WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa"

Transkrypt

1 PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne 2013

2 DAJEMY RADÊ TAM, GDZIE INNI S BEZRADNI Nowe szlifierki k¹towe Metabo z p³ask¹ g³owic¹ 43 Rozwi¹zanie problemów w miejscach pod ma³ym k¹tem - Szybka praca w miejscach o ma³ym k¹cie do 43 dziêki wyj¹tkowo p³askiej g³owicy - Bezwysi³kowa praca podczas obróbki spawów w trudnych warunkach dziêki w¹skiemu uchwytowi Opatentowany kszta³t przek³adni: szlifierka k¹towa Metabo z p³ask¹ g³owic¹ Wiêksza produktywnoœæ: oszczêdnoœæ czasu do 66%... szybciej ni za pomoc¹ szczotki... szybciej ni szlifierk¹ prost¹... bezpieczniej ni bez os³ony

3 02-03 Idealne rozwi¹zanie do spoin pachwinowych - Oczekiwany rezultat w krótszym czasie dziêki konstrukcji dopasowanej do spoin pachwinowych - Oszczêdnoœæ kosztów: wyj¹tkowo d³uga ywotnoœæ œciernicy dziêki zastosowaniu ziarna ceramicznego i du ej liczbie listków - Wyj¹tkowo efektywne dziêki zastosowaniu wysokiej jakoœci ziarna ceramicznego Akumulatorowa szlifierka k¹towa z p³ask¹ g³owic¹ WF 18 LTX z³ brutto: 2694 z³ Nr kat Szlifierka k¹towa z p³ask¹ g³owic¹ WEF z³ brutto: 996 z³ Nr kat os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, rêkojeœæ antywibracyjna, lamelowy talerz szlifierski os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, rêkojeœæ antywibracyjna, filtr przeciwpy³owy, lamelowy talerz szlifierski, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, WF 18 LTX 125 (carcass) 985 z³ brutto: 1212 z³ Nr kat os³ona, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca Quick, rêkojeœæ antywibracyjna, filtr przeciwpy³owy, lamelowy talerz szlifierski, bez akumulatorów i ³adowarki, karton WYPOSA ENIE SPECJALISTYCZNE Lamelowy talerz szlifierski Flexiamant Super Convex CER ziarno ceramiczne Lamelowy talerz szlifierski Flexiamant Super CER, wygiête listki, ziarno ceramiczne Tarcza kompaktowa z w³ókniny VKS ZK, do precyzyjnego czyszczenia P 60 P 80 P 40 P 60 grube œrednie Wymiary 125x22,23 mm 125x22,23 mm 125x8x22,23 mm 125x8x22,23 mm 125x6x22,23 mm 125x6x22,23 mm Nr kat bez VAT 38,00 z VAT 46, ,00 46, ,00 185, ,00 185, ,00 153, ,00 153,75 Akumulator Œrednica œciernicy tarczowej Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Najmniejszy mo liwy k¹t Najmniejsza mo liwa szczelina Ciê ar (bez kabla/z akumulatorem) WEF W 125 mm /min x 110 mm 2,1 kg WF 18 LTX 125 5,2 Ah / 18 V mm /min x 110 mm 2,4 kg

4 HITY CENOWE Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic 525 z³ brutto: 646 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, uchwyt do koñcówek wkrêtakowych, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah, ³adowarka LC 40, 645 z³ brutto: 793 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, uchwyt do koñcówek wkrêtakowych, 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah, 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 3,0 Ah, ³adowarka LC 40, torba z tworzywa sztucznego Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde PowerMaxx BS Basic 10,8 V / 1,5 Ah (3,0 Ah) 14 Nm 28 Nm PowerMaxx BS Basic z 45-czêœciowym wyposa eniem do wiercenia i wkrêcania 565 z³ brutto: 695 z³ Nr kat Œrednica wiercenia - stal - drewno miêkkie Ciê ar (z akumulatorem) szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, uchwyt do koñcówek wkrêtakowych, zestaw osprzêtu 45 czêœci, 2 akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah, ³adowarka LC 40, 10 mm 22 mm 0,9 kg HIT CENOWY ZALETY METABO: Wielofunkcyjny system kontroli ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy 7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

5 TWÓJ NAJLEPSZY KOMPLET NARZÊDZI Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym PowerMaxx ASE (carcass) 374 z³ brutto: 460 z³ Nr kat bez brzeszczotów, akumulatorów i ³adowarki, karton Szerokie spektrum zastosowañ dziêki wyj¹tkowemu mocowaniu Quick do wyrzynarek z brzeszczotem szablastym i zwyk³ym Beznarzêdziowa regulacja zderzaka g³êbokoœci pozwala na optymalne wykorzystanie ca³ego brzeszczotu i ró norodne zastosowanie, np. do ciêæ wg³êbnych Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Dioda LED u³atwiaj¹ca pracê w zaciemnionych miejscach Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa PowerMaxx BS Basic (carcass) 315 z³ brutto: 387 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy 7-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Akumulatorowe radio budowlane RC Wild Cat (carcass) 310 z³ brutto: 381 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton, kabel przy³¹czeniowy AUX, kabel sieciowy Bryzgoszczelne, pyùoszczelne, odporne na uderzenia Zasilanie wszystkimi akumulatorami Li- Ion 10,8 V firmy Metabo lub z sieci Funkcja ùadowania wszystkich akumulatorów Li-Power 10,8 V; Czas pracy na 1 akumulatorze: do 8 godzin Tuner cyfrowy DSP, podœwietlany wyúwietlacz LCD, automatyczn e wyszukiwanie i pamiêæ 20 stacji Pistolet akumulatorowy do nak³adania klejów i past PowerMaxx KP(carcass) 979 z³ brutto: 1204 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Du a si³a wyciskania odpowiednia do wszystkich, tak e szczególnie gêstych materia³ów Prêdkoœæ posuwu na biegu ja³owym 3-10 mm/s Bez kapania dziêki automatycznemu cofaniu siê zêbatek Szybka i ³atwa wymiana tub Metalowa przek³adnia zapewnia wysok¹ ywotnoœæ Akumulatorowy zakrêtak udarowy PowerImpact SSD (carcass) 339 z³ brutto: 417 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Moment obrotowy 105 Nm Czêstotliwoœæ udaru /min Dioda LED ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE ZALECANY OSPRZÊT Akumulator 10,8 V / 1,5 Ah Li-Power Akumulator 10,8 V / 4,0 Ah Li-Power Nr kat bez VAT 155,00 z VAT 190, ,00 418,20 Torba ma³a 75 z³ brutto: 92 z³ Nr kat

6 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 Li 655 z³ brutto: 806 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah, ³adowarka SC 60, Wielofunkcyjny system kontroli ESCP Elektronika V (Vario) 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie Ciê ar (z akumulatorem) BS 14.4 Li z 65-czêœciowym osprzêtem do wiercenia i wkrêcania 799 z³ brutto: 983 z³ Nr kat dodatkowo 65-czêœciowy zestaw osprzêtu BS 14.4 Li 14,4 V / 1,5 Ah 20 Nm 40 Nm 10 / 25 mm 1,35 kg Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LT 1330 z³ brutto: 1636 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, 4-biegunowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym Elektronika V (Vario) Wielofunkcyjny system kontroli ESCP 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 Li 948 z³ brutto: 1166 z³ Nr kat Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 12 NiCd 425 z³ brutto: 523 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 3,0 Ah, ³adowarka SC 60, Wielofunkcyjny system kontroli ESCP Elektronika V (Vario) 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy Dioda LED Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie Ciê ar (z akumulatorem) Elektronika V (Vario) Maks. moment obrotowy: przy wkrêcaniu twardym 32 Nm; przy wkrêcaniu miêkkim 16 Nm Œrednica wiercenia: stal 10 mm; drewno miêkkie 20 mm Dioda LED BS 18 Li 18 V / 3,0 Ah 24 Nm 48 Nm 10 / 25 mm 1,50 kg 2 akumulatory Ni-Cd 12 V / 1,7 Ah, ³adowarka SC 60, Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 14.4 LT Compact 898 z³ brutto: 1105 z³ Nr kat biegunowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym Dioda LED szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski, 2 akumulatory Li-Ion 14,4 V / 1,5 Ah, ³adowarka ASC 30, BS 18 LT BS 14.4 LT Compact Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora 18 V / 4,0 Ah Napiêcie / pojemnoœæ akumulatora 14,4 V / 1,5 Ah Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde 34 Nm 60 Nm Maks. moment obrotowy - wkrêcanie miêkkie - wkrêcanie twarde 27 Nm 50 Nm Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie 13 / 38 mm Œrednica wiercenia stal / drewno miêkkie 13 / 35 mm Ciê ar (z akumulatorem) 1,80 kg Ciê ar (z akumulatorem) 1,50 kg 3 lata gwarancji na akumulator ZERO kosztów serwisowych 3 lata Jako jedyny producent elektronarzêdzi Program: ZERO kosztów serwisowych udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe rok gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion GWARANCJI Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. NA AKUMULATOR FULL SERVICE - bez ograniczenia cykli ³adowania!

7 06-07 zestaw dla ciebie! 1 Carcass (bez akumulatora i ³adowarki) 615 z³ cena brutto 756,45 z³ 670 z³ cena brutto 824,10 z³ 722 z³ cena brutto 888,06 z³ 780 z³ cena brutto 959,40 z³ 870 z³ 958 z³ cena brutto 1070,10 z³ cena brutto 1178,34 z³ 998 z³ cena brutto 1227,54 z³ Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LT Nr kat Wyrzynarka STA 18 LTX Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LT Quick Nr kat Zakrêtak udarowy SSD 18 LT Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX Impuls Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX Quick Nr kat Szlifierka prosta GA 18 LTX Nr kat M³otowiertarka BHA 18 LTX Nr kat z³ cena brutto 1328,40 z³ Wwiertarka udarowa SB 18 LT Nr kat Zakrêtak udarowy SSW 18 LT Nr kat Szlifierka k¹towa W 18 LTX 125 Nr kat Wiertarko-wkrêtarka SB 18 LTX Impuls Nr kat Wyrzynarka STA 18 LTX 140 Nr kat Szlifierka k¹towa W 18 LTX 125 Inox Nr kat Wiertarko-wkrêtarka BS 18 LTX BL Quick Nr kat Reflektor budowlany BSA LED Nr kat Pilarka tarczowa KSA 18 LTX Nr kat Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym ASE 18 LTX Nr kat z³ cena brutto 1338,24 z³ Zestawy akumulatorów 1424 z³ cena brutto 1751,52 z³ Nowa oferta: Zestaw dla Ciebie to nieograniczona mo liwoœæ doboru urz¹dzeñ akumulatorowych w klasie 18 V. Wszystkie elementy maj¹ promocyjne ceny! Zestaw 4,0 Ah: 3 x akumulator 4,0 Ah, 1 x ³adowarka ASC 30 Nr kat Zestaw 5,2 Ah: 3 x akumulator 5,2 Ah, 1 x ³adowarka ASC 30 Nr kat Potrzebna tylko jedna maszyna bez akumulatora i ³adowarki? A mo e sam akumulator bez ³adowarki? Czy wy³¹cznie walizka MetaLoc? Nie ma sprawy! Dziêki ofercie Zestaw dla Ciebie wszystko jest mo liwe. To pe³na swoboda wyboru dla ka dego. 3 Walizki MetaLoc i torby Odpowiednio do potrzeb: ka dy mo e teraz stworzyæ swój w³asny, indywidualny zestaw urz¹dzeñ akumulatorowych Metabo! Metaloc IV (pusta) 176 z³. brutto: 216,48 z³ Nr kat Metaloc III (pusta) 151 z³. brutto: 185,73 z³ Nr kat Metaloc II (pusta) 125 z³. brutto: 153,75 z³ Nr kat Metaloc II (z wk³adem piankowym) 198 z³. brutto: 243,54 z³ Nr kat Wystarczy tylko: Dobraæ urz¹dzenia (carcass) Dobraæ akumulatory Dobraæ MetaLoc / torbê P³acisz tylko za to, czego rzeczywiœcie potrzebujesz! Torba du a 140 z³ brutto: 172,20 z³ Nr kat Torba ma³a 75 z³ brutto: 92,25 z³ Nr kat Wszystkie urz¹dzenia* i zestawy akumulatorów dostarczane s¹ z odpowiednim wk³adem do MetaLoc! * Wyj¹tek: akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablastym, akumulatorowe radio budowlane, akumulatorowy reflektor budowlany

8 OPTYMALNA SI A: MOCNE I KOMPAKTOWE Kompaktowe i lekkie Najmniejsze w swojej klasie - komfortowa praca Najl ejsze w swojej klasie (1,8 kg) - niewielki wysi³ek podczas pracy Konkurent A Konkurent B Mocne i wytrzyma³e Moment obrotowy wy szy o 30% (55 Nm / 110 Nm)* - najwy szy w tej klasie Obci¹ alnoœæ wiêksza o 30%* - d³u sza praca w zakresach granicznych Prêdkoœæ obrotowa wy sza o 20%* - szybkie wkrêcanie dziêki wyj¹tkowo mocnemu 4-biegunowemu silnikowi Metabo, skonstruowanemu w oparciu o technologiê Ultra-M Potrójna si³a wkrêcania dziêki zastosowaniu przystawki Power X3 maks. wkrêty 14 x 800 mm (Tylko w kombinacji z modelami Quick) * W porównaniu z wczeœniejszym urz¹dzeniem ZALECANY OSPRZÊT Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania, do wiertarko-wkrêtarek serii L, LT, LTX Nr kat bez VAT 264,00 z VAT 324,72 Wysokiej jakoœci diamentowe koñcówki wkrêtakowe zapobiegaj¹ zeœlizgiwaniu siê koñcówek i przenosz¹ optymalny moment obrotowy Bit-Box Diamant Pozidriv (7 czêœci) - kaseta z tworzywa sztucznego, sk³ad zestawu: bity Pozidriv 2 x wielkoœæ 1, 3 x wielkoœæ 2, 1 x wielkoœæ 3 (Diamant). Uchwyt do bitów Rapid in/ easy out Bit-Box Diamant Universal (7 czêœci) - po 1 bicie do wkrêtów z rowkiem 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm; po 1 bicie Phillips rozm. 1, 2; po 1 bicie Pozidriv rozm 1, 2. Uchwyt do bitów Rapid in/ easy out ,00 140, ,00 142,68 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

9 08-09 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX-X3 Quick 1890 z³ brutto: 2325 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX Quick 1730 z³ brutto: 2128 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC V, 2340 z³ brutto: 2878 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, przystawka PowerX3 z d³ug¹ rêkojeœci¹ pomocnicz¹, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, BS 18 LTX Quick (carcass) 870 z³ brutto: 1070 z³ Nr kat BS 18 LTX Impuls (carcass) 780 z³ brutto: 959 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, bez akumulatorów i ³adowarki, karton szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus z tulej¹ metalow¹, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, bez akumulatorów i ³adowarki, karton Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu: miêkkim / twardym BS 18 LTX Quick BS 18 LTX Impuls 55 Nm / 110 Nm BS 18 LTX-X3 Quick 55 Nm / 110 Nm Moment impulsowy 60 Nm 60 Nm ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu z przystawk¹ Power X3 Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Œrednica wiercenia stal / drewno Ciê ar (z akumulatorem) - z uchwytem szybkomocuj¹cym Quick - bez uchwytu szybkomocuj¹cego Quick / /min 13 mm / 65 mm 2,0 kg 1,8 kg 165 Nm / /min 13 mm / 65 mm 2,0 kg 1,8 kg

10 NIEZWYK A SZYBKOŒÆ, SI A I PRECYZJA Szybkie i mocne obrotów Wysoki moment obrotowy 44 Nm / 90 Nm - dziêki innowacyjnemu, mocnemu bezszczotkowemu silnikowi Metabo, skonstruowanemu w oparciu o technologiê Ultra-M; efektywny postêp pracy przy wierceniu i wkrêcaniu wkrêtów maks. do 10 x 400 mm W po³¹czeniu z przystawk¹ Power X3 - potrójna si³a wkrêcania maks. rozmiar wkrêtów 12 x 600 mm System Metabo Quick - wymiana uchwytu bez u ycia narzêdzi Kompaktowe i lekkie Najmniejsze w swojej klasie - komfortowa praca Najl ejsze w swojej klasie (1,7 kg) Najwy szy stosunek mocy do masy Konkurent A Konkurent B Wyj¹tkowa precyzja Innowacyjne regulowane sprzêg³o momentu obrotowego Metabo - precyzyjne wkrêcanie nawet najmniejszych wkrêtów w miêkkie drewno Metabo Impuls - mo liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹ u³atwia precyzyjne wykrêcanie zapieczonych wkrêtów i precyzyjne nawiercanie otworów w twardych materia³ach ZALECANY OSPRZÊT Wiert³o do drewna z chwytem szeœciok¹tnym Nr kat. bez VAT z VAT 6,0 x 90 mm 8,0 x 90 mm ,30 15,30 16,10 16,80 17,50 18,20 18,80 18,82 18,82 19,80 20,66 21,53 22,39 23,12 10,0 x 100 mm Komplet wierte³ do drewna CV chwyt szeœciok¹tny, 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) ,00 105,78 Przystawka k¹towa do wiercenia i wkrêcania, do wiertarko-wkrêtarek serii L, LT, LTX ,00 324,72 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

11 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick 2050 z³ brutto: 2522 z³ Nr kat Inteligentne silniki bezszczotkowe dziêki technologii Ultra-M Bezszczotkowe silniki Metabo skonstruowane w oparciu o technologiê Ultra-M umo liwiaj¹ optymalne wykorzystanie energii. Wiêksza precyzja w kombinacji z inteligentnym sprzêg³em momentu obrotowego: wkrêty od œr. 3 mm mo na wkrêcaæ jednop³aszczyznowo, zawsze z t¹ sam¹ precyzj¹. Przy ustawieniu momentu obrotowego w zakresie 1-4 nastêpuje automatyczne optymalne dopasowanie si³y i prêdkoœci obrotowej. Szczególnie precyzyjne w przypadku ma³ych wkrêtów. szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, BS 18 LTX BL Quick 1890 z³ brutto: 2325 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC V, BS 18 LTX BL Quick (carcass) 1080 z³ brutto: 1328 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, bez akumulatorów i ³adowarki, karton Wzrost wydajnoœci dziêki mo liwoœci odzysku energii - energia wytworzona przez silnik podczas koñczenia pracy jest automatycznie odprowadzana do akumulatora. Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu: - miêkkim - twardym Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Œrednica wiercenia - stal - drewno Ciê ar (z akumulatorem) - z uchwytem wiertarskim - bez uchwytu szybkomocuj¹cego Quick BS 18 LTX BL Quick 44 Nm 90 Nm / /min 13 mm 50 mm 1,9 kg 1,7 kg ZALECANY Nr kat. OSPRZÊT bez VAT Wiert³o do metalu HSS-G, z chwytem szeœciok¹tnym z VAT ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE Komplet wierte³ do metalu HSS-G chwyt szeœciok¹tny, 5-czêœciowy (3/4/5/6/8 mm) ,30 15,30 16,10 16,80 17,50 18,20 18,82 18,82 19,80 20,66 21,53 22, ,00 105,78

12 MOBILNOŒÆ I WYDAJNOŒÆ Trwa³y i wytrzyma³y Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego oraz zoptymalizowany przep³yw powietrza zapewniaj¹ lepsze ch³odzenie Du a moc Nawet 60% wiêcej otworów od konkurencji Kombim³otek KHA 36 LTX pozwala wywierciæ znacznie wiêcej otworów pod ko³ki ni porównywalne narzêdzia konkurencji 55 Konkurent A 47 Konkurent B 50 Konkurent C 69 Konkurent D 61 Konkurent E 80 Metabo KHA 36 LTX Niski poziom wibracji Jedyny w swoim rodzaju system t³umienia drgañ Metabo VibraTec (MVT) redukuj¹c wibracje podczas pracy chroni stawy u ytkownika Wiert³o 10 mm / jedno ³adowanie akumulatora Akumulatorowy kombim³otek udarowy KHA 36 LTX 3298 z³ brutto: 4057 z³ Nr kat System wymiany uchwytu wiertarskiego Metabo Quick: szybka wymiana z uchwytu wiertarskiego SDS-plus na szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu Sprzêg³o przeci¹ eniowe ogranicza nag³y wsteczny moment obrotowy Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Œrednica wiercenia: beton/ stal/ drewno miêkkie Energia pojedynczego udaru (wg EPTA) Moc udaru Uchwyt narzêdziowy Ciê ar (z akumulatorem) uchwyt do narzêdzi z chwytem SDS-plus, szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski do narzêdzi z chwytem walcowym, dodatkowa rêkojeœæ, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, 2 akumulatory Li-Ion 36 V / 4,0 Ah, szybka ³adowarka ASC 15, KHA 36 LTX 32 mm / 13 mm / 30 mm 3,1 J 226 J/s SDS-plus 4,5 kg 3 lata gwarancji na akumulator Jako jedyny producent elektronarzêdzi udzielamy 3-letniej bezwzglêdnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion - bez ograniczenia cykli ³adowania! 3 lata GWARANCJI NA AKUMULATOR

13 12-13 Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa z udarem SB 18 LTX Impuls 1660 z³ brutto: 2042 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Futuro Plus z tulej¹ metalow¹, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 4,0 Ah, ³adowarka ASC V, SB 18 LTX Impuls (carcass) 780 z³ brutto: 959 z³ Nr kat bez akumulatorów i ³adowarki, karton Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa z udarem SB 18 LTX Quick 1950 z³ brutto: 2399 z³ Nr kat szybkomocuj¹cy uchwyt wiertarski Quick, dodatkowa rêkojeœæ, zaczep do paska, zatrzask na bity, 2 akumulatory Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, ³adowarka ASC V, Maksymalny moment obrotowy przy wkrêcaniu: - miêkkim - twardym Moment impulsowy Maksymalna liczba udarów Prêdkoœæ obrotowa na biegu ja³owym Œrednica wiercenia - beton - stal - drewno Ciê ar (z akumulatorem) - z uchwytem szybkomocuj¹cym Quick - bez uchwytu szybkomocuj¹cego Quick SB 18 LTX Quick SB 18 LTX Impuls 55 Nm 110 Nm - / 60 Nm /min / /min 16 mm 13 mm 65 mm 2,1 kg 1,9 kg ZALETY METABO: 4-biegunowy silnik o zwiêkszonym momencie obrotowym Metabo Impuls - mo liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹ u³atwia wykrêcanie zapieczonych œrub i precyzyjne nawiercanie otworów w twardych materia³ach Wielofunkcyjny system kontroli ESCP (Electronic Single Cell Protection) monitoruje i chroni ka de pojedyncze ogniwo, co wyd³u a ywotnoœæ akumulatora Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy ZERO kosztów serwisowych Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce znaczne obni enie wibracji na uchwycie 2-stopniowa przek³adnia planetarna Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. rok FULL SERVICE 14-stopniowa regulacja momentu obrotowego + opcja wiercenia Hamulec zatrzymuj¹cy wrzeciono w u³amku sekundy

14 OSPRZÊT PROFESJONALNE AKCESORIA DLA ZAWODOWCÓW 32-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 86 z³ brutto: 106 z³ Nr kat Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany, adapter do koñcówek nasadowych (adapter do kluczy nasadowych) bity S2, L25 mm: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1x adapter, 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów 65 mm 15-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 26-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych, nasadek, przed³u ka i grzechotka PROMOTION 52 z³ brutto: 64 z³ Nr kat z³ brutto: 166 z³ Nr kat Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany bity S2, L25 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T30, 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów Bity z kolorowymi opaskami, wysokiej jakoœci grzechotka; klucze nasadowe ze stali chromowo-wanadowej bity S2, L25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5,5, SL6,5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, 6 kluczy nasadowych 1/4 : 6/7/8/10/13 mm; 1 x przed³u ka, 1 x grzechotka 56-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 71-czêœciowy zestaw koñcówek wkrêtakowych PROMOTION 139 z³ brutto: 171 z³ Nr kat z³ brutto: 204 z³ Nr kat Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany, adapter do koñcówek nasadowych (adapter do kluczy nasadowych) bity S2, L25 mm: PH1 x3, PH2 x3, PH3 x 3, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3, SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2, H3, H4, H5, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 L75 mm: PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6, T20, T25 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów Bity z kolorowymi opaskami, magnetyczny adapter do szybkiej wymiany + uchwyt do bitów bity S2, L25 mm: PH1 x3, PH2 x6, PH3 x 3, PZ1 x 3, PZ2 x 6, PZ3 x 3, SL4 x 3, SL6 x 3 H4 x 3, H5 x 3, H6 x 3, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3, T27 x 3, T30 x 3, T40 x 3 L75 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL6, T20, T25 1x magnetyczny uchwyt z szybkoz³¹czk¹ do bitów, 1x uchwyt do bitów 8-czêœciowy zestaw wierte³ PROMOTION do kamienia 8-czêœciowy zestaw wierte³ PROMOTION do drewna 30 z³ brutto: 37 z³ Nr kat z³ brutto: 37 z³ Nr kat

15 14-15 Plus Box L / ZESTAW Elektro Plus Box L / ZESTAW Hammer 220 z³ 220 z³ brutto: 271 z³ Nr kat brutto: 271 z³ Nr kat AW Z E S TT R O ELEK Pude³ko PlusBox L (23 851), wiert³o SDS-plus pro 4 6x160x100 mm (31 825), wiert³o SDS-plus pro 4 8x160x100 mm (31 833), koronka wiertarska z gwintem wewn. M 16 68/55 mm (23 395), wiert³o prowadz¹ce 8 mm (27 019), ³¹czówka z gwintem zewn. M 16 (27 043), d³uto w¹skie SDS-plus 250/20 mm (31 420) 55-czêœciowy zestaw osprzêtowy (wiert³a do metalu, kamienia, drewna) PROMOTION w walizce AW ZEST ER M HAM Pude³ko PlusBox L (23 851), wiert³o SDS-plus pro 4 6x160x100 mm (31 825), wiert³o SDS-plus pro 4 8x160x100 mm (31 833), wiert³o SDS-plus pro 4 10x160x100 mm (31 838), d³uto p³askie szerokie SDS-plus 165x75 mm (31 449), d³uto p³askie w¹skie SDS-plus 250x20 mm (31 420), szpicak SDS-plus 250 mm (31 421), pasta SDS-plus (31 800), metrówka drewniana Metabo (38 612), UVEX: rêkawice ochronne, okulary ochronne i zatyczki do uszu 86-czêœciowy zestaw wierte³ PROMOTION do metalu, kamienia, drewna oraz bity, klucze nasadowe, wiert³a piórowe 152 z³ 155 z³ brutto: 187 z³ Nr kat brutto: 191 z³ Nr kat N OWO Œ Æ N OWO Œ Æ Bity S2, L25 mm (32 sztuki): Phillips: 0/ 1/1 /2/2 /3/3, Pozidriv: 0/ 1/1 /2/2 /3/3, Z rowkiem: 3/ 4/4 /6/6, Torx: 10/ 15/15/ 20/20/ 25/ 30, Imbus: 3/ 4/ 5/5/ 6 Bity S2, L50 mm (8 sztuk): Phillips: 1/ 2/ 3, Pozidriv: 1/ 2 /3, Torx: 15 /20 Klucze nasadowe (8 sztuki): 8 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm Ograniczniki g³êbokoœci wiercenia (4 sztuki): 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm 1x rozwiertak, 1x uchwyt do bitów, 1x klucz szeœciok¹tny

16 Multim³otek UHE 2250 Multi 848 z³ brutto: 1043 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, P³ynna regulacja obrotów Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic 4-funkcyjny: wiercenie na 1 i 2 biegu; wiercenie z udarem; podkuwanie - najbardziej funkcjonalna maszyna na rynku! Z uchwytem szybkomocuj¹cym na wiert³a walcowe UHE 2250 Multi KHE 2443 KHE W 800 W W Moment obrotowy 13 Nm 15 Nm 13 Nm Energia pojedynczego udaru (EPTA) 0-2,2 J 0-2,3 J 0-2,8 J Œrednica wiercenia: beton/ mur koronkami wiertarskimi stal/ drewno miêkkie 22 mm/ 68 mm 13 mm/ 28 mm 24 mm/ 68 mm 13 mm/ 30 mm 28 mm/ 68 mm 13 mm/ 28 mm Uchwyt narzêdziowy SDS-plus SDS-plus SDS-plus Ciê ar (bez kabla) 3,4 kg 2,5 kg 3,2 kg Kombim³otek KHE z³ brutto: 847 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Automatyczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S P³ynna regulacja obrotów 3-funkcyjny: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie Kombim³otek KHE z³ brutto: 1289 z³ Nr kat wymienny uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Automatyczne k³owe sprzêg³o bezpieczeñstwa Metabo S Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów 3-funkcyjny: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie KHE 2851 w zestawie ze sterowanym na podczerwieñ helikopterem Metabo Aluminiowa konstrukcja 6 baterii AA do pilota adowarka USB do helikoptera Wiêcej ofert w ulotce: SEZON NA M OTKI Z BEZP ATNYM SERWISEM! Z uchwytem szybkomocuj¹cym na wiert³a walcowe ZALECANY OSPRZÊT Nr kat. bez VAT z VAT SDS-plus P4P / 10,0x260 mm ,70 68,51

17 16-17 Kombim³otek KHE z³ brutto: 1708 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy SDS-plus, uchwyt szybkomocuj¹cy na wiert³a walcowe, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy System Metabo VibraTech (MVT) K³owe sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego 3-funkcyjny: wiercenie; wiercenie z udarem; podkuwanie NAJWYDAJNIEJSZY M OTEK W SWOJEJ KLASIE! SPRAWD NAS! Z uchwytem szybkomocuj¹cym na wiert³a walcowe Moment obrotowy Energia pojedynczego udaru (EPTA) Œrednica wiercenia: beton wiert³ami do betonu beton koronkami frezerskimi mur koronkami wiertarskimi Uchwyt narzêdziowy Ciê ar (bez kabla) KHE W 20 Nm 0-3,1 J 32 mm - 82 mm SDS-plus 3,5 kg KHE W 90 Nm 8,3 J 45 mm 65 mm 100 mm SDS-max 6,7 kg Kombim³ot KHE z³ brutto: 3801 z³ Nr kat. PL_ ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, smar, Elektronika typu VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów System Metabo VibraTech (MVT) Obudowa przek³adni z magnezowego odlewu ciœnieniowego W Quick GRATIS kat. netto 498 z³ ZALECANY OSPRZÊT Nr kat bez VAT 141,00 z VAT 173,43 KHE ,00 137,76 z zestawem d³ut Zestaw d³ut SDS-plus Promotion, 2 szt. Zestaw d³ut SDS-max Promotion, 2 szt ,30 66, ,70 94,34 SDS-max ZERO kosztów serwisowych Program: ZERO kosztów serwisowych obejmuje urz¹dzenia akumulatorowe Li-Ion, m³otki SDS-plus i m³oty SDS-max. Program zapewnia przez 12 miesiæcy od daty zakupu PE NY, BEZP ATNY SERWIS: wymianê zu ytych lub uszkodzonych czæúci eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpùatnà robociznæ; bezp³atn¹ konserwacjæ i transport BEZ WZGLÊDU NA PRZYCZYNÊ USTERKI rok FULL SERVICE

18 Wiertarka udarowa z elektronik¹ SBE z³ brutto: 289 z³ Nr kat z³ brutto: 342 z³ Nr kat uchwyt wiertarski zêbaty, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Moment obrotowy Maksymalna liczba udarów Œrednica wiercenia: beton / stal / drewno miêkkie Uchwyt narzêdziowy Ciê ar (bez kabla) SBE W 11 Nm /min 12 / 10 / 25 mm wiertarski zêbaty / szybkomocuj¹cy Futuro Plus 1,7 kg Wiertarka udarowa z elektronik¹ SBE 900 Impuls Wiertarka udarowa z elektronik¹ SBE z³ brutto: 1077 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, 754 z³ brutto: 927 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, ogranicznik g³êbokoœci wiercenia, rêkojeœæ pomocnicza, Elektronika VC umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych Regulacja momentu obrotowego Mo liwoœæ prze³¹czenia na pracê impulsow¹ Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów SBE 900 Impuls w zestawie ze sterowanym na podczerwieñ helikopterem Metabo Aluminiowa konstrukcja 6 baterii AA do pilota adowarka USB do helikoptera ZALETY METABO: Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce znaczne obni enie wibracji na uchwycie Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u a ywotnoœæ przek³adni Liczba obrotów na biegu ja³owym Maks. moment obr. miêkki / twardy Maks. liczba udarów Œrednica wiercenia: - beton - stal - drewno miêkkie SBE 900 Impuls 900 W / /min 38 / 14 Nm /min 20 mm 13 / 8 mm 40 / 25 mm SBE W / /min 40 / 15 Nm /min 20 mm 16 / 8 mm 40 / 25 mm Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic Ciê ar (bez kabla) 2,7 kg 2,7 kg Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem ZALECANY OSPRZÊT Adapter do odsysania py³u (do wierte³ o œrednicy 4-14 mm) Nr kat bez VAT 119,00 z VAT 146,37 Trwa³y silnik Metabo Marathon

19 Wiertarka dwubiegowa z elektronik¹ BE z³ brutto: 849 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, rêkojeœæ pomocnicza Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Wiertarka dwubiegowa z elektronik¹ BE z³ brutto: 1070 z³ Nr kat uchwyt szybkomocuj¹cy Futuro Plus, d³uga rêkojeœæ pomocnicza Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Wiertarka dwubiegowa z elektronik¹ BE 1300-X3 Quick 1800 z³ brutto: 2214 z³ Nr kat przystawka Power X3, przystawka k¹towa Quick, d³uga rêkojeœæ pomocnicza, walizka MetaLoc Elektronika VTC utrzymuje obroty na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia oraz umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Metabo Quick - szybka wymiana uchwytu wiertarskiego Preselekcja prêdkoœci obrotowej ZALETY METABO: Rêkojeœæ Metabo VibraTech (MVT) rozwi¹zanie gwarantuj¹ce znaczne obni enie wibracji na uchwycie Obudowa przek³adni z aluminiowego odlewu ciœnieniowego skutecznie odprowadzaj¹c ciep³o wyd³u a ywotnoœæ przek³adni Mechaniczne sprzêg³o przeci¹ eniowe Metabo S-automatic Automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia przy nadmiernym zu yciu szczotek wêglowych chroni silnik przed zniszczeniem Trwa³y silnik Metabo Marathon Liczba obrotów na biegu ja³owym Maks. moment obr. miêkki / twardy Œrednica wiercenia: - stal - drewno miêkkie BE W / /min 30 / 13 Nm 13 / 8 mm 40 / 25 mm BE W / /min 44 / 16 Nm 16 / 8 mm 40 / 25 mm BE 1300-X3 Quick W / /min 46 / 17 / maks. 120 Nm 16 / 8 mm 40 / 25 mm Przystawka Power X3 zwiêkszaj¹c¹ 3-krotnie moment obrotowy (max. 120 Nm) Ciê ar (bez kabla) 2,6 kg 2,8 kg 2,9 kg Elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy MAG z³ brutto: 5648 z³ Nr kat. PL_ taœma zabezpieczaj¹ca, klin wypychaj¹cy, uchwyt przemys³owy Weldon 19 mm, walizka Elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy MAG z³ brutto: 8476 z³ Nr kat. PL_ taœma zabezpieczaj¹ca, klin wypychaj¹cy, klin do wybijania MT2, klucz imbusowy SW5, uchwyt przemys³owy ze sto kiem MK2 / Weldon 19 mm, walizka Elektronika typu VTC Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Obroty prawo/lewo MAG 32 i MAG 50 w zestawie z akumulatorowym radiem budowlanym RC MAG 32 MAG 50 bez akumulatorów i ³adowarki, karton, kabel przy³¹czeniowy AUX, kabel sieciowy Liczba obrotów na biegu ja³owym Moment obrotowy Max. œrednica wiercenia: frez trepanacyjny / wiert³o lite Max. g³êbokoœæ wiercenia W 450 /min 50 Nm 32 / 13 mm 50 mm W / /min 90 / 50 Nm 50 / 20 mm 50 mm Max. si³a mocowania N N

20 Szlifierka k¹towa W z³ brutto: 301 z³ Nr kat os³ona tarczy, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Szlifierka k¹towa W z³ brutto: 367 z³ Nr kat os³ona tarczy, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Szlifierka k¹towa W z³ brutto: 387 z³ Nr kat os³ona tarczy, ko³nierz podporowy, nakrêtka mocuj¹ca, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy W¹ska rêkojeœæ g³ówna zapewnia wygodn¹ pracê Boczne umiejscowienie w³¹cznika Samowy³¹czaj¹ce szczotki wêglowe Mocny, ywotny silnik Os³ona tarczy zabezpieczona przed niepo ¹danym obróceniem Moment obrotowy Œrednica tarczy Liczba obr. na biegu ja³owym Ciê ar (bez kabla) W 720 1,8 Nm 720 W 125 mm /min 1,6 kg W 820 1,8 Nm 820 W 125 mm /min 1,7 kg W ,0 Nm W 125 mm /min 1,7 kg Szlifierka k¹towa W 2200 Szlifierka k¹towa WX 2200 W 2200 WX z³ brutto: 609 z³ Nr kat os³ona, podk³adka ustalaj¹ca, nakrêtka, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy 555 z³ brutto: 683 z³ Nr kat os³ona, podk³adka ustalaj¹ca, nakrêtka, rêkojeœæ pomocnicza, klucz dwutrzpieniowy Moment obrotowy Œrednica tarczy Liczba obr. na biegu ja³owym Ciê ar (bez kabla) 17,0 Nm W 230 mm /min 5,8 kg 17,0 Nm W 230 mm /min 5,8 kg Dodatkowe zalety WX 2200: Zabezpieczenie przed ponownym niezamierzonym w³¹czeniem np. po zaniku pr¹du Ograniczenie pr¹du rozruchowego zapewnia ³agodny start szlifierki Mo liwoœæ blokady w³¹cznika do pracy ci¹g³ej ZALECANY OSPRZÊT Zestaw tarcz tn¹cych Promotion A 60-R-BF/41 125x1,0x22,23 mm 10 szt. Nr kat bez VAT 51,40 z VAT 63,22 ZALECANY OSPRZÊT Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 150x1,6x22,2 mm do stali nierdzewnej Nr kat bez VAT 6,85 z VAT 8,43 Tarcza tn¹ca Novorapid 125x1,0x22,23 mm do stali nierdzewnej ,55 5,60 Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 150x6,0x22,2 mm do stali, wykonanie: wypuk³a ,80 14,51

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

POWERDEALS OMNI PRO NOWE WIERTARKI UDAROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 12 V NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 18 V LMG 50 DALMIERZ LASEROWY 01.01-30.04.

POWERDEALS OMNI PRO NOWE WIERTARKI UDAROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 12 V NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 18 V LMG 50 DALMIERZ LASEROWY 01.01-30.04. 01.01-30.04.2015 OMNI PRO NOWE WIERTARKI UDAROWE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 12 V NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 18 V LMG 50 DALMIERZ LASEROWY POWERDEALS www.aeg-powertools.pl SIŁA PROFESJONALISTÓW OD 1898 OMNI PRO

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie

SPECYFIKACJA DOSTAW. Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w specyfikacji pod SPECYFIKACJA DOSTAW Dostawa wyposaŝenia uzupełniającego do Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

drill... 183, 184, 192, 199 screwdrivers... 105 sockets... 14, 15 IMPACT EXTENSION bar... 15 IMPACT JOINT universal... 15 IMPACT SOCKET sets...

drill... 183, 184, 192, 199 screwdrivers... 105 sockets... 14, 15 IMPACT EXTENSION bar... 15 IMPACT JOINT universal... 15 IMPACT SOCKET sets... ALPHABETICAL INDEX GRADIENT LEVELS... GRAPHITE GREASE... 9 GREASE graphite... 9 high temperature... GREASE (SEMI- LIQUID) semi liquid... 9 GREASE GUN... GREASE SILICONE... GREASE (CLEAR)... GRINDER BENCH

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi kcesoria 2014 / 15 2 Spis treści Nr str. kcesoria do polerowania 107 aterie 150 rzeszczoty do wyrzynarek 122 128 rzeszczoty HCKZLL 121 rzeszczoty do pił szablastych SWZLL / Wyposażenie dodatkowe 108 120

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo