Zasady ustalania ocen cząstkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ustalania ocen cząstkowych"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe w klasie I-III 1. Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe w kl. I-III jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Uczniów I Etapu Edukacyjnego klas I-III Szkoły Podstawowej w Hutkach, podstawą programową MEN oraz programem edukacji wczesnoszkolnej Wesoła szkoła i przyjaciele wyd. WSiP. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania Jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen z zajęć komputerowych. Wspomaganie procesu nauczania i uczenia się. Motywowanie uczniów do pracy. Założenia ogólne Dokumentem normującym ogólne zasady oceniania jest Szkolny System Oceniania. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Szkolnym Systemie Oceniania. Uczeń jest informowany na bieżąco o otrzymywanych ocenach cząstkowych. Każda ocena jest jawna. Rodzice lub opiekunowie mogą zapoznać się z oceną osiągnięć ucznia na wyznaczonych konsultacjach i zebraniach wychowawcy z rodzicami. Na życzenie rodzica lub opiekuna nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę. W przypadku 5-dniowej absencji i dłuższej absencji chorobowej ucznia nauczyciel ma obowiązek umożliwić uczniowi uzupełnienie wiadomości i umiejętności w ciągu tygodnia i wstrzymać się od oceniania ucznia w tym okresie. Na początku roku szkolnego uczniowie zapoznawani są z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny odgrywa umiejętność obsługi i wykorzystanie komputera podczas rozwiązywania problemów praktycznych. Uczniowie pracujący w dwuosobowych grupach nie muszą otrzymać tej samej oceny, na ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy. Ocenianie uwzględnia indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu wymagań edukacyjnych, stopień opanowania wymagań, stopień zaangażowania i wkład własnej pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności, umiejętność stosowania zdobytych wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych, postępy dziecka w rozwoju społeczno moralnym. Sposoby oceniania 1. W klasach I III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. 2. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się oceny cząstkowe A+ wspaniale A- bardzo dobrze B+ ładnie B- pomyśl C+ postaraj się C- - pracuj więcej

2 Zasady ustalania ocen cząstkowych Ocena Norma procentowa Wspaniale 100% + zadanie dodatkowe Bardzo dobrze 90% 99% Ładnie 76% 89 % Postaraj się 51% 75 % Pomyśl 36% 50 % Pracuj więcej 35% i mniej Kryteria ocen Wspaniale (A+)- uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności. Potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych. Wytrwale i ambitnie dąży do osiągnięcia zamierzonych celów. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia. Bardzo dobrze (A-) uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności. Potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Wytrwale i ambitnie dąży do osiągnięcia zamierzonych celów. Ładnie (B+) uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności. Umie zastosować je w sytuacjach typowych, znanych z przykładów i wzorów. Postaraj się (B-) uczeń opanował w stopniu minimalnym wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się. Większość z nich wykonuje przy pomocy nauczyciela. Pomyśl (C+) - Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela. Najczęściej z pomocą nauczyciela posługuje się edytorem grafiki i tekstu, wymaga również wsparcia podczas wykonywania najprostszych ćwiczeń Pracuj więcej (C-)- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego uczenia się. Nie pracuje samodzielnie. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów aktywność podczas zajęć zadania domowe wykonywanie ćwiczeń praktycznych Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych KLASA I STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WSPANIALE (A+) WYMAGANIA EDUKACYJNE samodzielnie włącza i wyłącza komputer, samodzielnie uruchamia program PAINT, Microsoft Word, bezbłędnie nazywa podstawowe urządzenia zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz), posługuje się podstawowymi pojęciami zestawu komputerowego, samodzielnie uruchamia płytę CD, prawidłowo siedzi przy stanowisku komputerowym podczas pracy, zachowuje bezpieczną odległość oczu od monitora. samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku 2

3 wszystkie zadania z lekcji oraz zadania dodatkowe, trudniejsze. jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie zajęć. jest aktywny na lekcjach i pomaga innym, wykorzystuje wiedzę, aby BARDZO DOBRZE (A-) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program PAINT, Microsoft Word, włącza i wyłącza komputer, posługuje się klawiaturą i myszką, w praktyce stosuje nazwy zestawu komputerowego. samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku wszystkie zadania z lekcji. opanował wiadomości i umiejętności, które są zawarte w programie zajęć. jest aktywny na lekcjach i pomaga innym, wykorzystuje wiedzę, aby zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera. potrafi posługiwać się lewym przyciskiem myszy podczas gier i zabaw komputerowych. zachowuje prawidłową postawę podczas pracy z komputerem. rozpoznaje klawisze ze strzałkami na klawiaturze komputera. ŁADNIE (B+) POSTARAJ SIĘ (B-) włącza i wyłącza komputer z pomocą nauczyciela, posługuje się myszką i klawiaturą z pomocą nauczyciela, w praktyce stosuje tylko niektóre nazwy zestawu komputerowego. samodzielnie i niemal bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku nie tylko łatwe zadania, ale również trudniejsze. opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. prawie zawsze kończy pracę w wyznaczonym czasie. jest zaangażowany i staranny. rozpoznaje klawisze Shift i Caps Lock i umieszcza we właściwym miejscu na kartonowej klawiaturze. wskazuje klawisze Delete, Backspace, Spacja na klawiaturze komputera. potrafi wskazać w Przyborniku poznane narzędzia. z trudem posługuje się myszką i klawiaturą, włącza komputer jedynie z pomocą nauczyciela. ma trudności w sprawnym posługiwaniu się komputerem potrafi wykonać na komputerze i w podręczniku tylko najłatwiejsze na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne POMYŚL (C+) ma trudności w sprawnym posługiwaniu się komputerem potrafi wykonać na komputerze i w podręczniku tylko najłatwiejsze na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, często nie kończy wykonywanych ćwiczeń. 3

4 nie jest zainteresowany pracą. nie przynosi na lekcje podręcznika. PRACUJ WIĘCEJ (C-) mimo pomocy nauczyciela nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. KLASA II STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WSPANIALE (A+) BARDZO DOBRZE (A-) ŁADNIE (B+) WYMAGANIA EDUKACYJNE sprawnie włącza i wyłącza komputer, sprawnie uruchamia i posługuje się programami Paint, MS Word i grami komputerowymi rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach, sprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego, sprawnie wyszukuje i korzysta z informacji. samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku wszystkie zadania z lekcji oraz zadania dodatkowe, trudniejsze. jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie zajęć. jest aktywny na lekcjach i pomaga innym, wykorzystuje wiedzę, aby bardzo dobrze posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program Paint, WordPad, samodzielnie włącza i wyłącza komputer, sprawnie posługuje się klawiaturą i myszką. sprawnie stosuje w praktyce nazwy elementów zestawu komputerowego. zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera. potrafi posługiwać się lewym przyciskiem myszy podczas gier i zabaw komputerowych. zachowuje prawidłową postawę podczas pracy z komputerem. rozpoznaje klawisze ze strzałkami na klawiaturze komputera. samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku wszystkie zadania z lekcji. opanował wiadomości i umiejętności, które są zawarte w programie zajęć. jest aktywny na lekcjach i pomaga innym, wykorzystuje wiedzę, aby włącza i wyłącza komputer, posługuje się myszką i klawiaturą, w praktyce stosuje niektóre nazwy zestawu komputerowego. samodzielnie i niemal bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku nie tylko łatwe zadania, ale również trudniejsze. opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie 4

5 zajęć. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. prawie zawsze kończy pracę w wyznaczonym czasie. Jest zaangażowany i staranny. rozpoznaje klawisze Shift i Caps Lock i umieszcza we właściwym miejscu na kartonowej klawiaturze. wskazuje klawisze Delete, Backspace, Spacja na klawiaturze komputera. potrafi wskazać w Przyborniku poznane narzędzia. potrafi wstawić pole tekstowe i wpisać w nie tekst. rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. POSTARAJ SIĘ (B-) POMYŚL (C+) PRACUJ WIĘCEJ (C-) włącza i wyłącza komputer z pomocą nauczyciela, posługuje się myszką i klawiaturą z pomocą nauczyciela, nazywa tylko niektóre elementy zestawu komputerowego. ma trudności w sprawnym posługiwaniu się komputerem potrafi wykonać na komputerze i w podręczniku tylko najłatwiejsze na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne ma trudności w sprawnym posługiwaniu się komputerem potrafi wykonać na komputerze i w podręczniku tylko najłatwiejsze na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, często nie kończy wykonywanych ćwiczeń. nie jest zainteresowany pracą. nie przynosi na lekcje podręcznika. mimo pomocy nauczyciela nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. KLASA III STOPIEŃ OPANOWANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WSPANIALE (A+) WYMAGANIA EDUKACYJNE samodzielnie uruchamia i posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania, korzysta z opcji w programach, samodzielnie wyszukuje i korzysta z informacji, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne, zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów. samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku wszystkie zadania z lekcji oraz zadania dodatkowe, trudniejsze. jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie zajęć. jest aktywny na lekcjach i pomaga innym, wykorzystuje wiedzę, aby 5

6 BARDZO DOBRZE (A-) ŁADNIE (B+) POSTARAJ SIĘ (B-) POMYŚL (C+) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, wybiera informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony, pisze wyrazy i zdania za pomocą klawiatury, wykonuje rysunki za pomocą prostego edytora grafiki, stosuje się do podanych ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera. potrafi posługiwać się lewym przyciskiem myszy podczas gier i zabaw komputerowych. zachowuje prawidłową postawę podczas pracy z komputerem. rozpoznaje klawisze ze strzałkami na klawiaturze komputera. samodzielnie i bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku wszystkie zadania z lekcji. opanował wiadomości i umiejętności, które są zawarte w programie zajęć. jest aktywny na lekcjach i pomaga innym, wykorzystuje wiedzę, aby posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi z pomocą nauczyciela, wybiera informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony z pomocą nauczyciela, wykonuje rysunki za pomocą prostego edytora grafiki z pomocą nauczyciela, pisze wyrazy i zdania za pomocą klawiatury z pomocą nauczyciela. samodzielnie i niemal bezbłędnie wykonuje na komputerze i w podręczniku nie tylko łatwe zadania, ale również trudniejsze. opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. prawie zawsze kończy pracę w wyznaczonym czasie. Jest zaangażowany i staranny. rozpoznaje klawisze Shift i Caps Lock i umieszcza we właściwym miejscu na kartonowej klawiaturze. wskazuje klawisze Delete, Backspace, Spacja na klawiaturze komputera. potrafi wskazać w Przyborniku poznane narzędzia. potrafi wstawić pole tekstowe i wpisać w nie tekst. rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. z trudem posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, włącza komputer jedynie z pomocą nauczyciela, z trudem pisze wyrazy i zdania za pomocą klawiatury. ma trudności w sprawnym posługiwaniu się komputerem potrafi wykonać na komputerze i w podręczniku tylko najłatwiejsze na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne ma trudności w sprawnym posługiwaniu się komputerem potrafi wykonać na komputerze i w podręczniku tylko najłatwiejsze na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, często 6

7 nie kończy wykonywanych ćwiczeń. nie jest zainteresowany pracą. nie przynosi na lekcje podręcznika. PRACUJ WIĘCEJ (C-) mimo pomocy nauczyciela nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. Klasa I Potrafi włączyć i wyłączyć komputer. Poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego. Sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą. Używa stacji dysków Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera. Sprawnie korzysta z omawianych programów komputerowych. Chętnie tworzy teksty i rysunki. Posługuje się programem MS Paint: otwiera oraz zapisuje obraz, używa narzędzi: wypełnienie koloru, ołówek, gumka, korzysta z palety kolorów Wpisuje, usuwa oraz przenosi tekst, zmienia czcionki, rozmiar oraz kolor tekstu. Kopiuje oraz usuwa pliki. Samodzielnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. Samodzielnie porusza się po stronach internetowych w celu wyszukania potrzebnych informacji. Stosuje zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Klasa II Zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. Zna i stosuje w praktyce zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Samodzielnie uruchamia program Paint. Zna działanie poznanych narzędzi z Przybornika. Posługuje się poznanymi narzędziami z Przybornika, wykonując rysunek. Wstawia pole tekstowe na rysunku. Pisze tekst za pomocą klawiatury. Samodzielnie uruchamia program Word. Zna działanie Kalkulatora. Wykonuje obliczenia z użyciem Kalkulatora. Samodzielnie kończy pracę w programie Word, zamykając okno programu przyciskiem Zamknij. Zna działanie narzędzi: Rozmiar czcionki i Kolor czcionki. Samodzielnie zmienia rozmiar czcionki i kolor czcionki. Zna działanie przycisków: Pogrubienie, Podkreślenie, Kursywa z paska narzędzi Formatowanie. Potrafi zmienić czcionkę w tekście na pogrubioną, podkreśloną, pochyloną. Zna działanie polecenia Przerzuć/Obróć z menu Obraz. Potrafi zmienić położenie elementu rysunku, obracając go w pionie lub w poziomie. Zna działanie klawisza Alt (prawy). Potrafi pisać polskie znaki na klawiaturze. Zna działanie narzędzia Zaznacz z Przybornika. Potrafi zaznaczać obiekty za pomocą narzędzia Zaznacz. Potrafi kopiować elementy rysunku, korzystając z poleceń: Kopiuj i Wklej z menu Edycja. Wie, jak zapisać tekst w postaci pliku na Pulpicie. Potrafi samodzielnie zapisać plik. Potrafi zlokalizować plik tekstowy zapisany przez siebie na Pulpicie i go otworzyć. Wie, jak usunąć plik tekstowy. Samodzielnie usuwa plik tekstowy zapisany na Pulpicie. Zna działanie przycisku Wypunktowanie z paska Formatowanie. 7

8 Potrafi zapisać tekst w postaci wypunktowanej listy. Zna działanie poleceń: Kopiuj i Wklej z menu Edycja. Potrafi samodzielnie kopiować tekst w programie Word, korzystając z poleceń: Kopiuj i Wklej z menu Edycja. Zna działanie klawiszy Delete i Backspace. Potrafi usuwać znaki i wyrazy za pomocą klawisza Delete lub Backspace. Potrafi zaznaczyć tekst myszą. Potrafi zmienić tekst, wpisując nowy w miejsce zaznaczonego. Wie, jak zapisać zmiany w pliku tekstowym. Samodzielnie zapisuje zmiany w pliku tekstowym. Rozpoznaje ikony wybranych przeglądarek internetowych. Potrafi samodzielnie połączyć się z internetem. Wie, gdzie należy wpisać adres strony internetowej. Potrafi samodzielnie wpisać podany adres strony internetowej w pasku adresu przeglądarki. Samodzielnie otwiera stronę o podanym adresie. Potrafi poruszać się w internecie za pomocą przycisków: Wstecz i Dalej. Wie, jak zamknąć oglądaną stronę. Samodzielnie kończy pracę, zamykając stronę internetową. Potrafi ozdobić tekst wybranym efektem tekstowym z użyciem Animacji. Zna działanie klawiszy Shift i Caps Lock. Potrafi zapisać wielkie litery w tekście, używając klawisza Shift lub klawisza Caps Lock. Zna działanie przycisków: Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawej, Wyjustuj z paska Formatowanie. Potrafi rozmieścić tekst, wyrównując go do lewej, do prawej, do środka i rozmieszczając na całej szerokości strony za pomocą przycisków: Wyrównaj do lewej, Wyśrodkuj, Wyrównaj do prawej, Wyjustuj. Posługuje się poznanymi narzędziami z Przybornika, wykonując prace plastyczne na komputerze. Używa poznanych klawiszy, pisząc teksty w programie Word. Używa poznanych przycisków z paska Formatowanie, pracując nad tekstem. Potrafi kopiować tekst, zmieniać go i usuwać, używając poleceń: Kopiuj i Wklej, zaznaczania myszką i klawisza Delete. Samodzielnie korzysta z zasobów internetu. Używa poznanych klawiszy, pisząc teksty w programie Word. Używa przycisków z paska narzędzi Formatowanie, pracując nad tekstem. Potrafi zmieniać tekst, zaznaczając go myszką i wpisując nowy. Potrafi usuwać tekst, zaznaczając go myszką i używając klawisza Delete. Potrafi kopiować tekst, korzystając z poleceń: Kopiuj i Wklej. Klasa III Zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Potrafi samodzielnie uruchomić i zamknąć program Word. Zna działanie klawiszy literowych oraz klawiszy: Alt (prawy), Enter, Shift, Caps Lock, Spacja i korzysta z nich. Potrafi korzystać z prezentacji multimedialnej. Zna działanie klawiszy Alt (prawy), Enter, Shift, Caps Lock, Spacja. Potrafi wstawiać obrazki Clipart. Potrafi zmienić wielkość, rodzaj i kolor czcionki. Wykonuje ozdobne napisy, korzystając z galerii WordArt. Posługuje się przyciskami: Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie w programie Word. Potrafi wstawiać Autokształty. Potrafi samodzielnie pisać tekst w edytorze tekstu Word. Potrafi wstawiać Symbole. Zna działanie klawiszy: Delete i Backspace. Potrafi wstawiać obrazki Clipart i Autokształty. Potrafi zapisać dokument tekstowy za pomocą przycisku Zapisz plik na pasku menu programu Word. Potrafi zaznaczać i zmieniać tekst w programie Word. Korzysta z przycisku Numerowanie na pasku Formatowanie. 8

9 Posługuje się wszystkimi poznanymi klawiszami. Potrafi zaznaczać i zmieniać tekst. Potrafi zmieniać wielkość, rodzaj i kolor czcionki. Wykonuje ozdobne napisy, korzystając z galerii WordArt. Potrafi wstawiać obrazki Clipart, Autokształty, Symbole. Zmienia położenie rysunku lub jego elementów, używając polecenia Przerzuć/ Obróć w poziomie z menu Obraz. Koloruje rysunek, używając kolorów niestandardowych. Samodzielnie wykonuje rysunek, posługując się narzędziami z Przybornika. Potrafi zmienić rozmiar kartki do rysowania w programie Paint. Samodzielnie wstawia pole tekstowe i umieszcza napisy na rysunku. Potrafi używać poleceń Kopiuj i Wklej z menu Edycja. Zna zasady bezpiecznego korzystania z internetu i ich przestrzega. Samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej. Samodzielnie zapisuje tekst w programie Word i potrafi go sformatować zgodnie z podanym wzorem. Potrafi korzystać z przycisków: Wypunktowanie i Numerowanie na pasku Formatowanie. Umieszcza obrazki Clipart w tekście w różnych stylach otaczania. Potrafi samodzielnie napisać tekst w programie Word. Wykonuje prosty rysunek w programie Paint. Korzysta z przycisku Minimalizuj. Samodzielnie kopiuje rysunek z pliku graficznego w programie Paint do pliku tekstowego w programie Word. Zapisuje plik wybranym sposobem. Wykonuje rysunki w programie Paint, korzystając z narzędzi: Ołówek, Gumka, Wypełnianie kolorem, Aerograf. Kopiuje elementy obrazka. Samodzielnie zmienia wielkość obrazka lub jego elementów. Samodzielnie wykonuje obrazki symetryczne, korzystając z polecenia Przerzuć/Obróć... z menu Obraz. Zapisuje rysunek w postaci pliku graficznego wybranym sposobem. Potrafi uruchomić program Logomocja i zakończyć pracę w tym programie. Zna podstawowe polecenia tego programu, np.: prawo, lewo, naprzód, wstecz i korzysta z nich. Zna podstawowe polecenia programu Logomocja. Wykonuje proste rysunki w programie Logomocja. Posługuje się poznanymi klawiszami. Formatuje tekst. Zaznacza, kopiuje, usuwa lub zmienia tekst. Wstawia obrazki Clipart, napisy WordArt, Symbole, Autokształty. Zapisuje i drukuje pliki tekstowe. Korzysta z różnych narzędzi Przybornika. Samodzielnie posługuje się poleceniami Kopiuj, Wklej, Przerzuć/Obróć. Zmienia wielkość kartki i wielkość elementów obrazka. Zapisuje i drukuje plik graficzny. Potrafi uruchomić program Logomocja i zakończyć pracę w tym programie. Wykonuje proste rysunki. 9

Rozkład materiału KLASA 3

Rozkład materiału KLASA 3 Rozkład materiału KLASA 3 Miesiąc zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Powroty i wspomnienia 2. Szkoła radosna i bezpieczna Liczba Wiadomości i umiejętności godzin 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Klasa 3

Rozkład materiału Klasa 3 Rozkład materiału Klasa 3 Miesiąc Numer zajęć Temat zajęć Liczba godzin Wiadomości i umiejętności wrzesień 1. Po wakacjach 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Uruchamianie i zamykanie programu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Klasa 2

Rozkład materiału Klasa 2 Rozkład materiału Klasa 2 Miesiąc Numer zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Znowu razem w szkole 2. Bądźmy bezpieczni! Bądźmy uważni! 3. Pożegnalne dary lata październik 1. Z notatnika przyrodnika Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe/ edukację informatyczną należy prowadzić w korelacji

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze

Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A Wymagania programowe (edukacyjne) 1,2. 1, 2 tydzień 1. Pracownia komputerowa Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej wie, jak się zachowywać w pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III Uczeń kończący klasę I 1). posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: a) uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; 2). wie, jak

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania oceniające dla klasy II 2018/2019

Wymagania oceniające dla klasy II 2018/2019 oceniające dla klasy II 2018/2019 Praca z komputerem Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. D - Podczas pracy przy komputerze wymaga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III odstawy systemu operacyjnego Windo 1. Praca przy komputerze - poznanie komputera PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III KLASA I Ocenianie cząstkowe: wymagania, wymagania, wymagania,

Bardziej szczegółowo

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 6 PUNKTÓW (wspaniale, pięknie) Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DOSKONALE Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych

Bardziej szczegółowo

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze.

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze. Klasa I Doskonale 6pkt. Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Bardziej szczegółowo

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej I etap kształcenia: Klasy II -III prowadzący mgr Jacek Rola Klasa II DOSKONALE przyjmuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Poziom niski wyrażony cyfrą 2 wymagania konieczne. Uczeń ma duże trudności ze spełnieniem wymagań, potrzebuje częstej pomocy nauczyciela. Poziom dostateczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 1

PLAN WYNIKOWY KLASA 1 PLAN WYNIKOWY KLASA 1 1. Pracownia komputerowa 2. Podstawowy zestaw komputerowy Zasady bezpiecznej pracy i przebywania w pracowni komputerowej i nazywamy elementy podstawowego zestawu komputerowego wie,

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV 1 Kryteria oceniania Zajęcia komputerowe Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną Klasa IV 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Komputer i programy komputerowe. Posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania - zajęcia komputerowe klasy II-III

Przedmiotowe Zasady Oceniania - zajęcia komputerowe klasy II-III Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Płotach Przedmiotowe Zasady Oceniania - zajęcia komputerowe klasy II-III 1. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe w kl. II i III jest zgodny z: Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA IV

INFORMATYKA KLASA IV 1 INFORMATYKA KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 1. Komputer i programy komputerowe Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady ich, m.in.: dba o porządek na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4 1. Komputer i programy komputerowe Posługiwanie się komputerem i praca z programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program nauczania do cyklu podręczników Wesoła szkoła i przyjaciele Zajęcia komputerowe WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 PLAN WYNIKOWY KLASA 2 1. Witamy w klasie 2 Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej zna zasady właściwego zachowania w pracowni komputerowej zna zasady pracy na komputerze rozpoznaje i nazywa elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Rozk ad materia u Klasa 3

Rozk ad materia u Klasa 3 Rozk ad materia u Klasa 3 Miesi c Numer zaj Temat zaj Liczba godzin Wiadomo ci i umiej tno ci wrzesie 1. Po wakacjach 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Uruchamianie i zamykanie programu Korzystanie

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY TRZECIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY TRZECIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA KLASY TRZECIEJ ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM OCENA ŚRÓDROCZNA POZIOM WYSOKI - zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera i pracowni komputerowej; - zna zagrożenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Do przedmiotu ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w klasie 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 opracowane na podstawie programu Informatyka Europejczyka. Program nauczania zajęć komputerowych

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a styczeń 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a styczeń 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a styczeń 2013 temat 7. z podręcznika (str. 70-72); sztuczki 4. i 5. (str. 78); Narysuj ikony narzędzi do zaznaczania i opisz je. 19 Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: omawia szczegółowo zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3 Zajęcia komputerowe należy rozumieć jako zajęcia przy komputerze, z oprogramowaniem dostosowanym do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Ze względu na specyfikę przedmiotu spełnianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA (Zajęcia komputerowe dla klas 1 3 w SP Dźwirzyno)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA (Zajęcia komputerowe dla klas 1 3 w SP Dźwirzyno) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W I ETAPIE KSZTAŁCENIA (Zajęcia komputerowe dla klas 1 3 w SP Dźwirzyno) Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program nauczania do cyklu podręczników Razem w szkole Zajęcia komputerowe WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor: Beata Lewandowska Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV 1. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas IV SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas IV SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 Prowadzący: Ewa Pawlak-Głuc Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 017r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. z przedmiotu zajęcia komputerowe

Szczegółowe wymagania edukacyjne. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. z przedmiotu zajęcia komputerowe Szczegółowe wymagania edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach z przedmiotu zajęcia komputerowe I etap kształcenia- edukacja wczesnoszkolna 2 klasa Ocena Wymagania edukacyjne klasa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Galeria możliwości Zajęcia komputerowe Rozkład materiału nauczania dla klasy drugiej Podręcznik z ćwiczeniami WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor publikacji: Anna Kulesza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. z przedmiotu zajęcia komputerowe

Szczegółowe wymagania edukacyjne. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. z przedmiotu zajęcia komputerowe Szczegółowe wymagania edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach z przedmiotu zajęcia komputerowe I etap kształcenia- edukacja wczesnoszkolna 3 klasa Ocena Wymagania edukacyjne klasa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA IV 1 OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wykazuje rażący brak wiadomości

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć Komputerowych. klasa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - informatyka w gimnazjum 1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4b grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4b grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4b grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny za ogólny porządek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2. Tworzenie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2. Tworzenie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy IV 1. Komputer i programy komputerowe 2. Tworzenie rysunków 3. Programowanie 4. Tworzenie dokumentów tekstowych 5. Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Spis treści 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Ewelina Banaś

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Ewelina Banaś 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2. Tworzenie rysunków... 5 3. Programowanie... 6 4. Tworzenie dokumentów tekstowych...

Bardziej szczegółowo

2015/2016 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasa IV

2015/2016 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasa IV 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskanie poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych i zasady oceniania w roku szkolnym 2015/2016 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa IV

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa Adam Ryba Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych na rok szkolny 2013/2014 klasa 4 szkoła podstawowa Wymagania programowe 3,2,1 Start! czyli nieco wieści z krainy komputerów i sieci regulamin pracowni,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy IV

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy IV I półrocze 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki dla klasy IV i VIII. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki dla klasy IV i VIII. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki dla klasy IV i VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo