Umowa Nr. KP 2300/9/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr. KP 2300/9/15"

Transkrypt

1 Umowa Nr. KP 2300/9/15 zawarta w dniu roku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim ul. Mossego 17, Grodzisk Wlkp. KRS: Zamawiający wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr reprezentowany przez: lek. med. Barbarę Rożyńską Szumską Dyrektora SP ZOZ-u zwanym dalej Zamawiającym a zwaną dalej Wykonawcą Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie całodobowego żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na bazie wydzierżawianej od niego kuchni szpitalnej, na warunkach zawartych w SIWZ dot. przedmiotu umowy oraz określonych w niniejszej umowie, zgodnie z jego ofertą cenową z dnia r. stanowiącą integralną część umowy ( Załącznik Nr 1). 2. Na okoliczność dzierżawy kuchni szpitalnej zostanie zawarta odrębna umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, na kwotę brutto. zł (słownie:..złotych00/100). 2. Podstawą wynagrodzenia jest faktyczna ilość wydanych posiłków, uzależniona od ilości hospitalizowanych pacjentów (śniadania, obiadu, kolacji oraz suchego prowiantu dla pacjentów dializowanych) pomnożona przez cenę odpowiedniego posiłku tj. : a) śniadanie zł. brutto/ 1 pacjenta, b) obiad zł. brutto/ 1 pacjenta, c) kolacja zł. brutto/ 1 pacjenta, 3. Wykonawca będzie uwzględniał wnoszone telefonicznie przez Zamawiającego korekty co do liczby posiłków, zgodnie z aktualnym stanem liczbowym pacjentów, w następujących terminach: a) korekty śniadań do godz b) korekty obiadów do godz c) korekty kolacji do godz Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia r. do dnia r. 3

2 4 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 3 posiłków: śniadania, obiadu, i kolacji w przypadku diety lekkostrawnej i podstawowej oraz do wydania 5 posiłków tj. śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji w przypadku diet specjalistycznych. Produkty stosowane w żywieniu muszą być dobrej jakości, a posiłki wykonywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych. Pracownicy wykonawcy realizujący zamówienie powinni je wykonywać w odpowiednim ubraniu roboczym zgodnym z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie. 2. Wykonawca będzie dostarczał wyporcjowane dla każdego pacjenta posiłki na podstawie pisemnych kwitów (oryginał/kopia) przyjęcia zamówienia dziennego każdorazowo potwierdzone przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, uwzględniającego ewentualne korekty (planowane zapotrzebowanie na dzień następny), które pracownik Wykonawcy będzie zobowiązany zebrać w oddziałach Szpitala do godz.12 każdego dnia (7 dni w tygodniu). 3. Racje pokarmowe, ich wartość i zawartość składników odżywczych określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974r. w sprawie ustalania racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności (Dz. Urz. MZ i OS nr OS 16 z 1974r. poz. 69) oraz aktualne wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 4. Przy dostarczaniu śniadań i kolacji obowiązuje system tacowy natomiast przy dostarczaniu obiadów system bemarowy z wykorzystaniem odpowiednich termosów do przewozu żywności z zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych. Pojemniki i naczynia do transportu posiłków muszą posiadać atest dopuszczający do kontaktu z żywnością oraz posiadać właściwości pozwalające na utrzymanie temperatury. 5. Wszystkie posiłki muszą być wyporcjowane i oznakowane z uwzględnieniem poszczególnych diet w celu odróżnienia ich przez osoby wydające je pacjentowi. Proponowane jest stosowanie naklejek różnego koloru odpowiadającym poszczególnym dietom. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć graficzny wykaz wraz z legendą na każdy oddział. 6. Wykonawca będzie uwzględniał wnoszone telefonicznie przez Zamawiającego korekty co do liczby wszystkich posiłków, tj. śniadań, obiadów i kolacji zgodnie z aktualnym stanem liczbowym pacjentów: 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki o stałych, ustalonych godzinach w każdy dzień tygodnia: Śniadanie: Obiad: Kolacja: Ilość posiłków wykonywana będzie na podstawie pisemnych specyfikacji dziennego zapotrzebowania potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględniania wnoszonych telefonicznie korekt dotyczących liczby wszystkich posiłków zgodnie z aktualnym stanem liczbowym pacjentów. 9. Wykonawca jest zobowiązany przygotowywać całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem następujących diet leczniczych i specjalnych: Podstawowa Bogatoresztkowa Łatwostrawna (oszczędzająca) Łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu Łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

3 Łatwostrawna o zmienionej konsystencji (papkowata, płynna, płynna wzmocniona) Ubogoenergetyczna Łatwostrawna bogatobiałkowa Z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów Łatwostrawna niskobiałkowa Diety specjalne wg zaleceń lekarza Dostarczane posiłki muszą być dostosowane do wymagań specjalistycznych diet lekarskich, sporządzonych z aktualnymi wytycznymi i zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz wykazem norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut oraz zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia r. (Dz.U. nr 171, poz.1225). 10. Dostarczanie posiłków obiadowych lub innych gorących dań o odpowiedniej temperaturze: 1. Gorące zupy minimum 75 C, 2. Gorące drugie dania minimum 62 C, 3. Gorące napoje minimum 80 C, 4. Sałatki i surówki 4 C, 11. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania 10-dniowych jadłospisów zgodnie z zasadami żywienia i dietetyki w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia, z zachowaniem norm żywienia w szpitalach. Jadłospis z autoryzacją należy przedstawić do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia autoryzowanego dziennego jadłospisu do Każdego oddziału Szpitala z jednodniowym wyprzedzeniem (zgodnego z przedstawionym wcześniej jadłospisem dziesięciodniowym). Jadłospis powinien zawierać: Dzienne zestawienie posiłków w rozbiciu na dietę podstawową, lekkostrawną i cukrzycową; Ilość wagową produktów; Zawartość innych diet należy dostarczać na bieżąco w zależności od zamówienia z poszczególnych oddziałów. 12. Do oferty należy dołączyć przykładowe wyżej wymienione 10-dniowe jadłospisy, wg diety podstawowej, lekkostrawnej oraz cukrzycowej. 13. Przygotowywanie oraz porcjowanie posiłków dla pacjenta może być skontrolowane przez dietetyka Zamawiającego. 14. Wykonawca zapewni urozmaicone posiłki z owocami i warzywami w zależności od sezonowości na rynku artykułów rolno-spożywczych. 15. Wykonawca zapewni naczynia jednorazowego użytku w oddziałach szpitala w przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną lub epidemii. 16 Wykonawca zobowiązany jest w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy do przygotowania posiłków o charakterze potraw świątecznych. 17. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie ewidencji wydanych posiłków z podziałem na oddziały, na podstawie kwitów (oryginał/kopia) potwierdzonych każdorazowo imiennie przez osoby upoważnione przez Wykonawcę i Zamawiającego - odbierające posiłki oraz miesięcznych zestawień ilości wydanych posiłków z podziałem na oddziały. 18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania próbek dostarczanych posiłków zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. nr 80 poz. 545) 20. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez inspekcję sanitarną, Wykonawca zobowiązany jest przekazać jej wyniki tj. kserokopie protokołów Zamawiającemu.

4 5 Mycie i dezynfekcję naczyń i sztućców używanych przez pacjentów realizuje Zamawiający Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi. 2. Do zawarcia umów z osobami trzecimi na świadczenie usług żywieniowych na bazie dzierżawionej kuchni szpitalnej wymagana jest zgoda Zamawiającego. 7 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudniane osoby przepisów bhp i p. poż. oraz higieniczno-sanitarnych i porządkowych, obowiązujących na terenie szpitala W przypadku wystąpienia sporów, dotyczących przedmiotu niniejszej mowy, strony będą prowadziły negocjacje w celu ich wyeliminowania. 2. Strony zobowiązują się kwestie sporne rozstrzygnąć w terminie jednego miesiąca od momentu powiadomienia strony w formie pisemnej o przedmiocie sporu. 3. Osoby bezpośrednio uprawnione do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego: Dietetyk szpitalny, Pielęgniarka epidemiologiczna 4. Wykonawca wskazuje jako osoby bezpośrednio uprawnione do merytorycznej kontroli wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy i kontaktów z Zamawiającym: Ryszard Batog, Danuta Nowaczyk. 5. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia kwoty faktury, gdy upoważnione przez niego osoby, stwierdzą nienależyte wykonanie usługi potwierdzone w szczególności protokołem rozbieżności. 6. Protokół rozbieżności sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu nienależytego wykonania usługi na podstawie protokołu kontroli wykonywania usługi lub w przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych (wykrycia drobnoustrojów chorobotwórczych). Upoważnionymi do podpisania protokołu rozbieżności ze strony Zamawiającego są: Dyrektor Szpitala lub jego Zastępcy lub upoważnione przez niego osoby, a ze strony Wykonawcy właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona. 7. Przez nienależyte wykonanie usługi rozumie się w szczególności: złą jakość dostarczanych posiłków (w szczególności: niska temperatura dostarczanych posiłków, nieodpowiednia gramatura, brak estetyki) niezachowanie przy realizacji usługi zasad o których mowa w pkt 10 i Pomniejszenie kwoty dla Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6 będzie rozliczane w następujący sposób: ilość wydanych posiłków (śniadań, drugich śniadań, obiadów, podwieczorków, kolacji) w stosunku do których stwierdzono nienależyte wykonywanie usługi pomnożona przez cenę 1 posiłku. Otrzymana w ten sposób kwota pomniejszy całkowitą kwotę faktury za wykonaną usługę za dany miesiąc Wykonawca za wykonaną usługę będzie wystawiał fakture VAT w cyklu 10 dniowym 2. Wykonawca w fakturze wyszczególni rodzaje posiłków, ilości, ceny jednostkowe, wartość netto, kwotę VAT oraz wartość brutto. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5 5. Zamawiający Zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. Dz.U. Nr 112, poz Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, kradzież i zniszczenie mienia stanowiącego własność Wykonawcy, lub stanowiącego inne niż własność prawo, a przechowywanego w pomieszczeniach dzierżawionych, jak też pozostawionego na terenie budynku Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnej polisy ubezpieczenia OC potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż ,00 zł 2. W przypadku niedochowania warunków, o których mowa w pkt 1 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości jednomiesięcznego, ostatniego wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej - w wyniku niniejszego zmówienia - umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności przewiduje się możliwość dokonania w umowie: a) zmiany ilości przedmiotu zamówienia, b) zmianę sposobu i terminów dostarczania poszczególnych posiłków, c) zmiana ceny jednostkowej brutto posiłków w przypadku zaistnienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto, d) zmiany wysokości cen jednostkowych poszczególnych posiłków - wycenionych w ofercie Wykonawcy maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym mogą one ulec zmianie na wniosek Wykonawcy wyłącznie jeden raz w roku, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 2. Warunkiem dokonania zmian wskazanych powyżej, w szczególności może być: a) zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania, b) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na zabezpieczeniu wyżywienia hospitalizowanych pacjentów, c) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, d) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa. 3. W sytuacji zajścia okoliczności, o których mowa wyżej, Zamawiający bądź Wykonawca, w terminie do : - 14 dni od ich wystąpienia, powiadomi drugą stronę o tym fakcie. Następnie strony umowy, - do 7 dni od daty w/wym. powiadomienia, przystąpią do negocjacji na temat zmiany postanowień umowy w przedmiotowym zakresie W przypadku stwierdzenia powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6 2. Strony mogą odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każde 60 minut zwłoki w odniesieniu do godzin określonych odpowiednio w 4, ust. 1, tj. w wysokości 5% wartości brutto nie wykonanych i wydanych na czas posiłków Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności. 2. Zapis ustępu 1 nie dotyczy następców prawnych stron Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm.) 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią inaczej. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca. WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY:

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5

SZPITAL OGÓLNY, WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 Załącznik Nr 5 UMOWA USŁUGI / UU / NR.. 2012 zawarta w dniu. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektora Szpitala mgr inż. Stanisława Bielskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2...

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2... WZÓR UMOWY Zał. Nr 10 do SIWZ UMOWA Nr. Niniejsza umowa została zawarta w Świebodzicach dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/07/07/2017 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania na: Świadczenie usługi w zakresie całodobowego żywienia pacjentów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: os-w.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: os-w.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: os-w.pl Kalisz: Świadczenie usług żywienia dzieci i młodzieży Numer ogłoszenia: 176626-2014; data

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W dniu...r. w Złotoryi, pomiędzy: Załącznik nr 4a Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat

Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat Postępowanie nr: PP3.271.01.2016 Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR UMOWY ŻYWIENIE DZIECI zawarta w dniu... 2016 r. w Ząbkach pomiędzy: Publicznym Przedszkolem Nr 3,,, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/2/2011 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zapytanie o cenę. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zapytanie o cenę Kamińsk 08.12.2016 r. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku Kamińska ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie NIP 743 20 28 919 REGON 362894988 Tel/fax 89 762 20 17, 517 605 777

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP

UMOWA ZP Nr sprawy: ZP.271.07.2012 Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA ZP.271.07.2012 Zawarta w dniu roku w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów/Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie, zwanym dalej "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór

Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Załącznik nr II do Formularz Rozeznania rynku Całodzienne wyżywienie wychowanków Internatu ZSB w Braniewie. Umowa -wzór Umowa zawarta w dniu... w Braniewie pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

posiadającym: NIP:..

posiadającym: NIP:.. załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Umowa nr 6/ZP/2014 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2013. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci

UMOWA Nr /2013. Lp. Nazwa placówki Liczba dzieci Załącznik Nr 7 do SIWZ OPS-ADM.242.4.2013 Wzór umowy UMOWA Nr /2013 projekt umowy Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

Zapytanie ofertowe. Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł. Czechowice Dziedzice 28.11.2016 r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice Dziedzice, tel. 32 215 81 72 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ SZP-11/2012 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu...2012 r. w Bychawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 NIP:713-24-50-206,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI. Umowa Nr zawarta w dniu...pomiędzy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI. Umowa Nr zawarta w dniu...pomiędzy Umowa Nr zawarta w dniu...pomiędzy ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ istotne postanowienia umowy MGOPS.2510.6.2014 UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Gminą Ustrzyki Dolne /Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu.. pomiędzy : SZPITAL OGÓLNY, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1.Dyrektor Szpitala mgr Jacek Roleder zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr

WZÓR UMOWY. Umowa nr WZÓR UMOWY Umowa nr zawarta w dniu. r. w Radomiu pomiędzy: Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 9 zestaw 1 [zam.: 31.05.2013]...2 zestaw 2 [zam.: 31.05.2013]...8 CLO/ZP/ 12 /2013 zestaw 1 [zam.: 31.05.2013] 1 Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych śniadań, ów i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce

UMOWA NR OPS Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Załącznik Nr 3 do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia UMOWA NR OPS.2521.1.2012 Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Brojce Zawarta w dniu...w Brojcach pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr. zawarta w dniu... pomiędzy Umowa Nr zawarta w dniu... pomiędzy MIASTEM KATOWICE, z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, NIP 634-001-01-47, reprezentowanym przez: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Annę Trepka

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR SP ZOZ ZP /2013 zawarta w dniu.

U M O W A NR SP ZOZ ZP /2013 zawarta w dniu. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawy leków oraz materiałów opatrunkowych przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.

1. Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Złoty Stok w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2. UMOWA zawarta w dniu..w Złotym Stoku pomiędzy Gminą Złoty Stok- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotym Stoku pl. Adama Mickiewicza 1 57-250 Złoty Stok reprezentowanym przez: Panią Magdalenę Międzybrocką

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez:

Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: ... reprezentowaną przez: Wrocław, dnia. Projekt umowy UMOWA na świadczenie usług cateringowych NR../WCRIMS/. Zawarta w Wrocławiu w dniu -. r. pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą, a Wrocławskim Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr / z siedzibą w... posiadającym nr NIP, nr REGON, zarejestrowanym w prowadzonym przez... pod numerem, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 7 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Niemodlin - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 NIP 754-10-93-212, REGON 004501756,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: Alicją Czekaj prowadzącą działalność gospodarczą IMPULS, z siedzibą przy ul. Piwnej 17 a,

pomiędzy: Alicją Czekaj prowadzącą działalność gospodarczą IMPULS, z siedzibą przy ul. Piwnej 17 a, załącznik nr 4 wzór umowy na świadczenie usługi cateringowej do zapytania ofertowego nr 1/05/2019/ZO UMOWA na świadczenie usługi cateringowej w ramach realizacji projektu pn. Gminne Niepubliczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 5 do SIWZ. WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY na dożywianie dzieci w szkołach w 2014 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20

Bardziej szczegółowo

UMOWY WZÓR UMOWA Nr... /Z/2015 zawarta w dniu... r. w Kozienicach

UMOWY WZÓR UMOWA Nr... /Z/2015 zawarta w dniu... r. w Kozienicach załącznik Nr 6 do siwz pomiędzy: UMOWY WZÓR UMOWA Nr... /Z/2015 zawarta w dniu... r. w Kozienicach Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 7 do SIWZ dla przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie Gminy Piecki UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu.. roku w Pieckach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do...

UMOWA Nr... / zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do... ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... / 2017 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta dnia... w Rzeszowie, a obowiązująca w dniach od... do..., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /15

UMOWA NR DA-ZP /15 zawarta w dniu... 2015 r., pomiędzy: UMOWA NR DA-ZP-2531-../15 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-58/15 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. reprezentowaną przez :.. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści.

Umowa nr.../2016. reprezentowaną przez :.. zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści. 1 Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT UMOWY Umowa nr.../2016 zawarta w dniu....2016 r. roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie, tj. obiadu i podwieczorku dla grupy maksymalnie 25 dzieci.

Umowa nr Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie dwóch posiłków dziennie, tj. obiadu i podwieczorku dla grupy maksymalnie 25 dzieci. ZS GD 3202 / 1 / 1 / 2013 Projekt umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr...2013 zawarta dnia... w... pomiędzy: Gminą Ropczyce Zespołem Szkół w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica 268, NIP, REGON.., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz na świadczenie usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. wzór. Umowa NR AZP/.../14

Załącznik nr 9 do SIWZ. wzór. Umowa NR AZP/.../14 Załącznik nr 9 do SIWZ wzór Umowa NR AZP/.../14 zawarta w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań

Bardziej szczegółowo

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902

Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421902-2015:text:pl:html Polska-Wieluń: Usługi dostarczania posiłków 2015/S 232-421902 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów

Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów Załącznik nr 3 UMOWA NR... na dożywianie dzieci w szkołach w 2015 roku z terenu gminy Sulejów zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA. Zawarta w dniu roku w Mikstacie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Zawarta w dniu... 2016 roku w Mikstacie pomiędzy: Szkoła Podstawową im. E. Estkowskiego w Mikstacie, z siedzibą w Mikstacie przy ul. Grabowskiej

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr.

Umowa o świadczenie usług nr. Załącznik nr 3 Umowa o świadczenie usług nr. Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy : z siedzibą w Krakowie (31-155), przy ul. Warszawskiej 24, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy U M O W A NR.../...

Wzór umowy U M O W A NR.../... Wzór umowy Załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A NR.../... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Kluczbork - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczborku, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie Umowa nr ZP/./2012 Załącznik nr 16 do SIWZ zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Plażowa 9, reprezentowaną, przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2018. o przygotowanie i dostawę gorących obiadów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2019 r.

UMOWA Nr./2018. o przygotowanie i dostawę gorących obiadów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2019 r. UMOWA Nr./2018 o przygotowanie i dostawę gorących obiadów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2019 r. zawarta w dniu. grudnia 2018 r. pomiędzy: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA Nr. / reprezentowanym przez:

WZÓR - UMOWA Nr. / reprezentowanym przez: WZÓR - UMOWA Nr. / zawarta w dniu. roku w Rajczy pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, reprezentowanym przez: 1. Waldemara Jurasza - Dyrektora Zakładu zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w dniu: 2013 r. w Bliżynie pomiędzy: Stowarzyszeniem pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA - 1 - Postępowanie nr SZPZLO/ 28 /ZP/P/2015 Znak Sprawy: DZP.26.1.28.2015 Projekt UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ DATA ZAWARCIA ZAMAWIAJĄCY REPREZENTOWANY PRZEZ: LUCYNA HRYSZCZYK - DYREKTOR NUMER UMOWY WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2018 (Projekt)

UMOWA 2018 (Projekt) Załącznik nr 7 do zapytania UMOWA 2018 (Projekt) zawarta dnia..r. w Kocmyrzowie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego;

Wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego; PROJEKT UMOWY DZZ DZZ-383-66/19 Zawarta w dniu.. r. w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy U M O W A NR.../...

Wzór umowy U M O W A NR.../... Wzór umowy Załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A NR.../... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Kluczbork - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczborku, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzór umowy nr.../2011 zawarta w dniu... w Zawierciu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94) UMOWA Nr.../2014 Projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94) UMOWA Nr.../2014 Projekt Załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1-16, 18-20, 22-82, 85-87, 90-94) UMOWA Nr.../2014 Projekt Zawarta w dniu...r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie

1. Przedmiot zamówienia: całodzienne wyżywienie dla wychowanków Bursy Szkolnej w Kolnie Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości (netto) 30 000 euro w Bursie Szkolnej w Kolnie Bursa Szkolna w Kolnie Kolno,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014

ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 ZAŁĄCZNIK NR 3 UMOWA NR 2 / 2014 Zawarta w Kadzidle, dnia... pomiędzy : Gmina Kadzidło Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: działającego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr../szp/2016 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../szp/2016 Zawarta w dniu 2015 roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku

UMOWA Nr 1/2014. zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku UMOWA Nr 1/2014 zawarta w Starym Folwarku dnia.. roku pomiędzy: Zespołem Szkół w Starym Folwarku NIP: 844-22-91-547, REGON: 200224383 w imieniu, której działa: Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Bardziej szczegółowo

Dokładny okres dostarczania posiłków zostanie ustalony z dyrektorem szkoły.

Dokładny okres dostarczania posiłków zostanie ustalony z dyrektorem szkoły. UMOWA Załącznik NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Zawarta w dniu sierpnia 2018 r. w Kamiennej Górze pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM - Szkołą Podstawową w Ptaszkowie z siedzibą: Ptaszków 49, 58-400 Kamienna Góra,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-7-EFK/19- Umowa zawarta w dniu r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-7-EFK/19 na roczną, sukcesywną dostawę artykułów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP / , NIP... REGON... reprezentowanym przez Pana/Panią... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr ZP / , NIP... REGON... reprezentowanym przez Pana/Panią... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA nr ZP /2018 zawarta w Lipuszu, dnia... pomiędzy: nabywca: Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz NIP: 591-15-68-529 odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.OPS.OR.341//2017

UMOWA NR.OPS.OR.341//2017 UMOWA NR.OPS.OR.341//2017 zawarta w dniu...2017 r. w Swarzędzu pomiędzy: Gminą Swarzędz, działającą przez swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z siedzibą w Swarzędzu, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów (dwa dania) dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

1.1. Przygotowanie i dostawa gotowych obiadów (dwa dania) dla 55 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). UMOWA Załącznik NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Zawarta w dniu sierpnia 2018 r. w Kamiennej Górze pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM - Zespołem Szkół w Pisarzowicach z siedzibą Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-OD/ Diety SPIS TREŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-OD/ Diety SPIS TREŚCI Strona 1 z 7 WYDANIE: II 30.06.2017 SPIS TREŚCI 1. Cel procedury... 2 2. Przedmiot procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Sposób postępowania... 3 5. Odpowiedzialność i uprawnienia... 4 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2016. a z siedzibą:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, w imieniu którego działa :

Umowa nr /2016. a z siedzibą:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, w imieniu którego działa : Nr Zp 34/340/ /2016 Umowa nr /2016 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie,

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt

Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa o świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków - projekt zawarta w dniu... roku w Starym Sączu pomiędzy: Gminą Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Wzór umowy II zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa Nr... zawarta w dniu... w... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża

Bardziej szczegółowo