, reprezentowaną przez :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1... 2.,...... reprezentowaną przez :"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym w kwocie zł nr NIP nr REGON zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym ,... a... reprezentowaną przez :.... zwanym dalej Wykonawcą Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi żywienia polegającej na: a) zapewnieniu codziennej produkcji i dostaw posiłków dla pacjentów Szpitala Zamawiającego wraz z dystrybucją do kuchenek oddziałowych, przez 7 dni w tygodniu, ; b) produkcji i dostawie posiłków profilaktycznych dla pracowników Szpitala Zamawiającego ; c) dostarczenie odżywek dla niemwląt do kuchenek oddziałowych. 2. Produkcja posiłków odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego. 3. Posiłki oraz dostarczanie odżywek dla niemowląt będą realizowane na podstawie dziennych zamówień, sporządzanych przez wyznaczoną osobę (reprezentującą Szpital). 4. Posiłki, o których mowa w 1 ust. 1a przygotowywane i dostarczane będą w ilościach i asortymencie zgodnym z pisemnym dziennym zapotrzebowaniem, z podziałem na oddziały i rodzaje diet, składanym Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 1. Termin rozpoczęciu usługi ustala się na dzień r 2. Termin zakończenia usługi ustala się na dzień r Przygotowane przez Wykonawcę posiłki będą dostarczane, do kuchenek oddziałowych, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 2. Do produkcji posiłków Wykonawca będzie używał produktów najlepszej jakości.

2 1. Wykonawca jest zobowiązany do: 4 a. stosowania środków spożywczych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami jakości, b. stosowania środków do utrzymania higieny i czystości oraz pozostałych środków materiałowych, posiadających atesty lub certyfikaty jakości wydane przez uprawnione do tego instytucje, c. bezwzględnego przestrzegania wymogów i nakazów Instytutu Higieny i Epidemiologii, w zakresie przedmiotu niniejszej umowy, d. zakupu produktów mięsnych i nabiału, wyłącznie od dostawców, objętych nadzorem weterynaryjnym, e. przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala przy zapewnieniu jakości wyżywienia zgodnej z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych dla chorych i pensjonariuszy w zakładach Służby Zdrowia, wydanymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i wagi potraw. f. dostarczanie odżywek dla niemowląt zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania dietetyka odpowiedzialnego za układanie jadłospisów zgodnych ze zleconymi dietami. 1. Żywienie pacjentów realizowane będzie na podstawie: 5 a. uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jadłospisu dekadowego. Jadłospis wzorcowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. b. uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą diet. Diety wysoko specjalistyczne ustalone będą dla każdego pacjenta indywidualnie przez lekarza prowadzącego, z ewentualnymi konsultacjami z dietetykiem Wykonawcy Przygotowanie i transport posiłków będą się odbywać z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z zasadami GHP/GMP odnoszących się zarówno do personelu jak i warunków produkcji i transportu posiłków. 2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie z zachowaniem należytej staranności w produkcji zgodnie z prowadzeniem dokumentacji systemu HACCP; Wykonawca godzi się na poniesienie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe wskutek nie wywiązania się z powyższych zobowiązań. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do poddania się czynnościom kontrolnym ze strony Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności jakości produktów używanych przygotowywania posiłków jak i samego procesu przygotowania i dostarczania posiłków, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy.

3 7 Posiłki przygotowywane i dostarczane będą na podstawie pisemnego dziennego zapotrzebowania z podziałem na oddziały i rodzaje diet, składanego Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego drogą faxu lub poczty elektronicznej do godz na dzień następny na śniadanie, obiad i kolację. Doprowiantowanie na obiad i kolację następować będzie do godz. 11:00 dnia bieżącego. W przeddzień dni wolnych od pracy zapotrzebowanie będzie składane na okres tych dni, przy czym w sytuacjach szczególnych doprowiantowanie stanów żywieniowych dokonywane będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w terminach jw. 8 Wykonawca będzie podawał dekadowy jadłospis do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień dekady, w którym obowiązuje. Godziny dystrybucji posiłków : śniadania, drugie śniadania: obiady, podwieczorki : kolacje: Wykonawca gwarantuje, że proces przygotowywania i transportu dostarczanych posiłków spełnia wszelkie wymagane normy sanitarne, określone wustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.tekst Dz.U. z 2010 r Nr 136, poz. 914 z późn. zm). 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii gastronomicznych, z należytą starannością, zatrudniając wykwalifikowany personel. 3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w procesie przygotowywania posiłków, będą posiadali aktualne książeczki zdrowia i spełniali wymagania zdrowotne określone w przepisach odrębnych dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną w przypadku zawinionych przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających ze spożycia posiłków złej jakości. 5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na kwotę nie niższą niż PLN. (ubezpieczenie obowiązuje na okres trwania umowy). Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej umowy. 11 Zamawiający zastrzega sobie prawo do : a) współudziału pielęgniarki Zamawiającego przy wydawaniu posiłków w celu jego usprawnienia oraz zapewnienia kontroli prawidłowości dostarczania poszczególnych posiłków odpowiednim pacjentom, b) pobierania prób posiłków oraz pobierania wymazów w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji,

4 12 1. W przypadku zakwestionowania jakości usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne posiadające uprawnienie do kontroli oraz nałożenia z tego tytułu na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy. 2. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego z tytułu zatruć pokarmowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo regresu do Wykonawcy Strony ustalają ceny jednego osobodnia zależne od ilości zamawianych posiłków w rozliczeniu miesięcznym w następujących przedziałach zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty: Cena jednego osobodnia pacjenta ( w rozliczeniu miesięcznym) wynosi: cena netto -... zł podatek.. % VAT -... zł cena brutto -... zł słownie :... cena jednego posiłku profilaktycznego wynosi: cena netto -... zł podatek.. % VAT -... zł cena brutto -... zł słownie : Ceny usługi uwzględniają wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi żywienia przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie, że wsad surowcowy do kotła musi wynosić (min) 12,00 PLN brutto, po cenach zakupu. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany wartości wsadu surowcowego do kotła i w tym przypadku ustala waloryzację ceny jednostkowej osobodnia o wzrost lub zmniejszenie wartości wsadu surowcowego do kotła. 4. Ceny, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości obciążeń o charakterze publiczno prawnym nałożonych na Wykonawcę, które nie istniały w chwili podpisania niniejszej umowy Wykonawca gwarantuje, że proces technologiczny przygotowywania i transportu posiłków dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz użytych do ich produkcji surowców i produktów, spełnia wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa normy sanitarne oraz odbywa się zgodnie z wymogami określonymi i wynikającymi z przepisów ustawy z dnia r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.z 2010r nr 136 poz.914) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod z należytą starannością, zatrudniając odpowiednio wykwalifikowany personel, spełniający wymagania zdrowotne dla osób uczestniczących w procesie produkcji żywności i w kontakcie z żywnością. 3. Wykonawca oświadcza, że wg stanu na dzień zawierania Umowy wszyscy jego pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w procesie przygotowywania posiłków, posiadają aktualne książeczki

5 zdrowia i spełniają wymagania zdrowotne określone w przepisach odrębnych dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej. 4. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialności cywilną w przypadku zawinionych przez niego zatruć bądź innych powikłań bezpośrednio wynikających ze spożycia posiłków złej jakości. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania reklamacji do Wykonawcy. 6. Strony ustalają, że ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontroli, nadzoru oraz składania reklamacji są : zaś ze strony Wykonawcy do współpracy z osobą Zamawiającego jest:.. 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % miesięcznej wartości brutto przedmiotu Umowy w przypadku każdorazowego stwierdzenia wadliwości świadczonych usług nieprzestrzeganie warunków sanitarno- epidemiologicznych przy przygotowywaniu i transporcie posiłków, niewłaściwa jakość lub ilość dostarczanych posiłków, nieprzestrzeganie godzin dostarczania posiłków, oraz innych warunków określonych w załączniku nr 1 po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do usunięcia wskazanych uchybień. 8. W przypadku zakwestionowania jakości usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne posiadające uprawnienie do kontroli oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego z tytułu zatruć pokarmowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo regresu do Wykonawcy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych. 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 1) Dwukrotne zapłacenie kary umownej przez Wykonawcę w okresie jednego kwartału. 2) W trybie określonym w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r WynagrodzenieWykonawcy zostało ustalone z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dacie składania oferty. W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. Zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT nie wymaga aneksu do Umowy. 2. Zapłata za świadczenie usługi następowała będzie po upływie miesiąca kalendarzowego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy, pod rygorem nieważności.

6 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Zamówieniach Publicznych Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 2. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nie naruszające przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważnośc 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2014 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH zawarta w dniu: 2013 r. w Bliżynie pomiędzy: Stowarzyszeniem pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015 UMOWA EOG/04/2015 zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Dowódca Główny Księgowy

Dowódca Główny Księgowy UMOWA Nr... (Projekt umowy) w sprawie zakupu usług cateringowych dla Domu Emeryta Wojskowego zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 2063 z siedzibą w: 00-909 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak sprawy: ZP/1/2015 Wrocław, dnia 15.06.2015r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów:

2. Usługa o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje co najmniej analizę następujących obszarów: Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo