WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa"

Transkrypt

1 PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne 2013

2 DAJEMY RADÊ TAM, GDZIE INNI S BEZRADNI Nowe szlifierki k¹towe Metabo z p³ask¹ g³owic¹ 43 Rozwi¹zanie problemów w miejscach pod ma³ym k¹tem - Szybka praca w miejscach o ma³ym k¹cie do 43 dziêki wyj¹tkowo p³askiej g³owicy - Bezwysi³kowa praca podczas obróbki spawów w trudnych warunkach dziêki w¹skiemu uchwytowi Opatentowany kszta³t przek³adni: szlifierka k¹towa Metabo z p³ask¹ g³owic¹ Wiêksza produktywnoœæ: oszczêdnoœæ czasu do 66%... szybciej ni za pomoc¹ szczotki... szybciej ni szlifierk¹ prost¹... bezpieczniej ni bez os³ony

3 02-03 Idealne rozwi¹zanie do spoin pachwinowych - Oczekiwany rezultat w krótszym czasie dziêki konstrukcji dopasowanej do spoin pachwinowych - Oszczêdnoœæ kosztów: wyj¹tkowo d³uga ywotnoœæ œciernicy dziêki zastosowaniu ziarna ceramicznego i du ej liczbie listków - Wyj¹tkowo efektywne dziêki zastosowaniu wysokiej jakoœci ziarna ceramicznego Akumulatorowa szlifierka k¹towa z p³ask¹ g³owic¹ WF 18 LTX z³ brutto: 2694 z³ Nr kat Szlifierka k¹towa z p³ask¹ g³owic¹ WEF z³ brutto: 996 z³ Nr kat os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, rêkojeœæ antywibracyjna, lamelowy talerz szlifierski os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, rêkojeœæ antywibracyjna, filtr przeciwpy³owy, lamelowy talerz szlifierski, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, WF 18 LTX 125 (carcass) 985 z³ brutto: 1212 z³ Nr kat os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, rêkojeœæ antywibracyjna, filtr przeciwpy³owy, lamelowy talerz szlifierski, bez akumulatorów i ³adowarki, karton WYPOSA ENIE SPECJALISTYCZNE Lamelowy talerz szlifierski Flexiamant Super Convex CER ziarno ceramiczne Lamelowy talerz szlifierski Flexiamant Super CER, wygiête listki, ziarno ceramiczne Tarcza kompaktowa z w³ókniny VKS ZK, do precyzyjnego czyszczenia P 60 P 80 P 40 P 60 grube œrednie Wymiary 125x22,23 mm 125x22,23 mm 125x8x22,23 mm 125x8x22,23 mm 125x6x22,23 mm 125x6x22,23 mm Nr kat bez VAT 38,00 z VAT 46, ,00 46, ,00 185, ,00 185, ,00 153, ,00 153,75 Akumulator Œrednica œciernicy tarczowej Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Najmniejszy mo liwy k¹t Najmniejsza mo liwa szczelina Ciê ar (bez kabla/z akumulatorem) WEF W 125 mm /min x 110 mm 2,1 kg WF 18 LTX 125 5,2 Ah / 18 V mm /min x 110 mm 2,4 kg

4 HITY CENOWE Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic 525 z³ brutto: 646 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, uchwyt do koñcówek wkrêtakowych, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah, ³adowarka LC 40, 645 z³ brutto: 793 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, uchwyt do koñcówek wkrêtakowych, 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah, 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 3,0 Ah, ³adowarka LC 40, torba z tworzywa sztucznego Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde PowerMaxx BS Basic 10,8 V / 1,5 Ah (3,0 Ah) 14 Nm 28 Nm PowerMaxx BS Basic z 45-czêœciowym wyposa eniem do wiercenia i wkrêcania 565 z³ brutto: 695 z³ Nr kat Œrednica wiercenia - stal - drewno miêkkie Ciê ar (z akumulatorem) szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, uchwyt do koñcówek wkrêtakowych, zestaw osprzêtu 45 czêœci, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah, ³adowarka LC 40, 10 mm 22 mm 0,9 kg HIT CENOWY ZALETY METABO: Wielofunkcyjny system kontroli ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy 7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

5 TWÓJ NAJLEPSZY KOMPLET NARZÊDZI Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym PowerMaxx ASE (carcass) 374 z³ brutto: 460 z³ Nr kat bez brzeszczotów, akumulatorów i ³adowarki, karton Szerokie spektrum zastosowañ dziêki wyj¹tkowemu mocowaniu Quick do wyrzynarek z brzeszczotem szablastym i zwyk³ym Beznarzêdziowa regulacja zderzaka g³êbokoœci pozwala na optymalne wykorzystanie ca³ego brzeszczotu i ró norodne zastosowanie, np. do ciêæ wg³êbnych Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic (carcass) 315 z³ brutto: 387 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy 7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Akumulatorowe radio budowlane RC Wild Cat (carcass) 310 z³ brutto: 381 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton, kabel przy³¹czeniowy AUX, kabel sieciowy Bryzgoszczelne, pyùoszczelne, odporne na uderzenia Zasilanie wszystkimi akumulatorami Li- Ion 10,8 V firmy Metabo lub z sieci Funkcja ùadowania wszystkich akumulatorów Li-Power 10,8 V; Czas pracy na 1 akumulatorze: do 8 godzin Tuner cyfrowy DSP, podœwietlany wyúwietlacz LCD, automatyczn e wyszukiwanie i pamiêæ 20 stacji Pistolet akumulatorowy do nak³adania klejów i past PowerMaxx KP(carcass) 979 z³ brutto: 1204 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Du a si³a wyciskania odpowiednia do wszystkich, tak e szczególnie gêstych materia³ów Prêdkoœæ posuwu na biegu ja³owym 3-10 mm/s Bez kapania dziêki automatycznemu cofaniu siê zêbatek Szybka i ³atwa wymiana tub Metalowa przek³adnia zapewnia wysok¹ ywotnoœæ Akumulatorowy zakrêtak udarowy PowerImpact SSD (carcass) 339 z³ brutto: 417 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Moment obrotowy 105 Nm Czêstotliwoœæ udaru /min Dioda LED ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE ZALECANY OSPRZÊT Akumulator 10,8 V / 1,5 Ah Li-Power Akumulator 10,8 V / 4,0 Ah Li-Power Nr kat bez VAT 155,00 z VAT 190, ,00 418,20 Torba ma³a 75 z³ brutto: 92 z³ Nr kat

6 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 Li 655 z³ brutto: 806 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah, ³adowarka SC 60, Wielofunkcyjny system kontroli ESCP Elektronika V (Vario) 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie Ciê ar (z akumulatorem) BS 14.4 Li z 65-czêœciowym osprzêtem do wiercenia i wkrêcania 799 z³ brutto: 983 z³ Nr kat dodatkowo 65-czêœciowy zestaw osprzêtu BS 14.4 Li 14,4 V / 1,5 Ah 20 Nm 40 Nm 10 / 25 mm 1,35 kg Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT 1330 z³ brutto: 1636 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, 4-biegunowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym Elektronika V (Vario) Wielofunkcyjny system kontroli ESCP 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 Li 948 z³ brutto: 1166 z³ Nr kat Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 12 NiCd 425 z³ brutto: 523 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 3,0 Ah, ³adowarka SC 60, Wielofunkcyjny system kontroli ESCP Elektronika V (Vario) 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie Ciê ar (z akumulatorem) Elektronika V (Vario) Maks. moment obrotowy: przy wkrêcaniu twardym 32 Nm; przy wkrêcaniu miêkkim 16 Nm Œrednica wiercenia: stal 10 mm; drewno miêkkie 20 mm Dioda LED BS 18 Li 18 V / 3,0 Ah 24 Nm 48 Nm 10 / 25 mm 1,50 kg 2 akumulatory Ni-Cd 12 V / 1,7 Ah, ³adowarka SC 60, Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 LT Compact 898 z³ brutto: 1105 z³ Nr kat biegunowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym Dioda LED szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah, ³adowarka ASC 30, BS 18 LT BS 14.4 LT Compact Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora 18 V / 4,0 Ah Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora 14,4 V / 1,5 Ah Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde 34 Nm 60 Nm Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde 27 Nm 50 Nm Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie 13 / 38 mm Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie 13 / 35 mm Ciê ar (z akumulatorem) 1,80 kg Ciê ar (z akumulatorem) 1,50 kg 3 lata gwarancji na akumulator ZERO kosztów serwisowych 3 lata Jako jedyny producent elektronarzêdzi Program: ZERO kosztów serwisowych udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe rok gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion GWARANCJI Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. NA AKUMULATOR FULL SERVICE - bez ograniczenia cykli ³adowania!

7 06-07 zestaw dla ciebie! 1 Carcass (bez akumulatora i ³adowarki) 615 z³ cena brutto 756,45 z³ 670 z³ cena brutto 824,10 z³ 722 z³ cena brutto 888,06 z³ 780 z³ cena brutto 959,40 z³ 870 z³ 958 z³ cena brutto 1070,10 z³ cena brutto 1178,34 z³ 998 z³ cena brutto 1227,54 z³ Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LT Nr kat Wyrzynarka STA 18 LTX Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LT Quick Nr kat Zakrêtak udarowy SSD 18 LT Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX Impuls Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX Quick Nr kat Szlifierka prosta GA 18 LTX Nr kat M³otowiertarka BHA 18 LTX Nr kat z³ cena brutto 1328,40 z³ Wwiertarka udarowa SB 18 LT Nr kat Zakrêtak udarowy SSW 18 LT Nr kat Szlifierka k¹towa W 18 LTX 125 Nr kat Wiertarko-wkrêtarka SB 18 LTX Impuls Nr kat Wyrzynarka STA 18 LTX 140 Nr kat Szlifierka k¹towa W 18 LTX 125 Inox Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX BL Quick Nr kat Reflektor budowlany BSA LED Nr kat Pilarka tarczowa KSA 18 LTX Nr kat Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym ASE 18 LTX Nr kat z³ cena brutto 1338,24 z³ Zestawy akumulatorów 1424 z³ cena brutto 1751,52 z³ Nowa oferta: Zestaw dla Ciebie to nieograniczona mo liwoœæ doboru urz¹dzeñ akumulatorowych w klasie 18 V. Wszystkie elementy maj¹ promocyjne ceny! Zestaw 4,0 Ah: 3 x akumulator 4,0 Ah, 1 x ³adowarka ASC 30 Nr kat Zestaw 5,2 Ah: 3 x akumulator 5,2 Ah, 1 x ³adowarka ASC 30 Nr kat Potrzebna tylko jedna maszyna bez akumulatora i ³adowarki? A mo e sam akumulator bez ³adowarki? Czy wy³¹cznie walizka MetaLoc? Nie ma sprawy! Dziêki ofercie Zestaw dla Ciebie wszystko jest mo liwe. To pe³na swoboda wyboru dla ka dego. 3 Walizki MetaLoc i torby Odpowiednio do potrzeb: ka dy mo e teraz stworzyæ swój w³asny, indywidualny zestaw urz¹dzeñ akumulatorowych Metabo! Metaloc IV (pusta) 176 z³. brutto: 216,48 z³ Nr kat Metaloc III (pusta) 151 z³. brutto: 185,73 z³ Nr kat Metaloc II (pusta) 125 z³. brutto: 153,75 z³ Nr kat Metaloc II (z wk³adem piankowym) 198 z³. brutto: 243,54 z³ Nr kat Wystarczy tylko: Dobraæ urz¹dzenia (carcass) Dobraæ akumulatory Dobraæ MetaLoc / torbê P³acisz tylko za to, czego rzeczywiœcie potrzebujesz! Torba du a 140 z³ brutto: 172,20 z³ Nr kat Torba ma³a 75 z³ brutto: 92,25 z³ Nr kat Wszystkie urz¹dzenia* i zestawy akumulatorów dostarczane s¹ z odpowiednim wk³adem do MetaLoc! * Wyj¹tek: akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym, akumulatorowe radio budowlane, akumulatorowy reflektor budowlany

8 OPTYMALNA SI A: MOCNE I KOMPAKTOWE Kompaktowe i lekkie Najmniejsze w swojej klasie - komfortowa praca Najl ejsze w swojej klasie (1,8 kg) - niewielki wysi³ek podczas pracy Konkurent A Konkurent B Mocne i wytrzyma³e Moment obrotowy wy szy o 30% (55 Nm / 110 Nm)* - najwy szy w tej klasie Obci¹ alnoœæ wiêksza o 30%* - d³u sza praca w zakresach granicznych Prêdkoœæ obrotowa wy sza o 20%* - szybkie wkrêcanie dziêki wyj¹tkowo mocnemu 4-biegunowemu silnikowi Metabo, skonstruowanemu w oparciu o technologiê Ultra-M Potrójna si³a wkrêcania dziêki zastosowaniu przystawki Power X3 maks. wkrêty 14 x 800 mm (Tylko w kombinacji z modelami Quick) * W porównaniu z wczeœniejszym urz¹dzeniem ZALECANY OSPRZÊT Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania, do wiertarko-wkrêtarek serii L, LT, LTX Nr kat bez VAT 264,00 z VAT 324,72 Wysokiej jakoœci diamentowe koñcówki wkrêtakowe zapobiegaj¹ zeœlizgiwaniu siê koñcówek i przenosz¹ optymalny moment obrotowy Bit-Box Diamant Pozidriv (7 czêœci) - kaseta z tworzywa sztucznego, sk³ad zestawu: bity Pozidriv 2 x wielkoœæ 1, 3 x wielkoœæ 2, 1 x wielkoœæ 3 (Diamant). Uchwyt do bitów Rapid in/ easy out Bit-Box Diamant Universal (7 czêœci) - po 1 bicie do wkrêtów z rowkiem 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm; po 1 bicie Phillips rozm. 1, 2; po 1 bicie Pozidriv rozm 1, 2. Uchwyt do bitów Rapid in/ easy out ,00 140, ,00 142,68 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

9 08-09 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX-X3 Quick 1890 z³ brutto: 2325 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick 1730 z³ brutto: 2128 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC V, 2340 z³ brutto: 2878 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, przystawka PowerX3 z d³ug¹ rêkojeœci¹ pomocnicz¹, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, BS 18 LTX Quick (carcass) 870 z³ brutto: 1070 z³ Nr kat BS 18 LTX Impuls (carcass) 780 z³ brutto: 959 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, bez akumulatorów i ³adowarki, karton szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus z tulej¹ metalow¹, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, bez akumulatorów i ³adowarki, karton Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu: miêkkim / twardym BS 18 LTX Quick BS 18 LTX Impuls 55 Nm / 110 Nm BS 18 LTX-X3 Quick 55 Nm / 110 Nm Moment impulsowy 60 Nm 60 Nm ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu z przystawk¹ Power X3 Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Œrednica wiercenia stal / drewno Ciê ar (z akumulatorem) - z uchwytem szybkomocuj¹cym Quick - bez uchwytu szybkomocuj¹cego Quick / /min 13 mm / 65 mm 2,0 kg 1,8 kg 165 Nm / /min 13 mm / 65 mm 2,0 kg 1,8 kg

10 NIEZWYK A SZYBKOŒÆ, SI A I PRECYZJA Szybkie i mocne obrotów Wysoki moment obrotowy 44 Nm / 90 Nm - dziêki innowacyjnemu, mocnemu bezszczotkowemu silnikowi Metabo, skonstruowanemu w oparciu o technologiê Ultra-M; efektywny postêp pracy przy wierceniu i wkrêcaniu wkrêtów maks. do 10 x 400 mm W po³¹czeniu z przystawk¹ Power X3 - potrójna si³a wkrêcania maks. rozmiar wkrêtów 12 x 600 mm System Metabo Quick - wymiana uchwytu bez u ycia narzêdzi Kompaktowe i lekkie Najmniejsze w swojej klasie - komfortowa praca Najl ejsze w swojej klasie (1,7 kg) Najwy szy stosunek mocy do masy Konkurent A Konkurent B Wyj¹tkowa precyzja Innowacyjne regulowane sprzêg³o momentu obrotowego Metabo - precyzyjne wkrêcanie nawet najmniejszych wkrêtów w miêkkie drewno Metabo Impuls - mo liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹ u³atwia precyzyjne wykrêcanie zapieczonych wkrêtów i precyzyjne nawiercanie otworów w twardych materia³ach ZALECANY OSPRZÊT Wiert³o do drewna z chwytem szeœciok¹tnym Nr kat. bez VAT z VAT 6,0 x 90 mm 8,0 x 90 mm ,30 15,30 16,10 16,80 17,50 18,20 18,80 18,82 18,82 19,80 20,66 21,53 22,39 23,12 10,0 x 100 mm Komplet wierte³ do drewna CV chwyt szeœciok¹tny, 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) ,00 105,78 Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania, do wiertarko-wkrêtarek serii L, LT, LTX ,00 324,72 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

11 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick 2050 z³ brutto: 2522 z³ Nr kat Inteligentne silniki bezszczotkowe dziêki technologii Ultra-M Bezszczotkowe silniki Metabo skonstruowane w oparciu o technologiê Ultra-M umo liwiaj¹ optymalne wykorzystanie energii. Wiêksza precyzja w kombinacji z inteligentnym sprzêg³em momentu obrotowego: wkrêty od œr. 3 mm mo na wkrêcaæ jednop³aszczyznowo, zawsze z t¹ sam¹ precyzj¹. Przy ustawieniu momentu obrotowego w zakresie 1-4 nastêpuje automatyczne optymalne dopasowanie si³y i prêdkoœci obrotowej. Szczególnie precyzyjne w przypadku ma³ych wkrêtów. szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, BS 18 LTX BL Quick 1890 z³ brutto: 2325 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC V, BS 18 LTX BL Quick (carcass) 1080 z³ brutto: 1328 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, bez akumulatorów i ³adowarki, karton Wzrost wydajnoœci dziêki mo liwoœci odzysku energii - energia wytworzona przez silnik podczas koñczenia pracy jest automatycznie odprowadzana do akumulatora. Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu: - miêkkim - twardym Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Œrednica wiercenia - stal - drewno Ciê ar (z akumulatorem) - z uchwytem wiertarskim - bez uchwytu szybkomocuj¹cego Quick BS 18 LTX BL Quick 44 Nm 90 Nm / /min 13 mm 50 mm 1,9 kg 1,7 kg ZALECANY Nr kat. OSPRZÊT bez VAT Wiert³o do metalu HSS-G, z chwytem szeœciok¹tnym z VAT ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE Komplet wierte³ do metalu HSS-G chwyt szeœciok¹tny, 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) ,30 15,30 16,10 16,80 17,50 18,20 18,82 18,82 19,80 20,66 21,53 22, ,00 105,78

12 MOBILNOŒÆ I WYDAJNOŒÆ Trwa³y i wytrzyma³y Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego oraz zoptymalizowany przep³yw powietrza zapewniaj¹ lepsze ch³odzenie Du a moc Nawet 60% wiêcej otworów od konkurencji Kombim³otek KHA 36 LTX pozwala wywierciæ znacznie wiêcej otworów pod ko³ki ni porównywalne narzêdzia konkurencji 55 Konkurent A 47 Konkurent B 50 Konkurent C 69 Konkurent D 61 Konkurent E 80 Metabo KHA 36 LTX Niski poziom wibracji Jedyny w swoim rodzaju system t³umienia drgañ Metabo VibraTec (MVT) redukuj¹c wibracje podczas pracy chroni stawy u ytkownika Wiert³o 10 mm / jedno ³adowanie akumulatora Akumulatorowy kombim³otek udarowy KHA 36 LTX 3298 z³ brutto: 4057 z³ Nr kat System wymiany uchwytu wiertarskiego Metabo Quick: szybka wymiana z uchwytu wiertarskiego SDS-plus na szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu Sprzêg³o przeci¹ eniowe ogranicza nag³y wsteczny moment obrotowy Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Œrednica wiercenia: beton/ stal/ drewno miêkkie Energia pojedynczego udaru (wg EPTA) Moc udaru Uchwyt narzêdziowy Ciê ar (z akumulatorem) uchwyt do narzêdzi z chwytem SDS-plus, szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym, dodatkowa rêkojeœæ, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, 2 akumulatory Li-Ion 36 V / 4,0 Ah, szybka ³adowarka ASC 15, KHA 36 LTX 32 mm / 13 mm / 30 mm 3,1 J 226 J/s SDS-plus 4,5 kg 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

13 12-13 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa z udarem SB 18 LTX Impuls 1660 z³ brutto: 2042 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus z tulej¹ metalow¹, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC V, SB 18 LTX Impuls (carcass) 780 z³ brutto: 959 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa z udarem SB 18 LTX Quick 1950 z³ brutto: 2399 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu: - miêkkim - twardym Moment impulsowy Maksymalna liczba udarów Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Œrednica wiercenia - beton - stal - drewno Ciê ar (z akumulatorem) - z uchwytem szybkomocuj¹cym Quick - bez uchwytu szybkomocuj¹cego Quick SB 18 LTX Quick SB 18 LTX Impuls 55 Nm 110 Nm - / 60 Nm /min / /min 16 mm 13 mm 65 mm 2,1 kg 1,9 kg ZALETY METABO: 4-biegunowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym Metabo Impuls - mo liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹ u³atwia wykrêcanie zapieczonych œrub i precyzyjne nawiercanie otworów w twardych materia³ach Wielofunkcyjny system kontroli ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy ZERO kosztów serwisowych Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce znaczne obni enie wibracji na uchwycie 2-stopniowa przek³adnia planetarna Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE 14-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy

14 OSPRZÊT PROFESJONALNE AKCESORIA DLA ZAWODOWCÓW 32-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 86 z³ brutto: 106 z³ Nr kat Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany, adapter do koñcówek nasadowych (adapter do kluczy nasadowych) bity S2, L25 mm: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1x adapter, 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów 65 mm 15-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 26-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych, nasadek, przed³u ka i grzechotka PROMOTION 52 z³ brutto: 64 z³ Nr kat z³ brutto: 166 z³ Nr kat Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany bity S2, L25 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T30, 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów Bity z kolorowymi opaskami, wysokiej jakoœci grzechotka; klucze nasadowe ze stali chromowo-wanadowej bity S2, L25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5,5, SL6,5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, 6 kluczy nasadowych 1/4 : 6/7/8/10/13 mm; 1 x przed³u ka, 1 x grzechotka 56-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 71-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 139 z³ brutto: 171 z³ Nr kat z³ brutto: 204 z³ Nr kat Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany, adapter do koñcówek nasadowych (adapter do kluczy nasadowych) bity S2, L25 mm: PH1 x3, PH2 x3, PH3 x 3, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3, SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2, H3, H4, H5, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 L75 mm: PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6, T20, T25 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany + uchwyt do bitów bity S2, L25 mm: PH1 x3, PH2 x6, PH3 x 3, PZ1 x 3, PZ2 x 6, PZ3 x 3, SL4 x 3, SL6 x 3 H4 x 3, H5 x 3, H6 x 3, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3, T27 x 3, T30 x 3, T40 x 3 L75 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL6, T20, T25 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów, 1x uchwyt do bitów 8-czêœciowy zestaw wierte³ PROMOTION do kamienia 8-czêœciowy zestaw wierte³ PROMOTION do drewna 30 z³ brutto: 37 z³ Nr kat z³ brutto: 37 z³ Nr kat

15 14-15 Plus Box L / ZESTAW Elektro Plus Box L / ZESTAW Hammer 220 z³ 220 z³ brutto: 271 z³ Nr kat brutto: 271 z³ Nr kat AW Z E S TT R O ELEK Pude³ko PlusBox L (23 851), wiert³o SDS-plus pro 4 6x160x100 mm (31 825), wiert³o SDS-plus pro 4 8x160x100 mm (31 833), koronka wiertarska z gwintem wewn. M 16 68/55 mm (23 395), wiert³o prowadz¹ce 8 mm (27 019), ³¹czówka z gwintem zewn. M 16 (27 043), d³uto w¹skie SDS-plus 250/20 mm (31 420) 55-czêœciowy zestaw osprzêtowy (wiert³a do metalu, kamienia, drewna) PROMOTION w walizce AW ZEST ER M HAM Pude³ko PlusBox L (23 851), wiert³o SDS-plus pro 4 6x160x100 mm (31 825), wiert³o SDS-plus pro 4 8x160x100 mm (31 833), wiert³o SDS-plus pro 4 10x160x100 mm (31 838), d³uto p³askie szerokie SDS-plus 165x75 mm (31 449), d³uto p³askie w¹skie SDS-plus 250x20 mm (31 420), szpicak SDS-plus 250 mm (31 421), pasta SDS-plus (31 800), metrówka drewniana Metabo (38 612), UVEX: rêkawice ochronne, okulary ochronne i zatyczki do uszu 86-czêœciowy zestaw wierte³ PROMOTION do metalu, kamienia, drewna oraz bity, klucze nasadowe, wiert³a piórowe 152 z³ 155 z³ brutto: 187 z³ Nr kat brutto: 191 z³ Nr kat N OWO Œ Æ N OWO Œ Æ Bity S2, L25 mm (32 sztuki): Phillips: 0/ 1/1 /2/2 /3/3, Pozidriv: 0/ 1/1 /2/2 /3/3, Z rowkiem: 3/ 4/4 /6/6, Torx: 10/ 15/15/ 20/20/ 25/ 30, Imbus: 3/ 4/ 5/5/ 6 Bity S2, L50 mm (8 sztuk): Phillips: 1/ 2/ 3, Pozidriv: 1/ 2 /3, Torx: 15 /20 Klucze nasadowe (8 sztuki): 8 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm Ograniczniki g³êbokoœci wiercenia (4 sztuki): 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm 1x rozwiertak, 1x uchwyt do bitów, 1x klucz szeœciok¹tny

16 Multim³otek UHE 2250 Multi 848 z³ brutto: 1043 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, P³ynna regulacja obrotów Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic 4-funkcyjny: wiercenie na 1 i 2 biegu; wiercenie z udarem; podkuwanie - najbardziej funkcjonalna maszyna na rynku! Z uchwytem szybkomocuj¹cym na wiert³a walcowe UHE 2250 Multi KHE 2443 KHE W 800 W W Moment obrotowy 13 Nm 15 Nm 13 Nm Energia pojedynczego udaru (EPTA) 0-2,2 J 0-2,3 J 0-2,8 J Œrednica wiercenia: beton/ mur koronkami wiertarskimi stal/ drewno miêkkie 22 mm/ 68 mm 13 mm/ 28 mm 24 mm/ 68 mm 13 mm/ 30 mm 28 mm/ 68 mm 13 mm/ 28 mm Uchwyt narzêdziowy SDS-plus SDS-plus SDS-plus Ciê ar (bez kabla) 3,4 kg 2,5 kg 3,2 kg Kombim³otek KHE z³ brutto: 847 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S P³ynna regulacja obrotów 3-funkcyjny: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie Kombim³otek KHE z³ brutto: 1289 z³ Nr kat wymienny uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Automatyczne k³owe sprzêg³o bezpieczeñstwa Metabo S Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów 3-funkcyjny: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie KHE 2851 w zestawie ze sterowanym na podczerwieñ helikopterem Metabo Aluminiowa konstrukcja 6 baterii AA do pilota adowarka USB do helikoptera Wiêcej ofert w ulotce: SEZON NA M OTKI Z BEZP ATNYM SERWISEM! Z uchwytem szybkomocuj¹cym na wiert³a walcowe ZALECANY OSPRZÊT Nr kat. bez VAT z VAT SDS-plus P4P / 10,0x260 mm ,70 68,51

17 16-17 Kombim³otek KHE z³ brutto: 1708 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy System Metabo VibraTech (MVT) K³owe sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego 3-funkcyjny: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie NAJWYDAJNIEJSZY M OTEK W SWOJEJ KLASIE! SPRAWD NAS! Z uchwytem szybkomocuj¹cym na wiert³a walcowe Moment obrotowy Energia pojedynczego udaru (EPTA) Œrednica wiercenia: beton wiert³ami do betonu beton koronkami frezerskimi mur koronkami wiertarskimi Uchwyt narzêdziowy Ciê ar (bez kabla) KHE W 20 Nm 0-3,1 J 32 mm - 82 mm SDS-plus 3,5 kg KHE W 90 Nm 8,3 J 45 mm 65 mm 100 mm SDS-max 6,7 kg Kombim³ot KHE z³ brutto: 3801 z³ Nr kat. PL_ ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, smar, Elektronika typu VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów System Metabo VibraTech (MVT) Obudowa przek³adni z magnezowego odlewu ciœnieniowego W Quick GRATIS kat. netto 498 z³ ZALECANY OSPRZÊT Nr kat bez VAT 141,00 z VAT 173,43 KHE ,00 137,76 z zestawem d³ut Zestaw d³ut SDS-plus Promotion, 2 szt. Zestaw d³ut SDS-max Promotion, 2 szt ,30 66, ,70 94,34 SDS-max ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. Program zapewnia przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE NY, BEZP ATNY SERWIS: wymianê zu ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI rok FULL SERVICE

18 Wiertarka udarowa z elektronik¹ SBE z³ brutto: 289 z³ Nr kat z³ brutto: 342 z³ Nr kat uchwyt wiertarski zêbaty, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Moment obrotowy Maksymalna liczba udarów Œrednica wiercenia: beton / stal / drewno miêkkie Uchwyt narzêdziowy Ciê ar (bez kabla) SBE W 11 Nm /min 12 / 10 / 25 mm wiertarski zêbaty / szybkomocuj¹cy Futuro Plus 1,7 kg Wiertarka udarowa z elektronik¹ SBE 900 Impuls Wiertarka udarowa z elektronik¹ SBE z³ brutto: 1077 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, 754 z³ brutto: 927 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Elektronika VC umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych Regulacja momentu obrotowego Mo liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹ Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów SBE 900 Impuls w zestawie ze sterowanym na podczerwieñ helikopterem Metabo Aluminiowa konstrukcja 6 baterii AA do pilota adowarka USB do helikoptera ZALETY METABO: Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce znaczne obni enie wibracji na uchwycie Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u a ywotnoœæ przek³adni Liczba obrotów na biegu ja³owym Maks. moment obr. miêkki / twardy Maks. liczba udarów Œrednica wiercenia: - beton - stal - drewno miêkkie SBE 900 Impuls 900 W / /min 38 / 14 Nm /min 20 mm 13 / 8 mm 40 / 25 mm SBE W / /min 40 / 15 Nm /min 20 mm 16 / 8 mm 40 / 25 mm Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic Ciê ar (bez kabla) 2,7 kg 2,7 kg Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem ZALECANY OSPRZÊT Adapter do odsysania py³u (do wierte³ o œrednicy 4-14 mm) Nr kat bez VAT 119,00 z VAT 146,37 Trwa³y silnik Metabo Marathon

19 Wiertarka dwubiegowa z elektronik¹ BE z³ brutto: 849 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, rêkojeœæ pomocnicza Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Wiertarka dwubiegowa z elektronik¹ BE z³ brutto: 1070 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, d³uga rêkojeœæ pomocnicza Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Wiertarka dwubiegowa z elektronik¹ BE 1300-X3 Quick 1800 z³ brutto: 2214 z³ Nr kat przystawka Power X3, przystawka k¹towa Quick, d³uga rêkojeœæ pomocnicza, walizka MetaLoc Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego Preselekcja prêdkoœci obrotowej ZALETY METABO: Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce znaczne obni enie wibracji na uchwycie Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u a ywotnoœæ przek³adni Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem Trwa³y silnik Metabo Marathon Liczba obrotów na biegu ja³owym Maks. moment obr. miêkki / twardy Œrednica wiercenia: - stal - drewno miêkkie BE W / /min 30 / 13 Nm 13 / 8 mm 40 / 25 mm BE W / /min 44 / 16 Nm 16 / 8 mm 40 / 25 mm BE 1300-X3 Quick W / /min 46 / 17 / maks. 120 Nm 16 / 8 mm 40 / 25 mm Przystawka Power X3 zwiêkszaj¹c¹ 3-krotnie moment obrotowy (max. 120 Nm) Ciê ar (bez kabla) 2,6 kg 2,8 kg 2,9 kg Elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy MAG z³ brutto: 5648 z³ Nr kat. PL_ taœma zabezpieczaj¹ca, klin wypychaj¹cy, uchwyt przemys³owy Weldon 19 mm, walizka Elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy MAG z³ brutto: 8476 z³ Nr kat. PL_ taœma zabezpieczaj¹ca, klin wypychaj¹cy, klin do wybijania MT2, klucz imbusowy SW5, uchwyt przemys³owy ze sto kiem MK2 / Weldon 19 mm, walizka Elektronika typu VTC Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Obroty prawo/lewo MAG 32 i MAG 50 w zestawie z akumulatorowym radiem budowlanym RC MAG 32 MAG 50 bez akumulatorów i ³adowarki, karton, kabel przy³¹czeniowy AUX, kabel sieciowy Liczba obrotów na biegu ja³owym Moment obrotowy Max. œrednica wiercenia: frez trepanacyjny / wiert³o lite Max. g³êbokoœæ wiercenia W 450 /min 50 Nm 32 / 13 mm 50 mm W / /min 90 / 50 Nm 50 / 20 mm 50 mm Max. si³a mocowania N N

20 Szlifierka k¹towa W z³ brutto: 301 z³ Nr kat os³ona tarczy, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Szlifierka k¹towa W z³ brutto: 367 z³ Nr kat os³ona tarczy, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Szlifierka k¹towa W z³ brutto: 387 z³ Nr kat os³ona tarczy, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy W¹ska rêkojeœæ g³ówna zapewnia wygodn¹ pracê Boczne umiejscowienie w³¹cznika Samowy³¹czaj¹ce szczotki wêglowe Mocny, ywotny silnik Os³ona tarczy zabezpieczona przed niepo ¹danym obróceniem Moment obrotowy Œrednica tarczy Liczba obr. na biegu ja³owym Ciê ar (bez kabla) W 720 1,8 Nm 720 W 125 mm /min 1,6 kg W 820 1,8 Nm 820 W 125 mm /min 1,7 kg W ,0 Nm W 125 mm /min 1,7 kg Szlifierka k¹towa W 2200 Szlifierka k¹towa WX 2200 W 2200 WX z³ brutto: 609 z³ Nr kat os³ona, podk³adka ustalaj¹ca, nakrêtka, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy 555 z³ brutto: 683 z³ Nr kat os³ona, podk³adka ustalaj¹ca, nakrêtka, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Moment obrotowy Œrednica tarczy Liczba obr. na biegu ja³owym Ciê ar (bez kabla) 17,0 Nm W 230 mm /min 5,8 kg 17,0 Nm W 230 mm /min 5,8 kg Dodatkowe zalety WX 2200: Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem np. po zaniku pr¹du Ograniczenie pr¹du rozruchowego zapewnia ³agodny start szlifierki Mo liwoœæ blokady w³¹cznika do pracy ci¹g³ej ZALECANY OSPRZÊT Zestaw tarcz tn¹cych Promotion A 60-R-BF/41 125x1,0x22,23 mm 10 szt. Nr kat bez VAT 51,40 z VAT 63,22 ZALECANY OSPRZÊT Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 150x1,6x22,2 mm do stali nierdzewnej Nr kat bez VAT 6,85 z VAT 8,43 Tarcza tn¹ca Novorapid 125x1,0x22,23 mm do stali nierdzewnej ,55 5,60 Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 150x6,0x22,2 mm do stali, wykonanie: wypuk³a ,80 14,51

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA AKCJA ŒWI TECZNA WIERTARKA UDAROWA SBE 550 298 CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: 600 536 500 298 Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia

Bardziej szczegółowo

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.07.2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE ... KAPÓWKI do 31 MAJA - klasa 2009 LTX KGS 254 I Plus Wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny gwarantuje optymalne parametry cięcia i bezgłośną pracę (KGS

Bardziej szczegółowo

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2009 2010 0 kosztów serwisowch przez 12 miesięcy (pakiet obejmuje części zamienne m.in. szczotki, przekładnie, robociznę, konserwację, przeglądy

Bardziej szczegółowo

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015 2015 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 15.05.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Maksimum swobody, pełna kompatybilność: 100% Metabo. Nasza wizja optymalna niezależność użytkowników Wybór właściwego systemu akumulatorów

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.06.2017 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah Atuty Metabo ATUTY METABO 3-letnia gwarancja Metabo Na wszystkie maszyny udzielamy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2014

Katalog z cennikiem 2014 Katalog z cennikiem 2014 Aktualizacja: 01.10.2014 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - klasa 10,8 - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny

Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny JESIEŃ 2012 ELEKTRONARZĘDZIA WKRĘTAK AUTOSELECT 3,6 V AS36LN WKRĘTAK GYRO DRIVER 3,6 V BDCS36G 189zł Opatentowany wysuwany uchwyt magnetyczny 199zł P ierwszy na swiecie sterowany ruchem d loni wkretak

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: )

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: ) CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: 01.03.2013) DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹,

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

Cennik Elektronarzędzia

Cennik Elektronarzędzia Cennik 2005 Elektronarzędzia Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI Multi-młotki str.

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2015

Katalog z cennikiem 2015 Katalog z cennikiem 2015 Aktualizacja: 12.01.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2013

Aktualizacja: CENNIK 2013 Aktualizacja: 01.08.2013 CENNIK 2013 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2017 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Akumulator ROZBIÓRKA PRZYGOTOWANIE WYKOŃCZENIE KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Przygotowanie i produkcja belek oraz elementów drewnianych

Bardziej szczegółowo

CENNIK Elektronarzêdzia

CENNIK Elektronarzêdzia CENNIK 2007 Elektronarzêdzia UWAGI: Cennik obowiązuje od 26 marca 2007 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK

219,- 249,- 189,- GRATIS GRATIS. Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50. Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB. Wiertarka udarowa KR714CRESK WIOSNA 2011 Wiertarko-wkrętarka EPC12CAKA50 Wiertarko-wkrętarka EPC14CAB Akumulatory 12V / 1,2 Ah Czas ładowania 3 godz. Uchwyt szybkozaciskowy 10 mm Prędkość obrotowa 0-750/min w prawo / w lewo Moment

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA PROMOCJA DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2015 Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion 180 obr./min

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2017/18

Katalog produktów 2017/18 Katalog produktów 2017/18 DLA GRUPA DWT DWT INTERNATIONAL AG grupy Merit Link International AG NASZE Nasz profesjonalny systemie konkretnego rynku 3 INDEKS 5-23 3 5-21 6 6 7-10 7 7 7 7-8 9-10 LINIA DWT

Bardziej szczegółowo

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2 24 SYSTEM AKUMULATOROWY 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2 System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany Kompaktowa wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 230 mm, 2.400 W, AKUMULATOR 36V Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V Więcej informacji na stronach 2-3. 1 Ceny obowiązują do 16.12.2016.

Bardziej szczegółowo

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE/WKRĘCANIE/ DŁUTOWANIE 7 8 Model Strona Max. wiercone Ø Prędkości obrotowe WIERTARKI RĘCZNE 14 B 18 1,150 W 0-450 min 28 mm -1 EHB 16/1.4 S R/L 20 mm 14 ⅝" x 16

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA Lato 2012 Ceny w ulotce są cenami netto, od których nie obowiązuje dodatkowy rabat handlowy. Elektronarzędzia DEWALT dostępne w ofercie STALCO od 20.08.2012 w platformie dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )

CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja ) CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: 01.12.2011; aktualizacja 6.2012) DLACZEGO METABO? TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V 4.0Ah BL1040B 2.0Ah BL1020B 1.5Ah BL1015 Compact extreme Technology Szybkie ładowanie 22 uty czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora 1,5 Ah DC10SA

Bardziej szczegółowo

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 230 MM, 2.400 W, BEZ PRZEWODU Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36-18 LTX BL 230 Więcej informacji na stronach 2-3. PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW Ceny obowiązują

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Frezarka górnowrzecionowa... 12 Przecinarki do kamienia z laserem... 15 Generator prądu... 18 Strug ręczny... 11 Mieszadło do farb i zapraw... 13 Szlifierka oscylacyjna...

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

MŁOTY SDS-max PRZEMOC UJARZMIONA. 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl

MŁOTY SDS-max PRZEMOC UJARZMIONA. 3-letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl MŁOTY SDSmax PRZEMOC UJARZMIONA 3letnia gwarancja Metabo Rejestracja: www.metabo.com/xxl MŁOTY SDSmax WIĘCEJ MOCY, MNIEJ WYSIŁKU. Tylko najmocniejsi podołają najcięższym wyzwaniom. Obowiązuje to szczególnie

Bardziej szczegółowo

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO.

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. Do różnych zadań w tym zakresie należy zaliczyć również utwardzanie nawierzchni, układanie płytek ceramicznych,

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.05.2016 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 ELEKTRONARZĘDZIA TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA Dystrybutor MARKA DLA PROMOCJA PROFESJONALISTÓW 1/ 2015 WIER TARKO-WKRĘ TARKI AKUMULATOROWE ELEKTRONARZĘDZIA Serwis & doradztwo Priorytetem dla Serwisu Metabo jest zapewnienie, aby Twoja maszyna możliwie

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI INOX 2 INOX Spis treœci: 04-09 INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015 1/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA BS 18 Quick w komplecie z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 2,0 Ah) Nr kat. 602217500 Więcej

Bardziej szczegółowo

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe klasy L WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE LTX: NOWY STANDARD W WYŻSZEJ KLASIE Nasze kompaktowe i lekkie wiertarko-wkrętarki oraz wiertarki

Bardziej szczegółowo

www.aeg-powertools.pl OMNIPRO OMNI 300 OMNIPRO 12 V OMNI 12C 589,00 zł 679,00 zł Numer art. 4935431790 Moc Oscylacja bez obciążenia 300 W 20.000 obr/min Kąt oscylacji lewo/prawo 1,5 /1,5 Dostarczana wraz

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2015 Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V WPB 18 LTX BL 125 Quick 2090 w zestawie 2 LiHD (18

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M

NARZĘDZIA YATO WIELOFUNKCYJNE I AKCESORIA NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO QUICK RELEASE S Y S T E M S Y S T E M E N J Y C A L Y C S O NARZĘDZIA E N J Y C K N U F O L E I W I AKCESORIA YATO WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIA OSCYLACYJNE YATO Wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne są najbardziej uniwersalnymi narzędziami na rynku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 C. Opis - dodatkow e informacje o produkcie. Jednostka miary produktu. Ilość asortymentu. Łączna cena netto. Jednostkowa cena brutto

Załącznik nr 6 C. Opis - dodatkow e informacje o produkcie. Jednostka miary produktu. Ilość asortymentu. Łączna cena netto. Jednostkowa cena brutto Załącznik nr 6 C Lp. Nazwa asortymentu 1. Wiertarka udarowa Jednostka miary produktu Minimalna moc nominalna silnika 850 W, Prędkość obrotowa od 0 3000 obr. / min, betonie18/13 murze 20/15 drewnie 40/25

Bardziej szczegółowo

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BSB 18 CBL. Charakterystyka

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BSB 18 CBL. Charakterystyka 12 SYSTEM AKUMULATOROWY BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA BSB 18 CBL Nowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka AEG Kompaktowa i mocna do wszystkich zastosowań roboczych Długość jedynie 151 mm (bez

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 PL PL Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 2 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strug ręczny... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Odkurzacze uniwersalne MV 6 P Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowi ą zuje od 21 marca 2006 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześ niejszego uprzedzenia MODELE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2 Spis treści Wiertarka udarowa 1050 W 2 Szlifierka kątowa 230 mm 8 Wiertarka udarowa 800 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9 Wiertarka udarowa 600 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 125 mm 9 Wiertarka udarowa

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek

56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej. Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek 56 Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej Wiertarki udarowe, wiertarki, wkrętarki, obróbka płytek Elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej 57 Wszechstronność bez kompromisów Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2016 2w1: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW KGSV 72 Xact SYM Nr kat. 612 216 000 Więcej informacji na stronie 23/24. 2890 zł 3554,70 zł PROMOCJA MISTRZOWSKA

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE Wiertarki pistoletowe, kàtowe i proste ze standardowymi i bezkluczowymi uchwytami wiertarskimi. Wkr tarki pistoletowe i proste. 35 7802A oraz 7802AKC Wiertarki pistoletowe

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C 1. WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 2 szt. 1 Moment obrotowy (twarde) Co najmniej 60 Nm 2 Moment obrotowy (miękkie) Co najmniej 40

Bardziej szczegółowo