ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie. (Dz. U. z dnia 6 września 2002 r.) Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578) zarządza się, c następuje: 1. W rzprządzeniu Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665), wprwadza się następujące zmiany: 1) w 4 w ust. 1 pkt 2 i 3 trzymują brzmienie: "2) przeciwpżarwych - pinią właściwej miejscw kmendy pwiatwej (miejskiej) Państwwej Straży Pżarnej, a w przypadku kntrli biektu, za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej Straży Pżarnej, 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w przypadku kntrli biektu, za równrzędny pinii uznaje się prtkół kreswej kntrli Państwwej Inspekcji Sanitarnej."; 2) w 5: a) w ust. 2 pkt 4 trzymuje brzmienie: "4) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które ubiega się wniskdawca,", b) w ust. 3 pkt 2 trzymuje brzmienie: "2) zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębircy, wydane przez właściwy urząd statystyczny,"; 3) w 6 skreśla się ust. 3; 4) p 6 ddaje się 6a w brzmieniu: " 6a. Przedsiębirca jest bwiązany przedłżyć dkumenty ptwierdzające kwalifikacje persnelu w trakcie ceny biektu, której mwa w 6 ust. 1, na żądanie wjewdy lub jeg przedstawiciela, którym mwa w 6 ust. 2 pkt 1."; 5) w 8 w ust. 2 wyrazy "dwa lata" zastępuje się wyrazami "trzy lata"; 6) w 9: a) ust. 2 trzymuje brzmienie: "2. Wyknywanie czynnści kntrlnych pwinn dbywać się w becnści kierwnika kntrlwaneg biektu htelarskieg lub sby upważninej d zastępwania g, z zastrzeżeniem ust. 2a.", b) p ust. 2 ddaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. W przypadku niebecnści kierwnika lub sby upważninej d zastępwania g mżna wyknywać wyłącznie te czynnści kntrlne, których terminie przeprwadzenia uprzedni pwiadmin kierwnika biektu.", c) ust. 5 trzymuje brzmienie: "5. Jeżeli wyniki przeprwadznej kntrli biektu htelarskieg wskazują na t, że zachdzą przesłanki zmiany rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniżenia nadanej mu kategrii, wjewda dknuje pnwnej ceny biektu, z zastrzeżeniem ust. 6.", d) ddaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Wjewda mże dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 5, jeżeli przedsiębirca wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniżenie nadanej mu kategrii."; 7) w 10 p ust. 2 ddaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Przedsiębirca zgłaszający d ewidencji świadczenie usług htelarskich w innym biekcie jest bwiązany dłączyć zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny."; 8) w 15 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy "a także zmiany czasu trwania seznu,"; 9) w 17 wyrazy "dmawiającą ptwierdzenia zaszeregwania" zastępuje się wyrazami "uchylającą zaszeregwanie"; 10) załącznik nr 1 trzymuje brzmienie kreślne w załączniku nr 1 d niniejszeg rzprządzenia; 11) załącznik nr 2 trzymuje brzmienie kreślne w załączniku nr 2 d niniejszeg rzprządzenia; 12) załącznik nr 7 trzymuje brzmienie kreślne w załączniku nr 3 d niniejszeg rzprządzenia; 13) załącznik nr 8 trzymuje brzmienie kreślne w załączniku nr 4 d niniejszeg rzprządzenia. 2. Dstswanie biektów działających w dniu wejścia w życie rzprządzenia d wymagań kreślnych w 2 ust. 4 rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, pwinn nastąpić d dnia 1 stycznia 2004 r. 3. Rzprządzenie wchdzi w życie p upływie 14 dni d dnia głszenia.

2 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA HOTELI I MOTELI Kategrie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku, lub zespół budynków 2 Obiekty całrczne zlkalizwane w wielu budynkach pwinny być płączne stałymi zabudwanymi przejściami, zapewniającymi dstęp d wszystkich usług w biekcie Nie dtyczy biektów zlkalizwanych w miejscwściach charakterze wypczynkw-rekreacyjnym I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 3 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 4 Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych 5 Górna słna nad pdjazdem d biektu na wyskści c najmniej 4,5 m 6 Oddzielne wejście i wydzielna drga bagażu gści 7 Wydzielna drga dstaw - nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej 8 9 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi, w mtelach zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. Nie dtyczy hteli zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści 10 Parkingi lub miejsca pstjwe przy biekcie zapewniające miejsca pstjwe dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne 11 W części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna 1) 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna 12 W części pbytwej - j.m.: 13 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. - dla ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 14 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 15 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 16 Kmfrt akustyczny w całym biekcie zgdnie z Plską Nrmą 17 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 18 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 19 Dstęp d Internetu w pkjach lub na drębnych stanwiskach 20 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 21 Dźwigi sbwe /ew. schdy ruchme/ w biektach: 1) pniżej kndygnacji 0, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1. kndygnacji w części przeznacznej dla gści 3) pwyżej 2. kndygnacji w części przeznacznej dla gści 4) pwyżej 3. kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4. kndygnacji w części przeznacznej dla gści 22 Oddzielny dźwig twarw-sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy 23 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 24 Hall recepcyjny: 1) pwierzchni minimum (w m 2 ) d 50 j.m

3 2) pwierzchni ddatkwej (w m 2 ) dla każdej j.m. pwyżej 50 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 25 Hall zespłu gastrnmiczneg w biektach pwyżej 50 j.m. 26 Zespół higieniczn-sanitarny przy części gólndstępnej Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem 3) dzwnik d płynneg mydła 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 6) wieszaki ścienne 7) WC ( w biektach kategrii *****, **** i *** - ddzielne dla kbiet i mężczyzn) 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 27 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbwy - pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw w m 2 na każdą następną sbę W biektach * - *** dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 28 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m2, sypialnię z łazienką, część wejściwą pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC, aneks barwy Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające Zestaw wypsażenia meblweg (w biektach ** - ***** jednlity kmplet, w biektach * - ** dpuszcza się meble wielfunkcyjne): 4,5 4, ) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90 x 200 cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140 x 200 cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa lub zabudwana wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 5) wnęka garderbiana, minimum 3 wieszaki na sbę 6) biurk lub stół 7) bagażnik 8) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niż 2 na pkój) 9) stlik klicznściwy 10) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa 11) lustr 12) wieszak ścienny na wierzchnią dzież 30 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne 31 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) radidbirnik lub mżliwść dbiru prgramu radiweg 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóżku 6) firany, żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny, rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) materiały infrmacyjne dtyczące usług htelu i bezpieczeństwa gści raz htelwe materiały piśmiennicze 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz na śmieci niepalny w pkjach bez w.h.s. 14) sejf 15) minibar 16) minibar lub ldówka - w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkwych 17) wda mineralna lub stłwa, 0,2 l na sbę dziennie 18) szklanki 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych

4 32 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3) WC 33 Wypsażenie uzupełniające: 34 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci /niepalny lub trudn palny/ 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna Prcent pki (minimum) z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym - w biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu 35 Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej: 1) liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) ) wypsażenie ddatkwe: a) lustr b) dzwnik d płynneg mydła c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku d) pjemnik trudn palny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 36 Zapewnienie sprzedaży gścim grących napjów przez całą dbę 37 Zapewnienie gścim sprzedaży grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 38 Budzenie 39 Pdawanie psiłków d j.m. - rm-service czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 40 Usługa bagażwa 41 Przechwywanie bagażu gści, także przed zajęciem i p zwlnieniu pkju, a także przechwywanie pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę 42 Kwiaciarnia lub mżliwść dstarczenia kwiatów 43 Wymiana walut lub kantr, lub bankmat, lub wypłata gtówki z karty kredytwej, w biektach *** dpuszcza się kantr lub bankmat w dległści d 50 m d biektu 44 Akceptacja kart płatniczych 45 Sprzedaż lub udstępnianie prasy cdziennej 46 Sprzedaż ksmetyków, śrdków higieny sbistej 47 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 48 Usługi gastrnmiczne: ) restauracja, dpuszcza się w htelu ***, mtelu*** brak restauracji jeżeli w dległści max 200 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif-bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp. Przechwywanie sprzętu rekreacyjneg w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkwturystycznych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych 51 Zespół dnwy bilgicznej: 1) basen kąpielwy 2) basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaże i inne usługi rekreacyjne - minimum dwa rdzaje

5 52 usług; w biektach *** wymagane w miejscwściach wypczynkwych Sala klubwa z telewizrem Nie dtyczy biektów, które mają sale wielfunkcyjne 53 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 54 Obsługa samchdów gści 55 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści 56 Zmiana pścieli i ręczników: 57 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub na życzenie gści VI. Kwalifikacje zawdwe persnelu Kierwnik biektu htelarskieg: wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie htelarskie, lub kurs specjalistyczny, lub praktyka: - trzy lata prwadzenia własnej firmy w zakresie usług htelarskich alb zatrudnienia na stanwisku dyrektra w biekcie htelarskim 3) 58 Persnel recepcyjny: wykształcenie: a) wyższe lub b) wykształcenie średnie htelarskie, lub c) wykształcenie średnie i kurs specjalistyczny (minimum 60 gdz.), lub d) dwa lata praktyki 3) w biekcie htelarskim 2. znajmść c najmniej jedneg języka bceg 4) Kelnerzy, pkjwe, prtierzy, bagażwi: 1. wykształcenie zawdwe lub kurs specjalistyczny 2. znajmść w pdstawwym zakresie c najmniej jedneg języka bceg VII. Inne 60 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb htelwych Objaśnienia znaków i skrótów: H - htel M - mtel * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie; w salach knferencyjnych hteli *** wymagana jest klimatyzacja. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. 3) Praktyka htelarska: a) w dniesieniu d przedsiębirców świadczących usługi htelarskie na własny rachunek - praktyka ptwierdzna wpisem d ewidencji gspdarczej lub wpisem d rejestru przedsiębirców działalnści bejmującej usługi htelarskie alb wpisem d ewidencji biektów, w których świadczne są usługi htelarskie, b) w dniesieniu d sób świadczących pracę na pdstawie stsunku pracy - praktyka ptwierdzna zaświadczeniem wystawinym przez przedsiębircę spełniająceg warunki, których mwa w lit. a. 4) Ptwierdzna dkumentami kreślnymi w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych lub w rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dkumentwania znajmści języka bceg przez przewdników turystycznych i piltów wycieczek (Dz. U. Nr 70, pz. 824), lub ceną z języka bceg na świadectwie ukńczenia szkły średniej, lub ceną z egzaminu z języka bceg na studiach wyższych udkumentwaną wpisem d indeksu. Nie wymaga dkumentwania znajmść języka bceg przez sby psiadające wykształcenie htelarskie. ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie

6 ***** **** *** ** * Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku. Dpuszcza się usytuwanie części mieszkalnej w drębnych pawilnach, pd warunkiem należyteg infrmwania klientów I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Wydzielna drga dstaw Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, raz świetlenie djść i djazdu Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści II. Instalacje i urządzenia techniczne Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść 45-60% w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne 7 W części pbytwej - j.m.: - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnści 45-60% 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; w biektach ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej 9 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 10 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 11 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 12 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 13 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 14 Dźwigi sbwe w biektach: 1) pniżej kndygnacji 0, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 3) pwyżej 2. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 4) pwyżej 3. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 15 Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 16 Hall recepcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespół higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub z półką 2) lustr nad każdą umywalką, z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik niepalny na papier i dpady 5) dzwnik d płynneg mydła 6) wieszaki ścienne 7) WC 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 18 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 19 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbwy - pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw na każdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s., aneks barwy 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 20 Zestaw wypsażenia meblweg - w kategrii *** - ***** wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90 x 200 cm 4 4

7 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140 x 200 cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 na sbę, lecz nie mniej niż 2 na pkój) 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzież 21 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 22 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) mżliwść dbiru prgramów radiwych 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóżku 6) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 10) ppielniczka w pkjach dla palących 11) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 23 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 24 Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci niepalny lub trudn palny 9) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka f) trba higieniczna 25 Prcent pki z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej - liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: 1) umywalka z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa ) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) Wypsażenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 28 Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji

8 29 Budzenie 30 Usługa bagażwa 31 Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 32 Wymiana walut lub kantr; w biektach *** dpuszcza się kantr lub bankmat lub wypłatę z karty płatniczej w dległści d 50 m d biektu 33 Akceptacja kart płatniczych 34 Dstarczanie prasy na życzenie gści 35 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 36 Pdawanie psiłków d j.m.- rm-service czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 37 Usługi gastrnmiczne: 38 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji) w biektach * - *** mżna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach, w jadalni 2) aperitif-bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na życzenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na życzenie gści Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-turystycznych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. basen, sauna, siłwnia, slarium, masaże - minimum dwa rdzaje usług) - w biektach ***** wymagany także w pzstałych miejscwściach 39 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 40 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści 41 Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści 42 Zmiana pścieli i ręczników: 43 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub częściej na życzenie gści VI. Kwalifikacje zawdwe persnelu Kierwnik biektu htelarskieg: wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie htelarskie lub kurs specjalistyczny lub praktyka: - trzy lata prwadzenia własnej firmy w zakresie usług htelarskich alb zatrudnienia na stanwisku dyrektra w biekcie htelarskim 3) 44 Persnel recepcyjny: 1) - wykształcenie wyższe lub - wykształcenie średnie htelarskie, lub - wykształcenie średnie i kurs specjalistyczny (minimum 60 gdz.), lub - dwa lata praktyki 3) w biekcie htelarskim 2) znajmść c najmniej jedneg języka bceg 4) VII. Inne 45 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb Objaśnienia znaków i skrótów: * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny. 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. 3) Praktyka htelarska: a) w dniesieniu d przedsiębirców świadczących usługi htelarskie na własny rachunek - praktyka ptwierdzna wpisem d ewidencji gspdarczej lub wpisem d rejestru przedsiębirców działalnści bejmującej usługi htelarskie alb wpisem d ewidencji biektów, w których świadczne są usługi htelarskie, b) w dniesieniu d sób świadczących pracę na pdstawie stsunku pracy - praktyka ptwierdzna zaświadczeniem wystawinym przez przedsiębircę spełniająceg warunki, których mwa w lit. a. 4) Ptwierdzna dkumentami kreślnymi w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych lub w rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dkumentwania znajmści języka bceg przez

9 przewdników turystycznych i piltów wycieczek (Dz. U. Nr 70, pz. 824), lub ceną z języka bceg na świadectwie ukńczenia szkły średniej, lub ceną z egzaminu z języka bceg na studiach wyższych udkumentwaną wpisem d indeksu. Nie wymaga dkumentwania znajmść języka bceg przez sby psiadające wykształcenie htelarskie. ZAŁĄCZNIK Nr 3 MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE Lp. 1 Wymagania 1 2 I. Dla wynajmwania miejsc na ustawienie namitów i przyczep samchdwych Teren bzwiska wyrównany, suchy, ukształtwany w spsób zapewniający dprwadzenie wód padwych i uprzątnięty z przedmitów mgących zagrażać bezpieczeństwu 2 Punkt pbru wdy d picia 1) i ptrzeb gspdarczych 3 Miejsce wylewania nieczystści płynnych dpwiedni zabezpieczne i znakwane 4 Pjemnik na śmieci i dpady stałe, regularnie próżniany 5 Ustęp utrzymywany w czystści II. Dla wynajmwania miejsc w namitach, przyczepach mieszkalnych, dmkach turystycznych i biektach prwizrycznych 6 Stanwiska dla namitów i przyczep mieszkalnych raz djścia d stanwisk utwardzne 7 Oświetlenie djść d stanwisk i biektów higieniczn-sanitarnych 8 Półka lub stelaż na rzeczy sbiste 9 Oddzielne łóżka lub łóżka plwe dla każdeg krzystająceg z namitu, w dległści nie mniejszej niż 30 cm pmiędzy łóżkami III. Dla wynajmwania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych 10 Ogrzewanie - w całym biekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 C 11 Instalacja sanitarna: zimna wda przez całą dbę i dstęp d ciepłej wdy 2) 12 Maksymalna liczba sób przypadających na jeden w.h.s Wypsażenie pdstawwe w.h.s.: 1) natrysk lub wanna 2) umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik 3) WC 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) pjemnik na śmieci (niepalny lub trudn palny) 7) dzwnik d płynneg mydła i ręczniki papierwe IV. Dla wynajmwania miejsc nclegwych w pmieszczeniach wspólnych (salach) 14 Pwierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m 2 - na jedną sbę (przy łóżkach piętrwych 1,5 m 2 ) 15 Wypsażenie sal sypialnych: 1) łóżka jednsbwe wymiarach minimum 80 x 190 cm 2) ddzielne zamykane szafki dla każdej sby 3) stół 4) krzesła lub tabrety (1 na sbę) lub ławy 5) wieszaki na dzież wierzchnią 6) lustr 7) świetlenie gólne 16 Dstęp d w.h.s. jak w lp. 12 i 13 V. Dla wynajmwania samdzielnych pki 17 Pwierzchnia mieszkalna w m 2 : 1) pkój 1- i 2-sbwy - 6 m 2 2) pkój większy niż 2-sbwy - ddatkw 2 m 2 na każdą następną sbę 3) 18 Zestaw wypsażenia meblweg: 1) łóżka jednsbwe wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwusbwe wymiarach minimum 120 x 190 cm 2) ncny stlik lub półka przy każdym łóżku 3) stół lub stlik 4) krzesł lub tabret (1 na sbę, lecz nie mniej niż 2 na pkój), lub ława 5) wieszak na dzież raz półka lub stelaż na rzeczy sbiste 19 Pściel dla jednej sby: 1) kłdra lub dwa kce 2) pduszka 3) pszwa 4) pszewka na pduszkę

10 5) prześcieradł 20 Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny mcy 60 W 21 Zasłny kienne zaciemniające 22 Dstęp d w.h.s. jak w lp. 12 i Ksz na śmieci niepalny lub trudn palny Objaśnienia dnśników i skrótów: 1) Dpuszcza się miejsca biwakwania przy szlakach wdnych bez punktu pbru wdy d picia. 2) Minimum dwie gdziny ran i dwie gdziny wieczrem ustalnych prach. 3) W pmieszczeniach wyskści c najmniej 2,5 m dpuszcza się łóżka piętrwe - pwierzchnia pkju mże zstać zmniejszna 20%. w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny. ZAŁĄCZNIK Nr 4 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Obiekty htelarskie pwinny spełniać wymagania w zakresie dstswania d ptrzeb sób niepełnsprawnych, w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 75, pz. 690), a d dnia jeg wejścia w życie w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, pz. 140 z późn. zm.), zwane dalej "warunkami technicznymi", a także następujące wymagania ddatkwe: Lp Rdzaj wymagania 1 2 W biektach pwyżej 50 j.m. c najmniej jedna j.m. pwinna być dstswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych w spsób kreślny w lp. 7-9, a dla każdych klejnych rzpczętych 100 j.m. pwyżej 100 j.m. c najmniej jedna Ogólndstępne elementy wypsażenia biektu, takie jak urządzenia kmunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki pwinny być umieszczane na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku C najmniej jeden telefn gólndstępny przystswany d krzystania przez sby niepełnsprawne, umieszczny na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku C najmniej jedn stanwisk recepcyjne pwinn dyspnwać ladą wyskści nieprzekraczającej 90 cm, z pdjazdem wyskści min. 67 cm lub pwinn być wydzielne sbne stanwisk bsługi sób pruszających się na wózkach W salach gastrnmicznych i wielfunkcyjnych należy przystswać miejsca umżliwiające krzystanie z usług sbm na wózkach Przyciski sterujące windami pwinny być pisane w spsób czytelny dla niewidzących, a windy wypsażne w sygnalizację dźwiękwą J.m., których mwa w lp. 1, pwinny zstać wypsażne w pręcze i uchwyty ułatwiające krzystanie z urządzeń higienicznsanitarnych 8 Wyłączniki światła, sygnalizacja przywławcza, telefn i sterwanie telewizrem pwinny być dstępne z łóżka 9 W j.m., których mwa w lp. 1, należy zapewnić umeblwanie umżliwiające krzystanie sbm pruszającym się na wózkach, w tym wyskść pdjazdu min. 67 cm pd płytę stłu, biurka i umywalki 2. Kempingi, niezależnie d wymagań dla budynków usytuwanych na ich terenie, pwinny spełniać następujące wymagania ddatkwe: Lp. 1 Rdzaj wymagania 1 2 Należy zapewnić c najmniej 2 stanwiska bzwania dla sób niepełnsprawnych płżne w najbliższej dległści d urządzeń gólndstępnych 2 Parking przy recepcji pwinien psiadać stanwisk pstjwe dstswane d ptrzeb sób niepełnsprawnych 3 Stanwiska bzwania dla sób niepełnsprawnych pwinny dyspnwać djazdem dla samchdów 4 Ciągi kmunikacyjne pwinny zstać utwardzne, psiadać szerkść c najmniej 180 cm i umżliwiać dstęp ze stanwisk dla sób niepełnsprawnych d wszystkich urządzeń gólndstępnych 5 C najmniej jeden ustęp pwinien być dstępny dla sby na wózku 3. Nie wymagają dstswywania d ptrzeb sób niepełnsprawnych: 1) schrniska górskie pzbawine djazdu drgą publiczną; 2) schrniska młdzieżwe i dmy wycieczkwe mające mniej niż 150 miejsc nclegwych. Objaśnienie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki)

WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) . Dane wnioskodawcy, pieczątka. Miejscowość, data WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego hotelu do kategorii... ( gwiazdki) Na podstawie art. 39 ust.

Bardziej szczegółowo

codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i

codzienne uzupełnianie w sanitariatach: papieru toaletowego, mydła w płynie, wymiana worków na śmieci, mycie i Warszawa: Usługa kmpleksweg sprzątania pmieszczeń biurwych wraz z praniem wykładzin w budynkach A i B przy ul. Barskiej 28_30. Znak sprawy: PG X F 3820_01_11 Numer głszenia: 14661-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM 46-310 Gorzów Śląski, ul Wojska Polskiego 15, tel: 34/35 05 710, fax: 34/35 94 004 wew 42 Gorzów Śląski, dnia r (pieczątka Wnioskodawcy) WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE-

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 188 13370 Poz. 1945 1945 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Radziechowy Wieprz Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE Łodygowice, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy adres WÓJT GMINY ŁODYGOWICE ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice telefon WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo