DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE"

Transkrypt

1 Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał srca) można zdfiniować w oparciu o cchy kliniczn, lktrokardiograficzn (EKG), biochmiczn oraz patomorfologiczn (Europan Socity for Cardiology Managmnt Guidlin) Forma świadcznia usług mdycznych i opiki zdrowotnj w sytuacji, gdy krytycznym czynnikim jst odlgłość. Wykorzystuj lmnty tlkomunikacji, informatyki oraz mdycyny do wymiany wiarygodnych informacji dotyczących rozpoznawania i lcznia chorób oraz zapobigania im, do wymiany informacji naukowych oraz do ciągłj dukacji osób świadczących usługi zdrowotn, aby w tn sposób poprawić zdrowi poszczgólnych osób i całych społczństw (WHO). Diagnostic critria Krytria włącznia Pacjnci w wiku 18 lat i powyżj z rozpoznanim podstawowym AMI i i 1) ICD lub ICD-10 I21 lub ICD-10 I22 2) Zmiany w EKG o typi zawału srca z unisinim odcinka ST (świży blok lwj odnogi pęczka Hisa ) lub prztrwał unisini odcinka ST 1 mm w dwóch lub więcj sąsidnich odprowadzniach EKG. 3) W badaniu krwi wykazano zwiększon stężni markrów martwicy mięśnia srcowgo (izoformy MB kinazy kratynowj i troponin srcowych) Idntyfikacja (wyszukiwani) historii chorób pacjntów do włącznia do projktu DUQuE Warunk wstępny Pacjnci z ostrym zspołm wińcowym i bólm w klatc pirsiowj, uznanym za AMI stanowią dużą część pacjntów (koniczny) przyjmowanych w trybi nagłym do szpitala, al nikoniczni łatwo ich zidntyfikować, jśli ni zostali przyjęci do spcjalistyczngo odału kardiologiczngo. Proszę postępować zgodni z wytycznymi poniżj, aby zapwnić włączni 35 koljnych (następujących po sobi) pacjntów z AMI zgodni z podanymi krytriami włączającymi i wyłączającymi oraz z zachowanim całj wartości naukowj badania projktu DUQuE. Dziękujmy! Zidntyfikuj pacjntów w wiku 18 lat i powyżj wypisanych z szpitala z rozpoznanim ICD lub ICD-10 I21 lub I22. Zacznij od ostatnigo wypisu z szpitala i przglądaj wstczni pozostał przypadki. Odszukaj i przglądnij historię choroby pacjnta, odpowiadając na koljn pytania. Przgląd dokumntacji szpitalnj kontynuuj do momntu zakwalifikowania 35 pacjntów do badania. Zapoznaj się proszę z "Manual for chart rviwrs" w clu uzyskania dalszych informacji na tmat doboru próby pacjntów do badania. Pacjnt z rozpoznanim podstawowym ICD-9: 410 lub ICD-10: I21 lub ICD-10 I22 Ni Pacjnt wyłączony z badania Pacjnt w wiku 18 lat lub powyżj Ni Pacjnt wyłączony z badania EKG ujawnia zmiany o typi zawału srca z unisinim odcinka ST (świży blok lwj odnogi pęczka Hisa lub prztrwał unisini odcinka ST 1 mm w dwóch lub więcj sąsidnich odprowadzniach. Ni Pacjnt wyłączony z badania W badaniu krwi wykazano zwiększon stężni markrów zgodni z lokalni przyjętymi wartościami rfrncyjnymi dla markrów martwicy mięśnia scowgo takich jak izoforma MB kinazy kratynowj i troponiny srcow Ni Pacjnt wyłączony z badania Pacjnt prznisiony z inngo szpitala w clu lcznia trombolityczngo albo kontynuacji lcznia po lczniu trombolitycznym Tak Pacjnt wyłączony z badania Pacjnt poddany PCI w ciągu 12 misięcy poprzdzających analizowany pobyt w szpitalu. Tak Pacjnt wyłączony z badania Pacjnt po CABG w ciągu 12 misięcy poprzdzających analizowany pobyt w szpitalu. Tak Pacjnt wyłączony z badania Pacjnt zostaj włączony do badania/przglądu historii choroby (N=35) Przjdź do następngo arkusza (AMI) i odpowidz na zawart tam pytania w oparciu o przgląd historii choroby. Powtarzaj procdurę aż do uzyskania danych dla 35 pacjntów. Ni Pacjnt wyłączony z badania

2 (oznacz zminnj I01 I0101 I0102 Nazwa szpitala Katgori odpowi Kraj Kraj: proszę wybrać kraj 1 Czch Rpublic Czchy 2 England Wilka Brytania 3 Franc Francja 4 Grmany Nimcy 5 Poland Polska 6 Portugal Portugalia 7 Spain Hiszpania 8 Turky Turcja Proszę wpisać nazwę szpitala Proszę wpisać nazwę szpitala Tkst Wpisz kod od 1 do 8 Nazwa szpitala Szpital Numr (oznacz ni) pola Nazwa zminn j Katgor i odpowi Patint id ID pacjnta I02 DANE DEMOGRAFICZNE PACJENTA 01 I0201 Proszę podać datę urodznia pacjnta I0202 I03 I0301 Data urodznia pacjnta Płć pacjnta DD:MM:YY Data urodznia (DD:MM:YYYY) 9 Ni okrślono / brak daty Proszę podać płć pacjnta 0 Mężczyna 1 Kobita PRZYJĘCIE DO SZPITALA Data i gona pirwszych objawów Dokładna gona (najlpij z dokładnością do 10 minut) pojawinia się pirwszych objawów. W przypadku objawów prodromalnych lub przrw w bólu, nalży odnotować gonę początku tych objawów, któr spowodowały, ż pacjnt zgłosił się (zadzwonił) po pomoc. Jśli przyjęci do szpitala nastąpiło po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążnia i trudn jst uzyskani dodatkowych informacji, proszę podać czas wystąpinia zatrzymania krążnia. DD:MM:YY Data (DD:MM:YYYY) 9 Ni okrślono / brak daty HH:MM Gona (HH:MM) 99 Ni okrślono / brak gony Wpisz gonę lub 9

3 (oznacz zminnj I0302 I0303 Katgori odpowi Data i gona przyjęcia do szpitala Izba przyjęć T pola POWINNY być wypłnion -w przypadku wszystkich pacjntów nalży odnotować datę i gonę przyjęcia. Pytani dotyczy pirwszgo przyjęcia do szpitala. Nawt jśli dokładna gona przyjęcia ni jst znana, nalży podać samą datę przyjęcia do szpitala. DD:MM:YY Data (DD:MM:YYYY) 9 Ni okrślono / brak daty HH:MM Gona (HH:MM) 99 Ni okrślono / brak gony Clm pytania jst ustalni, g ulono pacjntowi natychmiastowj pomocy. Pytani dotyczy odału, na który pacjnt został przyjęty, czy to z Izby Przyjęć, czy przkazany bzpośrdnio przz pogotowi i g pacjnt spęł większość z pirwszych 24 gon w szpitalu. Jśli pacjnt został przyjęty bzpośrdnio do Pracowni Hmodynamicznj, proszę podać, na jaki odał został przyjęty po opuszczniu Pracowni Hmodynamicznj. Wpisz gonę lub 9 0 Ośrodk opiki kardiologicznj z odałm intnsywnj trapii lub salą wzmożongo nadzoru lub część odału kardiologii lub odału chorób wwnętrznych, któr zapwniają lpsz monitorowani pacjnta i większą liczbę wykwalifikowango prsonlu pilęgniarskigo doświadczongo w opic nad chorym kardiologicznym. 1 Odał do ocny chorych przyjętych z powodu różnych ostrych stanów 2 Odał bz możliwości monitorowania pacjnta lub bz dodatkowj wykwalifikowanj kardiologicznj opiki pilęgniarskij 3 Odał intnsywnj trapii, ni będący częścią odału kardiologiczngo, w którym zazwyczaj ni hospitalizuj się pacjntów w początkowym stadium zawału srca (chorzy po nagłym zatrzymaniu krążnia lub gdy na odal kardiologicznym ni ma wolnych mijsc) 4 Pacjnt przyjęty do jakigokolwik inngo odału lub pacjnt, u którgo zawał wystąpił w trakci pobytu w szpitalu 5 Odał kardiologiczny z wykwalifikowanym prsonlm pilęgniarskim doświadczonym w opic nad chorymi kardiologicznymi, bz zwiększonj liczby prsonlu lub bz systmu monitorowania pacjntów 6 Odał zazwyczaj wykorzystywany do opiki nad pacjntami prznisionymi z odału kardiologiczngo. 7 Pacjnt spęł większość z pirwszych 24 gon w Izbi Przyjęć lub na odal obsrwacyjnym. 9 Not spcifid OR Patint did in th A&E dpartmnt with in th first 24 hours Ni okrślono/brak danych LUB pacjnt zmarł w Izbi Przyjęć w ciągu pirwszych 24 gon. do 7 LUB

4 (oznacz zminnj I04 I0401 I0402 Katgori odpowi DIAGNOSTYKA Cholstrol w surowicy Cholstrol LDL Czy w czasi pobytu w szpitalu oznaczono stężni cholstrolu w surowicy? 9 Brak danych Jśli tak, proszę podać wynik (stężni cholstrolu) w mmol/l (1mmol/L 38.7mg/dL) Czy w czasi pobytu w szpitalu oznaczono stężni cholstrolu LDL? 9 Brak danych Jśli tak, proszę podać wynik (stężni frakcji LDL cholstrolu) w mmol/l (1mmol/L 38.7mg/dL) I0403 Triglicrydy Czy w trakci pobytu w szpitalu oznaczono stężni triglicrydów? Wartość w mmol/l Wartość w mmol/l I0404 Markry/nz ymy srcow Jśli tak, proszę podać wynik (stężni triglicrydów) w mmol/l (1mmol/L 88.5mg/dL) Czy stężni markrów srcowych jst zwiększon? Czy w jakijkolwik póbc pobranj od pacjnta aktywność nzymów/stężni markrów jst mnijsz niż dwukrotna wartość górnj granicy zakrsu rfrncyjngo dla laboratorium szpitalngo? Wartość w mmol/l 9 Brak danych I0405 Mijsc wykonania pirwszgo EKG G wykonano pirwsz EKG? Dotyczy pirwszgo zapisu EKG, nikoniczni potwirdzającgo rozpoznani lub zwryfikowango przz kardiologa 0 EKG wykonan w dowolnym mijscu przz ratowników mdycznych w wyniku wzwania pogotowia ratunkowgo. 1 W szpitalu. 2 W POZ lub w domu - EKG wykonan przz lkarza ni kardiologa np. lkarza ronngo. do 2 LUB

5 (oznacz zminnj I0406 I0407 I05 I0501 I0502 I0503 Katgori odpowi Data i gona wykonania diagnostycz ngo EKG (w lub poza Frakcja wyrzutowa lwj komory Data i gona wykonania diagnostyczngo EKG DD:MM:YY Data (DD:MM:YYYY) 9 Ni okrślono / brak daty HH:MM Gona (HH:MM) 99 Ni okrślono / brak gony Proszę podać frakcję wyrzutową lwj komory zmirzoną podczas ocnianj hospitalizacji za pomocą badania chokardiograficzngo, angiografii, angiotk lub rzonansu magntyczngo 0 >=50% % 2 <30% 3 Ni mirzono 9 Ni wiadomo DANE Z WYWIADU PACJENTA Zawał srca w przszłości Dławica pirsiowa w przszłości Niwydolnoś ć srca w przszłości Czy miał mijsc wczśnij pizod świżgo zawału srca? Czy były jakiś objawy nidokrwinia mięśnia srcowgo rozwijając się lub już istnijąc co najmnij 2 tygodni przz przyjęcim do szpitala i utrzymując się do momntu hospitalizacji? Czy kidykolwik wczśnij rozpoznano niwydolność srca wymagającą jakigokolwik lcznia? Wpisz gonę lub 9 do 3 LUB

6 (oznacz zminnj I0504 Katgori odpowi Nadciśnini tętnicz Czy pacjnt jst lczony z powodu nadciśninia (farmakologiczni, lczni dittyczn lub modyfikacja stylu życia) lub stwirdzono u nigo co najmnij dwukrotni ciśnini > 140/80 przd przyjęcim do szpitala? I0505 Hiprcholst rolmia Czy pacjnt ma zwiększon stężni cholstrolu w surowicy wymagając lcznia dittyczngo lub farmakologiczngo? I0506 Choroba tętnic obwodowyc h Czy u pacjnta stwirdzono chorobę tętnic obwodowych - występują objawy choroby lub chorgo lczono wczśnij przzskórni lub chirurgiczni? Proszę uwzględnić chorobę naczyń nrkowych oraz tętniaka aorty. I0507 Choroby naczyń mózgu Czy u chorgo wystąpiło nidokrwini mózgu? Nalży uwzględnić napad przmijającgo nidokrwinia mózgu, jak równiż pizody ubytków nurologicznych trwając > 24 gon. I0508 Astma lub POChP Czy u pacjnta występują astma lub POCHP? I0509 Przwlkła niwydolnoś ć nrk Przwlkł stężni kratyniny > 200 micromol/l?

7 (oznacz zminnj I0510 I0511 I0512 I0513 I06 I0601 Katgori odpowi Choroby wątroby Choroba nowotworow a Dmncja Cukrzyca Zwryfikowan rozpoznani choroby wątroby? Zwryfikowan rozpoznani choroby nowotworowj? Zwryfikowan rozpoznani dmncji? Proszę ocnić chorgo i jgo lczni pod kątm cukrzycy rozpoznanj przd przyjęcim 0 Brak stwirdzonj cukrzycy u pacjnta w chwili przyjęcia do szpitala. 1 Chory na cukrzycę ni lczony insuliną ani doustnymi lkami 2 Chory na cukrzycę lczony doustni przd przyjęcim do szpitala 3 Chory na cukrzycę lczony insuliną, ni przyjmujący dodatkowo lków doustnych 5 Chory na cukrzycę przyjmujący insulinę i lki doustn przd przyjęcim do szpitala. LECZENIE FIBRYNOLITYCZNE I PRZEZSKÓRNE INTERWENCJE WIEŃCOWE Lczni trombolitycz n Dotyczy lcznia zastosowango w Twoim szpitalu lub przd przyjęcim do szpitala. Takż sytuacji, gdy Twój szpital zapwnił trombolizę przdszpitalną. 0 Zastosowano lczni trombolityczn 1 NIE zastosowano lcznia trombolityczngo. do 5 LUB

8 (oznacz zminnj I0602 I0603 I0604 Katgori odpowi Data i gona rozpoczęcia lcznia trombolitycz ngo. Przzskórn intrwncj wińcow w szpitalu (PCI) Data i gona rozpoczęcia przzskórnj intrwncji wińcowj (PCI) Jśli odpowidź na poprzdni pytani brzmiała tak (0), proszę podać czas rozpoczęcia lcznia trombolityczngo. Proszę uwzględnić tż przypadki lcznia trombolityczngo poza szpitalm. DD:MM:YY Data (DD:MM:YYYY) 9 Ni okrślono / brak daty HH:MM Gona (HH:MM) 99 Ni okrślono / brak gony Tn punkt odnosi się do PCI przprowadzonj w szpitalu. 0 Wykonano PCI 1 NIE wykonano PCI Czas rozpoczęcia PCI. Jako tn czas przyjmuj się momnt pirwszgo wprowadznia pirwszgo z narzę. Czas wypłninia balonu to czas zastosowania pirwszgo urządznia (napłninia balonu lub rozprężnia stntu lub użycia systmu do aspiracji), nizalżni od tgo, czy uzyskano powrót przpływu, czy ni, a ni momntu wprowadznia prowadnika (chyba ż spowodowało to przywrócni płnj prfuzji; normalny przpływ, który całkowici wypłnia obwodow łożysko wińcow). Wpisz gonę lub 9 DD:MM:YY Data (DD:MM:YYYY) 9 Ni okrślono / brak daty HH:MM Gona (HH:MM) 99 Ni okrślono / brak gony Wpisz gonę lub 9

9 (oznacz zminnj I0605 Katgori odpowi Powód nizastosow ania lcznia rprfuzyjn go Proszę okrslić powód/powody nizastosowania lcznia rprfuzyjngo. Lczni rprfuzyjn dotyczy pirwotnj PCI i lcznia trombolityczngo. 0 Dcyzja podjęta na podstawi lokalnych ustalń. Można ją sprawć, opirając się na innych udokumntowanych przypadkach opóźniongo lcznia, gdy wstępnym pwnym rozpoznanim był zawał srca. 1 Nagł zdarzni unimożliwiając wykonani zamirzonj procdury. 2 Problmy tchniczn (tż związan z osobą przprowadzającą zabig) po rozpoczęciu procdury, np. brak dostępu tętniczgo. I07 I0701 WYPIS I DALSZE Bta-blokr przy wypisi 3 Brak zgody pacjnta 4 Przciwwskazani do wykonania intrwncji, zwłaszcza w przypadku osób w podszłym wiku. 5 Dcyzja o nipodjęciu lcznia z względu na zły stan pacjnta (współistnijąc poważn choroby lub pacjnt umirający). 6 Zaawansowana choroba nowotworowa, dmncja, postępująca choroba nurologiczna, inn choroby mając bzpośrdni wpływ na rokowani. Równiż inn przciwwskazania kliniczn zidntyfikowan przz lkarza. 7 Z powodu współistnijacych chorób, takich jak:ostry ubytk przgrody międzykomorowj (VSD); pęknięci mięśnia srcowgo; ostra nidmykalność zastawki mitralnj; skurcz tętnicy wińcowj;samoistngo rozwarstwini; skrzplina lczona farmakologiczni (np. RoPro i hparyna) itd. 8 Prawidłow tętnic wińcow w koronarografii/ choroba o łagodnym nasilniu/ nijasna tętnica dozawałowa 9 Choroba wymagająca intrwncji chirurgicznj 10 Inn, np. prznisini do inngo szpitala w clu lcznia rprfuzyjngo? 99 Proszę zaznaczyć, jśli ni podano powodu nipodjęcia lcznia rprfuzyjngo u pacjnta kwalifikującgo się do takigo lcznia. Wypis z szpitala z zalcnim lcznia doustnym bta blokrm. 2 Pacjnt odmówił lcznia. 3 Przciwwskazani do podawania bta-blokra, proszę doprcyzowac niżj 4 Zgon pacjnta lub prznisini do inngo szpitala. Jaki było przciwwskazani do podania bta-blokra. 0 Bradykardia zatokowa 1 Częściowy blok przdsionkowo-komorowy 2 Astma 3 Przwlkła obturacyjna choroba płuc 4 Inn przciwwskazani niwyminion powyżj Wpisz wszystki adkwatn kody od 0 do 10 LUB 9 do 4 LUB do 4 LUB

10 (oznacz zminnj I0702 I0703 Katgori odpowi Inhibitory konwrtazy angiotnsyn y (ACEI) lub antagonista rcptora angiotnsyn y II (ARB) przy wypisi Statyny przy wypisi Wypis z szpitala z zalcnim lcznia inhibitorm konwrtazy angiotnsyny (ACEI) lub antagonistą rcptora angiotnsyny II (ARB) 2 Pacjnt odmówił lcznia. 3 Przciwwskazani do podawania ACEI lub ARB, proszę doprcyzowac niżj 4 Zgon pacjnta lub prznisini do inngo szpitala. Jaki było przciwwskazani do podania ACEI lub ARB. 0 Przbyty obrzęk naczynioruchowy w związku z lcznim ACEI 1 Zwężni obustronn tętnic nrkowych lub tętnicy nrkowj jdynj nrki 2 Niwydolność nrk 3 Ciąża 4 Inn przciwwskazani niwyminion powyżj Wypis z szpitala z zalcnim lcznia statynami. 2 Pacjnt odmówił lcznia. 3 Przciwwskazani do podawania statyny, proszę doprcyzowac niżj 4 Zgon pacjnta lub prznisini do inngo szpitala. Jaki było przciwwskazani do podania statyn. 0 Choroba wątroby 1 Ciąża i/lub karmini pirsią 2 Niwyjaśnion, utrzymując się zwiększni aktywności aminotransfraz powyżj 3-krotnj górnj granicy normy 3 Inn przciwskazani niwyminion powyżj do 4 LUB do 4 LUB do 4 LUB do 3 LUB

11 (oznacz zminnj I0704 I0801 I0801 Katgori odpowi Aspiryna lub inny lk przciwpłytk owy przy wypisi WYPIS / ZGON Data wypisu lub zgonu pacjnta Wypis z szpitala z zalcnim lcznia aspiryną lub innym lkim przciwpłytkowym 2 Pacjnt odmówił lcznia. 3 Przciwwskazani do podawania aspiryny lub innych lków przciwpłytkowych 4 Zgon pacjnta lub prznisini do inngo szpitala. Jaki było przciwskazani do podania aspiryny lub innych lków przciwpłytkowych 0 Alrgia 1 Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy 2 Przbyt nidawno krwawini wwnątrzczaszkow 3 Przbyt nidawno krwawini z przwodu pokarmowgo 4 Ciąża i/lub laktacja 5 Choroby zwiększając ryzyko krwawinia z uwzględninim hmofilii, choroby von Willbranda, małoplytkowości oraz ciężkich chorób wątroby 6 Inn przciwwskazani niwyminion powyżj 9 Niokrślono / brak danych Data wypisu powinna być podana dla wszystkich pacjntów. Nalży uwzględnić datę prznisinia do inngo szpitala (z wyjątkim pacjntów prznisionych do inngo szpitala np. na jdn ń w clu wykonania okrślonj procdury). Datę zgonu nalży wpisać TYLKO w przypadku zgonu w szpitalu. DD-MM- Data wypisu (DD:MM:YYYY) YYYY 9 Ni okrślono / brak daty wypisu DD-MM- Data zgonu (DD:MM:YYYY) YYYY 99 Ni było zgonu lub brak daty zgonu do 4 LUB do 6 LUB 9

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Nie Tak Inclusion Definicje Złamanie bliższego odcinka kości udowej DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Złamanie bliższego

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE STROKE UDARY MÓZGU - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE STROKE UDARY MÓZGU - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Nie Inclusion Definitions Definicje Udar mózgu Telemedycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE UDARY MÓZGU - zbieranie danych w projekcie DUQuE Udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Grzegorz Opolski. Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Doświadczenia polskie w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Docelowy model leczenia OZW zasady systemu system

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak

Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Zagrożenia po zawale serca - co lekarz, a co pacjent powinien prof. Jarosław Kaźmierczak Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Przyczyny zgonów w Polsce Choroby serca i udary, cukrzyca Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

XXX lecie Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca. ,,Czas to życie

XXX lecie Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca. ,,Czas to życie XXX lecie Inwazyjnego Leczenia Zawału Serca,,Czas to życie Mariusz Gąsior III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Opóźnienia czasowe -> Krytyczny moment leczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Mogilno, dn. 18 listopad 2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych.

Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą w polskich pracowniach echokardiograficznych. Opracowanie na podstawie danych z 25 Pracowni Echokardiograficznych w Polsce posiadających akredytację Sekcji

Bardziej szczegółowo

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649 Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Kryterium Dane (jakie) Dane (źródło) Reguła Moduł wiek wiek pacjent/osoba > 18 lat (włączająca) kliniczne

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie piel gniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologi Kraków 2011-06-03 Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią: ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages

Słowo wstępne. 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages Słowo wstępne 0 Grupa odbiorcza 0 Dobór tematu 0 Bibliografia 0 Wytyczne ECS 0 Duży temat Take Home Messages Plan prezentacji Choroba niedokrwienna serca - definicja ChNS jest szerokim pojęciem, obejmującym

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

Co po zawale? Opieka skoordynowana

Co po zawale? Opieka skoordynowana Co po zawale? Opieka skoordynowana Piotr Jankowski Komisja Promocji Zdrowia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne piotrjankowski@interia.pl Warszawa, 25 X 2016 r. Częstość instruowania o postępowaniu w razie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Gdańsk, dnia 27.02.2017 r. Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2017 na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla

Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla Kardiomiopatia tako - tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla Jarosław Szponar *, Anna Krajewska *, Magdalena Majewska *, Piotr Danielewicz *, Grzegorz Drelich *, Jakub Drozd **, Michał Tomaszewski **,

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Opieka kardiologiczna w Polsce

Opieka kardiologiczna w Polsce Opieka kardiologiczna w Polsce aktualny stan i wyzwania Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Grzegorz Opolski Zmiany umieralności z powodu chorób układu sercowonaczyniowego w Polsce w latach 1991-2005

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy m d P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA Redakcja naukowa tłumaczenia prof. dr hab. n. med. W ALDEM AR KARNAFEL Z języka angielskiego tłumaczyła dr

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI REJESTR OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH PL-ACS

OGÓLNOPOLSKI REJESTR OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH PL-ACS OGÓLNOPOLSKI REJESTR OSTRYCH ZESPOŁÓW WIEŃCOWYCH PL-ACS Identyfikator Szpitala: _ Nazwa Szpitala: PESEL: Data urodzenia (rrrr/mm/dd): / / Płeć: Mężczyzna Kobieta Dane podstawowe: Numer historii choroby:

Bardziej szczegółowo

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17

Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować. Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna czy warto stosować Jadwiga Rogało-Szewczyk GRK 2014-09-17 Farmakoterapia prewencyjna Jest obok zmiany stylu życia podstawową metodą prewencji chorób sercowonaczyniowych (ChSN)

Bardziej szczegółowo

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca PROF. DR HAB. MED. TOMASZ ZIELIŃSKI KIEROWNIK KLINIKI NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku.

Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Małgorzata Zalewska-Adamiec Kardiomiopatia takotsubo. Jak duży problem u pacjenta z cukrzycą? Prezentacja przypadku. Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik Kliniki:

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010 Leczenie raka nerki Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku Nazwa programu: LECZENIE RAKA NERKI ICD-10 C 64 Dziedzina medycyny: Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd.

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. Jakość bólu charakter bólu; Jak można go określić, gdzie odczuwany jest dyskomfort? Promieniowanie Gdzie odczuwany jest ból? Gdzie ten ból bólu promieniuje?

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć

Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć I Katedra i Klinika Kardiologii Gdański Uniwersytet Medyczny Hipercholesterolemia rodzinna - co warto wiedzieć Dlaczego to takie ważne? Marcin Gruchała Czynniki ryzyka zawału serca 15 152 osób z pierwszym

Bardziej szczegółowo

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE. Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE. Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com NIEWYDOLNOŚĆ SERCA- DIAGNOSTYKA I LECZENIE Barbara Niedźwiecka, 6.rok barniedzwiecka@gmail.com Podział Świeża (pierwszy epizod), przemijająca (nawracająca, epizodyczna), przewlekła (stabilna, pogarszająca

Bardziej szczegółowo

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz

Informacja. Bo liczy się każda minuta. Twój przedstawiciel Boehringer Ingelheim udzieli informacji gdzie wysłać niniejszy formularz PROCEDURA ALARMOWA "RYZYKO UDARU MÓZGU FORMULARZ GROMADZENIA DANYCH Dla WSZYSTKICH rozpoczętych postępowań dotyczących podejrzenia udaru mózgu Informacja Nazwa szpitala Nazwisko, imię i stanowisko członka

Bardziej szczegółowo

Świeży zawał mięśnia sercowego.

Świeży zawał mięśnia sercowego. Świeży zawał mięśnia sercowego. Każda komórka ludzkiego organizmu włączając w to komórki mięśnia sercowego (kardiomiocyty) potrzebują tlenu do normalnego funkcjonowania. Jednak czynność komórek zaczyna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian

Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia. Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian Jakość jako element konkurencji w ochronie zdrowia Perspektywa świadczeniodawcy i pacjenta w kontekście planowanych zmian Jerzy Gryglewicz Warszawa, 28 marca 2017 r. Zdarzenie niepożądane zdarzenie wywołane

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

WIDZIEĆ I BYĆ WIDZIANYM 12 DZIECIOM NIE WOLNO KAPAĆ SIĘ W WODZIE BEZ OPIEKI RODZICA LUB DOROSŁEJ OSOBY, KTÓRA JEST ZA NICH ODPOWIEDZIALNA! PRAWDZIWE HISTORIE 5-ltnia dziwczynka razm z kolżanką bawiła się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ K.OLESZCZYK J.RYBICKI A.ZIELINSKA-MEUS I.MATYSIAKIEWICZ A.KUŚMIERCZYK-PIELOK K.BUGAJSKA-SYSIAK E.GROCHULSKA STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ XVI Konferencja Jakość w Opiece

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe jak walczyć o pacjenta? Maciej Lesiak, I Klinika Kardiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Ostre Zespoły Wieńcowe - OZW całkowite zatrzymanie przepływu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Definicja zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (ang. atrial fibrillation, AF) Migotanie przedsionków - definicja

Bardziej szczegółowo

Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś. Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś. Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Ostry zespół wieńcowy i zawał serca - wczoraj i dziś Maciej Lesiak I Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Choroba Niedokrwienna Serca Choruje ok. 1 000 000 osób w Polsce Powszechne występowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Korczaka 7, Sosnowiec

ul. Korczaka 7, Sosnowiec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed prewencją wtórną w kardiologii. Piotr Jankowski. I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ Kraków

Wyzwania stojące przed prewencją wtórną w kardiologii. Piotr Jankowski. I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ Kraków Wyzwania stojące przed prewencją wtórną w kardiologii Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nadciśnienia Tętniczego IK CMUJ Kraków piotrjankowski@interia.pl Warszawa, 28 VI 2016 r. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki?

Prof. Hanna Szwed. Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Prof. Hanna Szwed Chory ze stabilną chorobą wieńcową - jak rozpoznać, - czy zawsze test obciążeniowy, ale jaki? Warszawa, 2015 Rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej i ocena ryzyka Etap 1 Kliniczna ocena

Bardziej szczegółowo

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego

Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Zespół Metaboliczny w praktyce chirurga naczyniowego Wacław Karakuła Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii U.M. w Lublinie Kierownik Kliniki prof. Tomasz Zubilewicz Lublin, 27.02.2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 2010 Zakupy i inwestycje zrealizowane w 2010 r. W 2010 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zakupiła 10 ambulansów sanitarnych za kwotę 2.449

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESC Universal definition of myocardial infarction

Wytyczne ESC Universal definition of myocardial infarction Wytyczne ESC 2012 Universal definition of myocardial infarction 2012 - Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of) I K AT E D R A I K L I N I K A K A R

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca zapotrzebowanie na O2 > moŝliwości podaŝy O2 niedotlenienie upośledzenie czynności mięśnia sercowego przemijające trwałe

Bardziej szczegółowo

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta

Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Aneks III Zmiany w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DYREKTYWY. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 8.7.2016 L 183/59 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2016/1106 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy

Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy Przewlekła choroba wieńcowa u chorego z cukrzycą typu 2 Miażdżyca uogólniona i inne problemy Jolanta B. Prokop Katedra i Klinika Kardiologii USK Białystok (prezentacja przypadków) Kardiodiabetogia Poznań

Bardziej szczegółowo

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23

Definicja. Choroba niedokrwienna serca. Podział choroby wieńcowej. Epidemiologia 2015-04-23 Definicja Choroba niedokrwienna serca II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI Załącznik nr 3 SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 1. Określenie: 1) ciężka hipoglikemia oznacza

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo