Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro..."

Transkrypt

1 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 1 f 34 Dz.U j.t zm. Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578, z późn. zm. 2) ) zarządza się, c następuje: 1. Rzprządzenie kreśla: 1) wymagania dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich c d wypsaŝenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych; 2) minimalne wymagania c d wypsaŝenia innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie; 3) warunki dpuszczenia dstępstw d wymagań, których mwa w pkt 1; 4) spsób dkumentwania spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych; 5) szczegółwe zasady i tryb zaliczania biektów htelarskich d pszczególnych rdzajów i kategrii; 6) tryb sprawwania kntrli nad przestrzeganiem w pszczególnych biektach wymagań c d wypsaŝenia i świadczenia usług dpwiadających rdzajwi i kategrii biektu; 7) spsób prwadzenia ewidencji biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Ustala się wymagania c d wypsaŝenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich. 2. Wymagania, których mwa w ust. 1, z zastrzeŝeniem ust. 4, dla: 1) hteli i mteli - kreśla załącznik nr 1 d rzprządzenia; 2) pensjnatów - kreśla załącznik nr 2 d rzprządzenia; 3) kempingów (campingów), pól biwakwych - kreśla załącznik nr 3 d rzprządzenia; 4) dmów wycieczkwych - kreśla załącznik nr 4 d rzprządzenia; 5) schrnisk młdzieŝwych - kreśla załącznik nr 5 d rzprządzenia; 6) schrnisk - kreśla załącznik nr 6 d rzprządzenia. 3. Minimalne wymagania c d wypsaŝenia innych biektów, świadczących usługi htelarskie, których mwa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, kreśla załącznik nr 7 d rzprządzenia. 4. Minimalne wymagania c d wypsaŝenia w zakresie dstswania biektów htelarskich d ptrzeb sób niepełnsprawnych kreśla załącznik nr 8 d rzprządzenia Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług dla biektów htelarskich, z zastrzeŝeniem ust. 2, wpisanych d rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budwnictwa raz biektów, których charakter zabytkwy jest czywisty, jeŝeli spełnine zstaną następujące warunki: 1) przedsiębirca ubiegający się zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanie kategrii przedstawi pinię wjewódzkieg knserwatra zabytków stwierdzającą, Ŝe spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkweg charakteru biektu nie jest mŝliwe; 2) dstępstw w niewielkim stpniu bniŝa spełnianie wymagań kreślnych dla daneg rdzaju i kategrii biektu htelarskieg, a jest zrekmpenswane spełnieniem w wyŝszym stpniu innych wymagań; 3) w materiałach infrmacyjnych dtyczących biektu htelarskieg zstanie zamieszczna infrmacja zabytkwym charakterze biektu i związanych z tym dstępstwach d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług. 2. Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług dla pól biwakwych zlkalizwanych na terenie gspdarstw rlnych, pd warunkiem zapewnienia mŝliwści krzystania z wdy d picia i urządzeń sanitarnych. 4. (1) 1. Spełnianie w biektach htelarskich wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych: a) decyzją pzwleniu na budwę wraz z ptwierdznym zawiadmieniem właściweg rganu przystąpieniu d uŝytkwania biektu lub decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu, lub decyzją pzwleniu na zmianę spsbu uŝytkwania biektu, a w przypadku biektów wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw uŝytkwania biektu raz b) dla wszystkich biektów - ksiąŝką biektu z wpisami ptwierdzającymi przeprwadzenie kreswych

2 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 2 f 34 kntrli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pz. 2016, z późn. zm. 3) ), przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli lub ceny biektu; 2) przeciwpŝarwych - pinią właściwej miejscw kmendy pwiatwej (miejskiej) Państwwej StraŜy PŜarnej, a w przypadku kntrli biektu za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej StraŜy PŜarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w przypadku kntrli biektu za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej Inspekcji Sanitarnej. 2. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, mŝe, w razie wątpliwści c d spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych, wezwać sbę świadczącą usługi htelarskie w tym biekcie d udkumentwania spełnienia tych wymagań w spsób kreślny w ust. 1. a) przez wszystkie biekty - ksiąŝką biektu budwlaneg, której mwa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pz. 1623, z późn. zm. 3) ), przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli lub ceny biektu budwlaneg, w przypadku biektów budwlanych, w stsunku d których bwiązek psiadania ksiąŝki biektu budwlaneg istnieje na pdstawie tej ustawy, raz b) przez biekty htelarskie naleŝące dpwiedni d XIV, XVII lub IX kategrii biektów budwlanych, ile biekt budwlany składa się z kilku części, z których kaŝda zstaje zakwalifikwana d kreślnej kategrii biektów budwlanych, zgdnie z załącznikiem d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane - stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn-budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu uŝytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw uŝytkwania biektu budwlaneg; 2) przeciwpŝarwych - pinią właściweg miejscw kmendanta pwiatweg (miejskieg) Państwwej StraŜy PŜarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w biektach htelarskich, które znajdują się na terenie jednstki rganizacyjnej pdległej ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwanej lub na terenie administrwanym przez rgan pdległy ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwany - pinią właściweg miejscw państwweg inspektra sanitarneg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2. Spełnianie w innych biektach, w których są świadczne usługi htelarskie, wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych - ksiąŝką biektu budwlaneg, której mwa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane, przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli biektu budwlaneg, w przypadku biektów budwlanych, w stsunku d których bwiązek psiadania ksiąŝki biektu budwlaneg istnieje na pdstawie tej ustawy, a w przypadku gdy biekt nie psiada ksiąŝki biektu budwlaneg - prtkłem z kntrli biektu budwlaneg; 2) przeciwpŝarwych - pinią właściweg miejscw kmendanta pwiatweg (miejskieg) Państwwej StraŜy PŜarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w biektach, które znajdują się na terenie jednstki rganizacyjnej pdległej ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwanej lub na terenie administrwanym przez rgan pdległy ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwany - pinią właściweg miejscw państwweg inspektra sanitarneg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, mŝe w razie wątpliwści c d spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych wezwać sbę świadczącą usługi htelarskie w tym biekcie d udkumentwania spełnienia tych wymagań w spsób kreślny w ust (2) 1. Zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju, z zastrzeŝeniem 7, raz nadanie kategrii, a takŝe zmiana i ptwierdzenie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii następuje na wnisek przedsiębircy pdejmująceg świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim. 2. Wnisek, którym mwa w ust. 1, pwinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę lub nazwisk i imię raz adres przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie w biekcie bjętym wniskiem; 2) Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) przedsiębircy raz numer wpisu d Krajweg Rejestru Sądweg (KRS) alb numer wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej - ile taki psiada; 2) 3) nazwę biektu, jeŝeli usługi będą świadczne z uŝyciem nazwy własnej biektu; 3) kreślenie płŝenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu; 4) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca; 4) kreślenie płŝenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu, numeru telefnu, a takŝe - ile biekt psiada - numeru faksu, adresu pczty elektrnicznej raz adresu strny internetwej;

3 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 3 f ) liczbę miejsc nclegwych, liczbę jednstek mieszkalnych raz ich strukturę; 6) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca, w tym zakresie usług gastrnmicznych; 5) 7) wskazanie sby upwaŝninej d reprezentwania wniskdawcy w pstępwaniu ustalenie rdzaju i nadanie kategrii; 6) 8) wskazanie zaszeregwania d kreślneg rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca. 3. D wnisku załącza dłącza się: 1) dkumenty ptwierdzające spełnienie wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych, których mwa w 4 ust. 1; 2) zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębircy, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a takŝe dpis z Krajweg Rejestru Sądweg alb zaświadczenie wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej; 3) dwód wniesienia płaty za dknanie ceny spełniania przez biekt htelarski wymagań, których mwa w 2. 2) dwód wniesienia płaty przez przedsiębircę za dknanie ceny spełniania przez biekt htelarski wymagań, których mwa w 2 ust. 1, 2 i 4, 3 raz 4 ust Marszałek wjewództwa mŝe ustalić wzór ankiety, stanwiącej załącznik d wnisku, stwierdzającej stpień spełnienia przez biekt htelarski wymagań dla rdzaju i kategrii, które ubiega się wniskdawca. W takim przypadku pis biektu, którym mwa w ust. 2 pkt 4 6, we wnisku nie jest wymagany Przed wydaniem decyzji zaszeregwaniu d rdzaju raz nadaniu kategrii biekt htelarski pdlega cenie c d spełnienia wymagań, których mwa w Marszałek wjewództwa mŝe pwłać zespół ceniający. W skład zespłu mgą być pwłani: 1) przedstawiciele marszałka wjewództwa; 2) sby psiadające kwalifikacje zawdwe i praktykę w świadczeniu usług htelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednstki samrządu gspdarczeg i stwarzyszenia działające w zakresie turystyki i htelarstwa; 3) przedstawiciele Państwwej StraŜy PŜarnej, Państwwej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektniczn-budwlanej i nadzru budwlaneg raz innych jednstek. 6. (3) Przed wydaniem decyzji : 1) zaszeregwaniu d rdzaju raz nadaniu kategrii, 2) zmianie zaszeregwania d rdzaju raz nadanej kategrii, 3) ptwierdzeniu zaszeregwania d rdzaju raz nadanej kategrii - biekt htelarski pdlega cenie c d spełnienia wymagań, których mwa w 2 ust. 1, 2 i 4, 3 raz 4 ust (4) W sprawach zaszeregwanie biektu htelarskieg d rdzaju ple biwakwe stsuje się dpwiedni przepisy 5 ust. 1-3 i 6 ust (5) 1. Organy uprawnine d kntrli biektów w zakresie spełniania wymagań c d wypsaŝenia i świadcznych usług zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dknują kntrli w kaŝdym czasie: 1) z urzędu - jeŝeli jest t uzasadnine infrmacjami zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań; 2) na wnisek przedsiębircy, stwarzyszenia działająceg w zakresie turystyki i htelarstwa lub stwarzyszenia reprezentująceg interesy knsumentów. 2. Marszałek wjewództwa dknuje z urzędu kreswych kntrli biektów htelarskich w zakresie spełniania wymagań c d wypsaŝenia i świadcznych usług zakresu świadcznych usług, w tym takŝe usług gastrnmicznych, nie rzadziej niŝ c trzy lata. Kntrle te mgą bejmwać takŝe spełnienie wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych Kntrli, której mwa w 8, dknuje sba legitymująca się pisemnym upwaŝnieniem rganu uprawnineg d kntrli. 2. Wyknywanie czynnści kntrlnych pwinn dbywać się w becnści kierwnika kntrlwaneg biektu lub sby upwaŝninej d zastępwania g, z zastrzeŝeniem ust W przypadku niebecnści kierwnika lub sby upwaŝninej d zastępwania g mŝna wyknywać wyłącznie te czynnści kntrlne, których terminie przeprwadzenia uprzedni pwiadmin kierwnika biektu. 4. Z przebiegu kntrli sprządza się prtkół. Prtkół pdpisuje sba kntrlująca raz kierwnik biektu lub sba zastępująca g, które mgą zgłsić d prtkłu swje uwagi.

4 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 4 f (6) 1. Kntrli, której mwa w 8, dknuje się zgdnie z zasadami kntrli przedsiębirców kreślnymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swbdzie działalnści gspdarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, pz. 1447, z późn. zm.) Organ kntrlujący przekazuje dpis prtkłu kntrli rganwi prwadzącemu ewidencję biektu JeŜeli wyniki przeprwadznej kntrli biektu htelarskieg wskazują na t, Ŝe zachdzą przesłanki zmiany rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenia nadanej mu kategrii, marszałek wjewództwa dknuje pnwnej ceny biektu. 7. Marszałek wjewództwa mŝe dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 6, jeŝeli przedsiębirca wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenie nadanej mu kategrii. 4. Marszałek wjewództwa mŝe dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 3, jeŝeli przedsiębirca świadczący usługi htelarskie wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenie nadanej mu kategrii. 5. JeŜeli pdczas wyknywanych czynnści kntrlnych ujawniny zstał fakt zmiany przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie, a przedsiębirca ten nie wystąpił z wniskiem d właściweg marszałka wjewództwa ptwierdzenie lub zmianę dtychczasweg zaszeregwania, rgan kntrlujący dstępuje d dalszych czynnści kntrlnych biektu i wzywa teg przedsiębircę d złŝenia wnisku ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania pd rygrem wydania decyzji uchyleniu zaszeregwania d rdzaju i nadaniu kategrii raz wykreślenia biektu z ewidencji biektów htelarskich Nie uwaŝa się za spełnine wymagań, których mwa w 2, w dniesieniu d elementów wypsaŝenia niesprawnych, uszkdznych, niedstępnych lub nadmiernie zuŝytych, a takŝe w dniesieniu d usług, których uzyskanie w chwili kntrli lub ceny nie jest mŝliwe. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień, których mwa w ust. 1, rgan upwaŝniny d kntrli biektu mŝe wydać przedsiębircy zalecenia pkntrlne, z kreśleniem terminu ich wyknania nieprzekraczająceg trzech miesięcy, pd rygrem wszczęcia pstępwania w sprawie zmiany zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii alb wszczęcia pstępwania w sprawie uchylenia zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii. 11. P przeprwadzeniu pierwszej kntrli biektu htelarskieg, którym mwa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, marszałek wjewództwa wydaje decyzję ptwierdzającą zaszeregwanie biektu, zmieniającą zaszeregwanie lub uchylającą zaszeregwanie d dtychczasweg rdzaju i kategrii. 12. (7) 1. Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest prwadzna w frmie kartteki składającej się z kart ewidencyjnych biektów, ddzielnie dla kaŝdeg rdzaju biektu. 2. Pdstawą załŝenia karty ewidencyjnej biektu jest: 1) przyrzeczenie zaszeregwania biektu htelarskieg d dpwiednieg rdzaju i kategrii, zwane dalej "prmesą"; 2) 1) decyzja w sprawie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadania kategrii; 3) 2) zgłszenie inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie. 3. Przedsiębirca lub rlnik zgłaszający d ewidencji inny biekt, w którym są świadczne usługi htelarskie, jest bwiązany dłączyć zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a takŝe dpis z Krajweg Rejestru Sądweg alb zaświadczenie wpisie pdać numer NIP raz numer wpisu d KRS alb numer wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej - ile taki psiada. 4. ZałŜenie karty ewidencyjnej biektu wpisuje się d wykazu kart ewidencyjnych, ddzielneg dla kaŝdeg z rdzajów biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, patrując wpis datą i pdpisem sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 5. W ramach ewidencji biektów htelarskich prwadzi się wykaz przyrzeczeń zaszeregwania biektów htelarskich d dpwiednieg rdzaju i kategrii, zwany dalej "wykazem prmes". 6. Pdstawą umieszczenia w wykazie prmes, którym mwa w ust. 5, jest stateczna decyzja marszałka wjewództwa przyrzeczeniu zaszeregwania biektu htelarskieg d dpwiednieg rdzaju i kategrii. 7. Dla kaŝdeg biektu, który uzyskał prmesę, zakłada się kartę ewidencyjną biektu psiadająceg prmesę Ewidencja jest jawna w części bjętej wpisem d kart ewidencyjnych biektów (8) Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest jawna, z wyjątkiem infrmacji, których mwa w 16 ust. 1 pkt Karty ewidencyjne biektów mgą być udstępniane d wglądu w becnści sby uprawninej d prwadzenia ewidencji.

5 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 5 f (9) Dkumenty, których mwa w 12 ust. 2, stanwiące pdstawę wpisu, pwinny być przechwywane łącznie z kartami ewidencyjnymi biektów, a dkument, którym mwa w 12 ust. 6, pwinien być przechwywany łącznie z kartami ewidencyjnymi biektów psiadających prmesy. 2. Kartteka ewidencyjna ani pszczególne karty nie mgą być wynszne pza miejsce ich przechwywania KaŜdy wpis d karty ewidencyjnej biektu znacza się numerem wynikającym z klejnści wpisów raz zapatruje w datę dknania wpisu i pdpis sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 2. W treści wpisu mŝna pwłać się na dkument złŝny d ewidencji biektu. Pwłane dkumenty uwaŝa się wówczas za bjęte treścią wpisu. 3. Wpis w karcie biektu nie mŝe być wymazywany alb w inny spsób usuwany. 4. Pprawek we wpisie mŝna dknywać wyłącznie w taki spsób, aby wyrazy pprawine były czytelne. 5. O dknywanych pprawkach sba uprawnina d prwadzenia ewidencji sprządza na kńcu wpisu adntację treści pprawki i jej pdstawie, ze wskazaniem miejsca dknanej pprawki, raz patruje adntację datą i pdpisem (10) Karta ewidencyjna biektu htelarskieg zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie; 1) kreślenie przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie wraz z adresem jeg siedziby, a w przypadku gdy przedsiębircą jest sba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania; 2) nazwę i adres biektu; 3) kreślenie rdzaju i kategrii biektu; 4) infrmację stałym lub seznwym charakterze świadcznych usług, wraz z pdaniem czasu trwania seznu; 5) pis biektu zawierający infrmacje liczbie miejsc nclegwych, zakresie liczbie jednstek mieszkalnych raz ich strukturze, zakresie świadcznych usług, płŝeniu biektu, numerze telefnu, a takŝe - ile biekt psiada - numerze faksu, adresie pczty elektrnicznej raz adresie strny internetwej; 6) infrmacje prmesach, decyzjach dtyczących rdzaju i kategrii biektu raz dpuszcznych dstępstwach d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług; 7) infrmacje przeprwadznej kntrli i pnwnej cenie przeprwadznych kntrlach i cenach spełniania wymagań dla rdzaju i kategrii biektu htelarskieg. 2. Karta ewidencyjna inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie, zawiera infrmacje kreślne w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 raz infrmację liczbie miejsc nclegwych. 3. Karta ewidencyjna biektu htelarskieg, w stsunku d któreg przedsiębirca uzyskał prmesę, zawiera infrmacje, których mwa w ust. 1 pkt 1-3 i (11) Karta ewidencyjna biektu psiadająceg prmesę zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy, który zamierza rzpcząć świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim, wraz z adresem jeg siedziby, a w przypadku gdy przedsiębircą jest sba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania; 2) nazwę biektu, jeŝeli usługi będą świadczne z uŝyciem nazwy własnej biektu; 3) kreślenie płŝenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu; 4) wskazanie rdzaju biektu htelarskieg i kategrii, które zamierza ubiegać się przedsiębirca, który uzyskał prmesę; 5) termin waŝnści prmesy. 17. (12) 1. Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie zgłasza d ewidencji biektów htelarskich lub innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, infrmacje : 1) zaprzestaniu świadczenia usług htelarskich; 2) uzyskaniu decyzji zaszeregwaniu biektu wpisaneg d ewidencji prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) d rdzaju i nadaniu kategrii pdlegającym wpisaniu d ewidencji prwadznej przez marszałka wjewództwa; 2) uzyskaniu decyzji marszałka wjewództwa zaszeregwaniu biektu d rdzaju i nadaniu kategrii - w przypadku ewidencji innych biektów świadczących usługi htelarskie, prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 3) zgłszeniu biektu d ewidencji innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku ewidencji biektów htelarskich prwadznej przez marszałka wjewództwa, gdy przedsiębirca wpisany d ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi htelarskie, a nie zamierza juŝ stswać nazwy rdzaju i znaczenia kategrii biektu htelarskieg; 3) 4) zmianie działalnści seznwej na stałą lub stałej na seznwą; 4) zmianie liczby miejsc nclegwych. 5) zmianie liczby miejsc nclegwych, liczby jednstek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefnu, a takŝe - ile biekt psiada - zmianie numeru faksu, adresu pczty elektrnicznej raz adresu strny internetwej; 6) zmianie zakresu świadcznych usług, w tym gastrnmicznych.

6 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 6 f Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję biektów htelarskich zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie lub isttne graniczenie zakresu świadcznych usług. Infrmacji tych nie uwaŝa się za zgłszenie, którym mwa w ust Przedsiębirca lub rlnik świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie świadcznych usług. Infrmacji tych nie uwaŝa się za zgłszenie, którym mwa w ust (13) 1. Organ prwadzący ewidencję dknuje z urzędu wykreślenia biektów htelarskich wydaje z urzędu decyzję uchyleniu zaszeregwania d rdzaju i nadaniu kategrii raz wykreśleniu biektu z ewidencji, jeŝeli: 1) przedsiębirca wpisany d ewidencji zaprzestał na kres dłuŝszy niŝ 1 rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębirca wpisany d ewidencji pinfrmwał marszałka wjewództwa prwadząceg ewidencję rezygnacji ze stswania w biekcie nazwy rdzaju i znaczenia kategrii biektu htelarskieg; 2) 3) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 3) przedsiębirca zmarł, a jeg następcy prawni nie zgłsili zamiaru świadczenia usług htelarskich w biekcie; 4) biekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpŝarwe, lub inne, kreślne drębnymi przepisami; 5) przedsiębirca uzyskał decyzję zaszeregwaniu biektu wpisaneg d ewidencji prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) d rdzaju i nadaniu kategrii pdlegającym wpisaniu d ewidencji prwadznej przez marszałka wjewództwa; 6) przedsiębirca nie rzpczął świadczenia usług htelarskich p upływie waŝnści prmesy. 4) przedsiębirca będący sbą fizyczną zmarł, a jeg następcy prawni nie wystąpili z wniskiem ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii; 5) przedsiębirca, który rzpczął świadczenie usług w biekcie htelarskim psiadającym zaszeregwanie d rdzaju i nadaną kategrię na pdstawie decyzji wydanej innemu przedsiębircy, nie wystąpił z wniskiem ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu w terminie 3 miesięcy d dnia rzpczęcia świadczenia usług w biekcie lub nie wystąpił z takim wniskiem w terminie 3 miesięcy d dnia zawiadmienia g przez marszałka wjewództwa bwiązku złŝenia wnisku ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu; 6) biekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpŝarwe lub inne kreślne drębnymi przepisami; 7) stan biektu htelarskieg uniemŝliwia świadczenie usług htelarskich. 2. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, wykreśla z urzędu biekt z ewidencji, jeŝeli: 1) przedsiębirca lub rlnik wpisany d ewidencji zaprzestał na kres dłuŝszy niŝ rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 3) przedsiębirca będący sbą fizyczną lub rlnik, świadczący usługi htelarskie w biekcie, zmarł; 4) biekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpŝarwych lub innych kreślnych drębnymi przepisami; 5) stan biektu uniemŝliwia świadczenie usług htelarskich. 3. Organ prwadzący ewidencję biektów htelarskich wykreśla z urzędu biekt z wykazu biektów, które uzyskały prmesę, jeŝeli: 1) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, przed upływem terminu jej waŝnści nie złŝył właściwemu marszałkwi wjewództwa kmpletneg wnisku zaszeregwanie biektu d dpwiednieg rdzaju i kategrii; 2) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, uzyskał decyzję zaszeregwaniu biektu d rdzaju i nadaniu kategrii; 3) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, wystąpił z wniskiem wykreślenie z wykazu biektów, które uzyskały prmesę; 4) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, uzyskał decyzję dmwie zaszeregwania biektu d rdzaju i nadania kategrii. 19. Zaszeregwania biektów htelarskich dknane na pdstawie rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 10, pz. 87) lub rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190) zachwują waŝnść. 20. Rzprządzenie wchdzi w Ŝycie z dniem głszenia. 4) 1) Obecnie działem administracji rządwej - turystyka kieruje Minister Gspdarki na pdstawie 1 ust. 2 pkt 2 rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółweg zakresu działania Ministra Gspdarki (Dz. U. Nr 220, pz. 1888).

7 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 7 f ) Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstały głszne w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, pz i Nr 203, pz raz z 2004 r. Nr 62, pz. 576, Nr 96, pz. 959 i Nr 173, pz Obecnie tekst jednlity wymieninej ustawy jest głszny w Dz. U. z 2004 r. Nr 223, pz i Nr 273, pz raz z 2005 r. Nr 175, pz ) Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstały głszne w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, pz. 159, Nr 45, pz. 235, Nr 94, pz. 551, Nr 135, pz. 789, Nr 142, pz. 829, Nr 185, pz i Nr 232, pz ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 (14) WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub 1 wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, 2 chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we 3 wnęce lub zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych lub brtwych 4 Górna słna nad pdjazdem d biektu Oddzielne wejście i 5 wydzielna drga bagaŝu gści Wydzielna drga 6 dstaw Nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, naleŝyte 7 utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści

8 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 8 f ) Zapewnienie miejsca pstjweg na czas przyjazdu i djazdu gści 2) Zapewnienie strzeŝneg parkingu, strzeŝneg garaŝu, strzeŝneg miejsca pstjweg lub usługi dwzu/przywzu samchdu na/z strzeŝny parking 3) Htele pza zwartą zabudwą miejską: zapewnienie parkingu, garaŝu lub miejsca pstjweg 4) Zapewnienie strzeŝneg parkingu lub strzeŝneg garaŝu dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne W części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniŝej 24 C, a zimą pwyŝej 20 C raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę pwietrza raz usuwająca zapachy w całym biekcie W salach knferencyjnych hteli/mteli kategrii ***, ile są w biekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniŝej 24 C, a zimą pwyŝej 20 C raz wilgtnść 45-60% 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli/mteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d uŝytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań Spełnienie wymagań

9 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 9 f ptwierdza się następującymi dkumentami: stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektnicznbudwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu uŝytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw uŝytkwania biektu budwlaneg W części pbytwej - j.m.: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniŝej 24 C, a zimą pwyŝej 20 C raz wilgtnść 45-60% Dtyczy hteli/mteli kategrii ****, c d których wnisek zaszeregwanie zstał złŝny p wejściu w Ŝycie rzprządzenia Ministra Sprtu i Turystyki z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniająceg rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 259, pz. 1553) 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli/mteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d uŝytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań Spełnienie wymagań

10 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 10 f ptwierdza się następującymi dkumentami: stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektnicznbudwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu uŝytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw uŝytkwania biektu budwlaneg Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. Dla kategrii ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji - w przypadku wypsaŝenia recepcji w faks Dstęp d internetu w jednstkach mieszkalnych lub na drębnych stanwiskach Instalacja umŝliwiająca dbiór prgramów radiwych i telewizyjnych Dźwigi sbwe lub

11 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 11 f schdy ruchme w biektach: 1) pniŝej kndygnacji 0, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaŝe, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyŝej 1 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 3) pwyŝej 2 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 4) pwyŝej 3 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyŝej 4 kndygnacji w części przeznacznej dla gści Oddzielny dźwig twarw-sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy Nie dtyczy hteli/mteli **** psiadających d 50 j.m. Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyŝej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i uŝytkwści biektu Hall recepcyjny wielfunkcyjny: 1) w biektach d 50 j.m. - pwierzchni minimum (w m 2 ) 2) w biektach pwyŝej 50 j.m. - pwierzchni ddatkwej (w m 2 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 ) dla kaŝdej j.m. pwyŝej 50 j.m. Zespół higienicznsanitarny przy części gólndstępnej WypsaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad kaŝdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem

12 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 12 f ) dzwnik z płynnym mydłem 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 6) wieszaki ścienne, równieŝ w kabinach WC 7) WC (w biektach kategrii *** - ***** ddzielne dla kbiet i męŝczyzn) 8) pisuar w WC męskim, gdy są WC ddzielne dla kbiet i męŝczyzn IV. Część mieszkalna Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niŝ 4-sbw - pwierzchnia pkju 4-sbweg plus 4,5 4,5 4 4 ddatkw w m 2 na kaŝdą następną sbę W biektach * - ***, które pwstały w parciu przepisy bwiązujące d dnia wejścia w Ŝycie rzprządzenia Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, pz. 140, z późn. zm.), dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni c najmniej 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą

13 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 13 f pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC Wyznaczne jednstki mieszkalne dla palących 1. WypsaŜenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające Zestaw wypsaŝenia meblweg - w biektach *** - ***** - jednlity kmplet, - w biektach * i ** dpuszcza się meble wielfunkcyjne, z wyjątkiem łóŝek: 1) łóŝk jednsbwe wymiarach c najmniej 90 x 200 cm 2) łóŝk dwusbwe wymiarach c najmniej 140 x 200 cm 3) ncny stlik lub półka przy kaŝdym miejscu d spania 4) szafa lub wnęka garderbiana, c najmniej trzy wieszaki na sbę 5) biurk lub stół 6) bagaŝnik 7a) krzesł jedn na pkój b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (jedn miejsce na sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój) 8) ftele wypczynkwe c najmniej dwa lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 9) stlik 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzieŝ Oświetlenie i gniazdka elektryczne: 1) lampka ncna przy kaŝdym miejscu d spania umŝliwiająca czytanie w pzycji leŝącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne 4) bezpśredni i łatwy dstęp d c najmniej jedneg wlneg

14 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 14 f gniazdka elektryczneg przy miejscu d pracy (stół lub biurk) 5) dstęp d c najmniej jedneg wlneg gniazdka elektryczneg WypsaŜenie uzupełniające kaŝdej j.m.: 1) telefn 2) instalacja umŝliwiająca dbiór prgramów radiwych 3) instalacja umŝliwiająca dbiór prgramów telewizyjnych 4) wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóŝkach 5) firany, Ŝaluzje lub rlety przepuszczające światł Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 6) zasłny, rlety lub Ŝaluzje kienne zaciemniające Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 7) materiały infrmacyjne dtyczące bezpieczeństwa gści (równieŝ w języku angielskim) raz usług htelu/mtelu 8) htelwe/mtelwe materiały piśmiennicze 9) ppielniczka w j.m. wyznacznych dla palących 10) zestaw d czyszczenia dzieŝy, buwia raz igielnik, 11) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 12) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w pkjach bez w.h.s. 13) sejf 14) minibar lub ldówka 15) wda butelkwana w ilści dpwiadającej liczbie sób w pkju 16) szklanki lub inne naczynia d picia w ilści dpwiadającej liczbie sób w pkju

15 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 15 f Urządzenia i wypsaŝenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych WypsaŜenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3) WC WypsaŜenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik z płynnym mydłem b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna Prcent pki z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym W biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej 1) liczba miejsc nclegwych w pkjach

16 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 16 f 34 bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (c najmniej jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla męŝczyzn) 2) wypsaŝenie ddatkwe: a) lustr b) dzwnik z płynnym mydłem c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku d) pjemnik c najmniej trudn zapalny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 33 Zapewnienie sprzedaŝy gścim grących napjów przez całą dbę Zapewnienie gścim sprzedaŝy grących 34 napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaŝ z autmatów i sprzedaŝ w recepcji lub dstępnść kawy i herbaty w pkjach 35 Budzenie Pdawanie psiłków d 36 j.m. - rm-service czynny przez c najmniej 18 gdz. na dbę 37 Usługa bagaŝwa przez całą dbę Przechwywanie bagaŝu gści, takŝe przed 38 zajęciem i p zwlnieniu pkju, a takŝe przechwywanie pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę Kwiaciarnia lub 39 mŝliwść dstarczenia kwiatów 40 Akceptacja kart płatniczych Dla hteli/mteli * i ** bwiązek akceptacji kart płatniczych pwstaje

17 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 17 f w biektach psiadających pwyŝej 50 j.m. SprzedaŜ lub udstępnianie prasy cdziennej SprzedaŜ ksmetyków, śrdków higieny sbistej Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, mŝliwść skrzystania z apteczki i przywłania pmcy medycznej; persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej Usługi gastrnmiczne: 1) restauracja - dpuszcza się w htelu/mtelu kategrii *** brak restauracji, jeŝeli w dległści d 500 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif-bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp. Zespół dnwy bilgicznej: basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaŝe i inne usługi rekreacyjne - c najmniej dwa rdzaje usług Sala klubwa z telewizrem Nie dtyczy biektów, które psiadają sale wielfunkcyjne MŜliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym Nie dtyczy biektów psiadających mŝliwść dbiru prgramów telewizyjnych we wszystkich j.m. Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieŝy gści Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na

18 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 18 f Ŝyczenie gści 2) c trzy dni lub na Ŝyczenie gści Sprzątanie j.m. cdziennie lub na Ŝyczenie gścia VI. Inne Jednlity ubiór dla pszczególnych słuŝb htelwych Objaśnienie znaków i skrótów: H - htel M - mtel * - kategria jedna gwiazdka ** - kategria dwie gwiazdki *** - kategria trzy gwiazdki **** - kategria cztery gwiazdki ***** - kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * Obiekt stanwi drębny budynek lub 1 wydzielną część budynku wraz z infrastrukturą twarzyszącą. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku. Dpuszcza się usytuwanie części mieszkalnej w drębnych pawilnach, pd warunkiem naleŝyteg infrmwania klientów I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia Bezpśrednie wejście d hallu 2 recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Wydzielna drga dstaw Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię 4 djazdów i djść, naleŝyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, raz świetlenie djść i djazdu StrzeŜne garaŝe lub strzeŝne parkingi. Nie dtyczy pensjnatów 5 zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których naleŝy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści. II. Instalacje i urządzenia techniczne

19 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 19 f 34 6 Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść % w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne 7 W części pbytwej - j.m.: - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury 18-21, wilgtnść % 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; w biektach** i* dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej Ogrzewanie w całym biekcie lub w 9 części nieklimatyzwanej Instalacja sanitarna: zimna i ciepła 10 wda przez całą dbę Oświetlenie dstswane d charakteru 11 pmieszczeń Telefn i faks dstępny dla gści w 12 recepcji Instalacja radiw-telewizyjna 13 przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 14 Dźwigi sbwe w biektach: 1) pniŝej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaŝe, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyŝej 1 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 3) pwyŝej 2 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 4) pwyŝej 3 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 5) pwyŝej 4 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści Dwustrnne zasilanie energetyczne lub 15 awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyŝej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m.

20 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 20 f III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i uŝytkwści biektu Hall recepcyjny wielfunkcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespół higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych, i w salach wielfunkcyjnych. WypsaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub z półką 2) lustr nad kaŝdą umywalką, z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 4) pjemnik niepalny na papier i dpady 5) dzwnik d płynneg mydła 6) wieszaki ścienne 7) WC 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niŝ 4-sbwy - pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw w m 2 na kaŝdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10 %, jeŝeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 4 4 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s. 1. WypsaŜenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające Zestaw wypsaŝenia meblweg - w kategrii*** -***** wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóŝk jednsbwe wymiarach min. 90x200 cm 2) łóŝk dwusbwe wymiarach min. 140x200 cm 3) ncny stlik lub półka przy kaŝdym

21 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 21 f 34 miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagaŝnik 7a) krzesł jedn na pkój 7b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój) 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzieŝ 21 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy kaŝdym miejscu d spania umŝliwiająca czytanie w pzycji leŝącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 22 WypsaŜenie uzupełniające kaŝdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) mŝliwść dbiru prgramów radiwych 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóŝku 6) firany lub Ŝaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny lub rlety lub Ŝaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieŝy, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s. 2. Urządzenia i wypsaŝenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 23 WypsaŜenie pdstawwe:

22 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 22 f 34 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 24 WypsaŜenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci niepalny lub trudn palny 9) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka f) trba higieniczna Prcent pki z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej (liczba 26 miejsc nclegwych w pkjach (bez w.h.s. na jedn urządzenie): 1) umywalka z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 3) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla męŝczyzn) 27 WypsaŜenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 28 Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaŝ z autmatów i

23 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - D... Page 23 f 34 sprzedaŝ w recepcji 29 Budzenie 30 Usługa bagaŝwa Przechwywanie bagaŝu, pieniędzy i 31 przedmitów wartściwych gści 32 Akceptacja kart płatniczych 33 Dstarczanie prasy na Ŝyczenie gści Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel 34 przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej Pdawanie psiłków d j.m. - rmservice czynny przez: 35 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 36 Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); w biektach* -*** mŝna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach, w jadalni 2) aperitif - bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na Ŝyczenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na Ŝyczenie gści Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach 37 wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych duŝych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. basen, sauna, siłwnia, slarium, masaŝe - minimum dwa rdzaje usług); w biektach***** wymagany takŝe w pzstałych miejscwściach MŜliwść glądania telewizji w 38 miejscu gólndstępnym Pranie, praswanie i czyszczenie 39 bielizny i dzieŝy gści Pralka lub mŝliwść prania rzeczy 40 gści 41 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na Ŝyczenie gści 2) c trzy dni lub częściej na Ŝyczenie gści VI. Inne Jednlity ubiór dla pszczególnych 42 słuŝb

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * 1 2 3 4 5 6 7 1 Obiekt stanwi drębny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. ***** (5 gwiazdek)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. *** (3 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt stanwi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt stanwi drębny budynek lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 259 15203 Pz. 1553 1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Pz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscwść, data/ /pieczątka wniskdawcy: przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zaszeregwanie d rdzaju: mtel raz nadanie kategrii (bligatryjnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. III (trzeciej)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

1 z 25 2013-04-15 14:08

1 z 25 2013-04-15 14:08 1 z 25 2013-04-15 14:08 Wydruk z 2013.04.15 Dz.U.2006.22.169 -j.t. - Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Wersja 2011.12.15 d... Dz.U.2006.22.169 j.t. 2011.12.15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Dz.U.2006.22.169 z dnia 2006.02.10 Status: Akt bwiązujący Wersja d: 8 października 2013 r. d: 15 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r. DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ. 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:...

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:... USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM METRYCZKA: Rdzaj działalnści: handel detaliczny sektr: handel hurtwy sektr: usługi sektr: prdukcja sektr: Zatrudnienie: Liczba zatrudninych w 2010 r. Lkalizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) I. Zabezpieczenie terenu 1. Ogrdzenie terenu 2. Oświetlenie terenu 3. Całdbwy dzór

Bardziej szczegółowo

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA SCHRONISK MŁODZIEśOWYCH KAT. III... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi I. Wymagania gólne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH Kraków 2007 Opracwanie: Delegatura UOKiK w Krakwie 2 I. WPROWADZENIE W ramach ustawwych działań Prezesa UOKiK na przełmie rku 2006/2007 przeprwadzn badanie lkalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.transprt.gv.pl Warszawa: dstawa i mntaż mebli biurwych, krzeseł z pulpitem raz fteli biurwych brtwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Dostawa dwóch samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 31422-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: Dostawa dwóch samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 31422-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Dstawa dwóch samchdów sbwych. Numer głszenia: 31422-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97- Mszczenica: Dstawa całdzienneg wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńcz-Leczniczeg w Mszczenicy ul. Pitrkwska 27 Numer głszenia: 242863-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wopr.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wopr.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wpr.szczecin.pl Szczecin: Dstawa pjazdu znakwaneg typu PICK-UP dla Wdneg Ochtniczeg Pgtwia Ratunkweg

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Dstawa prduktów żywnściwych jajek przeznacznych na bieżące

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Budowa domków rekreacyjnych. Numer ogłoszenia: 42194-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Rzeszów: Budowa domków rekreacyjnych. Numer ogłoszenia: 42194-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Budwa dmków rekreacyjnych. Numer głszenia: 42194-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Świadczenie usługi plegającej na wyknaniu pgwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo