Zakłady Chemiczne Police SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakłady Chemiczne Police SA"

Transkrypt

1 Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr Cel Przedmiot Zakres Odpowiedzialność Tryb postępowania Zasady ogólne Zdarzenia wypadkowe Zdarzenia potencjalnie wypadkowe Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników nadzoru (kierowników) Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych w wyniku działania komisji Wypadki przy pracy Zgłaszanie wypadków przy pracy Postępowanie powypadkowe Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległa osoba nie będąca pracownikiem, objęta ubezpieczeniem wypadkowym Choroby zawodowe Identyfikacja zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych zaistniałych u podwykonawców Analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową Wypadki w drodze do/z pracy Identyfikacja zdarzeń wypadkowych zewnętrznych Definicje Dokumenty związane Załączniki Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Opracował Specjalista ds. BHP mgr inż. Sabina Grefenheim Sprawdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania inż. Andrzej Wysocki Sprawdził Dyrektor Organizacji i Zarządzania mgr Janusz Motyliński Zatwierdził Dyrektor Generalny mgr Andrzej Kurowski (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny)

2 Strona / stron 2 / 15 Wersja rozpowszec h n iana elektronicznie do użytku wewnę t rz nego zgodna z oryginałem 1. Cel Celem procedury jest: pozyskanie informacji o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, ich ocena, analiza i podejmowanie stosownych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, aby zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do postępowania w przypadku: - wypadków przy pracy, - wypadków w drodze do/z pracy - chorób zawodowych. 2. Przedmiot Przedmiotem procedury jest tryb postępowania w związku z: - identyfikacją zdarzeń wypadkowych, chorób zawodowych związanych z realizacją procesów, w tym działalnością podwykonawców. - wystąpieniem wypadku przy pracy, wypadku w drodze do/z pracy, - zaistnieniem j, - oceną i analizą zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków przy pracy, i chorób zawodowych, - podejmowaniem działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych. 3. Zakres obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Z. Ch. Police S.A.

3 Strona / stron 3 / Odpowiedzialność Odpowiedzialność za realizację procedury spoczywa na Kierowniku Biura BHP i Prewencji. W procesie biorą udział pozostali pracownicy zgodnie z tabelą odpowiedzialności. Działanie Komórki organizacyjne / Stanowiska GD GZS Kbt Kbh Ka GTB Ko Bp Pr Postępowanie ze zdarzeniem potencjalnie wypadkowym Działanie Postępowanie z wypadkiem przy pracy Działanie W* W* W* W* W* W* W* W* W* Komórki organizacyjne / Stanowiska DN GT D Szf SIp SIw GD GTB Sbh Ko Bp Pr I D* D* W* W* W* W* W* W* W* W* W* Komórki organizacyjne / Stanowiska GZP Kbt SKp Psp GTB Sbh Ko Pr Postępowanie z chorobami zawodowymi W* W* W* W* Analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych Postępowanie z wypadkiem w drodze do pracy, postępowanie z wypadkiem osoby nie będącej pracownikiem. D Dyrektor Jednostki Biznesowej, Centrum, Departamentu; Bp Bezpośredni przełożony pracownika (brygadzista, mistrz, kierownik); Sbh Specjalista lub Inspektor BHP; Kbt Komisja Bezpieczeństwa Technicznego; SIw Społeczny Inspektor Pracy (wydziałowy); Ka Komisja Awaryjna; W* W* W* W* W* W* W* W* Użyte symbole: Kbh Komisja BHP; Ko Kierownik komórki organizacyjnej; Pr pracownik; SKp pracownik Działu Kadr Płac; SIp Społeczny Inspektor Pracy (zakładowy); Psp Pracownik prewencji procesowej i pożarowej; Szf Szef Produkcji Jednostki Biznesowej, Szef Operacyjny Centrum Pozostałe symbole są zgodne z symboliką komórek w schemacie organizacyjnym. D decyduje, W - wykonuje, I informowany Uwagi * - każdy w swoim zakresie działania Pełen opis realizowanych funkcji zamieszczony jest w Wykazie funkcji kompetencyjnych

4 Strona / stron 4 / Tryb postępowania 5.1 Zasady ogólne Zdarzenia wypadkowe i mogą wystąpić lub się ujawnić w wyniku nie działania któregoś z elementów ZSZ (nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, braku działań zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami itp.). Tryb monitorowania i postępowania w razie ujawnienia niezgodności i/lub zagrożeń, które mogą doprowadzić do ww. zdarzeń i chorób opisuje procedura PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wyniki analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych stanowią źródło informacji do oceny ryzyka zawodowego przeprowadzanego zgodnie z procedurą PQ-O-H01 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego. Zdarzenia związane z wypadkami w drodze do/z pracy nie posiadają bezpośredniego związku z działalnością Z. Ch. Police S.A. 5.2 Zdarzenia wypadkowe Pojęcie zdarzenia wypadkowe obejmuje zdarzenia potencjalnie wypadkowe i wypadki przy pracy Zdarzenia potencjalnie wypadkowe Definicja zdarzenia potencjalnie wypadkowego zawarta jest w pkt.6. Identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych dokonują: pracownicy pracownicy nadzoru Komisja BHP, Komisja Bezpieczeństwa Technicznego, Komisje Awaryjne, inne komisje lub zespoły, których przedmiotem działania są analizy i oceny zdarzeń lub danych. W przypadku identyfikacji zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoba, która stwierdzi zaistnienie lub zidentyfikuje zdarzenie podejmuje niezwłocznie działania zabezpieczające stosownie do jej kompetencji i możliwości oraz korekcyjne, jeżeli jest to w jej kompetencjach. Ujawnienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego następuje w formie zgłoszenia na formularzu F-1/PQ-O-H02 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub w postaci innej formy dokumentowania (zgodnie z obowiązującymi dokumentami ZSZ) z działań w trakcie, których zdarzenie to zidentyfikowano. Formularze Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego rozpowszechniane są w wersji elektronicznej przez Biuro Systemów Zarządzania. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają pracownikom dostęp do formularzy w wersji papierowej w wyznaczonych przez siebie miejscach (sterowniach, mistrzówkach itp.). Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego podlega rejestracji w Biurze BHP i Prewencji. Kierownik komórki organizacyjnej niezależnie od podjętych działań zabezpieczających podejmuje działania korekcyjne i uruchamia działania korygujące zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. W razie wystąpienia awarii powoływana jest zgodnie z procedurą PQ-O-Z04 Obsługa techniczna Komisja Awaryjna, której zadaniem jest ustalenie przyczyn powstania awarii, jej skutków (w tym straty materialne) oraz uruchomienie działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Tryb postępowania w stanach awaryjnych opisuje procedura PQ-O-Z04 Obsługa techniczna.

5 Strona / stron 5 / 15 Kierownik komórki organizacyjnej / administrator obiektu wyznaczają odpowiednio osoby, którym powierza się obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz przekazują pracownikom informację o wyznaczonych osobach. Informacje powinny zawierać: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce wykonywania pracy oraz nr telefonu służbowego. Informacje te powinny się znajdować również przy apteczkach Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników Pracownik, który zidentyfikował zdarzenie w zakresie swojego stanowiska pracy: - podejmuje niezbędne działania zabezpieczające zgodnie z możliwościami i z zakresem kompetencji określonym w instrukcjach stanowiskowych, - niezwłocznie informuje ustnie o zdarzeniu swojego bezpośredniego przełożonego i/lub wypełnia druk formularza F-1/PQ-O-H02 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, w którym określa podjęte działania zabezpieczające i przekazuje go przełożonemu. Pracownik, który zidentyfikował zdarzenie na terenie Z. Ch. Police S.A. poza swoim stanowiskiem pracy niezwłocznie zgłasza zdarzenie osobie odpowiedzialnej za dany obszar a następnie swojemu przełożonemu. W przypadku, gdy pracownik ma trudności w lokalizacji osoby odpowiedzialnej za dany obszar, zdarzenie to zgłasza do Dyspozytora Zakładu, który uruchamia właściwe, niezbędne działania korekcyjne a następnie Dyspozytor powiadamia Biuro BHP i Prewencji Identyfikacja zdarzeń i działania pracowników nadzoru (kierowników) Osoba kierująca pracownikami, po zidentyfikowaniu zdarzenia w postaci zgłoszenia, lub działań własnych uruchamia niezbędne działania korekcyjne oraz działania korygujące zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Osoba kierująca pracownikami na podstawie własnych obserwacji, analizy dokumentacji, analizy zapisów z realizowanych w jego obszarze procesów, w przypadku, gdy stwierdzi zdarzenie potencjalnie wypadkowe uruchamia działania zabezpieczające oraz pozostałe j.w. W przypadku otrzymania zgłoszenia od podwładnych lub innych pracowników dokonuje analizy zdarzenia w tym wizji lokalnej na miejscu zdarzenia i trafności podjętych działań zabezpieczających. Jeżeli jest to niezbędne uruchamia dodatkowe lub uzupełniające działania korekcyjne. Jeśli otrzymał zgłoszenie w formie ustnej wypełnia druk formularza Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego w porozumieniu ze zgłaszającym. W przypadku zgłoszenia na formularzu, jeżeli jest to właściwe dokonuje na zgłoszeniu niezbędnych uzupełnień lub uściśleń, a także dopisuje podjęte działania korekcyjne. Informuje o tym zgłaszającego przesyłając mu kopie zgłoszenia z naniesionymi poprawkami i/lub uzupełnieniami. Następnie uruchamia działania jw. W razie zidentyfikowania zdarzenia poza obszarem swojego działania postępuje jak w W procesach związanych z produkcją wyrobów lub mediów energetycznych kierownik k.o. dokonuje analizy kart HAZOP pod kątem adekwatności zidentyfikowania w nich działań zapobiegawczych w celu ustalenia czy przewidywane w karcie działania były właściwe. Analiza przyczyn zdarzenia, dokonywana w przypadku działań korygujących uwzględnia zaplanowane w karcie działania tak, aby działania korygujące odniosły się do nich lub objęły aktualizację karty HAZOP. Podjęte działania dokumentuje zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze.

6 Strona / stron 6 / Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych w wyniku działania komisji Komisja BHP, Komisja Bezpieczeństwa Technicznego oraz Komisja Awaryjna powołana zgodnie z procedurą PQ-O-Z04 Obsługa techniczna oraz inne powołane komisje lub zespoły, których przedmiotem działania są analizy i oceny zdarzeń lub danych prowadzą analizy lub oceny również pod kątem identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W protokołach z prac komisja każdorazowo umieszcza informację czy w wyniku analizy ujawniono zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W przypadku ujawnienia zdarzenia komisja uruchamia niezbędne działania korygujące Wypadki przy pracy Zgłaszanie wypadków przy pracy Pracownik, który uległ wypadkowi zobowiązany jest, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, niezwłocznie poinformować ustnie o wypadku swojego przełożonego. Obowiązkiem każdego pracownika, który zauważył wypadek przy pracy, (jeżeli w pobliżu nie znajduje się wyznaczony pracownik do udzielenia pierwszej pomocy) jest udzielenie pomocy poszkodowanemu zgodnie z Instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadomienie służb medycznych oraz powiadomienie o zdarzeniu przełożonego osoby poszkodowanej lub Dyspozytora Zakładu. Przełożony po otrzymaniu informacji o wypadkach także z udziałem innych osób, w tym pracowników zewnętrznego pracodawcy (dotyczy firm obcych działających na terenie Z. Ch. Police S.A.) niezwłocznie zgłasza ustnie zdarzenie wypadkowe Dyspozytorowi Zakładów, oraz zabezpiecza miejsce wypadku. Dokonuje analizy zdarzenia w tym wizji lokalnej na miejscu zdarzenia i trafności podjętych działań zabezpieczających. Jeżeli jest to niezbędne uruchamia dodatkowe lub uzupełniające działania zabezpieczające oraz odnotowuje zgłoszenie w Raporcie zmiany lub w inny sposób przyjęty w danej k.o. Dyspozytor Zakładu powiadamia członków zespołu powypadkowego o zaistniałym wypadku przy pracy, rejestruje podstawowe informacje o zdarzeniu (imię, nazwisko poszkodowanego, data, godzina zdarzenia, doznany uraz, nazwa komórki organizacyjnej miejsce wypadku, nazwisko nadzorującego pracę) oraz w razie potrzeby organizuje udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanemu i zabezpieczenie miejsca wypadku. Jeśli to niezbędne organizuje transport członków zespołu powypadkowego do zaistniałego zdarzenia. Dyspozytor Zakładu powiadamia także zewnętrznego pracodawcę o wypadku, któremu uległ jego pracownik w trakcie prac wykonywanych na terenie Z. Ch. Police S.A. W przypadku zaistnienia śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy, Dyspozytor Zakładu powiadamia niezwłocznie: - Kierownika Biura BHP i Prewencji oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, właściwego Dyrektora Departamentu /Jednostki Biznesowej/ Centrum, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego, Dyrektora Generalnego, - Inspektora PIP i Prokuratora Rejonowego Zgłoszeniu tym organom podlegają także inne wypadki, które wywołały wymienione skutki, mające związek z pracą, jeżeli mogą być uznane za wypadki przy pracy. W razie wystąpienia wypadku drogowego, kolizji (w rozumieniu Kodeksu Drogowego) na terenie ogrodzonym Zakładu uczestnicy (w miarę możliwości) i świadkowie niezwłocznie powiadamiają o zdarzeniu służby ochrony Zakładu oraz Dyspozytora Zakładu.

7 Strona / stron 7 / 15 W razie wystąpienia wypadku drogowego, kolizji na drogach publicznych kraju w czasie wykonywania obowiązków służbowych - uczestnicy (w miarę możliwości) i świadkowie niezwłocznie powiadamiają o zdarzeniu Policję (zgodnie z Kodeksem Drogowym) oraz Dyspozytora Zakładu. Przełożony uczestnika wypadku drogowego, kolizji po otrzymaniu wiadomości zawsze powiadamia o zdarzeniu Dyspozytora Zakładu, a Dyspozytor Zakładu niezwłocznie (jeśli wcześniej nie było zgłoszenia) - powiadamia o zdarzeniu Policję. Kierujący komórkami organizacyjnymi zobowiązani są do zapewnienia środków do udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy zgodnie z Instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowania pomocy lekarskiej Postępowanie powypadkowe Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych bada zespół powypadkowy w składzie: - Kierownik Biura BHP i Prewencji, - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, Pozostałe wypadki badają zespoły w składzie: - specjalista / inspektor BHP zgodnie z przydzielonym w Biurze BHP i Prewencji rejonem działania, - wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy, Kwalifikacji zdarzenia jako wypadek ciężki dokonuje zespół powypadkowy w razie potrzeby po konsultacji z lekarzem. W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zespoły powypadkowe działając w najlepszej wierze: - dokonują oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych, - sporządzają, w razie potrzeby: szkic, fotografie, film-video z miejsca wypadku, - wysłuchują wyjaśnień poszkodowanego i świadków zdarzenia, - zasięgają opinii lekarza lub innych specjalistów, - prowadzą analizę przyczyn wypadku stosowaną w metodach eksperckich (drzewo przyczyn, drzewo błędów), - zbierają inne dowody dotyczące wypadku, - dokonują klasyfikacji prawnej wypadku, - analizują ocene ryzyka zawodowego dla danego stanowiska zgodnie z pkt.5.5, - sporządzają w ciągu 14 dni protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że poszkodowany pracownik w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przełożony nadzorujący pracę informuje o tym służby medyczne celem ustalenia tego faktu. Odmowa poddania się badaniu pozbawia poszkodowanego prawa do świadczeń chyba, że zainteresowany udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiały poddanie się temu badaniu.

8 Aktualizacja nr/data J/ Strona / stron 8 / 15 Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku kierujący pracownikami ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: a) dopuszczanie do miejsca wypadku osób niepowołanych, b) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane, c) dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Zezwolenie na ponowne uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych po zaistniałym wypadku, wydaje Szef Produkcji/ Szef Operacyjny Centrum lub kierownik samodzielnej komórki organizacyjnej w uzgodnieniu ze Społecznym Inspektorem Pracy. W sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń wydaje Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego w uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem. Z treścią protokołu, zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego, informując o prawie wniesienia uwag do protokołu. Protokół, z którym zapoznał się poszkodowany, zespół powypadkowy przekazuje Dyrektorowi Bezpieczeństwa Technicznego w celu zatwierdzenia w ciągu 5 dni. W przypadku nie zatwierdzenia protokołu zespół powypadkowy sporządza nowy protokół w ciągu 5 dni. W razie potrzeby, zespół powypadkowy opracowuje projekt Polecenia powypadkowego formularz F-2/PQ-O-H02. Polecenie powypadkowe po zaakceptowaniu GT przekazuje właściwemu Dyrektorowi do zatwierdzenia. Egzemplarz zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy otrzymują: - poszkodowany; - Biuro BHP i Prewencji w celu archiwizacji; - inspektor PIP i prokurator rejonowy gdy miał miejsce wypadek śmiertelny, ciężki i zbiorowy; - kierownik komórki organizacyjnej. Biuro BHP i Prewencji prowadzi rejestr wypadków przy pracy zawierający dane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym w tej sprawie i sporządza statystyczną kartę wypadku. Protokoły powypadkowe wraz z pozostałą dokumentacją przechowywane są, co najmniej 10 lat zgodnie z Instrukcją archiwalną nr IO-O-D Postępowanie powypadkowe odbywa się na koszt Z. Ch. POLICE SA. W trybie przewidzianym przepisami prawa zespoły powypadkowe działające w Z.Ch. Police S.A. prowadzą postępowanie powypadkowe na wniosek obcych wykonawców w przypadku, gdy wypadkowi uległ pracownik podwykonawcy w trakcie prowadzenia robót na terenie Zakładu. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

9 Strona / stron 9 / Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległa osoba nie będąca pracownikiem, objęta ubezpieczeniem wypadkowym Obowiązkiem osoby nie będącej pracownikiem Z.Ch. Police S.A., która uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy na rzecz Zakładów jest niezwłoczne zgłoszenie wypadku osobie kierującej pracownikami w danej komórce organizacyjnej. Postępowanie przełożonego, któremu zgłoszono wypadek w zakresie udzielenia pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz zgłoszenia wypadku służbie dyspozytorskiej jest analogiczne z postępowaniem w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik. Postępowanie powypadkowe, w sposób określony przepisem wydanym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych prowadzi pracownik służby bhp. W zakres tych działań wchodzi również pisemne powiadomienie ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego. Sporządzoną w wyniku postępowania wyjaśniającego Kartę wypadku (w 3 egzemplarzach) pracownik służby bhp przekazuje poszkodowanemu, przesyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli wypadek uznano za wypadek przy pracy, oraz archiwizuje w Biurze BHP i Prewencji. Zdarzenie podlega rejestracji i sprawozdawczości statystycznej w sposób przewidziany dla wypadków przy pracy. 5.3 Choroby zawodowe Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o prowadzą pracownicy Biura BHP i Prewencji. Kierownik Biura zgłasza Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu i właściwemu Inspektorowi Pracy każdy przypadek rozpoznanej j i podejrzenie o taką chorobę, jeżeli zgłoszenia nie dokonał wcześniej lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie j u pracownika. Zgłoszenia podejrzenia j do Biura BHP i Prewencji może także dokonać pracownik, który podejrzewa, że wstępujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę. Zgłoszenia dokonuje pracownik za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. W celu określenia rodzaju narażeń, okresów zatrudnienia i pozyskania innych niezbędnych informacji pracownicy Działu Kadr i Płac oraz Biura BHP i Prewencji zgodnie z zakresem kompetencji wypełniają kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wystawioną przez lekarza pracownikowi, u którego podejrzewa się chorobę zawodową, ze wskazaną nazwą choroby i rodzajem czynnika, uznanego za przyczynę choroby. Postępowanie związane z ubieganiem się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego w związku z rozpoznaną chorobą zawodową prowadzi Biuro BHP i Prewencji (jednorazowe odszkodowanie) lub Biuro Personalne (świadczenie rehabilitacyjne, renta) w zależności od rodzaju świadczenia. Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji zawiadamia o skutkach j Centralny Rejestr Chorób Zawodowych Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W razie rozpoznania u pracownika j Biuro BHP i Prewencji inicjuje działania w celu: a. ustalenia przyczyny powstania j oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, b. usunięcia czynników powodujących powstanie j i zastosowania niezbędnych środków zapobiegawczych a jeśli nie jest to możliwe zastosowanie innych skutecznych zabezpieczeń, c. zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich.

10 Strona / stron 10 / 15 Biuro BHP i Prewencji systematycznie analizuje przyczyny chorób zawodowych i na podstawie wyników tych analiz inicjuje uruchomienie właściwych działań zapobiegawczych zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Wyniki oceny chorób zawodowych, uwzględniające skuteczność podjętych działań korekcyjnych i zapobiegawczych Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji ujmuje w półrocznych i rocznych analizach stanu BHP zgodnie z procedurą PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 5.4 Identyfikacja zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych zaistniałych u podwykonawców Biuro BHP i Prewencji rejestruje zdarzenia wypadkowe, jakie wystąpiły na instalacjach, obiektach i szlakach komunikacyjnych Z. Ch. Police S.A., (poza zdarzeniami wewnątrz obiektów dzierżawionych przez Spółki) zgłoszone przez podwykonawców (formularz F-4/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego ) oraz informuje odpowiedzialnego za dany obszar związany z danym zagrożeniem oraz, jeżeli uzna za właściwe uruchamia działania korekcyjne i korygujące. Informacje o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych od podwykonawców, wykonujących prace na rzecz Z. Ch. Police S.A. strony zawierają również w protokole zdawczo-odbiorczym wykonywanych prac. Biuro BHP i Prewencji rejestruje zgłoszone przez podwykonawców (formularz F-5/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę stwierdzonej j ), rozpoznane u pracowników w związku z warunkami środowiska pracy na instalacjach Z. Ch. Police S.A. oraz inicjuje zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych zgodnie z pkt Analizy i oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych Rejestr wszystkich zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych (także u podwykonawców) prowadzą pracownicy służby bhp. Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji dokonuje ich analizy, ocenia rozmiar i skale potencjalnego zagrożenia oraz inicjuje właściwe działania zapobiegawcze w innych obszarach zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Pracownicy służby BHP i służby prewencji w ramach prowadzonych kontroli sprawdzają wykonanie niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących oraz dokonują oceny skuteczności podjętych działań zgodnie z procedurą PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Komisja Bezpieczeństwa Technicznego w ramach prowadzonych analizy zdarzeń ocenia wpływ tych zdarzeń pod kątem identyfikacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z punktem oraz wpływu na bezpieczeństwo pracy w miejscu wystąpienia. Analizuje także prawdopodobieństwo wystąpienia w innych obszarach. W ramach prowadzonych analiz komisja uruchamia działania korygujące bądź zapobiegawcze zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy zespól powypadkowy dokonuje oceny istniejącej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego i jeżeli uzna to za właściwe poleca kierującemu komórką organizacyjną uruchomienie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego zgodnie z procedurą PQ-O-H01 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, dla stanowisk których zdarzenie dotyczy i stanowisk których specyfika jest zbliżona do nich. W przypadku wystąpienia zdarzenia potencjalnie wypadkowego konieczność przeprowadzenia bieżącej aktualizacji umieszczają w programie działań korygujących opracowujący, sprawdzający lub zatwierdzający program.

11 Strona / stron 11 / 15 Wyniki oceny zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych (także u podwykonawców), uwzględniające skuteczność podjętych działań korekcyjnych i zapobiegawczych Kierownik Biura ds. BHP i Prewencji ujmuje w półrocznych i rocznych analizach stanu BHP zgodnie z procedurą PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 5.6 Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową Za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową poszkodowany zachowuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Związek czasowej niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy potwierdza pracownik służby bhp na zaświadczeniu (zwolnieniu lekarskim). W razie ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie w związku z długotrwałym lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowany pracownik składa wniosek (formularz F-3/PQ-O-H02) za pośrednictwem Biura BHP i Prewencji. Biuro BHP i Prewencji pracownik służby bhp kieruje poszkodowanego, składającego wniosek do lekarza prowadzącego leczenie w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową w celu wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz potwierdzenia zakończenia rehabilitacji i leczenia w związku z tym wypadkiem lub chorobą zawodową. W celu ustalenia przez lekarza orzecznika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową pracownik służby bhp przesyła do Oddziału ZUS skompletowaną dokumentację zawierającą: wniosek poszkodowanego; protokół powypadkowy egzemplarz poszkodowanego; kartę wypadku; decyzję o stwierdzeniu j; zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony, oraz w przypadkach spornych prawomocny wyrok sądu pracy; Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy poszkodowany może nabyć prawo do renty to postępowanie z tym związane prowadzi Dział Kadr i Płac. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Na wniosek poszkodowanego Komisja BHP ustala wysokość świadczenia. 5.7 Wypadki w drodze do/z pracy Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód o wypadku Biuro Personalne oraz swojego przełożonego. Biuro Personalne dokonuje rejestracji zgłoszenia. Biuro Personalne na podstawie: oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia, informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia np. policji, prokuratury, podmiotów udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy, innych ustaleń dokonanych przez sporządzającego kartę,

12 Strona / stron 12 / 15 sporządza w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, drugi przechowywany jest w dokumentacji powypadkowej w Dziale Kadr i Płac Nieuznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, wymaga uzasadnienia. Za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w drodze do/z pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia od pracodawcy na podstawie art K.p. oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dział Kadr i Płac potwierdza na wniosek poszkodowanego (lub referenta wydziałowego wykreślić) fakt uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy na druku zwolnienia lekarskiego. Inne świadczenia przysługują na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 5.8 Identyfikacja zdarzeń wypadkowych zewnętrznych Pracownicy Biura BHP i Prewencji, Zakładowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Środowiska, Zakładowego Dozór Technicznego analizują i ocenia zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe w innych organizacjach na podstawie opisów w prasie oraz opisów zdarzeń kierowanych do nich przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy. Jeżeli to właściwe inicjują uruchomienie właściwych działań zapobiegawczych zgodnie z procedurą PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Biorący udział w szkoleniach, konferencjach sympozjach itp., jeżeli uzyskają informacje o zdarzeniach, które potencjalnie mogą wystąpić w Z. Ch. Police S.A., umieszczają je w tworzonym sprawozdaniu zgodnie z procedurą PQ-O-Z02 Planowanie i organizacja szkoleń. Kopię sprawozdania przekazują Kierownikowi Biura BHP i Prewencji.

13 Strona / stron 13 / Definicje Definicje zgodne z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673). Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Ciężki wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Wypadek przy pracy, któremu uległa osoba fizyczna nie będąca pracownikiem to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu, między innymi podczas: odbywania szkolenia lub stażu przez absolwenta pobierającego stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, w tym także w przypadku gdy umowa taka oraz umowa o dzieło została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy Wypadek w drodze do/z pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, którą można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem w wyniku oceny warunków pracy, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.

14 Strona / stron 14 / 15 Wersja rozpowszechniana elektronicznie do użytku wewnę t rzne go zg odna z oryginałem Definicje na podstawie OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i PN-N-18001: 2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wypadek - niepożądane zdarzenie powodujące śmierć, chorobę, uraz, szkodę lub innego rodzaju stratę. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie wypadkowe sytuacja, która spowodowała wypadek lub mogła potencjalnie go spowodować. Działania zabezpieczające działania zmierzające do minimalizacji zagrożenia, jakie może powstać w wyniku zaistnienia wypadku lub identyfikacji zdarzenia potencjalnie wypadkowego (oznakowanie miejsca, ogrodzenie terenu, zakrycie otworów w ciągach transportowych, usunięcie zbędnych elementów itp.), działanie zabezpieczające jest pierwszym etapem działania korekcyjnego. 7. Dokumenty związane 7.1. Regulamin organizacyjny 7.2. PQ-O-D02 Nadzór nad dokumentacją dotyczącą jakości 7.3. PQ-O-D03 Nadzór nad zapisami jakości 7.4. PQ-O-S01 Działania korygujące i zapobiegawcze 7.5. PQ-O-Z02 Planowanie i organizacja szkoleń 7.6. PQ-O-Z04 Obsługa techniczna 7.7. PQ-O-P02 Koordynacja ruchu zakładu 7.8. PQ-O-E04 Środowiskowa działalność prewencyjna 7.9. PQ-O-E05 Komunikowanie się PQ-O-H01 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego PQ-O-H03 Monitorowanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Ustawa z dn r. Kodeks pracy, j.t. Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p. zm Zarządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Generalnego z dnia r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ustawa a dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr199/2002, poz. 1673) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105/2009, poz. 870 z dnia 2 lipca 2009r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234/2002, poz. 1974) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237/2002, poz. 2015).

15 Strona / stron 15 / 15 Wersja rozpowszechniana elektronicznie do użytku wewnę t rz nego zgodna z oryginałem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie chorób zawodowych ( Dz.U. nr 105/2009, poz. 869) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132 poz. 1121), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227 poz. 2298), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14/2009, poz. 80) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236 poz ). 8. Załączniki. 8.1 Instrukcje. Bark instrukcji. 8.2 Załączniki. Brak załączników. 8.3 Formularze Wzory druków formularzy niezbędnych podczas postępowania dotyczącego wypadku przy pracy, wypadku w drodze do/z pracy oraz j zawierają zewnętrzne akty normatywne stosowane w przedmiotowej sprawie F-1/PQ-O-H02 Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego F-2/PQ-O-H02 Polecenie powypadkowe F-3/PQ-O-H02 Wniosek poszkodowanego F-4/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę wypadku/zdarzenia potencjalnie wypadkowego F-5/PQ-O-H02 Zgłoszenie przez podwykonawcę stwierdzonej j.

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. 1. Zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Aktualizacja nr/data D/15.11.2011 Strona / stron 1 / 14 Spis treści Karta zmian nr 5 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1. Obszary wymagające monitorowania...4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU Załącznik Nr 7 do Regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r.

Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski. Warszawa, 2010 r. Wypadki przy pracy: definicje, procedury postępowania, dokumentacja, orzecznictwo sądów (W12) (W12) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Procedurę ustalania okoliczności wypadków określają;

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004 PA-4/OZ ISO 9001:008 ISO 14001:005 ISO 18001:004 Nr wersji - PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ W Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 924. obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 924. obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 924 obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy co robić?

Wypadek przy pracy co robić? Wypadek przy pracy co robić? Może zdarzyć się, iż w trakcie wykonywania pracy nastąpi nieszczęśliwy wypadek. Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji oraz jakie są obowiązki zakładu pracy oraz procedury

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40 /08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40 /08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 40 /08 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie: ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania. Na podstawie art.237 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

dr Iwona Anna Wieleba

dr Iwona Anna Wieleba dr Iwona Anna Wieleba Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy

Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedura postępowania na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy Procedurę stworzono na podstawie danych zawartych w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer

Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer SPIS TREŚCI do książki pt. Wypadki i choroby zawodowe dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo Autorzy: Marek Gałusza, Wiesław Langer Wstęp... 9 Literatura... 10 Wykaz skrótów użytych w tekście... 11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych, zgodnie z przepisami: Definicja choroby zawodowej: Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14417 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających

Bardziej szczegółowo

2. ZGŁOSZENIE WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY

2. ZGŁOSZENIE WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY Nie jest traktowany jako droga z pracy odcinek między miejscem pracy a miejscem załatwiania prywatnej sprawy w sytuacji, gdy nastąpi powrót do pracy, po załatwieniu sprawy. Jest to droga odbywana w czasie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy artykuły od 235 do 237 1

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy artykuły od 235 do 237 1 mgr Ewa Sawicka ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy artykuły od 235 do 237 1 Uwaga! Artykuł 237 Kodeksu pracy dotyczy zarówno chorób zawodowych, jak i wypadków przy pracy. Na jego podstawie zostały

Bardziej szczegółowo

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA Wydanie 1

PROCEDURA. POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA Wydanie 1 Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie PROCEDURA Nr procedury D - 18 POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA Wydanie 1 1.0 Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie jednolitych zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE Podstawa prawna : Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn pieczątka pracodawcy Protokół Nr / r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:... nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy... adres siedziby pracodawcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 92

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 92 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 92 I. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego (urazu), niewymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia,

Bardziej szczegółowo

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYPADEK UCZNIA W SZKOLE

PROCEDURA WYPADEK UCZNIA W SZKOLE I. Podstawa prawna PROCEDURA WYPADEK UCZNIA W SZKOLE Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 9 Spis treści Karta zmian nr 9 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Polityka w stosunku do wykonawców w zakresie bhp...3 5.2

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek funkcjonariusza Straży Granicznej w drodze do miejsca pełnienia służby

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR prof. dr hab. Adam Zając

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR prof. dr hab. Adam Zając Zarządzenie nr 21/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób R021121 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (J.t.: Dz. z 2013 r. poz. 1379) Na podstawie art. 237 4 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1674 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole Załącznik 17 Procedura postępowania w razie wypadku w szkole Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

Bardziej szczegółowo