,50 97,79 64,90 79,83 58,50 71,96 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 54,30 66,79 65,20 80,20 54,30 66,79 49,00 60,27 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 46,00 56,58 25,20 31,00 25,20 31,00 SZLIFIERKA TAŒMOWA DBF 457 NOWOŒÆ 698,00 858,54 NOWOŒÆ SZLIFIERKI PROSTE DG 25 Set NOWOŒÆ DG 700 NOWOŒÆ DG 700 L NOWOŒÆ 229,00 281,67 399,00 490, ,45 NOWOŒÆ 51

52 NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE I OSPRZÊT Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto ZSZYWACZE Kombi 40/ DKNG 40/50 NOWOŒÆ KG 80/16 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DKG 80/16 NOWOŒÆ DKG 90/25 NOWOŒÆ DKG 90/40 NOWOŒÆ OSPRZÊT Zszywki pokryte ywic¹ 90/15 CNK 2000 szt Zszywki pokryte ywic¹ 90/20 CNK 2000 szt Zszywki pokryte ywic¹ 90/25 CNK 2000 szt Zszywki pokryte ywic¹ 90/30 CNK 2000 szt Zszywki pokryte ywic¹ 90/35 CNK 2000 szt Zszywki pokryte ywic¹ 90/40 CNK 2000 szt Zszywki 80/06 CNK 3000 szt Zszywki 80/08 CNK 3000 szt Zszywki 80/10 CNK 3000 szt Zszywki 80/12 CNK 3000 szt Zszywki 80/14 CNK 3000 szt Zszywki 80/16 CNK 3000 szt. 689,00 847,47 777,00 955,71 452,00 555,96 425,00 522,75 455,00 559,65 777,00 955,71 22,00 27,06 25,00 30,75 28,00 34,44 32,00 39,36 36,00 44,28 40,00 49,20 14,00 17,22 15,00 18,45 16,00 19,68 19,00 23,37 21,00 25,83 23,00 28,29 GWO DZIARKA DSN 25 NOWOŒÆ DSN 50 NOWOŒÆ OSPRZÊT GwoŸdzie galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt GwoŸdzie galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt. 777,00 955,71 777,00 955,71 12,00 14,76 12,00 14,76 13,00 15,99 15,00 18,45 17,00 20,91 19,00 23,37 21,00 25,83 22,00 27,06 PISTOLETY DO PIASKOWANIA SSP z metalowym pojemnikiem na piasek (do wyczerpania zapasów magazynowych) 86,00 105, SSP ,00 110,70 OSPRZÊT Dysza do piaskowania do pistoletów SSP 166 / SSA ,00 34,44 PISTOLETY DO MALOWANIA FSP FB 150 z pojemnikiem górnym 0,5 l (do wyczerpania zapasów magazynowych) FSP SB 200 z pojemnikiem dolnym 1,0 l (do wyczerpania zapasów magazynowych) FSP 1000 S OSPRZÊT Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB FB 2200 z pojemnikiem górnym 0,5 l (do wyczerpania zapasów magazynowych) FSP 600 HVLP OSPRZÊT Komplet dysz 1,2 mm do FB Komplet dysz 1,5 mm do FB Komplet dysz 2,0 mm do FB FSP 600 LVLP OSPRZÊT Komplet dysz 1,2 mm do FB 2200 HVLP (do wyczerpania zapasów magazynowych) Komplet dysz 1,5 mm do FB 2200 HVLP (do wyczerpania zapasów magazynowych) Komplet dysz 1,8 mm do FB 2200 HVLP (do wyczerpania zapasów magazynowych) Komplet dysz 2,0 mm do FB 2200 HVLP (do wyczerpania zapasów magazynowych) 185,00 227,55 151,00 185,73 140,00 172,20 169,00 207,87 185,00 227,55 46,00 56,58 47,00 57,81 47,00 57,81 47,00 57,81 348,00 472,32 565,00 694,95 188,00 231,24 163,00 200,49 163,00 200,49 590,00 725,70 163,00 200,49 163,00 200,49 163,00 200,49 163,00 200,49 52

53 NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE I OSPRZÊT Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto PRZYSTAWKI DO POMPOWANIA OPON RF RF 60 G OSPRZÊT Wê yk przy³¹czeniowy do przystawki do pompowania opon RF 100 / RF RF 80 D RF 480 (do wyczerpania zapasów magazynowych) RF 80 G OSPRZÊT DO PRZYSTAWKI DO POMPOWANIA OPON RF Wê yk przy³¹czeniowy z koñcówk¹ do pompowania do RF Koñcówka do pompowania do RF Manometr 1-10 bar do RF 480 OSPRZÊT DO PRZYSTAWEK DO POMPOWANIA OPON Adapter przystawki RF - do pompowania rowerów Adapter przystawki RF - do pompowania pi³ek Adapter przystawki RF - do pompowania materacy czêœciowy zestaw adapterów do pompowania (rower, pi³ka, materac) 95,00 116,85 140,00 172,20 33,00 40,59 350,00 430,50 774,00 952,02 298,00 366,54 108,00 132,84 71,00 87,33 325,00 399,75 31,00 38,13 15,00 18,45 23,00 28,29 30,00 36,90 PISTOLETY WYDMUCHOWE BP 60 z obudow¹ metalow¹ (do wyczerpania zapasów magazynowych) BP BP 70 z obudow¹ metalow¹ i lanc¹ d³. 210 mm (do wyczerpania zapasów magazynowych) BP BP 200 z obudow¹ z tworzywa sztucznego (do wyczerpania zapasów magazynowych) BP BP BPA BPA 15 S 27,00 33,21 27,00 33,21 31,00 38,13 32,00 39,36 59,00 72,57 59,00 72,57 68,00 83,64 64,00 78,72 136,00 167,28 PISTOLETY NATRYSKOWE SPP 161 (do wyczerpania zapasów magazynowych) SPP 1000 NOWOŒÆ UBS 1000 NOWOŒÆ 87,00 107,01 90,00 110,70 95,00 116,85 SMAROWNICA FP 8500 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DFP 400 NOWOŒÆ 230,00 282,90 245,00 301,35 PISTOLET DO NAK ADANIA KLEJÓW I PAST DKP 310 NOWOŒÆ 220,00 270,60 ZESTAWY NARZÊDZIOWE LPZ 4 (do wyczerpania zapasów magazynowych) LPZ 4 Set NOWOŒÆ LPZ 7 S (do wyczerpania zapasów magazynowych) LPZ 7 Set NOWOŒÆ 145,00 178,35 160,00 196,80 280,00 344,40 235,00 289,05 53

54 SPRÊ ARKI T OKOWE Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SPRÊ ARKI T OKOWE - klasa BASIC ClassicAir 255/ Basic 240-8/ Basic 240-8/50 698,00 858,54 746,00 917,58 941, ,43 SPRÊ ARKI T OKOWE - klasa POWER Power / , , VENTO F , , Power V / , , GV 34-10/ , ,65 SPRÊ ARKI T OKOWE - klasa PROFI Profi / Profi / Profi / Profi / Profi / Profi / Profi /150 B Profi /200 B Profi /270 B Profi / Profi / Profi / Profi / Profi /500 - rozruch Y/Ä, z elektryczn¹ skrzynk¹ sterownicz¹ 1756, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 SPRÊ ARKI T OKOWE - klasa PROFIMASTER ProfiMaster 500 (do wyczerpania zapasów magazynowych) ProfiMaster 600 (do wyczerpania zapasów magazynowych) ProfiMaster 750 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 3698, , , , , ,14 G OWICE SPRÊ ARKOWE F z silnikiem 654,00 804, D 4 - z silnikiem 863, , GV 34 M - z silnikiem 1897, , B ,00 825, B 2800 B 671,00 825, B , , B 3800 B 1016, , B , , B 4900 B 1323, , B 5900 B 1822, , B , , B , , B , ,93 OSUSZACZE SPRÊ ONEGO POWIETRZA DRY 20 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DRY 25 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DRY 45 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DRY 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DRY 85 (do wyczerpania zapasów magazynowych) DRY 130 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 3110, , , , , , , , , , , ,76 54

55 UZDATNIANIE POWIETRZA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto CYKLONOWE SEPARATORY KONDENSATU SA 20 (do wyczerpania zapasów magazynowych) SA 30 (do wyczerpania zapasów magazynowych) SA 50 (do wyczerpania zapasów magazynowych) SA 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 249,00 306,27 262,00 322,26 297,00 365,31 393,00 483,39 FILTRY I WK ADY FILTRY CERAMICZNE AQF AQF 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AQF 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AQF 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) WK ADY CERAMICZNE DO FILTRÓW AQF AQFC 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AQFC 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AQFC 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 479,00 589,17 639,00 785,97 655,00 805,65 117,00 143,91 129,00 158,67 144,00 177,12 FILTRY ODOLEJAJ CE APF APF 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) APF 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) APF 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) WK ADY ODOLEJAJ CE DO FILTRÓW APF APFC 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) APFC 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) APFC 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 521,00 640,83 552,00 678,96 591,00 726,93 164,00 201,72 195,00 239,85 215,00 264,45 FILTRY ODOLEJAJ CE AEF AEF 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AEF 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AEF 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) WK ADY ODOLEJAJ CE DO FILTRÓW AEF AEFC 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AEFC 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AEFC 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 521,00 640,83 552,00 678,96 591,00 726,93 164,00 201,72 195,00 239,85 215,00 264,45 FILTRY ODOLEJAJ CE AHF AHF 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AHF 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AHF 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) WK ADY ODOLEJAJ CE DO FILTRÓW AHF AHFC 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AHFC 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) AHFC 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) FILTRY Z WÊGLEM AKTYWNYM ACF 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) ACF 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) ACF 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) WK ADY ODOLEJAJ CE DO FILTRÓW ACF ACFC 60 (do wyczerpania zapasów magazynowych) ACFC 80 (do wyczerpania zapasów magazynowych) ACFC 120 (do wyczerpania zapasów magazynowych) 521,00 640,83 552,00 678,96 591,00 726,93 164,00 201,72 195,00 239,85 215,00 264,45 521,00 640,83 552,00 678,96 591,00 726,93 164,00 201,72 195,00 239,85 215,00 264,45 AKCESORIA DO FILTRÓW WskaŸnik zanieczyszczenia ME Ró nicowy wskaÿnik zanieczyszczenia MX Ró nicowy wskaÿnik zanieczyszczenia LED MXX Ró nicowy wskaÿnik zanieczyszczenia w obudowie aluminiowej Zestaw monta owy (do œciany) A60 - A Zestaw do ³¹czenia 2 filtrów A60 - A Zestaw do ³¹czenia 3 filtrów A60 - A ,00 163,59 236,00 290,28 639,00 785,97 373,00 458,79 470,00 578,10 93,00 114,39 183,00 225,09 55

56 ARMATURA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto REDUKTORY, SEPARATORY, BLOKI UZDATNIANIA POWIETRZA REDUKTORY CIŒNIENIA Z MANOMETREM R 180 1/ R 200 1/2 115,00 141,45 197,00 242,31 SEPARATORY WILGOCI Z FILTREM F 180 1/ F 200 1/2 144,00 177,12 228,00 280,44 REDUKTORY CIŒNIENIA Z MANOMETREM I SEPARATOREM WILGOCI FR 180 1/ FR 200 1/ FR ,00 280,44 314,00 386,22 684,00 841,32 NAOLEJACZE L 180 1/ L 200 1/2 144,00 177,12 228,00 280,44 BLOKI UZDATNIANIA POWIETRZA FRL 180 1/4 (reduktor ciœnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz) FRL 200 1/2 (reduktor ciœnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz) FRL (reduktor ciœnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz) 400,00 492,00 572,00 703, , ,66 WK ADY FILTRÓW DO SEPARATORA WILGOCI Wk³ad filtra do separatora wilgoci 1/ Wk³ad filtra do separatora wilgoci 1/2 18,00 22,14 27,00 33,21 NAOLEJACZE NAOLEJACZE PRZELOTOWE Naolejacz przelotowy z gwintem wewnêtrznym 1/ Naolejacz przelotowy z gwintem wewnêtrznym 3/8 157,00 193,11 157,00 193,11 OLEJ DO ZASTOSOWAÑ PNEUMATYCZNYCH Olej Pneumatikol (0,5 l) Olej sprê arkowy (1,0 l) 31,00 38,13 56,00 68,88 56

57 ARMATURA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto ARMATURA Z CZKA PRZEGUBOWA Z³¹czka przegubowa 1/4 43,00 52,89 ROZDZIELACZE POWIETRZA Rozdzielacz dwudro ny z szybkoz³¹czkami; wejœcie: gwint wewnêtrzny 3/8 (opak.) Rozdzielacz dwudro ny z szybkoz³¹czkami; wejœcie: gwint wewnêtrzny 1/ Rozdzielacz trójdro ny z szybkoz³¹czkami; wejœcie: gwint wewnêtrzny 3/8 (opak.) Rozdzielacz trójdro ny z szybkoz³¹czkami; wejœcie: gwint wewnêtrzny 1/2 67,00 82,41 67,00 82,41 97,00 119,31 84,00 103,32 SZYBKOZ CZKI Szybkoz³¹czka z króæcem na w¹ Ø 6 mm Szybkoz³¹czka z króæcem na w¹ Ø 9 mm Szybkoz³¹czka z króæcem na w¹ Ø 13 mm 17,00 20,91 17,00 20,91 17,00 20, Szybkoz³¹czka z gwintem zewnêtrznym 1/ Szybkoz³¹czka z gwintem zewnêtrznym 1/ Szybkoz³¹czka z gwintem zewnêtrznym 3/ Szybkoz³¹czka z gwintem zewnêtrznym 1/2 21,00 25,83 17,00 20,91 17,00 20,91 17,00 20, Szybkoz³¹czka z gwintem wewnêtrznym 1/ Szybkoz³¹czka z gwintem wewnêtrznym 3/ Szybkoz³¹czka z gwintem wewnêtrznym 1/2 17,00 20,91 17,00 20,91 17,00 20,91 KRÓÆCE DO SZYBKOZ CZEK Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki z gwintem zewnêtrznym 1/ Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki z gwintem zewnêtrznym 3/8 4,15 5,10 5,15 6, Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki z gwintem wewnêtrznym 1/ Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki z gwintem wewnêtrznym 1/ Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki z gwintem wewnêtrznym 3/8 4,25 5,23 4,40 5,41 5,30 6, Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki Ø 6 mm Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki Ø 9 mm Króciec wejœciowy do szybkoz³¹czki Ø 13 mm 3,20 3,94 3,20 3,94 3,20 3,94 57

58 ARMATURA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto ARMATURA Z CZKI DWUSTRONNE Z³¹czka dwustronna z gwintem zewnêtrznym 1/ Z³¹czka dwustronna z gwintem zewnêtrznym 3/ Z³¹czka dwustronna z gwintem zewnêtrznym 1/2 3,80 4,67 6,60 8,12 10,60 13,04 REDUKCJE Redukcja z gwintem zewnêtrznym 3/8 x 1/ Redukcja z gwintem zewnêtrznym 1/2 x 1/ Redukcja z gwintem zewnêtrznym 1/2 x 3/8 5,30 6,52 10,50 12,92 8,40 10,33 Z CZKI NAKRÊTNO-WKRÊTNE Z³¹czka nakrêtno-wkrêtna 1/4 x 3/ Z³¹czka nakrêtno-wkrêtna 1/4 x 1/ Z³¹czka nakrêtno-wkrêtna 3/8 x 1/ Z³¹czka nakrêtno-wkrêtna 1/2 x 3/4 3,60 4,43 6,30 7,75 6,30 7,75 9,20 11,32 KOÑCÓWKI DO WÊ Y PNEUMATYCZNYCH Koñcówka do wê y Ø 6 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 6 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 6 mm z gwintem zewnêtrznym 3/ Koñcówka do wê y Ø 9 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 9 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 9 mm z gwintem zewnêtrznym 3/ Koñcówka do wê y Ø 9 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 13 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 13 mm z gwintem zewnêtrznym 3/ Koñcówka do wê y Ø 13 mm z gwintem zewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 6 mm z gwintem wewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 6 mm z gwintem wewnêtrznym 3/ Koñcówka do wê y Ø 9 mm z gwintem wewnêtrznym 1/ Koñcówka do wê y Ø 9 mm z gwintem wewnêtrznym 3/8 5,90 7,26 5,25 6,46 5,55 6,83 5,15 6,33 5,25 6,46 5,55 6,83 10,30 12,67 7,75 9,53 6,65 8,18 11,25 13,84 5,75 7,07 7,15 8,79 5,95 7,32 6,90 8,49 CZÓWKI DO WÊ Y ¹czówka do wê y dwustronna 6 x 6 mm ¹czówka do wê y dwustronna 9 x 9 mm ¹czówka do wê y dwustronna 13 x 13mm 5,25 6,46 5,60 6,89 7,10 8,73 UNIWERSALNA TAŒMA USZCZELNIAJ CA Uniwersalna taœma uszczelniaj¹ca w rolce 12 m 5,90 7,26 58

59 ARMATURA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WÊ E PNEUMATYCZNE WÊ E SPIRALNE RILSAN W¹ PVC spiralny z szybkoz³¹czk¹ i króæcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb W¹ PVC spiralny z szybkoz³¹czk¹ i króæcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb W¹ PVC spiralny z szybkoz³¹czk¹ i króæcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb 71,00 87,33 106,00 130,38 160,00 196,80 WÊ E Z OPLOTEM W¹ PVC z oplotem 6 mm - 5 mb z szybkoz³¹czk¹ i króæcem W¹ PVC z oplotem 6 mm - 10 mb z szybkoz³¹czk¹ i króæcem W¹ PVC z oplotem 9 mm - 10 mb z szybkoz³¹czk¹ i króæcem 58,00 71,34 73,00 89,79 80,00 98,40 ZWIJACZE DO WÊ Y PNEUMATYCZNYCH SA zwijacz bêbnowy z wê em PVC z oplotem; Ø 9 mm/20 mb SA zwijacz bêbnowy z wê em PVC z oplotem; Ø 8 mm/8 mb SA zwijacz bêbnowy z wê em PVC z oplotem; Ø 8 mm/15 mb ST zwijacz bêbnowy z wê em PVC z oplotem; Ø 8,5 mm/30 mb 288,00 354,24 603,00 741,69 729,00 896,67 421,00 517,83 59

60 NOTATKI 60

61 POMPY Pompy 61

62 POMPY Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto POMPY OGRODOWE P 2000 G NOWOŒÆ P 3300 S NOWOŒÆ P 3300 G P 4000 S P 4000 G NOWOŒÆ P 9000 G NOWOŒÆ P 5500 M 275,00 338,25 449,00 552,27 325,00 399,75 470,00 578,10 388,00 477, , , , ,86 HYDROFORY HWW 3000/20 S HWW 3300/25 G NOWOŒÆ HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus HWW 4000/25 G NOWOŒÆ HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M HWW 9000/100 G NOWOŒÆ 569,00 699,87 575,00 707,25 716,00 880,68 898, ,54 632,00 777, , , , , , ,45 POMPY DO WODY CZYSTEJ Z AUTOMATYK HWA 3300 S 849, , HWA 4000 S 921, , HWA 5500 M 1791, ,93 POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ TP ,00 360, TP 8000 S 337,00 414, TP S 588,00 723, TPF 7000 S 423,00 520, TPF 6600 SN 528,00 649, TP 7500 SI 645,00 793, TP SI 921, , TDP 7501 S 941, ,43 POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ I BRUDNEJ TPS S Combi 565,00 694, TPS S Combi 665,00 817,95 POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ PS 7500 S 355,00 436, PS S 788,00 969, PS SN 1095, ,85 POMPY BUDOWLANE DP 18-5 SA DP S Inox SP SG SP S Inox 1918, , , , , , , ,44 62

63 POMPY Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto POMPY G ÊBINOWE TBP 4000 M 1905, , TBP 5000 M 2202, ,46 OSPRZÊT DO POMP Zraszacz SB Zraszacz ogrodowy GB Lanca zraszaj¹ca GS Zraszacz powierzchniowy FR W¹ ogrodowy 20 m Zestaw monta owy MSS HAW/P Zestaw monta owy MSS HWW Zestaw monta owy MSD HWW/P Standardowy w¹ ss¹cy, 4 m Standardowy w¹ ss¹cy, 7 m Profesjonalny w¹ ss¹cy, 4 m Gumowe podk³adki do hydroforów Boja Boja z króæcem Filtr 1 krótki z wk³adem filtruj¹cym wielokrotnego u ytku Filtr 1 d³ugi z wk³adem filtruj¹cym wielokrotnego u ytku Filtr 1 1/2 d³ugi bez wk³adu filtruj¹cego Jednokierunkowe wk³ady filtruj¹ce 1 wersja krótka Jednokierunkowe wk³ady filtruj¹ce 1 wersja d³uga Wk³ady filtracyjne wielokrotnego u ytku 1 wersja krótka Wk³ady filtracyjne wielokrotnego u ytku 1 wersja d³uga Wk³ady filtracyjne wielokrotnego u ytku 1 1/2 wersja d³uga Klucz do filtrów 43,00 52,89 67,00 82,41 91,00 111,93 91,00 111,93 187,00 230,01 275,00 338,25 297,00 365,31 119,00 146,37 125,00 153,75 158,00 194,34 194,00 238,62 118,00 145,14 111,00 136,53 198,00 243,54 174,00 214,02 207,00 254,61 207,00 254,61 27,00 33,21 29,00 35,67 47,00 57,81 59,00 72,57 59,00 72,57 18,00 22, W¹ z osprzêtem do czêœci t³ocznej (uchwyt Storza C=2 ) Adapter wielowymiarowy 1 gwint zewnêtrzny Adapter wielowymiarowy 1 1/4 gwint wewnêtrzny Adapter wielowymiarowy 1 1/2 gwint zewnêtrzny Po³¹czenie k¹towe Po³¹czenie k¹towe 1 1/ Z³¹cze k³owe Storza 1 1/ Z³¹cze k³owe Storza z rur¹ przed³u eniow¹ 299,00 367,77 25,00 30,75 25,00 30,75 25,00 30,75 25,00 30,75 25,00 30,75 80,00 98,40 113,00 138, Hydromat HM Zabezpieczenie przed prac¹ na sucho Uniwersalna taœma uszczelniaj¹ca w rolce 12 m 387,00 476,01 325,00 399,75 12,00 14,76 63

64 Nr katalogowy: PL_ X XL 3-LETNIA GWARANCJA 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: WA NE: Mo ecie Pañstwo rozszerzyæ okres gwarancji na wszystkie elektronarzêdzia, maszyny do obróbki drewna, pompy i hydrofory Metabo do 3 lat. Wystarczy dokonaæ rejestracji online pod adresem: OdwiedŸ nas na Youtube! Metabo Polska Sp. z o.o Stargard Szczeciñski, ul. Gdyñska 28 Telefon Telefax Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Nie odpowiadamy za b³êdy w druku. Ilustracje oraz teksty nie s¹ wi¹ ¹ce. Drukowano w Polsce: II 2014 rok Program FULL SERVICE ZERO kosztów serwisowych Program zapewnia przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE NY, BEZP ATNY SERWIS: wymianê zu ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI 2 lata gwarancji na sprê arki Nie jest wymagana rejestracja 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! Czas naprawy gwarancyjnej elektronarzêdzia w Serwisie Metabo to max. 24 godziny. Dodatkowe informacje: zak³adka: Serwis i doradztwo

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: )

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: ) CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: 01.03.2013) DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2013

Aktualizacja: CENNIK 2013 Aktualizacja: 01.08.2013 CENNIK 2013 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.07.2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową,

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja ) CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: 01.12.2011; aktualizacja 6.2012) DLACZEGO METABO? TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ

Bardziej szczegółowo

Cennik Elektronarzędzia

Cennik Elektronarzędzia Cennik 2005 Elektronarzędzia Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI Multi-młotki str.

Bardziej szczegółowo

CENNIK Elektronarzêdzia

CENNIK Elektronarzêdzia CENNIK 2007 Elektronarzêdzia UWAGI: Cennik obowiązuje od 26 marca 2007 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowi ą zuje od 21 marca 2006 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześ niejszego uprzedzenia MODELE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) -

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - CENNIK 2010 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.)

CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.) CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.) 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od: 1 czerwca 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2018 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2018 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah 67 % WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.06.2017 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah Atuty Metabo ATUTY METABO 3-letnia gwarancja Metabo Na wszystkie maszyny udzielamy

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.)

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) 2 UWAGI: - aktualizacja: 1 listopada 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA AKCJA ŒWI TECZNA WIERTARKA UDAROWA SBE 550 298 CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: 600 536 500 298 Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015 2015 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 15.05.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS

Bardziej szczegółowo

System Metabo Quick. Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne. Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W

System Metabo Quick. Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne. Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W PROMOCJA 1/2014 System Metabo Quick Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Wiêcej informacji na stronie 8 Wiêcej informacji

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2017 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1/2014 SPECIALS PROMOCJE I NOWOŚCI System Metabo Quick SILNIK BEZSZCZOTKOWY Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Szlifierka kątowa WQ 1400, 1400 W

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2014

Katalog z cennikiem 2014 Katalog z cennikiem 2014 Aktualizacja: 01.10.2014 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - klasa 10,8 - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem

2016 Katalog z cennikiem 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści i t e ci z zenia akumulato o e 6 Klasa 10,8 V: - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2009 2010 0 kosztów serwisowch przez 12 miesięcy (pakiet obejmuje części zamienne m.in. szczotki, przekładnie, robociznę, konserwację, przeglądy

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2015

Katalog z cennikiem 2015 Katalog z cennikiem 2015 Aktualizacja: 12.01.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Maksimum swobody, pełna kompatybilność: 100% Metabo. Nasza wizja optymalna niezależność użytkowników Wybór właściwego systemu akumulatorów

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI INOX 2 INOX Spis treœci: 04-09 INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.05.2016 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów Cennik AEG 2014, ważny od 01.01.2014 * do wyczerpania zapasów Nr katalogowy Typ Nazwa produktu Sugerowana cena detal. Netto Sugerowana cena detal. Brutto Kod EAN 4935443452 BSB18 LI-402C WIERTARKO-WKRĘTARKA

Bardziej szczegółowo

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów Cennik AEG 2014, ważny od 01.01.2014 * do wyczerpania zapasów Sugerowana Sugerowana Nr katalogowy Typ Nazwa produktu cena detal. cena detal. Kod EAN Netto Brutto 4935443452 BSB18 LI-402C WIERTARKO-WKRĘTARKA

Bardziej szczegółowo

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 230 MM, 2.400 W, BEZ PRZEWODU Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36-18 LTX BL 230 Więcej informacji na stronach 2-3. PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW Ceny obowiązują

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika URZĄDZENIA AKUMULATOROWE GR 3.6Li 13000191357 Wkrętak akumulatorowy, 3,6V, bateria Li-ion 0,32 walizka 75 99,00

Bardziej szczegółowo

2016/2017 Elektronarzędzia + osprzęt

2016/2017 Elektronarzędzia + osprzęt 26/27 Elektronarzędzia + osprzęt Spis treści urządzenia Spis treści urządzenia Piłowanie 337 Urządzenia akumulatorowe Ręczne pilarki tarczowe 338 Pilarka do cięcia wgłębnego 340 Wyrzynarki 351 Piły szablaste

Bardziej szczegółowo

2014/2015 Elektronarzędzia + osprzęt

2014/2015 Elektronarzędzia + osprzęt 20/25 Elektronarzędzia + osprzęt Spis treści urządzenia Spis treści maszyny Urządzenia specjalistyczne 383 Urządzenia akumulatorowe 17 Bruzdownice 384 Opalarki 386 Zszywacze 388 Pistolet do klejenia 390

Bardziej szczegółowo

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2016 2w1: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW KGSV 72 Xact SYM Nr kat. 612 216 000 Więcej informacji na stronie 23/24. 2890 zł 3554,70 zł PROMOCJA MISTRZOWSKA

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017.

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017. xxxx NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2017 CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu Ceny obowiązują do 31.12.2017. Podano sugerowane ceny

Bardziej szczegółowo

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2016 Mocna. Lekka. Kompaktowa. wiertarka udarowa SB 18, 18 V w zestawie 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah) i ładowarka SC 60 Plus Nr kat. 602 245 500 Więcej informacji na stronie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2017 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJLEPSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA Ceny obowiązują do 31.08.2017. Podano sugerowane ceny detaliczne. 1 WSTĘP Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi!

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2018

NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2018 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2018 Frezowanie bez przegród: bruzdownica MFE 40 Więcej informacji na stronie 24 Lekki i kompaktowy odkurzacz akumulatorowy 18 V, AS 18 L PC Więcej informacji na stronie 18 CZYSTA

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2017/18

Katalog produktów 2017/18 Katalog produktów 2017/18 DLA GRUPA DWT DWT INTERNATIONAL AG grupy Merit Link International AG NASZE Nasz profesjonalny systemie konkretnego rynku 3 INDEKS 5-23 3 5-21 6 6 7-10 7 7 7 7-8 9-10 LINIA DWT

Bardziej szczegółowo

nowe kompaktowe szlifierki kątowe NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA Nowy wymiar wydajności: Nowe kapówki: bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne.

nowe kompaktowe szlifierki kątowe NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA Nowy wymiar wydajności: Nowe kapówki: bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne. 3/2014 NOWOŚCI I PROMOCJE Nowe kapówki: bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne. PROMOCJA BS 18 Li: 18 V w cenie 14,4 V Więcej informacji na stronie 21 1.700 W Nowy wymiar wydajności: nowe kompaktowe

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 Sanet Sp.J. Opata Hackiego, Gdynia 8 770 0 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 8 770 9 40 www.sanet-narzedzia.pl DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 230 mm, 2.400 W, AKUMULATOR 36V Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V Więcej informacji na stronach 2-3. 1 Ceny obowiązują do 16.12.2016.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 ELEKTRONARZĘDZIA TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015 1/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA BS 18 Quick w komplecie z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 2,0 Ah) Nr kat. 602217500 Więcej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu NARZĘDZIA RĘCZNE NARZĘDZIA TNĄCE I SKRAWAJĄCE Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 35 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ MN-60-20*,0 35 20 200 267589 MN-60-*,5 40 20 200 267596

Bardziej szczegółowo

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych Technika cięcia i szlifowania AG -15DB 1500 2.7 AG -19SE 1900 2.5 Accu Szlifierka kątowa AG -A22 2.7 Accu Szlifierka kątowa AG -A36 3.5 150 47 3.5 Oczyszczanie fug 2.3 Bruzdowanie (2 tarcze) Szlifowanie

Bardziej szczegółowo

2 SKIL. Cena sprzedaży netto. Cena sprzedaży brutto. Numer zamówieniowy. Opis produkyu WIERTARKI UDAROWE MŁOTKI WIERTARKO-WKRĘTARKI

2 SKIL. Cena sprzedaży netto. Cena sprzedaży brutto. Numer zamówieniowy. Opis produkyu WIERTARKI UDAROWE MŁOTKI WIERTARKO-WKRĘTARKI Skil Cennik detaliczny 2008 WIERTARKI UDAROWE F0156270AG 550W, elektronika, 5 wierteł 8710364040841 130,33 159,00 F0156280AA 550W, elektronika, uchwyt CLIC 8710364033133 130,33 159,00 F0156280AE 550W,

Bardziej szczegółowo

Cennik Bosch Zielony

Cennik Bosch Zielony Cennik 2017 - Bosch Zielony Li-Ion, narzędzie można postawić, 10,8 V zintegrowana 0.603.9B3.001 EasyDrill 12 (1x1,5 Ah) (Carton) [TT range] bateria 1,5Ah, karton 3165140855662 275,61 zł 339,00 zł 0.603.985.005

Bardziej szczegółowo

Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel Made in Germany /Switzerland

Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel Made in Germany /Switzerland Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Made in Germany /Switzerland MŁOTOWIERTARKA PNEUMATYCZNA Opis strona 6 Młot wyburzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe klasy L WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE LTX: NOWY STANDARD W WYŻSZEJ KLASIE Nasze kompaktowe i lekkie wiertarko-wkrętarki oraz wiertarki

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO Dystrybutor PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator

Bardziej szczegółowo

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V 4.0Ah BL1040B 2.0Ah BL1020B 1.5Ah BL1015 Compact extreme Technology Szybkie ładowanie 22 uty czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora 1,5 Ah DC10SA

Bardziej szczegółowo

Bosch Niebieski Cennik detaliczny 2010

Bosch Niebieski Cennik detaliczny 2010 Bosch Niebieski Cennik detaliczny 2010 Cennik ważny od 15.03.2010 NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 0.611.901.R0B GBH 36 VF-Li młot ud-obr 2x2,6Ah Li-Ion 3165140472760 2 799 3 415 0.611.900.R0G GBH 36 V-Li młot

Bardziej szczegółowo

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2 24 SYSTEM AKUMULATOROWY 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2 System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany Kompaktowa wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Akumulator ROZBIÓRKA PRZYGOTOWANIE WYKOŃCZENIE KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Przygotowanie i produkcja belek oraz elementów drewnianych

Bardziej szczegółowo

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz ORMANC E SIGN CDM1108S DE QUAL IT Y P ERF 3,6 V 1,3 Ah WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION Zasilanie ładowarki............ Czas ładowania............... Prędkość bez obciążenia....... Maks. średnica wkrętów........

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 PL PL Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 2 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strug ręczny... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2 Spis treści Wiertarka udarowa 1050 W 2 Szlifierka kątowa 230 mm 8 Wiertarka udarowa 800 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9 Wiertarka udarowa 600 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 125 mm 9 Wiertarka udarowa

Bardziej szczegółowo

Szlifierki kątowe Polerki kątowe

Szlifierki kątowe Polerki kątowe SYSTEM M+: DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA URZĄDZENIA I OSPRZĘTU GWARANTUJĄCA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ Optymalne łączenie i integracja urządzeń oraz osprzętu rozpoczyna się w Metabo już na etapie projektowania. Korzyść

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo -cenowy

Formularz rzeczowo -cenowy Formularz rzeczowo -cenowy Załącznik 4A do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym dla jednostek organizacyjnych Politechniki

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Frezarka górnowrzecionowa... 12 Przecinarki do kamienia z laserem... 15 Generator prądu... 18 Strug ręczny... 11 Mieszadło do farb i zapraw... 13 Szlifierka oscylacyjna...

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł. 990 zł cena z VAT: 1217,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł. 990 zł cena z VAT: 1217,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE Nawet 400 cięć na jednym ładowaniu akumulatora: kapówki akumulatorowe 18 V KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu Bez akumulatora, bez ładowarki Nr kat. 619001850 Więcej informacji na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ akcja promocyjna Hitachi

JESIEŃ akcja promocyjna Hitachi JESIEŃ 2011 akcja promocyjna Hitachi DS10DFLTE 10,8V 1 bateria 1,5Ah, 1 bateria 3,0Ah 22Nm KC10DFLTE ZESTAW - DS10DFL, WH10DFL zestaw dwóch maszyn wiertarko-wkrętarka DS10DFL 22Nm zakrętarka WH10DFL 95Nm

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2015 Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V WPB 18 LTX BL 125 Quick 2090 w zestawie 2 LiHD (18

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT 2011 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU

OSPRZĘT 2011 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU OSPRZĘT 0 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU DLACZEGO METABO? O PRZYDATNOŚCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZĘT Z ponad 80-letnich doświadczeń producenta elektronarzędzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Cennik 2005. Pneumatyka

Cennik 2005. Pneumatyka Cennik 2005 Pneumatyka Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI SPĘŻARKI TŁOKOWE

Bardziej szczegółowo

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO.

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. Do różnych zadań w tym zakresie należy zaliczyć również utwardzanie nawierzchni, układanie płytek ceramicznych,

Bardziej szczegółowo

2015 Maszyny do obróbki stali szlachetnej. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Maszyny do obróbki stali szlachetnej. Aktualizacja: 15.05.2015 20 Maszyny do obróbki stali szlachetnej Aktualizacja:.0.20 2 Spis treści: 04-09 INOX - PRZEGLĄD 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR 22-23 SZLIFIERKA DO SPOIN

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011 DLACZEGO METABO? TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA PROMOCJA DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2015 Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion 180 obr./min

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE ... KAPÓWKI do 31 MAJA - klasa 2009 LTX KGS 254 I Plus Wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny gwarantuje optymalne parametry cięcia i bezgłośną pracę (KGS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C 1. WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 2 szt. 1 Moment obrotowy (twarde) Co najmniej 60 Nm 2 Moment obrotowy (miękkie) Co najmniej 40

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA Dystrybutor MARKA DLA PROMOCJA PROFESJONALISTÓW 1/ 2015 WIER TARKO-WKRĘ TARKI AKUMULATOROWE ELEKTRONARZĘDZIA Serwis & doradztwo Priorytetem dla Serwisu Metabo jest zapewnienie, aby Twoja maszyna możliwie

Bardziej szczegółowo

LiHD. REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ. Li HD TECHNOLOGY

LiHD. REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ. Li HD TECHNOLOGY LiHD. EWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOOWA ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ. Przyszłość potrzebuje wizji Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi, Od lat konsekwetnie w innowacyjny sposób dążymy do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

Katalog Elektronarzędzi 2008 EXPERT S CHOICE

Katalog Elektronarzędzi 2008 EXPERT S CHOICE Katalog Elektronarzędzi 2008 EXPERT S CHOICE KOELNER SA w Polsce Centrala firmy KOELNER SA ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław tel. 071 32 09 100, fax 071 37 26 111 info@koelner.pl Gdynia Szczecin Poznań

Bardziej szczegółowo

KOLANO 90 O N/N Z EKSPANDERAMI

KOLANO 90 O N/N Z EKSPANDERAMI dla rury A L M1 M2 KOLANO 90 O N/N Z EKSPANDERAMI 20382 16-16 16-2 66.00 66.00 52.50 52.50 20386 20-20 20-2 71.50 71.50 55.50 55.50 20388 26-26 26-3 82.00 82.00 61.50 61.50 20390 32-32 32-3 94.00 94.00

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 - Skil. ważny od 15.07.2015. Sugerowana cena sprzedaży brutto. Sugerowana cena sprzedaży netto. Numer zamówieniowy.

Cennik 2015 - Skil. ważny od 15.07.2015. Sugerowana cena sprzedaży brutto. Sugerowana cena sprzedaży netto. Numer zamówieniowy. F.015.243.6AA 2436AA wkrętarka 3.6V, 1.1Ah, 7Nm, uchwyt mag., karton 8710364044405 139,84 172,00 15.07.2015 F.015.243.6AC 2436AC wkrętarka 3.6V, 1.1Ah, 7Nm, walizka + 30 el. osprzęt 8710364044429 179,67

Bardziej szczegółowo

Cennik Skil Masters

Cennik Skil Masters Cennik 2017 - Skil Masters F.015.694.0MA 6940MA wkrętarki sieciowe 520W, 0-4500 obr./min, ogranicznik głębokości 8710364045983 536,59 660,00 15.07.2015 F.015.210.8ME 2108ME wiertarko-wkrętarki li-lon 10,8

Bardziej szczegółowo

Obróbka stali nierdzewnej

Obróbka stali nierdzewnej do polerek kątowych Samoprzyczepne tarcze polerskie z wełny owczej Do polerowania na wysoki połysk Jednostka sprzedaży 85 1 6243000* 0 1 6323000* 150 1 6317000* 185 1 624929000* Szczotki talerzowe z tworzywa

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowiązuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia SPIS TREŚCI NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW

ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW ELEKTRONARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 3 GRAPHITE PRO to profesjonalne elektronarzędzia przeznaczone do pracy ciągłej, pod dużymi obciążeniami. Urządzenia sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO Dystrybutor PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 3/ 2016 spis treści Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe Indeks Cena (bez VAT) Akumulator Uchwyt Udar Uwagi Strona MBD-BDCDD12

Bardziej szczegółowo

Cennik Skil Masters

Cennik Skil Masters Masters stary ) F0156940MA F.015.694.0MA 6940MA wkrętarki sieciowe 520W, 0-4500 obr./min, ogranicznik głębokości 8710364045983 536,59 660,00 15.07.2015 F0152108ME F.015.210.8ME 2108ME wiertarko-wkrętarki

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo