Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII"

Transkrypt

1 Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy Uwagi ogólne Katalog źródeł prawa pracy Konstytucja Ustawy Ratyfikowane umowy międzynarodowe Układy zbiorowe pracy Układ jako źródło prawa pracy Treść układu Zawarcie układu Rejestracja układu Wejście w życie układu Skutek niezgodności z prawem postanowień układu Hierarchia obowiązywania układów Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie Regulaminy Statuty Zagadnienie 2. Podstawowe zasady prawa pracy wyrażone w Kodeksie pracy Uwagi ogólne Zasada prawa do pracy Zasada swobody pracy Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych Zasada równouprawnienia pracowników Zasada niedyskryminacji Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia Zasada prawa do wypoczynku V VII

2 2.9. Zasada zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych Zasada korzystności Zasada swobody zrzeszania się pracowników i pracodawców Zasada udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy Zasada trwałości stosunku pracy Zagadnienie 3. Stosunek pracy Podstawy nawiązania stosunku pracy Umowa o pracę Umowa na okres próbny Umowa na czas określony Umowa na czas zastępstwa Umowa na czas wykonywania określonej pracy Umowa na czas nieokreślony Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej Powołanie Wybór Mianowanie Spółdzielcza umowa o pracę Cechy istotne stosunku pracy Zagadnienie 4. Powstanie stosunku pracy Pojęcie pracownika i jego zdolność nawiązania stosunku pracy Pojęcie pracownika Zdolność nawiązania stosunku pracy Umowa przedwstępna Elementy definitywnej umowy o pracę Rodzaj umowy Rodzaj pracy Miejsce wykonywania pracy Wymiar czasu pracy Wysokość wynagrodzenia Termin rozpoczęcia pracy Dane osobowe pracownika Obowiązek informacyjny pracodawcy Dopuszczalność zawarcia więcej niż jednej umowy na okres próbny Zagadnienie zawierania wieloletnich umów o pracę na czas określony Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi VIII

3 4.9. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu Zagadnienie 5. Ustanie stosunku pracy Sposoby rozwiązania umowy o pracę Uwagi ogólne Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem Pojęcie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i okresy wypowiedzenia Zastosowanie krótszego lub dłuższego niż wymagany okresu wypowiedzenia Dni wolne na poszukiwanie pracy Konsultacja związkowa Niezwłoczne rozwiązanie umowy Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienie grupowe) Uwagi ogólne Liczba zwalnianych pracowników Konsultacja ze związkami zawodowymi oraz obowiązek informacyjny Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego Ponowne zawiadomienie urzędu pracy Wypowiedzenie i rozwiązanie umów o pracę Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika Treść oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia Wygaśnięcie umowy o pracę Zagadnienie 6. Modyfikacja postanowień umowy o pracę Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Materialnoprawny charakter przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę Wliczenie poprzedniego okresu zatrudnienia Skutki przejścia zakładu pracy w zakresie indywidualnego prawa pracy Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę Obowiązek informacyjny pracodawców IX

4 Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy Możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika Skutki przejścia zakładu pracy w zakresie zbiorowego prawa pracy Obowiązek informacyjny pracodawców Podjęcie działań dotyczących warunków zatrudnienia Skutki braku porozumienia w sprawie warunków zatrudnienia Stosowanie postanowień zawartego układu zbiorowego pracy Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę Wypowiedzenie zmieniające Zagadnienie 7. Telepraca Uwagi ogólne Uzgodnienie warunków stosowania telepracy Obowiązki pracodawcy Dostarczenie sprzętu Określenie zasad ochrony danych Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązek informacyjny Odrębne uzgodnienie kwestii związanych z wykonywaniem pracy w formie telepracy Czynności kontrolne Możliwość zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy Zakaz dyskryminacji Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pracujących w formie telepracy Zagadnienie 8. Obowiązki stron stosunku pracy Podstawowe obowiązki pracownika Uwagi ogólne Ogólny obowiązek pracownika wynikający z istoty stosunku pracy Obowiązek przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy Obowiązek przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku Obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych Obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 159 X

5 Obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego Pozostałe obowiązki pracownika Skutki naruszenia obowiązków pracowniczych Podstawowe obowiązki pracodawcy Uwagi ogólne Obowiązek poniesienia kosztów wstępnych badań lekarskich Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą Obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy Obowiązek stwarzania pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy Obowiązki związane z organizacją pracy Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, w tym obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego Obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi Obowiązek wydania świadectwa pracy Sposób i tryb wydania świadectwa pracy Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej albo rentowej Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej XI

6 8.3. Obowiązki związane z wystąpieniem wypadku przy pracy i choroby zawodowej Definicja wypadku przy pracy Obowiązki pracodawcy związane z wystąpieniem wypadku przy pracy Definicja choroby zawodowej Obowiązki pracodawcy związane z wystąpieniem choroby zawodowej Zagadnienie 9. Wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy Problematyka prawa do wynagrodzenia Prawo do wynagrodzenia a klauzula zasad współżycia społecznego Wynagrodzenie a zasada swobody umów Pojęcie godziwego wynagrodzenia Ekwiwalentność wynagrodzenia za pracę Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia Uwagi ogólne Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę Prawo do wynagrodzenia pomimo nieświadczenia pracy Termin, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia Potrącenia z wynagrodzenia Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia Regulamin wynagradzania Składniki wynagrodzenia za pracę Uwagi ogólne Wynagrodzenie netto i wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie zasadnicze Premia Nagroda Dodatki Gratyfikacja jubileuszowa Deputaty Odprawa pośmiertna Przesłanki nabycia prawa do odprawy pośmiertnej Wysokość świadczenia Uprawnieni do otrzymania odprawy pośmiertnej Wliczenie okresu zatrudnienia w związku z art KP Pokrycie należności przez świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie XII

7 9.13. Odprawa emerytalno-rentowa Problematyka diety z tytułu podróży służbowej z punktu widzenia obowiązków podatkowych pracodawcy Zagadnienie 10. Czas pracy Czas pracy Definicja wymiaru czasu pracy i podstawowe okresy odpoczynku Definicja norm czasu pracy Definicja rozkładu czasu pracy Systemy czasu pracy Uwagi ogólne System klasycznego równoważnego czasu pracy Dozór urządzeń Pilnowanie mienia Praca w ruchu ciągłym System przerywanego czasu pracy System zadaniowego czasu pracy System skróconego tygodnia pracy System pracy weekendowo-świątecznej Przedłużenie okresu rozliczeniowego w ramach danego systemu czasu pracy Praca zmianowa Konieczność zapewnienia dni wolnych od pracy Praca powyżej 8 godzin na dobę w okolicznościach przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń oraz w przypadku pracownic w ciąży lub pracowników opiekujących się dzieckiem Ogólne pojęcie oraz maksymalny limit godzin nadliczbowych Pojęcie nadgodzin Limit godzin nadliczbowych Obejście prawa w zakresie świadczenia godzin nadliczbowych Dyżur Przerwy w pracy Wliczenie przerw do czasu pracy Przerwa obowiązkowa Przerwa fakultatywna Przerwa na karmienie piersią Odpoczynek dobowy i tygodniowy Uwagi ogólne Odpoczynek dobowy Odpoczynek tygodniowy Skrócenie norm czasu pracy Praca w porze nocnej Dopuszczalność pracy w niedziele i święta XIII

8 Uwagi ogólne Praca w placówkach handlowych Katalog przypadków dozwolonej pracy w niedziele i święta Obowiązki pracodawcy Wolna niedziela Ewidencja czasu pracy Zagadnienie 11. Urlopy wypoczynkowe oraz inne przerwy w obowiązku świadczenia pracy Urlop wypoczynkowy Nabycie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy Okresy podlegające wliczeniu do pełnego stażu pracy Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i przesunięcie terminu urlopu Odwołanie z urlopu Przesunięcie terminu Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na skutek przesunięcia terminu urlopu Udzielenie urlopu wypoczynkowego w czasie wypowiedzenia umowy o pracę Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Urlop na żądanie Charakter prawny urlopu na żądanie Odmowa udzielenia urlopu na żądanie na skutek złożenia spóźnionego wniosku Urlop proporcjonalny Urlop szkoleniowy Uwagi ogólne Wymiar urlopu szkoleniowego Urlop macierzyński Uwagi ogólne Wymiar urlopu Udzielenie urlopu wypoczynkowego Udzielanie części urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka Udzielenie urlopu po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu przez matkę dziecka XIV

9 Udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu w przypadku złego stanu zdrowia matki dziecka Urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu Dodatkowy urlop macierzyński Urlop bezpłatny Urlop wychowawczy Uwagi ogólne Podstawowy wymiar urlopu wychowawczego Zły stan zdrowia dziecka Wyłączne prawo do miesiąca urlopu Jednoczesne korzystanie z urlopu przez obojga rodziców Zasady udzielania urlopu wychowawczego Zastosowanie rozporządzenia Wniosek o urlop wychowawczy Udzielenie urlopu wychowawczego Rezygnacja z urlopu wychowawczego Dopuszczalność świadczenia pracy Zagadnienie 12. Odpowiedzialność pracownika w związku z istnieniem stosunku pracy Odpowiedzialność porządkowa Sytuacje uzasadniające odpowiedzialność porządkową oraz katalog kar Zastosowanie kary porządkowej Obowiązek informacyjny pracodawcy Sprzeciw Zatarcie Wyrządzenie szkody pracodawcy a odpowiedzialność porządkowa Odpowiedzialność dyscyplinarna Uwagi ogólne Postępowanie wyjaśniające Postępowanie dyscyplinarne w I instancji Postępowanie odwoławcze Odpowiedzialność materialna Uwagi ogólne Przesłanki i zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieumyślnie Weksel na zabezpieczenie roszczeń pracodawcy Przesłanki i zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej XV

10 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym Odpowiedzialność wspólna Obrona pracownika w przypadku dochodzenia przez pracodawcę roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu powierzonym Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kilku pracowników Zagadnienie 13. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika Wykroczenia przeciwko prawom pracownika opisane w przepisach KP Katalog wykroczeń, których może dopuścić się tylko pracodawca lub osoby działające w jego imieniu Katalog wykroczeń, których może dopuścić się osoba zobowiązana do realizowania wskazanych uprawnień pracowniczych Wykroczenia, które może popełnić osoba będąca odpowiedzialna za stan BHP oraz osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami Wykroczenia, które może popełnić osoba działająca wbrew określonym obowiązkom Wykroczenie, które może popełnić osoba, do której adresowany jest nakaz inspektora pracy Wykroczenie, które może popełnić osoba utrudniająca działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy Wykroczenie, które może popełnić osoba dopuszczająca do pracy małoletniego poniżej 16. roku życia Wykroczenia przeciwko prawom pracownika opisane w przepisach innych ustaw Zagadnienie 14. Ochrona trwałości stosunku pracy Uwagi ogólne Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Uzasadnienie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem bez wypowiedzenia umowy o pracę Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu Sytuacja pracownicy w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy XVI

11 14.4. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym Ochrona pracowników w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy Zagadnienie 15. Polubowne rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy Uwagi ogólne Postępowanie przed komisją pojednawczą Organizowanie komisji pojednawczej Wszczęcie postępowania Zespoły komisji pojednawczej Czas działania komisji pojednawczej Ugoda zawarta przed komisją pojednawczą Prawo żądania uznania ugody za bezskuteczną Postępowanie mediacyjne Uwagi ogólne Brak jawności postępowania mediacyjnego Sylwetka mediatora Wszczęcie mediacji Ugoda zawarta przed mediatorem Postępowanie pojednawcze Ugoda pozasądowa Zagadnienie 16. Zbiorowe prawo pracy Wprowadzenie Zarys pojęcia organizacja związkowa Zasady ogólne tworzenia związków zawodowych Uprawnienia związków zawodowych Merytoryczny obszar działania Wiążące pracodawcę zajęcie stanowiska przez związek zawodowy oraz zawieranie układów, porozumień i regulaminów Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w ciąży Zgoda na rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży w okolicznościach upadłości albo likwidacji pracodawcy Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy ze społecznym inspektorem pracy Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym członkiem organizacji związkowej Sprzeciw wobec indywidualnych zwolnień na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnień grupowych XVII

12 Zawarcie porozumienia w okolicznościach przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę Zawarcie układów, pozostałych porozumień oraz regulaminów Niewiążące pracodawcę zajęcie stanowiska przez związek zawodowy Konsultacja wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę Konsultacja wypowiedzenia zmieniającego Konsultacja wypowiedzenia dyscyplinarnego Konsultacja w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w mieniu powierzonym Konsultacja w sprawie sprzeciwu od nałożenia kary porządkowej Konsultacja działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy Kontrola przestrzegania prawa pracy Opiniowanie projektów aktów prawnych Prawo prowadzenia rokowań Działalność gospodarcza związku zawodowego Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy zakładowej organizacji związkowej Katalog zachowań zakazanych Okres ochronny Liczba pracowników chronionych Ochrona osób wskazanych przez komitet założycielski Ochrona pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym Obowiązki pracodawcy względem zakładowej organizacji związkowej (art. 33 ZwZawU) Zagadnienie 17. Terminy i przedawnienie w prawie pracy Charakter terminów występujących w prawie pracy Szczególne terminy wnoszenia odwołań w sprawach pracowniczych Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy Uwagi ogólne Terminy przedawniania Zawieszenie biegu przedawnienia Przerwanie biegu przedawnienia Zagadnienie 18. Oświadczenia woli w prawie pracy Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia a wady oświadczenia woli Uwagi ogólne XVIII

13 Oświadczenie woli Brak świadomości lub swobody Błąd Groźba Podstęp Pozorność Zagadnienie 19. Wybrane problemy natury procesowej Właściwość sądu z sprawach z zakresu prawa pracy Właściwość miejscowa Właściwość rzeczowa Zasada związania sądu pracy wyrokiem sądu karnego Dokonywanie doręczeń i wezwań sądowych Odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie zobowiązania sądu nałożonego w toku postępowania Dochodzenie roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy Powództwo o wypłatę premii regulaminowej Zagadnienie 20. Zatrudnienie młodocianych Uwagi ogólne Pojęcie pracownika młodocianego Przesłanki zatrudnienia Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe Regulacje ochronne Uwagi ogólne Nauka w szkole Ochrona zdrowia Wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego. Czas pracy młodocianego Przypadki, w których nie wolno zatrudniać młodocianych Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego Zagadnienie 21. Mobbing i dyskryminacja Mobbing Pojęcie mobbingu Osoby, które mogą dopuścić się mobbingu Przejawy mobbingu Mobbing jako kwalifikowany delikt prawa pracy Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu Dochodzenie roszczeń przez osobę niebędącą pracownikiem Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi Dyskryminacja Pojęcie dyskryminacji Dyskryminacja bezpośrednia XIX

14 Dyskryminacja pośrednia Roszczenia pracownika z tytułu dyskryminacji Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację Molestowanie Pojęcie molestowania Roszczenia pracownika z tytułu molestowania Molestowanie a mobbing Różnice Rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących mobbingu i molestowania Zagadnienie 22. Zakaz konkurencji w prawie pracy Uwagi ogólne Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zagadnienie 23. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Uwagi ogólne Obowiązki pracodawcy Podstawowe obowiązki Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia Obowiązki pracodawcy dotyczące szkoleń z zakresu BHP Obowiązki pracodawcy dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP Obowiązki osoby kierującej pracownikami Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika Prawa pracownika związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Podstawowe obowiązki pracownika XX

Prawo pracy. w praktyce. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Radosław Terlecki, Natalia Szok. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Prawo pracy. w praktyce. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Radosław Terlecki, Natalia Szok. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Radosław Terlecki, Natalia Szok Prawo pracy w praktyce Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Prawo pracy w praktyce

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.......................................................... 13 Od Autorki.............................................................. 15 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW....................................... 15 WSTĘP (Zdzisław Niedbała).................................. 17 ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy 1. Uwagi ogólne o

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXV O Autorach... XXXIII Wprowadzenie... XXXV Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz PRAWO PRACY. ZARYS WYKŁADU Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................. 17 ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY.............. 19 1. Pojęcie prawa pracy.................................................

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły z obszaru prawa

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016.

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016. Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA 17 ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie. Wykład

Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie. Wykład Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie Wykład Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa pracy 2. Stosunek prawa pracy do innych gałęzi prawa 3. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy Kod szkolenia: 323414 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Spis treści Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy... 1 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy... 1 I.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 17 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa pracy.................................... 19 1. Specyfika norm prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY PRAWO PRACY Red.: Krzysztof Baran Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Definiowanie prawa pracy 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne...16 Rozdział I. Przepisy wstępne...16 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy...18 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu...21 Rozdział IIb. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę. DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy....

Bardziej szczegółowo

dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia

dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia 1. Przedmiot prawa pracy (pojęcie pracy w ujęciu prawa pracy; stosunki pracy; geneza i funkcje prawa pracy) 2. Źródła prawa pracy (powszechnie obowiązujące i autonomiczne,

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Co w świetle przepisów Kodeksu pracy oznacza zakaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy Spis treści Przedmowa do wydania III... XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy... 1 1. Praca człowieka a prawo uwagi ogólne... 2 2. Pojęcie, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów

Spis treści. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów Prawo pracy 2017 / Prawo pracy dwa tysiące siedemnaście [redaktor merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; autorzy Maciej Ambroziewicz, Sylwia Gołaś-Olszak, Adrianna Jasińska-Cichoń, Urszula Jelińska, Luiza

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia... 48

SPIS TREŚCI. Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia... 48 SPIS TREŚCI DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy Wprowadzenie.... Wykaz skrótów.... I. Prawo pracy.... 1 Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?... 3 Pytanie 2. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zasady równego

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP

Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kompendium Prawa Pracy - wybrane zagadnienia praktyczne. Zmiany przepisów, orzecznictwo sądu najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP Kod szkolenia: 604915 Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, Ewa Ostapowicz) 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Program seminarium skierowany jest do osób kierujących pracownikami

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, wzory dokumentów: Ewa Ostapowicz)... 1 1. Ustawy i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa ő 1. Specyfika norm prawa ő 2. Pozycja stron stosunków jako przedmiot regulacji prawa 1. Indywidualne stosunki 1.1. Praca wykonywana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

KURS KADROWY- PRAWO PRACY W PRAKTYCE

KURS KADROWY- PRAWO PRACY W PRAKTYCE KURS KADROWY- PRAWO PRACY W PRAKTYCE 24-25 PAŹDZIERNIKA 2016 R., BYDGOSZCZ Adresaci: Korzyści: Prowadzący: Program: Sekretarze, pracownicy samorządowych wydziałów organizacyjnych i kadr, kierownicy i pracownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym Wykaz skrótów...................................... 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19 Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 1. Zagadnienia ogólne 23 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 26 A. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika 26 B. Kolejny urlop

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski 1. Klauzule autonomiczne a nienazwane porozumienia prawa pracy (1g) a. dopuszczalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony.

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Kod szkolenia: 525215 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Zatrudnianie - NOWE REGULACJE - umowy na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy Renata Mroczkowska Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem i suplementem elektronicznym ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2014 Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo