Erasmus+ Młodzież. Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne. Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus+ Młodzież. Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne. Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe"

Transkrypt

1 Erasmus+ Młodzież Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

2 E R A S M U S + Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

3 Sektor: Młodzież Edukacja pozaformalna: nauka poprzez praktykę i doświadczenie w zgodzie z zasadą: Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem bazuje na odmiennym od tradycyjnej edukacji formalnej relacji uczeń nauczyciel. W edukacji pozaformalnej osoba biorąca udział i prowadzący zajęcia (tzw. facylitator) pozostają w relacji partnerskiej. Prowadzący może wspomagać i wpływać na procesy edukacyjne w trakcie działań, ale nie narzuca uczestnikom prawd i wiadomości. Uczestnik znajduje się w centrum swojego procesu edukacyjnego, facylitator powinien wspierać go w tym procesie opiera się na dobrowolnym udziale, odbywa się w sposób zorganizowany, odbywa się poza szkołą/uczelnią, w czasie wolnym od nauki, nacisk położony jest na kreatywność oraz samoekspresję, indywidualne i grupowe zaangażowanie, stwarzanie sprzyjających warunków dla samospełnienia i samorozwoju uczestników działań edukacyjnych, jest w nią wpisana odpowiedzialność osoby uczestniczącej za swój proces uczenia się.

4 Partnerstwa Strategiczne Dwa rodzaje projektów w Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne w sektorze Młodzież: 1.Partnerstwa strategiczne 2. Partnerstwa Strategiczne: Transnarodowe/ Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (młodzież: lat) ułatwienie dla młodzieży niżej zawieszona poprzeczka

5 Kraje uczestniczące: A. Kraje uczestniczące w programie tzw. Kraje Programu (programme countries) a. 28 państw członkowskich UE b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia c. Szwajcaria d. Turcja e. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) B. Kraje partnerskie (partner countries) a. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja b. Pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

6 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Czym jest Transnarodowa Inicjatywa Młodzieżowa? projekt młodzieżowy służący przede wszystkim zwiększaniu i rozwijaniu zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi i ich umiejętności skutecznego działania, to przedsięwzięcie inicjowane i realizowane przez młodych ludzi w wieku lat, to projekt, który przygotowuje, organizuje i realizuje młodzież samodzielnie (przy wsparciu dorosłych, ale nie dominacji), szansa do sprawdzenia swoich pomysłów w praktyce, doświadczenie w ramach edukacji pozaformalnej. [str. 116 i 313 w Przewodniku po programie Erasmus+ ]

7 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Czym jest Transnarodowa Inicjatywa Młodzieżowa? to networking lokalnych inicjatyw realizowanych równolegle przez grupy młodzieży z różnych krajów Programu Erasmus+ LOKALNIE - Czechy: działania lokalne w Brnie - wywiady z osobami wykonującymi ginące zawody i rzemieślnikami, warsztaty dla młodzieży. WSPÓLNIE: strona www poświęcona prezentacji ginących zawodów w języku czeskim i polskim, wspólne zorganizowanie festiwalu i warsztatów w Brnie, wypracowanie nowoczesnego zastosowania rzemiosła LOKALNIE - Polska: młodzieżowa organizacja w Polsce - działania lokalne w Łodzi, wywiady z przedstawicielami ginących zawodów, warsztaty dla młodzieży

8 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Czemu może służyć projekt? zwiększeniu aktywności obywatelskiej (m.in. organizowanie konsultacji, debat, konferencji, inicjatyw dot. tematyki europejskiej), podejmowaniu działań dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. reagowaniu na lokalne problemy, potrzeby danej społeczności, wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych, migrantów, mniejszości społecznych), założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego, przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dot. np. edukacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, organizowaniu wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

9 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Kto może złożyć projekt? pozarządowe organizacje młodzieżowe nieformalne grupy młodzieży grupy młodych ludzi pracujących z młodzieżą, nieposiadające osobowości prawnej Instytucje publiczne działające non profit (np. Dom Kultury) przedsiębiorstwa społeczne nieformalne grupy młodzieży instytucje/organizacje/inne podmioty działające w obszarze edukacji, szkoleń i rynku pracy uczelnia (np. młodzież działająca w kole naukowym). [str. 117 w Przewodniku po programie Erasmus+ ]

10 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Kto jest organizatorem i realizuje projekt? Liczba partnerów: jeśli w projekcie uczestniczą organizacje prowadzące działalność w dziedzinie młodzieży lub grupy młodych osób pracujących z młodzieżą, nie posiadające osobowości prawnej, wówczas wystarczą 2 organizacje/grupy młodzieży z dwóch różnych Krajów Programu. Jeśli ten warunek nie jest spełniony w projekcie konieczny jest udział 3 organizacji/instytucji partnerskich z trzech różnych Krajów Programu Kto składa wniosek do Narodowej Agencji: wystarczy złożyć jeden wniosek w imieniu wszystkich organizacji/grup/instytucji uczestniczących w projekcie do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kraju organizacji/grupy/ instytucji koordynującej projekt. [str. 118 i 339 w Przewodniku po programie Erasmus+ ]

11 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Ilu uczestników? Po stronie każdego z Partnerów powinna być grupa młodzieży w wieku lat złożona z co najmniej 4 uczestników + + [str. 339 Załącznik III Glosariusz najważniejszych terminów w Przewodniku po programie Erasmus+ ]

12 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Udział osoby wspierającej (coach) osoba doświadczona w pracy z młodzieżą lub realizacji inicjatyw młodzieżowych; osoba wspierająca proces uczenia się młodych ludzi i ułatwiająca im przygotowanie projektu, uczestnictwo w projekcie i osiągniecie zamierzonych rezultatów; osoba wspierająca pełni różne role, zależnie od potrzeb danej grupy młodych osób; osoba wspierająca NIE jest: - koordynatorem projektu; - konsultantem lub doradcą; - członkiem grupy realizującej projekt; - reprezentantem prawnym organizacji realizującej projekt - trenerem - ekspertem zapewniającym wsparcie w tylko jednej, określonej dziedzinie; - przedstawicielem - prawnym projektu. pomoc ze strony osoby wspierającej jest obowiązkowa, jeżeli inicjatywę młodzieżową realizują osoby niepełnoletnie

13 Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe Czas trwania projektu? od 6 miesięcy do 3 lat (maksymalny sugerowany czas trwania to 12 miesięcy)

14 Partnerstwa Strategiczne Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (TIM) Czym NIE jest TIM? projektem wymyślonym i realizowanym przez osoby pracujące z młodzieżą dla młodzieży, projektem sprowadzającym się do zorganizowania szkoleń dla młodzieży prowadzonych przez zatrudnionych trenerów, kontynuacją codziennej, stałej działalności organizacji lub grupy, sposobem na wyposażenie świetlicy/klubu/organizacji, sposobem na sfinansowanie krótkotrwałych działań np. festiwalu, konkursu, koncertu, przeglądu filmowego, zawodów sportowych, warsztatów) (mogą być elementem projektu, ale nie jedynym działaniem).

15 Priorytety By zdobyć dofinansowanie projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden z horyzontalnych Akcji 2 lub sektorowych (sektor Młodzieży). [str. 112 i 115 w Przewodniku po Programie ].

16 Przykłady działań Inicjatywa młodzieżowa Zagrajmy w Petanque Organizator: Stowarzyszenie "Nasz Łąg - nasza wieś Organizacja partnerska: A.T.E. Caltun Club UNESCO (Rumunia) W trakcie projektu poznamy zasady francuskiej gry w bule (petanka), zbudujemy 8 pól do gry w okolicach Łęga i Curtea de Arges w Rumunii.

17 Przykłady działań Inicjatywa młodzieżowa Zagrajmy w Petanque Lokalne turnieje w każdym z krajów uczestniczących Dwa turnieje międzynarodowe Budowa miejsc do gry Instruktaż gry nagrany na DVD i upowszechniany w szkołach Stworzenie halowej odmiany tej gry

18 Jak znaleźć partnera do projektu? Działania FRSE:

19 Jak znaleźć partnera do projektu? Działania FRSE:

20 Konsultacje Sieć konsultantów w całym kraju

21 Projekt Linia czasu projektu (z punktu widzenia NA) pomysł wniosek decyzja umowa zaliczka realizacja raportowanie Zaliczka 80% grantu po rozliczeniu kolejna płatność

22 KATEGORIE DZIAŁAŃ I BUDŻETOWE W PROJEKCIE TIM Koszty ryczałtowe (obliczane z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych) Zarządzanie Projektem i jego wdrażanie Międzynarodowe spotkania projektowe krótkie spotkania robocze Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami tzw. mobilność łączona młodych ludzi Koszty rzeczywiste Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami Koszty nadzwyczajne

23 KATEGORIE DZIAŁAŃ I BUDŻETOWE W PROJEKCIE TIM Koszty ryczałtowe Opracowywanie tzw. rezultatów pracy intelektualnej jest raczej niezalecane w Transnarodowych Inicjatywach Młodzieżowych (choć nie jest wykluczone). To jest kategoria działań głównie przeznaczona dla projektów inicjowanych przez specjalistów i ekspertów pracujących na rzecz młodzieży. Rezultaty pracy intelektualnej to specjalistyczne materialne produkty projektu, takie jak programy nauczania, materiały pedagogiczne i materiały do pracy z młodzieżą, edukacyjne narzędzia informatyczne, analizy, badania, metody partnerskiego uczenia się itd. Uwaga! Działania nieuprawnione: np. strona www z relacją z projektu, ulotka, folder z realizacji projektu, broszura informująca o projekcie itp.

24 KATEGORIE DZIAŁAŃ I BUDŻETOWE W PROJEKCIE TIM Mobilność łączona młodych osób międzynarodowe spotkanie młodzieży służące wspólnemu przeprowadzeniu wybranych działań projektowych (ang. Blended Mobility of Young People) [str. 309 w Przewodniku po programie ] Działania, na które składa się jeden lub kilka krótkich spotkań międzynarodowych młodzieży (trwających łącznie od 5 dni do 2 miesięcy) i mobilność wirtualna (tj. korzystanie z technologii informacyjno komunikacyjnych, takich jak przestrzenie współpracy, transmisje na żywo, wideokonferencje, media społecznościowe itp., w celu uzupełnienia lub przedłużenia efektów uczenia się w ramach mobilności fizycznej). Uwaga! Działania związane z mobilnością łączoną muszą odbywać się w krajach, w których organizacje uczestniczące w projekcie posiadają swoje siedziby. Domyślnym miejscem wyjazdu z kraju organizacji wysyłającej będzie miejsce jej lokalizacji i analogicznie miejscem przyjazdu, lokalizacja organizacji przyjmującej.

25 Finanse Zasady finansowe są wyjaśnione w następujących dokumentach: Przewodnik po Programie Erasmus+ [str ] Załącznik III. Zasady finansowe i umowne dla Akcji 2, Warunki ogólne do umowy. Dokumenty dostępne są pod linkiem:

26 Finanse Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie EUR miesięcznie. Kategorie budżetowe możliwe do dofinansowania w każdym projekcie: Kategoria budżetowa Zarządzenie projektem i jego realizacja Możliwości finansowania Zarządzanie projektem (tj. Planowanie, kwestie finansowe, koordynacja i komunikacja między partnerami itp.); materiały, narzędzia itd., dotyczące uczenia się/nauczania/ szkolenia. Wirtualna współpraca i działania w zakresie projektów lokalnych; informowanie, promowanie i rozpowszechnienie (np. broszury, ulotki, informacje na strona internetowych itp. Kwota dofinansowania (finansowanie Zasada przyznawania wg kosztów jednostkowych) środków Wkład w działania Maksymalnie organizacji 2750 EUR na koordynującej: miesiąc 500 EUR na miesiąc Wkład w działania pozostałych organizacji uczestniczących: 250 EUR na organizację uczestniczącą na miesiąc Automatycznie : Na podstawie czasu trwania projektu oraz liczby zaangażowanych organizacji.

27 Zarządzanie Projektem i jego wdrażanie Beneficjenci powinni wdrożyć działania i wytworzyć rezultaty zgodnie z Wnioskiem i Umową. Przykładowe uprawnione działania: koordynacja, komunikacja między partnerami, operacje finansowe materiały, narzędzia, podejścia itd. dotyczące uczenia się/nauczania/szkolenia na małą skalę, wirtualna współpraca i działania w zakresie aktywności lokalnych (np. krajowe działania projektowe z młodzieżą, organizowanie i zapewnianie opieki pedagogicznej i trenerskiej w ramach działań w zakresie uczenia się/działań szkoleniowych, itd.); działania związane z informowaniem, promowanie i rozpowszechnianiem projektu (np. broszury, ulotki, informacje na stronach internetowych itd.).

28 Finanse Kategoria budżetowa Możliwości finansowania Kwota dofinansowania (finansowanie wg kosztów jednostkowych Zasada przyznawania środków Spotkania w ramach projektów transnarodowych (Międzynarodowe Spotkania Projektowe) Uczestnictwo w spotkania partnerów projektu, których gospodarzem jest jedna z organizacji uczestniczących, celem realizacji i koordynacji. Koszty obejmują podróż oraz utrzymanie. Dla odległości od 100 do 1999 km: 575 EUR na uczestnika na spotkanie Dla odległości 2000 km i więcej 760 EUR na uczestnika Maksymalnie EUR na rok Warunkowo: wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę spotkań zarówno pod względem ich liczby, jak i liczby uczestników.

29 Międzynarodowe spotkania projektowe Umożliwiają organizowanie krótkich spotkań roboczych związanych z realizacją projektu dla reprezentantów grup i organizacji uczestniczących w projekcie, Domyślnym miejscem wyjazdu i przyjazdu uczestników spotkań będą organizacje wysyłające i przyjmujące, Konieczne jest formalne powiązanie organizacji Beneficjenta z uczestnikiem wyjazdu (zatrudnienie w organizacji lub jako wolontariusz, bądź osoba ucząca się w organizacji), W spotkaniu muszą wziąć udział przedstawiciele co najmniej dwóch Krajów Programu, a odległość pomiędzy organizacjami będzie wynosić ponad 100 km.

30 Międzynarodowe spotkania projektowe i mobilności łączone młodzieży Stawki ryczałtowe należy wybierać w oparciu o odległość między lokalizacją organizacji wysyłającej, a lokalizacją organizacji przyjmującej wyliczoną w narzędziu Komisji Europejskiej tzw. kalkulatorze odległości:

31 Finanse Uwaga! Ta kategoria budżetowa wymaga finansowego wkładu własnego.

32 Koszty nadzwyczajne Koszty związane z: zleceniem podwykonawstwa usług które, z uzasadnionych powodów, nie mogą być świadczone przez organizacje uczestniczące w projekcie, koszty amortyzacji sprzętu (za wyjątkiem zwykłego sprzętu biurowego lub zazwyczaj wykorzystywanego przez organizacje uczestniczące) Dofinansowane zostanie 75% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż Powyższy rodzaj kosztów nie będzie mógł być pokryty jednocześnie z dwóch istniejących form dofinansowania Projektu, tj. z kategorii budżetu finansowanej w formie udziału ryczałtowego, z zastosowaniem ryczałtowej stawki jednostkowej i z kategorii budżetu finansowanej w formie refundacji poniesionych kosztów rzeczywistych.

33 Koszty nadzwyczajne c.d. sprzęt nie może obejmować standardowego wyposażenia biurowego, tj. komputerów osobistych i przenośnych, drukarek, rzutników itd. lub sprzętu wykorzystywanego przez Beneficjentów w ich statutowej działalności, tj. sprzętu do zajęć z informatyki lub celów szkoleniowych, które są rutynową częścią programu nauczania; w przypadku zakupu, wynajmu lub leasingu sprzętu, wyłącznie kwota odnosząca się do części okresu użytkowania sprzętu w ramach Projektu może być przedmiotem dofinansowania; Uwaga! Koszty związane z wynagrodzeniem szkoleniowców i trenerów nie powinny być finansowane w ramach Kosztów nadzwyczajnych. Powyższe koszty należy finansować z Zarządzania projektem i jego realizacji. Koszty nadzwyczajne to koszty rzeczywiste i wymagają przedstawienia faktur i rachunków poniesienia kosztów na etapie raportowania.

34 Finanse

35 Wsparcie Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Możliwość wykorzystania kategorii budżetu Wsparcie Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami ma zastosowanie wobec uczestników niepełnosprawnych biorących udział w jakimkolwiek zatwierdzonym działaniu Projektu. Przykładowe działania: wynajęcie wózka rehabilitacyjnego, zapewnienie udziału tłumacza języka migowego, zapewnienie opiekuna osób niepełnosprawnych. To koszty rzeczywiste i wymagają przedstawienia faktur i rachunków poniesienia kosztów na etapie raportowania.

36 Finanse Zasady finansowania dodatkowych działań w zakresie nauczania i uczenia się w ramach Partnerstw Strategicznych tzw. Mobilność łączona młodzieży [ str w Przewodniku po programie ] Kategoria budżetowa Podróż Wsparcie indywidualne młodzieży Wsparcie indywidualne osób towarzyszących Możliwości finansowania Wkład w koszty podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca działania i z powrotem Środki finansowe pokrywające koszty utrzymania uczestników podczas działania Środki finansowe pokrywające koszty utrzymania osób towarzyszących podczas działania (np. opiekunów osób niepełnoletnich) Kwota dofinansowania (finansowanie wg kosztów jednostkowych Dla odległości od 100 do 1999 km: 275 EUR na uczestnika Dla odległości 2000 km i więcej 360 EUR na uczestnika do 14 dni działania: 55 EUR na dzień na uczestnika Od 15 do 60 dni działania: 40 EUR ma dzień na uczestnika do 14 dni działania: 100 EUR na dzień na uczestnika od 15 do 60 dni działania: 70 EUR na dzień na uczestnika Zasada przyznawania środków Warunkowa: wnioskodawca musi uzasadnić, że działania związane z wyjazdem są niezbędne do osiągnięcia celów i rezultatów projektu.

37 Międzynarodowe spotkania projektowe i mobilności łączone młodzieży Stawki ryczałtowe należy wybierać w oparciu o odległość między lokalizacją organizacji wysyłającej, a lokalizacją organizacji przyjmującej wyliczoną w narzędziu Komisji Europejskiej tzw. kalkulatorze odległości:

38 Partnerstwa Strategiczne Terminy składania wniosków o dofinansowanie 4 lutego 2015 r. 30 kwietnia 2015 r. 1 października 2015 r.

39 Partnerstwa Strategiczne Najczęściej popełnianie błędy formalne w projektach akcji Składanie wniosku po terminie (choćby kilka sekund), 2. Błędnie podpisane lub nie załączone Oświadczenie/ Declaration of honor (punkt M. wniosku należy wydrukować, podpisać i załączyć skan do wniosku), 3. Błędnie określone daty rozpoczęcia i zakończenia projektu (muszą być zgodne z datami z Przewodnika po Programie Erasmus+ str.119).

40 Dziękujmy za uwagę. Mikołaj Różycki Tel Magdalena Paszkowska Tel Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Akcja 2.

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna,

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2017 Zasady finansowania Dofinansowanie z programu Erasmus+ w większości kategorii budżetowych jest kalkulowane

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA Katarzyna Żarek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ZASADY FINANSOWANIA Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ

EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ EDUKACJA POZAFORMALNA W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ Uczenie się poprzez doświadczenie Zaplanowane i zorganizowane działanie Towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole Opiera się na dobrowolnym udziale Odbywa

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia. Wolontariat Europejski Erasmus+

Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia. Wolontariat Europejski Erasmus+ Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia Wolontariat Europejski Erasmus+ Erasmus+ Program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu Comenius Erasmus+ Edukacja szkolna Leonardo da

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji szkolnej Konkurs 2015 2014 2020 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE?

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE? Część B Mobilność kadry edukacji dorosłych dorosłych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Opisywany projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę: Mobilność kadry: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1.

ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

oferta programu dla sektora edukacji pozaformalnej

oferta programu dla sektora edukacji pozaformalnej oferta programu dla sektora edukacji pozaformalnej Akcja 1 Wymiany młodzieży Wolontariat Europejski Wyjazdy osób pracujących z młodzieżą Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013 Edukacja szkolna Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. COMENIUS 2007-2013 Erasmus+ Edukacja

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE 19 października 2015 Porządek prezentacji 1. Wyzwania edukacji dorosłych 2. Miejsce sektora

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017 PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE Konkurs 2017 Liczba projektów dofinansowanych w konkursach 2014, 2015, 2016 72 80 wnioski złożone 47 wnioski dofinansowane 12 11 10

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych Zarządzanie finansami UMOWY 2014, 2015, 2016 Warszawa, 21.07.2017 Przewodnik po programie Erasmus+ Warunki szczególne umowy finansowej Warunki

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa Strategiczne Szkolnictwo Wyższe akcja 2

Partnerstwa Strategiczne Szkolnictwo Wyższe akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Szkolnictwo Wyższe akcja 2 Zarządzenie finansami w projekcie UMOWY 2014 Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI 1. Kategorie budżetowe w projekcie i dokumentacja 2. Przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie

Zarządzanie finansami w projekcie WWW.FRSE.ORG.PL Zarządzanie finansami w projekcie Mobilność kadry edukacji szkolnej SPIS TREŚCI 1. Kategorie budżetowe w projekcie 2. Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu 3. Kwalifikowalność kosztów

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1.

ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+ ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa strategiczne. aktualizacja: r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa strategiczne. aktualizacja: r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne aktualizacja: 26. 02. 2016 r. SPIS TREŚCI: 1. W jaki sposób będą rozliczane koszty projektu? 4 2. W jakiej

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eform Praktycznie brak kosztów rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach WWW.FRSE.ORG.PL Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie finansami

Zarządzenie finansami Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych Zarządzenie finansami UMOWY 2017 Warszawa, 27.09.2017 Dokumenty 1. Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 2. Warunki szczegółowe umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

I.2 Ustalenie udziału ryczałtowego i dokumenty potwierdzające jednostkowe stawki ryczałtowe

I.2 Ustalenie udziału ryczałtowego i dokumenty potwierdzające jednostkowe stawki ryczałtowe ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych E R A S M U S + 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach WWW.FRSE.ORG.PL Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej. Edycja 2 finansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie

Zarządzanie finansami w projekcie Zarządzanie finansami w projekcie Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne czas realizacji projektu: 12 miesięcy lub 24 miesiące uczestnicy: pracownicy szkoły Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych 2015

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych 2015 Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych 2015 Porządek prezentacji 1. Ogólne informacje o celach i ofercie programu Erasmus+ w roku 2015 kontekst sektora Edukacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 09/09/2014 Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać na swoim komputerze

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Program Erasmus+ 2014-2020 2015 drugi rok wdrażania programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością

Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością Zasady finansowania wyjazdów studentów z niepełnosprawnością Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 22 września 2017 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dofinansowanie: Kwota ryczałtowa wynikająca

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych szkół wyższych Rok akademicki 2014/15 Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 ZARZĄDZANIE FINANSAMI RAPORTY KOŃCOWE

AKCJA 2 ZARZĄDZANIE FINANSAMI RAPORTY KOŃCOWE AKCJA 2 ZARZĄDZANIE FINANSAMI RAPORTY KOŃCOWE UMOWY 2014, 2015, 2016 WARSZAWA, 08.09.2017 R. Dokumentacja Przewodnik po programie Erasmus+ Warunki szczegółowe umowy finansowej Załącznik I: Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Olsztyn, 10 lipca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Olsztyn, 10 lipca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Olsztyn, 10 lipca 2014r. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe

Bardziej szczegółowo