ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)"

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578, z późn. zm.) zarządza się, c następuje: 1. Rzprządzenie kreśla: 1) wymagania dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich c d wypsaŝenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych; 2) minimalne wymagania c d wypsaŝenia innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie; 3) warunki dpuszczenia dstępstw d wymagań, których mwa w pkt 1; 4) spsób dkumentwania spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych; 5) szczegółwe zasady i tryb zaliczania biektów htelarskich d pszczególnych rdzajów i kategrii; 6) tryb sprawwania kntrli nad przestrzeganiem w pszczególnych biektach wymagań c d wypsaŝenia i świadczenia usług dpwiadających rdzajwi i kategrii biektu; 7) spsób prwadzenia ewidencji biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Ustala się wymagania c d wypsaŝenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich. 2. Wymagania, których mwa w ust. 1, z zastrzeŝeniem ust. 4, dla: 1) hteli i mteli - kreśla załącznik nr 1 d rzprządzenia; 2) pensjnatów - kreśla załącznik nr 2 d rzprządzenia; 3) kempingów (campingów), pól biwakwych - kreśla załącznik nr 3 d rzprządzenia; 4) dmów wycieczkwych - kreśla załącznik nr 4 d rzprządzenia; 5) schrnisk młdzieŝwych - kreśla załącznik nr 5 d rzprządzenia; 6) schrnisk - kreśla załącznik nr 6 d rzprządzenia. 3. Minimalne wymagania c d wypsaŝenia innych biektów, świadczących usługi htelarskie, których mwa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, kreśla załącznik nr 7 d rzprządzenia. 4. Minimalne wymagania c d wypsaŝenia w zakresie dstswania biektów htelarskich d ptrzeb sób niepełnsprawnych kreśla załącznik nr 8 d rzprządzenia Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług dla biektów htelarskich, z zastrzeŝeniem ust. 2, wpisanych d rejestru

2 zabytków lub wykazu zabytków architektury i budwnictwa raz biektów, których charakter zabytkwy jest czywisty, jeŝeli spełnine zstaną następujące warunki: 1) przedsiębirca ubiegający się zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanie kategrii przedstawi pinię wjewódzkieg knserwatra zabytków stwierdzającą, Ŝe spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkweg charakteru biektu nie jest mŝliwe; 2) dstępstw w niewielkim stpniu bniŝa spełnianie wymagań kreślnych dla daneg rdzaju i kategrii biektu htelarskieg, a jest zrekmpenswane spełnieniem w wyŝszym stpniu innych wymagań; 3) w materiałach infrmacyjnych dtyczących biektu htelarskieg zstanie zamieszczna infrmacja zabytkwym charakterze biektu i związanych z tym dstępstwach d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług. 2. Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług dla pól biwakwych zlkalizwanych na terenie gspdarstw rlnych, pd warunkiem zapewnienia mŝliwści krzystania z wdy d picia i urządzeń sanitarnych Spełnianie w biektach htelarskich wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych: a) decyzją pzwleniu na budwę wraz z ptwierdznym zawiadmieniem właściweg rganu przystąpieniu d uŝytkwania biektu lub decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu, lub decyzją pzwleniu na zmianę spsbu uŝytkwania biektu, a w przypadku biektów wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw uŝytkwania biektu raz b) dla wszystkich biektów - ksiąŝką biektu z wpisami ptwierdzającymi przeprwadzenie kreswych kntrli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pz. 2016, z późn. zm.), przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli lub ceny biektu; 2) przeciwpŝarwych - pinią właściwej miejscw kmendy pwiatwej (miejskiej) Państwwej StraŜy PŜarnej, a w przypadku kntrli biektu za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej StraŜy PŜarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w przypadku kntrli biektu za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej Inspekcji Sanitarnej. 2. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, mŝe, w razie wątpliwści c d spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych, wezwać sbę świadczącą usługi htelarskie w tym biekcie d udkumentwania spełnienia tych wymagań w spsób kreślny w ust Zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju, z zastrzeŝeniem 7, raz nadanie kategrii następuje na wnisek przedsiębircy pdejmująceg świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim. 2. Wnisek, którym mwa w ust. 1, pwinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę lub nazwisk i imię raz adres przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie w biekcie bjętym wniskiem; 2) nazwę biektu, jeŝeli usługi będą świadczne z uŝyciem nazwy własnej biektu; 3) kreślenie płŝenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu; 4) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca;

3 5) wskazanie sby upwaŝninej d reprezentwania wniskdawcy w pstępwaniu ustalenie rdzaju i nadanie kategrii; 6) wskazanie zaszeregwania d kreślneg rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca. 3. D wnisku załącza się: 1) dkumenty ptwierdzające spełnienie wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych, których mwa w 4; 2) zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębircy, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a takŝe dpis z Krajweg Rejestru Sądweg alb zaświadczenie wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej; 3) dwód wniesienia płaty za dknanie ceny spełniania przez biekt htelarski wymagań, których mwa w 2. 4.Marszałek wjewództwa mŝe ustalić wzór ankiety, stanwiącej załącznik d wnisku, stwierdzającej stpień spełnienia przez biekt htelarski wymagań dla rdzaju i kategrii, które ubiega się wniskdawca. W takim przypadku pis biektu, którym mwa w ust. 2 pkt 4, we wnisku nie jest wymagany Przed wydaniem decyzji zaszeregwaniu d rdzaju raz nadaniu kategrii biekt htelarski pdlega cenie c d spełnienia wymagań, których mwa w Marszałek wjewództwa mŝe pwłać zespół ceniający. W skład zespłu mgą być pwłani: 1) przedstawiciele marszałka wjewództwa; 2) sby psiadające kwalifikacje zawdwe i praktykę w świadczeniu usług htelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednstki samrządu gspdarczeg i stwarzyszenia działające w zakresie turystyki i htelarstwa; 3) przedstawiciele Państwwej StraŜy PŜarnej, Państwwej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektniczn-budwlanej i nadzru budwlaneg raz innych jednstek. 7. W sprawach zaszeregwanie biektu htelarskieg d rdzaju ple biwakwe stsuje się dpwiedni przepisy 5 ust. 1-3 i 6 ust Organy uprawnine d kntrli biektów w zakresie spełniania wymagań c d wypsaŝenia i świadcznych usług dknują kntrli w kaŝdym czasie: 1) z urzędu - jeŝeli jest t uzasadnine infrmacjami zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań; 2) na wnisek przedsiębircy, stwarzyszenia działająceg w zakresie turystyki i htelarstwa lub stwarzyszenia reprezentująceg interesy knsumentów. 2. Marszałek wjewództwa dknuje z urzędu kreswych kntrli biektów htelarskich w zakresie spełniania wymagań c d wypsaŝenia i świadcznych usług nie rzadziej niŝ c trzy lata Kntrli, której mwa w 8, dknuje sba legitymująca się pisemnym upwaŝnieniem rganu uprawnineg d kntrli. 2. Wyknywanie czynnści kntrlnych pwinn dbywać się w becnści kierwnika kntrlwaneg biektu lub sby upwaŝninej d zastępwania g, z zastrzeŝeniem ust W przypadku niebecnści kierwnika lub sby upwaŝninej d zastępwania g mŝna wyknywać wyłącznie te czynnści kntrlne, których terminie przeprwadzenia uprzedni pwiadmin kierwnika biektu. 4. Z przebiegu kntrli sprządza się prtkół. Prtkół pdpisuje sba kntrlująca raz kierwnik biektu lub sba zastępująca g, które mgą zgłsić d prtkłu swje uwagi.

4 5. Organ kntrlujący przekazuje dpis prtkłu rganwi prwadzącemu ewidencję biektu. 6. JeŜeli wyniki przeprwadznej kntrli biektu htelarskieg wskazują na t, Ŝe zachdzą przesłanki zmiany rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenia nadanej mu kategrii, marszałek wjewództwa dknuje pnwnej ceny biektu. 7. Marszałek wjewództwa mŝe dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 6, jeŝeli przedsiębirca wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenie nadanej mu kategrii Nie uwaŝa się za spełnine wymagań, których mwa w 2, w dniesieniu d elementów wypsaŝenia niesprawnych, uszkdznych, niedstępnych lub nadmiernie zuŝytych, a takŝe w dniesieniu d usług, których uzyskanie w chwili kntrli lub ceny nie jest mŝliwe. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień, których mwa w ust. 1, rgan upwaŝniny d kntrli biektu mŝe wydać przedsiębircy zalecenia pkntrlne, z kreśleniem terminu ich wyknania nieprzekraczająceg trzech miesięcy, pd rygrem wszczęcia pstępwania w sprawie zmiany zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii alb wszczęcia pstępwania w sprawie uchylenia zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii. 11. P przeprwadzeniu pierwszej kntrli biektu htelarskieg, którym mwa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, marszałek wjewództwa wydaje decyzję ptwierdzającą zaszeregwanie biektu, zmieniającą zaszeregwanie lub uchylającą zaszeregwanie d dtychczasweg rdzaju i kategrii Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest prwadzna w frmie kartteki składającej się z kart ewidencyjnych biektów, ddzielnie dla kaŝdeg rdzaju biektu. 2. Pdstawą załŝenia karty ewidencyjnej biektu jest: 1) przyrzeczenie zaszeregwania biektu htelarskieg d dpwiednieg rdzaju i kategrii, zwane dalej "prmesą"; 2) decyzja w sprawie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadania kategrii, 3) zgłszenie inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie. 3. Przedsiębirca zgłaszający d ewidencji inny biekt, w którym są świadczne usługi htelarskie, jest bwiązany dłączyć zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a takŝe dpis z Krajweg Rejestru Sądweg alb zaświadczenie wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej. 4. ZałŜenie karty ewidencyjnej biektu wpisuje się d wykazu kart ewidencyjnych, patrując wpis datą i pdpisem sby uprawninej d prwadzenia ewidencji Ewidencja jest jawna w części bjętej wpisem d kart ewidencyjnych biektów. 2. Karty ewidencyjne biektów mgą być udstępniane d wglądu w becnści sby uprawninej d prwadzenia ewidencji Dkumenty, których mwa w 12 ust. 2, stanwiące pdstawę wpisu, pwinny być przechwywane łącznie z kartami ewidencyjnymi. 2. Kartteka ewidencyjna ani pszczególne karty nie mgą być wynszne pza miejsce ich przechwywania.

5 KaŜdy wpis d karty ewidencyjnej biektu znacza się numerem wynikającym z klejnści wpisów raz zapatruje w datę dknania wpisu i pdpis sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 2. W treści wpisu mŝna pwłać się na dkument złŝny d ewidencji biektu. Pwłane dkumenty uwaŝa się wówczas za bjęte treścią wpisu. 3. Wpis w karcie biektu nie mŝe być wymazywany alb w inny spsób usuwany. 4. Pprawek we wpisie mŝna dknywać wyłącznie w taki spsób, aby wyrazy pprawine były czytelne. 5. O dknywanych pprawkach sba uprawnina d prwadzenia ewidencji sprządza na kńcu wpisu adntację treści pprawki i jej pdstawie, ze wskazaniem miejsca dknanej pprawki, raz patruje adntację datą i pdpisem Karta ewidencyjna biektu htelarskieg zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie; 2) nazwę i adres biektu; 3) kreślenie rdzaju i kategrii biektu; 4) infrmację stałym lub seznwym charakterze świadcznych usług, wraz z pdaniem czasu trwania seznu; 5) pis biektu zawierający infrmacje liczbie miejsc nclegwych, zakresie świadcznych usług, płŝeniu biektu; 6) infrmacje prmesach, decyzjach dtyczących rdzaju i kategrii biektu raz dpuszcznych dstępstwach d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług; 7) infrmacje przeprwadznej kntrli i pnwnej cenie spełniania wymagań dla rdzaju i kategrii biektu. 2. Karta ewidencyjna inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie, zawiera infrmacje kreślne w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 raz infrmację liczbie miejsc nclegwych. 3. Karta ewidencyjna biektu htelarskieg, w stsunku d któreg przedsiębirca uzyskał prmesę, zawiera infrmacje, których mwa w ust. 1 pkt 1-3 i Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie zgłasza d ewidencji infrmacje : 1) zaprzestaniu świadczenia usług htelarskich; 2) uzyskaniu decyzji zaszeregwaniu biektu wpisaneg d ewidencji prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) d rdzaju i nadaniu kategrii pdlegającym wpisaniu d ewidencji prwadznej przez marszałka wjewództwa ; 3) zmianie działalnści seznwej na stałą lub stałej na seznwą; 4) zmianie liczby miejsc nclegwych. 2. Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie lub isttne graniczenie zakresu świadcznych usług. Infrmacji tych nie uwaŝa się za zgłszenie, którym mwa w ust Organ prwadzący ewidencję dknuje z urzędu wykreślenia biektu z ewidencji, jeŝeli: 1) przedsiębirca zaprzestał na kres dłuŝszy niŝ 1 rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 3) przedsiębirca zmarł, a jeg następcy prawni nie zgłsili zamiaru świadczenia usług htelarskich w biekcie; 4) biekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpŝarwe lub inne, kreślne drębnymi przepisami;

6 5) przedsiębirca uzyskał decyzję zaszeregwaniu biektu wpisaneg d ewidencji prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) d rdzaju i nadaniu kategrii pdlegającym wpisaniu d ewidencji prwadznej przez marszałka wjewództwa; 6) przedsiębirca nie rzpczął świadczenia usług htelarskich p upływie waŝnści prmesy. 19. Zaszeregwania biektów htelarskich dknane na pdstawie rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 10, pz. 87) lub rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190) zachwują waŝnść. 20. Rzprządzenie wchdzi w Ŝycie z dniem głszenia. UWAGA 2 rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniająceg rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których świadczne są usługi htelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, pz.29), stanwi iŝ: Zespły ceniające, pwłane przez wjewdów na pdstawie przepisów dtychczaswych, działają d czasu pwłania przez marszałków wjewództw nwych zespłów ceniających nie dłuŝej niŝ d dnia 30 czerwca 2006 r..

7 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategrie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą 2 Obiekty całrczne zlkalizwane w wielu budynkach pwinny być płączne stałymi zabudwanymi przejściami, zapewniającymi dstęp d wszystkich usług w biekcie Wymaganie t nie dtyczy biektów zlkalizwanych w miejscwściach charakterze wypczynkw-rekreacyjnym, które uzyskały zaszeregwanie na pdstawie rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz ) I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 3 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 4 Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych 5 Górna słna nad pdjazdem d biektu na wyskści c najmniej 4,5 m 6 Oddzielne wejście i wydzielna drga bagaŝu gści 7 Wydzielna drga dstaw - nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej 8 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, naleŝyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści 9 StrzeŜne garaŝe lub strzeŝne parkingi, w mtelach zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m.

8 Nie dtyczy hteli zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których naleŝy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści 10 Parkingi lub miejsca pstjwe przy biekcie zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne 11 W części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna 1) 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d uŝytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* * ptwierdza się następującymi dkumentami: decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu lub decyzją pzwleniu na zmianę spsbu uŝytkwania biektu, a w przypadku biektów wzniesinych przed r., które utraciły wymienine dkumenty, takŝe pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw biektu 12 W części pbytwej - j.m.: 1)klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C, wilgtnść 45-60% 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d uŝytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* 13 Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. - dla ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 14 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 15 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 16 Kmfrt akustyczny w całym biekcie zgdnie z Plską Nrmą 17 Oświetlenie dstswane d charakteru

9 pmieszczeń 18 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 19 Dstęp d internetu w pkjach lub na drębnych stanwiskach 20 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 21 Dźwigi sbwe /ew. schdy ruchme/ w biektach: 1) pniŝej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaŝe, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyŝej 1 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 3) pwyŝej 2 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 4) pwyŝej 3 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyŝej 4 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 22 Oddzielny dźwig twarw-sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy 23 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyŝej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i uŝytkwści biektu 24 Hall recepcyjny wielfunkcyjny: 1) pwierzchni minimum (w m 2 ) d 50j.m. 2) pwierzchni ddatkwej (w m 2 ) dla kaŝdej j.m. pwyŝej ,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 25 Zespół higieniczn-sanitarny przy części gólndstępnej WypsaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad kaŝdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem 3) dzwnik d płynneg mydła 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 6) wieszaki ścienne 7) WC ( w biektach kategrii *****,

10 **** i *** - ddzielne dla kbiet i męŝczyzn) 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 26 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niŝ 4-sbwy - pwierzchnia 4- sbweg plus ddatkw w m 2 na kaŝdą następną sbę. 4,5 4,5 4 4 W biektach * - ***, które pwstały w parciu przepisy bwiązujące d czasu wejścia w Ŝycie rzprządzenia Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, pz. 140, z późn. zm.), dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania. 27 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC 1. WypsaŜenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 28 Zestaw wypsaŝenia meblweg (w biektach ***-***** jednlity kmplet, w biektach *-** dpuszcza się meble wielfunkcyjne): 1) łóŝk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóŝk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy kaŝdym miejscu d spania 4) szafa lub zabudwana wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 5) wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 6) biurk lub stół 7) bagaŝnik 8 a) krzesł jedn na pkój 8 b) krzesł lub inny mebel d

11 siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój) 9) stlik klicznściwy 10) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 11) lustr 12) wieszak ścienny na wierzchnią dzieŝ 29 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy kaŝdym miejscu d spania umŝliwiająca czytanie w pzycji leŝącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne 30 WypsaŜenie uzupełniające kaŝdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) radidbirnik lub mŝliwść dbiru prgramu radiweg 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóŝku 6) firany, Ŝaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny, rlety lub Ŝaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) materiały infrmacyjne dtyczące usług htelu i bezpieczeństwa gści raz htelwe materiały piśmiennicze 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieŝy, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz na śmieci niepalny w pkjach bez w.h.s. 14) sejf 15) minibar 16) minibar lub ldówka - w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkwych 17) wda mineralna lub stłwa, 18) szklanki

12 2. Urządzenia i wypsaŝenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 31 WypsaŜenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3)WC 32 WypsaŜenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci /niepalny lub trudn palny/ 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna 33 Prcent pki (minimum) z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym - w biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej: 1) liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla

13 męŝczyzn) 2) wypsaŝenie ddatkwe: a) lustr b) dzwnik d płynneg mydła c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku d) pjemnik trudn palny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 35 Zapewnienie sprzedaŝy gścim grących napjów przez całą dbę 36 Zapewnienie gścim sprzedaŝy grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaŝ z autmatów i sprzedaŝ w recepcji 37 Budzenie 38 Pdawanie psiłków d j.m. - rmservice czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 39 Usługa bagaŝwa 40 Przechwywanie bagaŝu gści, takŝe przed zajęciem i p zwlnieniu pkju, a takŝe przechwywanie pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę 41 Kwiaciarnia lub mŝliwść dstarczenia kwiatów 42 Akceptacja kart płatniczych 43 SprzedaŜ lub udstępnianie prasy cdziennej 44 SprzedaŜ ksmetyków, śrdków higieny sbistej 45 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 46 Usługi gastrnmiczne: 1) restauracja; dpuszcza się w htelu ***, mtelu*** brak restauracji, jeŝeli w dległści max. 200 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif -bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań 47 Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp.

14 48 Przechwywanie sprzętu rekreacyjneg w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkwrekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych duŝych walrach przyrdniczych 49 Zespół dnwy bilgicznej: (basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaŝe i inne usługi rekreacyjne - minimum dwa rdzaje usług) w biektach *** wymagane w miejscwściach wypczynkwych 50 Sala klubwa z telewizrem Nie dtyczy biektów, które psiadają sale wielfunkcyjne 51 MŜliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 52 Usługi mtryzacyjne 53 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieŝy gści 54 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na Ŝyczenie gści 2) c trzy dni lub na Ŝyczenie gści VI. Inne 55 Jednlity ubiór dla pszczególnych słuŝb htelwych Objaśnienie znaków i skrótów: H - htel M - mtel * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j. m. - jednstka mieszkalna w. h. s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie; w salach knferencyjnych hteli *** wymagana jest klimatyzacja. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne.

15 ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku wraz z infrastrukturą twarzyszącą. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku. Dpuszcza się usytuwanie części mieszkalnej w drębnych pawilnach, pd warunkiem naleŝyteg infrmwania klientów I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Wydzielna drga dstaw 4 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, naleŝyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, raz świetlenie djść i djazdu 5 StrzeŜne garaŝe lub strzeŝne parkingi. Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których naleŝy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści. II. Instalacje i urządzenia techniczne 6 Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść % w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne 7 W części pbytwej - j.m.: - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury 18-21, wilgtnść % 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; w biektach** i* dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej 9 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 10 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 11 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń

16 12 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 13 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 14 Dźwigi sbwe w biektach: 1) pniŝej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaŝe, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyŝej 1 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 3) pwyŝej 2 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 4) pwyŝej 3 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 5) pwyŝej 4 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 15 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyŝej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i uŝytkwści biektu 16 Hall recepcyjny wielfunkcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespół higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych, i w salach wielfunkcyjnych. WypsaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub z półką 2) lustr nad kaŝdą umywalką, z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 4) pjemnik niepalny na papier i dpady 5) dzwnik d płynneg mydła 6) wieszaki ścienne 7) WC 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 18 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy

17 4) pkój 4-sbwy ) pkój większy niŝ 4-sbwy - pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw w m 2 na kaŝdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10 %, jeŝeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s. 1. WypsaŜenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 20 Zestaw wypsaŝenia meblweg - w kategrii*** -***** wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóŝk jednsbwe wymiarach min. 90x200 cm 2) łóŝk dwusbwe wymiarach min. 140x200 cm 3) ncny stlik lub półka przy kaŝdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagaŝnik 7a) krzesł jedn na pkój 7b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój) 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzieŝ 21 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy kaŝdym miejscu d spania umŝliwiająca czytanie w pzycji leŝącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 22 WypsaŜenie uzupełniające kaŝdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) mŝliwść dbiru prgramów radiwych 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóŝku 6) firany lub Ŝaluzje lub rlety

18 przepuszczające światł 2) 7) zasłny lub rlety lub Ŝaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieŝy, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s. 2. Urządzenia i wypsaŝenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 23 WypsaŜenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 24 WypsaŜenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci niepalny lub trudn palny 9) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka f) trba higieniczna 25 Prcent pki z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej (liczba miejsc nclegwych w pkjach (bez w.h.s. na jedn urządzenie): 1) umywalka z blatem lub półką 5 5 5

19 2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 3) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla męŝczyzn) WypsaŜenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 28 Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaŝ z autmatów i sprzedaŝ w recepcji 29 Budzenie 30 Usługa bagaŝwa 31 Przechwywanie bagaŝu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 32 Akceptacja kart płatniczych 33 Dstarczanie prasy na Ŝyczenie gści 34 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 35 Pdawanie psiłków d j.m. - rm-service czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 36 Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); w biektach* -*** mŝna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach, w jadalni 2) aperitif - bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na Ŝyczenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na Ŝyczenie gści 37 Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych duŝych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. basen, sauna, siłwnia, slarium, masaŝe - minimum dwa rdzaje usług); w biektach***** wymagany takŝe w pzstałych miejscwściach

20 38 MŜliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 39 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieŝy gści 40 Pralka lub mŝliwść prania rzeczy gści 41 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na Ŝyczenie gści 2) c trzy dni lub częściej na Ŝyczenie gści VI. Inne 42 Jednlity ubiór dla pszczególnych słuŝb Objaśnienia znaków i skrótów: * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 109-6473- Pz. 1249 10. 1. Służby serwiswe bwiązane są pinfrmwać właściwy urząd skarbwy fiskalizacji kasy u pdatnika nie później niż w terminie 7 dni d dnia jej dknania. Zgłszenia należy

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo