Dz.U j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r."

Transkrypt

1 Dz.U j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578, z późn. zm. 2) ) zarządza się, c następuje: 1. Rzprządzenie kreśla: 1) wymagania dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich c d wypsaŝenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych; 2) minimalne wymagania c d wypsaŝenia innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie; 3) warunki dpuszczenia dstępstw d wymagań, których mwa w pkt 1; 4) spsób dkumentwania spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych; 5) szczegółwe zasady i tryb zaliczania biektów htelarskich d pszczególnych rdzajów i kategrii; 6) tryb sprawwania kntrli nad przestrzeganiem w pszczególnych biektach wymagań c d wypsaŝenia i świadczenia usług dpwiadających rdzajwi i kategrii biektu; 7) spsób prwadzenia ewidencji biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Ustala się wymagania c d wypsaŝenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich. 2. Wymagania, których mwa w ust. 1, z zastrzeŝeniem ust. 4, dla: 1) hteli i mteli - kreśla załącznik nr 1 d rzprządzenia; 2) pensjnatów - kreśla załącznik nr 2 d rzprządzenia; 3) kempingów (campingów), pól biwakwych - kreśla załącznik nr 3 d rzprządzenia; 4) dmów wycieczkwych - kreśla załącznik nr 4 d rzprządzenia; 5) schrnisk młdzieŝwych - kreśla załącznik nr 5 d rzprządzenia; 6) schrnisk - kreśla załącznik nr 6 d rzprządzenia. 3. Minimalne wymagania c d wypsaŝenia innych biektów, świadczących usługi htelarskie, których mwa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, kreśla załącznik nr 7 d rzprządzenia. 4. Minimalne wymagania c d wypsaŝenia w zakresie dstswania biektów htelarskich d ptrzeb sób niepełnsprawnych kreśla załącznik nr 8 d rzprządzenia Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług dla biektów htelarskich, z zastrzeŝeniem ust. 2, wpisanych d rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budwnictwa raz biektów, których charakter zabytkwy jest czywisty, jeŝeli spełnine zstaną następujące warunki: 1) przedsiębirca ubiegający się zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanie kategrii przedstawi pinię wjewódzkieg knserwatra zabytków stwierdzającą, Ŝe spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkweg charakteru biektu nie jest mŝliwe; 2) dstępstw w niewielkim stpniu bniŝa spełnianie wymagań kreślnych dla daneg rdzaju i kategrii biektu htelarskieg, a jest zrekmpenswane spełnieniem w wyŝszym stpniu innych wymagań; 3) w materiałach infrmacyjnych dtyczących biektu htelarskieg zstanie zamieszczna infrmacja zabytkwym charakterze biektu i związanych z tym dstępstwach d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług. 2. Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług dla pól biwakwych zlkalizwanych na terenie gspdarstw rlnych, pd warunkiem zapewnienia mŝliwści krzystania z wdy d picia i urządzeń sanitarnych Spełnianie w biektach htelarskich wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych: a) decyzją pzwleniu na budwę wraz z ptwierdznym zawiadmieniem właściweg rganu przystąpieniu d uŝytkwania biektu lub decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu, lub decyzją pzwleniu na zmianę spsbu uŝytkwania biektu, a w przypadku biektów wzniesinych przed

2 dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw uŝytkwania biektu raz b) dla wszystkich biektów - ksiąŝką biektu z wpisami ptwierdzającymi przeprwadzenie kreswych kntrli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pz. 2016, z późn. zm. 3) ), przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli lub ceny biektu; 2) przeciwpŝarwych - pinią właściwej miejscw kmendy pwiatwej (miejskiej) Państwwej StraŜy PŜarnej, a w przypadku kntrli biektu za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej StraŜy PŜarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w przypadku kntrli biektu za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej Inspekcji Sanitarnej. 2. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, mŝe, w razie wątpliwści c d spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych, wezwać sbę świadczącą usługi htelarskie w tym biekcie d udkumentwania spełnienia tych wymagań w spsób kreślny w ust Zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju, z zastrzeŝeniem 7, raz nadanie kategrii następuje na wnisek przedsiębircy pdejmująceg świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim. 2. Wnisek, którym mwa w ust. 1, pwinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę lub nazwisk i imię raz adres przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie w biekcie bjętym wniskiem; 2) nazwę biektu, jeŝeli usługi będą świadczne z uŝyciem nazwy własnej biektu; 3) kreślenie płŝenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu; 4) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca; 5) wskazanie sby upwaŝninej d reprezentwania wniskdawcy w pstępwaniu ustalenie rdzaju i nadanie kategrii; 6) wskazanie zaszeregwania d kreślneg rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca. 3. D wnisku załącza się: 1) dkumenty ptwierdzające spełnienie wymagań budwlanych, przeciwpŝarwych i sanitarnych, których mwa w 4; 2) zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębircy, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a takŝe dpis z Krajweg Rejestru Sądweg alb zaświadczenie wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej; 3) dwód wniesienia płaty za dknanie ceny spełniania przez biekt htelarski wymagań, których mwa w Marszałek wjewództwa mŝe ustalić wzór ankiety, stanwiącej załącznik d wnisku, stwierdzającej stpień spełnienia przez biekt htelarski wymagań dla rdzaju i kategrii, które ubiega się wniskdawca. W takim przypadku pis biektu, którym mwa w ust. 2 pkt 4, we wnisku nie jest wymagany Przed wydaniem decyzji zaszeregwaniu d rdzaju raz nadaniu kategrii biekt htelarski pdlega cenie c d spełnienia wymagań, których mwa w Marszałek wjewództwa mŝe pwłać zespół ceniający. W skład zespłu mgą być pwłani: 1) przedstawiciele marszałka wjewództwa; 2) sby psiadające kwalifikacje zawdwe i praktykę w świadczeniu usług htelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednstki samrządu gspdarczeg i stwarzyszenia działające w zakresie turystyki i htelarstwa; 3) przedstawiciele Państwwej StraŜy PŜarnej, Państwwej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektniczn-budwlanej i nadzru budwlaneg raz innych jednstek. 7. W sprawach zaszeregwanie biektu htelarskieg d rdzaju ple biwakwe stsuje się dpwiedni przepisy 5 ust. 1-3 i 6 ust Organy uprawnine d kntrli biektów w zakresie spełniania wymagań c d wypsaŝenia i świadcznych usług dknują kntrli w kaŝdym czasie: 1) z urzędu - jeŝeli jest t uzasadnine infrmacjami zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań; 2) na wnisek przedsiębircy, stwarzyszenia działająceg w zakresie turystyki i htelarstwa lub stwarzyszenia reprezentująceg interesy knsumentów. 2. Marszałek wjewództwa dknuje z urzędu kreswych kntrli biektów htelarskich w zakresie spełniania wymagań c d wypsaŝenia i świadcznych usług nie rzadziej niŝ c trzy lata Kntrli, której mwa w 8, dknuje sba legitymująca się pisemnym upwaŝnieniem rganu uprawnineg d kntrli.

3 2. Wyknywanie czynnści kntrlnych pwinn dbywać się w becnści kierwnika kntrlwaneg biektu lub sby upwaŝninej d zastępwania g, z zastrzeŝeniem ust W przypadku niebecnści kierwnika lub sby upwaŝninej d zastępwania g mŝna wyknywać wyłącznie te czynnści kntrlne, których terminie przeprwadzenia uprzedni pwiadmin kierwnika biektu. 4. Z przebiegu kntrli sprządza się prtkół. Prtkół pdpisuje sba kntrlująca raz kierwnik biektu lub sba zastępująca g, które mgą zgłsić d prtkłu swje uwagi. 5. Organ kntrlujący przekazuje dpis prtkłu rganwi prwadzącemu ewidencję biektu. 6. JeŜeli wyniki przeprwadznej kntrli biektu htelarskieg wskazują na t, Ŝe zachdzą przesłanki zmiany rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenia nadanej mu kategrii, marszałek wjewództwa dknuje pnwnej ceny biektu. 7. Marszałek wjewództwa mŝe dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 6, jeŝeli przedsiębirca wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniŝenie nadanej mu kategrii Nie uwaŝa się za spełnine wymagań, których mwa w 2, w dniesieniu d elementów wypsaŝenia niesprawnych, uszkdznych, niedstępnych lub nadmiernie zuŝytych, a takŝe w dniesieniu d usług, których uzyskanie w chwili kntrli lub ceny nie jest mŝliwe. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień, których mwa w ust. 1, rgan upwaŝniny d kntrli biektu mŝe wydać przedsiębircy zalecenia pkntrlne, z kreśleniem terminu ich wyknania nieprzekraczająceg trzech miesięcy, pd rygrem wszczęcia pstępwania w sprawie zmiany zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii alb wszczęcia pstępwania w sprawie uchylenia zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii. 11. P przeprwadzeniu pierwszej kntrli biektu htelarskieg, którym mwa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, marszałek wjewództwa wydaje decyzję ptwierdzającą zaszeregwanie biektu, zmieniającą zaszeregwanie lub uchylającą zaszeregwanie d dtychczasweg rdzaju i kategrii Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest prwadzna w frmie kartteki składającej się z kart ewidencyjnych biektów, ddzielnie dla kaŝdeg rdzaju biektu. 2. Pdstawą załŝenia karty ewidencyjnej biektu jest: 1) przyrzeczenie zaszeregwania biektu htelarskieg d dpwiednieg rdzaju i kategrii, zwane dalej "prmesą"; 2) decyzja w sprawie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadania kategrii; 3) zgłszenie inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie. 3. Przedsiębirca zgłaszający d ewidencji inny biekt, w którym są świadczne usługi htelarskie, jest bwiązany dłączyć zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, a takŝe dpis z Krajweg Rejestru Sądweg alb zaświadczenie wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej. 4. ZałŜenie karty ewidencyjnej biektu wpisuje się d wykazu kart ewidencyjnych, patrując wpis datą i pdpisem sby uprawninej d prwadzenia ewidencji Ewidencja jest jawna w części bjętej wpisem d kart ewidencyjnych biektów. 2. Karty ewidencyjne biektów mgą być udstępniane d wglądu w becnści sby uprawninej d prwadzenia ewidencji Dkumenty, których mwa w 12 ust. 2, stanwiące pdstawę wpisu, pwinny być przechwywane łącznie z kartami ewidencyjnymi. 2. Kartteka ewidencyjna ani pszczególne karty nie mgą być wynszne pza miejsce ich przechwywania KaŜdy wpis d karty ewidencyjnej biektu znacza się numerem wynikającym z klejnści wpisów raz zapatruje w datę dknania wpisu i pdpis sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 2. W treści wpisu mŝna pwłać się na dkument złŝny d ewidencji biektu. Pwłane dkumenty uwaŝa się wówczas za bjęte treścią wpisu. 3. Wpis w karcie biektu nie mŝe być wymazywany alb w inny spsób usuwany. 4. Pprawek we wpisie mŝna dknywać wyłącznie w taki spsób, aby wyrazy pprawine były czytelne. 5. O dknywanych pprawkach sba uprawnina d prwadzenia ewidencji sprządza na kńcu wpisu adntację treści pprawki i jej pdstawie, ze wskazaniem miejsca dknanej pprawki, raz patruje adntację datą i pdpisem Karta ewidencyjna biektu htelarskieg zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie; 2) nazwę i adres biektu;

4 3) kreślenie rdzaju i kategrii biektu; 4) infrmację stałym lub seznwym charakterze świadcznych usług, wraz z pdaniem czasu trwania seznu; 5) pis biektu zawierający infrmacje liczbie miejsc nclegwych, zakresie świadcznych usług, płŝeniu biektu; 6) infrmacje prmesach, decyzjach dtyczących rdzaju i kategrii biektu raz dpuszcznych dstępstwach d wymagań c d wypsaŝenia i zakresu świadcznych usług; 7) infrmacje przeprwadznej kntrli i pnwnej cenie spełniania wymagań dla rdzaju i kategrii biektu. 2. Karta ewidencyjna inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie, zawiera infrmacje kreślne w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 raz infrmację liczbie miejsc nclegwych. 3. Karta ewidencyjna biektu htelarskieg, w stsunku d któreg przedsiębirca uzyskał prmesę, zawiera infrmacje, których mwa w ust. 1 pkt 1-3 i Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie zgłasza d ewidencji infrmacje : 1) zaprzestaniu świadczenia usług htelarskich; 2) uzyskaniu decyzji zaszeregwaniu biektu wpisaneg d ewidencji prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) d rdzaju i nadaniu kategrii pdlegającym wpisaniu d ewidencji prwadznej przez marszałka wjewództwa; 3) zmianie działalnści seznwej na stałą lub stałej na seznwą; 4) zmianie liczby miejsc nclegwych. 2. Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie lub isttne graniczenie zakresu świadcznych usług. Infrmacji tych nie uwaŝa się za zgłszenie, którym mwa w ust Organ prwadzący ewidencję dknuje z urzędu wykreślenia biektu z ewidencji, jeŝeli: 1) przedsiębirca zaprzestał na kres dłuŝszy niŝ 1 rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 3) przedsiębirca zmarł, a jeg następcy prawni nie zgłsili zamiaru świadczenia usług htelarskich w biekcie; 4) biekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpŝarwe, lub inne, kreślne drębnymi przepisami; 5) przedsiębirca uzyskał decyzję zaszeregwaniu biektu wpisaneg d ewidencji prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) d rdzaju i nadaniu kategrii pdlegającym wpisaniu d ewidencji prwadznej przez marszałka wjewództwa; 6) przedsiębirca nie rzpczął świadczenia usług htelarskich p upływie waŝnści prmesy. 19. Zaszeregwania biektów htelarskich dknane na pdstawie rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 10, pz. 87) lub rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190) zachwują waŝnść. 20. Rzprządzenie wchdzi w Ŝycie z dniem głszenia. 4) 1) Obecnie działem administracji rządwej - turystyka kieruje Minister Gspdarki na pdstawie 1 ust. 2 pkt 2 rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółweg zakresu działania Ministra Gspdarki (Dz. U. Nr 220, pz. 1888). 2) Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstały głszne w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, pz i Nr 203, pz raz z 2004 r. Nr 62, pz. 576, Nr 96, pz. 959 i Nr 173, pz Obecnie tekst jednlity wymieninej ustawy jest głszny w Dz. U. z 2004 r. Nr 223, pz i Nr 273, pz raz z 2005 r. Nr 175, pz ) Zmiany tekstu jednliteg wymieninej ustawy zstały głszne w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, pz. 41, Nr 92, pz. 881, Nr 93, pz. 888 i Nr 96, pz. 959, z 2005 r. Nr 113, pz. 954, Nr 163, pz i 1364 i Nr 169, pz ) Niniejsze rzprządzenie był pprzedzne rzprządzeniem Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190), które utracił mc na pdstawie art. 5 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. zmianie ustawy usługach turystycznych raz zmianie ustawy - Kdeks wykrczeń (Dz. U. Nr 62, pz. 576). ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1

5 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategrie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub 1 wydzielną część budynku, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą Obiekty całrczne zlkalizwane w wielu budynkach pwinny być płączne stałymi zabudwanymi przejściami, zapewniającymi dstęp d wszystkich usług w biekcie Wymaganie t nie dtyczy biektów zlkalizwanych w miejscwściach charakterze wypczynkwrekreacyjnym, które uzyskały 2 zaszeregwanie na pdstawie rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190) I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia Bezpśrednie wejście d hallu 3 recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we wnęce lub 4 zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych Górna słna nad pdjazdem d 5 biektu na wyskści c najmniej 4,5 m 6 Oddzielne wejście i wydzielna drga bagaŝu gści 7 Wydzielna drga dstaw - nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej 8 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, naleŝyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści 9 StrzeŜne garaŝe lub strzeŝne parkingi, w mtelach zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. Nie dtyczy hteli zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których naleŝy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści Parkingi lub miejsca pstjwe 10 przy biekcie zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne

6 W części gólndstępnej 11 bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna 1) 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d uŝytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* * ptwierdza się następującymi dkumentami: decyzją pzwleniu na uŝytkwanie biektu lub decyzją pzwleniu na zmianę spsbu uŝytkwania biektu, a w przypadku biektów wzniesinych przed r., które utraciły wymienine dkumenty, takŝe pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw biektu 12 W części pbytwej - j.m.: 1)klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C, wilgtnść 45-60% 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d uŝytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań* Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. - dla ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy 13 centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 Ogrzewanie w całym biekcie lub w 14 części nieklimatyzwanej Instalacja sanitarna: zimna i 15 ciepła wda przez całą dbę Kmfrt akustyczny w całym 16 biekcie zgdnie z Plską Nrmą Oświetlenie dstswane d 17 charakteru pmieszczeń Telefn i faks dstępny dla gści 18 w recepcji Dstęp d internetu w pkjach lub 19 na drębnych stanwiskach Instalacja radiw-telewizyjna 20 przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych Dźwigi sbwe /ew. schdy 21 ruchme/ w biektach: 1) pniŝej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaŝe, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyŝej 1 kndygnacji w części przeznacznej dla gści

7 ) pwyŝej 2 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 4) pwyŝej 3 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyŝej 4 kndygnacji w części przeznacznej dla gści Oddzielny dźwig twarw-sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyŝej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i uŝytkwści biektu Hall recepcyjny wielfunkcyjny: 1) pwierzchni minimum (w m 2 ) d j.m. 2) pwierzchni ddatkwej (w m 2 ) 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 dla kaŝdej j.m. pwyŝej 50 Zespół higieniczn-sanitarny przy części gólndstępnej WypsaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad kaŝdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem 3) dzwnik d płynneg mydła 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 6) wieszaki ścienne 7) WC ( w biektach kategrii *****, **** i *** - ddzielne dla kbiet i męŝczyzn) 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niŝ 4-sbwy - pwierzchnia 4- sbweg plus ddatkw w m 2 na kaŝdą następną 4,5 4,5 4 4 sbę. W biektach * - ***, które pwstały w parciu przepisy bwiązujące d czasu wejścia w Ŝycie rzprządzenia Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, pz. 140, z późn. zm.), dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i

8 27 28 funkcjnalnścią umeblwania. Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC 1. WypsaŜenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające Zestaw wypsaŝenia meblweg (w biektach ***-***** jednlity kmplet, w biektach *-** dpuszcza się meble wielfunkcyjne): 1) łóŝk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóŝk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy kaŝdym miejscu d spania 4) szafa lub zabudwana wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 5) wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 6) biurk lub stół 7) bagaŝnik 8 a) krzesł jedn na pkój 8 b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój) 9) stlik klicznściwy 10) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 11) lustr 12) wieszak ścienny na wierzchnią dzieŝ 29 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy kaŝdym miejscu d spania umŝliwiająca czytanie w pzycji leŝącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne WypsaŜenie uzupełniające kaŝdej 30 j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) radidbirnik lub mŝliwść dbiru prgramu radiweg 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóŝku 6) firany, Ŝaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny, rlety lub Ŝaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) materiały infrmacyjne dtyczące usług htelu i bezpieczeństwa gści raz htelwe materiały piśmiennicze 10) ppielniczka w pkjach dla palących

9 11) zestaw d czyszczenia dzieŝy, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz na śmieci niepalny w pkjach bez w.h.s. 14) sejf 15) minibar 16) minibar lub ldówka - w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkwych 17) wda mineralna lub stłwa 18) szklanki 2. Urządzenia i wypsaŝenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 31 WypsaŜenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3)WC 32 WypsaŜenie uzupełniające: ) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci /niepalny lub trudn palny/ 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna Prcent pki (minimum) z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym - w biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej: 1) liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla męŝczyzn) 2) wypsaŝenie ddatkwe: a) lustr

10 b) dzwnik d płynneg mydła c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku d) pjemnik trudn palny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających Zapewnienie sprzedaŝy gścim 35 grących napjów przez całą dbę Zapewnienie gścim sprzedaŝy grących napjów przez całą dbę; 36 dpuszcza się zamiennie sprzedaŝ z autmatów i sprzedaŝ w recepcji 37 Budzenie Pdawanie psiłków d j.m. - rmservice czynny przez: 38 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 39 Usługa bagaŝwa Przechwywanie bagaŝu gści, takŝe przed zajęciem i p zwlnieniu pkju, a takŝe przechwywanie 40 pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę Kwiaciarnia lub mŝliwść 41 dstarczenia kwiatów 42 Akceptacja kart płatniczych SprzedaŜ lub udstępnianie prasy 43 cdziennej SprzedaŜ ksmetyków, śrdków 44 higieny sbistej Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, 45 persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 46 Usługi gastrnmiczne: 1) restauracja; dpuszcza się w htelu ***, mtelu*** brak restauracji, jeŝeli w dległści max. 200 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif -bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru 47 biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp. Przechwywanie sprzętu rekreacyjneg w biektach zlkalizwanych w miejscwściach 48 wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych duŝych walrach przyrdniczych Zespół dnwy bilgicznej: (basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaŝe i inne usługi 49 rekreacyjne - minimum dwa rdzaje usług) w biektach *** wymagane w miejscwściach wypczynkwych Sala klubwa z telewizrem 50 Nie dtyczy biektów, które psiadają sale wielfunkcyjne MŜliwść glądania telewizji w 51 miejscu gólndstępnym

11 52 Usługi mtryzacyjne Pranie, praswanie i czyszczenie 53 bielizny i dzieŝy gści Zmiana pścieli i ręczników: 54 1) cdziennie lub na Ŝyczenie gści 2) c trzy dni lub na Ŝyczenie gści VI. Inne Jednlity ubiór dla pszczególnych 55 słuŝb htelwych Objaśnienie znaków i skrótów: H - htel M - mtel * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j. m. - jednstka mieszkalna w. h. s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie; w salach knferencyjnych hteli *** wymagana jest klimatyzacja. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku wraz z infrastrukturą twarzyszącą. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku. Dpuszcza się usytuwanie części mieszkalnej w drębnych pawilnach, pd warunkiem naleŝyteg infrmwania klientów I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Wydzielna drga dstaw Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące 4 utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, naleŝyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, raz świetlenie djść i djazdu 5 StrzeŜne garaŝe lub strzeŝne parkingi. Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których naleŝy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści. II. Instalacje i urządzenia techniczne 6 Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść % w części gólndstępnej bejmującej

12 hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne W części pbytwej - j.m.: - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy 7 zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury 18-21, wilgtnść % 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; w biektach** i* dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej 9 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda 10 przez całą dbę Oświetlenie dstswane d charakteru 11 pmieszczeń 12 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji Instalacja radiw-telewizyjna przystswana 13 d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 14 Dźwigi sbwe w biektach: 1) pniŝej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaŝe, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyŝej 1 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 3) pwyŝej 2 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 4) pwyŝej 3 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 5) pwyŝej 4 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny 15 agregat prądtwórczy w biektach pwyŝej: 1) 150 j.m ) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i uŝytkwści biektu Hall recepcyjny wielfunkcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespół higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych, i w salach wielfunkcyjnych. WypsaŜenie minimum: 1) umywalki z blatem lub z półką 2) lustr nad kaŝdą umywalką, z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 4) pjemnik niepalny na papier i dpady 5) dzwnik d płynneg mydła 6) wieszaki ścienne 7) WC 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 18 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy

13 ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niŝ 4-sbwy - pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw w m 2 na kaŝdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10 %, jeŝeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 4 4 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s. 1. WypsaŜenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające Zestaw wypsaŝenia meblweg - w kategrii*** -***** wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóŝk jednsbwe wymiarach min. 90x200 cm 2) łóŝk dwusbwe wymiarach min. 140x200 cm 3) ncny stlik lub półka przy kaŝdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagaŝnik 7a) krzesł jedn na pkój 7b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój) 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzieŝ 21 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy kaŝdym miejscu d spania umŝliwiająca czytanie w pzycji leŝącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 22 WypsaŜenie uzupełniające kaŝdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) mŝliwść dbiru prgramów radiwych 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóŝku 6) firany lub Ŝaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny lub rlety lub Ŝaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieŝy, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s.

14 2. Urządzenia i wypsaŝenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 23 WypsaŜenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 24 WypsaŜenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci niepalny lub trudn palny 9) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka f) trba higieniczna Prcent pki z pełnym węzłem higienicznsanitarnym Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w 26 części pbytwej (liczba miejsc nclegwych w pkjach (bez w.h.s. na jedn urządzenie): 1) umywalka z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa ) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla męŝczyzn) WypsaŜenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg uŝytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających Zapewnienie gścim grących napjów przez 28 całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaŝ z autmatów i sprzedaŝ w recepcji 29 Budzenie 30 Usługa bagaŝwa Przechwywanie bagaŝu, pieniędzy i przedmitów 31 wartściwych gści 32 Akceptacja kart płatniczych 33 Dstarczanie prasy na Ŝyczenie gści Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel przeszklny w 34 zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej Pdawanie psiłków d j.m. - rm-service 35 czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 36 Usługi gastrnmiczne:

15 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); w biektach* -*** mŝna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach, w jadalni 2) aperitif - bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na Ŝyczenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na Ŝyczenie gści Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-rekreacyjnych i 37 rejnach niezurbanizwanych duŝych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. basen, sauna, siłwnia, slarium, masaŝe - minimum dwa rdzaje usług); w biektach***** wymagany takŝe w pzstałych miejscwściach MŜliwść glądania telewizji w miejscu 38 gólndstępnym Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i 39 dzieŝy gści 40 Pralka lub mŝliwść prania rzeczy gści 41 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na Ŝyczenie gści 2) c trzy dni lub częściej na Ŝyczenie gści VI. Inne 42 Jednlity ubiór dla pszczególnych słuŝb Objaśnienia znaków i skrótów: * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH Lp. Wymagania Kategrie kempingów (campingów) Pla biwakwe **** *** ** * I. Zabezpieczenie terenu 1 Ogrdzenie terenu 1) 2 Oświetlenie terenu 3 Całdbwy dzór 4 Sprzęt przeciwpŝarwy i instrukcja bezpieczeństwa pŝarweg Punkt pierwszej pmcy czynny całą dbę, w tym 5 przeszklny pracwnik, apteczka i łącznść z pgtwiem ratunkwym 2) 2) II. Zagspdarwanie terenu

16 6 Bezklizyjny djazd Wewnętrzne drgi główne nawierzchni 7 utwardznej 8 ŚcieŜki piesze nawierzchni utwardznej Stanwiska bzwania na terenie płaskim 9 trawiastym 10 Teren stanwisk bzwania wydzielny 11 Zadrzewienie 12 Zasilanie w energię elektryczną 13 Parking przy recepcji - pwierzchnia w m 2 3) Urządzenia rekreacyjne i tereny d gier i 14 zabaw - 15 Wewnętrzne znakwania 16 Pjemniki na śmieci III. Recepcja 17 Recepcja w drębnym pmieszczeniu Przechwalnia bagaŝu, pieniędzy i rzeczy 18 wartściwych gści IV. Świetlica 19 Świetlica 4) 4) 5) V. Stanwiska bzwania 20 Minimalna pwierzchnia 1 stanwiska w m Pdłącza elektryczne (% gólnej liczby 21 stanwisk) Pnumerwane stanwiska bzwania Wydzielne stanwiska lub grupy stanwisk 23 bzwania Zieleń dgradzająca stanwiska lub grupy 24 stanwisk VI. Urządzenia higieniczn-sanitarne Urządzenia sanitarne zlkalizwane nie dalej 25 niŝ 100 m d stanwisk bzwania 26 Umywalnie sbne dla kbiet i męŝczyzn: 6) - liczba uŝytkwników na 1 umywalkę liczba uŝytkwników na 1 natrysk Ustępy sbne dla kbiet i męŝczyzn: 7) - liczba uŝytkwników na 1 ustęp dla kbiet liczba uŝytkwników na 1 ustęp dla męŝczyzn liczba uŝytkwników na 1 pisuar Stanwisk d zlewu ustępów caravaningwych 29 Urządzenie d prania 30 Urządzenie d praswania 31 Pmieszczenie d suszenia bielizny 32 WypsaŜenie szczegółwe: 1) ściany WC i natrysków wyłŝne glazurą 2) pdłgi WC i natrysków wyłŝne teraktą 3) urządzenia jednakwe i jednrdne 4) wieszaki na ręczniki i bieliznę 5) lustra nad umywalkami i półki 8) 8) 6) gniazda elektryczne 220 V 8) 8) 8) VII. Usługi gastrnmiczne 33 Stanwiska spŝywania psiłków 9) 34 Stanwiska d zmywania naczyń 35 Zakład gastrnmiczny Sklepik spŝywczy i z artykułami higienicznsanitarnymi; nie bwiązuje, jeŝeli sklep 36 znajduje się bliŝej niŝ 500 m VIII. Zapatrzenie w wdę

17 Punkty pbru wdy d picia i dla celów 37 gspdarczych na stanwiskach lub grupach stanwisk bzwania Punkty pbru wdy d picia na terenie 38 bzwiska 39 Ciepła wda bieŝąca 10) 11) 12) Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje * kemping (camping) kategrii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategrii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategrii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategrii cztery gwiazdki 1) MŜe być prwizryczne. 2) C najmniej apteczka. 3) Parking nie bejmuje stałych miejsc pstjwych, a jedynie miejsce na czas przyjmwania gści. 4) WypsaŜna w telewizr i prasę. 5) Udstępnine zadaszne pmieszczenie. 6) Dpuszcza się umywalnie zbirwe typu rynnweg niezadaszne. 7) Na terenach skanalizwanych ustępy spłukiwane wdą bieŝącą, na terenach nieskanalizwanych - bitalety. 8) C najmniej 1 na dwa stanwiska. 9) Przynajmniej zadaszne stły lub ławy na stanwiskach bzwania. 10) Całą dbę. 11) C najmniej trzy razy dziennie, ustalnych gdzinach. 12) C najmniej dwa razy dziennie, ustalnych gdzinach. WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH) Lp. Wymagania Kategrie kempingu (campingu) **** *** ** * WypsaŜenie pkju lub dmku składająceg się z więcej niŝ jedneg pkju 1 Dpuszczalna liczba sób w kaŝdym pkju 1) Pwierzchnia pkju na 1 sbę w m Wyskść pkju c najmniej 2,2 m 4 ŁóŜka wymiarach min. 90 x 200 cm 5 Oświetlenie górne 6 Oświetlenie przy łóŝku 7 Pściel na kaŝde łóŝk 2) 8 Dywan lub wykładzina 9 Szafa 3) 3) 10 Stół Krzesła lub inne meble d siedzenia, jedn na 11 sbę, lecz nie mniej niŝ dwa na pkój 12 Lustr 13 Telewizr i mŝliwść dbiru prgramów radiwych 14 MŜliwść dbiru prgramów radiwych 15 Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wdą 16 Umywalka z ciepłą i zimną wdą raz półką Ściany i pdłgi w łazience wyłŝne płytkami 17 ceramicznymi lub pdbnym materiałem nienasiąkliwym Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje * kemping (camping) kategrii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategrii dwie gwiazdki

18 *** kemping (camping) kategrii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategrii cztery gwiazdki 1) W przypadku dmku wielpkjweg w kaŝdym pkju. 2) W przypadku braku pścieli - zdejmwany pkrwiec na materac, nadający się d prania. 3) Dpuszcza się wieszaki. ZAŁĄCZNIK Nr 4 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMÓW WYCIECZKOWYCH Lp. Wymagania Kategrie I II III I. Zagspdarwanie terenu 1 Bezpśrednie wejście d hallu Parking lub mŝliwść parkwania maksymalnie 200 m d biektu; w istniejących biektach na terenie parków 2 nardwych warunki parkwania na dtychczaswych zasadach II. Instalacje w budynku 3 Ogrzewanie zapewniające w zimie temperaturę c najmniej 19 C 4 BieŜąca ciepła i zimna wda III. Recepcja 5 Hall recepcyjny z telefnem dstępnym dla gści 6 Kabiny telefniczne 7 Przechwalnia pieniędzy, rzeczy wartściwych, bagaŝu i sprzętu turystyczneg 8 Infrmacja turystyczna 1) 9 Budzenie IV. Inne usługi 10 SprzedaŜ drbnych artykułów (ksmetyki, pamiątki turystyczne itp.) 11 Świetlica 12 Stanwisk d praswania wypsaŝne w Ŝelazk 13 Stanwisk d drbnych napraw sprzętu sprtweg i turystyczneg V. Część mieszkalna 14 Minimalna pwierzchnia pkju w m 2 (bez wydrębninych łazienki, WC, przedpkju): 1) 1-sbweg ) 2-sbweg ) 3) 3-sbweg ) 4) 4-sbweg ) 5) większeg niŝ 4-sbwy (pwierzchnia 4-sbweg pwiększna ddatkw na kaŝdą następną sbę 2,5 2,5 2,5 2) liczbę m 2) 15 Maksymalna liczba miejsc nclegwych w pkjach wielsbwych Urządzenia higieniczn-sanitarne w pkjach 1- i 2-sbwych (% pki): 1) umywalka z bieŝącą ciepłą i zimną wdą raz z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa raz WC Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne: 1) umywalnie sbne dla kbiet i dla męŝczyzn 2) z bieŝącą ciepłą i zimną wdą 3) liczba m.n. przypadających na 1 umywalkę w umywalniach zbirwych ) liczba m.n. przypadających na 1 natrysk

19 5) WC sbne dla kbiet i sbne dla męŝczyzn 6) liczba m. n. przypadających na: a) 1 WC damski b) 1 WC męski c) 1 pisuar w WC męskim WypsaŜenie ddatkwe urządzeń higieniczn-sanitarnych: 1) wieszaki na ręczniki i bieliznę sbistą 2) lustr nad umywalką i półka 3) świetlenie nad lustrem 4) gniazd elektryczne uniwersalne z słną 5) ksz niepalny lub trudn zapalny 19 Meble w pkju 3) : 1) łóŝk wymiarach min. 80 x 190 cm 2) stół (minimum jeden dla 8 sób) 3) krzesła (1 na sbę, nie mniej niŝ 2 na pkój) 4) 4) szafka, stlik lub półka przy kaŝdym łóŝku 5) szafa ubraniwa lub wnęka 5) 6) lustr 7) ksz na śmieci niepalny lub trudn zapalny i ppielniczka 8) lampka ncna (przy kaŝdym łóŝku w pkjach 1-4- sbwych) 9) wieszak ścienny na krycia wierzchnie 20 WypsaŜenie ddatkwe pkju: 1) radi (w pkjach 1- i 2- sbwych) 2) dywan lub chdnik 3) firanki, Ŝaluzje lub rlety przepuszczające światł 4) zasłny dzienne, Ŝaluzje lub rlety zaciemniające 5) elementy dekracyjne VI. Usługi gastrnmiczne: 21 SprzedaŜ grących napjów, takŝe z autmatów lub prwadzna przez recepcję Wydzielna sala d przygtwywania psiłków we własnym 22 zakresie i ich spŝywania 23 Pdawanie śniadań 24 Jadłdajnia lub bar szybkiej bsługi 25 Restauracja Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje I dm wycieczkwy kategrii pierwszej II dm wycieczkwy kategrii drugiej III dm wycieczkwy kategrii trzeciej m.n. miejsce nclegwe 1) Udzielanie infrmacji imprezach turystycznych i kulturalnych, wypsaŝenie recepcji w rzkłady jazdy, plany miast i mapy reginów, ksiąŝkę telefniczną itp. 2) Dpuszcza się łóŝka piętrwe przy wyskści pkju c najmniej 2,5 m; pwierzchnia pkju mŝe być wówczas zmniejszna 20 %. 3) W kategrii I jednlity kmplet wyskiej jakści. 4) W pkjach więcej niŝ 4-sbwych dpuszcza się ławy. 5) W pkjach 1-4-sbwych - szafa ubraniwa, w pkjach więcej niŝ 4-sbwych p jednym zamykanym segmencie na ubranie i bieliznę pwierzchni c najmniej 0,25 m 2 na sbę. ZAŁĄCZNIK Nr 5 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA SCHRONISK MŁODZIEśOWYCH Lp. Wymagania Kategrie

20 I II III I. Wymagania gólne 1 Samdzielny budynek lub wydzielna część budynku 2 Pmieszczenia nclegwe rganizwane draźnie (w internacie, w izbach lekcyjnych itp.) 3 BieŜąca zimna i ciepła wda przez całą dbę 4 BieŜąca zimna wda całą dbę i ciepła wda ustalnych prach ran i wieczrem 5 Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19 C 6 Świetlica wypsaŝna w dpwiednie materiały i sprzęt 1) 2) 7 Przechwywanie pieniędzy, przedmitów wartściwych, bagaŝu i sprzętu turystyczneg 8 Pmieszczenie d suszenia dzieŝy 9 Apteczka zapatrzna w leki i artykuły sanitarne II. Część mieszkalna 10 Minimalna pwierzchnia sypialni na jedną sbę w m 2 : 1) przy łóŝkach jednpzimwych 2,5 2,5 2,5 2) przy łóŝkach piętrwych 1,5 1,5 1,5 Minimalny % miejsc nclegwych w salach mniejszych niŝ 11 8-sbwe Urządzenia higieniczn-sanitarne (maksymalna liczba miejsc nclegwych na 1 urządzenie) 3) : 1) umywalka z blatem lub półką i lustrem ) natryski ) WC WypsaŜenie pkju: 1) łóŝka lub stelaŝe wypsaŝne w materace 2) na sbę: pduszka, kłdra lub 2 kce 3) bielizna pścielwa 4) szafy ubraniwe 5) szafy ubraniwe lub wieszaki 6) szafki ncne lub półki przy kaŝdym łóŝku 7) stół 8) krzesła lub tabrety (p jednym na sbę) lub ławy 9) lustr i ksz na śmieci III. Część gastrnmiczna 14 Kuchnia sambsługwa 4) 15 Jadalnia 5) 6) Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje I schrnisk młdzieŝwe kategrii pierwszej II schrnisk młdzieŝwe kategrii drugiej III schrnisk młdzieŝwe kategrii trzeciej 1) WypsaŜna w telewizr raz jedn z urządzeń typu magnetfn, rzutnik, aparat prjekcyjny lub wide, a takŝe inny sprzęt d gier i zabaw. 2) WypsaŜna w sprzęt d gier i zabaw. 3) W biektach nwych wskaźniki urządzeń higieniczn-sanitarnych pwinny być zgdne z warunkami technicznymi dla biektów zamieszkania zbirweg. 4) WypsaŜna w sprzęt kuchenny (płyty d gtwania, garnki, czajniki, patelnie, ldówkę). 5) Zapatrzna w sprzęt stłówkwy (stły, krzesła lub ławy, talerze głębkie i płytkie, łyŝki, widelce, nŝe, szklanki, kubki). 6) Zapatrzna jak w kategrii I schrniska młdzieŝweg; w mniejszych schrniskach mŝe spełniać ddatkw funkcję świetlicy. ZAŁĄCZNIK Nr 6 WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA SCHRONISK

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. III (trzeciej)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) I. Zabezpieczenie terenu 1. Ogrdzenie terenu 2. Oświetlenie terenu 3. Całdbwy dzór

Bardziej szczegółowo

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA SCHRONISK MŁODZIEśOWYCH KAT. III... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi I. Wymagania gólne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * 1 2 3 4 5 6 7 1 Obiekt stanwi drębny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. ***** (5 gwiazdek)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. *** (3 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt stanwi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt stanwi drębny budynek lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Pz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r. DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ. 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro...

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro... Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 1 f 34 Dz.U.06.22.169 j.t. 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscwść, data/ /pieczątka wniskdawcy: przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zaszeregwanie d rdzaju: mtel raz nadanie kategrii (bligatryjnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 259 15203 Pz. 1553 1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Dz.U.2006.22.169 z dnia 2006.02.10 Status: Akt bwiązujący Wersja d: 8 października 2013 r. d: 15 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

1 z 25 2013-04-15 14:08

1 z 25 2013-04-15 14:08 1 z 25 2013-04-15 14:08 Wydruk z 2013.04.15 Dz.U.2006.22.169 -j.t. - Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Wersja 2011.12.15 d... Dz.U.2006.22.169 j.t. 2011.12.15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:...

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:... USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM METRYCZKA: Rdzaj działalnści: handel detaliczny sektr: handel hurtwy sektr: usługi sektr: prdukcja sektr: Zatrudnienie: Liczba zatrudninych w 2010 r. Lkalizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. I (pierwszej)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. I (pierwszej)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. I (pierwszej)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI I. Zagspdarwanie terenu 1. Bezpśrednie wejście d hallu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH Kraków 2007 Opracwanie: Delegatura UOKiK w Krakwie 2 I. WPROWADZENIE W ramach ustawwych działań Prezesa UOKiK na przełmie rku 2006/2007 przeprwadzn badanie lkalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA Ustka, dnia...... ( imię i nazwisko)... (adres)... WÓJT GMINY USTKA WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka) ...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka) ... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wopr.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wopr.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wpr.szczecin.pl Szczecin: Dstawa pjazdu znakwaneg typu PICK-UP dla Wdneg Ochtniczeg Pgtwia Ratunkweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt stanwi drębny budynek lub

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót druk nr 3 Warszawa, dnia...... Imię i nazwisk lub nazwa firmy... Adres nr: REGON*, PESEL*, KRS* nr telefnu, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa WNIOSEK wydanie zezwlenia na zajęcie pasa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie prjektu, wyknanie, umieszczenie nadruku raz dstawa artykułów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 0361T Wjciechów- Skrzelczyce-Brdy d km: 0+000 d km:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Dostawa dwóch samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 31422-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: Dostawa dwóch samochodów osobowych. Numer ogłoszenia: 31422-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Dstawa dwóch samchdów sbwych. Numer głszenia: 31422-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usługi wynajmu umeblwanych miejsc nclegwych dla artystów i realizatrów gścinnych Teatru Wielkieg - Opery Nardwej przez kres dwunastu miesięcy Numer głszenia: 289196-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANE: Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w

ROBOTY BUDOWLANE: Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kścierzyna: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE: Remnt i mdernizacja budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Kścierzynie wraz z przełamaniem barier architektnicznych dla sób niepełnsprawnych Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo