RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009"

Transkrypt

1 RAPORT I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2009 POZIOM PODSTAWOWY ARKUSZ I 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU I uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych i % uczniów, którzy uzyskali wynik > 30% Narzędzie badawcze stanowił zestaw zadań dla poziomu podstawowego przygotowany przez CKE w Warszawie 2. STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓWORAZ ANLALIZA MERYTORYCZNA Tabela 1. Miary statystyczne wyników arkusza I i testu Miary zadań 29 Maksymalna liczba 50 Rozstęp wyników uczniów Średni wynik testowania (średnia arytmetyczna) Tabela 2. Kartoteka sprawdzanych umiejętności dla arkusza I wraz ze standardami egzaminacyjnymi i współczynnikami łatwości dla okręgu i szkoły Współczynnik Nr Stan Sprawdzana umiejętność łatwości zad. dard okręg szkoła 1a Rozpoznawanie głównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie I.1 0,31 1b Określanie funkcji jelita grubego I.1 0,16 2 Rozpoznawanie na rysunku jelita cienkiego oraz cech jego budowy stanowiących przystosowanie do pełnionych funkcji wchłaniania I.1 0,53 3 Opisywanie przebiegu trawienia tłuszczów w dwunastnicy I.4 0,53 4 Opisywanie przebiegu trawienia skrobi i sacharozy w przewodzie pokarmowym I.4 0,27 5 Odczytywanie i porównywanie informacji dotyczących zapotrzebowania na składniki pokarmowe człowieka przedstawionych w formie tekstu i wykresu II.1 0,93 6 Wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo skutkowych między rodzajem spo- Ŝywanych tłuszczów a powstawaniem miaŝdŝycy III.2 0,32 7 Interpretowanie informacji dotyczących wybranych funkcji wątroby przedstawionych na schemacie III.2 0,82 8 Konstruowanie tabeli porównującej cechy mięśniówki gładkiej i szkieletowej II.3 0,79 9a Przedstawianie budowy i funkcjonowania głównych narządów w układzie ruchu człowieka na przykładzie stawu kulistego określanie rodzaju stawu i I.1 0,19 zakresu jego ruchów 9b Podawanie przykładu stawu kulistego I.1 0,47 10 Przedstawianie związku między budową pęcherzyka płucnego i funkcją w organizmie człowieka I.2 0,23

2 11 Przedstawianie procesu biologicznego na przykładzie przemian kwasu mlekowego wytwarzanego podczas oddychania beztlenowego I.4 0,53 12a Rozpoznawanie i podawanie nazwy elementu budowy narządu w układzie krwionośnym człowieka przedstawionego na schemacie I.1 0,57 12b Określanie funkcji zastawki w sercu I.1 0,40 13 Interpretowanie informacji dotyczących grup krwi człowieka przedstawionych w formie tekstu i schematu III.2 0,45 14 Określanie znaczenia nerek w funkcjonowaniu organizmu człowieka I.1 0,22 15 Interpretowanie informacji dotyczących roli skóry w regulacji temperatury ciała i gospodarce wodno mineralnej przedstawionych w formie tekstu III.1 0,46 16 Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu przedstawionego w innej formie procesu zakaŝenia się człowieka gruźlicą II.3 0,27 17 Określanie źródła zakaŝenia wirusami i podawanie przykładów chorób I.3 0,38 18 Interpretowanie informacji dotyczących funkcjonowania oka III.2 0,15 19a Opisywanie budowy i określanie funkcji elementów ucha I.1 0,28 19b WyróŜnianie części ucha I.1 0,76 19c Opisywanie budowy i funkcjonowania ucha środkowego I.1 0,51 20 Wyjaśnianie powstawania odruchu warunkowego na podanym przykładzie I.4 0,25 21 Wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo skutkowych dotyczących wpływu steroidów anabolicznych na zahamowanie spermatogenezy III.2 0,13 22 Przedstawianie funkcji łoŝyska na podstawie informacji zawartych na schemacie II.3 0,53 23 Porządkowanie informacji dotyczących rozwoju zarodkowego człowieka według wskazanego kryterium I.4 0,64 24a Przedstawianie roli kwasów nukleinowych w biosyntezie białek. określanie etapu procesu I.4 0,70 24b Określanie rodzaju RNA uczestniczącego w tym procesie I.4 0,50 24c Przedstawianie roli trna w tym procesie I.4 0,17 25a Rozpoznawanie płci osoby na podstawie analizy kariotypu przedstawionego na rysunku II.1 0,86 25b Podawanie przykładu chorób dziedzicznych i moŝliwości ich diagnozowania I.4 0,28 26a Rozwiązywanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka.- określanie genotypów ze względu na podaną cechę III.2 0,51 26b Wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka zapisywanie krzyŝówki i określanie prawdopodobieństwa III.2 0,42 wystąpienia podanej cechy 27 Przedstawianie pochodzenia człowieka. podanie cech człowieka rozumnego I.4 0,48 28 Konstruowanie wykresu na podstawie danych w tabeli II.3 0,47 29 Interpretowanie informacji i wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo skutkowych na podstawie danych w tabeli III.2 0,42 Tabela 3. Klasyfikacja zadań według współczynników łatwości Współczynnik łatwości Stopień trudności w okręgu w szkole poleceń w okręgu 0,00 0,19 bardzo trudne 1b, 9a, 18, 21, 24c, 5 0,20 0,49 trudne 1a, 4, 6, 9b, 10, 12b, 13, 14, 15, 16, 17, 19a, 20, 25b, 26b, 27, 28, 29 0,50 0,69 umiarkowanie 2, 3, 11, 12a, 19c, 22, 23, 24b, 26a 18 9 poleceń w szkole

3 trudne 0,70 0,89 łatwe 7, 8, 19b, 24a, 25a 5 0,90 1,00 bardzo łatwe 5 1 I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji III: tworzenie informacji 56% do zdobycia (28 pkt.) 20% do zdobycia (10 pkt.) 24% do zdobycia (12 pkt.) Tabela 4. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z I obszaru standardów (wiadomości i ich rozumienie) 1) opisywanie budowy i funkcji organizmu człowieka 2) przedstawianie związków między strukturą i funkcją w organizmie człowieka 3) przedstawianie i wyjaśnianie zaleŝności pomiędzy organizmem i środowiskiem 4) przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk oraz procesów biologicznych 1a.(0,31), 1b.(0,16), 2.(0,53), 9a.(0,19), 9b.(0,47), 12a.(0,57), 12b.(0,40), 14.(0,22), 19a.(0,28), 19b.(0,76), 19c.(0,51) dla I obszaru 12 0,38 10.(0,23) 1 0,23 17.(0,38) 1 0,38 3.(0,53), 4.(0,27), 11.(0,53), 20.(0,25), 23.(0,64), 24a.(0,70), 24b.(0,50), 24c.(0,17), 25b.(0,28), 27.(0,48) Razem ,43 0,41 Tabela 5. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z II obszaru standardów (korzystanie z informacji) 1) odczytywanie informacji przedstawionych w róŝnej formie 2) selekcjonowanie, porównywanie informacji 3) przetwarzanie informacji 8.(0,79), 16.(0,27), według podanych zasad 22.(0,53), 28.(0,47) Razem (0,93), 25a.(0,86) 2 0, dla II obszaru 8 0,52 0,59

4 Tabela 6. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z III obszaru standardów (tworzenie informacji) 1) planowanie działania na rzecz ochrony własnego zdrowia i środowiska 2) interpretowanie informacji i wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo-skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami 3) formułowanie wniosków oraz formułowanie i uzasadnianie opinii na podstawie analizy informacji 15.(0,46), 1 0,46 6.(0,32), 7.(0,82), 13.(0,45), 18.(0,15), 21.(0,13), 26a.(0,51), 26b.(0,42), 29.(0,42) dla III obszaru 11 0, Razem ,44

5 POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ II 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU II uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych i % uczniów, którzy uzyskali wynik > 30% Narzędzie badawcze stanowił zestaw zadań dla poziomu podstawowego przygotowany przez CKE w Warszawie 4. STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓWORAZ ANLALIZA MERYTORYCZNA Tabela 1. Miary statystyczne wyników arkusza I i testu Miary zadań 39 Maksymalna liczba 60 Rozstęp wyników uczniów Średni wynik testowania (średnia arytmetyczna) Tabela 2. Kartoteka sprawdzanych umiejętności dla arkusza II wraz ze standardami egzaminacyjnymi i współczynnikami łatwości dla kraju, okręgu i szkoły Współczynnik Nr Stan- Sprawdzana umiejętność łatwości zad. dard okręg szkoła 1 Wskazywanie charakterystycznych cech budowy tkanek i określanie ich funkcji w organizmie człowieka I.1 0,84 2 Planowanie doświadczania wykazującego obecność glukozy w soku winogron III.1 0,61 3 Rozpoznawanie substratów i produktów oddychania tlenowego w mitochondrium na podstawie schematu I.4 0,36 4 Wyjaśnianie zaleŝności między budową mitochondriów a intensywnością metabolizmu w komórkach róŝnych narządów człowieka III.2 0,38 5 Formułowanie wniosków na podstawie przedstawionego doświadczenia III.2 0,26 6 Interpretowanie informacji i wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo skutkowych między badanym obiektem a obserwowanym zjawiskiem III.2 0,32 7 Formułowanie zaleŝności między wzrostem roślin a barwą światła na podstawie podanych informacji III.3 0,32 8a Opisywanie lokalizacji i przebiegu fazy ciemnej fotosyntezy oraz podanie nazwy fazy zilustrowanej na schemacie I.4 0,70 8b Opisywanie przebiegu fotosyntezy podanie lokalizacji przedstawionej fazy I.4 0,43 8c Odczytywanie ze schematu składników siły asymilacyjnej biorących udział w opisywanej fazie II.1 0,69 9 Rozpoznanie na schemacie tkanki roślinnej oraz wykazywanie, Ŝe jej budowa stanowi przystosowanie do pełnionej funkcji I.2 0,62 10a Podawanie nazw elementów budowy kwiatu I.1 0,11 10b Określanie sposobu zapylania na podstawie budowy kwiatu oraz wskazywanie cech budowy kwiatu przystosowujących do danego sposobu zapylenia I.2 0,57 11 Formułowanie hipotezy badawczej na potwierdzonej wynikami doświadczenia III.1 0,27 12 Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu przedstawionego na II.3 0,36

6 schemacie sposobu działania enzymu 13 Formułowanie problemu badawczego do doświadczenia na podstawie informacji przedstawionych w tabeli III.1 0,31 14 Wyjaśnianie przebiegu procesu trawienia w Ŝołądku i dwunastnicy I.4 0,63 15 Określanie róŝnic między procesami zachodzącymi w komórkach kosmków jelitowych w oparciu o przedstawiony schemat II.2 0,21 16 Interpretowanie informacji dotyczących sposobu określania grup krwi III.2 0,77 17 Interpretowanie informacji dotyczących działania serca III.2 0,74 18 Wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo-skutkowych dotyczących mechanizmu wymiany gazowej III.2 0,36 19 Konstruowanie wykresu liniowego na podstawie danych zawartych w tabeli II.3 0,72 20 Interpretowanie informacji dotyczących wydolności fizycznej badanych chłopców III.3 0,62 21 Określanie tendencji zmian w ewolucji układów oddechowych kręgowców na podstawie analizy schematu III.3 0,64 22 Redagowanie poprawnego merytorycznie opisu kolejnych etapów działania leku na podstawie schematu III.3 0,60 23 Określanie źródła i drogi zakaŝenia bakteriami I.3 0,82 24 Konstruowanie schematu klasyfikacji wirusów na podstawie tekstu II.3 0,86 25 Ustalanie przynaleŝności pierścienic do grupy systematycznej na podstawie podanych cech I.1 0,65 26 Ustalanie kolejności etapów fagocytozy w oparciu o przedstawiony schemat przebiegu procesu II.2 0,87 27 Ocenianie roli mutacji w organizmie człowieka i uzasadnianie oceny na podstawie informacji i kodu genetycznego III.3 0,14 28 Rozpoznawanie i wyjaśnianie fazy cyku komórkowego przedstawionego na schemacie I.4 0,58 29 Interpretowanie wykresów i określanie skutków biologicznych mutacji na podstawie analizy wykresu III.2 0,69 30a Rozwiązywanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka określanie genotypu męŝczyzny III.2 0,61 30b Rozwiązywanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u człowieka określanie genotypów kobiety oraz obliczanie prawdopodobieństwa III.2 0,51 pojawienia się osobnika o wskazanym fenotypie 31 Wykonywanie obliczeń i rozwiązywanie zadania z zakresu dziedziczenia cech u róŝnych organizmów III.2 0,10 32 Interpretowanie wyników doświadczenia dotyczących wpływu warunków środowiska na fenotyp osobnika III.2 0,89 33 Wyjaśnianie podstawowych zasad ekspresji informacji genetycznej I.4 0,89 34 Ustalanie przynaleŝności człowieka do określonych grup systematycznych I.1 0,56 35 Charakteryzowanie populacji i czynników regulujących jej liczebność I.4 0,61 36 Określanie przyrodniczych następstw ograniczania bioróŝnorodności I.4 0,68 37 RozróŜnianie i opisywanie piramidy ekologicznej na podstawie analizy schematu I.3 0,40 38 Formułowanie racjonalnych argumentów dotyczących korzyści wynikających z zastosowania GMO III.3 0,46 39 Interpretowanie informacji przedstawionych na schemacie i określanie tendencji zmian III.3 0,70

7 Tabela 3. Klasyfikacja zadań według współczynników łatwości Współczynnik łatwości Stopień trudności w okręgu w szkole 0,00 0,19 bardzo trudne 10a, 27, ,20 0,49 trudne 0,50 0,69 umiarkowanie trudne 0,70 0,89 łatwe 3, 4, 5, 6, 7, 8b, 11, 12, 13, 15, 18, 37, 38 2, 8c, 9, 10b, 14, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30a, 30b, 34, 35, 36 1, 8a, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 39 0,90 1,00 bardzo łatwe - - poleceń w okręgu poleceń w szkole W arkuszu dla poziomu rozszerzonego nie było zadań bardzo trudnych dla absolwentów naszej szkoły, choć w okręgu wystąpiły dwa takie zadania. Jednie 7 zadań (na 16 w okręgu) okazało się dla zdających trudnymi. 11 zadań (na 6 w okręgu) było łatwych i aŝ 5 bardzo łatwych, których nie stwierdzono w okręgu. I: wiadomości i ich rozumienie II: korzystanie z informacji III: tworzenie informacji 40% do zdobycia(30 pkt) 13% do zdobycia (13 pkt.) 47% do zdobycia (17 pkt.) Tabela 4. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z I obszaru standardów (wiadomości i ich rozumienie) 1) opisywanie budowy i funkcji organizmu człowieka 2) przedstawianie związków między strukturą i funkcją w organizmie człowieka 3) przedstawianie i wyjaśnianie zaleŝności pomiędzy organizmem i środowiskiem 4) przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk oraz procesów biologicznych 1. (0,84), 10a.(0,11), 25.(0,65), 34.(0,56), dla I obszaru 5 0,56 9.(0,62), 10b.(0,57) 4 0,59 23.(0,82), 37.(0,40) 3 0,68 3. (0,36), 8a.(0,70), 8b.(0,43), 14.(0,63), 28.(0,58), 33.(0,86), 35.(0,61), 36.(0,68) Razem ,61 0,61

8 Tabela 5. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z II obszaru standardów (korzystanie z informacji) 1) odczytywanie informacji przedstawionych w róŝnej formie 2) selekcjonowanie, porównywanie informacji 3) przetwarzanie informacji 12.(0,36), 19.(0,72), według podanych zasad 24.(0,86) Razem 6 8 8c.(0,69), 1 0,69 15.(0,21), 26.(0,87) 3 0,43 dla II obszaru 4 0,66 Tabela 6. Współczynniki łatwości zadań oraz umiejętności z III obszaru standardów (tworzenie informacji) 1) planowanie działania na rzecz ochrony własnego zdrowia i środowiska 2) interpretowanie informacji i wyjaśnianie zaleŝności przyczynowo-skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami 3) formułowanie wniosków oraz formułowanie i uzasadnianie opinii na podstawie analizy informacji 2.(0,61), 11.(0,27 ), 13.(0,31) 4.(0,38), 5.(0,26), 6.(0,32), 16.(0,77), 17.(0,74), 18.(0,36), 29.(0,69), 30a.(0,61), 30b.(0,51), 31.(0,10), 32.(0,89) 7.(0,32), 20.(0,62), 21.(0,64), 22.(0,60), 27.(0,14), 38.(0,46), 39.(0,70) Razem ,58 dla III obszaru 5 0, , ,51 Tabela staninowa wyników absolwentów szkoły Przedmiot biologia Poziom podstawowy rozszerzony Maks. liczba maturzystów w szkole, którzy osiągnęli dany wynik maturzystów w szkole, którzy osiągnęli dany wynik I stanin - najniŝszy 0% - 14% 0% - 24% II stanin bardzo niski 15% - 22% 25%- 35% III stanin niski 23% - 30% 36% - 45% IV stanin niŝej średni 31% 38% 46% - 55% V stanin średni 39% - 48% 56% - 65% VI stanin powyŝej średni 49% - 58% 66% - 72% VII stanin wysoki 59% 66% 73% - 78% VIII stanin bardzo wysoki 67% - 74% 79% - 85% IX stanin najwyŝszy 75% 100% 86% - 100% 0,52 Wnioski do dalszej pracy: Opracowała: Aldona Kotlenga

RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2011

RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2011 RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU I uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego.

Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego. Zagadnienia do próbnych matur z poziomu podstawowego. Wiadomości: 1. opisuje budowę i funkcje organizmu człowieka: a. opisuje budowę organizmu człowieka lub nazywa elementy budowy przedstawione na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2012

RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2012 RAPORT I ANALIZA SZKOLNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ARKUSZU I uczniów, którzy przystąpili do egzaminu uczniów nieobecnych Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu B I O L O G I A SPRAWOZDANIE OKRĘGOWE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu B I O L O G I A SPRAWOZDANIE OKRĘGOWE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu B I O L O G I A E G Z A M I N M A T U R A L N Y 2 0 0 9 n a D o l n y m Ś l ą s k u i O p o l s z c z y ź n i e SPRAWOZDANIE OKRĘGOWE Wrocław 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE

WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE WZÓR RAPORTU WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY DODATKOWE (Załącznik nr 3 do projektu Szkolna róża wiatrów ) 1. Przedmiot, poziom egzaminu BIOLOGIA, poziom podstawowy 2. uczniów zdających egzamin - 30 3. i

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 5 marca 2011r. - zawody III stopnia (finał)

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 5 marca 2011r. - zawody III stopnia (finał) KOD:.. PUNKTY:... KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 5 marca 2011r. - zawody III stopnia (finał) Przed Tobą test, który składa się z zadań otwartych. Udzielaj odpowiedzi w

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Pobrano ze strony http://biologhelp.com Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Pobrano ze strony http://biologhelp.com Zadanie 1. a) Biologia poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Wskazanie charakterystycznych cech budowy tkanek i określenie ich funkcji w organizmie człowieka. Zdający

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie statystyczne: Ewa Stożek Jerzy Molski

Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie statystyczne: Ewa Stożek Jerzy Molski OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU Opracowanie merytoryczne: Hanna Karlikowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4%

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4% Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników egzaminu maturalnego z biologii-maj 2006

Sprawozdanie z wyników egzaminu maturalnego z biologii-maj 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU Łódź 2006 Spis treści : 1. Wstęp..3 2. populacji zdających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65 Plan sprawdzianu Jasne jak słońce przeprowadzonego 8 kwietnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie Obszary standardów Numery zadań Maksymalna liczba punktów za dany podtest Udział % punktów z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA POZIOM ROZSZERZONY

KARTOTEKA POZIOM ROZSZERZONY KARTOTEKA POZIOM ROZSZERZONY 1. I. Poznanie świata organizmów na różnych Zdający[ ] porządkuje [ ] organizmy [ ]; przedstawia związki między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia Zdający

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016.

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. Luty 2016. Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza Luty 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań zamkniętych różnego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Poziom podstawowy 1. Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Biologia. Spis treści

Biologia. Spis treści Biologia Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z biologii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych. 2 2.1 Arkusz dla poziomu podstawowego.. 2 2.2. Arkusz dla poziomu rozszerzonego... 3 3. Kartoteki

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego. Biologia.

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 na terenie województwa pomorskiego. Biologia. Biologia Spis treści 2012 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z biologii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych. 2 2.1 Arkusz dla poziomu podstawowego.. 2 2.2. Arkusz dla poziomu rozszerzonego... 3

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17

Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD zakres rozszerzony LO 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony nr dopuszczenia 564/2/2012 Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony MATEMATYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 17 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012 Biologia PP Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii (poziom podstawowy) w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem stopnia realizacji standardów wymagań maturalnych. I.Opis arkusza : Arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne Przedmiot Klasa Nauczyciel uczący Poziom biologia 1t Edyta Nowak podstawowy Ocena dopuszczająca Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: przyswoił treści konieczne,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2011 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony GEOGRAFIA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 35 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Opracował: Zbigniew Łuczka Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. średni wynik Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. matematyka- 2014 2. 178 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% 5 5/6?

Bardziej szczegółowo

Biologia. Spis treści

Biologia. Spis treści Biologia Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z biologii... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych. 2 2.1 Arkusz dla poziomu podstawowego.. 2 2.2. Arkusz dla poziomu rozszerzonego... 3 3. Kartoteki

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

harmonogram lekcji online opracowała Anna Gajos

harmonogram lekcji online opracowała Anna Gajos harmonogram lekcji online 2018-2019 opracowała Anna Gajos Poniżej przedstawiam ramowy plan dwugodzinnych lekcji online, które będą odbywać się we wtorki i środy o godzinie 19:00. W te dni będą przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii dla klasy VII. Kryteria sukcesu w języku uczniów (na podstawie szczegółowych treści nauczania z podstawy programowej):

Wymagania z biologii dla klasy VII. Kryteria sukcesu w języku uczniów (na podstawie szczegółowych treści nauczania z podstawy programowej): Wymagania z biologii dla klasy VII Kryteria sukcesu w języku uczniów (na podstawie szczegółowych treści nauczania z podstawy programowej): Podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną): I. Biologia

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. V

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. V Wymagania edukacyjne z biologii w kl. V Dział /tematyka Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca (1) (1+2) (1+2+3) (1+2+3+4) (1+2+3+4+5) I Biologia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI RAPORT DOTYCZĄCY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII PRZEPROWADZONEGO W SESJI WIOSENNEJ 2005 ROKU ŁÓDŹ 2005 SPIS TREŚCI: 1. Koncepcja egzaminu maturalnego z biologii...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII SZTUKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 1 Spis treści I. Opis egzaminu.3 1. Opis zestawów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie styczeń 2014r. I. WYNIKI TESTU 22.01.2014r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin z części

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2006 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Egzamin maturalny 2006 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze Egzamin maturalny 06 w województwie śląskim - przedmioty matematyczno-przyrodnicze Informacje zaczerpnięte z pozycji Egzamin maturalny 06 opracowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie GEOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII. dla uczniów szkół podstawowych. 15 marca 2019 r. zawody III stopnia (finał)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII. dla uczniów szkół podstawowych. 15 marca 2019 r. zawody III stopnia (finał) KOD:.. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII dla uczniów szkół podstawowych 15 marca 2019 r. zawody III stopnia (finał) Przed Tobą test, który składa się z zadań różnego typu. Udzielaj odpowiedzi w miejscach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P5 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNIZE ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) III. Poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23. Średni wynik klasy (30,35 punktu)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23. Średni wynik klasy (30,35 punktu) Wyniki sprawdzianu w klasach VI / Wyniki uczniów klasa VI a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Średni wynik klasy (, punktu) Wyniki uczniów klasa VI b B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA Klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA Klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA Klasa 5 I. Wymagania edukacyjne uwzględniają: Podstawę programową kształcenia ogólnego zakresu biologii II. Ogólne cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania zawarte

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie kujawsko-pomorskie

Wiedza o społeczeństwie kujawsko-pomorskie Spis Treści Wiedza o społeczeństwie kujawsko-pomorskie. Struktura i forma egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.... Opis arkuszy egzaminacyjnych ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Biologia (klasa piąta)

Przedmiot: Biologia (klasa piąta) Przedmiot: Biologia (klasa piąta) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy piątej szkoły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V Program PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Podręcznik do biologii opracowany przez: Joanna Stawarz i Marian Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ocena

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 0. 01 r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Świecie- 01r. 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Dział I Powitanie biologii

Dział I Powitanie biologii Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Dział I Powitanie biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. określa podstawowe zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych

RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych RAPORT z diagnozy umiejętności matematycznych przeprowadzonej w klasach czwartych szkoły podstawowej 1 Analiza statystyczna Wskaźnik Liczba uczniów Liczba punktów Łatwość zestawu Wyjaśnienie Liczba uczniów,

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10]

I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] I.1.1. Technik farmaceutyczny 322[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 2920 Przystąpiło łącznie: 2831 przystąpiło: 2830 przystąpiło: 2827 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2762 (97,6%) zdało: 2442 (86,4%)

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

Cele konkursu Biochemicznego. 1. Rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk biologicznych i chemicznych uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych.

Cele konkursu Biochemicznego. 1. Rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk biologicznych i chemicznych uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych. 1 Cele konkursu Biochemicznego 1. Rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk biologicznych i chemicznych uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych. 2. Popularyzacja wiedzy biologicznej i chemicznej wśród

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. Badana umiejętność. Nr zadania. programowa

STRUKTURA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. Badana umiejętność. Nr zadania. programowa Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego OPERON 2017 Przedmiot: GEOGRAFIA Poziom: ROZSZERZONY Liczba uczniów zdających I Liceum Ogólnokształcące 34 Zdało egzamin [dla R min 30 %] 19 % zdawalności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu klasa 8 Dział Temat nacobezu programu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji genetycznej DNA 3. Podziały komórkowe

NaCoBeZu klasa 8 Dział Temat nacobezu programu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji genetycznej DNA 3. Podziały komórkowe NaCoBeZu klasa 8 Dział programu Temat nacobezu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymieniam zakres badao genetyki rozróżniam cechy dziedziczne i niedziedziczne wskazuję cechy indywidualne i gatunkowe omawiam

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza

Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza Analiza egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 część przyrodnicza Arkusz egzaminacyjny części przyrodniczej zawierał 24 zadania zamknięte z biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo