TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp"

Transkrypt

1 TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca c) każdy pracownik 2. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji powinna obejmować: a) tylko imię i nazwisko wyznaczonego pracownika b) imię i nazwisko wyznaczonego pracownika oraz miejsce wykonywania pracy c) imię i nazwisko osoby wyznaczonej, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej 3. Prawo do powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy może zostać zrealizowane: a) gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika b) gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie wyłącznie dla życia pracownika c) gdy pracownik nie jest zadowolony z panujących w zakładzie warunków pracy. 4. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia: Pracownik może oddalić się z miejsca pracy w razie gdy powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia Pracownik, w razie powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca pracy nie musi informować przełożonego o zaistniałym fakcie. Pracownik za czas powstrzymania się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub oddalenia się z miejsca zagrożenia gdy powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracownik za czas powstrzymania się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia lub oddalenia się z miejsca zagrożenia gdy powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, zachowuje prawo do połowy przysługującego mu wynagrodzenia.

2 5. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności: a) nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika b) nie może przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przepadającego pracownikowi c) nie może przewyższać piętnastej części wynagrodzenia przepadającego pracownikowi 6. Łącznie kary pieniężne: a) nie mogą być wyższe od jednodniowego wynagrodzenia pracownika b) nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przepadającego pracownikowi c) nie mogą przewyższać piętnastej części wynagrodzenia przepadającego pracownikowi 7. Czym jest oznakowanie CE? a) Oznakowanie CE jest znakiem jakości i oznacza spełnienie pewnych specyficznych wymagań dotyczących jakości wyrobu. b) Oznakowanie CE świadczy o tym, że producent przeprowadził ocenę zgodności oraz że bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego wyrobu. c) Oznakowanie CE jest znakiem towarowym. 8. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia: kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w wymiarze dobowym przekraczającym 8 godzin, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej Kobieta w ciąży nie może być delegowana poza stałe miejsce pracy nawet wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Kobieta ma prawo do dodatkowych przerw w pracy na karmienie dziecka piersią. Rodzic ma prawo do zwolnienia z wykonywania pracy, na 2 dni w ciągu roku, na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat Z uprawnienia do zwolnienia z wykonywania pracy na 2 dni w ciągu roku, na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14, mogą jednocześnie korzystać ojciec i matka dziecka.

3 9. Pomieszczenia stałej pracy to: a) Pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej zmiany przekracza 4 godziny b) Pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej zmiany nie przekracza 4 godziny c) Pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej zmiany wynosi 8 godzin 10. Kobieta może podnosić i przenosić ciężary: a) do 12 kg przy pracy stałej b) do 30 kg przy pracy dorywczej c) do 15 kg przy pracy stałej 11. Wypadek, któremu pracownik uległ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, to wypadek: a) w drodze do pracy b) wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy c) wypadek przy pracy 12. Zaznacz zdanie zawierające wszystkie niezbędne kryteria kwalifikujące zaistniały wypadek jako wypadek przy pracy: a) zdarzenie nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną b) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą c) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą 13. O każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym, należy zawiadomić: a) tylko prokuratora b) tylko inspektora pracy c) zarówno prokuratora jak i inspektora pracy 14. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków ponosi: a) pracownik, który uległ wypadkowi b) pracodawca c) każdy pracownik będący w danej chwili w miejscu zdarzenia 15. Protokół powypadkowy sporządza zespół powypadkowy nie później niż w ciągu: a) 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku b) 10 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku c) 5 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku 16. Pracownik, który uległo wypadkowi przy pracy ma prawo do: a) L 4 płatnego w wysokości 100 % należnego wynagrodzenia b) L 4 płatnego w wysokości 80 % należnego wynagrodzenia c) L 4 płatnego w wysokości 70 % należnego wynagrodzenia

4 17. Jeżeli pracownik poruszał się do pracy drogą, która nie była najkrótsza, ale była dla niego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza i uległ podczas tej drogi wypadkowi, to: a) zaistniały wypadek nie zostanie zakwalifikowany jako wypadek w drodze do pracy b) zaistniały wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek w drodze do pracy c) o tym, czy wypadek zakwalifikowany zostanie jako wypadek w drodze do pracy czy też nie, zadecyduje pracownik ZUS 18. Gdy pracownik, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku i w jego wyniku ponosi śmierć, to: a) rodzina ubezpieczonego zachowuje prawo do świadczeń wypadkowych b) rodzina ubezpieczonego zostaje pozbawiona prawa do świadczeń wypadkowych c) pracodawca decyduje, czy rodzina otrzyma świadczenia wypadkowe czy też nie. 19. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym: a) 3 miesiące b) 5 miesięcy c) 6 miesięcy 20. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia: a) uległy co najmniej 2 osoby b) uległy co najmniej 3 osoby c) uległo co najmniej 5 osób 21. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia: Wstępnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy. Okresowym badaniom lekarskim podlegają tylko ci pracownicy, którzy mają kłopoty ze zdrowiem. Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają tylko pracownicy zatrudniani po raz pierwszy w życiu. Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 60 dni, spowodowanej chorobą.

5 22. Koszty badań profilaktycznych pracownika ponosi: a) każdy pracownik indywidualnie b) pracodawca c) pracownik służby bhp 23. Pyły przemysłowe to czynnik: a) fizyczny b) chemiczny c) biologiczny 24. Przyporządkuj poszczególne czynniki zagrażające pracownikom na stanowiskach pracy do grup: hałas Czynniki fizyczne wirusy rośliny Czynniki biologiczne oświetlenie bakterie promieniowanie 25. Dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas w pomieszczeniu do pracy wymagającej silnej koncentracji wynosi: a) 35 db b) 45 db c) 60 db 26. Do uszkodzeń słuchu, najczęściej o charakterze nieodwracalnym dochodzi, gdy pracownik narażony jest na natężenie hałasu odniesione do 8 godzinnego dnia pracy przekraczające: a) 65 db b) 75 db c) 85 db 27. Natężenie światła dla stanowisk komputerowych powinno wynosić co najmniej: a) 200 lx b) 300 lx c) 500 lx

6 28. Czym jest ergonomia? a) Ergonomia to nauka o związku pomiędzy człowiekiem i jego środowiskiem pracy b) Ergonomia jest podstawowym parametrem określającym ilość energii wydatkowanej przez człowieka podczas wykonywania pracy. c) Ergonomia to forma szkolenia dotycząca pozycji ciała człowieka przy pracy. 29. Pracodawca ma obowiązek: a) oceniać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy nie musi go dokumentować ani informować o nim pracowników b) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także informować pracowników o wynikach oceny c) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe tylko na stanowiskach robotniczych. 30. Organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy jest: a) Społeczna Inspekcja Pracy b) Urząd Dozoru Technicznego c) Państwowa Inspekcja Pracy

Zestaw pytań testowych do egzaminu z zakresu szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym nauczycieli.

Zestaw pytań testowych do egzaminu z zakresu szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym nauczycieli. Zestaw pytań testowych do egzaminu z zakresu szkolenia okresowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym nauczycieli. 1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: A. Najwyższa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące zagadnień BHP (W5) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. KODEKS PRACY: definicja prawa pracy Art. 9. 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek w krajach UE: co 3,5 minuty ktoś umiera w związku z pracą w Polsce: 9 osób ginie kaŝdego

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP Prezentacja: PIOTR BOGDAŃSKI OIP KATOWICE ODDZIAŁ W GLIWICACH 04/10/12 O czym będziemy mówić: ZAGADNIENIA I. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci Warunki pracy kobiet w ciąży Ograniczenia w zakresie czasu pracy Choroba w czasie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo