ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE"

Transkrypt

1 ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe elementy dociskowe Trzymamy razem

2 Sprê ynowe elementy dociskowe do blokowania, zabezpieczania, pozycjonowania, centrowania i wielu innych zastosowañ. Odpowiednie rozwi¹zanie w ró nych wykonaniach: Z otworem szeœciok¹tnym (imbus), kulka/trzpieñ Z tworzywa G³adkie wykonanie Rozmiary od M3 - M24, 2,5-8 mm Obudowa ze stali nierdzewnej oraz tworzywa Sprê yny ze stali nierdzewnej Z naciêciem na wkrêtak p³aski, kulka/trzpieñ Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym do ³¹czenia, trzymania, mocowania, zabezpieczania i wielu innych zastosowañ. Zró nicowane wykonanie: Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Bolce noœne z zatrzaskiem kulkowym 5-20 mm w ró nych d³ugoœciach Stal nierdzewna 2 Wszystkie wymiary podawane s¹ w mm.

3 Spis treœci Strona 4-5 Sprê ynowe elementy dociskowe z otworem szeœciok¹tnym (imbus) Strona 6 Sprê ynowe elementy dociskowe z tworzywa sztucznego, z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Strona 7-8 Sprê ynowe elementy dociskowe z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Strona 9 Sprê ynowe elementy dociskowe z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Strona Sprê ynowe elementy dociskowe z wklejonym wkrêtem z otworem szeœciok¹tnym (imbus) Strona 12 Sprê ynowe elementy dociskowe z uszczelk¹ z wklejonym wkrêtem z otworem szeœciok¹tnym (imbus) Strona 13 Sprê ynowe elementy dociskowe, g³adkie wykonanie (do wprasowywania), z ko³nierzem Strona 14 Sprê ynowe elementy dociskowe, g³adkie wykonanie (do wprasowywania), bez ko³nierza Strona 15 Sprê ynowe elementy dociskowe, obustronne Strona Bolce zabezpieczaj¹ce, samozabezpieczaj¹ce, proste wykonanie Strona Bolce zabezpieczaj¹ce, samozabezpieczaj¹ce, ró ne wykonania Strona 24 Bolce noœne, samozabezpieczaj¹ce Strona 25 Bolce naprê aj¹ce, samozabezpieczaj¹ce (z samoreguluj¹cym siê zakresem zacisku) Strona 26 Bolce z kulkami sprê ynuj¹cymi (bez przycisku) Strona 27 Liny trzymaj¹ce 3

4 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2203 Zatrzask kulkowy z otworem szeœciok¹tnym (imbus) Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal automatowa, oksydowana, wzmocniona si³a Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, wzmocniona si³a * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - kulka: stal ³o yskowa hartowana lub nierdzewna hartowana Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 4

5 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2203 Zatrzask trzpieniowy z otworem szeœciok¹tnym (imbus) Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal automatowa, oksydowana, wzmocniona si³a Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, wzmocniona si³a * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - trzpieñ: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa hartowana oksydowana Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 5

6 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2204 Zatrzask kulkowy z tworzywa sztucznego z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Wykonanie Si³a * Kulka ze stali nierdzewnej Kulka z tworzywa (derlin) * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: tworzywo sztuczne (delrin) w kolorze niebieskim - kulka: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne (derlin) Odpornoœæ na temperaturê: -30 C do +50 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 6

7 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2205 Zatrzask kulkowy z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal automatowa, oksydowana, wzmocniona si³a Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, wzmocniona si³a * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - kulka: stal ³o yskowa hartowana lub stal nierdzewna Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 7

8 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2205 Zatrzask trzpieniowy z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal automatowa, oksydowana, wzmocniona si³a Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, wzmocniona si³a * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - trzpieñ: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana, hartowana Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 8

9 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2205 Zatrzask kulkowy z p³askim ³bem z naciêciem (na wkrêtak p³aski) Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal nierdzewna, * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - kulka: stal ³o yskowa hartowana, oksydowana lub stal nierdzewna hartowana Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 9

10 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2206 z wklejonym wkrêtem z otworem szeœciok¹tnym (imbus) oraz naciêciem (na specjalny wkrêtak!) Wklejony wkrêt Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal automatowa, oksydowana, wzmocniona si³a Stal automatowa, oksydowana, trzpieñ z tworzywa (derlin), * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - trzpieñ: stal nierdzewna, stal automatowa oksydowana lub tworzywo sztuczne (derlin) Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. Demonta imbusem lub specjalnym œrubokrêtem. 10

11 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2206 z wklejonym wkrêtem z otworem szeœciok¹tnym (imbus) oraz naciêciem (na specjalny wkrêtak!) Wklejony wkrêt Wykonanie Si³a * Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, trzpieñ z tworzywa (derlin), * œrednia wartoœæ statystyczna Wkrêtak do wielkoœci gwintów 11

12 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2206 z wklejonym wkrêtem szeœciok¹tnym (imbus) z uszczelnieniem oraz naciêciem (na specjalny wkrêtak!) Wklejony wkrêt Uszczelnienie Wykonanie Si³a * Stal automatowa, oksydowana, Stal automatowa, oksydowana, wzmocniona si³a Stal nierdzewna, Wkrêtak do nastêpuj¹cych wielkoœci * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) lub stal automatowa oksydowana - trzpieñ: stal nierdzewna (1.4305), stal automatowa oksydowana Uszczelnienie: - NBR Odpornoœæ na temperaturê: max. -30 C / +80 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. Demonta imbusem lub specjalnym œrubokrêtem. 12

13 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2208 G³adkie wykonanie z ko³nierzem (do wprasowywania) Wykonanie Si³a * Korpus i kulka ze stali nierdzewnej Korpus z mosi¹dzu, kulka ze stali nierdzewnej Korpus z tworzywa (derlin), kulka ze stali nierdzewnej Korpus i kulka z tworzywa (derlin) * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305), mosi¹dz lub tworzywo sztuczne (derlin) w kolorze niebieskim - kulka: stal ³o yskowa hartowana lub tworzywo sztuczne (derlin) Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 13

14 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2208 G³adkie wykonanie bez ko³nierza (do wprasowywania) Wykonanie Si³a * Korpus i kulka ze stali nierdzewnej * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: stal nierdzewna (1.4305) - kulka: stal nierdzewna hartowana Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 14

15 Sprê ynowe elementy dociskowe Typ FDS 2209 Wykonanie obustronne Wykonanie Si³a * Korpus z mosi¹dzu, kulka ze stali nierdzewnej * œrednia wartoœæ statystyczna - korpus: mosi¹dz - kulka: stal nierdzewna hartowana Odpornoœæ na temperaturê: max. 250 C Do zabezpieczania, ustalania oraz jako element dociskowy i odpychaj¹cy. 15

16 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2237/2238 samozabezpieczaj¹cy, proste wykonanie (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN

17 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2237/2238 samozabezpieczaj¹cy, proste wykonanie (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN Lina trzymaj¹ca (patrz str. 27) - trzpieñ: stal nierdzewna lub stal nierdzewna , dodatkowo utwardzana Do szybkiego blokowania i zabezpieczenia oraz do ³atwego i czêsto powtarzaj¹cego siê demonta u. Wciœniêcie przycisku odbezpiecza, natomiast puszczenie przycisku zabezpiecza. Dodatkowe informacje: - trzpieñ o du ej wytrzyma³oœci na obci¹ enia - odporny na korozjê - odpornoœæ na temp.: max C - uchwyt do mocowania liny trzymaj¹cej 17

18 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2237 samozabezpieczaj¹cy pomarañczowy szary niebieski (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN

19 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2237 samozabezpieczaj¹cy pomarañczowy szary niebieski (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN Lina trzymaj¹ca (patrz str. 27) - trzpieñ: stal nierdzewna uchwyt: tworzywo sztuczne (PA6), szary/pomarañczowy, szary/niebieski, szary/szary Dodatkowe informacje: - odporny na korozjê - odpornoœæ na temp.: max. -30 C / +80 C - uchwyt do mocowania liny trzymaj¹cej Do szybkiego blokowania i zabezpieczenia oraz do ³atwego i czêsto powtarzaj¹cego siê demonta u. Wciœniêcie przycisku odbezpiecza, natomiast puszczenie przycisku zabezpiecza. 19

20 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2238 samozabezpieczaj¹cy, dodatkowo utwardzony pomarañczowy szary niebieski (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN

21 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2238 samozabezpieczaj¹cy, dodatkowo utwardzony pomarañczowy szary niebieski (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN Lina trzymaj¹ca (patrz str. 27) Dodatkowe informacje: -- trzpieñ o du ej wytrzyma³oœci na obci¹ enia - odporny na korozjê - odpornoœæ na temp.: max. -30 C / +80 C - uchwyt do mocowania liny trzymaj¹cej - trzpieñ: stal nierdzewna , dodatkowo utwardzana - uchwyt: tworzywo sztuczne (PA6), szary/pomarañczowy, szary/niebieski, szary/szary Do szybkiego blokowania i zabezpieczenia oraz do ³atwego i czêsto powtarzaj¹cego siê demonta u. Wciœniêcie przycisku odbezpiecza, natomiast puszczenie przycisku zabezpiecza. 21

22 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2237/2238 samozabezpieczaj¹cy, z elastycznym uchwytem Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN

23 Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2237/2238 samozabezpieczaj¹cy, z elastycznym uchwytem Dla otworu H11 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min* * wytrzyma³oœæ na œcinanie podobna do DIN Lina trzymaj¹ca (patrz str. 27) - trzpieñ: stal nierdzewna lub stal nierdzewna , dodatkowo utwardzana - uchwyt: tworzywo sztuczne (PA6/TPE), szary/pomarañczowy Dodatkowe informacje: -- trzpieñ o du ej wytrzyma³oœci na obci¹ enia - odporny na korozjê - odpornoœæ na temp.: max. -30 C / +80 C - elastyczny uchwyt (samozabezpieczaj¹cy) - nowy opatentowany wygl¹d - uchwyt do mocowania liny trzymaj¹cej Do szybkiego blokowania i zabezpieczenia oraz do ³atwego i czêsto powtarzaj¹cego siê demonta u. Wciœniêcie przycisku odbezpiecza, natomiast puszczenie przycisku zabezpiecza. 23

24 Bolce noœne, samozabezpieczaj¹ce Typ KTB 2235 samozabezpieczaj¹cy Dla otworu H11 * przy 5-cio krotnym zabezpieczeniu - trzpieñ i uchwyt: stal stopowa Dodatkowe informacje: - odporny na korozjê - odpornoœæ na temp.: max C Do szybkiego monta u elementu noœnego. Wciœniêcie przycisku odbezpiecza, natomiast puszczenie przycisku zabezpiecza. P ro d u cti on m o n itor e d Type tested s TUV PRODUCT SERVICE Produktion überwacht Bauart geprüft 24

25 Bolce naprê aj¹ce z zatrzaskiem kulkowym Typ KSB 2236 samozabezpieczaj¹cy, z samoreguluj¹cym siê zakresem zacisku zakres zacisku (nienaprê ona) Dla otworu H11 Si³a naprê enia N max Lina trzymaj¹ca (patrz str. 27) - trzpieñ: stal nierdzewna (1.4305) - uchwyt: tworzywo sztuczne (PA6), szare Odpornoœæ na temperaturê: max. -30 C / +80 C Do szybkiego blokowania i zabezpieczenia oraz do ³atwego i czêsto powtarzaj¹cego siê demonta u. Wciœniêcie przycisku odbezpiecza, natomiast puszczenie przycisku zabezpiecza oraz jednoczeœnie napina. 25

26 Bolce z kulkami sprê ynuj¹cymi Typ KSB 2240 Sprê ynuj¹ce kulki (bez przycisku) Wielkoœæ Wielkoœæ (œrednica) (d³ugoœæ) Dla otworu D12 Wytrzyma³oœæ na œcinanie kn min Si³a wyrwania N max Lina trzymaj¹ca (patrz str. 27) - trzpieñ: stal nierdzewna (1.4305) - uchwyt: tworzywo sztuczne (PA6), szare Odpornoœæ na temperaturê: max. -30 C / +80 C Do szybkiego blokowania i zabezpieczenia osi bolców. Kulki sprê ynuj¹ i nie s¹ samozabezpieczane. 26

27 Liny trzymaj¹ce Typ HS 2240 Wykonanie l (d³ugoœæ liny) Stal nierdzewna, 2 pierœcienie mocuj¹ce (wy³¹cznie do trzymania) Stal nierdzewna, 1 pierœcieñ mocuj¹cy, 1 oczko mocowane œrub¹ (wy³¹cznie do trzymania) Tworzywo sztuczne, 2 uchwyty * nie dla bolców w wykonaniu prostym (str. 16, 17) - lina: stal nierdzewna pokryta PVC lub tworzywo sztuczne (PA6), szare - mocowania: stal nierdzewna Dodatkowe informacje: - odporne na korozjê - odpornoœæ na temp.: max. +80 C - uchwyt do mocowania liny trzymaj¹cej Liny s³u ¹ wy³¹cznie do zabezpieczania bolców przed zgubieniem. 27

28 T CER Y F K I A 9001:2000 I S T O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Czy moglibyœmy zapoznaæ Pañstwa z innymi naszymi produktami? OFERTA - MOCOWANIA I CZENIA ul. Za³ogowa Gdañsk tel.: fax: PEM GWINTOWE ELEMENTY WCISKANE SOUTHCO ZAMKI, ZAWIASY I UCHWYTY KOENIG EXPANDER ZAŒLEPKI OTWORÓW POMOCNICZYCH RITE-LOK KLEJE PRZEMYS OWE NITONAKRÊTKI NAKRÊTKI SAMOHAMOWNE NITY ZRYWALNE FILTEC WK ADY GWINTOWE KLIPKO NAKRÊTKI KLATKOWE PRECISKO PRECYZYJNE NAKRÊTKI ZABEZPIECZAJ CE HUCK NITY WYSOKOOBCI ALNE TAPPEX WK ADY GWINTOWE DO TWORZYW SZTUCZNYCH WELKO KO KI ZGRZEWALNE MINIBOOSTER WZMACNIACZE CIŒNIENIA SPYRAFLO O YSKA ŒLIZGOWE I IGIE KOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE OFERTA - NARZÊDZIA PEMSERTER PRASY DO MONTA U ELEMENTÓW PEM WELKO NARZÊDZIA DO MONTA U KO KÓW ZGRZEWALNYCH NARZÊDZIA DO MONTA U NITÓW NARZÊDZIA DO MONTA U NITONAKRÊTEK NARZÊDZIA DO MONTA U EXPANDERA KDG ELEKTRONICZNE DOZOWNIKI INSIDER PRZYRZ D DO GRADOWANIA

W RÓŻNYCH WARUNKACH. Joined to last.

W RÓŻNYCH WARUNKACH. Joined to last. DO SZYBKIEGO I NIEZAWODNEGO MOCOWANIA W RÓŻNYCH WARUNKACH Joined to last. Ciesząca się międzynarodową renomą firma KVT-Fastening jest specjalistą w wy sokiej jakości, specjalnych zastosowaniach techniki

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Metryczne Zlaczki Miedziane

Metryczne Zlaczki Miedziane CATALOG C MCF-PL0306 Metryczne Zlaczki Miedziane WYBÓR NA NIBCO. Wynalezlismy zlaczki z miedzi hartowanej ponad 73 lata temu. W chwili obecnej NIBCO jest jednym z najwiekszych producentów zlaczek miedzianych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe

Wytwarzanie i w³aœciwoœci elementów hybrydowych typu metal tworzywo polimerowe POLIMERY 2008, 53, nr 7 8 519 JACEK W. KACZMAR ), ROMAN WRÓBLEWSKI, LESZEK NAKONIECZNY, JACEK IWKO Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Laboratorium Tworzyw

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS

HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS FAMET FAMET GROUP APARATURA DO WYMIANY CIEP A - P ASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEP A HEAT TRANSFER EQUIPMENT - SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS Fabryka Aparatury i Urz¹dzeñ FAMET S.A. w Kêdzierzynie-KoŸlu

Bardziej szczegółowo

MAPAL. Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania. Systemy narz ê dziowe MAPAL-a

MAPAL. Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania. Systemy narz ê dziowe MAPAL-a MAPAL Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania Systemy narz ê dziowe MAPAL-a MAPAL Toolbase MAPAL Toolbase to system logistyczny wydawania narzêdzi charakteryzuj¹cy siê

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo