Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 1 / 1 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: wykłady Wymiar zajęć: 4 Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: mgr inż. Jarosław Słowiak mgr inż. Jarosław Słowiak - wykłady Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika podstawowa wiedza o środowisku posiada umiejętność uczenia się potrafi współdziałać w grupie EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu efektów dla obszaru Wiedza 1. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów. K_W21 H2P_W09, Umiejętności 2. Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. K_U15 H2P_U09, Kompetencje społeczne 3. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy. K_K06 H2P_K04, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: wykłady 1. Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej; obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy. 2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i w czasie zajęć terenowych: unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne, ubezpieczenia wypadkowe) Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. systemy wykrywania pożarów. substancje palne i wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Wykład z prezentacją multimedialną * zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 1,2,3, Z Obecność Nr efektu kształcenia z sylabusa Literatura podstawowa Rączkowski B. (2010): BHP w praktyce,. Wydawnictwo ODDK Gdańsk Kodeks Pracy. Zarządzenia rektora US. Literatura uzupełniająca

2 Koradecka D. (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia,. Wydawnictwo CIOP Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 4 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 0 Liczba punktów ECTS 0

3 Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouczelniany z listy WF (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 09.1VIII04PII01_2 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 2 / 4 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: wykłady Wymiar zajęć: 20 Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: prof. dr hab. Inga Iwasiów prof. dr hab. Inga Iwasiów - wykłady dr Arleta Galant - wykłady Celem przedmiotu Literatura i ideologia są: Umiejętność opisu, analizy i interpretacji utworów i zjawisk literackich w powiązaniu z problematyką związku pomiędzy literatura a ideologią. Ukazanie przemian ideowo-politycznych w literaturze XX i XXI w. Umiejętność opisu literatury w najważniejszych kulturowych i historycznych kontekstach związanych z postawami humanizmu i posthumanizmu. Znajomość podstawowych polskich i europejskich koncepcji ideowych obecnych w literaturze XX i XXI w. Student/ka powienien/ powinna posiadać umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury oraz rozumienia najważniejszych zjawisk literackich i kulturowych, jak również głównych idei obecnych w ramach historii literatury polskiej. Przedmioty, których znajomość ułatwi naukę przedmiotu: poetyka, wiedza o kulturze, historia filozofii, historia i teoria literatury, analiza i interpretacji dzieła literackiego. EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu efektów dla obszaru 1. Zna najważniejsze w literaturze XX i XXI w. związki twórczości literackiej z głównymi nurtami ideowymi. K_W03 Wiedza 2. Zna utwory literackie kanoniczne dla rozumienia polskich i europejskich idei społeczno-politycznych. K_W09 H2P_W01, 3. Zna najważniejsze sposoby interpretacji ideowej zawartości dzieł literackich. K_W12 4. Potrafi opisywać, analizować i interpretować ideową warstwę tekstów literackich. K_U02 Umiejętności 5. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią krytycznoliteracką, historycznoliteracką oraz teoretycznoliteracką związaną z problematyką relacji pomiędzy literaturą a ideologią. K_U05 H2P_U02, H2P_U05, H2P_U07, 6. Potrafi ukazać przemiany ideowo-polityczne w literaturze XX i XXI w. K_U06 H2P_U02, Kompetencje społeczne 7. Ma świadomość roli wiedzy o literaturze i kulturze w budowaniu tożsamości społecznej. 8. Ma świadomość wartości włączania refleksji równościowej w aktywność na rzecz kultury regionu oraz kraju. K_K09 K_K10 H2P_K05, H2P_K02, H2P_K04, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: wykłady 1. Literatura w ideologiach, literatura o ideologiach - wprowadzenie Literatura i naród Literatura, ideologia, religia, sacrum Narracje polityczne i płeć Literatura i nowoczesne idee emancypacyjne. 2

4 6. Literatura i (anty)rewolucje Utopie i antyutopie literackie Posthumanizm w literaturze Ideologie intymności. 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia analiza tekstów z dyskusją wykład prezentacja multimedialna Nr efektu kształcenia z sylabusa * kolokwium 1,2,3,4,5,6, * praca pisemna/esej/recenzja 1,2,3,4,5,6,7,8, Forma i warunki zaliczenia ZO aktywny udział w ćwiczeniach wysoka frekwencja (95%) kolokwium zaliczeniowe Ocena końcowa to średnia ocen z pracy pisemnej, kolokwium i aktywności podczas zajęć. Literatura podstawowa red. Iwasiów I., Galant A. (2008): Dwadzieścia lat literatury polskiej. Idee, ideologie, metodologie.. Wyd. Naukowe US Szczecin Kłosiński K. (2000): Eros, dekonstukcja, polityka.. Wyd. Sląsk Katowice red. Preis-Smith A. (2004): Kultura, tekst, ideologa. Dyskursy współczesnej amerykanistyki.. Universitas Kraków Eco U. (1996): Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg.. Wyd. KR Warszawa Walas T. (2003): Zrozumieć swój czas. Kutura polska po komunizmie rekonesans.. WL Kraków red. Gutkowska B., Nęcka A. (2010): Literatura i polityka. Szkice o literaturze XX i XXI w.. Studio29 Katowice Janion M. (2006): Niesamowita Słowiańszczyzna.. WL Kraków Urbanowski M. (1997): Nacjonalistyczna krytyka litearcka. Próba opisu i interpretacji nurtu w II RP.. Arcana Kraków Lem S. (2008): Fantastyka i futurologia.. WL Kraków Bakke M. (2011): Bio-transfiguracje.Sztuka i estetyka posthumanizmu.. Wyd. Naukowe UAM Poznań Literatura uzupełniająca Ranciere J. (2007): Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki i J. Sowa.. Wyd. HA!art Katowice numer monograficzny (2009, nr 5): Pogranicza. Szczecin NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach 20 Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 Przygotowanie się do zajęć 13 Studiowanie literatury 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5 Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

5 Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: PII_3 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 1 / 1 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: w zależności od wyboru języka obcego: j.angielski, j.niemiecki Forma zajęć: lektorat Wymiar zajęć: 20 Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: mgr Anita Zdrojewska-Lichosik według przydziału czynności - lektorat Doskonalenie sprawności językowych i doprowadzenie studentów do poziomu B2+ poprzez poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki angielskiej i słownictwa. Wiadomości z zakresu gramatyki, słownictwa i fonetyki na poziomie B2 według zalecenia Common European Framework. EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu efektów dla obszaru 1. Student rozpoznaje odpowiedni rejestr językowy w wypowiedziach ustnych i pisemnych; K_W14 H2P_W04, H2P_W05, Wiedza 2. identyfikuje i definiuje poznane struktury gramatycznoleksykalne; K_W14 H2P_W04, H2P_W05, 3. potrafi dobrać odpowiednie zwroty językowe i odtwarzać je w rożnych wzorach sytuacyjnych. K_W14 H2P_W04, H2P_W05, 4. Student potrafi wyrażać opinie, udzielać rekomendacji, określać upodobania i zainteresowania, co stanowi bazę do ćwiczeń konwersatoryjnych K_U22 H1P_U14, Umiejętności 5. potrafi streścić wypowiedź ustną lub pisemną w sposób jasny i zrozumiały; K_U22 H1P_U14, 6. tworzy spójny i logiczny tekst na dany temat w postaci listu formalnego, nieformalnego, recenzji. K_U22 H1P_U14, Kompetencje społeczne 7. Wykazuje aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych; K_K01 H2P_K01, 8. kreatywnie współpracuje w grupie. K_K02 H2P_K02, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: lektorat 1. Spotkania nieformalne i formalne 3 2. Opowiadanie wydarzeń z przeszłości Etapy życia Rozwiązywanie dylematów Sport i rekreacja Kultura - film, literatura, muzyka i teatr. 4

6 Metody kształcenia konwersacje symulacje scenek z życia codziennego słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości oglądanie krótkich filmów (scenek z życia codziennego) czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne) pisanie krótkich tekstów (maile, listy) prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień Nr efektu kształcenia z sylabusa Metody weryfikacji efektów kształcenia * kolokwium 1,2,3,4,5,6,7, * egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6, * zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 1,2,3,4,5,6,7,8, Forma i warunki zaliczenia ZO obecność na zajęciach, zaliczenie pisemne w formie testu egzamin końcowy na poziomie B2 Ocena końcowa - z egzaminu Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach 6 Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 Przygotowanie się do zajęć 16 Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 6 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2

7 Nazwa przedmiotu: Teoria kultury (PRZEDMIOTY PODSTAWOWE / Moduł kierunkowy/podstawowy) Kod przedmiotu: 08.9VIII04PII01_4 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 1 / 1 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: wykłady Wymiar zajęć: 20 Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: dr Łukasz Kołoczek dr Łukasz Kołoczek - wykłady Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z teoretyczną refleksją nad kulturą, prezentacja kilku wybranych teorii. Wiedza z zakresu określonego przez program szkoły ponad gimnazjalnej z przedmiotów: historia, wiedza o kulturze, historia literatury. EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu efektów dla obszaru Wiedza 1. Student/ka przedstawia podstawowe założenia najważniejszych teorii kultury K_W03 2. zna zalety i ograniczenia podstawowych teorii kultury K_W04 H2P_W04, 3. omawia i potrafi odnieść się krytycznie do wybranych teorii kultury K_U01 Umiejętności 4. stosuje podstawową terminologię teoretyczną w odniesieniu do refleksji nad kulturą oraz obserwowanymi zjawiskami i procesami w kulturze K_U02 Kompetencje społeczne 5. ma świadomość osadzenia współczesnej refleksji nad kulturą w szerokim horyzoncie teoretyczno-filozoficznym 6. potrafi wykorzystać swoją wiedzę o instytucjach kultury, ich relacjach dla własnej praktyki zawodowej K_K01 K_K05 H2P_K01, H2P_K03, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: wykłady 1. Wykład prezentuje wybrane stanowiska teoretyczne, sposoby analizowania zjawisk kulturowych i przykłady zastosowania omawianych paradygmatów w badaniach konkretnych wytworów kultury. Uwzględnione zostaną: - marksizm, - Szkoła Frankfurcka, - strukturalizm, - psychoanaliza Freuda, - hermeneutyka Gadamera, - poststrukturalizm (Derrida, Foucault), - feminizm, - postmodernizm, - Culture Study. 20 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia wykład, samodzielna lektura Nr efektu kształcenia z sylabusa * egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6, E Literatura podstawowa Strinati D. (1999): Wprowadzenie do kultury popularnej. Zysk i S-ka całość Literatura uzupełniająca Burszta W. J. (1998): Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Zysk i S-ka Barker Ch. (2005): Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego NAKŁAD PRACY STUDENTA:

8 Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach 20 Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 43 Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10 Inne 9 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

9 Nazwa przedmiotu: Piśmiennictwo staropolskie (PRZEDMIOTY KIERUNKOWE / Moduł kierunkowy/podstawowy) Kod przedmiotu: 09.1VIII04PII01_5 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 1 / 1 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: konwersatoria Wymiar zajęć: 20 Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: prof. Marek Skwara prof. Marek Skwara - konwersatoria dr Anna Kapuścińska - konwersatoria mgr Barbara Popiel - konwersatoria Umiejętność opisu, analizy i interpretacji utworów literatury staropolskiej. Ukazanie przemian w literaturze okresu staropolskiego. Analiza motywów, toposów oraz konwencji literackich charakterystycznych dla literatury staropolskiej. Znajomość dziejów gatunków literackich oraz twórczość wybranych poetów staropolskich. Student powinien posiadać wstępną znajomość historii literatury staropolskiej. Powinien także sprawnie posługiwać się specjalistycznym językiem literaturoznawstwa, samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje oraz formułować wnioski. Przedmioty, których znajomość ułatwi naukę przedmiotu piśmiennictwo staropolskie: poetyka; poetyka historyczna; tradycja antyczna, elementy historii filozofii; historia Polski do XVII wieku. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Zna główne tendencje rozwojowe w literaturze i kulturze staropolskiej oraz jej kontekst antyczny. efektów dla programu K_W03 efektów dla obszaru Wiedza 2. Zna kanoniczne dzieła literatury staropolskiej (poezja, dramat, kazanie). H2P_W01, 3. Zna recepcję literatury antycznej w literaturze staropolskiej. K_W09 H2P_W01, Umiejętności 4. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią historycznoliteracką i krytycznoliteracką do opisu zjawisk literackich i kulturalnych okresu staropolskiego. K_U02 5. Potrafi analizować i interpretować kanoniczne dzieła literatury staropolskiej. K_U06 H2P_U02, 6. Samodzielnie zdobywa informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych. K_K01 H2P_K01, Kompetencje społeczne 7. Organizuje proces uczenia się poprzez współpracę z grupą i korzystania ze wskazówek opiekuna naukowego. K_K02 H2P_K02, 8. Ma świadomość znaczenia literatury staropolskiej dla kształtowania się literackiego języka polskiego oraz literatury dalszych epok. K_K09 H2P_K05, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: konwersatoria 1. Bogurodzica specyfika gatunkowa, estetyka, powinowactwa plastyczne Kazania Świętokrzyskie na tle europejskiej teorii i praktyki homiletycznej Renesansowy model kulturowej wspólnoty Europy w oczach pisarzy polskich XVI wieku paideia, humanitas, cultura animi Etos humanistyczny w łacińskiej liryce Jana Kochanowskiego. 2

10 5. Humanizm humanizm chrześcijański a potrydencka parenetyka religijna Kazania polityczne Piotra Skargi a humanistyczna kultura intelektualna Kategorie etyczne w myśli politycznej XVI i XVII wieku. Parenetyka obywatelsko-polityczna. Łukasz Górnicki, Jakub Górski, Wawrzyniec Goślicki Sztuki dobrego umierania i kultura funeralna od średniowiecza do baroku Analiza i interpretacja kazania pogrzebowego z XVII wieku Czas i przestrzeń w kulturze dawnej. 2 Metody kształcenia analiza tekstów z dyskusją praca w grupach wykład Nr efektu kształcenia z sylabusa Metody weryfikacji efektów kształcenia * egzamin pisemny 1,2,3,4,5, * kolokwium 1,2,3,4,5, * praca pisemna/esej/recenzja 1,2,3,4,5,6,7,8, Forma i warunki zaliczenia E egzamin pisemny (test, dłuższa wypowiedz pisemna) zaliczenie cząstkowych prac pisemnych aktywny udział w ćwiczeniach wysoka frekwencja (95%) zaliczenie prac cząstkowych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu; ocena końcowa jest oceną uzyskaną podczas egzaminu Literatura podstawowa Nowicka-Jeżowa A. Cieński M. (red.) ( ): Humanizm polski. Długie trwanie tradycje współczesność.. Neriton całość Urbański P. (red.) (2010): Etos humanistyczny. Neriton całość Prejs M. (2010): Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Neriton całość Literatura uzupełniająca Myśliwski G. (1999): Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku). Krupski i S-ka do wyboru Pazera W. (1999): Kaznodziejstwo w Polsce od początku do końca epoki baroku. Wydawnictwo WSP Częstochowa całość Michałowska T. (red.) (1990): Słownik literatury staropolskiej. Ossolineum wybrane hasła Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach 20 Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 33 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5 NAKŁAD PRACY STUDENTA:

11 Nazwa przedmiotu: Piśmiennictwo polskiego oświecenia (PRZEDMIOTY KIERUNKOWE / Moduł kierunkowy/podstawowy) Kod przedmiotu: 09.1VIII04PII01_6 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 1 / 1 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: konwersatoria Wymiar zajęć: 20 Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: prof. Marek Skwara dr Ewa Szczepan - konwersatoria Umiejętność opisu, analizy i interpretacji utworów literatury oświecenia. Ukazanie przemian w literaturze okresu oświecenia. Analiza motywów, toposów oraz konwencji literackich charakterystycznych dla literatury oświecenia. Znajomość dziejów gatunków literackich oraz twórczości wybranych poetów, prozaików i dramatopisarzy oświecenia. Student powinien posiadać wstępną znajomość historii literatury staropolskiej i oświeceniowej. Powinien także sprawnie posługiwać się specjalistycznym językiem literaturoznawstwa, samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje oraz formułować wnioski. Przedmioty, których znajomość ułatwi naukę przedmiotu piśmiennictwo oświeceniowe: poetyka; poetyka historyczna; tradycja antyczna, elementy historii filozofii; historia Polski do XVIII wieku. EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu efektów dla obszaru 1. Zna główne tendencje rozwojowe w literaturze i kulturze oświecenia oraz jej kontekst europejski. K_W02 Wiedza 2. Zna kanoniczne dzieła literatury oświecenia (poezja, proza, dramat, krytyka literacka). K_W06 K_W07 3. Zna recepcję literatury antycznej i literatury staropolskiej w literaturze oświecenia. K_W10 K_W11 H2P_W04, H2P_W01, 4. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią historycznoliteracką i krytycznoliteracką do opisu zjawisk literackich i kulturalnych okresu oświecenia. K_U01 K_U06 H2P_U02, Umiejętności K_U02 5. Potrafi analizować i interpretować kanoniczne dzieła literatury oświecenia. K_U10 K_U12 H2P_U05, H2P_U06, 6. Samodzielnie zdobywa informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych. K_K01 H2P_K01, Kompetencje społeczne 7. Organizuje proces uczenia się poprzez współpracę z grupą i korzystanie ze wskazówek opiekuna naukowego. K_K02 H2P_K02, 8. Ma świadomość znaczenia literatury oświecenia dla kształtowania się literackiego języka polskiego oraz literatury dalszych epok. K_K09 H2P_K05, TREŚCI PROGRAMOWE

12 Forma zajęć: konwersatoria 1. Gotycyzm. Osjanizm. Duma - poprzedniczka ballady Czary, magia, zabobon w literaturze oświecenia Bajka w literaturze oświecenia Wolterianizm polski Poezja wolnomularska. Kantorbery Tymowski Późnooświeceniowe poematy heroikomiczne Jakub Jasiński. Poeta generał Narodziny polskiej mitologii narodowej : postać poety-żołnierza, mesjanizm, mistycyzm, tyrteizm, prowidencjalizm Ciemna strona wieku XVIII Polska tragedia neoklasycystyczna Sentymentalizm i (pre)romantyzm Dziedzictwo Oświecenia Paradoks długiego trwania Oświecenia. 1 Metody kształcenia analiza tekstów z dyskusją praca w grupach wykład Nr efektu kształcenia z sylabusa Metody weryfikacji efektów kształcenia * egzamin pisemny 1,2,3,4,5, * kolokwium 1,2,3,4,5, * praca pisemna/esej/recenzja 1,2,3,4,5,6,7,8, Forma i warunki zaliczenia E egzamin pisemny (test, dłuższa wypowiedz pisemna) zaliczenie cząstkowych prac pisemnych aktywny udział w ćwiczeniach wysoka frekwencja (95%) egzamin pisemny stanowi 75% oceny, praca pisemna 25 % Literatura podstawowa red. Kostkiewiczowa T. (1991 i wyd nast. ): Słownik literatury polskiego Oświecenia. Zakład Narodowy im. Ossolińskichwydawnictwo 724 s. Kowalewska D. (2009): Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 393 s. Dąbrowski R. (2004): Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka 510 s. wybór i oprac. Ratajczak D. (1988 ): Polska tragedia neoklasycystyczna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 399 s. Literatura uzupełniająca Kostkiewiczowa T. (2002): Polski Wiek świateł. Obszary swoistości. Wyd. UWr, 430 s. Pusz W. (1992): Między Krasickim a Słowackim. Studia, eseje, opinie. 145 s. Kostkiewiczowa T. (1984): Horyzonty wyobraźni. O języku poetyckim czasów Oświecenia. Państw.Wydaw.Nauk. 403 s. Zajęcia dydaktyczne 20 Udział w konsultacjach 20 Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 Przygotowanie się do zajęć 30 Studiowanie literatury 33 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10 NAKŁAD PRACY STUDENTA:

13 Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 10 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

14 Nazwa przedmiotu: Długie trwanie romantyzmu (PRZEDMIOTY KIERUNKOWE / Moduł kierunkowy/podstawowy) Kod przedmiotu: 09.1VIII04PII01_7 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 1 / 2 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: wykłady konwersatoria Wymiar zajęć: Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: prof. US Danuta Dąbrowska prof. US Danuta Dąbrowska - wykłady dr Piotr Krupiński - konwersatoria Zapoznanie studentów z pojęciem paradygmatu i tradycji romantycznej oraz dyskusją wokół tych pojęć Zapoznanie studentów z wybranym zestawem tekstów literackich od romantyzmu po spółczesność Zapoznanie studentów z różnymi typami odwołań do romantyzmu w epokach późniejszych aż do współczesności Nabycie przez studentów umiejętności syntetyzowania zjawisk literackich Student powinien znać kanon polskich tekstów literackich XIX i XX wieku Student powinien posiadać umiejętność analizy i interpretacji dzieł literackich oraz rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w literaturze w perspektywie historycznej Student powinien znać i umieć się posługiwać podstawową terminologią z zakresu historii i teorii literatury Student powinien posiadać umiejętność gromadzenia i opracowywania informacji oraz samodzielnie organizować swoją pracę EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. zna kryteria periodyzacji polskiej literatury oraz o kanonicznych i niekanonicznych dziełach literackich efektów dla programu K_W08 efektów dla obszaru 2. zna konteksty kulturowe funkcjonowania dzieł literackich K_W08 Wiedza 3. ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę o związkach literatury poszczególnych epok oraz ich funkcjonowaniu we współczesności 4. ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego K_W11 K_W11 H2P_W01, H2P_W01, 5. ma uporządkowaną wiedzę o znaczeniu literatury w życiu publicznym K_W16 6. ma uporządkowaną wiedzę o odbiorcach literatury i mechanizmach recepcji K_W19 H2P_W07, 7. potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i opracowywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych K_U01 Umiejętności 8. potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji różnych rodzajów tekstów literackich, użytkowych, popularnych, naukowych K_U05 H2P_U02, H2P_U05, H2P_U07, 9. potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauki o literaturze K_U umie zastosować posiadana wiedzę dotyczącą funkcjonowania literatury i kultury w życiu społecznym w wybranych sferach działalności kulturalnej i edukacyjnej K_U08 H2P_U04,

15 Kompetencje społeczne 11. ma świadomość roli wiedzy o literaturze w budowaniu tożsamości narodowej 12. potrafi podjąć dialog z reprezentantami różnych środowisk i poglądów dotyczących literatury i kultury polskiej K_K09 K_K03 H2P_K05, H2P_K02, TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: wykłady 1. Pojęcie kanonu, paradygmatu, tradycji literackiej 4 2. Dyskusje wokół romantycznego paradygmatu kultury polskiej 4 3. Wyznaczniki romantycznego paradygmatu kultury 4 4. Typy odwołań do romantyzmu w epokach późniejszych 4 5. Sytuacja paradygmatu romantycznego w literaturze i kulturze polskiej po 1989 roku 4 Forma zajęć: konwersatoria 1. Egzystencja i historia w paradygmacie romantycznym 4 2. Mity i stereotypy romantyczne w literaturze polskiej 4 3. Dyskusje wokół tradycji romantycznej w literaturze i krytyce literackiej epok późniejszych 4 4. Romantyzm i nowoczesność 4 5. Paradygmat romantyczny a życie społeczne 4 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wykład z elementami dyskusji Analiza tekstów literackich i tekstów kultury Prezentacje multimedialne Nr efektu kształcenia z sylabusa * egzamin pisemny 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, * zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) 11,12, Forma i warunki zaliczenia E Praca pisemna w formie eseju Egzamin pisemny zawierający pytania problemowe Literatura podstawowa Król M. (1998): Romantyzm. Piekło i niebo Polaków,. Warszawa Prokop J. (1991): Universum polskie,. Kraków Janion M. (wyd.dowolne): Romantyzm a początek świata nowożytnego, w: Gorączka romantyczna.. Kuziak M. red. (2009): Romantyzm i nowoczesność,. Kraków Nycz R. (2002): Język modernizmu,. Wrocław Bielik-Robson A. (2004): Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia,. Kraków Piwińska M. (1972): Legenda romantyczna i szydercy,. Warszawa Walas T. (2003): Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans,. Kraków Jedlicki J. (1988): Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku,. Warszawa Literatura uzupełniająca Głowiński M., Sławiński J. red. (1976): Literatura wobec wojny i okupacji,. Warszawa Janion M., (2006): Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury,. Kraków Bielik-Robson A., (2009): Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje,. Kraków Łukaszuk M., Seweryn D. red. (2007): Polska literatura współczesna wobec romantyzmu,. Lublin Nycz R. (2001): Literatura jako trop rzeczywistości,. Kraków Czapliński P., Śliwiński P. (1999): Literatura polska Przewodnik po prozie i poezji,. Kraków NAKŁAD PRACY STUDENTA: Zajęcia dydaktyczne 40

16 Udział w konsultacjach 40 Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia 2 Przygotowanie się do zajęć 80 Studiowanie literatury 40 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 8 Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia 40 ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250 Liczba punktów ECTS 10

17 Nazwa przedmiotu: Dyskursy późnej nowoczesności (PRZEDMIOTY KIERUNKOWE / Moduł kierunkowy/podstawowy) Kod przedmiotu: 09.1VIII04PII01_8 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Nazwa kierunku: Filologia polska Forma studiów: drugiego stopnia, niestacjonarne Rok / semestr: 2 / 3 Profil kształcenia: praktyczny Status przedmiotu / modułu: obowiązkowy Specjalność: wszystkie, Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć: wykłady konwersatoria Wymiar zajęć: Koordynator przedmiotu / modułu: Prowadzący zajęcia: Cel przedmiotu / modułu: Wymagania wstępne: prof. dr hab. Inga Iwasiów dr hab. Tatiana Czerska - wykłady dr Renata Łozowska - konwersatoria Zapoznanie studentów ze zjawiskami tworzącymi późną nowoczesność, rozumianą jako formacja kulturowa, na którą składa się szereg tendencji we współczesnej kulturze, sztuce, literaturze, filozofii oraz życiu społecznopolitycznym. Zapoznanie z wybranymi utworami literatury polskiej, które poddane zostaną wszechstronnemu oglądowi i analizie; ukazanie przemian w literaturze polskiej po 1989 roku, jej kontekstów społecznych, filozoficznych i kulturowych. Pogłębienia umiejętności dokonywania analizy i interpretacji dzieł z wykorzystaniem obowiązującej terminologii krytycznoliterackiej. Student/ka powinien/powinna posiadać umiejętność analizy dzieł literatury oraz rozumienia zjawisk i procesów literackich i kulturowych. Powinien także poprawnie posługiwać się językiem specjalistycznym literaturoznawstwa oraz samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje. Przedmioty, których znajomość ułatwi naukę przedmiotu: historia literatury polskiej po 1918 roku i teoria literatury. EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu efektów dla obszaru 1. Student na najważniejsze zjawiska literackie po 1989 roku K_W03 2. Zna tendencje rozwojowe literatury ostatnich lat Wiedza 3. Zna najważniejsze zjawiska kulturowe i konwencje estetyczne wyznaczające ramy rozwojowe literatury najnowszej. K_W04 H2P_W04, 4. Zna kulturowe konteksty literatury warunkujące jej społeczne funkcjonowanie. K_W09 H2P_W01, 5. Student potrafi analizować i interpretować utwory wykorzystując konteksty literackie i pozaliterackie K_U06 H2P_U02, Umiejętności 6. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią krytycznoliteracką do opisu zjawisk literackich i kulturalnych po roku Potrafi scharakteryzować przemiany w literaturze polskiej po upadku PRL. K_U02 8. Potrafi przekonująco uzasadnić swoje wybory lekturowe w odniesieniu do literatury najnowszej. 9. Samodzielnie zdobywa informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych K_K02 H2P_K02, 10. Organizuje proces uczenia się, współpracując z grupą i korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego. Kompetencje społeczne 11. Ma świadomość zmian zachodzących w literaturze i kulturze po K_K04 H2P_K03, 12. Jest w stanie samodzielnie rozwijać i twórczo stosować w działalności zawodowej wiedzę na temat polskiej literatury współczesnej. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć: wykłady 1. Paradoksy literatury przełomu tysiącleci 2 2. Dyskursy postzależnościowe: literatura pograniczy 2 3. Dyskursy autobiograficzne 2

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II - III/4-6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 9 (2+2+5)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-His.KiSzt.02w-W-S14_pNadGenOVZ5L Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu

Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SFL-W-S14_pNadGenMS2C1 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 11.3-WZ-BezD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Kultura czeska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo. studia drugiego stopnia stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Kultura czeska Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu

Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Językoznawstwo ogólne Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlD-JO-2/10-Ć-S14_pNadGenUZNQP Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia polska trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia rozwoju człowieka 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of human development 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sztuka nowoczesna i najnowsza

Sztuka nowoczesna i najnowsza Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 Kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Sztuka nowoczesna i najnowsza wykład

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKR37 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKA36 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Folklorystyka 14.74/P,1,IV. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Folklorystyka 14.74/P,1,IV. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Folklorystyka 14.74/P,1,IV Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów

K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.1.5 PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Statystyka i demografia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_8 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo