ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz z 2011r. Nr 259, pz. 1553) tekst ujednlicny Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578, z późn. zm.) zarządza się, c następuje: Rzprządzenie kreśla: 1. 1) wymagania dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich c d wypsażenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych; 2) minimalne wymagania c d wypsażenia innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie; 3) warunki dpuszczenia dstępstw d wymagań, których mwa w pkt 1; 4) spsób dkumentwania spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpżarwych i sanitarnych; 5) szczegółwe zasady i tryb zaliczania biektów htelarskich d pszczególnych rdzajów i kategrii; 6) tryb sprawwania kntrli nad przestrzeganiem w pszczególnych biektach wymagań c d wypsażenia i świadczenia usług dpwiadających rdzajwi i kategrii biektu; 7) spsób prwadzenia ewidencji biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie. 1. Ustala się wymagania c d wypsażenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich. 2. Wymagania, których mwa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, dla: 1) hteli i mteli - kreśla załącznik nr 1 d rzprządzenia; 2) pensjnatów - kreśla załącznik nr 2 d rzprządzenia; 3) kempingów (campingów), pól biwakwych - kreśla załącznik nr 3 d rzprządzenia; 4) dmów wycieczkwych - kreśla załącznik nr 4 d rzprządzenia; 5) schrnisk młdzieżwych - kreśla załącznik nr 5 d rzprządzenia; 6) schrnisk - kreśla załącznik nr 6 d rzprządzenia. 2. 1

2 3. Minimalne wymagania c d wypsażenia innych biektów, świadczących usługi htelarskie, których mwa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, kreśla załącznik nr 7 d rzprządzenia. 4. Minimalne wymagania c d wypsażenia w zakresie dstswania biektów htelarskich d ptrzeb sób niepełnsprawnych kreśla załącznik nr 8 d rzprządzenia. 1. Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług dla biektów htelarskich, z zastrzeżeniem ust. 2, wpisanych d rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budwnictwa raz biektów, których charakter zabytkwy jest czywisty, jeżeli spełnine zstaną następujące warunki: 1) przedsiębirca ubiegający się zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanie kategrii przedstawi pinię wjewódzkieg knserwatra zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkweg charakteru biektu nie jest mżliwe; 2) dstępstw w niewielkim stpniu bniża spełnianie wymagań kreślnych dla daneg rdzaju i kategrii biektu htelarskieg, a jest zrekmpenswane spełnieniem w wyższym stpniu innych wymagań; 3) w materiałach infrmacyjnych dtyczących biektu htelarskieg zstanie zamieszczna infrmacja zabytkwym charakterze biektu i związanych z tym dstępstwach d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług. 2. Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług dla pól biwakwych zlkalizwanych na terenie gspdarstw rlnych, pd warunkiem zapewnienia mżliwści krzystania z wdy d picia i urządzeń sanitarnych Spełnianie w biektach htelarskich wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: ) budwlanych: a) przez wszystkie biekty - książką biektu budwlaneg, której mwa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pz. 1623, z późn. zm. 3) ) przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli lub ceny biektu budwlaneg, w przypadku biektów budwlanych, w stsunku d których bwiązek psiadania książki biektu budwlaneg istnieje na pdstawie tej ustawy raz b) przez biekty htelarskie należące dpwiedni d XIV, XVII lub IX kategrii biektów budwlanych, ile biekt budwlany składa się z kilku części, z których każda zstaje zakwalifikwana d kreślnej kategrii biektów budwlanych, zgdnie z załącznikiem d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane - stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn-budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły

3 wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw użytkwania biektu budwlaneg; 2) przeciwpżarwych - pinią właściweg miejscw kmendanta pwiatweg (miejskieg) Państwwej Straży Pżarnej; 3) sanitarnych pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w biektach htelarskich, które znajdują się na terenie jednstki rganizacyjnej pdległej ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwanej lub na terenie administrwanym przez rgan pdległy ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwany - pinią właściweg miejscw państwweg inspektra sanitarneg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2. Spełnianie w innych biektach, w których są świadczne usługi htelarskie, wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych - książką biektu budwlaneg, której mwa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane, przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli biektu budwlaneg, w przypadku biektów budwlanych, w stsunku d których bwiązek psiadania książki biektu budwlaneg istnieje na pdstawie tej ustawy, a w przypadku gdy biekt nie psiada książki biektu budwlaneg prtkłem z kntrli biektu budwlaneg; 2) przeciwpżarwych - pinią właściweg miejscw kmendanta pwiatweg (miejskieg) Państwwej Straży Pżarnej; 3) sanitarnych pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w biektach, które znajdują się na terenie jednstki rganizacyjnej pdległej ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwanej lub na terenie administrwanym przez rgan pdległy ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwany - pinią właściweg miejscw państwweg inspektra sanitarneg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, mże w razie wątpliwści c d spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpżarwych i sanitarnych, wezwać sbę świadczącą usługi htelarskie w tym biekcie d udkumentwania spełnienia tych wymagań w spsób kreślny w ust Zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju raz nadanie kategrii, a także zmiana i ptwierdzenie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii następuje na wnisek przedsiębircy pdejmująceg świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim. 2. Wnisek, którym mwa w ust. 1, pwinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę lub nazwisk i imię raz adres przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie w biekcie bjętym wniskiem; 2) Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) przedsiębircy raz numer wpisu d Krajweg Rejestru Sądweg (KRS) alb numer wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej - ile taki psiada; 3) nazwę biektu, jeżeli usługi będą świadczne z użyciem nazwy własnej biektu; 3

4 4) kreślenie płżenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu, numeru telefnu, a także - ile biekt psiada - numeru faksu, adresu pczty elektrnicznej raz adresu strny internetwej; 5) liczbę miejsc nclegwych, liczbę jednstek mieszkalnych raz ich strukturę; 6) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca, w tym zakresie usług gastrnmicznych; 7) wskazanie sby upważninej d reprezentwania wniskdawcy w pstępwaniu ustalenie rdzaju i nadanie kategrii; 8) wskazanie zaszeregwania d kreślneg rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca. 3. D wnisku dłącza się: 1) dkumenty ptwierdzające spełnienie wymagań budwlanych, przeciwpżarwych i sanitarnych, których mwa w 4 ust. 1; 2) dwód wniesienia płaty przez przedsiębircę za dknanie ceny spełniania przez biekt htelarski wymagań, których mwa w 2 ust. 1, 2 i 4,w 3 raz w 4 ust Marszałek wjewództwa mże ustalić wzór ankiety, stanwiącej załącznik d wnisku, stwierdzającej stpień spełnienia przez biekt htelarski wymagań dla rdzaju i kategrii, które ubiega się wniskdawca. W takim przypadku pis biektu, którym mwa w ust. 2 pkt 6, we wnisku nie jest wymagany. 6. Przed wydaniem decyzji : 1) zaszeregwaniu d rdzaju raz nadaniu kategrii; 2) zmianie zaszeregwania d rdzaju raz nadanej kategrii; 3) ptwierdzeniu zaszeregwania d rdzaju raz nadanej kategrii - biekt htelarski pdlega cenie c d spełnienia wymagań, których mwa w 2 ust. 1, 2 i 4, w 3 raz w 4 ust W sprawach zaszeregwanie biektu htelarskieg d rdzaju ple biwakwe stsuje się dpwiedni przepisy 5 ust. 1-3 i Organy uprawnine d kntrli biektów w zakresie spełniania wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dknują kntrli w każdym czasie: 1) z urzędu - jeżeli jest t uzasadnine infrmacjami zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań; 2) na wnisek przedsiębircy, stwarzyszenia działająceg w zakresie turystyki i htelarstwa lub stwarzyszenia reprezentująceg interesy knsumentów. 2. Marszałek wjewództwa dknuje z urzędu kreswych kntrli biektów htelarskich w zakresie spełniania wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług, w tym także usług gastrnmicznych, nie rzadziej niż c trzy lata. Kntrle te mgą 4

5 bejmwać także spełnienie wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych Kntrli, której mwa w 8, dknuje się zgdnie z zasadami kntrli przedsiębirców kreślnymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swbdzie działalnści gspdarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, pz.1447, z późn. zm. 4) ). 2. Organ kntrlujący przekazuje dpis prtkłu kntrli rganwi prwadzącemu ewidencję biektu. 3. Jeżeli wyniki przeprwadznej kntrli biektu htelarskieg wskazują na t, że zachdzą przesłanki zmiany rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniżenia nadanej mu kategrii, marszałek wjewództwa dknuje pnwnej ceny biektu. 4. Marszałek wjewództwa mże dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 3, jeżeli przedsiębirca świadczący usługi htelarskie wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniżenie nadanej mu kategrii. 5. Jeżeli pdczas wyknywanych czynnści kntrlnych ujawniny zstał fakt zmiany przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie, a przedsiębirca ten nie wystąpił z wniskiem d właściweg marszałka wjewództwa ptwierdzenie lub zmianę dtychczasweg zaszeregwania, rgan kntrlujący dstępuje d dalszych czynnści kntrlnych biektu i wzywa teg przedsiębircę d złżenia wnisku ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania pd rygrem wydania decyzji uchyleniu zaszeregwania d rdzaju i nadaniu kategrii raz wykreślenia biektu z ewidencji biektów htelarskich Nie uważa się za spełnine wymagań, których mwa w 2, w dniesieniu d elementów wypsażenia niesprawnych, uszkdznych, niedstępnych lub nadmiernie zużytych, a także w dniesieniu d usług, których uzyskanie w chwili kntrli lub ceny nie jest mżliwe. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień, których mwa w ust. 1, rgan upważniny d kntrli biektu mże wydać przedsiębircy zalecenia pkntrlne, z kreśleniem terminu ich wyknania nieprzekraczająceg trzech miesięcy, pd rygrem wszczęcia pstępwania w sprawie zmiany zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii alb wszczęcia pstępwania w sprawie uchylenia zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii ) Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstały głszne w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, pz i Nr 182, pz raz z 2011 r. Nr 85, pz. 459, Nr 106, pz. 622, Nr 112, pz. 654, Nr 120, pz. 690, Nr 131, pz. 764, Nr 132, pz. 766, Nr 153, pz. 902, Nr 163, pz. 981, Nr 171, pz. 1016, Nr 199, pz. 1175, Nr 204, pz i Nr 232, pz

6 P przeprwadzeniu pierwszej kntrli biektu htelarskieg, którym mwa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, marszałek wjewództwa wydaje decyzję ptwierdzającą zaszeregwanie biektu, zmieniającą zaszeregwanie lub uchylającą zaszeregwanie d dtychczasweg rdzaju i kategrii Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest prwadzna w frmie kartteki składającej się z kart ewidencyjnych biektów, ddzielnie dla każdeg biektu. 2. Pdstawą załżenia karty ewidencyjnej biektu jest: 1) decyzja w sprawie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadania kategrii; 2) zgłszenie inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie. 3. Przedsiębirca lub rlnik zgłaszający d ewidencji inny biekt, w którym są świadczne usługi htelarskie, jest bwiązany pdać numer NIP raz numer wpisu d KRS alb numer wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej - ile taki psiada. 4. Załżenie karty ewidencyjnej biektu wpisuje się d wykazu kart ewidencyjnych, ddzielneg dla każdeg z rdzajów biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, patrując wpis datą i pdpisem sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 5. W ramach ewidencji biektów htelarskich prwadzi się wykaz przyrzeczeń zaszeregwania biektów htelarskich d dpwiednieg rdzaju i kategrii, zwany dalej wykazem prmes. 6. Pdstawą umieszczenia w wykazie prmes, którym mwa w ust. 5, jest stateczna decyzja marszałka wjewództwa przyrzeczeniu zaszeregwania biektu htelarskieg d dpwiednieg rdzaju i kategrii. 7. Dla każdeg biektu, który uzyskał prmesę, zakłada się kartę ewidencyjną biektu psiadająceg prmesę Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie jest jawna, z wyjątkiem infrmacji, których mwa w 16 ust. 1 pkt Karty ewidencyjne biektów mgą być udstępniane d wglądu w becnści sby uprawninej d prwadzenia ewidencji

7 1. Dkumenty, których mwa w 12 ust. 2, pwinny być przechwywane łącznie z kartami ewidencyjnymi biektów, a dkument, którym mwa w 12 ust. 6, pwinien być przechwywany łącznie z kartami ewidencyjnymi biektów psiadających prmesy. 1. Kartteka ewidencyjna ani pszczególne karty nie mgą być wynszne pza miejsce ich przechwywania Każdy wpis d karty ewidencyjnej biektu znacza się numerem wynikającym z klejnści wpisów raz zapatruje w datę dknania wpisu i pdpis sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 2. W treści wpisu mżna pwłać się na dkument złżny d ewidencji biektu. Pwłane dkumenty uważa się wówczas za bjęte treścią wpisu. 3. Wpis w karcie biektu nie mże być wymazywany alb w inny spsób usuwany. 4. Pprawek we wpisie mżna dknywać wyłącznie w taki spsób, aby wyrazy pprawine były czytelne. 5. O dknywanych pprawkach sba uprawnina d prwadzenia ewidencji sprządza na kńcu wpisu adntację treści pprawki i jej pdstawie, ze wskazaniem miejsca dknanej pprawki, raz patruje adntację datą i pdpisem Karta ewidencyjna biektu htelarskieg zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie wraz z adresem jeg siedziby, a w przypadku gdy przedsiębircą jest sba fizyczna wraz z adresem miejsca zamieszkania; 2) nazwę i adres biektu; 3) kreślenie rdzaju i kategrii biektu; 4) infrmację stałym lub seznwym charakterze świadcznych usług, wraz z pdaniem czasu trwania seznu; 5) pis biektu zawierający infrmacje liczbie miejsc nclegwych, liczbie jednstek mieszkalnych raz ich strukturze, zakresie świadcznych usług, płżeniu biektu, numerze telefnu, a także - ile biekt psiada - numerze faksu, adresie pczty elektrnicznej raz adresie strny internetwej; 6) infrmacje prmesach, decyzjach dtyczących rdzaju i kategrii biektu raz dpuszcznych dstępstwach d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług; 7) infrmacje przeprwadznych kntrlach i cenach spełniania wymagań dla rdzaju i kategrii biektu htelarskieg. 2. Karta ewidencyjna inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie, zawiera infrmacje kreślne w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 raz infrmację liczbie miejsc nclegwych. 7

8 3. Karta ewidencyjna biektu psiadająceg prmesę zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy, który zamierza rzpcząć świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim, wraz z adresem jeg siedziby, a w przypadku gdy przedsiębircą jest sba fizyczna wraz z adresem miejsca zamieszkania; 2) nazwę biektu, jeżeli usługi będą świadczne z użyciem nazwy własnej biektu; 3) kreślenie płżenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu; 4) wskazanie rdzaju biektu htelarskieg i kategrii, które zamierza ubiegać się przedsiębirca, który uzyskał prmesę; 5) termin ważnści prmesy Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie zgłasza d ewidencji biektów htelarskich lub innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, infrmacje : 1) zaprzestaniu świadczenia usług htelarskich; 2) uzyskaniu decyzji marszałka wjewództwa zaszeregwaniu biektu d rdzaju i nadaniu kategrii - w przypadku ewidencji innych biektów świadczących usługi htelarskie, prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 3) zgłszeniu biektu d ewidencji innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku ewidencji biektów htelarskich prwadznej przez marszałka wjewództwa, gdy przedsiębirca wpisany d ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi htelarskie, a nie zamierza już stswać nazwy rdzaju i znaczenia kategrii biektu htelarskieg; 4) zmianie działalnści seznwej na stałą lub stałej na seznwą; 5) zmianie liczby miejsc nclegwych, liczby jednstek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefnu, a także - ile biekt psiada - zmianie numeru faksu, adresu pczty elektrnicznej raz adresu strny internetwej; 6) zmianie zakresu świadcznych usług, w tym gastrnmicznych. 2. Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję biektów htelarskich zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie lub isttne graniczenie zakresu świadcznych usług. Infrmacji tych nie uważa się za zgłszenie, którym mwa w ust Przedsiębirca lub rlnik świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie świadcznych usług. Infrmacji tych nie uważa się za zgłszenie, którym mwa w ust Organ prwadzący ewidencję biektów htelarskich wydaje z urzędu decyzję uchyleniu zaszeregwania d rdzaju i nadaniu kategrii raz wykreśleniu biektu z ewidencji, jeżeli: 1) przedsiębirca wpisany d ewidencji zaprzestał na kres dłuższy niż rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębirca wpisany d ewidencji pinfrmwał marszałka wjewództwa prwadząceg ewidencję rezygnacji ze stswania w biekcie nazwy rdzaju i znaczenia kategrii biektu htelarskieg; 8

9 3) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 4) przedsiębirca będący sbą fizyczną zmarł, a jeg następcy prawni nie wystąpili z wniskiem ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii; 5) przedsiębirca, który rzpczął świadczenie usług w biekcie htelarskim, psiadającym zaszeregwanie d rdzaju i nadaną kategrię na pdstawie decyzji wydanej innemu przedsiębircy, nie wystąpił z wniskiem ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu w terminie 3 miesięcy d dnia rzpczęcia świadczenia usług w biekcie lub nie wystąpił z takim wniskiem w terminie 3 miesięcy d dnia zawiadmienia g przez marszałka wjewództwa bwiązku złżenia wnisku ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu; 6) biekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpżarwe lub inne kreślne drębnymi przepisami; 7) stan biektu htelarskieg uniemżliwia świadczenie usług htelarskich. 2. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, wykreśla z urzędu biekt z ewidencji, jeżeli: 1) przedsiębirca lub rlnik wpisany d ewidencji zaprzestał na kres dłuższy niż rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 3) przedsiębirca będący sbą fizyczną lub rlnik, świadczący usługi htelarskie w biekcie, zmarł; 4) biekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpżarwych lub innych kreślnych drębnymi przepisami; 5) stan biektu uniemżliwia świadczenie usług htelarskich. 3. Organ prwadzący ewidencję biektów htelarskich wykreśla z urzędu biekt z wykazu biektów, które uzyskały prmesę, jeżeli: 1) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, przed upływem terminu jej ważnści nie złżył właściwemu marszałkwi wjewództwa kmpletneg wnisku zaszeregwanie biektu d dpwiednieg rdzaju i kategrii; 2) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, uzyskał decyzję zaszeregwaniu biektu d rdzaju i nadaniu kategrii; 3) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, wystąpił z wniskiem wykreślenie z wykazu biektów, które uzyskały prmesę; 4) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, uzyskał decyzję dmwie zaszeregwania biektu d rdzaju i nadania kategrii. 19. Zaszeregwania biektów htelarskich dknane na pdstawie rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 10, pz. 87) lub rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190) zachwują ważnść. 20. Rzprządzenie wchdzi w życie z dniem głszenia. 9

10 UWAGA 2 i 3 rzprządzenia Ministra Sprtu i Turystyki z dnia 16 listpada 2011r. zmieniająceg rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, które zstał publikwane w Dzienniku Ustaw z 30 listpada 2011r. Nr 259, pz stanwią iż: D wnisków w pstępwaniach zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju raz nadanie kategrii, a także w pstępwaniach zmianę i ptwierdzenie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii, złżnych przez przedsiębirców, a nie rzpatrznych przed dniem wejścia w życie niniejszeg rzprządzenia, stsuje się przepisy rzprządzenia, którym mwa w 1, w brzmieniu dtychczaswym. 2. Przedsiębircy psiadający w dniu wejścia w życie niniejszeg rzprządzenia zaszeregwanie biektu htelarskieg d rdzaju htel alb mtel danej kategrii, dstsują biekt d wymagań c d wypsażenia raz zakresu świadcznych usług, w tym gastrnmicznych, zawartych w załączniku nr 1 d rzprządzenia, którym mwa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rzprządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 2 lata d dnia wejścia w życie niniejszeg rzprządzenia. 3. Rzprządzenie wchdzi w życie p upływie 14 dni d dnia głszenia.. 10

11 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategrie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych lub brtwych 4 Górna słna nad pdjazdem d biektu 5 Oddzielne wejście i wydzielna drga bagażu gści 6 Wydzielna drga dstaw Nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej 7 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści 8 1) zapewnienie miejsca pstjweg na czas przyjazdu i djazdu gści 2) zapewnienie strzeżneg parkingu, strzeżneg garażu, strzeżneg miejsca pstjweg lub usługi dwzu/przywzu samchdu na/z strzeżny parking 3) htele pza zwartą zabudwą miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca pstjweg 4) zapewnienie strzeżneg parkingu lub strzeżneg garażu dla wszystkich j.m. 11

12 II. Instalacje i urządzenia techniczne 9 W części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniżej 24 C, a zimą pwyżej 20 C, raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę pwietrza raz usuwająca zapachy w całym biekcie. W salach knferencyjnych hteli/mteli kategrii ***, ile są w biekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniżej 24 C, a zimą pwyżej 20 C, raz wilgtnść 45-60% 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli/mteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań. Spełnienie wymagań ptwierdza się następującymi dkumentami: stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw użytkwania biektu budwlaneg 10 W części pbytwej - j.m.: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniżej 24 C, a zimą pwyżej 20 C raz wilgtnść 45-60%. Dtyczy hteli/mteli kategrii ****, c d których wnisek zaszeregwanie zstał złżny p wejściu w życie rzprządzenia Ministra Sprtu i Turystyki z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniająceg rzprządzenie w 12

13 sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie ( Dz. U. Nr., pz. ) 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli/mteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań. Spełnienie wymagań ptwierdza się następującymi dkumentami: stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw użytkwania biektu budwlaneg 11 Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. Dla kategrii** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 12 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 13 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 14 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 15 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji - w przypadku wypsażenia recepcji w faks 16 Dstęp d internetu w jednstkach mieszkalnych lub na drębnych stanwiskach 17 Instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych i telewizyjnych 18 Dźwigi sbwe lub schdy ruchme w biektach: 1) pniżej kndygnacji 0, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 13

14 3) pwyżej 2 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 4) pwyżej 3 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 19 Oddzielny dźwig twarw - sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy. Nie dtyczy hteli/mteli **** psiadających d 50 j.m. 20 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 21 Hall recepcyjny wielfunkcyjny: 1) w biektach d 50 j.m. - pwierzchni minimum (w m 2 ) 2) w biektach pwyżej 50 j.m. - pwierzchni ddatkwej (w m 2 ) dla każdej j.m. pwyżej 50 j.m. 22 Zespół higieniczn-sanitarny przy części gólndstępnej ,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem 3) dzwnik z płynnym mydłem 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 6) wieszaki ścienne, również w kabinach WC 14

15 7) WC (w biektach kategrii *** - ***** ddzielne dla kbiet i mężczyzn) 8) pisuar w WC męskim, gdy są WC ddzielne dla kbiet i mężczyzn IV. Część mieszkalna 23 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy 2) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbwy pwierzchnia pkju 4 - sbweg plus ddatkw w m 2 na każdą następną sbę. 4,5 4,5 4 4 W biektach * - ***, które pwstały w parciu przepisy bwiązujące d dnia wejścia w życie rzprządzenia Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, pz. 140, z późn. zm.) dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania. 24 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni c najmniej 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC 25 Wyznaczne jednstki mieszkalne dla palących 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 26 Zestaw wypsażenia meblweg - w biektach *** - ***** - jednlity kmplet; - w biektach * i ** dpuszcza się meble wielfunkcyjne, z wyjątkiem łóżek: 1) łóżk jednsbwe wymiarach c najmniej 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach c najmniej 140x200cm 15

16 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa lub wnęka garderbiana, c najmniej 3 wieszaki na sbę 5 ) biurk lub stół 6) bagażnik 7 a) krzesł jedn na pkój b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój) 8) ftele wypczynkwe c najmniej 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 9) stlik 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzież 27 Oświetlenie i gniazdka elektryczne: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne 4) bezpśredni i łatwy dstęp d c najmniej jedneg wlneg gniazdka elektryczneg przy miejscu d pracy (stół lub biurk) 5) dstęp d c najmniej jedneg wlneg gniazdka elektryczneg 28 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 2) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych 3) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów telewizyjnych 4) wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 16

17 5) firany, żaluzje lub rlety przepuszczające światł Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 6) zasłny, rlety lub żaluzje kienne zaciemniające Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 7) materiały infrmacyjne dtyczące bezpieczeństwa gści (również w języku angielskim) raz usług htelu/mtelu 8) htelwe/mtelwe materiały piśmiennicze 9) ppielniczka w j.m. wyznacznych dla palących 10) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik, 11) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 12) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w pkjach bez w.h.s. 13) sejf 14) minibar lub ldówka 15) wda butelkwana w ilści dpwiadającej liczbie sób w pkju 16) szklanki lub inne naczynia d picia w ilści dpwiadającej liczbie sób w pkju 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 29 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3) WC 30 Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 17

18 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik z płynnym mydłem b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna 31 Prcent pki z pełnym węzłem higienicznsanitarnym. W biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu. 32 Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej ) liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (c najmniej jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) ) wypsażenie ddatkwe: 18

19 a) lustr b) dzwnik z płynnym mydłem c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku d) pjemnik c najmniej trudn zapalny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 33 Zapewnienie sprzedaży gścim grących napjów przez całą dbę 34 Zapewnienie gścim sprzedaży grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji lub dstępnść kawy i herbaty w pkjach 35 Budzenie 36 Pdawanie psiłków d j.m. - rm- service czynny przez c najmniej 18 gdz. na dbę 37 Usługa bagażwa przez całą dbę 38 Przechwywanie bagażu gści, także przed zajęciem i p zwlnieniu pkju, a także przechwywanie pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę 39 Kwiaciarnia lub mżliwść dstarczenia kwiatów 40 Akceptacja kart płatniczych Dla hteli/mteli * i ** bwiązek akceptacji kart płatniczych pwstaje w biektach psiadających pwyżej 50 j.m. 41 Sprzedaż lub udstępnianie prasy cdziennej 42 Sprzedaż ksmetyków, śrdków higieny sbistej 43 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, mżliwść skrzystania z apteczki i przywłania pmcy medycznej; persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej 19

20 44 Usługi gastrnmiczne: 1) restauracja - dpuszcza się w htelu/mtelu kategrii *** brak restauracji, jeżeli w dległści d 500 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif -bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań 45 Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp. 46 Zespół dnwy bilgicznej: basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaże i inne usługi rekreacyjne c najmniej dwa rdzaje usług 47 Sala klubwa z telewizrem Nie dtyczy biektów, które psiadają sale wielfunkcyjne. 48 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym. Nie dtyczy biektów psiadających mżliwść dbiru prgramów telewizyjnych we wszystkich j.m. 49 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści 50 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub na życzenie gści 51 Sprzątanie j. m. cdziennie lub na życzenie gścia VI. Inne 52 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb htelwych Objaśnienie znaków i skrótów: H - htel M - mtel * - kategria jedna gwiazdka ** - kategria dwie gwiazdki *** - kategria trzy gwiazdki **** - kategria cztery gwiazdki ***** - kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j. m. - jednstka mieszkalna w. h. s. - węzeł higieniczn-sanitarny. 20

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki)

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) . Dane wnioskodawcy, pieczątka. Miejscowość, data WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 188 13370 Poz. 1945 1945 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i

codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i Warszawa: Usługa kmpleksweg sprzątania pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin w budynkach A i B przy ul. Barskiej 28_30. Znak sprawy: PG X F 3820_01_11 Numer głszenia: 14661-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: 222308-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo