EGZAMIN MATURALNY 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY 2005"

Transkrypt

1 EGZAMIN MATURALNY 2005 Biuletyn OKE nr 2.4/2004 Informacje po próbnym egzaminie maturalnym z biologii Kraków, sierpień 2004

2 Spis treści: strona Wstęp 1. Próbny egzamin maturalny z biologii 2. Ogólna informacja o strukturze arkusza egzaminacyjnego z biologii 3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące wyników egzaminu 4. Podstawowe dane statystyczne dotyczące zadań egzaminacyjnych Zestawienie informacji o badanych umiejętnościach uczniów (kartoteka) 7 6. Analiza merytoryczna odpowiedzi uczniów, którzy uczestniczyli w próbnym egzaminie maturalnym Uwagi ogólne i rady egzaminatorów 31 Arkusze egzaminacyjne zastosowane podczas próby oraz modele oceniania prac egzaminacyjnych znajdują się na stronie W serwisie internetowym OKE w Krakowie dostępne są elektroniczne wersje biuletynów z serii Egzamin maturalny Opracowała: Małgorzata Jagiełło 2

3 Wstęp Biologia jest jednym z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym Można będzie ją zdawać jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy. W przypadku wyboru biologii jako przedmiotu obowiązkowego można go zdawać na poziomie podstawowym i wówczas rozwiązuje się zadania z Arkusza I. Aby zdać egzamin maturalny wystarczy uzyskać minimum 30% punktów możliwych do uzyskania za zadania zawarte w Arkuszu I, co równe jest 15 punktom z 50 w tym arkuszu. Wybierając poziom rozszerzony należy rozwiązać zadania zawarte w Arkuszu I i zadania zawarte w Arkuszu II. Na świadectwie dojrzałości odnotowane będą wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań oddzielnie dla każdego arkusza. W przypadku wybrania biologii jako przedmiotu dodatkowego, należy rozwiązać zadania zawarte w obu arkuszach egzaminacyjnych (Arkusz I i II), gdyż egzamin ten jest zdawany wtedy tylko na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma limitu punktów, które należy uzyskać aby zdać ten egzamin, a na świadectwie dojrzałości odnotowane będą wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań z każdego arkusza oddzielnie. Od roku szkolnego 2004/2005 egzamin maturalny będzie zastępował egzamin wstępny na wyższe uczelnie. 1. Próbny egzamin maturalny z biologii W dniu 9 czerwca 2004 roku na terenie działania OKE w Krakowie, tj. w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim przeprowadzono próbny egzamin maturalny z siedmiu przedmiotów obowiązkowych do wyboru, w tym z biologii. Egzamin przeprowadzono na poziomie podstawowym, którego wyniki decydują o zdaniu egzaminu, dla wszystkich którzy wybrali biologię jako przedmiot obowiązkowy. Na rozwiązanie zadań w arkuszu egzaminacyjnym przeznaczono 120 minut, a za pełne poprawne rozwiązania można było uzyskać łącznie 50 punktów. Do próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotu wybranego wydano łącznie arkuszy, w tym z biologii. Zestawienie liczby wydanych arkuszy egzaminacyjnych z biologii podziałem na województwa przedstawia poniższa tabela. Liczba arkuszy próbnego egzaminu maturalnego z biologii na terenie OKE w województwie lubelskim w województwie małopolskim w województwie podkarpackim Liczba arkuszy % ogólnej liczby arkuszy z przedmiotów do wyboru 18,9 6,9 6,7 5,3 Po próbnym egzaminie maturalnym z biologii do OKE zostało przesłanych 964 prac, które ocenił zewnętrznie 17 osobowy zespół egzaminatorów. 3

4 2. Ogólna informacja o strukturze arkusza egzaminacyjnego z biologii Arkusz egzaminacyjny został przygotowany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Krakowie i Łodzi. Arkusz egzaminacyjny zawierał 27 zadań, które: 1) pozwalały wykazać się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów biologicznych, a w szczególności: stosowania poprawnej terminologii biologicznej w opisywaniu budowy i funkcji na różnych poziomach organizacji budowy organizmu człowieka, rozumienia podstawowych praw i zasad biologicznych, stosowania posiadanej wiedzy w porównywaniu i charakteryzowaniu budowy, funkcji oraz procesów i zjawisk biologicznych u człowieka, 2) sprawdzały umiejętność analizowania i przetwarzania różnych informacji (schematy, wykresy, tabele, teksty), 3) sprawdzały umiejętność samodzielnego formułowania argumentów uzasadniających własne opinie na podstawie danych zawartych w tekstach. Zakres tematyczny zadań obejmował wszystkie punkty Podstawy programowej z biologii (poziom podstawowy). Tabela 1 przedstawia plan arkusza egzaminacyjnego, który zastosowano w próbnym egzaminie. Ilustruje on rozkład zadań zarówno w stosunku do treści podstawy programowej, jak i standardów wymagań egzaminacyjnych. Tabela 1. Plan arkusza Lp. Zakres treści podstawy programowej 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie Standard I II III liczba liczba liczba pkt. pkt. pkt. Suma pkt. Waga treści % Liczba zadań Odżywianie się człowieka Elementy genetyki Elementy ekologii i ochrony środowiska Suma pkt Waga standardów % Liczba zadań

5 3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące wyników próbnego egzaminu Poniżej, przedstawiono podstawowe dane statystyczne dotyczące wyników próbnego egzaminu maturalnego z biologii (poziom podstawowy) na podstawie zewnętrznej oceny próby 964 prac. Tabela 2. Podstawowe dane statystyczne Liczba ocenionych prac (N) 964 Łatwość testu (p) 0,42 Średnia liczba uzyskanych punktów 21,18 Mediana 20 Modalna (najczęstszy wynik ucznia) 18 Najwyższy wynik 48 Najniższy wynik 3 Rozstęp 45 Odchylenie standardowe 8,44 Statystyczny uczeń uzyskał 21 punktów na 50 możliwych do otrzymania. Najczęstszym wynikiem ucznia (modalna) jest 18 punktów. % liczby uczniów Liczba uzyskanych punktów Rysunek 1. Zróżnicowanie wykonania testu egzaminacyjnego dla 964 uczniów 5

6 4. Podstawowe dane statystyczne dotyczące zadań egzaminacyjnych Poniżej przedstawiono podstawowe dane statystyczne dotyczące dwudziestu siedmiu zadań próbnego egzaminu maturalnego z biologii. W egzaminie dominowały zadania trudne i umiarkowanie trudne (por. tab. 3). Tabela 3. Zróżnicowanie wskaźnika łatwości* zadań (p1 p27) , 21, 23 bardzo trudne 3, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24 trudne 1, 2, 12, 13, 14, 15, 25, 27 Interpretacja zadania umiarkowanie trudne 6, 8, 16, 26 łatwe bardzo łatwe Liczba zadań Liczba punktów *Łatwość (p) liczymy dzieląc sumę punktów uzyskanych przez uczniów za dane zadanie przez maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez daną grupę uczniów. Łatwość zadania (p) wynosi 0, gdy żaden uczeń danej populacji nie uzyskał punktu (nie podał poprawnej odpowiedzi); p = 0,25, gdy w populacji zebrano jedną czwartą punktów możliwych do uzyskania (co 4 uczeń np. w klasie udzielił prawidłowej odpowiedzi); p = 0,5, gdy zebrano połowę, czyli co drugi uczeń udzielił prawidłowej odpowiedzi. Łatwość równa 1,0 oznacza, że wszyscy w danej populacji rozwiązali zadanie. łatwość 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,55 0,5 0,32 0,11 0,35 0,73 0,48 0,7 0,25 0,32 0,3 0,540,52 0,5 0,68 0,7 0,44 0,42 0,39 0,39 0,18 0,36 0,2 0,39 0,56 0,76 0, numer zadania 0,42 Rysunek 2. Zróżnicowanie łatwości zadań zastosowanych w arkuszu egzaminacyjnym (0,42 łatwość całego arkusza) Przy założeniu, że prezentowany arkusz egzaminacyjny byłby rzeczywistym arkuszem na egzaminie maturalnym to zróżnicowany stopień trudności zadań pozwalał na przekroczenie progu zaliczeniowego tylko 76% uczniów (czyli uzyskaniu 30% = 15 punktów), co oznacza, że co czwarty zdający uczeń nie zdałby matury z biologii wybierając ten przedmiot jako obowiązkowy. 6

7 5. Zestawienie informacji o badanych umiejętnościach uczniów W tabeli 5 przedstawiono wykonanie wszystkich zadań według badanych umiejętności wraz z adnotacją o rodzaju zadania (zamknięte Z, otwarte O). W arkuszu egzaminacyjnym, na 27 zadań, występowały 4 zadania zamknięte. W kolejnych trzech kolumnach podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za dane zadanie, które zostało przyporządkowane do jednego z trzech poniższych standardów wymagań egzaminacyjnych. Tabela 5. Kartoteka zestawu maturalnego z biologii Arkusz I (zad. 1 27) Numer zadania Badana umiejętność Wskazanie cech adaptacyjnych w budowie tkanek do pełnionych funkcji. Wskazanie źródeł niezbędnych człowiekowi składników pokarmowych. Rozpoznanie i podanie nazw elementów budowy organizmu człowieka oraz określenie ich funkcji. Wskazanie cech adaptacyjnych w budowie narządów do pełnionych funkcji. Objaśnianie i komentowanie informacji dotyczących uwarunkowań prawidłowej diety. Rodzaj zadania Punktacja zadań Zadania według standardów I II III Łatwość zadania Moc różnicująca zadania O 3 0,50 0,64 O 2 0,55 0,43 O 3 0,32 0,59 O 2 0,11 0,53 O 2 0,35 0,38 6 Odczytanie z wykresu źródeł aminokwasów egzogennych. Z 1 0,73 0,24 7 Opisanie skutków zdrowotnych niedoboru witamin. Z 1 0,48 0, Porównanie informacji przedstawionych w formie rysunku i określanie różnic w budowie narządów układu pokarmowego. Wskazanie cech adaptacyjnych w budowie narządów do pełnionych funkcji. Odniesienie się krytyczne do tekstu opisującego budowę i funkcje narządów układu krwionośnego. Wyjaśnienie znaczenia cech tkanek stanowiących przystosowanie do pełnionych funkcji. O 1 0,70 0,18 O 2 0,25 0,47 O 2 0,30 0,63 O 1 0,32 0,52 12 Formułowanie wniosków na podstawie analizy danych. O 2 0,50 0,50 13 Wskazanie badania ważnego w profilaktyce chorób układu krążenia. O 1 0,54 0,38 14 Określenie funkcji składników krwi. O 1 0,52 0,31 15 Odczytanie informacji przedstawionych w formie wykresu. Z 1 0,68 0,32 16 Określenie zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oddziaływania szkodliwych substancji. O 3 0,70 0,33 7

8 Numer zadania 17 Badana umiejętność Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu zjawiska przedstawionego w formie schematu. Rodzaj zadania Punktacja zadań Zadania według standardów I II III Łatwość zadania Moc różnicująca zadania O 2 0,42 0,49 18 Formułowanie wniosków na podstawie analizy danych. O 2 0,44 0,36 19 Opisanie miejsca i głównych etapów tworzenia się gamet. O 3 0,39 0, Interpretacja informacji dotyczących budowy kwasów nukleinowych i wykonanie obliczenia. Charakteryzowanie zastosowania technik inżynierii genetycznej w biotechnologii. Odczytywanie informacji dotyczących biosyntezy białek przedstawionych w formie schematu. O 2 0,39 0,51 O 2 0,18 0,46 O 2 0,36 0,48 23 Przedstawienie pochodzenia człowieka. Z 1 0,20 0,32 24 Dobieranie racjonalnych argumentów na podstawie analizy przedstawionych informacji. O 1 0,39 0,28 25 Konstruowanie wykresu na podstawie danych w tabeli. O 3 0,56 0,59 Dobieranie racjonalnych argumentów na podstawie analizy 26 przedstawionych informacji. Odczytanie informacji przedstawionych w formie tekstu 27 o tematyce biologicznej. Suma punktów za arkusz I = 50 O 1 0,76 0,27 O 3 0,67 0,41 Z-4 O ,42 0,83 56% zadań występujących w teście bardzo dobrze i dobrze różnicuje badaną populację uczniów, co świadczy o dużej przydatności tego rodzaju zadań jako zadań egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego i do rekrutacji na wyższe uczelnie. Porównując wskaźniki mocy różnicującej zadań i łatwości należy stwierdzić, że niską moc różnicującą ma tylko jedno zadanie (numer 8), które jest zadaniem łatwym. Najlepiej uczniowie opanowali takie wiadomości i umiejętności jak: Argumentacja na podstawie analizy przedstawionych informacji (zadanie 26, standard III łatwość 0,76). Odczytywanie informacji z wykresu (zadanie 6, standard II łatwość 0,73; zadanie 15, standard II łatwość 0,68). Porównanie informacji przedstawionych w formie rysunku (zadanie 8, standard II łatwość 0,70). Określenie zagrożenia dla zdrowia wynikającego z oddziaływania szkodliwych substancji (zadanie 16, standard I łatwość 0,70). Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu zjawiska przedstawionego w formie schematu (zadanie 27, standard II łatwość 0,67). Najsłabiej uczniowie opanowali takie wiadomości i umiejętności jak: Wskazanie i opis cech adaptacyjnych w budowie narządów (dwunastnica, jama nosowa) do pełnionych funkcji (zadanie 4, standard I łatwość 0,11; zadanie 9, standard I łatwość 0,25). 8

9 Definiowanie pojęć oraz zastosowanie technik inżynierii genetycznej w biotechnologii (zadanie 21, standard I łatwość 0,18). Przedstawienie pochodzenia człowieka (zadanie 23, standard I łatwość 0,20). łatwość 0,5 0,48 0,46 0,45 0,48 0,44 0,42 0,4 0,38 0,4 0,4 0,36 organizm odżyw ianie się genetyka ekologia treści Podstawy programowej Rysunek 3. Łatwości działów treści z Podstawy programowej (organizm człowieka 12 zadań, odżywianie się 7 zadań, genetyka 4 zadania, ekologia 4 zadania) Średnią łatwość podtestów sprawdzających opanowanie umiejętności wchodzących w zakres poszczególnych standardów wymagań ilustruje poniższy rysunek. łatwość 0,6 0,5 0,4 0,38 0,53 0,4 0,3 0,2 0,1 0 standard I standard II standard III Rysunek 4. Zróżnicowanie łatwości dla trzech standardów Zróżnicowanie łatwości zadań w obrębie poszczególnych standardów jest niewielkie. Świadczy to o opanowaniu przez uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, na podobnym poziomie wiadomości i umiejętności oraz ich wykorzystania w nowych sytuacjach. Nieznacznie lepiej radzono sobie tylko ze stosowaniem posiadanej wiedzy do wykorzystania i przetwarzania informacji (standard II). Natomiast poniżej średniej dla całego zestawu wypadły zadania z wiadomości i ich rozumienia oraz tworzenia informacji, czyli umiejętności zaliczanych do standardu pierwszego i trzeciego. 9

10 6. Analiza merytoryczna odpowiedzi uczniów, którzy uczestniczyli w próbnym egzaminie maturalnym Poziom merytoryczny odpowiedzi był zróżnicowany. Obok rozwiązań pełnych, przemyślanych, będących dowodem wiedzy i umiejętności samodzielnego myślenia (16 osób osiągnęło wynik powyżej 40 pkt.) zdarzały się rozwiązania błędne, ogólnikowe świadczące o niezrozumieniu polecenia lub o zupełnym braku przygotowania się do próbnego egzaminu (najniższy wynik to 3 pkt., a 231 osób (co 4 uczeń) nie uzyskało progu zaliczeniowego, czyli miało poniżej 15 pkt.). W wielu przypadkach o słabym wyniku mógł zadecydować stopień zrealizowanych treści programowych, widoczny we frakcji opuszczeń zadań (np. z działu genetyka zad. 20: 204 uczniów na 964 zdających nie podjęło próby rozwiązania, a zad. 22: 193 uczniów) oraz sygnalizowany przez nauczycieli adnotacjami bezpośrednio na arkuszu. Niższe, niż przewidywane, wyniki można też uzasadnić mniejszą motywacją uczniów (koniec roku szkolnego, brak perspektywy wpisania ocen do dziennika, walka o lepsze stopnie z innych niż biologia przedmiotów itp.) oraz brakiem specjalnego przygotowania się do próbnego egzaminu. Brak precyzji odpowiedzi lub odpowiedzi nie na temat mogły też wynikać z pobieżnego przeczytania polecenia lub przystąpienia do jego rozwiązania bez zastanowienia się nad istotą zawartego w nim problemu. Poniżej zamieszczono szczegółowe omówienie zestawu zadań egzaminacyjnych. Pod każdym zadaniem zamieszczono tabelę z odwołaniem się do sprawdzanej przez zadanie czynności zgodnie z zapisem w Standardach wymagań Egzaminacyjnych, schematem oceniania i modelem odpowiedzi do danego zadania, jego łatwością oraz jego omówieniem i analizą najczęściej popełnianych. Zadanie 1. (3 pkt) Tkanka kostna posiada charakterystyczne cechy, dzięki którym kości mogą być jednocześnie twarde i elastyczne. Zaznacz dwa zdania, przedstawiające takie cechy tkanki kostnej, które świadczą o podanych powyżej właściwościach. Uzasadnij wybór każdego ze zdań. A. W istocie międzykomórkowej tkanki kostnej zanurzone są liczne włókna kolagenowe. B. Tkanka kostna jest aktywna pod względem metabolicznym i ulega nieustannym procesom przebudowy. C. Substancja podstawowa tkanki kostnej ulega silnemu wysyceniu solami mineralnymi, głównie fosforanem wapnia. D. Komórki tkanki kostnej leżą w niewielkich jamkach i kontaktują się ze sobą wypustkami cytoplazmatycznymi. 10

11 Sprawdzana Wskazanie cech adaptacyjnych w budowie tkanek do pełnionych funkcji. Schemat oceniania Za trafny wybór obu zdań (A, C) 1 pkt. i model odpowiedzi Za prawidłowe uzasadnienie każdego z dwóch zdań po 1 pkt. Przykłady: A ponieważ włókna kolagenowe (białkowe) nadają kości elastyczność. C ponieważ substancje mineralne nadają kości twardość. Łatwość 0,50 Omówienie zadania W zadaniu należało wybrać i zaznaczyć dwa zdania charakteryzujące i komentarz do właściwości tkanki kostnej oraz uzasadnić wybór każdego z nich. popełnionych 50% uczniów potrafiło udzielić w pełni prawidłowe odpowiedzi. Najczęstszym błędem był brak precyzji w uzasadnieniu wyboru poszczególnych zdań, a w szczególności pierwszego z nich. Dotyczyło to sformułowań w rodzaju: Włókna kolagenowe są elastyczne, w których błędnie opisywano cechę, którą jest obecność włókien kolagenowych a nie wskazywano na wynikającą z niej właściwość kości (por. model odpowiedzi). Zadanie 2. (2 pkt) Witaminy odgrywają bardzo ważną rolę w organizmie człowieka. Przedstaw dwie zasady przygotowywania posiłków, dzięki którym będą one zawierać odpowiednie ilości witamin. Sprawdzana Schemat oceniania i model odpowiedzi Łatwość 0,55 Omówienie zadania i komentarz do popełnionych Wskazanie źródeł niezbędnych człowiekowi składników pokarmowych. Za przedstawienie każdej z dwóch trafnych zasad po 1 pkt. Przykłady: Należy przygotowywać sobie posiłki, które powinny zawierać różne składniki pokarmowe. Nie powinno się gotować warzyw lub owoców. Wywary po ugotowaniu np. ziemniaków powinno się zużywać. Zadanie polegało na przedstawieniu dwóch trafnych zasad przygotowywania posiłków, tak aby miały odpowiednie ilości witamin. Tylko 55% uczniów potrafiło w pełni poprawnie sformułować obie zasady. Wiele odpowiedzi było niepełnych tzn. albo brakowało jednej zasady, albo dwukrotnie, tylko w nieco zmienionej stylistycznie formie powtarzany był ten sam sposób przygotowania posiłku. Niektóre z odpowiedzi były nie na temat, wyraźnie wskazywały na brak zrozumienia polecenia np. Lepiej spożywać kilka posiłków w ciągu dnia o mniejszej objętości, Każdy posiłek powinien być wzbogacony w błonnik..., żywność powinna posiadać witaminy, które pomagają zdrowo rosnąć. 11

12 Zadanie 3. (3 pkt) Schemat przedstawia budowę układu pokarmowego człowieka. Podpisz wskazane strzałkami narządy oraz przedstaw rolę tych narządów odpowiednio albo w trawieniu cukrów albo w ich magazynowaniu. Sprawdzana Rozpoznanie i podanie nazw elementów budowy organizmu człowieka oraz określenie ich funkcji. Schemat oceniania i model odpowiedzi Za podanie obu prawidłowych nazw 1 pkt. W kolejności: wątroba, trzustka. Za trafne przedstawienie roli każdego z dwóch narządów po 1 pkt. Przykłady: Wątroba magazynuje cukry w postaci glikogenu. Trzustka wydziela do dwunastnicy (amylazę trzustkową) enzym trawiący cukry. Łatwość 0,32 Omówienie zadania i komentarz do popełnionych W zadaniu należało rozpoznać przedstawione na rysunku narządy układu pokarmowego człowieka (wątrobę i trzustkę), podać ich nazwy oraz określić ich rolę w trawieniu lub magazynowaniu cukrów. 32% uczniów udzieliło w pełni poprawne odpowiedzi. Najczęściej spotykane błędy to: nietrafne rozpoznanie narządów lub przy ich prawidłowym podpisaniu udzielanie niepełnych odpowiedzi dotyczących pełnionej roli, szczególnie w odniesieniu do cukrów. Np. w wypadku wątroby dyskwalifikacją odpowiedzi był brak informacji o glikogenie, który jest formą węglowodanów, w niej magazynowaną. W wypadku roli trzustki, był to brak informacji o wydzielaniu enzymu (lub amylazy trzustkowej) trawiącego cukry. Dlatego też za odpowiedź: Sok trzustkowy trawi cukry. lub Wątroba magazynuje węglowodany. uczeń nie otrzymywał żadnego punktu. 12

13 Zadanie 4. (2 pkt) Zaznacz dwa zdania, trafnie przedstawiające cechy dwunastnicy, które warunkują pełnienie przez nią funkcji trawiennych. Swój wybór uzasadnij dla każdego z nich. 1. Jest częścią jelita cienkiego o długości około 12 cali (30 cm). 2. Wydzielany jest do niej sok trzustkowy. 3. Gruczoły jej podśluzówki wydzielają silnie zasadową wydzielinę. 4. Znajduje się w niej ujście przewodu żółciowego, dzięki któremu spływa do niej żółć z wątroby. Sprawdzana Wskazanie cech adaptacyjnych w budowie narządów do pełnionych funkcji. Schemat oceniania Za wybór każdego z dwóch poprawnych zdań wraz z jego trafnym i model odpowiedzi uzasadnieniem po 1 pkt. Przykłady: 2 w soku tym są enzymy trawiące składniki pokarmowe (białka, węglowodany i tłuszcze). 3 wydzielina ta sprawia, że środowisko jest zasadowe i mogą w nim działać enzymy trawienne. 4 żółć emulgując tłuszcze, ułatwia ich trawienie. Łatwość 0,11 Omówienie zadania W zadaniu należało wybrać dwa (z trzech możliwych do wyboru) i komentarz do zdania przedstawiające cechy dwunastnicy, które bezpośrednio popełnionych warunkują pełnienie przez nią funkcji trawiennych oraz uzasadnić odpowiednio swój wybór. Zadanie to okazało się najtrudniejszym z zadań w teście, gdyż tylko 11% uczniów dzieliło w pełni poprawnych odpowiedzi. W zadaniu aby otrzymać dwa punkty nie wystarczyło wybrać zdań, ale należało też podać merytorycznie poprawne uzasadnienie wyboru każdego z nich. Większość odpowiedzi wskazywała na brak zrozumienia polecenia, gdyż były one najczęściej nie na temat lub niepełne, z licznymi błędami merytorycznymi. W przypadku wyboru: zdania nr 2 o zaliczeniu odpowiedzi decydowało wymienienie enzymów trawiennych w soku trzustkowym. zdania nr 3 o zaliczeniu odpowiedzi decydowało wskazanie na rolę zasadowej wydzieliny w stworzeniu środowiska do działania enzymów trawiennych. zdania nr 4 o zaliczeniu odpowiedzi decydował opis roli żółci w emulgacji (rozdrabnianiu) cząsteczek tłuszczów. Zadanie 5. (2 pkt) Weganizm jest ścisłą formą wegetarianizmu polegającą na odrzuceniu wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Dieta wegan nie dopuszcza mięsa i jego przetworów, ryb, produktów mlecznych, jaj, miodu itp. Podstawą wyżywienia są wyłącznie produkty zbożowe, warzywa, owoce i orzechy. Stwierdzono, że dieta taka ma negatywny wpływ na wzrost i rozwój dzieci. Określ czynnik, którego brak jest przyczyną, dla której dieta wegan nie powinna być stosowana u dzieci. Swoją odpowiedź uzasadnij. Sprawdzana Objaśnianie i komentowanie informacji dotyczących uwarunkowań prawidłowej diety. 13

14 Schemat oceniania i model odpowiedzi Łatwość 0,35 Omówienie zadania i komentarz do popełnionych Za trafne określenie czynnika 1 pkt. Za prawidłowe uzasadnienie 1 pkt. Przykłady: Brak białek pełnowartościowych (1 pkt) obecnych w wystarczającej ilości tylko w pokarmie zwierzęcym, co uniemożliwia prawidłowy rozwój organizmu. Brak wystarczającej ilości wapnia (1 pkt) obecnego głównie w mleku i jego przetworach, co hamuje prawidłowy rozwój kości. Brak wystarczającej ilości witaminy D (1 pkt) obecnej w pokarmach zwierzęcych, co hamuje prawidłowy wzrost organizmu (rozwój kości). Na podstawie analizy danych tekstowych należało określić czynnik, w diecie wegan, mający negatywny wpływ na wzrost i rozwój dzieci. 35% uczniów udzieliło w pełni poprawnej odpowiedzi. W zadaniu jeden punkt można było otrzymać za podanie trafnego czynnika, a drugi za prawidłowe uzasadnienie. Jeżeli czynnik był źle określony, dalsza część wypowiedzi nie była oceniana. Głównym błędem popełnianym przez uczniów było wskazywanie białek bez określenia, że są one pełnowartościowe lub zwierzęce (co było uznawane jako poprawna odpowiedź przez egzaminatorów). W wielu odpowiedziach wymieniane były nie jeden lecz więcej czynników (niezgodnie z poleceniem), a następnie niekoniecznie w odpowiedniej kolejności przedstawione były ich uzasadnienia. W takiej odpowiedzi oceniany był zawsze pierwszy wymieniony czynnik i do niego w kolejności pojawienia uzasadnienie. Przy braku zgodności uczeń nie mógł otrzymać punktu, mimo że czasem prawidłowe uzasadnienie pojawiało się w dalszej części wypowiedzi. [Jest to zgodne z szóstą zasadą oceniania (wszystkie zasady są przedstawione przed modelem odpowiedzi i schematem oceniania)]. Zadanie 6. (1 pkt) Zbadano, na obecność trzech aminokwasów egzogennych, 100 gramowe próbki czterech produktów żywnościowych: mięsa kurczaka i indyka oraz ziarna pszenicy i kukurydzy. Wyniki przedstawiono w postaci poniższego wykresu. Zawartość aminokwasu w 100g produktu (w g) 2,5 2 1,5 1 0,5 tryptofan treonina lizyna 0 A B C D Na podstawie analizy przedstawionych na wykresie wyników zaznacz dwa produkty, w których ilość aminokwasów egzogennych wskazuje na ich zwierzęce pochodzenie. produkt A produkt B produkt C produkt D 14

15 Sprawdzana Odczytanie z wykresu źródeł aminokwasów egzogennych. Schemat oceniania Za prawidłowe zaznaczenie obu produktów 1 pkt. i model odpowiedzi A, C Łatwość 0,73 Omówienie zadania Zadanie zamknięte polegające na analizie danych (opis i wykres) oraz i komentarz do wyborze dwóch produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. popełnionych 73% uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi. Zawartość aminokwasów egzogennych, które są zawsze obecne w białkach zwierzęcych, mogła być ułatwieniem w udzieleniu poprawnej odpowiedzi stąd duża łatwość tego zadania. Zadanie 7. (1 pkt) W listopadzie 2003 roku jedna z firm produkujących odżywki dla dzieci przyznała się do błędu, który spowodował chorobę a nawet śmierć kilku niemowląt. Specjalne mleko sojowe w proszku pozbawione było witaminy B 1. Zaznacz nazwę choroby, która została wywołana brakiem witaminy B 1. a) szkorbut b) kurza ślepota c) krzywica d) beri-beri Sprawdzana Opisanie skutków zdrowotnych niedoboru witamin. Schemat oceniania Za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt. i model odpowiedzi d Łatwość 0,48 Omówienie zadania Zadanie zamknięte polegające na zaznaczeniu nazwy choroby i komentarz do wywołanej brakiem witaminy B 1. popełnionych 48% uczniów udzieliło poprawnej odpowiedzi. Zadanie okazało się stosunkowo trudne, chociaż analiza zastosowanych dystraktorów (choroby wywołane brakiem znanych, często omawianych witamin: C, A i D) powinna je ułatwić. Zadanie 8. (1 pkt) Poniższe schematy przedstawiają strukturę ścian dwóch odcinków przewodu pokarmowego: jelita cienkiego i żołądka. Na podstawie analizy obu schematów określ jedną różnicę w budowie jelita cienkiego i żołądka. 15

16 Sprawdzana Porównanie informacji przedstawionych w formie rysunku i określanie różnic w budowie narządów układu pokarmowego. Schemat oceniania Za podanie prawidłowej różnicy 1 pkt. Przykłady: i model odpowiedzi Inna grubość mięśniówki (w żołądku jest grubsza). Inne pofałdowanie błony śluzowej (w jelicie cienkim większe). Inny rodzaj gruczołów (jelitowe lub żołądkowe). Łatwość 0,70 Omówienie zadania Zadanie polegające na porównaniu informacji przedstawionych i komentarz do w formie rysunku i określeniu na tej podstawie różnicy w budowie obu popełnionych narządów układu pokarmowego (jelito cienkie i żołądek). 70% uczniów udzieliło prawidłowych odpowiedzi. Zadanie stosunkowo łatwe, gdyż z rysunków łatwo można było odczytać trzy różnice (na jedną wymaganą). Najczęściej popełnianymi błędami było: pisanie nie na temat, czyli wskazywanie kosmków jelitowych jako przykładu różnicy, a które nie były podpisane na schemacie jelita cienkiego niepotrzebne wyjaśnianie podanej różnicy i pojawianie się istotnych merytorycznych, które ważyły na ocenie całej wypowiedzi (zgodnie z siódmą zasadą oceniania). Zadanie 9. (2 pkt) W jamie nosowej wyróżnia się okolicę węchową, dzięki której odczuwane są zapachy i okolicę oddechową, w której wdychane powietrze zostaje oczyszczone, ogrzane i nawilżone. Podaj dwie cechy budowy jamy nosowej umożliwiające jej pełnienie dwóch z wyżej wymienionych funkcji. Sprawdzana Wskazanie cech adaptacyjnych w budowie narządów do pełnionych funkcji. Schemat oceniania i model odpowiedzi Za określenie każdej z dwóch trafnych cech po 1 pkt. Przykłady: - Silne unaczynienie jamy nosowej umożliwia ogrzewanie się wdychanego powietrza. - Nabłonek migawkowy umożliwia oczyszczanie wdychanego powietrza (osadzanie się drobinek pyłu na rzęskach). - Śluz nawilża wdychane powietrze. - Obecność nabłonka węchowego wyposażonego w receptory umożliwia odbiór wrażeń węchowych. Łatwość 0,25 Omówienie zadania i komentarz do popełnionych Błędy polegały głównie na podawaniu tylko jednej prawidłowej cechy lub braku precyzyjnego określenia znaczenia dla opisywanej cechy. Bardzo często zdarzały się wypowiedzi, w których podawano więcej niż dwie cechy opisując wspólnie ich znaczenie. Np. W jamie nosowej jest śluzówka oraz rozbudowana sieć naczyń krwionośnych, która ogrzewa, oczyszcza i nawilża powietrze. W takim przypadku o ocenie decydowała kolejność podania cechy i pierwszego z wyjaśnień jej znaczenia. W prezentowanym przykładzie: śluzówka > ogrzewa, sieć naczyń krwionośnych > oczyszcza powietrze, dlatego też należało przyznać po 0 punktów za obie odpowiedzi. 16

17 Częstym, powtarzającym się błędem merytorycznym było podawanie występowania włosków, które oczyszczają powietrze, gdy tymczasem: Przedsionek nosa jest wysłany owłosioną skórą, a jama nosa właściwą błoną śluzową, którą pokrywa nabłonek oddechowy (urzęsiony). Zadanie 10. (2 pkt) Schemat przedstawia krążenie krwi w układzie krwionośnym człowieka. NACZYNIA WŁOSOWATE ŻYŁA NACZYNIA WŁOSOWATE TĘTNICA TĘTNICA PŁUCNA ŻYŁA PŁUCNA AORTA ZASTAWKI TĘTNICE ŻYŁY NACZYNIA WŁOSOWATE Po analizie powyższego schematu uczeń sporządził notatkę dotyczącą narządów układu krwionośnego. Niestety popełnił w niej błędy. Zaznacz dwa błędne zdania oraz dokonaj korekty każdego z nich. 1. Tętnice to naczynia krwionośne, które odprowadzają krew z serca. 2. W tętnicach płynie krew utlenowana. 3. Przez prawą część serca przepływa krew odtlenowana a przez lewą część serca krew utlenowana. 4. Żyły to naczynia krwionośne doprowadzające krew do serca. 5. W żyłach płynie krew odtlenowana. 6. Zastawki znajdujące się w tętnicach nie pozwalają na cofanie się krwi. Sprawdzana Odniesienie się krytyczne do tekstu opisującego budowę i funkcje narządów układu krwionośnego. Schemat oceniania Za trafny wybór wraz z przedstawieniem prawidłowej korekty każdego i model odpowiedzi z dwóch zdań po 1 pkt. Przykłady: 2 nie we wszystkich tętnicach płynie krew utlenowana, gdyż np. w tętnicy płucnej płynie krew odtlenowana. 5 nie we wszystkich żyłach płynie krew odtlenowana, gdyż np. w żyłach płucnych płynie z płuc krew utlenowana. 6 zastawki są w żyłach, a nie w tętnicach. Łatwość 0,30 Omówienie W zadaniu należało na podstawie analizy rysunku wybrać dwa błędne 17

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII (wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Arkusz I Poziom podstawowy Instrukcja dla zdającego: Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz zawiera

Bardziej szczegółowo

Zadanie zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007

Zadanie zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007 Układ pokarmowy - zadania Zadanie 1. (2 pkt) Przedstaw schematyczny zapis kolejnych etapów trawienia skrobi przez człowieka bez ich lokalizacji w organizmie. Uwzględnij następujące substancje: glukoza,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ODDECHOWY

UKŁAD ODDECHOWY Zadanie 1. (1 pkt). Na rysunku przedstawiono pęcherzyki płucne oplecione siecią naczyń krwionośnych. Określ znaczenie gęstej sieci naczyń krwionośnych oplatających pęcherzyki płucne.... Zadanie 2. (2 pkt)

Bardziej szczegółowo

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007. Układ krążenia zadania

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007. Układ krążenia zadania Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007 Zadanie 1 (2 pkt.) Schemat przedstawia budowę tętnicy. Układ krążenia zadania Podaj z uzasadnieniem, dwie cechy budowy tętnicy świadczące

Bardziej szczegółowo

II. III. Scenariusz lekcji. I. Cele lekcji. Metoda pracy rozwiązywanie testu. Środki dydaktyczne formularz testu. Przebieg lekcji

II. III. Scenariusz lekcji. I. Cele lekcji. Metoda pracy rozwiązywanie testu. Środki dydaktyczne formularz testu. Przebieg lekcji Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: zna pojęcia: trawienie, odżywianie, enzymy wymienia narządy układu pokarmowego (jama ustna, przełyk, żołądek, wątroba, trzustka, jelito) zna funkcje

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE

WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE (Załącznik nr 3 do projektu Szkolna róża wiatrów ) 1. Przedmiot, poziom egzaminu BIOLOGIA, poziom podstawowy 2. uczniów zdających egzamin - 30 3. i

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało

ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 514[01] DYPLOM. przystąpiło zdało przystąpiło zdało otrzymało FRYZJER 51[1] ANALIZA WYNIKÓW OKE W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Do egzaminu zgłoszonych zostało: 5 Przystąpiło łącznie: 5 51[1] DYPLOM ZASIĘG ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009

RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009 RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009 POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU I uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych i % uczniów,

Bardziej szczegółowo

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012 Biologia PP Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii (poziom podstawowy) w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem stopnia realizacji standardów wymagań maturalnych. I.Opis arkusza : Arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer

669 (97,5%) 576 (91,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu fryzjer 2.1. Fryzjer 514[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 952 Przystąpiło łącznie: 742 686 630 ETAP PISEMNY 669 (97,5%) ETAP PRAKTYCZNY 576 (91,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 557

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego.

Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego. Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego. Wiadomości: 1. opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka: a. opisuje budowę organizmu człowieka lub nazywa elementy budowy przedstawione na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII SZTUKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 1 Spis treści I. Opis egzaminu.3 1. Opis zestawów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10]

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2920 Przystąpiło łącznie: 2831 przystąpiło: 2830 przystąpiło: 2827 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2762 (97,6%) zdało: 2442 (86,4%)

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Dietetyk 322[12]

I.1.1. Dietetyk 322[12] I.1.1. Dietetyk 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 376 Przystąpiło łącznie: 349 przystąpiło: 348 przystąpiło: 349 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 343 (98,6%) zdało: 305 (87,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01]

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 425 Przystąpiło łącznie: 408 przystąpiło: 385 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 379 (98,4%) zdało: 172 (42,9%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

[IMIĘ I NAZWISKO:. KLASA.. NR ]

[IMIĘ I NAZWISKO:. KLASA.. NR ] Zadanie 1. (1 pkt). Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Niedobór nawet jednej z nich może prowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych. Można tego uniknąć, stosując

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik masażysta 322[12]

I.1.1. Technik masażysta 322[12] I.1.1. Technik masażysta 322[12] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2219 Przystąpiło łącznie: 2182 przystąpiło: 2156 przystąpiło: 2156 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2146 (99,5%) zdało: 1671 (77,5%)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D.

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D. I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Zadanie Napisz, czym zajmuje się anatomia............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

2. 1 Prawidłowa odpowiedź -C Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 1 pkt

2. 1 Prawidłowa odpowiedź -C Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 1 pkt KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY - /etap szkolny/ Nr Max Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi zad. punktów 1. 2 U człowieka: - większa mózgoczaszka w stosunku do trzewioczaszki - żuchwa z wystającą

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik weterynarii 322[14]

I.1.1. Technik weterynarii 322[14] I.1.1. Technik weterynarii 322[14] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 322 Przystąpiło łącznie: 368 przystąpiło: 354 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 334 (97,2%) zdało: 193 (52,6%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych. 1. Czym jest tkanka? To zespół komórek o podobnej budowie, które wypełniają w organizmie określone funkcje. Tkanki tworzą różne narządy, a te układy narządów.

Bardziej szczegółowo

4118 (76,9%) 3538 (85,7%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

4118 (76,9%) 3538 (85,7%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych 2.1. Mechanik 723[04] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 6845 Przystąpiło łącznie: 5506 5353 4126 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 4118 (76,9%) 3538 (85,7%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik elektronik 311[07]

I.1.1. Technik elektronik 311[07] I.1.1. Technik elektronik 311[7] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 11 8 Przystąpiło łącznie: 1 58 przystąpiło: 1 7 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 4 324 (42,9%) zdało: DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik optyk 322[16]

I.1.1. Technik optyk 322[16] I.1.1. Technik optyk 322[16] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 197 Przystąpiło łącznie: 188 przystąpiło: 188 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 182 (96,8%) zdało: 145 (77,1%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji diagnozującej z biologii dla kl. II gimnazjum. Temat: Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka.

Konspekt lekcji diagnozującej z biologii dla kl. II gimnazjum. Temat: Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka. Konspekt lekcji diagnozującej z biologii dla kl. II gimnazjum Temat: Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka. Hasło programowe: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Cele lekcji: w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Komentarz dietetyk 321[11]-01 Czerwiec 2009

Komentarz dietetyk 321[11]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 16 Strona 2 z 16 Strona 3 z 16 Strona 4 z 16 Strona 5 z 16 Strona 6 z 16 Strona 7 z 16 Strona 8 z 16 W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy dla grup Przykładowe odpowiedzi

Karty pracy dla grup Przykładowe odpowiedzi Jama ustna Karty pracy dla grup Przykładowe odpowiedzi Karta pracy I 1. Wykonaj schematyczny rysunek zęba i podpisz jego najważniejsze części. 2. Uzupełnij tabelę. Zęby Rozdrabnianie pokarmu Język Gruczoły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik mechanik 311[20]

I.1.1. Technik mechanik 311[20] I.1.1. Technik mechanik 311[20] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 14 668 Przystąpiło łącznie: 13 042 przystąpiło: 12 472 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 10 323 (82,8%) zdało: 3 109 (24,8%)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków, tel. (012) 68 32 181/182 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

I.1.1. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] I.1.1. Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 10 951 Przystąpiło łącznie: 10 253 przystąpiło: 9 922 ETAP PISEMNY zdało: 9 461 (95,4%) ETAP PRAKTYCZNY przystąpiło:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01]

I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] I.1.1. Asystentka stomatologiczna 322[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 246 Przystąpiło łącznie: 251 przystąpiło: 223 przystąpiło: 247 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 212 (95,1%) zdało: 195 (78,9%)

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik analityk 311[02]

I.1.1. Technik analityk 311[02] I.1.1. Technik analityk 311[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych:378 Przystąpiło łącznie: 363 przystąpiło: 360 ETAP PISEMNY zdało: 315 (87,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Układ pokarmowy. Układ pokarmowy

Układ pokarmowy. Układ pokarmowy Układ pokarmowy Układ pokarmowy Układ pokarmowy przekształca pokarm spożywany przez psa, dostarczając jego organizmowi energii i składników odżywczych, których potrzebuje do spełnienia różnorodnych funkcji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI entrum Pomiarowo-ydaktyczne 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) 522 91 93, faks (58) 732 74 84, e-mail: biuro@meritum-cpd.pl www.meritum-cpd.pl Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do konkursu biologicznego dla gimnazjum

Klucz odpowiedzi do konkursu biologicznego dla gimnazjum Klucz odpowiedzi do konkursu biologicznego dla gimnazjum Nr Max zad. punktów Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi 1. 3 Typ: Strunowce Podtyp: Kręgowce Gromada: Ssaki Podgromada: Łożyskowce Rząd: Naczelne

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19]

I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] I.1.1. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 424 Przystąpiło łącznie: 367 przystąpiło: 346 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 290 (83,8%) zdało:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Zasady żywienia. Klasa: II TŻ

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Zasady żywienia. Klasa: II TŻ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI Nr zad. Max ilość punktów Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi 1. 3 pkt Komórki: b i e Mięśnie poprzecznie prążkowane potrzebują dużo energii do wykonywania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik technologii żywności 321[09]

I.1.1. Technik technologii żywności 321[09] I.1.1. Technik technologii żywności 321[09] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2 713 Przystąpiło łącznie: 2 566 przystąpiło: 2 501 ETAP PISEMNY zdało: 2 269 (90,7%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 1. Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

9 098 (91,8%) (93,7%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu sprzedawca

9 098 (91,8%) (93,7%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu sprzedawca 2.1. Sprzedawca 522[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 11 889 Przystąpiło łącznie: 10 314 9 906 9 428 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 9 098 (91,8%) 8 835 (93,7%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

218 (71%) 259 (92,5%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych

218 (71%) 259 (92,5%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2.1. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 448 Przystąpiło łącznie: 364 307 280 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 218 (71%) 259 (92,5%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

278 (70,7%) 324 (97,6%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu malarz-tapeciarz

278 (70,7%) 324 (97,6%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu malarz-tapeciarz 2.1. Malarz-tapeciarz 714[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 788 Przystąpiło łącznie: 561 393 332 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 278 (70,7%) 324 (97,6%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O krwi Czym jest krew? Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą: - Krwinki czerwone(erytrocyty) są to komórkowe składniki krwi nie zawierające jądra, zawierające barwnik krwi hemoglobinę, odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

442 (91,1%) 379 (98,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu ogrodnik

442 (91,1%) 379 (98,4%) Tabela 1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu ogrodnik 2.1. Ogrodnik 621[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 899 Przystąpiło łącznie: 693 485 385 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 442 (91,1%) 379 (98,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało: 348

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Kucharz 512[02]

I.1.1. Kucharz 512[02] I.1.1. Kucharz 512[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2237 Przystąpiło łącznie: 1968 przystąpiło: 1950 przystąpiło: 1934 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1764 (90,5%) zdało: 1477 (76,4%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2006 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Egzamin maturalny 2006 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze Egzamin maturalny 06 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze Informacje zaczerpnięte z pozycji Egzamin maturalny 06 opracowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik technologii odzieży 311[34]

I.1.1. Technik technologii odzieży 311[34] I.1.1. Technik technologii odzieży 311[34] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1 48 Przystąpiło łącznie: 1 369 przystąpiło: 1 36 przystąpiło: 1 312 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1 19 (87,6%) zdało:

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

CZY UCZNIOWIE POWINNI OBAWIAĆ SIĘ NOWEGO SPOSOBU OCENIANIA PRAC EGZAMINACYJNYCH?

CZY UCZNIOWIE POWINNI OBAWIAĆ SIĘ NOWEGO SPOSOBU OCENIANIA PRAC EGZAMINACYJNYCH? Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych CZY UCZNIOWIE POWINNI OBAWIAĆ SIĘ NOWEGO SPOSOBU OCENIANIA PRAC EGZAMINACYJNYCH? Marta Jaksender, Robert Zakrzewski*, Anna Wypych-Stasiewicz Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie

Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie Konspekt lekcji I klasa gimnazjum Autorka: Bogumiła Bąk Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie Temat: Na czym polega współpraca małego i dużego obiegu krwi? Dział programu:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie statystyczne: Ewa Stożek Jerzy Molski

Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie statystyczne: Ewa Stożek Jerzy Molski OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik budownictwa 311[04]

I.1.1. Technik budownictwa 311[04] I.1.1. Technik budownictwa 311[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 5790 Przystąpiło łącznie: 5289 przystąpiło: 5066 przystąpiło: 5131 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 4662 (92%) zdało: 3131 (61%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

UKŁAD POKARMOWY. Zadanie 1. (3 pkt) Tabela przedstawia wartości odczynu środowiska, w którym różne enzymy trawienne wykazują największą aktywność.

UKŁAD POKARMOWY. Zadanie 1. (3 pkt) Tabela przedstawia wartości odczynu środowiska, w którym różne enzymy trawienne wykazują największą aktywność. Zadanie 1. (3 pkt) Tabela przedstawia wartości odczynu środowiska, w którym różne enzymy trawienne wykazują największą aktywność. enzym ph środowiska A 1,5 B 7 C 9 Podaj przykład enzymów A, B i C oraz

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik informatyk 312[01]

I.1.1. Technik informatyk 312[01] I.1.1. Technik informatyk 312[1] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 13 884 Przystąpiło łącznie: 1 168 przystąpiło: 1 58 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 6 975 (69,3%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO .1. Elektryk 74[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 336 Przystąpiło łącznie: 1 09 1 010 81 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 540 (53,5%) 663 (80,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. Zadanie 1 Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. a. Wymień cztery struktury występujące zarówno w komórce roślinnej,

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 Jerzy Matwijko Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 W Pracowni

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04]

I.1.1. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] I.1.1. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[4] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1 646 Przystąpiło łącznie:1 58 przystąpiło: 1 57 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 1 52 (99,7%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo