ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1"

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, pz. 578, z późn. zm.) zarządza się, c następuje: 1. Rzprządzenie kreśla: 1) wymagania dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich c d wypsażenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych; 2) minimalne wymagania c d wypsażenia innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie; 3) warunki dpuszczenia dstępstw d wymagań, których mwa w pkt 1; 4) spsób dkumentwania spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpżarwych i sanitarnych; 5) szczegółwe zasady i tryb zaliczania biektów htelarskich d pszczególnych rdzajów i kategrii; 6) tryb sprawwania kntrli nad przestrzeganiem w pszczególnych biektach wymagań c d wypsażenia i świadczenia usług dpwiadających rdzajwi i kategrii biektu; 7) spsób prwadzenia ewidencji biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Ustala się wymagania c d wypsażenia raz zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dla pszczególnych rdzajów i kategrii biektów htelarskich. 2. Wymagania, których mwa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, dla: 1) hteli i mteli - kreśla załącznik nr 1 d rzprządzenia; 2) pensjnatów - kreśla załącznik nr 2 d rzprządzenia; 3) kempingów (campingów), pól biwakwych - kreśla załącznik nr 3 d rzprządzenia; 4) dmów wycieczkwych - kreśla załącznik nr 4 d rzprządzenia; 5) schrnisk młdzieżwych - kreśla załącznik nr 5 d rzprządzenia; 6) schrnisk - kreśla załącznik nr 6 d rzprządzenia. 3. Minimalne wymagania c d wypsażenia innych biektów, świadczących usługi htelarskie, których mwa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, kreśla załącznik nr 7 d rzprządzenia. 4. Minimalne wymagania c d wypsażenia w zakresie dstswania biektów htelarskich d ptrzeb sób niepełnsprawnych kreśla załącznik nr 8 d rzprządzenia Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług dla biektów htelarskich, z zastrzeżeniem ust. 2, wpisanych d rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budwnictwa raz biektów, których charakter zabytkwy jest czywisty, jeżeli spełnine zstaną następujące warunki: 1) przedsiębirca ubiegający się zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanie kategrii przedstawi pinię wjewódzkieg knserwatra zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkweg charakteru biektu nie jest mżliwe; 2) dstępstw w niewielkim stpniu bniża spełnianie wymagań kreślnych dla daneg rdzaju i kategrii biektu htelarskieg, a jest zrekmpenswane spełnieniem w wyższym stpniu innych wymagań; 3) w materiałach infrmacyjnych dtyczących biektu htelarskieg zstanie zamieszczna infrmacja zabytkwym charakterze biektu i związanych z tym dstępstwach d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług. 2. Dpuszcza się dstępstwa d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług dla pól biwakwych zlkalizwanych na terenie gspdarstw rlnych, pd warunkiem zapewnienia mżliwści krzystania z wdy d picia i urządzeń sanitarnych. 4. 2

2 1. Spełnianie w biektach htelarskich wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych: a) przez wszystkie biekty - książką biektu budwlaneg, której mwa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pz. 1623, z późn. zm.), przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli lub ceny biektu budwlaneg, w przypadku biektów budwlanych, w stsunku d których bwiązek psiadania książki biektu budwlaneg istnieje na pdstawie tej ustawy, raz b) przez biekty htelarskie należące dpwiedni d XIV, XVII lub IX kategrii biektów budwlanych, ile biekt budwlany składa się z kilku części, z których każda zstaje zakwalifikwana d kreślnej kategrii biektów budwlanych, zgdnie z załącznikiem d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane - stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn-budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw użytkwania biektu budwlaneg; 2) przeciwpżarwych - pinią właściweg miejscw kmendanta pwiatweg (miejskieg) Państwwej Straży Pżarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w biektach htelarskich, które znajdują się na terenie jednstki rganizacyjnej pdległej ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwanej lub na terenie administrwanym przez rgan pdległy ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwany - pinią właściweg miejscw państwweg inspektra sanitarneg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2. Spełnianie w innych biektach, w których są świadczne usługi htelarskie, wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych dkumentuje się w zakresie wymagań: 1) budwlanych - książką biektu budwlaneg, której mwa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Praw budwlane, przedstawiną d wglądu rganwi dknującemu kntrli biektu budwlaneg, w przypadku biektów budwlanych, w stsunku d których bwiązek psiadania książki biektu budwlaneg istnieje na pdstawie tej ustawy, a w przypadku gdy biekt nie psiada książki biektu budwlaneg - prtkłem z kntrli biektu budwlaneg; 2) przeciwpżarwych - pinią właściweg miejscw kmendanta pwiatweg (miejskieg) Państwwej Straży Pżarnej; 3) sanitarnych - pinią właściweg miejscw państwweg pwiatweg inspektra sanitarneg, a w biektach, które znajdują się na terenie jednstki rganizacyjnej pdległej ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwanej lub na terenie administrwanym przez rgan pdległy ministrwi właściwemu d spraw wewnętrznych lub przez nieg nadzrwany - pinią właściweg miejscw państwweg inspektra sanitarneg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, mże w razie wątpliwści c d spełnienia wymagań budwlanych, przeciwpżarwych i sanitarnych wezwać sbę świadczącą usługi htelarskie w tym biekcie d udkumentwania spełnienia tych wymagań w spsób kreślny w ust Zaszeregwanie biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju raz nadanie kategrii, a także zmiana i ptwierdzenie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii następuje na wnisek przedsiębircy pdejmująceg świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim. 2. Wnisek, którym mwa w ust. 1, pwinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę lub nazwisk i imię raz adres przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie w biekcie bjętym wniskiem; 2) Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) przedsiębircy raz numer wpisu d Krajweg Rejestru Sądweg (KRS) alb numer wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej - ile taki psiada; 3) nazwę biektu, jeżeli usługi będą świadczne z użyciem nazwy własnej biektu; 4) kreślenie płżenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu, numeru telefnu, a także - ile biekt psiada - numeru faksu, adresu pczty elektrnicznej raz adresu strny internetwej; 5) liczbę miejsc nclegwych, liczbę jednstek mieszkalnych raz ich strukturę; 6) pis biektu ptwierdzający stpień spełnienia przez ten biekt wymagań dla rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca, w tym zakresie usług gastrnmicznych; 7) wskazanie sby upważninej d reprezentwania wniskdawcy w pstępwaniu ustalenie rdzaju i nadanie kategrii; 8) wskazanie zaszeregwania d kreślneg rdzaju i kategrii, które występuje wniskdawca. 3. D wnisku dłącza się: 1) dkumenty ptwierdzające spełnienie wymagań budwlanych, przeciwpżarwych i sanitarnych, których mwa w 4 ust. 1; 2) dwód wniesienia płaty przez przedsiębircę za dknanie ceny spełniania przez biekt htelarski wymagań, których mwa w 2

3 ust. 1, 2 i 4, 3 raz 4 ust Marszałek wjewództwa mże ustalić wzór ankiety, stanwiącej załącznik d wnisku, stwierdzającej stpień spełnienia przez biekt htelarski wymagań dla rdzaju i kategrii, które ubiega się wniskdawca. W takim przypadku pis biektu, którym mwa w ust. 2 pkt 6, we wnisku nie jest wymagany Przed wydaniem decyzji : 1) zaszeregwaniu d rdzaju raz nadaniu kategrii, 2) zmianie zaszeregwania d rdzaju raz nadanej kategrii, 3) ptwierdzeniu zaszeregwania d rdzaju raz nadanej kategrii - biekt htelarski pdlega cenie c d spełnienia wymagań, których mwa w 2 ust. 1, 2 i 4, 3 raz 4 ust W sprawach zaszeregwanie biektu htelarskieg d rdzaju ple biwakwe stsuje się dpwiedni przepisy 5 ust. 1-3 i Organy uprawnine d kntrli biektów w zakresie spełniania wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług, w tym usług gastrnmicznych, dknują kntrli w każdym czasie: 1) z urzędu - jeżeli jest t uzasadnine infrmacjami zmianie warunków działania lub naruszenia wymagań; 2) na wnisek przedsiębircy, stwarzyszenia działająceg w zakresie turystyki i htelarstwa lub stwarzyszenia reprezentująceg interesy knsumentów. 2. Marszałek wjewództwa dknuje z urzędu kreswych kntrli biektów htelarskich w zakresie spełniania wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług, w tym także usług gastrnmicznych, nie rzadziej niż c trzy lata. Kntrle te mgą bejmwać także spełnienie wymagań kreślnych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych Kntrli, której mwa w 8, dknuje się zgdnie z zasadami kntrli przedsiębirców kreślnymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swbdzie działalnści gspdarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, pz. 1447, z późn. zm.). 2. Organ kntrlujący przekazuje dpis prtkłu kntrli rganwi prwadzącemu ewidencję biektu. 3. Jeżeli wyniki przeprwadznej kntrli biektu htelarskieg wskazują na t, że zachdzą przesłanki zmiany rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniżenia nadanej mu kategrii, marszałek wjewództwa dknuje pnwnej ceny biektu. 4. Marszałek wjewództwa mże dstąpić d pnwnej ceny biektu, której mwa w ust. 3, jeżeli przedsiębirca świadczący usługi htelarskie wyraził zgdę na zmianę rdzaju, d któreg biekt zstał zaszeregwany, lub bniżenie nadanej mu kategrii. 5. Jeżeli pdczas wyknywanych czynnści kntrlnych ujawniny zstał fakt zmiany przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie, a przedsiębirca ten nie wystąpił z wniskiem d właściweg marszałka wjewództwa ptwierdzenie lub zmianę dtychczasweg zaszeregwania, rgan kntrlujący dstępuje d dalszych czynnści kntrlnych biektu i wzywa teg przedsiębircę d złżenia wnisku ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania pd rygrem wydania decyzji uchyleniu zaszeregwania d rdzaju i nadaniu kategrii raz wykreślenia biektu z ewidencji biektów htelarskich Nie uważa się za spełnine wymagań, których mwa w 2, w dniesieniu d elementów wypsażenia niesprawnych, uszkdznych, niedstępnych lub nadmiernie zużytych, a także w dniesieniu d usług, których uzyskanie w chwili kntrli lub ceny nie jest mżliwe. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień, których mwa w ust. 1, rgan upważniny d kntrli biektu mże wydać przedsiębircy zalecenia pkntrlne, z kreśleniem terminu ich wyknania nieprzekraczająceg trzech miesięcy, pd rygrem wszczęcia pstępwania w sprawie zmiany zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii alb wszczęcia pstępwania w sprawie uchylenia zaszeregwania biektu d rdzaju i kategrii. 11. P przeprwadzeniu pierwszej kntrli biektu htelarskieg, którym mwa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych, marszałek wjewództwa wydaje decyzję ptwierdzającą zaszeregwanie biektu, zmieniającą zaszeregwanie lub uchylającą zaszeregwanie d dtychczasweg rdzaju i kategrii Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest prwadzna w frmie kartteki składającej się z kart ewidencyjnych biektów, ddzielnie dla każdeg biektu.

4 2. Pdstawą załżenia karty ewidencyjnej biektu jest: 1) decyzja w sprawie zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadania kategrii; 2) zgłszenie inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie. 3. Przedsiębirca lub rlnik zgłaszający d ewidencji inny biekt, w którym są świadczne usługi htelarskie, jest bwiązany pdać numer NIP raz numer wpisu d KRS alb numer wpisu d ewidencji działalnści gspdarczej - ile taki psiada. 4. Załżenie karty ewidencyjnej biektu wpisuje się d wykazu kart ewidencyjnych, ddzielneg dla każdeg z rdzajów biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, patrując wpis datą i pdpisem sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 5. W ramach ewidencji biektów htelarskich prwadzi się wykaz przyrzeczeń zaszeregwania biektów htelarskich d dpwiednieg rdzaju i kategrii, zwany dalej "wykazem prmes". 6. Pdstawą umieszczenia w wykazie prmes, którym mwa w ust. 5, jest stateczna decyzja marszałka wjewództwa przyrzeczeniu zaszeregwania biektu htelarskieg d dpwiednieg rdzaju i kategrii. 7. Dla każdeg biektu, który uzyskał prmesę, zakłada się kartę ewidencyjną biektu psiadająceg prmesę Ewidencja biektów htelarskich raz innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, jest jawna, z wyjątkiem infrmacji, których mwa w 16 ust. 1 pkt Karty ewidencyjne biektów mgą być udstępniane d wglądu w becnści sby uprawninej d prwadzenia ewidencji Dkumenty, których mwa w 12 ust. 2, pwinny być przechwywane łącznie z kartami ewidencyjnymi biektów, a dkument, którym mwa w 12 ust. 6, pwinien być przechwywany łącznie z kartami ewidencyjnymi biektów psiadających prmesy. 2. Kartteka ewidencyjna ani pszczególne karty nie mgą być wynszne pza miejsce ich przechwywania Każdy wpis d karty ewidencyjnej biektu znacza się numerem wynikającym z klejnści wpisów raz zapatruje w datę dknania wpisu i pdpis sby uprawninej d prwadzenia ewidencji. 2. W treści wpisu mżna pwłać się na dkument złżny d ewidencji biektu. Pwłane dkumenty uważa się wówczas za bjęte treścią wpisu. 3. Wpis w karcie biektu nie mże być wymazywany alb w inny spsób usuwany. 4. Pprawek we wpisie mżna dknywać wyłącznie w taki spsób, aby wyrazy pprawine były czytelne. 5. O dknywanych pprawkach sba uprawnina d prwadzenia ewidencji sprządza na kńcu wpisu adntację treści pprawki i jej pdstawie, ze wskazaniem miejsca dknanej pprawki, raz patruje adntację datą i pdpisem Karta ewidencyjna biektu htelarskieg zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie wraz z adresem jeg siedziby, a w przypadku gdy przedsiębircą jest sba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania; 2) nazwę i adres biektu; 3) kreślenie rdzaju i kategrii biektu; 4) infrmację stałym lub seznwym charakterze świadcznych usług, wraz z pdaniem czasu trwania seznu; 5) pis biektu zawierający infrmacje liczbie miejsc nclegwych, liczbie jednstek mieszkalnych raz ich strukturze, zakresie świadcznych usług, płżeniu biektu, numerze telefnu, a także - ile biekt psiada - numerze faksu, adresie pczty elektrnicznej raz adresie strny internetwej; 6) infrmacje prmesach, decyzjach dtyczących rdzaju i kategrii biektu raz dpuszcznych dstępstwach d wymagań c d wypsażenia i zakresu świadcznych usług; 7) infrmacje przeprwadznych kntrlach i cenach spełniania wymagań dla rdzaju i kategrii biektu htelarskieg. 2. Karta ewidencyjna inneg biektu, w którym są świadczne usługi htelarskie, zawiera infrmacje kreślne w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 raz infrmację liczbie miejsc nclegwych Karta ewidencyjna biektu psiadająceg prmesę zawiera: 1) kreślenie przedsiębircy, który zamierza rzpcząć świadczenie usług htelarskich w biekcie htelarskim, wraz z adresem jeg siedziby, a w przypadku gdy przedsiębircą jest sba fizyczna - wraz z adresem miejsca zamieszkania; 2) nazwę biektu, jeżeli usługi będą świadczne z użyciem nazwy własnej biektu; 3) kreślenie płżenia biektu, wraz z pdaniem jeg adresu;

5 17. 4) wskazanie rdzaju biektu htelarskieg i kategrii, które zamierza ubiegać się przedsiębirca, który uzyskał prmesę; 5) termin ważnści prmesy Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie zgłasza d ewidencji biektów htelarskich lub innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, infrmacje : 1) zaprzestaniu świadczenia usług htelarskich; 2) uzyskaniu decyzji marszałka wjewództwa zaszeregwaniu biektu d rdzaju i nadaniu kategrii - w przypadku ewidencji innych biektów świadczących usługi htelarskie, prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 3) zgłszeniu biektu d ewidencji innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, prwadznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku ewidencji biektów htelarskich prwadznej przez marszałka wjewództwa, gdy przedsiębirca wpisany d ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi htelarskie, a nie zamierza już stswać nazwy rdzaju i znaczenia kategrii biektu htelarskieg; 4) zmianie działalnści seznwej na stałą lub stałej na seznwą; 5) zmianie liczby miejsc nclegwych, liczby jednstek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefnu, a także - ile biekt psiada - zmianie numeru faksu, adresu pczty elektrnicznej raz adresu strny internetwej; 6) zmianie zakresu świadcznych usług, w tym gastrnmicznych. 2. Przedsiębirca świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję biektów htelarskich zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie lub isttne graniczenie zakresu świadcznych usług. Infrmacji tych nie uważa się za zgłszenie, którym mwa w ust Przedsiębirca lub rlnik świadczący usługi htelarskie infrmuje rgan prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, zdarzeniach pwdujących przejściw wstrzymanie świadcznych usług. Infrmacji tych nie uważa się za zgłszenie, którym mwa w ust Organ prwadzący ewidencję biektów htelarskich wydaje z urzędu decyzję uchyleniu zaszeregwania d rdzaju i nadaniu kategrii raz wykreśleniu biektu z ewidencji, jeżeli: 1) przedsiębirca wpisany d ewidencji zaprzestał na kres dłuższy niż rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębirca wpisany d ewidencji pinfrmwał marszałka wjewództwa prwadząceg ewidencję rezygnacji ze stswania w biekcie nazwy rdzaju i znaczenia kategrii biektu htelarskieg; 3) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 4) przedsiębirca będący sbą fizyczną zmarł, a jeg następcy prawni nie wystąpili z wniskiem ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu htelarskieg d kreślneg rdzaju i nadanej kategrii; 5) przedsiębirca, który rzpczął świadczenie usług w biekcie htelarskim psiadającym zaszeregwanie d rdzaju i nadaną kategrię na pdstawie decyzji wydanej innemu przedsiębircy, nie wystąpił z wniskiem ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu w terminie 3 miesięcy d dnia rzpczęcia świadczenia usług w biekcie lub nie wystąpił z takim wniskiem w terminie 3 miesięcy d dnia zawiadmienia g przez marszałka wjewództwa bwiązku złżenia wnisku ptwierdzenie lub zmianę zaszeregwania biektu; 6) biekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpżarwe lub inne kreślne drębnymi przepisami; 7) stan biektu htelarskieg uniemżliwia świadczenie usług htelarskich. 2. Organ prwadzący ewidencję innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie, wykreśla z urzędu biekt z ewidencji, jeżeli: 1) przedsiębirca lub rlnik wpisany d ewidencji zaprzestał na kres dłuższy niż rk świadczenia usług htelarskich; 2) przedsiębircą świadczącym usługi htelarskie w biekcie była jednstka rganizacyjna, która uległa likwidacji; 3) przedsiębirca będący sbą fizyczną lub rlnik, świadczący usługi htelarskie w biekcie, zmarł; 4) biekt nie spełnia wymagań sanitarnych, przeciwpżarwych lub innych kreślnych drębnymi przepisami; 5) stan biektu uniemżliwia świadczenie usług htelarskich. 3. Organ prwadzący ewidencję biektów htelarskich wykreśla z urzędu biekt z wykazu biektów, które uzyskały prmesę, jeżeli: 1) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, przed upływem terminu jej ważnści nie złżył właściwemu marszałkwi wjewództwa kmpletneg wnisku zaszeregwanie biektu d dpwiednieg rdzaju i kategrii; 2) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, uzyskał decyzję zaszeregwaniu biektu d rdzaju i nadaniu kategrii; 3) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, wystąpił z wniskiem wykreślenie z wykazu biektów, które uzyskały prmesę; 4) przedsiębirca, któremu udzieln prmesy, uzyskał decyzję dmwie zaszeregwania biektu d rdzaju i nadania kategrii.

6 19. Zaszeregwania biektów htelarskich dknane na pdstawie rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 10, pz. 87) lub rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 66, pz. 665 raz z 2002 r. Nr 142, pz. 1190) zachwują ważnść. 20. Rzprządzenie wchdzi w życie z dniem głszenia. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 15 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Górna słna nad głównym wejściem, usytuwanie wejścia we wnęce lub zapewnienie drzwi autmatycznie twieranych lub brtwych 4 Górna słna nad pdjazdem d biektu 5 Oddzielne wejście i wydzielna drga bagażu gści Wydzielna drga dstaw Nie dtyczy hteli *** w zwartej zabudwie miejskiej Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, świetlenie terenu i ddzielenie części gspdarczej d części dstępnej dla gści 1) Zapewnienie miejsca pstjweg na czas przyjazdu i djazdu gści 2) Zapewnienie strzeżneg parkingu, strzeżneg garażu, strzeżneg miejsca pstjweg lub usługi dwzu/przywzu samchdu na/z strzeżny parking 3) Htele pza zwartą zabudwą miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca pstjweg 4) Zapewnienie strzeżneg parkingu lub strzeżneg garażu dla wszystkich j.m. II. Instalacje i urządzenia techniczne 9 W części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniżej 24 C, a zimą pwyżej 20 C raz wilgtnść 45-60% 2) wentylacja mechaniczna zapewniająca wymianę pwietrza raz usuwająca zapachy w całym biekcie W salach knferencyjnych hteli/mteli kategrii ***, ile są w biekcie, wymagana jest klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy

7 zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniżej 24 C, a zimą pwyżej 20 C raz wilgtnść 45-60% 3) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli/mteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań Spełnienie wymagań ptwierdza się następującymi dkumentami: stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn-budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw użytkwania biektu budwlaneg 10 W części pbytwej - j.m.: 1) klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury latem pniżej 24 C, a zimą pwyżej 20 C raz wilgtnść 45-60% Dtyczy hteli/mteli kategrii ****, c d których wnisek zaszeregwanie zstał złżny p wejściu w życie rzprządzenia Ministra Sprtu i Turystyki z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniająceg rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dz. U. Nr 259, pz. 1553) 2) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna - nie dtyczy hteli/mteli, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczania d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań Spełnienie wymagań ptwierdza się następującymi dkumentami: stateczną decyzją pzwleniu na budwę wraz z zaświadczeniem właściweg rganu administracji architektniczn-budwlanej dknanym zgłszeniu zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg lub jeg części, w stsunku d któreg właściwy rgan nie wniósł sprzeciwu, lub stateczną decyzją pzwleniu na użytkwanie biektu budwlaneg, a w przypadku biektów budwlanych wzniesinych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienine dkumenty - pinią rzeczznawcy budwlaneg stwierdzającą bezpieczeństw użytkwania biektu budwlaneg 11 Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. Dla kategrii ** i * dpuszcza się wentylację grawitacyjną, przy centralnym zapatrzeniu w ciepłą wdę, w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 12 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 13 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 14 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 15 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji - w przypadku wypsażenia recepcji w faks 16 Dstęp d internetu w jednstkach mieszkalnych lub na drębnych stanwiskach 17 Instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych i telewizyjnych 18 Dźwigi sbwe lub schdy ruchme w biektach: 1) pniżej kndygnacji 0, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 3) pwyżej 2 kndygnacji w części przeznacznej dla gści

8 4) pwyżej 3 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4 kndygnacji w części przeznacznej dla gści 19 Oddzielny dźwig twarw-sbwy, ile wymagany jest dźwig sbwy Nie dtyczy hteli/mteli **** psiadających d 50 j.m. Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 20 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 21 Hall recepcyjny wielfunkcyjny: 1) w biektach d 50 j.m pwierzchni minimum (w m 2 ) 2) w biektach pwyżej 50 j.m. 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 - pwierzchni ddatkwej (w m 2 ) dla każdej j.m. pwyżej 50 j.m. Zespół higieniczn-sanitarny przy części gólndstępnej Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką, z górnym lub bcznym świetleniem 22 3) dzwnik z płynnym mydłem 4) pjemnik na papier i dpady 5) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 6) wieszaki ścienne, również w kabinach WC 7) WC (w biektach kategrii *** - ***** ddzielne dla kbiet i mężczyzn) 8) pisuar w WC męskim, gdy są WC ddzielne dla kbiet i mężczyzn IV. Część mieszkalna Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbw 4,5 4, pwierzchnia pkju 4-sbweg plus ddatkw w m 2 na każdą następną sbę W biektach * - ***, które pwstały w parciu przepisy bwiązujące d dnia wejścia w życie rzprządzenia Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, pz. 140, z późn. zm.), dpuszcza się dstępstw d 10% pwierzchni mieszkalnej pkju, zrekmpenswane pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 24 Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni c najmniej 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą pmcniczą z wydzielnym ddatkw WC 25 (uchylna)

9 Zestaw wypsażenia meblweg - w biektach *** - ***** - jednlity kmplet, 26 - w biektach * i ** dpuszcza się meble wielfunkcyjne, z wyjątkiem łóżek: 1) łóżk jednsbwe wymiarach c najmniej 90 x 200 cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach c najmniej 140 x 200 cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa lub wnęka garderbiana, c najmniej trzy wieszaki na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7a) krzesł jedn na pkój b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (jedn miejsce na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój) 8) ftele wypczynkwe c najmniej dwa lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 9) stlik 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzież Oświetlenie i gniazdka elektryczne: 27 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa świetlająca miejsce d pracy (stół lub biurk) 3) świetlenie gólne 4) bezpśredni i łatwy dstęp d c najmniej jedneg wlneg gniazdka elektryczneg przy miejscu d pracy (stół lub biurk) 5) dstęp d c najmniej jedneg wlneg gniazdka elektryczneg 28 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 2) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych 3) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów telewizyjnych 4) wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 5) firany, żaluzje lub rlety przepuszczające światł Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 6) zasłny, rlety lub żaluzje kienne zaciemniające Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 7) materiały infrmacyjne dtyczące bezpieczeństwa gści (również w języku angielskim) raz usług htelu/mtelu 8) htelwe/mtelwe materiały piśmiennicze 9) ppielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębirca wyznaczy daną j.m. jak j.m. dla palących 10) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik, 11) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 12) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w pkjach bez w.h.s. 13) sejf 14) minibar lub ldówka 15) wda butelkwana w ilści dpwiadającej liczbie sób w pkju

10 16) szklanki lub inne naczynia d picia w ilści dpwiadającej liczbie sób w pkju 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 29 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką, z bcznym lub górnym świetleniem 3) WC Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, wieszaki ścienne, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 30 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 9) telefn 10) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik z płynnym mydłem b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka lub kubeczek jednrazwy f) trba higieniczna 31 Prcent pki z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym W biektach nw budwanych - 100% bez względu na kategrię biektu Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej 1) liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: a) umywalka z blatem lub półką b) wanna z baterią i prysznicem lub kabina natryskwa c) WC z umywalkami (c najmniej jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) ) wypsażenie ddatkwe: a) lustr b) dzwnik z płynnym mydłem c) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku d) pjemnik c najmniej trudn zapalny na papier i dpady e) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 33 Zapewnienie sprzedaży gścim grących napjów przez całą dbę 34 Zapewnienie gścim sprzedaży grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji lub dstępnść kawy i herbaty w pkjach

11 35 Budzenie 36 Pdawanie psiłków d j.m. - rm-service czynny przez c najmniej 18 gdz. na dbę 37 Usługa bagażwa przez całą dbę 38 Przechwywanie bagażu gści, także przed zajęciem i p zwlnieniu pkju, a także przechwywanie pieniędzy i przedmitów wartściwych gści - czynne całą dbę 39 Kwiaciarnia lub mżliwść dstarczenia kwiatów 40 Akceptacja kart płatniczych Dla hteli/mteli * i ** bwiązek akceptacji kart płatniczych pwstaje w biektach psiadających pwyżej 50 j.m. 41 Sprzedaż lub udstępnianie prasy cdziennej 42 Sprzedaż ksmetyków, śrdków higieny sbistej Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach, mżliwść skrzystania z apteczki i przywłania pmcy medycznej; persnel recepcji przeszklny w pmcy przedlekarskiej Usługi gastrnmiczne: 1) restauracja - dpuszcza się w htelu/mtelu kategrii *** brak restauracji, jeżeli w dległści d 500 m d biektu znajduje się restauracja 2) aperitif-bar lub bar kawwy 3) pdawanie śniadań Zespół sal wielfunkcyjnych, dstswanych d charakteru biektu - knferencyjnych, klubwych, szkleniwych itp. Zespół dnwy bilgicznej: basen kąpielwy, sauna, siłwnia, slarium, masaże i inne usługi rekreacyjne - c najmniej dwa rdzaje usług 47 Sala klubwa z telewizrem Nie dtyczy biektów, które psiadają sale wielfunkcyjne 48 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym Nie dtyczy biektów psiadających mżliwść dbiru prgramów telewizyjnych we wszystkich j.m. 49 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści Zmiana pścieli i ręczników: 50 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub na życzenie gści 51 Sprzątanie j.m. cdziennie lub na życzenie gścia VI. Inne 52 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb htelwych Objaśnienie znaków i skrótów: H - htel M - mtel * - kategria jedna gwiazdka ** - kategria dwie gwiazdki *** - kategria trzy gwiazdki **** - kategria cztery gwiazdki ***** - kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna

12 w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku wraz z infrastrukturą twarzyszącą. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku. Dpuszcza się usytuwanie części mieszkalnej w drębnych pawilnach, pd warunkiem należyteg infrmwania klientów I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2 Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3 Wydzielna drga dstaw 4 Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej, raz świetlenie djść i djazdu Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi. 5 Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści. II. Instalacje i urządzenia techniczne Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą 6 wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść % w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne W części pbytwej - j.m.: 7 - klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury 18-21, wilgtnść % 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; w biektach** i* dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej 9 Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 10 Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 11 Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 12 Telefn i faks dstępny dla gści w recepcji 13 Instalacja radiw-telewizyjna przystswana d dbiru prgramów lkalnych i satelitarnych 14 Dźwigi sbwe w biektach:

13 1) pniżej kndygnacji O, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. 15 garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 3) pwyżej 2 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 4) pwyżej 3 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 5) pwyżej 4 kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej: 1) 150 j.m. 2) 200 j.m. 3) 300 j.m. III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 16 Hall recepcyjny wielfunkcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespół higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych, i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub z półką 2) lustr nad każdą umywalką, z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik niepalny na papier i dpady 5) dzwnik d płynneg mydła 6) wieszaki ścienne 7) WC 8) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 18 Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, lggii itp.): 1) pkój 1-sbwy ) pkój 2-sbwy ) pkój 3-sbwy ) pkój 4-sbwy ) pkój większy niż 4-sbwy - pwierzchnia sbweg plus ddatkw w m 2 na każdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10 %, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią

14 19 20 umeblwania Jednstka apartamentwa bejmująca c najmniej: saln pwierzchni minimum 25 m 2, sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s. 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające Zestaw wypsażenia meblweg - w kategrii*** -***** wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200 cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200 cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7a) krzesł jedn na pkój 7b) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój) 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 10) lustr 11) wieszak ścienny na wierzchnią dzież 21 Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 22 Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 2) telewizr 3) mżliwść dbiru prgramów radiwych 4) dywan lub wykładzina dywanwa 5) c najmniej dywanik przy łóżku 6) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 7) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 8) elementy dekracyjne 9) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 10) ppielniczka w pkjach dla palących

15 11) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 12) trba na bieliznę gścia zlecną d prania 13) ksz niepalny na śmieci w j.m. bez w.h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn-sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 23 Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 24 Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 7) waga sbwa 8) pjemnik na śmieci niepalny lub trudn palny 9) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) płaszcz kąpielwy e) szklanka f) trba higieniczna 25 Prcent pki z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej (liczba miejsc nclegwych w pkjach (bez w.h.s. na jedn urządzenie): 1) umywalka z blatem lub półką ) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 3) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) Wypsażenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na papier i dpady

16 5) wieszaki ścienne V. Oferta usług pdstawwych i uzupełniających 28 Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 29 Budzenie 30 Usługa bagażwa 31 Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 32 Akceptacja kart płatniczych 33 Dstarczanie prasy na życzenie gści 34 Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach - apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 35 Pdawanie psiłków d j.m. - rm-service czynny przez: 1) całą dbę 2) minimum 12 gdzin 36 Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); w biektach* -*** mżna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach, w jadalni 2) aperitif - bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na życzenie 37 gści 3) pdawanie śniadań d pkju na życzenie gści Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. basen, sauna, siłwnia, slarium, masaże - minimum dwa rdzaje usług); w biektach***** wymagany także w pzstałych miejscwściach 38 Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym 39 Pranie, praswanie i czyszczenie bielizny i dzieży gści 40 Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści 41 Zmiana pścieli i ręczników: 1) cdziennie lub na życzenie gści 2) c trzy dni lub częściej na życzenie gści VI. Inne 42 Jednlity ubiór dla pszczególnych służb Objaśnienia znaków i skrótów:

17 * kategria jedna gwiazdka ** kategria dwie gwiazdki *** kategria trzy gwiazdki **** kategria cztery gwiazdki ***** kategria pięć gwiazdek - wymaganie bwiązuje j.m. - jednstka mieszkalna w.h.s. - węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie. 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne. ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH Lp. Wymagania Kategrie kempingów (campingów) Pla biwakwe **** *** ** * I. Zabezpieczenie terenu 1 Ogrdzenie terenu 1) 2 Oświetlenie terenu 3 Całdbwy dzór 4 Sprzęt przeciwpżarwy i instrukcja bezpieczeństwa pżarweg 5 Punkt pierwszej pmcy czynny całą dbę, w tym przeszklny pracwnik, apteczka i łącznść z pgtwiem ratunkwym II. Zagspdarwanie terenu 2) 2) 6 Bezklizyjny djazd 7 Wewnętrzne drgi główne nawierzchni utwardznej 8 Ścieżki piesze nawierzchni utwardznej 9 Stanwiska bzwania na terenie płaskim trawiastym 10 Teren stanwisk bzwania wydzielny 11 Zadrzewienie 12 Zasilanie w energię elektryczną 13 Parking przy recepcji - pwierzchnia w m 2 3) Urządzenia rekreacyjne i tereny d gier i zabaw - 15 Wewnętrzne znakwania 16 Pjemniki na śmieci III. Recepcja 17 Recepcja w drębnym pmieszczeniu 18 Przechwalnia bagażu, pieniędzy i rzeczy wartściwych gści IV. Świetlica 19 Świetlica 4) 4) 5) V. Stanwiska bzwania 20 Minimalna pwierzchnia 1 stanwiska w m Pdłącza elektryczne (% gólnej liczby stanwisk)

18 22 Pnumerwane stanwiska bzwania 23 Wydzielne stanwiska lub grupy stanwisk bzwania 24 Zieleń dgradzająca stanwiska lub grupy stanwisk VI. Urządzenia higieniczn-sanitarne 25 Urządzenia sanitarne zlkalizwane nie dalej niż 100 m d stanwisk bzwania 26 Umywalnie sbne dla kbiet i mężczyzn: 6) - liczba użytkwników na 1 umywalkę liczba użytkwników na 1 natrysk Ustępy sbne dla kbiet i mężczyzn: 7) - liczba użytkwników na 1 ustęp dla kbiet liczba użytkwników na 1 ustęp dla mężczyzn liczba użytkwników na 1 pisuar Stanwisk d zlewu ustępów caravaningwych 29 Urządzenie d prania 30 Urządzenie d praswania 31 Pmieszczenie d suszenia bielizny 32 Wypsażenie szczegółwe: 1) ściany WC i natrysków wyłżne glazurą 2) pdłgi WC i natrysków wyłżne teraktą 3) urządzenia jednakwe i jednrdne 4) wieszaki na ręczniki i bieliznę 5) lustra nad umywalkami i półki 8) 8) 6) gniazda elektryczne 220 V 8) 8) 8) VII. Usługi gastrnmiczne 33 Stanwiska spżywania psiłków 9) 34 Stanwiska d zmywania naczyń 35 Zakład gastrnmiczny 36 Sklepik spżywczy i z artykułami higieniczn-sanitarnymi; nie bwiązuje, jeżeli sklep znajduje się bliżej niż 500 m VIII. Zapatrzenie w wdę 37 Punkty pbru wdy d picia i dla celów gspdarczych na stanwiskach lub grupach stanwisk bzwania 38 Punkty pbru wdy d picia na terenie bzwiska 39 Ciepła wda bieżąca 10) 11) 12) Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje * kemping (camping) kategrii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategrii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategrii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategrii cztery gwiazdki 1) Mże być prwizryczne. 2) C najmniej apteczka. 3) Parking nie bejmuje stałych miejsc pstjwych, a jedynie miejsce na czas przyjmwania gści.

19 4) Wypsażna w telewizr i prasę. 5) Udstępnine zadaszne pmieszczenie. 6) Dpuszcza się umywalnie zbirwe typu rynnweg niezadaszne. 7) Na terenach skanalizwanych ustępy spłukiwane wdą bieżącą, na terenach nieskanalizwanych - bitalety. 8) C najmniej 1 na dwa stanwiska. 9) Przynajmniej zadaszne stły lub ławy na stanwiskach bzwania. 10) Całą dbę. 11) C najmniej trzy razy dziennie, ustalnych gdzinach. 12) C najmniej dwa razy dziennie, ustalnych gdzinach. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA STAŁEJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH) Lp. Wymagania Kategrie kempingu (campingu) **** *** ** * Wypsażenie pkju lub dmku składająceg się z więcej niż jedneg pkju 1 Dpuszczalna liczba sób w każdym pkju 1) Pwierzchnia pkju na 1 sbę w m Wyskść pkju c najmniej 2,2 m 4 Łóżka wymiarach min. 90 x 200 cm 5 Oświetlenie górne 6 Oświetlenie przy łóżku 7 Pściel na każde łóżk 2) 8 Dywan lub wykładzina 9 Szafa 3) 3) 10 Stół 11 Krzesła lub inne meble d siedzenia, jedn na sbę, lecz nie mniej niż dwa na pkój 12 Lustr 13 Telewizr i mżliwść dbiru prgramów radiwych 14 Mżliwść dbiru prgramów radiwych 15 Łazienka z WC i natryskiem z ciepłą i zimną wdą 16 Umywalka z ciepłą i zimną wdą raz półką Ściany i pdłgi w łazience wyłżne płytkami ceramicznymi lub 17 pdbnym materiałem nienasiąkliwym Objaśnienia znaków i dnśników: wymaganie bwiązuje * kemping (camping) kategrii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategrii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategrii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategrii cztery gwiazdki 1) W przypadku dmku wielpkjweg w każdym pkju. 2) W przypadku braku pścieli - zdejmwany pkrwiec na materac, nadający się d prania. 3) Dpuszcza się wieszaki.

20 ZAŁĄCZNIK Nr 4 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMÓW WYCIECZKOWYCH Lp. Wymagania Kategrie I II III I. Zagspdarwanie terenu 1 Bezpśrednie wejście d hallu Parking lub mżliwść parkwania maksymalnie 200 m d biektu; w istniejących 2 biektach na terenie parków nardwych warunki parkwania na dtychczaswych zasadach II. Instalacje w budynku 3 Ogrzewanie zapewniające w zimie temperaturę c najmniej 19 C 4 Bieżąca ciepła i zimna wda III. Recepcja 5 Hall recepcyjny z telefnem dstępnym dla gści 6 Kabiny telefniczne 7 Przechwalnia pieniędzy, rzeczy wartściwych, bagażu i sprzętu turystyczneg 8 Infrmacja turystyczna 1) 9 Budzenie IV. Inne usługi 10 Sprzedaż drbnych artykułów (ksmetyki, pamiątki turystyczne itp.) 11 Świetlica 12 Stanwisk d praswania wypsażne w żelazk 13 Stanwisk d drbnych napraw sprzętu sprtweg i turystyczneg V. Część mieszkalna 14 Minimalna pwierzchnia pkju w m 2 (bez wydrębninych łazienki, WC, przedpkju): 1) 1-sbweg ) 2-sbweg ) 3) 3-sbweg ) 4) 4-sbweg ) 5) większeg niż 4-sbwy (pwierzchnia 4-sbweg pwiększna ddatkw na każdą następną sbę 2,5 2,5 2) 2,5 liczbę m 2) 15 Maksymalna liczba miejsc nclegwych w pkjach wielsbwych Urządzenia higieniczn-sanitarne w pkjach 1- i 2-sbwych (% pki): 1) umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wdą raz z blatem lub półką 2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa raz WC Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne: 1) umywalnie sbne dla kbiet i dla mężczyzn 2) z bieżącą ciepłą i zimną wdą 3) liczba m.n. przypadających na 1 umywalkę w umywalniach zbirwych

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 109-6473- Pz. 1249 10. 1. Służby serwiswe bwiązane są pinfrmwać właściwy urząd skarbwy fiskalizacji kasy u pdatnika nie później niż w terminie 7 dni d dnia jej dknania. Zgłszenia należy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo