MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI"

Transkrypt

1 MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

2 INOX 2

3 INOX Spis treœci: INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA POLERKA K TOWA SZLIFIERKI PROSTE 3

4 INOX Zgrubne usuwanie materia³u: za pomoc¹ wa³ka rozprê nego uzbrojonego w pasy bezkoñcowe o ziarnistoœci P60, P80 lub P20. Satynowy szlif: idealnie g³adkie powierzchnie dziêki zastosowaniu gumowego wa³ka (satynowanie). Zgrubne szlifowanie spoin spawalniczych: przy zastosowaniu niskoobrotowej szlifierki k¹towej INOX i lamelowo-w³ókninowej tarczy szlifierskiej o du ej ziarnistoœci. Usuwanie zadrapañ: za pomoc¹ niskoobrotowej szlifierki k¹towej INOX oraz tarczy szlifuj¹cej ze sprasowanej w³ókniny. Szlifowanie spoin spawalniczych: za pomoc¹ niskoobrotowej szlifierki k¹towej INOX oraz lamelowo-w³ókninowej tarczy szlifierskiej o œredniej ziarnistoœci. Przygotowanie do polerowania: przygotowanie materia³u do polerowania za pomoc¹ tarczy szlifierskiej Metabo Pyramid. Przygotowanie do polerowania: za pomoc¹ wa³ka rozprê nego oraz taœmy szlifierskiej Metabo Pyramid o ziarnistoœci P 2000 (A6). Polerowanie na wysoki po³ysk: przy zastosowaniu polerki k¹towej PE 2-7 oraz tarczy filcowej i niebieskiej pasty do polerowania. 4

5 INOX Szlifowanie spoin spawalniczych w naro nikach: dziêki wyj¹tkowo p³askiej konstrukcji szlifierka KNSE 2-0 idealnie nadaje siê do szlifowania spoin pachwinowych, tak e w trudno dostêpnych miejscach. Szlifowanie spoin spawalniczych: dziêki obracanej o 80 g³owicy szlifierskiej, nawet w trudno dostêpnych miejscach taœma szlifierska doskonale obrabia spoiny spawalnicze. Szlifowanie spoin spawalniczych niskoobrotow¹ szlifierk¹ k¹tow¹ INOX z lamelowo-w³ókninow¹ tarcz¹ szlifiersk¹ daje doskona³e efekty. Usuwanie pozosta³oœci po ciêciu: szlifierka prosta idealnie nadaje siê do szlifowania krawêdzi rur po ciêciu. Szlifowanie spoin spawalniczych szlifierk¹ taœmow¹ do rur, wyposa on¹ w taœmê szlifiersk¹ z nasypem ceramiczym (P80) gwarantuje bardzo du ¹ wydajnoœæ pracy przy d³ugiej ywotnoœci pasa œciernego. Usuwanie nalotów spawalniczych: naloty spawalnicze nie tylko nie³adnie wygl¹daj¹, ale prowadz¹ tak e do utleniania. Mo na je ³atwo usun¹æ stosuj¹c szlifierkê do spoin. Usuwanie zadrapañ: szlifierka taœmowa do rur RBE 2-80 pomo e w szybkim i efektywnym usuniêciu zadrapañ z rur o ró nych œrednicach. Usuwanie lekkich zadrapañ i zabrudzeñ nawet w trudno dostêpnych miejscach: satyniarka uzbrojona w taœmê z w³ókniny to jedno z wielu zastosowañ tego wszechstronnego urz¹dzenia.

6 INOX URZ DZENIA I OSPRZÊT DO OBRÓBKI RUR RURA Z ZADRAPANIAMI SATYNOWANIE RBE 2-80 RBE 2-80 Taœma z w³ókniny œrednia Nr katalogowy: SPOINA SPAWALNICZA NA RURZE SATYNOWANIE RBE 2-80 RBE 2-80 RBE 2-80 RBE 2-80 RBE 2-80 Ceramiczna taœma szlifierska ziarnistoœæ Cyrko-korundowa taœma szlifierska ziarnistoœæ P Taœma z w³ókniny œrednia Metabo Pyramid P 400 (A4) Nr katalogowy: RURY ZESPAWANE W NARO NIK SATYNOWANIE WE 4-2 Inox Plus WE 4-2 Inox Plus KNSE 2-0 RBE 2-80 RBE 2-80 Nr katalogowy: Lamelowy talerz szlifierski œredni Kompaktowa p³yta z w³ókniny œrednia Taœma z w³ókniny œrednia Metabo Pyramid P 400 (A4)

7 INOX POLEROWANIE RBE 2-80 RBE 2-80 RBE 2-80 RBE 2-80 Metabo Pyramid 0 (A30) Metabo Pyramid P 200 (A6) Metabo Pyramid P 2000 (A6) miêkka taœma filcowa ; bia³a pasta do polerowania ; niebieska pasta do polerowania POLEROWANIE RBE 2-80 RBE 2-80 RBE 2-80 KNSE 2-0 RBE 2-80 Metabo Pyramid 0 (A30) Metabo Pyramid P 200 (A6) Metabo Pyramid P 2000 (A6) filcowa tarcza szlifierska ; bia³a pasta do polerowania miêkka taœma filcowa ; niebieska pasta do polerowania

8 INOX URZ DZENIA I OSPRZÊT DO OBRÓBKI P ASKICH POWIERZCHNI POWIERZCHNIA Z LEKKIMI ZADRAPANIAMI SATYNOWANIE WE 4-2 Inox Plus WE 4-2 Inox Plus SE 2- Nr katalogowy: Metabo Pyramid 0 (A30) gumowy wa³ek szlifierski ; wa³ek szlifierski z w³ókniny SPOINA SPAWALNICZA NA POWIERZCHNI SATYNOWANIE SE 2- SE 2- SE 2- SE 2- SE 2- Nr katalogowy: Wa³ek rozprê ny tarcze szlifierskie 90x00/ Gumowy wa³ek szlifierski Wa³ek szlifierski z w³ókniny Metabo Pyramid P 400 (A4) SPOINY SPAWALNICZE W NARO NIKACH SATYNOWANIE WE 4-2 Inox Plus WE 4-2 Inox Plus SE 2- WE 4-2 Inox Plus Nr katalogowy: Lamelowy talerz szlifierski œredni Wa³ek szlifierski z w³ókniny Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej Metabo Pyramid P 280 (A6)

9 INOX POLEROWANIE SE 2- SE 2- SE 2- PE 2-7 Metabo Pyramid 0 (A30) Metabo Pyramid P 200 (A6) Metabo Pyramid P 2000 (A6) twardy samoprzylepny filc do polerowania ; bia³a pasta do polerowania miêkki samoprzylepny filc do polerowania ; niebieska pasta do polerowania POLEROWANIE WE 4-2 Inox Plus WE 4-2 Inox Plus WE 4-2 Inox Plus WE 4-2 Inox Plus Metabo Pyramid P 400 (A4) Metabo Pyramid 0 (A30) Kompaktowa tarcza filcowa œrednia twardy samoprzylepny filc do polerowania ; bia³a pasta do polerowania miêkki samoprzylepny filc do polerowania ; niebieska pasta do polerowania

10 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA MOC POD KONTROL Metabo Ouick Szybka wymiana narzêdzi bez u ycia kluczy - szybko, wygodnie i bezpiecznie. Niskie obroty i du y moment obrotowy Zapewniaj¹ optymalne parametry pracy podczas obróbki stali szlachetnej. Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym. Technologia przeciwpy³owa Metabo Ekstremalnie d³ug¹ ywotnoœæ urz¹dzenia gwarantuj¹ silnik Maraton, ca³kowicie zabudowany w³¹cznik oraz labiryntowe uszczelnienie ³o yska. NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA WE 4-2 Inox Plus SZLIFIERKA dostêpna równie w wersji akumulatorowej Metabo jest liderem wœród producentów profesjonalnych szlifierek k¹towych. Dotyczy to tak e narzêdzi do obróbki stali szlachetnej. Oprócz du ego momentu obrotowego, wytrzyma³ego silnika Maraton oraz regulowanej prêdkoœci obrotowej za szlifierka k¹tow¹ INOX przemawiaj¹ tak e jej ywotnoœæ i wydajnoœæ. Dziêki temu nadaje siê ona zarówno do usuwania materia³u, jak i do polerowania p³askich powierzchni oraz rur. Za Wasze bezpieczeñstwo odpowiada sprawdzone sprzêg³o zabezpieczaj¹ce Metabo S-automaitc. AKU CHARAKTERYSTYKA Wydajna szlifierka k¹towa z dobrym ch³odzeniem gwarantuje szybki postêp pracy nawet w trudnych warunkach pracy Trwa³y silnik Metabo Maraton Sprzêg³o zabezpieczaj¹ce Metabo S-automatic; zabezpiecza przed wstecznym momentem obrotowym, wystêpuj¹cym np. w chwili zablokowania tarczy tn¹cej w obrabianym przedmiocie Dodatkowy uchwyt Vibratech (MVT) redukuj¹cy drgania w czasie d³ugotrwa³ej pracy jest gwarantem komfortu pracy Os³ona zabezpieczona przed obracaniem; regulowana w mgnieniu oka, bez stosowania dodatkowych narzêdzi Elektroniczny ³agodny rozruch Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem w przypadku zaniku napiêcia z sieci Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym Dane techniczne urz¹dzenia tarczy tn¹cej Moment obrotowy Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Moc znamionowa Gwint wrzeciona Ciê ar bez przewodu sieciowego 2 4,2 Nm /min.400 W M 4,9 kg Zakres dostawy Os³ona, ko³nierz mocuj¹cy, nakrêtka Quick, uchwyt Metabo Vibratech (MVT)

11 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA - osprzêt NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU W sk³ad zestawu wchodz¹ praktycznie wszystkie niezbêdne elementy, od najró niejszych kr¹ ków œciernych, przez talerze podporowe, a po praktyczn¹ walizkê metalow¹. Zakres dostawy WE 4-2 Inox Plus Set os³ona tarczy nakrêtka Quick rêkojeœæ pomocnicza MVT nakrêtka na klucz dwutrzpieniowy klucz dwutrzpieniowy pierœcieñ osadczy 2 dyski lamelowe œrednie kr¹ ek fibrowy talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid talerz podporowy miêkki 2 kr¹ ki œcierne Metabo Pyramid (po szt. A 30/ A 4/ A 6) kr¹ ek w³ókninowy P280 walizka z blachy stalowej Numer katalogowy: Trójwymiarowa struktura nasypu taœm szlifierskich Metabo Pyramid

12 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA - osprzêt Tarcza z w³ókniny prasowanej Wykonana z w³ókniny prasowanej po³¹czonej z tkanin¹ szklan¹ Stosowana do czyszczenia lub wstêpnego polerowania powierzchni. Do szlifowania spoin spawalniczych. Redukuje etapy pracy Do stali stopowej oraz wysokostopowej, metali nie elaznych, stali niklowanej i chromowanej, tytanu, stali Samoprzylepne tarcze szlifierskie, korund normalny Samoprzylepne tarcze szlifierskie do talerza (M 4) lub (/8 ) Stosowane do obróbki wszystkich metali Stosowane do tradycyjnych lub delikatnych prac szlifierskich Stosowane do szlifowania spoin spawalniczych, odrdzewiania oraz okrawania Regularna powierzchnia szlifowania 2 x 22,23 bardzo drobna Lamelowy talerz szlifierski, w³ókninowo-papierowy 2 x 22,23 2 x 22,23 zgrubna œrednia Kr¹ ek œcierny na rzep Metabo-Pyramid Stosowany zarówno do usuwania materia³u, jak i do szlifowania. Osi¹ga jednolit¹ powierzchniê i doskonale usuwa materia³ Stosowany do obróbki spoin spawalniczych, do usuwania lekkich zadrapañ oraz uszkodzeñ na obrabianej powierzchni Nadaje siê do prac szlifierskich, czyszczenia i wykoñczenia stali szlachetnej, stali wêglowej, metali nie elaznych, stopów tytanu Stosowany do usuwania zadrapañ i nalotu walcowniczego na stali szlachetnej oraz do przygotowania do polerowania P 40 P 20 P 240 Samoprzylepna w³óknina szlifierska P 00 P W³óknina nylonowa z ziarnami korundowymi Stosowany do obróbki wszystkich metali Stosowany do szlifowania, czyszczenia i wykoñczania powierzchni Stosowany do usuwania zadrapañ, nalotów z farb oraz powierzchni oksydowanych Do przygotowania oraz polerowania spoin spawalniczych Talerz podporowy do kr¹ ków Metabo-Pyramid P 20 (A 60) P 280 (A 6) P 400 (A 4) 0 (A 30) Kr¹ ek œcierny na rzep z w³ókniny prasowanej Stosowany do czyszczenia lub wstêpnego polerowania powierzchni. Do szlifowania spoin spawalniczych. Redukuje etapy pracy Do stali stopowej oraz wysokostopowej, metali nie elaznych, stali niklowanej i chromowanej, tytanu, stali Œciereczka z mikrofibry 23 M 4 23 /8 Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej 200 x 40 x, do ograniczania powierzchni szlifowanej bardzo drobna Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej œciereczki z mikrofibry o wymiarach 380x380 Do czyszczenia i rozprowadzania œrodka ochronnego oraz usuwania pozosta³oœci past polerskich Nadaje siê do wszystkich metali oraz twardych tworzyw sztucznych Do czyszczenia i konserwacji Pojemnoœæ: 400 ml

13 SATYNIARKA SZLACHETNY PO YSK NIERDZEWKI Dwustopniowa przek³adnia Zapewnia du y moment obrotowy oraz wydajne usuwanie materia³u. Silnik Metabo Maraton Wydajny, o du ej ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹ enia. Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym. SATNIARKA SE 2- SATYNIARKA dostêpna równie w wersji akumulatorowej Satyniarka Metabo tak samo dobrze nadaje siê do szlifowania jak i do polerowania na wysoki po³ysk. Dziêki elektronice (VTC) prêdkoœæ obrotowa, tak e przy obci¹ eniu, pozostaje sta³a, a dwustopniowa przek³adnia zapewnia wyj¹tkowo wydajne usuwanie materia³u. Obszerny program osprzêtu sprawia, e satyniarka SE 2- jest uniwersalnym urz¹dzeniem, nadaj¹cym siê do ró nych zastosowañ. AKU CHARAKTERYSTYKA Regulowana rêkojeœæ i os³ona umo liwia stosowanie wa³ków o œrednicy do 200 Nakrêtka mocuj¹ca wykonana ze stali nierdzewnej Blokada wrzeciona u³atwiaj¹ca wymianê narzêdzi Pokrêt³o do regulacji prêdkoœci obrotowej Trwa³y silnik Metabo Maraton Ochrona przed przeci¹ eniem dziêki elektronicznej kontroli temperatury uzwojenia Elektroniczny ³agodny rozruch, zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem w przypadku zaniku napiêcia z sieci Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym Dane techniczne urz¹dzenia Moc znamionowa Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Gwint wrzeciona narzêdzia szlifierskiego Szerokoœæ narzêdzia szlifierskiego Ciê ar bez przewodu sieciowego Zakres dostawy Uchwyt, pierœcienie dystansowe, walizka z blachy stalowej W /min M kg 3

14 SATYNIARKA - osprzêt SATYNIARKA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU Wszechstronne urz¹dzenie nadaj¹ce siê do wiêkszoœci standardowych prac. Posiada podstawowy osprzêt w metalowej walizce. Zakres dostawy SE 2- Set uchwyt 3 pierœcienie dystansowe walec rozprê ny 3 taœmy szlifierskie P80 (90x00 ) ko³o filcowe P280 filcowe ko³o szlifierskie P80 ko³o lamelowe z korundowym papierem œciernym P80 walizka z blachy stalowej Numer katalogowy: Pasy bezkoñcowe z Metabo-Pyramid Tylko w po³¹czeniu z walcem rozprê nym Taœmy szlifierskie 90 x 00 Materia³: korund cyrkonowy Nadaje siê do zastosowania w pe³nym zakresie obróbki metali, jak i do obróbki stali nierdzewnej Do usuwania zadrapañ i do szlifowania spoin spawalniczych Tylko w po³¹czeniu z walcem rozprê nym Szerokoœæ Walec rozprê ny P 20 ( A 60) P 280 (A 6) P 400 (A 4) 0 (A 30) P 200 (A 6) P 2000 (A 6) Walec rozprê ny Do taœm i tulei szlifierskich. Taœmy i tuleje szlifierskie naci¹gane s¹ na walec i naprê ane si³¹ odœrodkow¹ : 90 Szerokoœæ: Szerokoœæ Taœmy szlifierskie z w³ókniny Szerokoœæ P 40 P 20 P Do usuwania zadrapañ i warstw utlenionych, matowania, satynowania, gradowania i szlifowania wykañczaj¹cego Tylko w po³¹czeniu z walcem rozprê nym Wykonanie Zgrubna Œrednia Wykoñczeniowa

15 SATYNIARKA - osprzêt Walec szlifierski lamelkowy Do usuwania rdzy, warstw utlenionych, zadrapañ Do satynowania i strukturowania powierzchni metalowych Twardy walec szlifierski z w³ókniny Do czyszczenia i usuwania zgorzelin ze spoin spawalniczych Do usuwania rdzy, warstw utlenionych i farb Mocny pod³u ny szlif na stalach nierdzewnych Szerokoœæ P 40 P 20 P 240 Walec szlifierski lamelkowy z w³ókniny Lamelki szlifierskie z korundu szlachetnego w po³¹czeniu z w³óknin¹ nylonow¹ ziarnist¹ Do matowania, satynowania i usuwania zadrapañ z metali Do usuwania starych farb i wyg³adzania materia³ów drewnianych Szerokoœæ 00 Walce szlifierskie gumowe P 46 Guma PUR z domieszk¹ ziarna szlifierskiego SIC Do usuwania ma³ych zadrapañ. Do jasno po³yskuj¹cych, dekoracyjnych szlifów wzd³u nych na stali nierdzewnej i metalach nie elaznych Szerokoœæ Szerokoœæ Walec szlifierski z w³ókniny Szerokoœæ Elastyczna ziarnista w³óknina nylonowa, do bezcieniowego matowania, satynowania i polerowania stali szlachetnej i metali nie elaznych Do wyg³adzania powierzchni drewnianych P 280 P 280 P P Pierœcienie polerskie Sizalowe pierœcienie polerskie Do polerowania wstêpnego stali nierdzewnej i metali nie elaznych Do zastosowania tylko z past¹ polersk¹ : 00 Szerokoœæ: Wykonanie: Impregnowany : Pierœcienie polerskie z w³ókniny Do polerowania stali nierdzewnej i metali nie elaznych Do zastosowania tylko z past¹ polersk¹ : 00 Szerokoœæ: 0 Wykonanie: Twardy : 8 Pierœcienie polerskie z w³ókniny Do polerowania na wysoki po³ysk wszystkich metali Do zastosowania tylko z past¹ polersk¹ : 00 Szerokoœæ: 0 Wykonanie: Miêkki : 8 Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej x 40 x, do ograniczania powierzchni szlifowanej

16 SATYNIARKA - osprzêt Pasty polerskie Rolka do taœm szlifierskich Pasta polerska bia³a Do polerowania wstêpnego stali nierdzewnej Ciê ar: 20 g Rolka do taœm szlifierskich Ze ³obkowan¹ powierzchni¹ do bezpoœlizgowej pracy z taœmami szlifierskimi, w³óknin¹ szlifiersk¹ i taœm¹ filcow¹ : 8, szerokoœæ: Pasta polerska niebieska Do polerowania na wysoki po³ysk wszystkich metali Ciê ar 20 g Walec obwodowy z drutu stalowego 00 Do odrdzewiania, gradowania i czyszczenia metali Do czyszczenia miêkkich s³oi drzewnych Szerokoœæ 70 Walec obwodowy z drutu stalowego Inox Gruboœæ drutu 0,27 Z drutem nierdzewnym. Do czyszczenia spoin spawalniczych, gradowania, odrdzewiania, bruzdkowania Taœmy szlifierskie 30 x 660 D³ugoœæ Taœma klej¹ca Szerokoœæ Wykonanie: korund szlachetny Do szlifowania, usuwania zgorzelin, usuwania rdzy i wyg³adzania konstrukcji rurowych (równie zamkniêtych) Tylko w po³¹czeniu z rolk¹ do taœm szlifierskich Powtórnie zamykana taœm¹ klej¹c¹ P 40 P 20 P Do ponownego zamykania taœm szlifierskich , , , Taœmy w³ókninowe Szerokoœæ Gruboœæ drutu Do szlifowania wykañczaj¹cego, ew. polerowania, tak e na zamkniêtych konstrukcjach rurowych Ponowne zamykanie na guziki Tylko w po³¹czeniu z rolk¹ do taœm szlifierskich , Walec obwodowy z tworzywa sztucznego Elastyczne, z domieszk¹ ziarna do bruzdkowania i gradowania metali Do uzyskiwania efektu rustykalnego w drewnie D³ugoœæ Szerokoœæ Przeznaczenie Zgrubna Œrednia Wykoñczeniowa Superdok³adna Taœma filcowa 00 Szerokoœæ 70 Pierœcienie dystansowe Do prac polerskich tak e na zamkniêtych konstrukcjach rurowych Do obustronnego u ytku Ponowne zamykanie na guziki Tylko w po³¹czeniu z rolk¹ do taœm szlifierskich pierœcienie dystansowe Do wyrównywania gruboœci przy u ywaniu wa³ków szlifierskich, szczotek, pierœcieni polerskich 6.23 Krótkie wrzeciono i os³ona Krótkie wrzeciono i os³ona umo liwiaj¹ stosowanie wê szych walców bez koniecznoœci stosowania pierœcieni dystansowych NOWOŒÆ 6

17 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR G ADKO PO RURZE Dwustopniowa przek³adnia Zapewnia wydajne usuwanie materia³u. Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym. Dok³adne prowadzenie taœmy szlifierskiej Gwarantuje jednolity szlif. Silnik Metabo Maraton Wydajny, o du ej ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹ enia. SZLIFIERKA TAŒMOWA DO RUR RBE 2-80 SZLIFIERKA dostêpna równie w wersji akumulatorowej Pocz¹wszy od nieobrobionej rury po zamontowane ju balustrady i porêcze: szlifierka taœmowa do obróbki rur firmy Metabo sprawi, e wszystkie kr¹g³oœci bêd¹ lœniæ. Gwarantuj¹ to dwustopniowa przek³adnia, wytrzyma³y silnik Metabo Maraton oraz osprzêt idealny na ka d¹ ewentualnoœæ. Aby praca mog³a postêpowaæ szybko i bezpiecznie, prêdkoœæ taœmy szlifierskiej ustawia siê za pomoc¹ jednego tylko regulatora. AKU CHARAKTERYSTYKA Do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki po³ysk stali szlachetnej Du y k¹t opasania równy 270 zapewnia szybkie postêpy pracy Wysoki moment obrotowy zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u Dok³adne prowadzenie taœmy szlifierskiej gwarantuje regularny szlif Wymiana taœmy szlifierskiej bez u ycia narzêdzi Trwa³y silnik Metabo Maraton Elektroniczny ³agodny rozruch Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem w przypadku zaniku napiêcia z sieci Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owy Dane techniczne urz¹dzenia Moc znamionowa Prêdkoœæ pasa na biegu ja³owym Wymiary taœmy szlifierskiej Maksymalna œrednica rury Max. wartoœæ k¹ta opasania Ciê ar bez przewodu sieciowego.200 W 2,7-8, m/s 40x ,7 kg Zakres dostawy 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy P80, rêkojeœæ antywibracyjna, walizka z blachy stalowej

18 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR - osprzêt SZLIFIERKA TAŒMOWA RBE 2-80 Set (Z ZESTAWEM OSPRZÊTU) W sk³ad zestawu wchodz¹ praktycznie wszystkie niezbêdne elementy, od najró niejszych taœm szlifierskich, przez pastê do polerowania, a po spray pielêgnacyjny. Zakres dostawy RBE 2-80 Set 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy P 20 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P280/A6 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P400/A4 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P600/A3 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P200/A6 3 taœmy z w³ókniny (gruba, œrednia i drobna) taœma filcowa (miêkka) pasta do polerowania (bia³a) uchwyt walizka z blachy stalowej Numer katalogowy:

19 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR - osprzêt Pasy bezkoñcowe z nasypem z ró owego korundu Wymiary Mo liwoœæ stosowania do obróbki wszystkich metali Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Du a ywotnoœæ. Regularny szlif P 20 P 240 P 320 P Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu cyrkonowego Wymiary Mo liwoœæ zastosowania do obróbki wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnych i stali szlachetnej Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Du a ywotnoœæ. Regularny szlif Do szlifowania i okrawania stali i stali szlachetnej P Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym Wymiary Mo liwoœæ zastosowania do obróbki wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnych i szlachetnej Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u, dziêki samoostrz¹cym ziarnom ceramicznym. Du a ywotnoœæ Regularny szlif i idealnie g³adkie wyniki szlifowania Do szlifowania wstêpnego oraz g³ównego krawêdzi, profili itp. P Pas bezkoñcowy z filcu Wymiary miêkka Pasy bezkoñcowe z Metabo Pyramid Wymiary Pasty polerskie Do polerowania stali oraz metali nie elaznych, stosowaæ wy³¹cznie w po³¹czeniu z past¹ do polerowania Nadaje siê do zastosowania do wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnej Trójwymiarowa konstrukcja (kszta³t piramidy) Wysoka wydajnoœæ usuwania materia³u przy jednoczesnym równomiernym i dok³adnym efekcie szlifowania. Wiêkszy postêp pracy w porównaniu z ogólnie dostêpnymi taœmami, wynikaj¹cy z redukcji etapów pracy Specjalistyczny produkt przeznaczony dla przemys³u stalowego do obróbki lekko i mocno profilowanych elementów Nadaje siê do obróbki wszystkich metali, a szczególnie do stali szlachetnej oraz stopów tytanu, kobaltu, niklu i chromu P 20 (A 60) P 280 (A 6) P 400 (A 4) 0 (A 30) P 200 (A 6) P 2000 (A 6) Pasta polerska bia³a Do polerowania wstêpnego stali nierdzewnej Ciê ar: 20 g Pasta polerska niebieska Do polerowania na wysoki po³ysk wszystkich metali Ciê ar 20 g Pasy bezkoñcowe z w³ókniny Do szlifowania, czyszczenia i prac wykoñczeniowych. Przeznaczone do usuwania zadrapañ, nalotów z farby oraz pow³ok oksydacyjnych Do przygotowania oraz polerowania spoin spawalniczych Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej Do czyszczenia i konserwacji Pojemnoœæ: 400 ml Wymiary gruba œrednia bardzo dobra Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej Œciereczka z mikrofibry 200 x 40 x, do ograniczania powierzchni szlifowanej œciereczki z mikrofibry o wymiarach 380x380 Do czyszczenia i rozprowadzania œrodka ochronnego oraz usuwania pozosta³oœci past polerskich Nadaje siê do wszystkich metali oraz twardych tworzyw sztucznych

20 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR - osprzêt SZLIFIERKA TAŒMOWA DO RUR RBE 9-60 CHARAKTERYSTYKA Do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki po³ysk stali szlachetnej Najmniejszy w swojej klasie k¹t opasania równy 90 zapewnia szybkie postêpy pracy Innowacyjna konstrukcja umo liwia szlifowanie balustrady zamontowanej blisko œciany, minimalna odleg³oœæ 40 od œciany Trwa³y silnik Metabo Maraton Elektroniczny ³agodny rozruch Mo liwoœæ przystosowania do pracy stacjonarnej Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Dane techniczne urz¹dzenia Moc znamionowa Prêdkoœæ pasa na biegu ja³owym Wymiary taœmy szlifierskiej Maksymalna œrednica rury Max. wartoœæ k¹ta opasania Ciê ar bez przewodu sieciowego 900 W 8,0-4,0 m/s 30x , kg Zakres dostawy 0 cyrkonowych pasów œciernych SZLIFIERKA TAŒMOWA RBE 9-60 Set (Z ZESTAWEM OSPRZÊTU) Zakres dostawy RBE 9-60 Set 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy P 20 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P280/A6 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P400/A4 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P600/A3 2 taœmy szlifierskie Metabo Pyramid P200/A6 3 taœmy z w³ókniny (gruba, œrednia i drobna) taœma filcowa (miêkka) pasta do polerowania (bia³a) klucz szeœciok¹tny uchwyt walizka z blachy stalowej Numer katalogowy:

21 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR - osprzêt Pasy bezkoñcowe z nasypem z ró owego korundu Wymiary 30 x x x x x 33 Mo liwoœæ stosowania do obróbki wszystkich metali Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Du a ywotnoœæ. Regularny szlif P 20 P 240 P 320 P Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu cyrkonowego Wymiary 30 x x x Mo liwoœæ zastosowania do obróbki wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnych i stali szlachetnej Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Du a ywotnoœæ. Regularny szlif Do szlifowania i okrawania stali i stali szlachetnej P Pasy bezkoñcowe z nasypem ceramicznym Wymiary 30 x x x Mo liwoœæ zastosowania do obróbki wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnych i szlachetnej Ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u, dziêki samoostrz¹cym ziarnom ceramicznym. Du a ywotnoœæ Regularny szlif i idealnie g³adkie wyniki szlifowania Do szlifowania wstêpnego oraz g³ównego krawêdzi, profili itp. P Pas bezkoñcowy z filcu Wymiary 30 x 33 miêkka Pasy bezkoñcowe z Metabo Pyramid Wymiary 30 x x x x x x 33 Pasty polerskie Do polerowania stali oraz metali nie elaznych, stosowaæ wy³¹cznie w po³¹czeniu z past¹ do polerowania Nadaje siê do zastosowania do wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnej Trójwymiarowa konstrukcja (kszta³t piramidy) Wysoka wydajnoœæ usuwania materia³u przy jednoczesnym równomiernym i dok³adnym efekcie szlifowania. Wiêkszy postêp pracy w porównaniu z ogólnie dostêpnymi taœmami, wynikaj¹cy z redukcji etapów pracy Specjalistyczny produkt przeznaczony dla przemys³u stalowego do obróbki lekko i mocno profilowanych elementów Nadaje siê do obróbki wszystkich metali, a szczególnie do stali szlachetnej oraz stopów tytanu, kobaltu, niklu i chromu P 20 (A 60) P 280 (A 6) P 400 (A 4) 0 (A 30) P 200 (A 6) P 2000 (A 6) Pasta polerska bia³a Do polerowania wstêpnego stali nierdzewnej Ciê ar: 20 g Pasta polerska niebieska Do polerowania na wysoki po³ysk wszystkich metali Ciê ar 20 g Pasy bezkoñcowe z w³ókniny Do szlifowania, czyszczenia i prac wykoñczeniowych. Przeznaczone do usuwania zadrapañ, nalotów z farby oraz pow³ok oksydacyjnych Do przygotowania oraz polerowania spoin spawalniczych Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej Do czyszczenia i konserwacji Pojemnoœæ: 400 ml Wymiary 30 x x x 33 gruba œrednia bardzo dobra Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej Œciereczka z mikrofibry 200 x 40 x, do ograniczania powierzchni szlifowanej œciereczki z mikrofibry o wymiarach 380x380 Do czyszczenia i rozprowadzania œrodka ochronnego oraz usuwania pozosta³oœci past polerskich Nadaje siê do wszystkich metali oraz twardych tworzyw sztucznych

22 SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH SIÊGA TAM, GDZIE WZROK NIE SIÊGA Dwustopniowa przek³adnia Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Silnik Metabo Maraton Wydajny, o du ej ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹ enia. Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym. SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH KNSE 2-0 Szlifierka do spoin pachwinowych szczególnie dobrze sprawdza siê w usuwaniu spoin w trudno dostêpnych miejscach, np. na barierkach i porêczach. Dziêki wyj¹tkowo p³askiej konstrukcji oraz przed³u eniu wykonanemu z aluminium siêgnie do najdalszych k¹tów. Dwustopniowa przek³adnia gwarantuje przy tym wydajne usuwanie materia³u. Prêdkoœæ tarczy szlifierskiej ustawiana za pomoc¹ jednego regulatora. CHARAKTERYSTYKA Idealna do obróbki spoin spawalniczych znajduj¹cych siê w trudno dostêpnym miejscach, szczególnie spoin pachwinowych Wyj¹tkowo p³aska konstrukcja Wysoki moment obrotowy zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u Trwa³y silnik Metabo Maraton Elektroniczny ³agodny rozruch Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem w przypadku zaniku napiêcia z sieci Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym Dane techniczne urz¹dzenia Moc znamionowa Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym tarczy szlifierskiej Gwint wrzeciona Ciê ar bez przewodu sieciowego.200 W /min 0 M 4 3,3 kg Zakres dostawy Os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, klucz dwutrzpieniowy, klucz szeœciok¹tny, tarcza z w³ókniny (0x3x2,4, œrednia), rêkojeœæ antywibracyjna, walizka z blachy stalowej

23 SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH - osprzêt SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Z ZESTAWEM OSPRZÊTU Komplet zawieraj¹cy ró norodny osprzêt, np. tarcze szlifierskie ze sprasowanej w³ókniny, papier szlifierski, pilniki do profilowania oraz wszystko to, co potrzebne jest do obróbki trudno dostêpnych miejsc. Zakres dostawy KNSE 2-0 Set os³ona ko³nierz podporowy rêkojeœæ antywibracyjna klucz dwutrzpieniowy klucz szeœciok¹tny 2 tarcze z w³ókniny (0x3x2,4 m, œrednie) 2 tarcze kompaktowe z w³ókniny (0x6x2,4 m, œrednie) 2 tarcze z w³ókniny (0x3x2,4 m, bardzo drobne) pilniki do profilowania 2 pasków papieru szlifierskiego do pilników walizka z blachy stalowej Numer katalogowy: Tarcza œcierna z w³ókniny prasowanej 0 x 3 x 2,4 0 x 6 x 2,4 0 x 6 x 2,4 Dysk filcowy Stosowana do czyszczenia lub wstêpnego polerowania powierzchni, do szlifowania spoin Do stali nierdzewnej, stopowej i wysokostopowej, metali nie elaznych, stali niklowanej i chromowanej, tytanu œrednia bardzo drobna œrednia Do polerowania stali nierdzewnej i metali nie elaznych. Stosowany wy³¹cznie przy u yciu pasty do polerowania Pasy œcierne do Ÿdzieraka do profilowania w³ókniny prasowanej Wymiary 30 x 90 P 24 Mocowanie na rzep 2 dzierak z 2 wymiennymi pasami œciernymi do profilowania w³ókniny prasowanej Œciereczka z mikrofibry Do profilowania tarcz z w³ókniny prasowanej W zestawie 2 pasy papieru szlifierskiego x x 2,4 miêkka Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej Do czyszczenia i konserwacji Pojemnoœæ: 400 ml œciereczki z mikrofibry o wymiarach 380x380 Do czyszczenia i rozprowadzania œrodka ochronnego oraz usuwania pozosta³oœci past polerskich Nadaje siê do wszystkich metali oraz twardych tworzyw sztucznych

24 PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA PERFEKCYJNA NA KA DYM CALU... POWIERZCHNI Elektronika typu VC (Vario Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹. Silnik Metabo Maraton Wydajny, o du ej ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹ enia. Obracane ramie szlifierskie Gwarantuje czysty szlif, równie w ciê ko dostêpnych miejscach. PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA BFE 9-90 SZLIFIERKA dostêpna równie w wersji akumulatorowej W¹skie, obracane ramie szlifierskie umo liwia dostêp do najmniejszych zakamarków. Ergonomiczna obudowa silnika znacznie u³atwia manewrowanie urz¹dzeniem. Aby nie marnowaæ cennego czasu przy wymianie pasów œciernych, stworzyliœmy mo liwoœæ ich wymiany bez u ycia narzêdzi. AKU CHARAKTERYSTYKA Idealna do obróbki metalu, drewna i innych materia³ów w trudno dostêpnych miejscach, np. na barierkach Wymiana taœmy szlifierskiej bez u ycia narzêdzi Trwa³y silnik Metabo Maraton W¹ska obudowa silnika gwarantuje optymaln¹ obs³ugê maszyny Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Dane techniczne urz¹dzenia Moc znamionowa Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Szerokoœæ pasa szlifierskiego D³ugoœæ taœmy szlifierskiej D³ugoœæ robocza ramienia taœmy szlifierskiej Ciê ar bez przewodu sieciowego 900 W 3,8-9 m/s ,3 kg Zakres dostawy Element szlifierski (do taœm o szerokoœci 6 i 3 ), 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy (P20, szerokoœæ 6 ), klucz szeœciok¹tny, walizka z blachy stalowej

25 PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA - osprzêt PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU W zasiêgu rêki masz wszystko, co niezbêdne, aby wykonaæ prace szlifierskie w trudno dostêpnych miejscach. W sk³ad zestawu wchodzi dodatkowo ramiê prowadz¹ce, ró nego rodzaju taœmy szlifierskie oraz spray konserwuj¹cy. Zakres dostawy BFE 9-90 Set ramiê prowadz¹ce (do taœm o szerokoœci 6 i 3 ) element szlifierski 3 (do taœm o szerokoœci 3 ) 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy (P60, szerokoœæ 6 ) 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy (P60, szerokoœæ 3 ) 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy (P20, szerokoœæ 6 ) 0 taœm szlifierskich korund cyrkonowy (P20, szerokoœæ 3 ) 9 taœm z w³ókniny (szerokoœæ 6, gruba, œrednia, bardzo drobna) 9 taœm z w³ókniny (szerokoœæ 3, gruba, œrednia, bardzo drobna) klucz szeœciok¹tny walizka z blachy stalowej Numer katalogowy:

26 PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA - osprzêt Pasy bezkoñcowe z nasypem z ró owego korundu P 40 P 20 P Mo liwoœæ zastosowania do obróbki wszystkich metali W³óknina szlifierska ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Du a ywotnoœæ. Regularny szlif 6 x x Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu cyrkonowego 9 x Mo liwoœæ zastosowania do obróbki wszystkich metali, a w szczególnoœci do obróbki stali nierdzewnych i szlachetnej W³óknina szlifierska ze stabilnym bawe³nianym podk³adem Zapewnia szczególnie wydajne usuwanie materia³u. Du a ywotnoœæ Regularny szlif Do szlifowania i okrawania stali i stali szlachetnej Ramiê podporowe Przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 47 oraz 3 x 47 Do szlifowania w w¹skich szczelinach Przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami w deskach Przeznaczone do taœm szlifierskich 6 x 47 Do szlifowania w w¹skich szczelinach Przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania krawêdzi i rur, szlifowania przestrzeni miêdzy otworami w deskach Przeznaczone do taœm szlifierskich 3 x 47 Do szlifowania w w¹skich szczelinach Przeznaczone do usuwania spoin spawalniczych, okrawania rur Przeznaczone do taœm szlifierskich 9 x 47 Do szlifowania krawêdzi i powierzchni Do szlifowania ³uków i przejœæ P 40 P x x Pasy bezkoñcowe z nasypem z korundu ceramicznego 9 x Spray do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej Do czyszczenia i konserwacji Pojemnoœæ: 400 ml P 40 P Pasy bezkoñcowe z w³ókniny 6x x Do szlifowania, czyszczenia i prac wykoñczeniowych. Przeznaczone do usuwania zadrapañ, nalotów z farby oraz pow³ok oksydacyjnych Do przygotowania oraz polerowania spoin spawalniczych 9x Œciereczka z mikrofibry 3 œciereczki z mikrofibry o wymiarach 380x380 Do czyszczenia i rozprowadzania œrodka ochronnego oraz usuwania pozosta³oœci past polerskich Nadaje siê do wszystkich metali oraz twardych tworzyw sztucznych Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej du a œrednia bardzo dobra 6 x x x x 40 x, do ograniczania powierzchni szlifowanej

27 POLERKA K TOWA B YSZCZY WŒRÓD POLEREK Ergonomiczna przednia czêœæ obudowy Zapewnia optymalne prowadzenie maszyny. Silnik Metabo Maraton Wydajny, o du ej ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹ enia. Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym. POLERKA K TOWA PE 2-7 Od 700 do obrotów na minutê, które zapewnia polerka k¹towa, pozwala sprostaæ ka demu profesjonalnemu zadaniu, niezale nie od tego czy chodzi o polerowanie stali na wysoki po³ysk czy rozprowadzanie pasty do polerowania. Elektronika typu VTC (VarioTacho-Constamatic) dba przy tym o sta³¹ czêstotliwoœæ obrotów - tak e w chwilach najwiêkszego obci¹ enia. W ten sposób bardzo szybko uzyskacie wymarzone efekty. CHARAKTERYSTYKA Ekstremalny moment obrotowy dziêki zastosowaniu dwustopniowej przek³adni Ergonomiczna przednia czêœæ obudowy gwarantuje optymalne prowadzenie urz¹dzenia Ma³a i porêczna - jak adna inna polerka k¹towa Obudowa przek³adni wykonana z ciœnieniowego odlewu aluminium: wytrzyma³a i odporna na uszkodzenia Elektroniczny ³agodny rozruch Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem w przypadku zaniku napiêcia z sieci Elektronika typu VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym Dane techniczne urz¹dzenia Moc znamionowa Do talerzy podporowych max. Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Znamionowy pobór mocy Gwint wrzeciona Ciê ar bez przewodu sieciowego 4 Nm /min.200 W M 4 2,4 kg Zakres dostawy Os³ona r¹k, rêkojeœæ dodatkowa (dostawa bez tarczy poleruj¹cej)

28 POLERKA K TOWA - osprzêt POLERKA K TOWA Z ZESTAWEM OSPRZÊTU Wszystko, co potrzebne do uzyskania lœni¹cej powierzchni. Zakres dostawy PE 2-7 Set os³ona na rêce uchwyt boczny talerz podporowy mocowany na rzep (œrednica 0 ) g¹bka polerska (œrednica 60 ) samoprzylepna lamelowa tarcza szlifierska (œrednica 0 ) Numer katalogowy: Talerze podporowy M4 Z rzepem, do mocowania osprzêtu do polerowania i szlifowania Samoprzyczepna g¹bka polerska, wykañczaj¹ca Do polerowania powierzchni lakierowanych Gruboœæ Samprzyczepna g¹bka polerska Do polerowania powierzchni lakierowanych Gruboœæ Samoprzyczepna g¹bka polerska Do polerowania powierzchni lakierowanych Gruboœæ Gruboœæ Samoprzyczepny filc polerski, miêkki Do polerowania powierzchni lakierowanych, metali nie elaznych i blach nierdzewnych Samoprzyczepny filc polerski, twardy Do polerowania powierzchni lakierowanych, metali nie elaznych i blach nierdzewnych Gruboœæ Gruboœæ

29 POLERKA K TOWA - osprzêt Samoprzyczepne tarcze polerskie z futra jagniêcego Do polerowania na wysoki po³ysk Samoprzyczepny papier œcierny, korund normalny Samoprzyczepny papier œcierny do talerza (œrednica ) lub (œrednica 2 ) Stosowany do obróbki wszystkich metali Stosowany do tradycyjnych lub delikatnych prac szlifierskich Stosowany do szlifowania spoin spawalniczych, odrdzewiania oraz odkrawania Regularna powierzchnia szlifowania 2 7 Tarcza polerskia z filcu Z gwintem wewnêtrznym M 4, nie stosowaæ w po³¹czeniu z wod¹ P 40 P 240 P 40 P 20 P Ko³paki polerskie z owczej we³ny ze sznurem zaciskowym Do polerowania na wysoki po³ysk Przed³u ka Do prac z talerzami podporowymi O oko³o 3 zwiêksza odleg³oœæ miêdzy wrzecionem a talerzem podporowym ¹cznik mocuj¹cy do wielowarstwowych p³óciennych tarcz polerskich Wielowarstwowe tarcze polerskie Do mocowania 2 wielowarstwowych tarcz bawe³nianych z ko³nierzami i nakrêtk¹ mocuj¹c¹ Muœlin, do ogólnych prac polerskich Flanela, do polerowaniana wysoki po³ysk Gruboœæ Samoprzylepna w³óknina do polerowania W³óknina nylonowa z ziarnami korundowymi Stosowana do obróbki wszystkich metali Stosowana do szlifowania, czyszczenia i wykañczania powierzchni Stosowana do usuwania zadrapañ, nalotów z farb oraz powierzchni oksydacyjnych Do przygotowania oraz polerowania spoin spawalniczych Pasty polerskie Pasta polerska bia³a Do polerowania wstêpnego stali nierdzewnej Ciê ar: 20 g Pasta polerska niebieska Do polerowania na wysoki po³ysk wszystkich metali Ciê ar 20 g P 00 P 280 P 00 P Taœma samoprzylepna ze stali nierdzewnej 200 x 40 x, do ograniczania powierzchni szlifowanej

30 SZLIFIERKI PROSTE PROSTY SPOSÓB NA SUKCES Silnik Metabo Maraton Wydajny, o du ej ywotnoœci i odpornoœci na przeci¹ enia. Przek³adnia planetarna Zapewnia precyzyjne przeniesienie napêdu, mniejsze gabaryty i ciê ar maszyny. Wzmocniona i oszlifowana tuleja mocuj¹ca Gwarantuje stabilne mocowanie narzêdzi. Elektronika typu VC (Vario Constamatic) Umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹. SZLIFIERKA PROSTA GE 90 G Plus Dziêki smuk³ej konstrukcji szlifierka prosta GE 90 G Plus idealnie nadaje siê do obróbki trudno dostêpnych miejsc. Jej kszta³t oraz obszerny program osprzêtu sprawi¹, e szybko i wygodnie wykonacie prace szlifierskie, nawet w trudno dostêpnych miejscach. O niezbêdn¹ do tego celu moc zadba silnik Metabo Maraton o mocy 90 Wat oraz prêdkoœci obrotowej do obrotów na minutê. CHARAKTERYSTYKA Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Sprzêg³o S-automatic Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych Hartowana i szlifowana tuleja zaciskowa zapewniaj¹ca dok³adny bieg narzêdzi Trwa³y ko³nierz oporowy wykonany z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem oraz przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du Dane techniczne urz¹dzenia Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Moc znamionowa Otwór mocuj¹cy tulei zaciskowej Ciê ar bez przewodu sieciowego /min 90 W 6 *,7 kg * Mo liwoœæ stosowania tak e innych tulei (3 ; 8 ; /8 ; /4 ) Zakres dostawy Rêkojeœæ dodatkowa, klucz p³aski

31 SZLIFIERKI PROSTE - osprzêt SZLIFIERKA PROSTA GE 70 Plus CHARAKTERYSTYKA Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Sprzêg³o S-automatic Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych Hartowana i szlifowana tuleja zaciskowa zapewniaj¹ca dok³adny bieg narzêdzi Trwa³y ko³nierz oporowy wykonany z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem oraz przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du Dane techniczne urz¹dzenia Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Moc znamionowa Otwór mocuj¹cy tulei zaciskowej Ciê ar bez przewodu sieciowego /min 70 W 6 *,6 kg Zakres dostawy Klucz p³aski * Mo liwoœæ stosowania tak e innych tulei (3 ; 8 ; /8 ; /4 ) SZLIFIERKA PROSTA GE 70 Compact CHARAKTERYSTYKA Niezwykle trwa³y i wydajny silnik Metabo Marathon Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Sprzêg³o S-automatic Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych Hartowana i szlifowana tuleja zaciskowa zapewniaj¹ca dok³adny bieg narzêdzi Trwa³y ko³nierz oporowy wykonany z aluminiowego odlewu ciœnieniowego Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem oraz przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem, np. w przypadku zaniku pr¹du Dane techniczne urz¹dzenia Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Moc znamionowa Otwór mocuj¹cy tulei zaciskowej Ciê ar bez przewodu sieciowego /min 70 W 6 *,4 kg Zakres dostawy Klucz p³aski * Mo liwoœæ stosowania tak e innych tulei (3 ; 8 ; /8 ; /4 ) 3

32 SZLIFIERKI PROSTE - osprzêt Frezy z chwytem o œrednicy 6. Uzêbienie: krzy owe/podwójne. Do frezowania za pomoc¹ szlifierki prostej lub wa³ka giêtkiego Rodzaj NOWOŒÆ B C D F G Wykonanie Frezy: walcowe z uzêbieniem czo³owym. Kszta³t: B Do generalnych zastosowañ, idealne do wewnêtrznych konturów. 6,0 8,0 0,0 8,0 9,6 2,7 9,0 9,0 2,0 64,0 64,0 70,0 Frezy: kulisto-walcowe. Kszta³t: C Do pracy na powierzchniach, promieniach i konturach. 6,0 8,0 9,6 2,7 8,0 9,0 9,0 2,0 Frezy: kuliste. Kszta³t: D Do pracy w konturach. Specjalnie do pracy w miejscach z ciê kim dostêpem. 6,0 8,0 9,6 2,7 4,7 6,0 8,0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Frezy: drzewo kuliste. Kszta³t: F Do pracy w miejscach, gdzie mamy ograniczony kszta³t obrabianej powierzchni. 6,0 8,0 9,6 2,7 8,0 20,0 9,0 2,0 0,0 6,0 64,0 70,0 6,0 8,0 9,6 2,7 D³ugoœæ robocza D³ugoœæ ca³kowita 0,0 64,0 64,0 70,0 Frezy: drzewo ostro zakoñczone. Kszta³t: G Do pracy w k¹tach ostro zakoñczonych. 8,0 9,0 9,0 2,0 Frezy: p³omieñ. Kszta³t: H Do generalnych zastosowañ. 0,0 64,0 64,0 70, Rodzaj E Wykonanie Frezy: owalne. Kszta³t: E Do generalnych zastosowañ. 2 x 6,0 8,0 0,0 2,7 Frezy: krawêdziowe. 2,8 D³ugoœæ ca³kowita 0,0 60,0 40,0 67,0 Idealne do wyoblania ostrych krawêdzi Zestawy frezów NOWOŒÆ D³ugoœæ robocza 0,0,0,0 22,0 2,0 70,0 -czêœciowy zestaw frezów W zestawie: / / / / czêœciowy zestaw frezów W zestawie: / / / / / / / / / czêœciowy zestaw frezów w stojaku W zestawie: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / H L 6,0 8,0 9,6 2,7 6,0 8,0 9,6 2,7 4,0 9,0 9,0 32,0 0,0 64,0 6,0 77,0 Frezy: sto ek kulisty. Kszta³t: L Do pracy w miejscach o ciê kim dostêpie. 8,0 2,4 30,0 32,0 0,0 70,0 76,0 77,0 Frezy: sto ek ostro zakoñczony. Kszta³t: M Do pracy w miejscach o ciê kim dostêpie M 6,0 8,0 9,6 2,7 20,0 8,0 20,0 22,0 0,0 64,0 64,0 7,

2015 Maszyny do obróbki stali szlachetnej. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Maszyny do obróbki stali szlachetnej. Aktualizacja: 15.05.2015 20 Maszyny do obróbki stali szlachetnej Aktualizacja:.0.20 2 Spis treści: 04-09 INOX - PRZEGLĄD 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR 22-23 SZLIFIERKA DO SPOIN

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZĘDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZĘDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZĘDZI INOX Metabo to marka profesjonalistów. Tworzymy nasze elektronarzędzia wspólnie z Wami - naszymi Klientami. Poddajemy je

Bardziej szczegółowo

Obróbka stali nierdzewnej

Obróbka stali nierdzewnej do polerek kątowych Samoprzyczepne tarcze polerskie z wełny owczej Do polerowania na wysoki połysk Jednostka sprzedaży 85 1 6243000* 0 1 6323000* 150 1 6317000* 185 1 624929000* Szczotki talerzowe z tworzywa

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Ściernice trzpieniowe 8/69. Korundowe ściernice trzpieniowe. Walcowe, chwyt apple 6 mm, ziarno drobne

8 Narzędzia. Ściernice trzpieniowe 8/69. Korundowe ściernice trzpieniowe. Walcowe, chwyt apple 6 mm, ziarno drobne Korundowe ściernice trzpieniowe Wykonanie: Szlachetny elektrokorund różowy (AR, twardość O) względnie elektrokorund ciemnoczerwony/biały (ADW, twardość M), spoiwo ceramiczne 5 V. Do użytku uniwersalnego,

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Klocki ścierne/pilniki do szmerglowania/arkusze ścierne z rzepem 8/17. Klocki ścierne. Gumowe klocki ścierne. Pilnik do szmerglowania

8 Narzędzia. Klocki ścierne/pilniki do szmerglowania/arkusze ścierne z rzepem 8/17. Klocki ścierne. Gumowe klocki ścierne. Pilnik do szmerglowania Klocki /Pilniki do szmerglowania/arkusze z rzepem Klocki Wykonanie: Z prasowanego korka. Prostokątny, krawędzie zaokrąglone. nr długość 8165 szerokość wysokość mm mm mm 0001 125 1,63 60 35 (843) Gumowe

Bardziej szczegółowo

B&E Group Wy³¹czny Dystrybutor BÄRHAUSEN GmbH & CO. KG. ul. Sasanek 10 A 95-060 Brzeziny. www.baerhausen.pl baerhausen@baerhausen.

B&E Group Wy³¹czny Dystrybutor BÄRHAUSEN GmbH & CO. KG. ul. Sasanek 10 A 95-060 Brzeziny. www.baerhausen.pl baerhausen@baerhausen. B&E Group Wy³¹czny Dystrybutor BÄRHAUSEN GmbH & CO. G ul. Sasanek 10 A 95-060 Brzeziny Spis treœci Tel. (+48) 42-296-67-97 Fax: (+48) 42-299-24-03 www.baerhausen.pl baerhausen@baerhausen.pl Strona Opis

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 135 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ szt. szt. MN-60-210* 1,0 35 20 200 267589 MN-60-215* 1,5 40 20 200 267596 MN-60-220* 2,0 50 20 200

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu NARZĘDZIA RĘCZNE NARZĘDZIA TNĄCE I SKRAWAJĄCE Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 35 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ MN-60-20*,0 35 20 200 267589 MN-60-*,5 40 20 200 267596

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Cztery specjalne wykonania do różnych zastosowań: polerowania, odgratowywania, zagładzania spawów oraz czyszczenia

Cztery specjalne wykonania do różnych zastosowań: polerowania, odgratowywania, zagładzania spawów oraz czyszczenia Narzędzia ścierne z włókniny PNER Profesjonalne do odgratowywania i obróbki wykańczającej Nowość! ZAUFAJ NIEBIESKIM Obszerny program narzędzi do obróbki powierzchni ze stali Cztery specjalne wykonania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Y BUDOWLANE

MATERIAŁY Y BUDOWLANE MATERIAŁY Y BUDOWLANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO OBRÓBKI BKI MATERIAŁÓW W BUDOWLANYCH 1 SPIS TREŚCI SAITDISC dyski fibrowe str. 3 SAITRIS tarcze półelastyczne str. 12 SAITRON dyski półelastyczne str. 5 SAITOR

Bardziej szczegółowo

na wysoki połysk Obróbka stali szlachetnej Program 2013/2014 System obróbki stali szlachetnej Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

na wysoki połysk Obróbka stali szlachetnej Program 2013/2014 System obróbki stali szlachetnej Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu. Tylko Bosch! Obróbka stali szlachetnej na wysoki połysk Program 2013/2014 System obróbki stali szlachetnej Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu. www.bosch-professional.pl 10 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze.

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze. BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA Frezowanie betonu, jastrychu, r usuwanie różnych warstw nawie Frezowanie betonu i jastrychu n Zintegrowany frez krawędziowy na wszystkich rodzajach nawierz frezami pozwala uzyskać

Bardziej szczegółowo

POLEROWANIE/SZLIFOWANIE POLEROWANIE

POLEROWANIE/SZLIFOWANIE POLEROWANIE POLEROWANIE/SZLIFOWANIE 71 POLEROWANIE 72 Model Strona Max. średnica tarczy Prędkości obrotowe 106 120 mm Ø 19 mm 1,300 W 1,300-3,050 min -1 Szlifierka ESM 1310 106 125 mm M 14 męski 1,400 W 800-3,100

Bardziej szczegółowo

Aluminium. Stal. nr zam j. op. ziarnistość Aluminium. Stal. ziarnistość Aluminium. Stal

Aluminium. Stal. nr zam j. op. ziarnistość Aluminium. Stal. ziarnistość Aluminium. Stal Tarcze ścierająca lamelowe Tarcze ścierająca lamelowe, korund cyrkonowy SMT 615 (ZA). Agresywne wykonanie połączone trwale z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym sklepionym pod kąten 12. Nie zawiera związków

Bardziej szczegółowo

KATALOG 18 SZCZOTKI DRUCIANE

KATALOG 18 SZCZOTKI DRUCIANE KATALOG 18 SZCZOTKI DRUCIANE Informacje dotyczące szczotek 126 Opis oznaczeń 126 Rodzaje drutu 126 Piktogramy maszyn 127 Specyfikacja 127 Zastosowanie 127 Szlifierki kątowe 129 3.1 130 SHIELD z osłoną

Bardziej szczegółowo

maksymalna wydajność

maksymalna wydajność maksymalna wydajność Do produkcji tarcz do cięcia, szlifowania metalu i kamienia używa się z mieszanki kilkunastu składników. Główne to ziarno, czyli elektrokorund lub węglik krzemu (SiC). Kolejne to żywice

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Maszyna do cięcia rur

Maszyna do cięcia rur Maszyna do cięcia rur REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superszybka. Cięcie prostopadłe, bez wiórów i gratu zewnętrznego. Na sucho. 1 Niemiecka jakość 12 3 6 4 9 13 2 14

Bardziej szczegółowo

PANO DE MICROFIBRA more than polishing more than polishing

PANO DE MICROFIBRA more than polishing more than polishing more than polishing T11 PASTA POLERSKA USUWA DEFEKTY PO PAPIERZE P1200 MOŻE PRACOWAĆ NA KAŻDYM RODZAJU POWIERZCHNI MOŻE PRACOWAĆ NA ŚWIEŻYM, SPOLIMERYZOWANYM LAKIERZE MOŻNA PRACOWAĆ RĘCZNIE I MASZYNOWO

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

Niezwykle spokojna praca

Niezwykle spokojna praca Zawsze idealnie dobrane Bosch Compact Generation Niezwykle spokojna praca niewiarygodnie wysoka moc. Nowe, kompaktowe szlifierki mimośrodowe firmy Bosch. New Compact Generation NOWOŚĆ! Nowa generacja szlifierek

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne NT 70/2 Me Tc

Uniwersalne NT 70/2 Me Tc Uniwersalne NT 70/2 Me Tc Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Może bez trudu pracować z zestawami bardzo długich węży przeznaczonych np. do odkurzania autobusów. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do użycia MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA. 80m/s maks. obr/m 100mm mm mm mm mm 8600

Przygotowanie do użycia MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA. 80m/s maks. obr/m 100mm mm mm mm mm 8600 Przygotowanie do użycia należy stosować jedynie z odpowiednio dobraną pod względem wielkości podkładką. Nie należy używać innych krążków fibrowych jako podkładek. Średnica krążka musi być przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Elektrokorund Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno poliestrowe

Elektrokorund Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno bawełniane. Elektrokorund cyrkonowy Płótno poliestrowe Pasy bezkońcowe z płótna ściernego maszynowe szlifowanie zgrubne i wykańczające podłóg drewnianych z drewna twardego i miękkiego pasy z nasypem elektrokorundu mają uniwersalne zastosowanie pasy z nasypem

Bardziej szczegółowo

W glik spiekany. Aluminium. Stal

W glik spiekany. Aluminium. Stal Osełki Osełki z elektrokorundu szlachetnego o spoiwie ceramicznym znajdują zastosowanie w produkcji form i narzędzi, powszechne w budowie maszyn i przyrządów do szlifowania narzędzi lub usuwania zadziorów,

Bardziej szczegółowo

90 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Szlifierki kątowe i obróbka metalu

90 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Szlifierki kątowe i obróbka metalu 90 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej i obróbka metalu Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej 91 Przepis na sukces Większa wytrzymałość, bardziej komfortowa obsługa Duże i małe

Bardziej szczegółowo

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE/WKRĘCANIE/ DŁUTOWANIE 7 8 Model Strona Max. wiercone Ø Prędkości obrotowe WIERTARKI RĘCZNE 14 B 18 1,150 W 0-450 min 28 mm -1 EHB 16/1.4 S R/L 20 mm 14 ⅝" x 16

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

EJOFAST system. nowe rozwiązanie do bezwiórowego szycia wzdłużnego blach o profilu trapezowym

EJOFAST system. nowe rozwiązanie do bezwiórowego szycia wzdłużnego blach o profilu trapezowym nowe rozwiązanie do bezwiórowego szycia wzdłużnego blach o profilu trapezowym EJOFAST wkręty do szycia wzdłużnego blach Nowe rozwiązanie EJOT w postaci wkrętów JF3 i JF2 jest przeznaczone do szycia wzdłużnego

Bardziej szczegółowo

Technika szlifierska i technika cięcia

Technika szlifierska i technika cięcia Tarcza do cięcia blach cienkich INOX ekstremalnie długa trwałość narzędzia bardzo dobra moc skrawania na jednostkę czasu niskie zużycie materiału dzięki ekstremalnie małej szerokości cięcia zredukowane

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE RUCHU ŚCIĄGACZE

UTRZYMANIE RUCHU ŚCIĄGACZE UTRZYMANIE RUCHU ŚCIĄGACZE...204 KONSERWACJA...208 NARZĘDZIA DO RUR...2 ŚCIĄGACZE 203 UTRZYMANIE RUCHU - ŚCIĄGACZE KONSERWACJA ZESTAW WIELONARZĘDZIOWY - Dla mobilnych serwisów. - 24 elementy. - Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do cięcia rur

Maszyna do cięcia rur Maszyna do cięcia rur REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Superszybka. Cięcie prostopadłe, bez wiórów i gratu zewnętrznego. Na sucho. Niemiecka jakość 1 12 3 6 4 9 13 2 14

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: CTM/BZ/ZZ/75/15, którego przedmiotem jest dostawa narzędzi i elementów

Bardziej szczegółowo

127,29 127,29 91, / R /14 125, /14. Pakowane po 100 sztuk 935,98 935,98 935,98 935, , R /14

127,29 127,29 91, / R /14 125, /14. Pakowane po 100 sztuk 935,98 935,98 935,98 935, , R /14 Brzeszczoty bagnetowe Brzeszczoty bagnetowe 3840 Brzeszczot bagnetowy do palet. Podziałka: TPI = zębów na cal. mm-podziałka 220-24 5,07 00 N 3840-220-24 3845 Brzeszczot bagnetowy do karoserii. mm-podziałka

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

Krążek - WPF420. Obróbka drewna / Krążki i formatki. Wymiary: Standardowe średnice: 100, 115, 125, 150, 180mm lub dowolny wymiar na zamówienie.

Krążek - WPF420. Obróbka drewna / Krążki i formatki. Wymiary: Standardowe średnice: 100, 115, 125, 150, 180mm lub dowolny wymiar na zamówienie. Krążek - WPF420 K-WPF420 Stosowany przy szlifowaniu twardych gatunków drewna litego, fornirów, płyt wiórowych itp. Polecany głównie do obróbki zgrubnej. Wysokowydajny nasyp ze szlachetnego elektrokorundu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW MATCORUND

KATALOG PRODUKTÓW MATCORUND KATALOG PRODUKTÓW MATCORUND Ściernice płaskie typ T1 Ściernice ceramiczne płaskie T1 Ściernice o spoiwie ceramicznym typ T1 przeznaczone do precyzyjnego szlifowania materiałów i ostrzenia narzędzi: - szlifowania

Bardziej szczegółowo

Moc. i pełna kontrola

Moc. i pełna kontrola Moc i pełna kontrola Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz szlifierki kątowe PWS 700-115, PWS 750-115 i PWS 850-125. Są wytrzymałe, wydajne i niezwykle poręczne dzięki nowej, kompaktowej konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach.

Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach. Różne materiały. Idealny efekt. Precyzyjne cięcia w wielu różnych materiałach. Make it your home. Mieszkaj tak, jak lubisz nowa pilarka tarczowa PKS 16 Multi. Wszechstronna pilarka tarczowa w wersji mini

Bardziej szczegółowo

Precyzja każdego dnia.

Precyzja każdego dnia. METAL Precyzja każdego dnia. Wydajne wiertarki FEIN o najwyższej dokładności ruchu obrotowego. Dokładność wiercenia na najwyższym poziomie: w wersji sieciowej i akumulatorowej. Ponad 115 lat temu firma

Bardziej szczegółowo

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa Wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 Nowa wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 z innowacyjną funkcją Bosch Kickback Control i 2- biegową przekładnią dla majsterkowiczów, którzy stawiają wysokie wymagania,

Bardziej szczegółowo

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29 SPIS TREŚCI B Blachowkrêty 17101-17801............................................................................................ 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szlifierka kątowa do tarcz szlifierskich 125 mm. Możliwość zamontowania tarcz fibrowych. 3299,00 pln netto

Szlifierka kątowa do tarcz szlifierskich 125 mm. Możliwość zamontowania tarcz fibrowych. 3299,00 pln netto FA - 5E - 13VF Szlifierka kątowa do tarcz szlifierskich 125 mm. Możliwość zamontowania tarcz fibrowych. Japońska jakość od 1943 FA - 7E - 8VF 3299,00 Szlifierki kątowe Fuji zarówno, jak i inne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości materiały ścierne. VSM Tarcze fibrowe. Akcesoria. Produkty. Zastosowanie

Wysokiej jakości materiały ścierne. VSM Tarcze fibrowe. Akcesoria. Produkty. Zastosowanie Wysokiej jakości materiały ścierne Zastosowanie Produkty Akcesoria VSM Tarcze fibrowe Odkryj możliwości tarcz fibrowych VSM Przykładowe zastosowania: Oczyszczanie odlewów, prace odgratowujące Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Szlifierki do obróbki metali

Szlifierki do obróbki metali DSA 150 Vario DSA 200 Vario BTS 150 Napęd Vario DSA 150 Vario DSA 200 Vario BTS 150 Tarcza szlifierska 150 x 18,75 mm 200 x 18,75 mm Wymiary taśmy 675 x 50 mm Częst.obracania tazrczy szlif., bezstopniowa

Bardziej szczegółowo

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje Kapturki i opaski ścierne POICAP Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału Nowość! Innowacje ic-coo oraz CO-COO ZAUFAJ NIEBIEKIM Wyjątkowy, szeroki program produktów Bardzo duża ilość usuwanego

Bardziej szczegółowo

Tarcze do szlifowania Kronenflex Wskazówki dot. zastosowania

Tarcze do szlifowania Kronenflex Wskazówki dot. zastosowania Tarcze do szlifowania Kronenflex Wskazówki dot. zastosowania Tarcze do szlifowania Kronenflex charakteryzują się długotrwałą, wysoką agresywnością oraz maksymalną wydajnością szlifowania. Utrzymanie optymalnej

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

Szlifierki kątowe Polerki kątowe

Szlifierki kątowe Polerki kątowe SYSTEM M+: DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA URZĄDZENIA I OSPRZĘTU GWARANTUJĄCA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ Optymalne łączenie i integracja urządzeń oraz osprzętu rozpoczyna się w Metabo już na etapie projektowania. Korzyść

Bardziej szczegółowo

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa

AdvancedImpact 900. Główne właściwości produktu. Pozostałe zalety produktu. Wiertarka udarowa. Do produktu. Robert Bosch GmbH. Nowa wiertarka udarowa Wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 Nowa wiertarka udarowa AdvancedImpact 900 z innowacyjną funkcją Bosch Kickback Control i 2- biegową przekładnią dla majsterkowiczów, którzy stawiają wysokie wymagania,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE Innowacja jest naszą misją! 1 2 STRONA 3 4 KLUCZ KĄTOWY AKUMULATOROWY 512 AKUMULATOROWY WKRĘTAK UDAROWY 512-513 WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 513 SZLIFIERKA AKUMULATOROWA 513-514 AKUMULATOROWA

Bardziej szczegółowo

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L.

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. PRACE WYKOŃCZENIOWE Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. Dwa kompaktowe odkurzacze o bardzo wysokiej sile ssania. Wszędzie z Tobą zawsze wszystko pod ręką. Dopracowane do najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

zakład wytwarzania artykułów ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre szczotki techniczne

zakład wytwarzania artykułów ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre szczotki techniczne zakład wytwarzania artykułów ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre szczotki techniczne wprowadzenie Szczotki techniczne są narzędziami stosowanymi obok ściernic jako ich uzupełnienie w procesie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt.

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt. SZLIFOWANIE WNĘTRZ ELEKTRONARZĘDZIA SZLIFIERKA FLEXA DWS2300L Moc wejściowa: 710 W Stopniowa regulacja obrotów Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000-1700obr./min Średn.

Bardziej szczegółowo

Tarcze fibrowe COMBICLICK z opatentowanym systemem chłodzącym i szybkomocującym

Tarcze fibrowe COMBICLICK z opatentowanym systemem chłodzącym i szybkomocującym z opatentowanym systemem chłodzącym i szybkomocującym COOL QUICK COMBICLICK Znaczne mniejsze termiczne obciążenie narzędzia i przedmiotu obrabianego Łatwe i wygodne prowadzenie narzędzia Wysoka agresywność

Bardziej szczegółowo

NT 70/3. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurz- Ergonomiczny uchwyt acza. NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

NT 70/3. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurz- Ergonomiczny uchwyt acza. NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie. NT 70/3 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z trzema turbinami. 1 Możliwość

Bardziej szczegółowo

pag_30.indd 12 08.04.13 14:29

pag_30.indd 12 08.04.13 14:29 CIĘCIE I PRASOWANIE pag_30.indd 12 08.04.13 14:29 4 MECHANICZNE NARZĘDZIA TNĄCE Nożyczki dla elektryków Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe Precyzyjny i wytrzymały zawias Ostrze Nożyczki z etui 1601 3 proste

Bardziej szczegółowo

METAL. Jakość nie rodzi się z dnia na dzień. Wyróżnia nas 115 lat doświadczenia. Wiertarki FEIN BOP - bezkompromisowa wydajność i jakość.

METAL. Jakość nie rodzi się z dnia na dzień. Wyróżnia nas 115 lat doświadczenia. Wiertarki FEIN BOP - bezkompromisowa wydajność i jakość. METAL Jakość nie rodzi się z dnia na dzień. Wyróżnia nas 115 lat doświadczenia. Wiertarki FEIN BOP - bezkompromisowa wydajność i jakość. Na zaufanie trzeba zapracować. Udaje nam się to już od 1895 roku.

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM OBRÓBKA SKRAWANIEM 1/4 1/35 Wiertło od strony 1/5 od strony 1/6 od strony 1/10 1/37 1/51 Pogłębiacz od strony 1/38 od strony 1/39 od strony 1/39 1/52 1/53 Rozwiertaki od strony 1/52 od strony 1/52 od strony

Bardziej szczegółowo

Katalog 2011. Uzupełnienie oferty. Techniki Szlifowania

Katalog 2011. Uzupełnienie oferty. Techniki Szlifowania Katalog 2011 Uzupełnienie oferty Techniki Szlifowania Spis treści Informacje ogólne Zestawienie produktów 3 Rolki Rolki 4-8 Pasy bezkońcowe Pasy bezkońcowe wąskie i do elektronarzędzi 9-11 Pasy bezkońcowe

Bardziej szczegółowo

Płaszczowy termometr oporowy wg DIN EN

Płaszczowy termometr oporowy wg DIN EN Płaszczowy termometr oporowy wg DIN EN 60 751 n dla temperatur -50 (-200)...+600 C n elastyczny przewód płaszczowy z odporny na wstrz sy wkładem pomiarowym n jako pojedy czy lub podwójny termometr oporowy

Bardziej szczegółowo

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/2 Me. Zintegrowany wąż spustowy. odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/2 Me Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. 1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie

Bardziej szczegółowo

Aluminium. Stal. wygięta 13300 10 0125 125 x 6 1,75. wygięta 12200 10 0180 180 x 6 2,83. wygięta 8500 10 0181 180 x 8 3,24. Aluminium.

Aluminium. Stal. wygięta 13300 10 0125 125 x 6 1,75. wygięta 12200 10 0180 180 x 6 2,83. wygięta 8500 10 0181 180 x 8 3,24. Aluminium. Tarcze Linie produktów PFERD Tarcze PFERD oferuje Państwu do różnorodnych zadań związanych ze szlifowaniem i przecinaniem trzy linie produktów w zakresie tarcz zdzierających i przecinających. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA AKCJA ŒWI TECZNA WIERTARKA UDAROWA SBE 550 298 CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: 600 536 500 298 Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Tarcze ścierne fibrowe 8/24. Tarcza ścierna fibrowa, korund, do obróbki stali szlachetnej i aluminium

8 Narzędzia. Tarcze ścierne fibrowe 8/24. Tarcza ścierna fibrowa, korund, do obróbki stali szlachetnej i aluminium Tarcze fibrowe Tarcza ścierna fibrowa, korund, do obróbki stali szlachetnej i aluminium KF808 Wykonanie: Korund nasypowy (A) spojony żywicą syntetyczną na mocnym i odpornym na rozdarcie podkładzie z fibry

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Tarcze do cięcia 8/ j. op. otwór chwytu j. op. wykonanie maks. prędkość obrotowa

8 Narzędzia. Tarcze do cięcia 8/ j. op. otwór chwytu j. op. wykonanie maks. prędkość obrotowa Linia produktów tarczy do cięcia FORMAT Produkt wysokiej jakości, bardzo trwały i o bardzo dobrej wydajności obróbki, zoptymalizowany do stosowania w przemyśle i rzemiośle. PFERD Linia uniwersalna PS-FORTE

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Linde. Materiały ścierne. Materiały ścierne

Katalog produktów Linde. Materiały ścierne. Materiały ścierne Katalog produktów Linde.. 115 Materiały ścierne Tarcze do cięcia stali Tarcze do cięcia stali nierdzewnej Tarcze do szlifowania stali Tarcze do szlifowania stali nierdzewnej Tarcze do cięcia aluminium

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 KAN 12 / 20 0 4 grudzieñ 2004 TECHNOOGIA SUKCESU KAN Sp. z o.o. www.kan.com.pl ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bia³ystok-Kleosin,

Bardziej szczegółowo

Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch.

Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch. Wyrzynarki i piły szablaste Informacje 487 Przejrzysta struktura: program brzeszczotów do pił szablastych firmy Bosch. Właściwy wybór brzeszczotu do piły szablastej w znaczącym stopniu decyduje o rezultacie

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący

Bardziej szczegółowo

Teraz w atrakcyjnym zestawie! Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. PRACE WYKOŃCZENIOWE

Teraz w atrakcyjnym zestawie! Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. PRACE WYKOŃCZENIOWE PRACE WYKOŃCZENIOWE Profesjonalny system do prac dekarskich i elewacyjnych. Akumulatorowa wkrętarka do metalu i nożyce akumulatorowe FEIN w zestawie. Teraz w atrakcyjnym zestawie! Dwa urządzenia, jeden

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE PIŁY DO METALU ...186 PILNIKI ...187 ...189 NOŻYCE ...190 NOŻE ...192 ...193 NOŻYCZKI. www.expert-tool.com

CIĘCIE PIŁY DO METALU ...186 PILNIKI ...187 ...189 NOŻYCE ...190 NOŻE ...192 ...193 NOŻYCZKI. www.expert-tool.com ...86 PIŁY DO METU...87 PINIKI...89 NOŻYCE DŹWIGNIOWE...90 NOŻYCE...92 NOŻE...93 BEZPIECZNY NÓŻ...93 NOŻYCZKI...93 NOŻYCE UNIWERSNE 8 PIŁY DO METU PIŁ DO METU - RĘKOJEŚĆ PISTOETOW Z JEDNYM BRZESZCZOTEM

Bardziej szczegółowo

Brzeszczoty do materiałów różnych SRB

Brzeszczoty do materiałów różnych SRB Brzeszczoty do materiałów różnych SRB Prace rozbiórkowe w różnych rodzajach materiału metalu, drewna i tworzyw sztucznych za pomocą jednego brzeszczotu Zalety Elastyczny materiał brzeszczotu - Bimetal

Bardziej szczegółowo

MODEL CP9121AR. Rozmiar wrzeciona. Średnie zużycie powietrza w l/s. System odpylania MODEL. mm obr/min W kg cal db(a) m/s2 Wysokość.

MODEL CP9121AR. Rozmiar wrzeciona. Średnie zużycie powietrza w l/s. System odpylania MODEL. mm obr/min W kg cal db(a) m/s2 Wysokość. 892,- zł 928,- zł CP749/ CP749HKM CP749 - Wrzeciono 1/2" - Metalowy korpus - Mechanizm udaru Spring haer - Maksymalny moment odkręcania 827Nm - Łatwa zmiana kierunku obrotów jedną ręka - 4 prędkości do

Bardziej szczegółowo

System oznakowania pilnik w obrotowych

System oznakowania pilnik w obrotowych PILNIKI OBROTOWE System oznakowania pilnik w obrotowych Pilniki obrotowe obrotowe ze stali szybkotnˆcej HSSG - A 12 25 M HSS = Stal szybkotnˆca, G = szlifowanie Pilniki obrotowe obrotowe z w«glik w spiekanych

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKI KĄTOWE. HX-180S2.2P 1650 W 3,3 kg Stabilizator prędkości obrotowej Boczny - sterowany wylot powietrza

SZLIFIERKI KĄTOWE. HX-180S2.2P 1650 W 3,3 kg Stabilizator prędkości obrotowej Boczny - sterowany wylot powietrza 02/2017 SZLIFIERKI KĄTOWE HX-180S2.2P 1650 W 3,3 kg Boczny - sterowany wylot powietrza AKCESORIA DODATKOWE: Złączki rotacyjne w rozmiarach 1/4; 3/8; 1/2 cala HX-230A 1900 W 4,1 kg Boczny - sterowany wylot

Bardziej szczegółowo

NT 27/1 Me. Wąż spustowy. Solidne metalowe zatrzaski. Ułatwia opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy. Solidne metalowe zatrzaski

NT 27/1 Me. Wąż spustowy. Solidne metalowe zatrzaski. Ułatwia opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy. Solidne metalowe zatrzaski NT 27/1 Me Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków. 1 2 3 4 1 Wąż spustowy

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKI KĄTOWE. HX-180S2.2P 1650 W 3,3 kg Stabilizator prędkości obrotowej Boczny - sterowany wylot powietrza

SZLIFIERKI KĄTOWE. HX-180S2.2P 1650 W 3,3 kg Stabilizator prędkości obrotowej Boczny - sterowany wylot powietrza 2016 SZLIFIERKI KĄTOWE HX-180S2.2P 1650 W 3,3 kg Stabilizator prędkości obrotowej Boczny - sterowany wylot powietrza AKCESORIA DODATKOWE: Złączki rotacyjne w rozmiarach 1/4; 3/8; 1/2 cala HX-230A 1900

Bardziej szczegółowo

Szorowarki z fotelem dla operatora B 250 R + R 100

Szorowarki z fotelem dla operatora B 250 R + R 100 Szorowarki z fotelem dla operatora B 250 R + R 100 B 250 R to wysoce wydajna szorowarka o dużej szerokości roboczej, wyjątkowo pojemnym zbiorniku i bateriach przeznaczona do utrzymania w czystości powierzchni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2

Domowe myjki wysokociśnieniowe E 140.2 E 140.2 mobilna, pionowa i bardzo ergonomiczna konstrukcja z teleskopowym regulowanym uchwytem jest łatwa do transportu i przechowywania. Specjalne uchwyty na akcesoria, system C&C do szybkiej wymiany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI

SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI ZREMB POLAND Sp. z o.o. SYSTEM WIELKOWYMIAROWY MID-Form INSTRUKCJA OBS UGI Szanowni Pañstwo ZREMB POLAND Sp. z o.o. Oferujemy Pañstwu wyroby, których stosowanie jest gwarancj¹ wysokiej jakoœci i bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2013. czyszczenie. www.schwamborn.com. mit...mit uns machen Sie Boden gut!

KATALOG 2013. czyszczenie. www.schwamborn.com. mit...mit uns machen Sie Boden gut! KATALOG 2013 KATALOG 2013 Rozwiązania na Szlifowanie Frezowanie czyszczenie zacieranie www.schwamborn.com mit...mit uns machen Sie Boden gut! DSM 250 430 530 530S 650S 800S Szlifowanie DSM 250 430 530

Bardziej szczegółowo

Tarcze ścierne do przecinania metalu 2-9 Tarcze ścierne do zdzierania metalu 10-13 Tarcze listkowe do szlifowania 14-19

Tarcze ścierne do przecinania metalu 2-9 Tarcze ścierne do zdzierania metalu 10-13 Tarcze listkowe do szlifowania 14-19 TARCZE TARCZE , TARCZE SCIERNE DO PRZECINANIA METALU TARCZE perfect express praca z wolnej rêki w y mi ar (mm) Tarcza do profili o cienkich œciankach oraz blach ze stali zwyk³ych i szlachetnych Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo