Zakłady Chemiczne Police SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakłady Chemiczne Police SA"

Transkrypt

1 Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr Cel Przedmiot Zakres Odpowiedzialność Tryb postępowania Zasady ogólne Zdarzenia wypadkowe Zdarzenia potencjalnie wypadkowe Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników nadzoru (kierowników) Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych w wyniku działania komisji Wypadki przy pracy Zgłaszanie wypadków przy pracy Postępowanie powypadkowe Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległa osoba nie będąca pracownikiem, objęta ubezpieczeniem wypadkowym Choroby zawodowe Identyfikacja zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych zaistniałych u podwykonawców Analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową Wypadki w drodze do/z pracy Identyfikacja zdarzeń wypadkowych zewnętrznych Definicje Dokumenty związane Załączniki Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Opracował Specjalista ds. BHP mgr inż. Sabina Grefenheim Sprawdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania inż. Andrzej Wysocki Sprawdził Dyrektor Organizacji i Zarządzania mgr Janusz Motyliński Zatwierdził Dyrektor Generalny mgr Andrzej Kurowski (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny)

2 Strona / stron 2 / 15 Wersja rozpowszec h n iana elektronicznie do użytku wewnę t rz nego zgodna z oryginałem 1. Cel Celem procedury jest: pozyskanie informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, ich ocena, analiza i podejmowanie stosownych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, aby zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do postępowania w przypadku: - wypadków przy pracy, - wypadków w drodze do/z pracy - chorób zawodowych. 2. Przedmiot Przedmiotem procedury jest tryb postępowania w związku z: - identyfikacją zdarzeń wypadkowych, chorób zawodowych związanych z realizacją procesów, w tym działalnością podwykonawców. - wystąpieniem wypadku przy pracy, wypadku w drodze do/z pracy, - zaistnieniem j, - oceną i analizą zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków przy pracy, i chorób zawodowych, - podejmowaniem działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych. 3. Zakres obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Z. Ch. Police S.A.

3 Strona / stron 3 / Odpowiedzialność Odpowiedzialność za realizację procedury spoczywa na Kierowniku Biura BHP i Prewencji. W procesie biorą udział pozostali pracownicy zgodnie z tabelą odpowiedzialności. Działanie Komórki organizacyjne / Stanowiska GD GZS Kbt Kbh Ka GTB Ko Bp Pr Postępowanie ze zdarzeniem potencjalnie wypadkowym Działanie Postępowanie z wypadkiem przy pracy Działanie W* W* W* W* W* W* W* W* W* Komórki organizacyjne / Stanowiska DN GT D Szf SIp SIw GD GTB Sbh Ko Bp Pr I D* D* W* W* W* W* W* W* W* W* W* Komórki organizacyjne / Stanowiska GZP Kbt SKp Psp GTB Sbh Ko Pr Postępowanie z chorobami zawodowymi W* W* W* W* Analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych Postępowanie z wypadkiem w drodze do pracy, postępowanie z wypadkiem osoby nie będącej pracownikiem. D Dyrektor Jednostki Biznesowej, Centrum, Departamentu; Bp Bezpośredni przełożony pracownika (brygadzista, mistrz, kierownik); Sbh Specjalista lub Inspektor BHP; Kbt Komisja Bezpieczeństwa Technicznego; SIw Społeczny Inspektor Pracy (wydziałowy); Ka Komisja Awaryjna; W* W* W* W* W* W* W* W* Użyte symbole: Kbh Komisja BHP; Ko Kierownik komórki organizacyjnej; Pr pracownik; SKp pracownik Działu Kadr Płac; SIp Społeczny Inspektor Pracy (zakładowy); Psp Pracownik prewencji procesowej i pożarowej; Szf Szef Produkcji Jednostki Biznesowej, Szef Operacyjny Centrum Pozostałe symbole są zgodne z symboliką komórek w schemacie organizacyjnym. D decyduje, W - wykonuje, I informowany Uwagi * - każdy w swoim zakresie działania Pełen opis realizowanych funkcji zamieszczony jest w Wykazie funkcji kompetencyjnych

4 Strona / stron 4 / Tryb postępowania 5.1 Zasady ogólne Zdarzenia wypadkowe i mogą wystąpić lub się ujawnić w wyniku nie działania któregoś z elementów ZSZ (nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, braku działań zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami itp.). Tryb monitorowania i postępowania w razie ujawnienia niezgodności i/lub zagrożeń, które mogą doprowadzić do ww. zdarzeń i chorób opisuje procedura PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wyniki analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych stanowią źródło informacji do oceny ryzyka zawodowego przeprowadzanego zgodnie z procedurą PQ-O-H01 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. Zdarzenia związane z wypadkami w drodze do/z pracy nie posiadają bezpośredniego związku z działalnością Z. Ch. Police S.A. 5.2 Zdarzenia wypadkowe Pojęcie zdarzenia wypadkowe obejmuje zdarzenia potencjalnie wypadkowe i wypadki przy pracy Zdarzenia potencjalnie wypadkowe Definicja zdarzenia potencjalnie wypadkowego zawarta jest w pkt.6. Identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych dokonują: pracownicy pracownicy nadzoru Komisja BHP, Komisja Bezpieczeństwa Technicznego, Komisje Awaryjne, inne komisje lub zespoły, których przedmiotem działania są analizy i oceny zdarzeń lub danych. W przypadku identyfikacji zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoba, która stwierdzi zaistnienie lub zidentyfikuje zdarzenie podejmuje niezwłocznie działania zabezpieczające stosownie do jej kompetencji i możliwości oraz korekcyjne, jeżeli jest to w jej kompetencjach. Ujawnienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego następuje w formie zgłoszenia na formularzu F-1/PQ-O-H02 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub w postaci innej formy dokumentowania (zgodnie z obowiązującymi dokumentami ZSZ) z działań w trakcie, których zdarzenie to zidentyfikowano. Formularze Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego rozpowszechniane są w wersji elektronicznej przez Biuro Systemów Zarządzania. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają pracownikom dostęp do formularzy w wersji papierowej w wyznaczonych przez siebie miejscach (sterowniach, mistrzówkach itp.). Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego podlega rejestracji w Biurze BHP i Prewencji. Kierownik komórki organizacyjnej niezależnie od podjętych działań zabezpieczających podejmuje działania korekcyjne i uruchamia działania korygujące zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. W razie wystąpienia awarii powoływana jest zgodnie z procedurą PQ-O-Z04 Obsługa techniczna Komisja Awaryjna, której zadaniem jest ustalenie przyczyn powstania awarii, jej skutków (w tym straty materialne) oraz uruchomienie działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Tryb postępowania w stanach awaryjnych opisuje procedura PQ-O-Z04 Obsługa techniczna.

5 Strona / stron 5 / 15 Kierownik komórki organizacyjnej / administrator obiektu wyznaczają odpowiednio osoby, którym powierza się obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz przekazują pracownikom informację o wyznaczonych osobach. Informacje powinny zawierać: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce wykonywania pracy oraz nr telefonu służbowego. Informacje te powinny się znajdować również przy apteczkach Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników Pracownik, który zidentyfikował zdarzenie w zakresie swojego stanowiska pracy: - podejmuje niezbędne działania zabezpieczające zgodnie z możliwościami i z zakresem kompetencji określonym w instrukcjach stanowiskowych, - niezwłocznie informuje ustnie o zdarzeniu swojego bezpośredniego przełożonego i/lub wypełnia druk formularza F-1/PQ-O-H02 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, w którym określa podjęte działania zabezpieczające i przekazuje go przełożonemu. Pracownik, który zidentyfikował zdarzenie na terenie Z. Ch. Police S.A. poza swoim stanowiskiem pracy niezwłocznie zgłasza zdarzenie osobie odpowiedzialnej za dany obszar a następnie swojemu przełożonemu. W przypadku, gdy pracownik ma trudności w lokalizacji osoby odpowiedzialnej za dany obszar, zdarzenie to zgłasza do Dyspozytora Zakładu, który uruchamia właściwe, niezbędne działania korekcyjne a następnie Dyspozytor powiadamia Biuro BHP i Prewencji Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników nadzoru (kierowników) Osoba kierująca pracownikami, po zidentyfikowaniu zdarzenia w postaci zgłoszenia, lub działań własnych uruchamia niezbędne działania korekcyjne oraz działania korygujące zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Osoba kierująca pracownikami na podstawie własnych obserwacji, analizy dokumentacji, analizy zapisów z realizowanych w jego obszarze procesów, w przypadku, gdy stwierdzi zdarzenie potencjalnie wypadkowe uruchamia działania zabezpieczające oraz pozostałe j.w. W przypadku otrzymania zgłoszenia od podwładnych lub innych pracowników dokonuje analizy zdarzenia w tym wizji lokalnej na miejscu zdarzenia i trafności podjętych działań zabezpieczających. Jeżeli jest to niezbędne uruchamia dodatkowe lub uzupełniające działania korekcyjne. Jeśli otrzymał zgłoszenie w formie ustnej wypełnia druk formularza Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego w porozumieniu ze zgłaszającym. W przypadku zgłoszenia na formularzu, jeżeli jest to właściwe dokonuje na zgłoszeniu niezbędnych uzupełnień lub uściśleń, a także dopisuje podjęte działania korekcyjne. Informuje o tym zgłaszającego przesyłając mu kopie zgłoszenia z naniesionymi poprawkami i/lub uzupełnieniami. Następnie uruchamia działania jw. W razie zidentyfikowania zdarzenia poza obszarem swojego działania postępuje jak w W procesach związanych z produkcją wyrobów lub mediów energetycznych kierownik k.o. dokonuje analizy kart HAZOP pod kątem adekwatności zidentyfikowania w nich działań zapobiegawczych w celu ustalenia czy przewidywane w karcie działania były właściwe. Analiza przyczyn zdarzenia, dokonywana w przypadku działań korygujących uwzględnia zaplanowane w karcie działania tak, aby działania korygujące odniosły się do nich lub objęły aktualizację karty HAZOP. Podjęte działania dokumentuje zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze.

6 Strona / stron 6 / Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych w wyniku działania komisji Komisja BHP, Komisja Bezpieczeństwa Technicznego oraz Komisja Awaryjna powołana zgodnie z procedurą PQ-O-Z04 Obsługa techniczna oraz inne powołane komisje lub zespoły, których przedmiotem działania są analizy i oceny zdarzeń lub danych prowadzą analizy lub oceny również pod kątem identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W protokołach z prac komisja każdorazowo umieszcza informację czy w wyniku analizy ujawniono zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W przypadku ujawnienia zdarzenia komisja uruchamia niezbędne działania korygujące Wypadki przy pracy Zgłaszanie wypadków przy pracy Pracownik, który uległ wypadkowi zobowiązany jest, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, niezwłocznie poinformować ustnie o wypadku swojego przełożonego. Obowiązkiem każdego pracownika, który zauważył wypadek przy pracy, (jeżeli w pobliżu nie znajduje się wyznaczony pracownik do udzielenia pierwszej pomocy) jest udzielenie pomocy poszkodowanemu zgodnie z Instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadomienie służb medycznych oraz powiadomienie o zdarzeniu przełożonego osoby poszkodowanej lub Dyspozytora Zakładu. Przełożony po otrzymaniu informacji o wypadkach także z udziałem innych osób, w tym pracowników zewnętrznego pracodawcy (dotyczy firm obcych działających na terenie Z. Ch. Police S.A.) niezwłocznie zgłasza ustnie zdarzenie wypadkowe Dyspozytorowi Zakładów, oraz zabezpiecza miejsce wypadku. Dokonuje analizy zdarzenia w tym wizji lokalnej na miejscu zdarzenia i trafności podjętych działań zabezpieczających. Jeżeli jest to niezbędne uruchamia dodatkowe lub uzupełniające działania zabezpieczające oraz odnotowuje zgłoszenie w Raporcie zmiany lub w inny sposób przyjęty w danej k.o. Dyspozytor Zakładu powiadamia członków zespołu powypadkowego o zaistniałym wypadku przy pracy, rejestruje podstawowe informacje o zdarzeniu (imię, nazwisko poszkodowanego, data, godzina zdarzenia, doznany uraz, nazwa komórki organizacyjnej miejsce wypadku, nazwisko nadzorującego pracę) oraz w razie potrzeby organizuje udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanemu i zabezpieczenie miejsca wypadku. Jeśli to niezbędne organizuje transport członków zespołu powypadkowego do zaistniałego zdarzenia. Dyspozytor Zakładu powiadamia także zewnętrznego pracodawcę o wypadku, któremu uległ jego pracownik w trakcie prac wykonywanych na terenie Z. Ch. Police S.A. W przypadku zaistnienia śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy, Dyspozytor Zakładu powiadamia niezwłocznie: - Kierownika Biura BHP i Prewencji oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, właściwego Dyrektora Departamentu /Jednostki Biznesowej/ Centrum, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego, Dyrektora Generalnego, - Inspektora PIP i Prokuratora Rejonowego Zgłoszeniu tym organom podlegają także inne wypadki, które wywołały wymienione skutki, mające związek z pracą, jeżeli mogą być uznane za wypadki przy pracy. W razie wystąpienia wypadku drogowego, kolizji (w rozumieniu Kodeksu Drogowego) na terenie ogrodzonym Zakładu uczestnicy (w miarę możliwości) i świadkowie niezwłocznie powiadamiają o zdarzeniu służby ochrony Zakładu oraz Dyspozytora Zakładu.

7 Strona / stron 7 / 15 W razie wystąpienia wypadku drogowego, kolizji na drogach publicznych kraju w czasie wykonywania obowiązków służbowych - uczestnicy (w miarę możliwości) i świadkowie niezwłocznie powiadamiają o zdarzeniu Policję (zgodnie z Kodeksem Drogowym) oraz Dyspozytora Zakładu. Przełożony uczestnika wypadku drogowego, kolizji po otrzymaniu wiadomości zawsze powiadamia o zdarzeniu Dyspozytora Zakładu, a Dyspozytor Zakładu niezwłocznie (jeśli wcześniej nie było zgłoszenia) - powiadamia o zdarzeniu Policję. Kierujący komórkami organizacyjnymi zobowiązani są do zapewnienia środków do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy zgodnie z Instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowania pomocy lekarskiej Postępowanie powypadkowe Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych bada zespół powypadkowy w składzie: - Kierownik Biura BHP i Prewencji, - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Pozostałe wypadki badają zespoły w składzie: - specjalista / inspektor BHP zgodnie z przydzielonym w Biurze BHP i Prewencji rejonem działania, - wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy, Kwalifikacji zdarzenia jako wypadek ciężki dokonuje zespół powypadkowy w razie potrzeby po konsultacji z lekarzem. W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zespoły powypadkowe działając w najlepszej wierze: - dokonują oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych, - sporządzają, w razie potrzeby: szkic, fotografie, film-video z miejsca wypadku, - wysłuchują wyjaśnień poszkodowanego i świadków zdarzenia, - zasięgają opinii lekarza lub innych specjalistów, - prowadzą analizę przyczyn wypadku stosowaną w metodach eksperckich (drzewo przyczyn, drzewo błędów), - zbierają inne dowody dotyczące wypadku, - dokonują klasyfikacji prawnej wypadku, - analizują ocene ryzyka zawodowego dla danego stanowiska zgodnie z pkt.5.5, - sporządzają w ciągu 14 dni protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że poszkodowany pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przełożony nadzorujący pracę informuje o tym służby medyczne celem ustalenia tego faktu. Odmowa poddania się badaniu pozbawia poszkodowanego prawa do świadczeń chyba, że zainteresowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiały poddanie się temu badaniu.

8 Aktualizacja nr/data J/ Strona / stron 8 / 15 Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku kierujący pracownikami ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: a) dopuszczanie do miejsca wypadku osób niepowołanych, b) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, c) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Zezwolenie na ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych po zaistniałym wypadku, wydaje Szef Produkcji/ Szef Operacyjny Centrum lub kierownik samodzielnej komórki organizacyjnej w uzgodnieniu ze Społecznym Inspektorem Pracy. W sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń wydaje Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego w uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem. Z treścią protokołu, zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego, informując o prawie wniesienia uwag do protokołu. Protokół, z którym zapoznał się poszkodowany, zespół powypadkowy przekazuje Dyrektorowi Bezpieczeństwa Technicznego w celu zatwierdzenia w ciągu 5 dni. W przypadku nie zatwierdzenia protokołu zespół powypadkowy sporządza nowy protokół w ciągu 5 dni. W razie potrzeby, zespół powypadkowy opracowuje projekt Polecenia powypadkowego formularz F-2/PQ-O-H02. Polecenie powypadkowe po zaakceptowaniu GT przekazuje właściwemu Dyrektorowi do zatwierdzenia. Egzemplarz zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy otrzymują: - poszkodowany; - Biuro BHP i Prewencji w celu archiwizacji; - inspektor PIP i prokurator rejonowy gdy miał miejsce wypadek śmiertelny, ciężki i zbiorowy; - kierownik komórki organizacyjnej. Biuro BHP i Prewencji prowadzi rejestr wypadków przy pracy zawierający dane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym w tej sprawie i sporządza statystyczną kartę wypadku. Protokoły powypadkowe wraz z pozostałą dokumentacją przechowywane są, co najmniej 10 lat zgodnie z Instrukcją archiwalną nr IO-O-D Postępowanie powypadkowe odbywa się na koszt Z. Ch. POLICE SA. W trybie przewidzianym przepisami prawa zespoły powypadkowe działające w Z.Ch. Police S.A. prowadzą postępowanie powypadkowe na wniosek obcych wykonawców w przypadku, gdy wypadkowi uległ pracownik podwykonawcy w trakcie prowadzenia robót na terenie Zakładu. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

9 Strona / stron 9 / Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległa osoba nie będąca pracownikiem, objęta ubezpieczeniem wypadkowym Obowiązkiem osoby nie będącej pracownikiem Z.Ch. Police S.A., która uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy na rzecz Zakładów jest niezwłoczne zgłoszenie wypadku osobie kierującej pracownikami w danej komórce organizacyjnej. Postępowanie przełożonego, któremu zgłoszono wypadek w zakresie udzielenia pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz zgłoszenia wypadku służbie dyspozytorskiej jest analogiczne z postępowaniem w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik. Postępowanie powypadkowe, w sposób określony przepisem wydanym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych prowadzi pracownik służby bhp. W zakres tych działań wchodzi również pisemne powiadomienie ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego. Sporządzoną w wyniku postępowania wyjaśniającego Kartę wypadku (w 3 egzemplarzach) pracownik służby bhp przekazuje poszkodowanemu, przesyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli wypadek uznano za wypadek przy pracy, oraz archiwizuje w Biurze BHP i Prewencji. Zdarzenie podlega rejestracji i sprawozdawczości statystycznej w sposób przewidziany dla wypadków przy pracy. 5.3 Choroby zawodowe Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o prowadzą pracownicy Biura BHP i Prewencji. Kierownik Biura zgłasza Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu i właściwemu Inspektorowi Pracy każdy przypadek rozpoznanej j i podejrzenie o taką chorobę, jeżeli zgłoszenia nie dokonał wcześniej lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie j u pracownika. Zgłoszenia podejrzenia j do Biura BHP i Prewencji może także dokonać pracownik, który podejrzewa, że wstępujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę. Zgłoszenia dokonuje pracownik za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. W celu określenia rodzaju narażeń, okresów zatrudnienia i pozyskania innych niezbędnych informacji pracownicy Działu Kadr i Płac oraz Biura BHP i Prewencji zgodnie z zakresem kompetencji wypełniają kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wystawioną przez lekarza pracownikowi, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, ze wskazaną nazwą choroby i rodzajem czynnika, uznanego za przyczynę choroby. Postępowanie związane z ubieganiem się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego w związku z rozpoznaną chorobą zawodową prowadzi Biuro BHP i Prewencji (jednorazowe odszkodowanie) lub Biuro Personalne (świadczenie rehabilitacyjne, renta) w zależności od rodzaju świadczenia. Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji zawiadamia o skutkach j Centralny Rejestr Chorób Zawodowych Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W razie rozpoznania u pracownika j Biuro BHP i Prewencji inicjuje działania w celu: a. ustalenia przyczyny powstania j oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, b. usunięcia czynników powodujących powstanie j i zastosowania niezbędnych środków zapobiegawczych a jeśli nie jest to możliwe zastosowanie innych skutecznych zabezpieczeń, c. zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich.

10 Strona / stron 10 / 15 Biuro BHP i Prewencji systematycznie analizuje przyczyny chorób zawodowych i na podstawie wyników tych analiz inicjuje uruchomienie właściwych działań zapobiegawczych zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Wyniki oceny chorób zawodowych, uwzględniające skuteczność podjętych działań korekcyjnych i zapobiegawczych Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji ujmuje w półrocznych i rocznych analizach stanu BHP zgodnie z procedurą PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 5.4 Identyfikacja zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych zaistniałych u podwykonawców Biuro BHP i Prewencji rejestruje zdarzenia wypadkowe, jakie wystąpiły na instalacjach, obiektach i szlakach komunikacyjnych Z. Ch. Police S.A., (poza zdarzeniami wewnątrz obiektów dzierżawionych przez Spółki) zgłoszone przez podwykonawców (formularz F-4/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego ) oraz informuje odpowiedzialnego za dany obszar związany z danym zagrożeniem oraz, jeżeli uzna za właściwe uruchamia działania korekcyjne i korygujące. Informacje o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych od podwykonawców, wykonujących prace na rzecz Z. Ch. Police S.A. strony zawierają również w protokole zdawczo-odbiorczym wykonywanych prac. Biuro BHP i Prewencji rejestruje zgłoszone przez podwykonawców (formularz F-5/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę stwierdzonej j ), rozpoznane u pracowników w związku z warunkami środowiska pracy na instalacjach Z. Ch. Police S.A. oraz inicjuje zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych zgodnie z pkt Analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych Rejestr wszystkich zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych (także u podwykonawców) prowadzą pracownicy służby bhp. Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji dokonuje ich analizy, ocenia rozmiar i skale potencjalnego zagrożenia oraz inicjuje właściwe działania zapobiegawcze w innych obszarach zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Pracownicy służby BHP i służby prewencji w ramach prowadzonych kontroli sprawdzają wykonanie niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących oraz dokonują oceny skuteczności podjętych działań zgodnie z procedurą PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Komisja Bezpieczeństwa Technicznego w ramach prowadzonych analizy zdarzeń ocenia wpływ tych zdarzeń pod kątem identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z punktem oraz wpływu na bezpieczeństwo pracy w miejscu wystąpienia. Analizuje także prawdopodobieństwo wystąpienia w innych obszarach. W ramach prowadzonych analiz komisja uruchamia działania korygujące bądź zapobiegawcze zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy zespól powypadkowy dokonuje oceny istniejącej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego i jeżeli uzna to za właściwe poleca kierującemu komórką organizacyjną uruchomienie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego zgodnie z procedurą PQ-O-H01 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, dla stanowisk których zdarzenie dotyczy i stanowisk których specyfika jest zbliżona do nich. W przypadku wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego konieczność przeprowadzenia bieżącej aktualizacji umieszczają w programie działań korygujących opracowujący, sprawdzający lub zatwierdzający program.

11 Strona / stron 11 / 15 Wyniki oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych (także u podwykonawców), uwzględniające skuteczność podjętych działań korekcyjnych i zapobiegawczych Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji ujmuje w półrocznych i rocznych analizach stanu BHP zgodnie z procedurą PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 5.6 Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową Za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową poszkodowany zachowuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Związek czasowej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy potwierdza pracownik służby bhp na zaświadczeniu (zwolnieniu lekarskim). W razie ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie w związku z długotrwałym lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowany pracownik składa wniosek (formularz F-3/PQ-O-H02) za pośrednictwem Biura BHP i Prewencji. Biuro BHP i Prewencji pracownik służby bhp kieruje poszkodowanego, składającego wniosek do lekarza prowadzącego leczenie w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową w celu wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz potwierdzenia zakończenia rehabilitacji i leczenia w związku z tym wypadkiem lub chorobą zawodową. W celu ustalenia przez lekarza orzecznika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową pracownik służby bhp przesyła do Oddziału ZUS skompletowaną dokumentację zawierającą: wniosek poszkodowanego; protokół powypadkowy egzemplarz poszkodowanego; kartę wypadku; decyzję o stwierdzeniu j; zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony, oraz w przypadkach spornych prawomocny wyrok sądu pracy; Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy poszkodowany może nabyć prawo do renty to postępowanie z tym związane prowadzi Dział Kadr i Płac. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Na wniosek poszkodowanego Komisja BHP ustala wysokość świadczenia. 5.7 Wypadki w drodze do/z pracy Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód o wypadku Biuro Personalne oraz swojego przełożonego. Biuro Personalne dokonuje rejestracji zgłoszenia. Biuro Personalne na podstawie: oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia, informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia np. policji, prokuratury, podmiotów udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy, innych ustaleń dokonanych przez sporządzającego kartę,

12 Strona / stron 12 / 15 sporządza w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, drugi przechowywany jest w dokumentacji powypadkowej w Dziale Kadr i Płac Nieuznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, wymaga uzasadnienia. Za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do/z pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia od pracodawcy na podstawie art K.p. oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dział Kadr i Płac potwierdza na wniosek poszkodowanego (lub referenta wydziałowego wykreślić) fakt uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy na druku zwolnienia lekarskiego. Inne świadczenia przysługują na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 5.8 Identyfikacja zdarzeń wypadkowych zewnętrznych Pracownicy Biura BHP i Prewencji, Zakładowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Środowiska, Zakładowego Dozór Technicznego analizują i ocenia zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe w innych organizacjach na podstawie opisów w prasie oraz opisów zdarzeń kierowanych do nich przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy. Jeżeli to właściwe inicjują uruchomienie właściwych działań zapobiegawczych zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Biorący udział w szkoleniach, konferencjach sympozjach itp., jeżeli uzyskają informacje o zdarzeniach, które potencjalnie mogą wystąpić w Z. Ch. Police S.A., umieszczają je w tworzonym sprawozdaniu zgodnie z procedurą PQ-O-Z02 Planowanie i organizacja szkoleń. Kopię sprawozdania przekazują Kierownikowi Biura BHP i Prewencji.

13 Strona / stron 13 / Definicje Definicje zgodne z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673). Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Ciężki wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Wypadek przy pracy, któremu uległa osoba fizyczna nie będąca pracownikiem to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu, między innymi podczas: odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w tym także w przypadku gdy umowa taka oraz umowa o dzieło została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy Wypadek w drodze do/z pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, którą można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem w wyniku oceny warunków pracy, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.

14 Strona / stron 14 / 15 Wersja rozpowszechniana elektronicznie do użytku wewnę t rzne go zg odna z oryginałem Definicje na podstawie OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i PN-N-18001: 2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wypadek - niepożądane zdarzenie powodujące śmierć, chorobę, uraz, szkodę lub innego rodzaju stratę. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie wypadkowe sytuacja, która spowodowała wypadek lub mogła potencjalnie go spowodować. Działania zabezpieczające działania zmierzające do minimalizacji zagrożenia, jakie może powstać w wyniku zaistnienia wypadku lub identyfikacji zdarzenia potencjalnie wypadkowego (oznakowanie miejsca, ogrodzenie terenu, zakrycie otworów w ciągach transportowych, usunięcie zbędnych elementów itp.), działanie zabezpieczające jest pierwszym etapem działania korekcyjnego. 7. Dokumenty związane 7.1. Regulamin organizacyjny 7.2. PQ-O-D02 Nadzór nad dokumentacją dotyczącą jakości 7.3. PQ-O-D03 Nadzór nad zapisami jakości 7.4. PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze 7.5. PQ-O-Z02 Planowanie i organizacja szkoleń 7.6. PQ-O-Z04 Obsługa techniczna 7.7. PQ-O-P02 Koordynacja ruchu zakładu 7.8. PQ-O-E04 Środowiskowa działalność prewencyjna 7.9. PQ-O-E05 Komunikowanie się PQ-O-H01 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Ustawa z dn r. Kodeks pracy, j.t. Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p. zm Zarządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Generalnego z dnia r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ustawa a dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr199/2002, poz. 1673) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105/2009, poz. 870 z dnia 2 lipca 2009r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234/2002, poz. 1974) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237/2002, poz. 2015).

15 Strona / stron 15 / 15 Wersja rozpowszechniana elektronicznie do użytku wewnę t rz nego zgodna z oryginałem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie chorób zawodowych ( Dz.U. nr 105/2009, poz. 869) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132 poz. 1121), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227 poz. 2298), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14/2009, poz. 80) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236 poz ). 8. Załączniki. 8.1 Instrukcje. Bark instrukcji. 8.2 Załączniki. Brak załączników. 8.3 Formularze Wzory druków formularzy niezbędnych podczas postępowania dotyczącego wypadku przy pracy, wypadku w drodze do/z pracy oraz j zawierają zewnętrzne akty normatywne stosowane w przedmiotowej sprawie F-1/PQ-O-H02 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego F-2/PQ-O-H02 Polecenie powypadkowe F-3/PQ-O-H02 Wniosek poszkodowanego F-4/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego F-5/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę stwierdzonej j.

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Ubezpieczenie wypadkowe 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona / stron 1 / 24 Karta zmian nr 3 Spis treści 1. Cel...3 2. Przedmiot...3 3. Zakres...3 4. Odpowiedzialność...3 5. Opis postępowania...4 5.1 Programowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Załącznik Kolejowe Lotnicze Żegluga śródlądowa Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo