PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) Konto: BRE BANK S.A. nr PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW I. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie jednolitego sposobu postępowania przy ustalania okoliczności i przyczyn wypadków wychowanków w przedszkolu. II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Przedmiotem procedury są zasady postępowania związane z przeprowadzaniem czynności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, jak również zasad zgłaszania wypadków przez nauczycieli i zasad postępowania dyrektorów placówek. Procedurę stosuje się podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podczas rady pedagogicznej. III. DEFINICJE I TERMINY Wypadek wychowanka za wypadek wychowanka, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z przebywaniem wychowanka przedszkola na terenie tej placówki: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez wychowanków zwykłych czynności lub poleceń nauczycieli lub opiekunów; 2) podczas lub w związku z zabawami wychowanków w salach dydaktycznych i na placach zabaw. Zespół powypadkowy zespół składający się z dwóch osób powołany zarządzeniem przez dyrektora przedszkola. W skład zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku wchodzi: 1) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) społeczny inspektor pracy. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty oraz rady rodziców. Wydanie II 1

2 IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Za przeprowadzanie czynności ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zgodnie z ustaleniami niniejszej procedury odpowiada zespół do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola. 3. Do przestrzegania postanowień procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola. 4. Za szkolenie pracowników z zakresu niniejszej procedury odpowiada pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyrektor. V. TRYB POSTĘPOWANIA 1. Ustalenie okoliczności i przyczyny wypadków wychowanków dokonuje się na podstawie Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U.. Nr 105, poz. 870). 2. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu wychowankowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora przedszkola. 3. Dyrektor jest obowiązany zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przez zapewnienie odpowiednich środków do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pozostawać w kontakcie z poszkodowanym lub służbami ratowniczymi. 4. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy, organ prowadzący placówkę, radę rodziców i rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego. 5. Dyrektor w przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 6. Wszystkich zawiadomień dokonuje dyrektor, a jeżeli nie przebywa na terenie przedszkola zawiadomienia dokonuje referent ds. administracyjno kadrowych lub nauczyciel. Wydanie II 2

3 7. Zabezpieczenie miejsca wypadku oznacza, że do czasu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku nie wolno zmieniać położenia przedmiotów, a ponadto nie można dopuszczać do miejsca wypadku osób niepowołanych. Nie dopuszczalne jest porządkowanie miejsca wypadku, zmywanie powierzchni zabrudzonych, zamiatanie rozsypanych elementów. 8. W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracodawca powołuje zespół powypadkowy w składzie: a) specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy; b) społeczny inspektor pracy/pracownik przedszkola. 9. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku, dyrektor zobowiązany jest powołać zespół do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przez wydanie stosownego zarządzenia. 10. Po powołaniu zespołu przez dyrektora, niezwłocznie zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności: a) dokonać oględzin miejsca wypadku oraz ustalić inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; b) jeżeli jest to konieczne sporządzić szkic lub wykonać fotografie miejsca wypadku; c) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego w obecności rodzica (opiekuna prawnego), jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, d) wysłuchać wyjaśnień świadków wypadku; e) zasięgnąć opinii lekarza o stanie zdrowia poszkodowanego, urazu - dostarczenie przez rodziców (opiekunów prawnych) odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. 11. Po przeprowadzeniu ustaleń i okoliczności wypadku, zespół powypadkowy dokonuje klasyfikacji prawnej wypadku oraz ustala wnioski i środki profilaktyczne. 12. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zwany Protokołem Powypadkowym. Protokół wypadku należy sporządzić wg wzoru ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 13. Protokół wypadku wychowanka, w ciągu 5 dni od daty jego sporządzenia przez zespół powypadkowy, jest przedkładany do zatwierdzenia przez dyrektora. Wydanie II 3

4 14. Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu powypadkowego, zespół przedstawia go rodzicom poszkodowanego (opiekunom prawnym) do zapoznania się z ustaleniami. 15. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego, rodzice poszkodowanego (opiekunowie prawni) mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 16. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do prowadzenia rejestrów wypadków wychowanków, który sporządza zespół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 17. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. WYPADEK UCZNIA/WYCHOWANKA do 14 dni Zespół powypadkowy: pracownik służby BHP SIP-owiec lub pracownik wyznaczony przez dyrektora 1. Zapis wyjaśnień poszkodowanego w obecności rodziców (opiekuna prawnego). 2. Zapis wyjaśnień świadków. 3. Zapis wyjaśnień nauczyciela sprawującego nadzór nad wychowankiem. 4. Opis, fotografia lub szkic sytuacyjny miejsca wypadku 5. Opinia lekarska 6. Odrębne zdanie zgłoszone przez członków zespołu powypadkowego PROTOKÓŁ NR... USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU do 5dni ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU PRZEZ DYREKTORA lub przez organ prowadzący szkołę jeśli bezpośrednią opiekę nad uczniem sprawował dyrektor Wydanie II 4

5 Przekazanie protokołu rodzicom lub prawnym opiekunom do 7 dni Ewentualny wniosek o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania powypadkowego złożony przez rodziców (prawnych opiekunów) do organu prowadzącego szkołę Zwrot protokołu powypadkowego dyrektorowi przedszkola do poprawy lub powołanie innego zespołu powypadkowego VII. DOKUMENTY ZWIĄZANE I FORMULARZE 1. FOR/NR1/2009 Zawiadomienie o wypadku wychowanka Załącznik Nr 1 2. FOR/NR2/2009 Zgłoszenie wypadku wychowanka przez dyrektora do kuratora i prokuratury Załącznik Nr 2 Opracował: Akceptował: Łukasz Sadowski Główny specjalista ds. BHP (podpis dyrektora przedszkola) Wydanie II 5

6 FOR/NR1/2009 Zawiadomienie o wypadku wychowanka Załącznik nr 1... (Imię i nazwisko wypełniającego formularz)... Miejscowość i data... (stanowisko służbowe) ZAWIADOMIENIE O WYPADKU CZĘŚĆ A Imię i nazwisko zgłaszającego wypadek... Data zgłoszenia wypadku... Imię i nazwisko poszkodowanego wychowanka... Data, godzina wypadku... Miejsce wypadku... Skutki wypadku Data i podpis osoby wypełniającej formularz CZĘŚĆ B Data zgłoszenia wypadku: 1) Rodzice (opiekun prawny)... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie... 2) Służba bhp... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie... 3) Społeczny inspektor pracy... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie... 4) Organ prowadzący... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie... 5) Rada rodziców... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie... 6) Kurator... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie... 7) Prokurator... Imię i nazwisko przyjmuj. zgłoszenie Data i podpis osoby zgłaszającej Wydanie II 6

7 FOR/NR1/2009 Zawiadomienie o wypadku wychowanka Załącznik nr 1 (pieczęć nagłówkowa przedszkola) Data zgłoszenia.. ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA/WYCHOWANKA Stosownie do 41 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu o godzinie miał miejsce wypadek. Wypadek ten został zgłoszony telefonicznie niezwłocznie po jego wystąpieniu. Wypadkowi uległ(o) uczeń będący wychowankiem w kierowanym przeze mnie przedszkolu. Opis wypadku, przyczyny i skutki :... Wykaz wychowanków, którzy ulegli wypadkowi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia) : (data i podpis) Wydanie II 7

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdy zdarzy się wypadek

Gdy zdarzy się wypadek PROCEDURY Obowiązujące w Przedszkolu w Niechcicach Gdy zdarzy się wypadek Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki,

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki, Instrukcja postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi Podstawa prawna: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r. Dz.U.10.145.978 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120.7.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy. Na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r.

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r. Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę ustalania okoliczności wypadków określają;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI Marzena Walczewska inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP Z dniem 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów

Autor: Kazimierz Sieroń. Wypadki uczniów Autor: Kazimierz Sieroń Wypadki uczniów 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z

Bardziej szczegółowo