CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )"

Transkrypt

1 CENNIK 2012 (obowi¹zuje od: ; aktualizacja )

2 DLACZEGO METABO? TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa izolacja uzwojeñ i koszyczek chroni¹cy uzwojenia przed agresywnym py³em szlifierskim to tylko niektóre z naszych rozwi¹zañ System Autobalance to innowacyjne rozwi¹zanie zapewniaj¹ce obni enie wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie obni a zu ycie tarcz tn¹cych (do 50%) i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz istotnie wyd³u a mo liwoœæ bezpiecznej i komfortowej pracy (dyrektywa EN 60745) Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem - sta³a kontrola pr¹du, napiêcia i temperatury podczas pracy elektronarzêdzia zapewnia jego wy³¹czenie w przypadku wyst¹pienia przeci¹ enia Elektronika V (Vario) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prêdkoœci obrotowej do wykonywanej pracy Hamulec zatrzymuj¹cy tarczê w czasie poni ej 3 sekund zwiêksza bezpieczeñstwo u ytkownika, umo liwia szybsz¹ wymianê tarczy i szybsze od³o enie maszyny po szlifowaniu lub ciêciu System LongLife zapewnia d³u sz¹ pracê urz¹dzenia na jednym komplecie szczotek wêglowych Elektronika VC (Vario Constamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów wrzeciona od wartoœci najmniejszych do najwiêkszych i zapewnia ich stabilizacjê w zakresie obci¹ eñ znamionowych. Dopiero przy podwy szonym obci¹ eniu obroty spadaj¹ Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic) umo liwia p³ynn¹ regulacjê obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na sta³ym poziomie w pe³nym zakresie obci¹ enia. Obroty nawet przy krótkim obci¹ eniu, ciê kich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadaj¹ i s¹ takie same jak na biegu ja³owym Technologia Metabo Impuls - do bezproblemowego wykrêcania zapieczonych œrub lub wkrêtów o uszkodzonych ³bach System SCS - p³etwa rekina mocowana w stopie prowadz¹cej dodatkowo stabilizuje maszynê przy ciêciach prostych System zatrzymuj¹cy ostrza w ci¹gu 0,05 sekundy Funkcja automatycznego oczyszczania filtrów w czasie pracy urz¹dzenia Niezwykle efektywny 2-punktowy system odsysania wiórów System Metabo Precision Stop - po³¹czenie sprzêg³a mechanicznego z elektrycznym zapewnia niezwykle precyzyjn¹ regulacjê momentu dokrêcania oraz wyd³u a czas pracy na jednym akumulatorze Wydajny, bezszczotkowy silnik indukcyjny System Metabo Quick umo liwia wymianê osprzêtu w ci¹gu kilku sekund bez u ycia dodatkowych narzêdzi Rêkojeœæ wyposa ona w system VibraTech (MVT) gwarantuje u ytkownikowi maszyny lepszy komfort pracy poprzez znaczne obni enie wibracji. Pozwala na d³u sz¹ i efektywniejsz¹ pracê bez zmêczenia AUTOMATIC Mechaniczne sprzêg³o S-automatic zabezpiecza uýytkownika przed urazem, a maszynæ przed uszkodzeniem w przypadku wystàpienia wstecznego. momentu obrotowego, np. przy zakleszczeniu tarczy. Elektroniczne sprzægùo S-automatic to rozwiàzanie stosowane w duýych szlifierkach kàtowych. Zabezpiecza uýytkownika przed urazem w przypadku zakleszczenia tarczy poprzez wyùàczenie maszyny 2

3 SPIS TREŒCI ELEKTRONARZÊDZIA 4 15 MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Narzêdzia akumulatorowe: - wkrêtarki i zakrêtak udarowy - zestaw Combo - wyrzynarki z brzeszczotem szablastym - pistolety do nak³adania klejów i past - wiertarko-wkrêtarki - mobilne warsztaty - wiertarko-wkrêtarki z udarem - zakrêtaki i klucze udarowe - m³otowiertarki udarowe - szlifierki k¹towe - wyrzynarki - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym - rêczna pilarka tarczowa - szlifierka do spoin pachwinowych - precyzyjna szlifierka taœmowa - satyniarka - zestawy Power Combo-Set zestawy Combo - elektromagnet. zespó³ frez.-wierc¹cy - lampy akumulatorowe - ³adowarki Multim³otki M³otowiertarki i kombim³otki Kombim³otki i m³oty SDS-max Wiertarki udarowe Wiertarki Mieszarka Wkrêtarki sieciowe Maszyny do obróbki stali nierdzewnej i stali szlachetnej Satyniarka Polerka k¹towa Polerka do szlifowania na mokro Szlifierki k¹towe Przecinarka do metalu Szlifierki proste Szlifierko-ostrza³ki sto³owe Szlifierka taœmowa Szlifierki oscylacyjne typu DELTA Szlifierki mimoœrodowe Szlifierki oscylacyjne Frezarka do lakierów Frezarki górnowrzecionowe Strugi Wyrzynarki Wyrzynarka z brzeszczotem szablastym Rêczne pilarki tarczowe Bruzdownice No yce do blach Dmuchawy gor¹cego powietrza Pistolet do klejenia Zszywacze elektryczne Odkurzacze przemys³owe No yce do ywop³otu DO ELEKTRONARZÊDZI Osprzêt do elektronarzêdzi Pilarki do ciêcia k¹towego i ukoœnego Pilarki uniwersalne Pilarka podsto³owa Uniwersalne i precyzyjne pilarki sto³owe Gospodarcze i budowlane pilarki sto³owe Gruboœciówko-strugarki Pilarki taœmowe Odci¹gi wiórów PNEUMATYKA Narzêdzia pneumatyczne i osprzêt - zakrêtaki udarowe - zakrêtaki k¹towe - wkrêtarka - wiertarki - wyrzynarka prosta - m³otki pneumatyczne - szlifierka k¹towa - szlifierka mimoœrodowa - szlifierki proste - zszywacze - gwoÿdziarka - pistolety do piaskowania - pistolety do malowania - przystawki do pompowania opon - pistolety wydmuchowe - pistolety natryskowe - pistolet do mycia wod¹ i czyszczenia - smarownica - pistolet do nak³adania klejów i past - zestawy narzêdziowe Sprê arki t³okowe Zespo³y sprê arkowe G³owice sprê arkowe Uzdatnianie powietrza i armatura - osuszacze sprê onego powietrza - cyklonowe separatory kondensatu - filtry i wk³ady - akcesoria do filtrów - reduktory - separatory - naolejacze - bloki uzdatniania powietrza - armatura - wê e pneumatyczne - zwijacze do wê y pneumatycznych POMPY Pompy ogrodowe Hydrofory Pompy do wody czystej z automatyk¹ Pompy zanurzeniowe do wody czystej Pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej Pompy zanurzeniowe do wody brudnej Pompa zanurzeniowa powodziowa Pompy g³êbinowe Osprzêt do pomp UWAGI: - cennik obowi¹zuje od 1 grudnia 2011 r. (aktualizacja r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówieñ o wartoœci powy ej 1000 z³) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wczeœniejszego uprzedzenia 3

4 ELEKTRONARZÊDZIA Elektronarzêdzia 4

5 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WKRÊTARKI AKUMULATOROWE I UDAROWY ZAKRÊTAK AKUMULATOROWY PowerMaxx BS w futerale z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + uchwyt wiertarski + uchwyt do koñcówek wkrêtakowych PowerMaxx BS Basic w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + uchwyt wiertarski + uchwyt do koñcówek wkrêtakowych PowerMaxx BS Pro w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 3,0 Ah + uchwyt wiertarski PowerMaxx BS Pro w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + uchwyt wiertarski + uchwyt do koñcówek wkrêtakowych + zestaw 20 bitów + przystawka wkrêtakowa PowerMaxx BS Pro w futerale z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 3,0 Ah + uchwyt wiertarski + zestaw 20 bitów + przystawka wkrêtakowa + PowerMaxx LED PowerImpact SSD w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah 504,00 619,92 661,00 813,03 707,00 869,61 806,00 991,38 861, ,03 853, ,19 ZESTAW COMBO PowerCombo 12 w walizce PVC (PowerImpact carcass, PowerMaxx BS carcass) z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + przystawka k¹towa 899, ,77 NOWOŒÆ AKUMULATOROWE WYRZYNARKI Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM PowerMaxx ASE w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerMaxx ASE w walizce PVC z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + 2 brzeszczoty PowerMaxx ASE w walizce metaloc z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah + 2 brzeszczoty PowerMaxx ASE w walizce metaloc z ³adowark¹ LC akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah PowerMaxx ASE w walizce metaloc z ³adowark¹ LC akumulatory Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah 497,00 611,31 815, ,45 907, ,61 907, , , ,82 AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAK ADANIA KLEJÓW I PAST PowerMaxx KP (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) PowerMaxx KP SET z ³adowark¹ LC akumulator 1,5 Ah 1292, , , ,35 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa L BS 14.4 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulator Li-Ion 1,5 Ah BS 14.4 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 1,5 Ah BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 1,5 Ah BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 1,5 Ah (uchwyt wiertarski 13 mm) BS 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (uchwyt wiertarski 13 mm) 650,00 799,50 825, ,75 920, ,60 938, , , ,71 5

6 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT BS 14.4 LT w walizce PVC Impuls z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah BS 14.4 LT w walizce PVC Impuls z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah BS 14.4 LT w walizce PVC Quick z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah + uchwyt do koñcówek wkrêtakowych BS 18 LT w walizce PVC Impuls z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah 1228, , , , , , , ,12 MOBILNE WARSZTATY BS 14.4 Li w walizce z ³adowark¹ ASC akumulator Li-Ion 1,5 Ah szt. osprzêtu BS 14.4 LT Compact w walizce z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 1,5 Ah szt. osprzêtu BS 18 LT Compact w walizce z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 18,0 V / 1,5 Ah szt. osprzêtu 825, , , , , ,57 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX NOWOŒÆ BS 14.4 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah BS 14.4 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah BS 18 LTX Impuls w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LTX Quick w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BS 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah BS 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah BS 18 LTX Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah + uchwyt do koñcówek wkrêtakowych BS 18 LTX Quick w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah + uchwyt wiertarski + uchwyt do koñcówek wkrêtakowych BS 18 LTX Quick-X3 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah + przystawka Power X BS 18 LTX Quick-X3 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah + przystawka Power X Przystawka Power X3 kompatybilna z BS 18 LTX Quick ( ) 1506, , , ,70 825, ,75 825, , , , , , , , , , , , , , , ,26 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa L SB 18 Li w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 1,5 Ah 995, ,85 NOWOŒÆ WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LT SB 14.4 LT Impuls w walizce z ³adowark¹ ASC akumulatory 3,0 Ah SB 18 LT Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory 3,0 Ah 1546, , , ,59 WIERTARKO-WKRÊTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LTX SB 18 LTX Impuls w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SB 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah SB 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah SB 18 LTX Impuls w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 670,00 824, , , , , , ,65 6

7 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto AKUMULATOROWE ZAKRÊTAKI I KLUCZE UDAROWE SSD 14.4 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah SSW 14.4 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah SSD 18 LT w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SSW 18 LT w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) SSD 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah SSW 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah 1408, , , ,84 670,00 824,10 670,00 824, , , , ,54 AKUMULATOROWE M OTOWIERTARKI UDAROWE BHA 18 LT w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) BHA 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah BHA 18 LT w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah BHA 36 LTX w walizce PVC Compact z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 1,5 Ah 1090, , , , , , , ,10 AKUMULATOROWE SZLIFIERKI K TOWE W 18 LTX 115 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów; kompatybilna z akumulatorami Li-Power Plus i Li-Power Extreme) W 18 LTX 125 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów; kompatybilna z akumulatorami Li-Power Plus i Li-Power Extreme) W 18 LTX 125 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah W 18 LTX 125 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah W 18 LTX 125 Inox w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów; kompatybilna z akumulatorami Li-Power Plus i Li-Power Extreme) W 18 LTX 125 Inox Set w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah (wyposa enie standardowe: filtr przeciwpy³owy, os³ona tarczy, nakrêtka Quick, rêkojeœæ) 697,00 857,31 697,00 857, , , , ,71 995, , , ,96 AKUMULATOROWE WYRZYNARKI STA 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów ) 650,00 799, STA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah 1690, , STA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 1750, ,50 NOWOŒÆ STA 18 LTX 140 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) STA 18 LTX 140 w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah STA 18 LTX 140 w walizce metaloc z ³adowark¹ ASC akumulator Li-Ion 4,0 Ah STA 18 LTX 140 w walizce metaloc z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 916, , , , , , , ,76 AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM ASE 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) 731,00 899, ASE 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah 1640, , ASE 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 1695, ,85 AKUMULATOROWA RÊCZNA PILARKA TARCZOWA KSA 18 LTX w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) 730,00 897, KSA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 3,0 Ah, 1598, ,54 w zestawie z pi³¹ tarczow¹ KSA 18 LTX w walizce PVC z ³adowark¹ ASC akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, w zestawie z pi³¹ tarczow¹ , ,25 7

8 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto AKUMULATOROWA SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH NOWOŒÆ KNS 18 LTX 150 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) 2087, , KNS 18 LTX 150 Set z os³on¹ tarczy, rêkojeœci¹ pomocnicz¹, kluczem szeœciok¹tnym, filtrem przeciwpy³owym, 3 tarczami szlifierskimi ze sprasowanej w³ókniny (gradacja œrednia 3 mm; gradacja œrednia 6 mm; gradacja wykañczaj¹ca 6 mm), pilnikiem do profilowania tarczy, 25 paskami papierów œciernych do pilnika, metalow¹ walizk¹, ³adowark¹ ASC 30, 2 akumulatorami Li-Ion 18 V/3,0 Ah 3312, ,76 AKUMULATOROWA PRECYZYJNA SZLIFIERKA TAŒMOWA NOWOŒÆ BF 18 LTX 90 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) 1356, , BF 18 LTX 90 Set z ramieniem prowadz¹cym (do taœmy 6 mm i 13 mm), 2720, ,60 ramieniem prowadz¹cym z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm), 20 cyrkonowymi pasami œciernymi 6x457 mm (P 80x10, P 120x10), 20 cyrkonowymi pasami œciernymi 13x457 mm (P 80x10, P 120x10), 6 pasami z w³ókniny 6x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce), 6 pasami z w³ókniny 13x457 mm (3 œrednie, 3 wykañczaj¹ce), filtrem przeciwpy³owym, rêkojeœci¹ pomocnicz¹ MVT, kluczem szeœciok¹tnym, metalow¹ walizk¹, ³adowark¹ ASC 30, 2 akumulatorami Li-Ion 18 V/3,0 Ah AKUMULATOROWA SATYNIARKA NOWOŒÆ S 18 LTX 115 w kartonie (carcass - bez ³adowarki i akumulatorów) 1583, , S 18 LTX 115 Set z 3 walcami polerskimi lamelowo-w³ókninowymi 105x50 P 180/ P 80/ P 60, 3 tulejami dystansowo-osadczymi, filtrem przeciwpy³owym, rêkojeœci¹ pomocnicz¹ MVT, kluczem szeœciok¹tnym, metalow¹ walizk¹, ³adowark¹ ASC 30, 2 akumulatorami Li-Ion 18 V/3,0 Ah 2858, ,34 AKUMULATOROWE ZESTAWY Power Combo-Set 4.0 NOWOŒÆ PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + BS 18 LTX Quick (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + W 18 LTX 125 (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + SB 18 LTX Impuls (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + SSD 18 LT (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + SSW 18 LT (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + KSA 18 LTX (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) 2399, ,77 + BS 18 LTX Quick (carcass) + ASE 18 LTX (carcass) PL_ Power Combo-Set 4.0 (3 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) + BS 18 LTX Quick (carcass) + BHA18 LT (carcass) 2599, ,77 NOWOŒÆ AKUMULATOROWE ZESTAWY Combo Combo 1 (2 akumulatory Li-Ion 1,5 Ah, ³adowarka ASC 30, walizka) + BS 14.4 LT Compact (carcass) + ULA (carcass) Combo 2 (2 akumulatory Li-Ion 3,0 Ah, ³adowarka ASC 30, walizka) + BS 14.4 LT (carcass) + ULA (carcass) Combo 3 (2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, ma³a torba narzêdziowa) + BS 18 LTX Impuls (carcass) + W 18 LTX (carcass) Combo 4 (2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, ma³a torba narzêdziowa) + BS 18 LTX (carcass) w walizce + W 18 LTX (carcass) + ULA (carcass) Combo 5 (2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, ma³a torba narzêdziowa) + BS 18 LTX (carcass) w walizce + STA 18 LTX (carcass)+ ULA (carcass) Combo 6 (2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, w torbie narzêdziowej) + BS 18 LTX (carcass) + KSA 18 LTX (carcass) + ASE 18 LTX (carcass) + ULA (carcass) Combo 7 (2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) + BS 18 LTX Quick (carcass) w walizce + SSW 18 LT + W 18 LTX + ULA (carcass) Combo 8 (2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah, ³adowarka ASC 30, torba narzêdziowa) + SB 18 LTX (carcass) + KSA 18 LTX (carcass) + ASE 18 LTX (carcass) + ULA (carcass) 998, , , , , , , , , , , , , , , ,54 8

9 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto AKUMULATOROWY ELEKTROMAGNETYCZNY ZESPÓ FREZUJ CO-WIERC CY MAG 28 LTX 32 w walizce z ³adowark¹ ASS 15 Plus + 2 akumulatory Li-lon 25,2 V / 3,0 Ah 7257, ,11 LAMPY AKUMULATOROWE ULA (bez ³adowarki i bez akumulatorów; kompatybilna z akumulatorami 14,4 V i 18,0 V) 172,00 211, PowerMaxx 12 (bez ³adowarki i bez akumulatorów; 141,00 173,43 kompatybilna z akumulatorami 10,8 V / 1,5 Ah i 10,8 V / 3,0 Ah) ADOWARKI LC ASC ASC ,00 179,58 200,00 246,00 445,00 547,35 MULTIM OTKI UHE 2250 Multi w walizce PVC 898, , UHE 2650 Multi w walizce PVC 1056, ,88 M OTOWIERTARKI I KOMBIM OTKI BHE 2243 w walizce PVC 655,00 805,65 NOWOŒÆ KHE 2443 w walizce PVC KHE 2650 w walizce PVC KHE 2650 w walizce PVC, z dodatkowym uchwytem walcowym KHE 2850 w walizce PVC KHE 2851 w walizce PVC, z dodatkowym uchwytem walcowym KHE 3250 w walizce PVC KHE 3251 w walizce PVC, z dodatkowym uchwytem walcowym 757,00 931,11 898, ,54 977, ,71 940, , , , , , , ,45 KOMBIM OTKI I M OTY SDS-max KHE 56 seryjnie z grotem zbie nym SDS-max , , KHE 76 seryjnie z grotem zbie nym SDS-max , , KHE 96 seryjnie z grotem zbie nym SDS-max , , MHE 56 seryjnie z grotem zbie nym SDS-max MHE 96 seryjnie z grotem zbie nym SDS-max , , , ,54 9

10 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto WIERTARKI UDAROWE SBE 521 z uchwytem Futuro Plus 417,00 512, SBE 550 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus 316,00 388, SB 561 z uchwytem zêbatym 383,00 471, SBE 561 z uchwytem zêbatym 437,00 537, SBE 561 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus 398,00 489, SBE 600 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 600 Impuls w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 610 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 701 SP w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SB 710 z uchwytem wiertarskim SBE 710 w walizce PVC z uchwytem zêbatym SBE 710 w walizce PVC z uchwytem Futuro Top SBE 710 w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 751 w walizce PVC z uchwytem Futuro Top SBE 850 w walizce PVC z uchwytem Quick NOWOŒÆ SBE 900 Impuls w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 1000 w walizce PVC z uchwytem Fuuro Plus SBE 1100 Plus z uchwytem zêbatym SBE 1100 Plus w walizce PVC z uchwytem Futuro Plus SBE 1300 w walizce PVC z uchwytem Quick NOWOŒÆ 520,00 639,60 568,00 698,64 589,00 724,47 633,00 778,59 566,00 696,18 614,00 755,22 660,00 811,80 540,00 664,20 698,00 858,24 731,00 899,13 850, ,50 828, ,44 828, , , , , ,66 WIERTARKI BE 6 w kartonie z uchwytem zêbatym BE 6 w kartonie z uchwytem szybkomocuj¹cym BE 10 w kartonie z uchwytem zêbatym BE 10 w kartonie z uchwytem szybkomocuj¹cym B 561 z uchwytem zêbatym BE 561 z uchwytem zêbatym BE 561 z uchwytem Futuro Plus BE z uchwytem zêbatym BE 751 z uchwytem zêbatym BE 751 z uchwytem Futuro Plus BE 1100 z uchwytem zêbatym BE 1100 z uchwytem Futuro Plus BDE 1100 wiertarka dwubiegowa WB E 700 wiertarka k¹towa B 32/3 wiertarka trzybiegowa M stopa elektromagnetyczna do wiertarki B 32/3 295,00 362,85 314,00 386,22 340,00 418,20 359,00 441,57 328,00 403,44 388,00 477,24 430,00 528,90 990, ,70 742,00 912,66 763,00 938,49 898, ,54 942, , , , , , , , , , MAG 32 elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy 4458, , MAG 50 elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy 6690, , MAG 100 elektromagnetyczny zespó³ frezuj¹co-wierc¹cy 12355, ,65 MIESZARKA RWE , ,79 WKRÊTARKI SIECIOWE SE SE SE SM SM 5-55 magazynek do wkrêtarki SE DWSE USE 8 634,00 779,82 634,00 779, , ,06 960, , , , , ,06 10

11 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto MASZYNY DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ NOWOŒÆ WE Inox Plus w walizce metalowej (bez osprzêtu) WE Inox Plus Set (WE Inox Plus, os³ona tarczy, nakrêtka Quick, rêkojeœæ pomocnicza MVT, nakrêtka na klucz dwutrzpieniowy, klucz dwutrzpieniowy, pierœcieñ osadczy, 2 dyski lamelowe œrednie, kr¹ ek fibrowy, talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid, talerz podporowy miêkki 125 mm, kr¹ ki œcierne Metabo Pyramid (po 5 szt. A 30/ A 45/ A 65), kr¹ ek w³ókninowy P280, walizka metalowa) BFE 9-90 w walizce metalowej (bez osprzêtu) BFE 9-90 Set (BFE 9-90 Set, ramiê prowadz¹ce (do taœmy 6 mm i 13 mm), ramiê prowadz¹ce z rolk¹ p³ask¹ (do taœmy 13 mm), 10 cyrkonowych pasów œciernych P 120, po 10 cyrkonowych pasów œciernych: P 60x6 mm, P 50x13 mm, P 120x6 mm, P 120x13 mm, 9 w³ókninowych pasów (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy), rêkojeœæ pomocnicza MVT, klucz szeœciok¹tny, 3 œcierki z mikrofibry, metalowa walizka) KNSE w walizce metalowej (bez osprzêtu) KNSE Set (KNSE Set, os³ona tarczy, rêkojeœæ pomocnicza, klucz szeœciok¹tny, tarcza szlifierska ze sprasowanej w³ókniny (150x3x25,4 mm), po 2 tarcze ze sprasowanej w³ókniny: zgrubne (150x3x25,4 i 150x6x25,4 mm), wykañczaj¹ce (150x6x25,4 mm), pilnik do profilowania tarczy, 25 pasków papierów œciernych do pilnika, 3 œcierki z mikrofibry, metalowa walizka) RBE RBE Set (RBE Set, 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80, po 10 cyrkonowych pasów œciernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy w³ókninowe (zgrubny, œredni, wykañczaj¹cy), pas poleruj¹cy, pasta polerska bia³a, rêkojeœæ pomocnicza, 3 œcierki z mikrofibry, metalowa walizka) 804,00 988, , , , , , , , , , , , , , ,54 SATYNIARKA SE w walizce metalowej (bez osprzêtu) SE Set (SE Set, walec polerski z w³ókniny 105x100 P 280, 2 walce polerskie lamelowo-w³ókninowe 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taœmy œcierne 90x100 P 80, rolka rozprê na do taœm œciernych 90x100, 3 tuleje dystansowo-osadcze, walizka metalowa) 1598, , , ,07 POLERKA K TOWA PE w walizce PVC (bez osprzêtu) PE Set z g¹bk¹ polersk¹ 24915, z ko³pakiem do polerowania z we³ny 31217, z talerzem podporowym , , , ,97 POLERKA DO SZLIFOWANIA NA MOKRO PWE , ,61 NOWOŒÆ SZLIFIERKI K TOWE - klasa ECONOMY W 680 (œrednica tarczy 115 mm) W 680 (œrednica tarczy 125 mm) W 680 w walizce PVC (œrednica tarczy 125 mm) W 780 (œrednica tarczy 115 mm) W 780 (œrednica tarczy 125 mm) W 1080 w kartonie (œrednica tarczy 115 mm) W 1080 w kartonie (œrednica tarczy 125 mm) NOWOŒÆ NOWOŒÆ 275,00 338,25 275,00 338,25 298,00 366,54 308,00 378,84 308,00 378,84 398,00 489,54 398,00 489, W 2000 (œrednica tarczy 230 mm) WX 2000 (œrednica tarczy 180 mm) z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WX 2000 (œrednica tarczy 230 mm) z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 585,00 719,55 645,00 793,35 645,00 793,35 11

12 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SZLIFIERKI K TOWE - klasa KOMPAKT W W Quick W W w walizce PVC W Quick W Quick w walizce PVC WE Quick WE Quick w walizce PVC W Quick W Quick w walizce PVC W Quick WA Quick WBA Quick WE Plus WE Plus w walizce PVC WE VS WE Plus WEA Plus WEA Quick WEA Plus WEPBA QuickProtect WEPBA QuickProtect NOWOŒÆ NOWOŒÆ 406,00 499,38 489,00 601,47 378,00 464,94 489,00 601,47 398,00 489,54 498,00 612,54 476,00 585,48 595,00 731,85 498,00 612,54 598,00 735,54 578,00 710,94 545,00 670,35 698,00 858,54 598,00 735,54 655,00 805,65 698,00 858,54 655,00 805,65 625,00 768,75 625,00 768,75 869, , , , , ,24 SZLIFIERKI K TOWE - klasa ŒREDNIA W Ergo 729,00 896,67 NOWOŒÆ W WX WX NOWOŒÆ NOWOŒÆ NOWOŒÆ 831, ,60 878, , , ,54 SZLIFIERKI K TOWE - klasa WY SZA WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 682,00 838, WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 682,00 838, WX Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 768,00 944, WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WXLA Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego W WX z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WX Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WXLA Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego W W WX Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego WXLA Quick z ogranicznikiem pr¹du rozruchowego 811,00 997, , ,04 745,00 916,35 855, ,65 898, , , ,04 896, ,08 896, ,08 925, , , ,67 PRZECINARKA DO METALU CS ,00 921,27 SZLIFIERKI PROSTE G GE 700 Basic z uchwytem na klucz GE 700 Quick GE 900 Plus 561,00 690,03 655,00 805,65 867, , , ,33 12

13 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto SZLIFIERKO-OSTRZA KI STO OWE DS DS DS DS DSD DSD BS TNS ,00 494,46 555,00 682,65 716,00 880,68 947, , , , , , , ,50 853, ,19 SZLIFIERKA TAŒMOWA BAE , ,54 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA FMS 200 Intec w walizce PVC DSE 280 Intec w walizce PVC DSE 300 Intec w walizce PVC 239,00 293,97 425,00 522,75 555,00 682,65 SZLIFIERKI MIMOŒRODOWE FSX 200 Intec w walizce PVC SXE 325 Intec w walizce PVC SXE SXE 425 TurboTec SXE 450 TurboTec 233,00 286,59 374,00 460,02 561,00 690,03 605,00 744,15 951, ,73 SZLIFIERKI OSCYLACYJNE FSR 200 Intec w walizce PVC SR 180 Intec w walizce PVC SR Intec SR SR 356 (do wyczerpania zapasów) SRE 357 (do wyczerpania zapasów) SR 358 (do wyczerpania zapasów) SRE 359 (do wyczerpania zapasów) SRE 4350 TurboTec w kartonie NOWOŒÆ SRE 4350 TurboTec w walizce Metabox NOWOŒÆ SRE 4351 TurboTec w kartonie NOWOŒÆ SRE 4351 TurboTec w walizce Metabox NOWOŒÆ 238,00 292,74 341,00 419,43 509,00 626,07 509,00 626,07 528,00 649,44 714,00 878,22 714,00 878,22 763,00 938,49 815, ,45 951, , , , , ,17 FREZARKA DO LAKIERÓW LF 724 S 1375, ,25 13

14 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE FME 737 napêd frezarski - silnik do frezarki górnowrzecionowej Przystawka do napêdu frezarskiego FME OFE OFE 1229 Signal OFE 1229 Signal w skrzynce Metabox 763,00 938,49 754,00 927, , , , , , ,02 STRUGI HO 0882 strug + podstawa 1068, , HOE 0983 w walizce PVC + worek na wióry 1638, ,74 WYRZYNARKI NOWOŒÆ STEB 70 Quick w walizce PVC STEB 80 Quick w walizce PVC STE 90 SCS w walizce PVC STE 100 SCS w walizce PVC STE 100 Plus w walizce PVC STE 135 (do wyczerpania zapasów) STE 135 w walizce PVC STEB 135 w walizce PVC STE 135 Plus Quick w walizce PVC STEB 135 Plus Quick w walizce PVC STE 140 w walizce PVC STE 140 Plus w walizce PVC STE 140 Plus w walizce MetaLoc STEB STEB 140 Plus w walizce PVC STEB 140 Plus w walizce MetaLoc 487,00 599,01 556,00 683,88 582,00 715,86 695,00 854,85 998, ,54 998, , , , , ,10 998, , , ,10 798,00 981,54 997, , , ,59 798,00 981,54 997, , , ,59 WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM PSE , ,67 RÊCZNE PILARKI TARCZOWE KS 54 SP KSE 55 Vario Plus KSE 55 Vario Plus w skrzynce narzêdziowej Metabox KSE 55 Vario Plus z listw¹ prowadz¹c¹ bez pokrowca KSE 55 Vario Plus z listw¹ prowadz¹c¹ w pokrowcu, w skrzynce narzêdziowej Metabox KS 66 Plus KSE 68 Plus 555,00 682, , , , , , , , , , , , ,71 BRUZDOWNICE MFE 30 S w walizce metalowej MFE 30 S z 2 tarczami diamentowymi, w walizce metalowej MFE 65 w walizce metalowej 2190, , , , , ,26 NOWOŒÆ 14

15 ELEKTRONARZÊDZIA Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto NO YCE DO BLACH KU KU KN , , , , , ,27 DMUCHAWY GOR CEGO POWIETRZA H HE HE ,00 361,62 405,00 498,15 553,00 680,19 PISTOLET DO KLEJENIA KE ,00 316,11 ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE TAE TAE TAM ,00 977,85 967, , , ,66 ODKURZACZE PRZEMYS OWE AS ASA ASR ASR ASR 35 L ASR 35 M SHR 2050 M 602,00 740,46 731,00 899, , , , , , , , , , ,06 NO YCE OGRODOWE AHS 36 V w kartonie z ³adowark¹ ASC akumulatory 1,5 Ah (d³ugoœæ no a 55 cm) AHS 36 V w kartonie z ³adowark¹ ASC akumulator 1,5 Ah (d³ugoœæ no a 65 cm) AHS 36 V w kartonie z ³adowark¹ ASC akumulatory 1,5 Ah (d³ugoœæ no a 65 cm) HS HS HS HS HS HS HS HS HS , , , , , ,02 514,00 632,22 560,00 688,80 607,00 746,61 619,00 761,37 664,00 816,72 707,00 869,61 897, ,31 967, , , ,45 15

16 NOTATKI 16

17 Osprzêt 17

18 Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Stojak wiertarski 732 (magnetyczny) * Stojak wiertarski Imad³o Imad³o Tarcza tn¹ca Flexiamant super A36-T 115 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 125 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 180 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 230 2,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 115 3,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 115 2,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 125 2,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 150 2,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 180 2,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 230 2,5 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-T 150 2,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 150 3,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 180 3,0 22,2 mm do aluminium 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 180 3,0x22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 230 3,0 22,2 mm do aluminium 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 230 3,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-N 300 3,5 22,2 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-N 300 3,5 20,0 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-N 300 2,5 25,4 mm do metalu 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 180 3,0 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 230 3,0 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 24-N 300 3,5 22,5 mm do kamienia 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 24-N 300 3,5 20,0 mm do kamienia 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 150 3,0 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt. * Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 180 3,0 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 230 3,0 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Œciernica garnkowa A16-Q; 110/ ,2 mm do stali 1 szt Œciernica garnkowa C16-N; 110/ ,2 mm do stali 1 szt Œciernica garnkowa C36-M; 110/ ,2 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 46-R 100 1,6 16,0 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 46-R 115 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 46-R 125 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 150 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 180 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 30-R 230 1,9 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 60-R 115 1,0 22,5 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid A 60-R 125 1,0 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 115 1,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 125 1,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 115 1,6 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 60-T 125 1,6 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 115 1,5 22,2 mm do ceramiki 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 125 1,5 22,2 mm do ceramiki 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-S 300 3,0 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-S 350 3,5 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-S 400 4,0 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid 115 0,8 22,23 mm do stali nierdz. 50 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid 125 0,8 22,23 mm do stali nierdz. 50 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 105 1,0 16,0 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 300 3,5 25,4 mm do kamienia 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 350 3,5 25,4 mm do kamienia 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A24-M 400 3,0 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 115 1,0 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 115 1,0 22,2 mm do st. nierdz. (wypuk³a) 25 szt. 141,25 173, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 115 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 115 1,6 22,2 mm do st. nierdz. (wypuk³a) 25 szt. 141,25 173, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 60-U 125 1,0 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 125 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 150 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 180 1,6 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 46-U 180 1,6 22,2 mm do st. nierdz. (wypuk³a) 25 szt. 260,00 319, Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 36-U 230 1,9 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiarapid super A 36-U 230 1,9 22,2 mm do st. nierdz. (wypuk³a) 25 szt. 342,50 421, Tarcza tn¹ca Novorapid 115 1,0 22,23 do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Novorapid 125 1,0 22,23 do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Novorapid 180 1,5 22,23 do stali nierdz. 25 szt Tarcza tn¹ca Novorapid 230 1,9 22,23 do stali nierdz. 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 115 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 180 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 230 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt. 9009, ,07 694,00 853,62 410,00 504,30 262,00 322,26 132,50 162,98 145,00 178,35 237,50 292,13 330,00 405,90 157,50 193,73 132,50 162,98 151,25 186,04 185,00 227,55 237,50 292,13 315,00 387,45 185,00 227,55 176,25 216,79 237,50 292,13 210,00 258,30 300,00 369,00 240,00 295,20 21,80 26,81 21,80 26,81 21,80 26,81 220,00 270,60 260,00 319,80 21,80 26,81 21,80 26,81 196,25 241,39 257,50 316,73 340,00 418,20 59,20 72,82 58,20 71,59 56,40 69,37 132,50 162,98 127,50 156,83 138,75 170,66 166,25 204,49 212,50 261,38 265,00 325,95 123,75 152,21 126,25 155,29 132,50 162,98 138,75 170,66 132,50 162,98 143,75 176,81 157,50 193,73 176,25 216,79 20,30 24,97 30,20 37,15 39,40 48,46 295,00 362,85 327,50 402,83 130,00 159,90 20,30 24,97 30,20 37,15 37,60 46,25 141,25 173,74 141,25 173,74 150,00 184,50 150,00 184,50 250,00 307,50 260,00 319,80 327,50 402,83 116,25 142,99 123,75 152,21 182,50 224,48 243,75 299,81 188,75 232,16 149,00 183,27 206,00 253, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 180 3,0 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 180 3,0x22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 180 3,0x22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 230 3,0x22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 230 3,0x22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 125 2,5x22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 125 2,5x22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 150 3,0x22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-R 350 3,0 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-R 300 2,5 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 24-M 350 3,0 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-R 350 3,0 25,4 mm do stali 1 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 36-R 350 3,0 25,4 mm do stali nierdz. 1 szt Zestaw tarcz tn¹cych Promotion A 60-R-BF/ , mm 10 szt Zestaw tarcz tn¹cych Promotion A 60-R-BF/ , mm 10 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 16,0 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C ,5 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A 24-N 100 6,0 16,0 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C ,5 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca do kamienia C ,5 22,2 mm 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 16,0 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 16,0 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C ,5 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca do kamienia C ,0 22,2 mm 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C ,0 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C ,5 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A ,5 22 do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex A do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C do kamienia 25 szt Tarcza œcierna Novoflexi A 24-N 115 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 125 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Novoflex C 24-N 125 6,0 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 150 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 180 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Novoflex A 24-N 230 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Novoflex C 24-N 230 6,0 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 10 szt. * Tarcza tn¹ca Novoflex A ,0 22,2 do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Novoflex C ,0 22,2 do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 125 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 24-T 150 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierno-tn¹ca Combinator 115 1,9 22,23 mm 25 szt Tarcza œcierno-tn¹ca Combinator 125 1,9 22,23 mm 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 150 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 180 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 180 8,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 180 6,8 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24 N 230 6,8 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 230 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 230 8,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 10 szt Tarcza œc. Flexiamant super A ,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 25 szt Tarcza œc. Flexiamant super A ,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 10 szt Tarcza œc. Flexiamant super A ,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 10 szt Tarcza œc. Flexiamant super C 24-N 150 6,0x22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza œc. Flexiamant super C 24-N 180 6,0 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 10 szt Tarcza œc. Flexiamant super C 24-N 230 6,0 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 125 4,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 115 6,8 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 115 6,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 115 2,5 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 115 2,5 22,2 mm do kamienia (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant 115 6,0 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 125 6,0 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super 125 6,0 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 125 2,5 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super C 30-S 125 2,5 22,2 mm do kamienia 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0 16,0 mm do st. nierdz.(wypuk³a) 25 szt. 171,25 210, Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 115 4,0 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt. 257,50 316,73 220,00 270,60 237,50 292,13 247,50 304,43 300,00 369,00 122,50 150,68 132,50 162,98 176,25 216,79 29,50 36,29 20,30 24,97 29,80 36,65 33,50 41,21 34,00 41,82 47,60 58,55 49,90 61,38 105,00 129,15 93,75 115,31 118,75 146,06 133,75 164,51 103,75 127,61 107,50 132,23 108,75 133,76 120,00 147,60 92,50 113,78 92,50 113,78 146,25 179,89 153,75 189,11 177,50 218,33 182,50 224,48 236,25 290,59 265,00 325,95 105,00 129,15 110,00 135,30 112,50 138,38 177,50 218,33 186,25 229,09 151,25 186,04 157,50 193,73 178,75 219,86 226,25 278,29 106,00 130,38 151,00 185,73 166,00 204,18 231,25 284,44 255,00 313,65 210,00 258,30 287,50 353,63 208,75 256,76 227,50 279,83 287,50 353,63 130,00 159,90 181,00 222,63 149,00 183,27 205,00 252,15 183,00 225,09 245,00 301,35 300,00 369,00 144,00 177,12 196,00 241,08 272,50 335,18 141,00 173,43 192,00 236,16 183,75 226,01 200,00 246,00 180,00 221,40 132,50 162,98 132,50 162,98 182,50 224,48 167,50 206,03 200,00 246,00 120,00 147,60 132,50 162,98 172,50 212,18 * do wyczerpania zapasów magazynowych 18

19 Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Indeks Nazwa artyku³u Cena detaliczna PLN: netto brutto Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 115 2,5 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 125 2,5 22,2 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A ,0 22,2 mm do st. nierdz. (wypuk³a) 25 szt. 188,75 232, Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 115 3,0 22,2 mm do stali nierdz. (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 100 2,5 16,0 mm do stali 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-P 100 2,5 16,0 mm do stali nierdz. 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 100 6,0 16,0 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna do stali nierdz. A ,0 22,2 mm 25 szt Tarcza œcierna do met. nie elaz. A 36-M 115 6,0 22,2 mm 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A36-M 125 6,0 22,2 mm do alu. (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 115 2,5 22,2 mm do aluminium (wypuk³a) 25 szt. 151,25 186, Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 125 2,5 22,2 mm do aluminium 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant super A 30-O 150 3,0 22,2 mm do aluminium 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 36-M 150 6,0 22,2 mm do alu. (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant A 24-N 150 4,8 22,2 mm do stali (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 36-M 180 6,0 22,2 mm do alu. (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super A 36-M 230 6,0 22,2 mm do alu. (wypuk³a) 25 szt Tarcza tn¹ca Flexiamant A 30-R 115 2,5 22,2 mm do stali 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super ZA 24-T 115 4,0 22,2 mm do rur (wypuk³a) 25 szt Tarcza œcierna Flexiamant super ZA 24-T 180 4,0 22,2 mm do rur (wypuk³a) 10 szt Tarcza œcierna Flexiamant super ZA 24-T 230 4,0 22,2 mm do rur (wypuk³a) 10 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 24; Cyrkokorund 25 szt. * Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 50; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 24; Cyrkokorund 25 szt. * Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 40; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 60; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 80; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 100; Cyrkokorund 25 szt Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 120; Cyrkokorund 25 szt Koronka wiertarska z gwintem Ratio 125/100 mm Koronka wiertarska z gwintem Ratio 100/100 mm Koronka wiertarska z gwintem Ratio 40/100 mm Koronka wiertarska z gwintem Ratio 50/100 mm Koronka wiertarska z gwintem Ratio 68/100 mm Koronka wiertarska z gwintem Ratio 80/100 mm Koronka wiertarska z gwintem Ratio 90/100 mm Wiert³o centruj¹ce mm do pracy z koronkami z gwintem Ratio Lamelowy talerz szlifierski mm; P 36, Cyrkokorund 10 szt Lamelowy talerz szlifierski mm; P 40, Cyrkokorund 10 szt. * Lamelowy talerz szlifierski mm; P 60, Cyrkokorund 10 szt. * Lamelowy talerz szlifierski mm; P 80, Cyrkokorund 10 szt. * Trzpieñ ustalaj¹cy (do i 23247) Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 180 mm; P szt Code pilot Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 115 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P szt Lamelowy talerz szlifierski 125 mm; P szt Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm 132,50 162,98 143,75 176,81 138,75 170,66 123,75 152,21 123,75 152,21 171,25 210,64 180,00 221,40 200,00 246,00 218,75 269,06 151,25 186,04 195,00 239,85 300,00 369,00 260,00 319,80 149,00 183,27 227,00 279,21 126,25 155,29 360,00 442,80 222,00 273,06 322,00 396,06 80,00 98,40 80,00 98,40 73,75 90,71 67,50 83,03 62,50 76,88 60,00 73,80 55,00 67,65 55,00 67,65 95,00 116,85 88,75 109,16 83,75 103,01 70,00 86,10 70,00 86,10 67,50 83,03 67,50 83,03 170,00 209,10 158,75 195,26 126,25 155,29 122,50 150,68 122,50 150,68 122,50 150, , , , ,20 518,00 637,14 604,00 742,92 753,00 926,19 833, ,59 946, ,58 113,00 138,99 169,00 207,87 164,00 201,72 169,00 207,87 169,00 207,87 256,00 314,88 291,00 357,93 291,00 357,93 291,00 357,93 232,00 285,36 88,50 108,86 92,00 113,16 92,00 113,16 92,00 113,16 111,00 136,53 111,00 136,53 112,00 137,76 112,00 137,76 248,00 305,04 284,00 349,32 233,00 286,59 276,00 339,48 240,00 295,20 301,00 370,23 309,00 380, Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Wiert³o udarowe SDS Max Pro 4 Premium mm Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 24; Cyrkokorund 25 szt. * Kr¹ ek fibrowy ,2 mm; P 36; Cyrkokorund 25 szt Filcowa tarcza polerska mm (potrzebna ³¹czówka 27104) Wielowarstwowa tarcza poler mm (potrzebna ³¹czówka 27104) Wielowarstwowa tarcza poler mm; muœlin Wielowarstwowa tarcza poler mm; flanela Talerz gumowy 125 mm Filcowa tarcza polerska M mm Filcowa tarcza polerska M mm Ko³pak do polerowania z owczej we³ny 180 mm Ko³pak do polerowania z owczej we³ny 130 mm (do talerza 23259) Ko³pak do polerowania z owczej we³ny 160 mm (do talerza 23259) Cylinder z taœm¹ œciern¹ 45 30/6 mm Bawe³niana tarcza polerska mm (potrzebna ³¹czówka 27104) Elastyczna tarcza podporowa 113 mm Elastyczna tarcza podporowa 173 mm Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard Pokrywa ochronna * Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy 175-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy 220-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy 112-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy 122-5/8" do kr¹ ków fibrowych; standard Elastyczny talerz oporowy (do kr¹ ków fibrowych) M10; standard Talerz szlifierski 73 mm M 14; na rzep Talerz szlifierski 123 mm M 14; na rzep Talerz szlifierski 147 mm M 14; na rzep Talerz szlifierski 173 mm M 14; na rzep Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do kr¹ ków fibrowych; z wyciêciami * Talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem 5/ Trzpieñ mocuj¹cy 280 mm; przy pracy z koronkami frezerskimi z gwintem Ratio Talerz podporowy do kr¹ ków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem M Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 40 mm Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 45 mm Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 55 mm Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 68 mm Koronka frezerska HM z gwintem Ratio d³. 150 mm/szer. 80 mm Zestaw d³ut SDS Max 2 szt Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max x200 mm Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 2-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm Wiert³o udarowe 4-ostrzowe SDS Max mm 361,00 444,03 362,00 445,26 436,00 536,28 465,00 571,95 255,00 313,65 250,00 307,50 28,40 34,93 38,50 47,36 82,40 101,35 78,10 96,06 24,20 29,77 231,00 284,13 299,00 367,77 55,20 67,90 31,70 38,99 41,00 50,43 61,80 76,01 56,40 69,37 62,60 77,00 98,10 120,66 47,10 57,93 198,00 243,54 30,20 37,15 23,70 29,15 98,50 121,16 49,30 60,64 98,50 121,16 23,70 29,15 30,20 37,15 21,70 26,69 43,10 53,01 63,90 78,60 78,80 96,92 101,00 124,23 28,80 35,42 32,70 40,22 52,50 64,58 95,60 117,59 69,20 85,12 469,00 576,87 69,20 85,12 904, ,92 994, , , , , , , ,48 74,50 91,64 142,00 174,66 181,00 222,63 228,00 280,44 160,00 196,80 201,00 247,23 180,00 221,40 177,00 217,71 152,00 186,96 181,00 222,63 153,00 188,19 192,00 236,16 158,00 194,34 190,00 233,70 257,00 316,11 185,00 227,55 200,00 246,00 303,00 372,69 199,00 244,77 230,00 282,90 197,00 242,31 231,00 284,13 335,00 412,05 221,00 271,83 251,00 308,73 331,00 407,13 237,00 291,51 697,00 857,31 * do wyczerpania zapasów magazynowych 19

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: )

CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: ) CENNIK 2013 (obowi¹zuje od: 01.03.2013) DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2013

Aktualizacja: CENNIK 2013 Aktualizacja: 01.08.2013 CENNIK 2013 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: CENNIK 2014

Aktualizacja: CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.02.2014 CENNIK 2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwa³y dziêki wielu opatentowanym rozwi¹zaniom. Pokrycie uzwojeñ ywic¹ epoksydow¹, 12-warstwowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK Elektronarzêdzia

CENNIK Elektronarzêdzia CENNIK 2007 Elektronarzêdzia UWAGI: Cennik obowiązuje od 26 marca 2007 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA I TECHNOLOGIA CENNIK 2014 Aktualizacja: 01.07.2014 DLACZEGO METABO... TECHNIKA I TECHNOLOGIA Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową,

Bardziej szczegółowo

Cennik Elektronarzędzia

Cennik Elektronarzędzia Cennik 2005 Elektronarzędzia Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI Multi-młotki str.

Bardziej szczegółowo

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) -

UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - CENNIK 2010 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od 1 marca 2010 r. (aktualizacja z 5 lipca 2010 r.) - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowi ą zuje od 21 marca 2006 r. Ceny - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześ niejszego uprzedzenia MODELE SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.)

CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) CENNIK 2009 (aktualizacja: 1.XI.2009 r.) 2 UWAGI: - aktualizacja: 1 listopada 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.)

CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.) CENNIK 2009 (obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.) 2 UWAGI: - cennik obowiązuje od: 1 czerwca 2009 r. - ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1000 zł) - producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA

... do 31 STYCZNIA 2012 AKCJA ŒWI TECZNA AKCJA ŒWI TECZNA WIERTARKA UDAROWA SBE 550 298 CENA BRUTTO: 367 Z CENA CENA KATALOGOWA NETTO: 316 Z Nr katalogowy: 600 536 500 298 Moc znamionowa 550 Wat Moment obrotowy 5 Nm Elektronika typu V umo liwia

Bardziej szczegółowo

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2018 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2018 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2018 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah 67 % WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.06.2017 LiHD - NAJWYDAJNIEJSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA: AKUMULATOR 7, 0 Ah Atuty Metabo ATUTY METABO 3-letnia gwarancja Metabo Na wszystkie maszyny udzielamy

Bardziej szczegółowo

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja:

2017 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 2017 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.01.2017 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 15.05.2015 2015 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 15.05.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254

Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 1/2013 NOWOŒCI Mocne wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe klasy LT Wytrzyma³e akumulatorowe zakrêtaki udarowe klasy LT Mobilna sto³owa pilarka tarczowa TS 254 Ergonomiczna rêczna pilarka tarczowa KS 55 FS

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 14.12.2015 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO

... do 15 LISTOPADA 2010 MOCNA OFERTA INFO MOCNA OFERTA INFO 22 NOWOŚCI NOWOŚ Ć!!! Kapówka z silnikiem indukcyjnym ODKURZACZ UNIWERSALNY ASR 2025 1398 CENA BRUTTO: 1705,56 CENA KATALOGOWA : 1601 Nr katalogowy: 602 022 000 Moc znamionowa 1.200 Wat

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2014

Katalog z cennikiem 2014 Katalog z cennikiem 2014 Aktualizacja: 01.10.2014 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - klasa 10,8 - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZÊDZI INOX 2 INOX Spis treœci: 04-09 INOX - PRZEGL D 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA K TOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

System Metabo Quick. Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne. Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W

System Metabo Quick. Promocja obowi¹zuje do Podano sugerowane ceny detaliczne. Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W PROMOCJA 1/2014 System Metabo Quick Szlifierka k¹towa WQ 1400, 1400 W Wiertarko-wkrêtarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Wiêcej informacji na stronie 8 Wiêcej informacji

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016

2016 Katalog z cennikiem. Aktualizacja: 01.05.2016 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 01.05.2016 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki - wkrętarka z udarem - zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - pistolety do

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009/2010 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

Katalog z cennikiem 2015

Katalog z cennikiem 2015 Katalog z cennikiem 2015 Aktualizacja: 12.01.2015 Spis treści Urządzenia akumulatorowe 6 Klasa 10,8 : - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem szablastym

Bardziej szczegółowo

2016 Katalog z cennikiem

2016 Katalog z cennikiem 2016 Katalog z cennikiem Aktualizacja: 14.12.2015 Spis treści i t e ci z zenia akumulato o e 6 Klasa 10,8 V: - wkrętarki i zakrętak udarowy - zestawy mobilne i zestawy Combo - wyrzynarka z brzeszczotem

Bardziej szczegółowo

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN

... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2010 INFO WIOSENNE CIĘCIE CEN ... do 31 MAJA 2009 2010 0 kosztów serwisowch przez 12 miesięcy (pakiet obejmuje części zamienne m.in. szczotki, przekładnie, robociznę, konserwację, przeglądy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY

PROMOCJE I NOWOŚCI. System Metabo Quick NOWOŚĆ. Promocja obowiązuje do Podano sugerowane ceny detaliczne SILNIK BEZSZCZOTKOWY 1/2014 SPECIALS PROMOCJE I NOWOŚCI System Metabo Quick SILNIK BEZSZCZOTKOWY Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX BL Quick + Lampa akumulatorowa ULA 14.4-18 LED Szlifierka kątowa WQ 1400, 1400 W

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2009 TECHNOLOGIA JEDYNYMI, KTÓRZY PRÓBUJĄ PODWAŻAĆ NASZE ROZWIĄZANIA, JESTEŚMY MY SAMI. Silnik Metabo Marathon, przeciążeniowe sprzęgło bezpieczeństwa S-automatic, technologia

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika. URZĄDZENIA AKUMULATOROWE Sugerowana Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne ważny od 1 lutego 2015 do wydania nowego cennika URZĄDZENIA AKUMULATOROWE GR 3.6Li 13000191357 Wkrętak akumulatorowy, 3,6V, bateria Li-ion 0,32 walizka 75 99,00

Bardziej szczegółowo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo

Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Dalekosiężna decyzja na przyszłość: system akumulatorów Metabo Maksimum swobody, pełna kompatybilność: 100% Metabo. Nasza wizja optymalna niezależność użytkowników Wybór właściwego systemu akumulatorów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010 ELEKTRONARZĘDZIA TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017

230 MM, W, BEZ PRZEWODU. Li HD PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2017 230 MM, 2.400 W, BEZ PRZEWODU Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36-18 LTX BL 230 Więcej informacji na stronach 2-3. PEŁNA ZAMIENNOŚĆ AKUMULATORÓW Ceny obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu NARZĘDZIA RĘCZNE NARZĘDZIA TNĄCE I SKRAWAJĄCE Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 35 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ MN-60-20*,0 35 20 200 267589 MN-60-*,5 40 20 200 267596

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 Sanet Sp.J. Opata Hackiego, Gdynia 8 770 0 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 8 770 9 40 www.sanet-narzedzia.pl DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ

Bardziej szczegółowo

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V

230 mm, W, AKUMULATOR 36V. Li HD NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2016 230 mm, 2.400 W, AKUMULATOR 36V Li HD R TECHNOLOGY AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 36 LTX BL 230, 36 V Więcej informacji na stronach 2-3. 1 Ceny obowiązują do 16.12.2016.

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

2014/2015 Elektronarzędzia + osprzęt

2014/2015 Elektronarzędzia + osprzęt 20/25 Elektronarzędzia + osprzęt Spis treści urządzenia Spis treści maszyny Urządzenia specjalistyczne 383 Urządzenia akumulatorowe 17 Bruzdownice 384 Opalarki 386 Zszywacze 388 Pistolet do klejenia 390

Bardziej szczegółowo

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015

838 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA. 139 zł cena z VAT: 170,97 zł 1/2015 1/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE MOCNA I KOMPAKTOWA Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, BS 18 Quick PROMOCJA BS 18 Quick w komplecie z 2 akumulatorami Li-Power (18 V / 2,0 Ah) Nr kat. 602217500 Więcej

Bardziej szczegółowo

nowe kompaktowe szlifierki kątowe NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA Nowy wymiar wydajności: Nowe kapówki: bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne.

nowe kompaktowe szlifierki kątowe NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA Nowy wymiar wydajności: Nowe kapówki: bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne. 3/2014 NOWOŚCI I PROMOCJE Nowe kapówki: bardziej mobilne, elastyczne i precyzyjne. PROMOCJA BS 18 Li: 18 V w cenie 14,4 V Więcej informacji na stronie 21 1.700 W Nowy wymiar wydajności: nowe kompaktowe

Bardziej szczegółowo

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016

680 zł cena z VAT: 836,40 zł NOWOŚCI I PROMOCJE. Mocna. Lekka. Kompaktowa. 1/2016 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2016 Mocna. Lekka. Kompaktowa. wiertarka udarowa SB 18, 18 V w zestawie 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah) i ładowarka SC 60 Plus Nr kat. 602 245 500 Więcej informacji na stronie

Bardziej szczegółowo

2016/2017 Elektronarzędzia + osprzęt

2016/2017 Elektronarzędzia + osprzęt 26/27 Elektronarzędzia + osprzęt Spis treści urządzenia Spis treści urządzenia Piłowanie 337 Urządzenia akumulatorowe Ręczne pilarki tarczowe 338 Pilarka do cięcia wgłębnego 340 Wyrzynarki 351 Piły szablaste

Bardziej szczegółowo

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY

100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2017 100 % DŁUŻSZY CZAS PRACY NAJLEPSZA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ŚWIATA Ceny obowiązują do 31.08.2017. Podano sugerowane ceny detaliczne. 1 WSTĘP Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi!

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017.

NOWOŚCI I PROMOCJE CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY. KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu 3/2017. xxxx NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2017 CZYSTA SPRAWA: NOWY KOMBIMŁOTEK AKUMULATOROWY KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA ze zintegrowanym układem odsysania pyłu Ceny obowiązują do 31.12.2017. Podano sugerowane ceny

Bardziej szczegółowo

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO

2890 zł cena z VAT: 3554,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE PROMOCJA MISTRZOWSKA JEDENASTKA METABO NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2016 2w1: KOMPAKTOWA PILARKA DO PANELI I PRECYZYJNA PILARKA DO LISTEW KGSV 72 Xact SYM Nr kat. 612 216 000 Więcej informacji na stronie 23/24. 2890 zł 3554,70 zł PROMOCJA MISTRZOWSKA

Bardziej szczegółowo

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów Cennik AEG 2014, ważny od 01.01.2014 * do wyczerpania zapasów Nr katalogowy Typ Nazwa produktu Sugerowana cena detal. Netto Sugerowana cena detal. Brutto Kod EAN 4935443452 BSB18 LI-402C WIERTARKO-WKRĘTARKA

Bardziej szczegółowo

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów

Cennik AEG 2014, ważny od * do wyczerpania zapasów Cennik AEG 2014, ważny od 01.01.2014 * do wyczerpania zapasów Sugerowana Sugerowana Nr katalogowy Typ Nazwa produktu cena detal. cena detal. Kod EAN Netto Brutto 4935443452 BSB18 LI-402C WIERTARKO-WKRĘTARKA

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2017/18

Katalog produktów 2017/18 Katalog produktów 2017/18 DLA GRUPA DWT DWT INTERNATIONAL AG grupy Merit Link International AG NASZE Nasz profesjonalny systemie konkretnego rynku 3 INDEKS 5-23 3 5-21 6 6 7-10 7 7 7 7-8 9-10 LINIA DWT

Bardziej szczegółowo

2 SKIL. Cena sprzedaży netto. Cena sprzedaży brutto. Numer zamówieniowy. Opis produkyu WIERTARKI UDAROWE MŁOTKI WIERTARKO-WKRĘTARKI

2 SKIL. Cena sprzedaży netto. Cena sprzedaży brutto. Numer zamówieniowy. Opis produkyu WIERTARKI UDAROWE MŁOTKI WIERTARKO-WKRĘTARKI Skil Cennik detaliczny 2008 WIERTARKI UDAROWE F0156270AG 550W, elektronika, 5 wierteł 8710364040841 130,33 159,00 F0156280AA 550W, elektronika, uchwyt CLIC 8710364033133 130,33 159,00 F0156280AE 550W,

Bardziej szczegółowo

2015 Maszyny do obróbki stali szlachetnej. Aktualizacja: 15.05.2015

2015 Maszyny do obróbki stali szlachetnej. Aktualizacja: 15.05.2015 20 Maszyny do obróbki stali szlachetnej Aktualizacja:.0.20 2 Spis treści: 04-09 INOX - PRZEGLĄD 0-2 NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA 3-6 SATYNIARKA 7-2 SZLIFIERKA DO OBRÓBKI RUR 22-23 SZLIFIERKA DO SPOIN

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 135 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ szt. szt. MN-60-210* 1,0 35 20 200 267589 MN-60-215* 1,5 40 20 200 267596 MN-60-220* 2,0 50 20 200

Bardziej szczegółowo

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych

Przegląd przecinarek, szlifierek i bruzdownic diamentowych Technika cięcia i szlifowania AG -15DB 1500 2.7 AG -19SE 1900 2.5 Accu Szlifierka kątowa AG -A22 2.7 Accu Szlifierka kątowa AG -A36 3.5 150 47 3.5 Oczyszczanie fug 2.3 Bruzdowanie (2 tarcze) Szlifowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2018

NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2018 NOWOŚCI I PROMOCJE 1/2018 Frezowanie bez przegród: bruzdownica MFE 40 Więcej informacji na stronie 24 Lekki i kompaktowy odkurzacz akumulatorowy 18 V, AS 18 L PC Więcej informacji na stronie 18 CZYSTA

Bardziej szczegółowo

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu

W komplecie. Zaczep do paska. Ładowarka SC 60 Plus. Zalety produktu SB 18 LTX BL Q I. Komponenty systemu Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe klasy L WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE LTX: NOWY STANDARD W WYŻSZEJ KLASIE Nasze kompaktowe i lekkie wiertarko-wkrętarki oraz wiertarki

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT 2011 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU

OSPRZĘT 2011 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU OSPRZĘT 0 PERFEKCYJNE NARZĘDZIA POTRZEBUJĄ PERFEKCYJNEGO OSPRZĘTU DLACZEGO METABO? O PRZYDATNOŚCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZĘT Z ponad 80-letnich doświadczeń producenta elektronarzędzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015

NOWOŚCI I PROMOCJE. Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD 3/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE 3/2015 Bezszczotkowa, kompaktowa szlifierka kątowa z rewolucyjną technologią akumulatorową LiHD Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V WPB 18 LTX BL 125 Quick 2090 w zestawie 2 LiHD (18

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 Frezarka górnowrzecionowa... 12 Przecinarki do kamienia z laserem... 15 Generator prądu... 18 Strug ręczny... 11 Mieszadło do farb i zapraw... 13 Szlifierka oscylacyjna...

Bardziej szczegółowo

Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel Made in Germany /Switzerland

Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel Made in Germany /Switzerland Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Made in Germany /Switzerland MŁOTOWIERTARKA PNEUMATYCZNA Opis strona 6 Młot wyburzeniowy

Bardziej szczegółowo

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

80 lat młotów Bosch! Super cena! Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat! Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów Super cena! ostatnia szansa NA ZAKUP lidera wśród młotów UDARowo-oBRotowYch sds-plus Z segmentu 2 KG!! Szczegóły na str.6! 80 lat młotów

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł. 990 zł cena z VAT: 1217,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE

1390 zł cena z VAT: 1709,70 zł. 990 zł cena z VAT: 1217,70 zł NOWOŚCI I PROMOCJE 2/2015 NOWOŚCI I PROMOCJE Nawet 400 cięć na jednym ładowaniu akumulatora: kapówki akumulatorowe 18 V KGS 18 LTX 216 z funkcją posuwu Bez akumulatora, bez ładowarki Nr kat. 619001850 Więcej informacji na

Bardziej szczegółowo

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011

Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 PL PL Brand Quality by Einhell POWER TOOLS 2011 2 Młoty udarowe... 6 Multiszlifierka... 7 Opalarki... 10 Pilarki ręczne... 10 Strug ręczny... 9 Szlifierki kątowe... 7 Szlifierka mimośrodowa... 8 Szlifierki

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA PROMOCJA DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2015 Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion 180 obr./min

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011

PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011 PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI 2010/2011 DLACZEGO METABO? TRWAŁOŚĆ! INNOWACYJNOŚĆ! BEZPIECZEŃSTWO! Profesjonaliści podejmujący się najambitniejszych wyzwań ufają nam od 85 lat, ponieważ należymy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

Cennik Bosch Zielony

Cennik Bosch Zielony Cennik 2017 - Bosch Zielony Li-Ion, narzędzie można postawić, 10,8 V zintegrowana 0.603.9B3.001 EasyDrill 12 (1x1,5 Ah) (Carton) [TT range] bateria 1,5Ah, karton 3165140855662 275,61 zł 339,00 zł 0.603.985.005

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA

Dystrybutor PROMOCJA 1/ 2015 PROFESJONALISTÓW MARKA DLA Dystrybutor MARKA DLA PROMOCJA PROFESJONALISTÓW 1/ 2015 WIER TARKO-WKRĘ TARKI AKUMULATOROWE ELEKTRONARZĘDZIA Serwis & doradztwo Priorytetem dla Serwisu Metabo jest zapewnienie, aby Twoja maszyna możliwie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2

Spis treści. System ekspozycyjny 14. Notatki 14. Indeks 15. Wiertarka udarowa 1050 W 2. Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9. Wiertarka udarowa 800 W 2 Spis treści Wiertarka udarowa 1050 W 2 Szlifierka kątowa 230 mm 8 Wiertarka udarowa 800 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 115 mm 9 Wiertarka udarowa 600 W 2 Szlifierka kątowa HORNET 125 mm 9 Wiertarka udarowa

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO

PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO Dystrybutor PRESTIŻ KOMFORT BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 1/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 - Skil. ważny od 15.07.2015. Sugerowana cena sprzedaży brutto. Sugerowana cena sprzedaży netto. Numer zamówieniowy.

Cennik 2015 - Skil. ważny od 15.07.2015. Sugerowana cena sprzedaży brutto. Sugerowana cena sprzedaży netto. Numer zamówieniowy. F.015.243.6AA 2436AA wkrętarka 3.6V, 1.1Ah, 7Nm, uchwyt mag., karton 8710364044405 139,84 172,00 15.07.2015 F.015.243.6AC 2436AC wkrętarka 3.6V, 1.1Ah, 7Nm, walizka + 30 el. osprzęt 8710364044429 179,67

Bardziej szczegółowo

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V

Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V Narzędzia zasilane nowymi akumulatorami 10,8 V 4.0Ah BL1040B 2.0Ah BL1020B 1.5Ah BL1015 Compact extreme Technology Szybkie ładowanie 22 uty czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora 1,5 Ah DC10SA

Bardziej szczegółowo

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO.

DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. DO PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ OGRODÓW I KRAJOBRAZU: WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA - OD METABO. Do różnych zadań w tym zakresie należy zaliczyć również utwardzanie nawierzchni, układanie płytek ceramicznych,

Bardziej szczegółowo

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz

P ERF IT Y WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION DANE TECHNICZNE. Zasilanie ładowarki V 50 Hz ORMANC E SIGN CDM1108S DE QUAL IT Y P ERF 3,6 V 1,3 Ah WKRĘTAK AKUMULATOROWY LI-ION Zasilanie ładowarki............ Czas ładowania............... Prędkość bez obciążenia....... Maks. średnica wkrętów........

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZĘDZI

MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZĘDZI MASZYNY DO OBRÓBKI STALI SZLACHETNEJ NAJLEPSZA STAL WYMAGA NAJLEPSZYCH NARZĘDZI INOX Metabo to marka profesjonalistów. Tworzymy nasze elektronarzędzia wspólnie z Wami - naszymi Klientami. Poddajemy je

Bardziej szczegółowo

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena

Art.-Nr. Model SBM group GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Germany, www.sbm-group.de Gwarancja cena Wiertarka udarowa 650 watt Wiertarka udarowa 650 W, obroty 0-3000 obr/min, głębokość wiercenia: drewno 25 mm, beton 13 mm, metal 10 mm, ciężar 1,95 kg. Uchwyt wiertarski na klucz zębaty, przełącznik: wiercenie/udar,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE

PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE PROGRAM KAPÓWEK METABO NIEZAWODNE I PRECYZYJNE ... KAPÓWKI do 31 MAJA - klasa 2009 LTX KGS 254 I Plus Wydajny, bezobsługowy silnik indukcyjny gwarantuje optymalne parametry cięcia i bezgłośną pracę (KGS

Bardziej szczegółowo

Bosch Niebieski Cennik detaliczny 2010

Bosch Niebieski Cennik detaliczny 2010 Bosch Niebieski Cennik detaliczny 2010 Cennik ważny od 15.03.2010 NARZĘDZIA AKUMULATOROWE 0.611.901.R0B GBH 36 VF-Li młot ud-obr 2x2,6Ah Li-Ion 3165140472760 2 799 3 415 0.611.900.R0G GBH 36 V-Li młot

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW.

KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Akumulator ROZBIÓRKA PRZYGOTOWANIE WYKOŃCZENIE KNOW HOW W ZAKRESIE DEKARSTWA I KONSTRUKCJI DREWNIANYCH: KOMPLETNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW. Przygotowanie i produkcja belek oraz elementów drewnianych

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ akcja promocyjna Hitachi

JESIEŃ akcja promocyjna Hitachi JESIEŃ 2011 akcja promocyjna Hitachi DS10DFLTE 10,8V 1 bateria 1,5Ah, 1 bateria 3,0Ah 22Nm KC10DFLTE ZESTAW - DS10DFL, WH10DFL zestaw dwóch maszyn wiertarko-wkrętarka DS10DFL 22Nm zakrętarka WH10DFL 95Nm

Bardziej szczegółowo

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2

2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2. Charakterystyka. Specyfikacja KOMPAKTOWA 2-BIEGOWA WIERTARKO- WKRĘTARKA UDAROWA 12 V BSB 12C2 24 SYSTEM AKUMULATOROWY 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V BBS 12C2 System zdejmowanego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm we wrzecionie kiedy uchwyt jest zamocowany Kompaktowa wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

LiHD. REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ. Li HD TECHNOLOGY

LiHD. REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ. Li HD TECHNOLOGY LiHD. EWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOOWA ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ. Przyszłość potrzebuje wizji Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi, Od lat konsekwetnie w innowacyjny sposób dążymy do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Cennik 2005. Pneumatyka

Cennik 2005. Pneumatyka Cennik 2005 Pneumatyka Cennik obowiązuje od 21 lutego 2005 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Ceny mogą ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu kursu euro SPIS TREŚCI SPĘŻARKI TŁOKOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ C 1. WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 2 szt. 1 Moment obrotowy (twarde) Co najmniej 60 Nm 2 Moment obrotowy (miękkie) Co najmniej 40

Bardziej szczegółowo

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi.

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi. WIOSNA 2014 akcja promocyjna Hitachi www.hitachi-narzedzia.pl DS10DFLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 10,8V / 2 baterie 1,5Ah / 22 Nm / ładowarka / latarka DS14DCLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 14,4V

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo -cenowy

Formularz rzeczowo -cenowy Formularz rzeczowo -cenowy Załącznik 4A do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym dla jednostek organizacyjnych Politechniki

Bardziej szczegółowo

Lider w obróbce drewna Nowe rozwiązania Metabo dla profesjonalistów

Lider w obróbce drewna Nowe rozwiązania Metabo dla profesjonalistów Lider w obróbce drewna Nowe rozwiązania Metabo dla profesjonalistów Gwarancja XXL Urządzenia marki Metabo spełniają wszystkie oczekiwania użytkowników. Gwarantuje to wysoka jakość produkowanych przez nas

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

103zł 281zł. 280zł EPC14CAB Wiertarko-wkrętarka 14,4 V z 2 akumulatorami. 218zł. 110zł. 248zł. 130zł. 340zł. 148zł

103zł 281zł. 280zł EPC14CAB Wiertarko-wkrętarka 14,4 V z 2 akumulatorami. 218zł. 110zł. 248zł. 130zł. 340zł. 148zł EPC18CABK Wiertarko-wkrętarka 18 V z 2 akumulatorami w kuferku KW900E Frezarka górnowrzecionowa 1200 W CD115 Szlifierka kątowa 710W + 2tarcze 103zł 281zł 280zł EPC14CAB Wiertarko-wkrętarka 14,4 V z 2 akumulatorami

Bardziej szczegółowo

Szlifierki kątowe Polerki kątowe

Szlifierki kątowe Polerki kątowe SYSTEM M+: DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA URZĄDZENIA I OSPRZĘTU GWARANTUJĄCA MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ Optymalne łączenie i integracja urządzeń oraz osprzętu rozpoczyna się w Metabo już na etapie projektowania. Korzyść

Bardziej szczegółowo

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco

UWAGI: Cennik obowi zuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco UWAGI: Cennik obowiązuje od 21 marca 2006 r. Ceny netto - bez podatku VAT Ceny loco odbiorca Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia SPIS TREŚCI NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2014 akcja promocyjna Hitachi

JESIEŃ 2014 akcja promocyjna Hitachi JESIEŃ 2014 akcja promocyjna Hitachi CS33EB pilarka spalinowa silnik 32,2cm 3 / moc 1,7KM / prowadnica 350mm 423918, 714821 - olej 100 ml, kanister RB24E+RBHVA dmuchawa / odkurzacz silnik 23,9cm 3 / moc

Bardziej szczegółowo

Obróbka stali nierdzewnej

Obróbka stali nierdzewnej do polerek kątowych Samoprzyczepne tarcze polerskie z wełny owczej Do polerowania na wysoki połysk Jednostka sprzedaży 85 1 6243000* 0 1 6323000* 150 1 6317000* 185 1 624929000* Szczotki talerzowe z tworzywa

Bardziej szczegółowo