Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług"

Transkrypt

1 Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami

2 Zdolność do sprawnego zarządzania wszystkimi procesami informatycznymi oraz optymalizowania ich jest warunkiem ekonomicznego świadczenia usług wspierających realizację celów biznesowych. Jednocześnie przyczynia się do ograniczenia ryzyka poprzez identyfikowanie wymogów formalnych, a następnie monitorowanie i dokumentowanie działań zmierzających do ich spełnienia. Brak strategii interdyscyplinarnej, obejmującej zarządzanie procesami informatycznymi, np. zasobami, usługami, zmianami i konfiguracjami, utrudniał organizacjom pogodzenie redukcji kosztów, efektywności inwestycji i wysokiego poziomu usług. Dziś nadszedł czas na zmiany. Rozwiązania IBM Maximo do zarządzania zasobami i usługami stwarzają warunki do optymalnego wykorzystania inwestycji w środowisko informatyczne oraz do poprawy efektywności działania organizacji. Produkty Maximo stanowią istotny krok naprzód w stosunku do niezależnych funkcji zarządzania zasobami i centrum wsparcia (service desk). Udostępniają globalny widok wszystkich newralgicznych procesów informatycznych, ułatwiając efektywne zarządzanie w ramach jednej platformy zasobami sprzętowymi i programowymi, zmianami i poziomem usług.

3 Korelacja usług informatycznych z celami biznesowymi przedsiębiorstwa Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię zapewniającą pełniejszą kontrolę nad zasobami informatycznymi i wspomagającą świadczenie usług dobrze skorelowanych z celami biznesowymi. Rozwiązania te umożliwiają: proaktywne identyfikowanie wszystkich zasobów informatycznych i poziomów usług, zarządzanie nimi i optymalizowanie. uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w zasoby informatyczne. monitorowanie i dokumentowanie przestrzegania warunków licencji na oprogramowanie i przepisów prawa. ograniczenie ryzyka awarii w środowisku informatycznym i poprawę jakości usług. redukcję kosztów zakupu i serwisu zasobów. zwiększenie produktywności pracy pracowników odpowiedzialnych za obsługę i wsparcie techniczne. lepsze skorelowanie strategii informatycznej z celami biznesowymi. zasobami i usługami dostarcza wartościowej wiedzy biznesowej Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami umożliwiają dogłębną analizę danych w celu zdobycia cennej wiedzy biznesowej, podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne informacje i błyskawicznego inicjowania odpowiednich działań. Podsumowując, rozwiązania te pozwalają na: modyfikację potencjalnie sprzecznych celów w ramach środowiska informatycznego, a w rezultacie optymalizację kosztów pracy, poziomów usług i wykorzystania inwestycji. efektywne monitorowanie wykonania umów SLA i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). ujednolicenie procedur oraz planowanie wdrożeń. usprawnienie, monitorowanie i dokumentowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez wszechstronne zarządzanie umowami, zautomatyzowane procesy uzgadniania zasobów autoryzowanych i rzeczywiście zainstalowanych oraz monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Zgodność z procesami ITIL Rozwiązania Maximo są kluczowym komponentem oferty IBM w dziedzinie zarządzania usługami i zostały opracowane od podstaw z wykorzystaniem technologii, na bazie standardów otwartych. Zastosowanie w produktach Maximo najlepszych praktyk z biblioteki IT Infrastructure Library (ITIL ) umożliwia zaimplementowanie procesów ITIL do zarządzania incydentami, problemami, zmianami, wersjami i poziomem usług w ramach jednej platformy. Produkty Maximo uzyskały najwyższy poziom certyfikacji Pink Elephant potwierdzającej zgodność z najlepszymi praktykami ITIL. Wszechstronne zarządzanie infrastrukturą informatyczną przy użyciu oprogramowania IBM Maximo Asset Management for IT oraz IBM Tivoli Service Desk Współczesne złożone, rozproszone organizacje informatyczne wymagają nowych metod do prezentacji infrastruktury i zarządzania nią, efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi (ITAM), określania priorytetów i szybkiego rozwiązywania incydentów oraz problemów, wreszcie zwiększenia dostępności kluczowych usług biznesowych. Maximo Asset Management for IT i Tivoli Service Desk oferują wszystkie te możliwości oraz szereg innych, zapewniając całościowe ujęcie infrastruktury informatycznej. Produkt Maximo Asset Management for IT usprawnia ekonomiczne zarządzanie całym cyklem życia sprzętowych i programowych zasobów informatycznych, natomiast Tivoli Service Desk pomaga kontrolować koszty, przyczynia się do zwiększenia dostępności usług i usprawnienia procesów obsługi w centrum wsparcia service desk.

4 zasobami ogranicza koszty nabycia, utrzymania i zapewnienia zgodności z przepisami Decyzje o zakupach zasobów tradycyjnie podejmowane były wyłącznie w oparciu o koszty i relacje z dostawcami. Nowoczesne rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami umożliwiają podejmowanie takich decyzji na podstawie lepszych przesłanek, dostarczają bowiem wiarygodnych informacji o historii funkcjonowania oraz kosztach serwisowania, w tym wydatkach na części i robociznę. zasobami i usługami zasobami zaopatrzeniem usługami Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami pracami materiałami Ujednolicony i scentralizowany program do zarządzania zasobami informatycznymi pozwala na: umowami zminimalizowanie kosztów zakupu i utrzymania zasobów. identyfikowanie firmowych i prawnych wymogów formalnych oraz monitorowanie i dokumentowanie działań zmierzających do ich spełnienia. efektywne planowanie i wsparcie usług. Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami łączą funkcje zarządzania obiektami fizycznymi, operacjami finansowymi i umowami ze zautomatyzowanym mechanizmem uzgadniającym zasoby zainstalowane z zasobami autoryzowanymi. Rozwiązania Maximo pomagają w wydajnym i skutecznym śledzeniu informacji o konfiguracji zasobów oraz zarządzaniu tymi informacjami, w całym cyklu życia od nabycia po wycofanie z eksploatacji. Do informacji tych należą dane o sprzęcie, oprogramowaniu, lokalizacjach, centrach kosztów i wykorzystaniu oprogramowania. Oto wybrane możliwości produktów: Rozwiązania Maximo bez trudu integrują się z istniejącymi już systemami biznesowymi (produktami IBM i innych dostawców), pokrywając cały obszar zarządzania zasobami i usługami na jednej platformie. monitorowanie zasobów w celu porównania zasobów zainstalowanych z autoryzowanymi (funkcja dostępna w przypadku współpracy z narzędziami do automatycznego wykrywania zasobów, np. Maximo Discovery). uzgadnianie zasobów zainstalowanych z listą zasobów autoryzowanych, które stanowi punkt wyjścia do oceny i dokumentowania działań zmierzających do zapewnienia zgodności, redukcji kosztów i uzyskania pełnej kontroli nad środowiskiem informatycznym. możliwość przenoszenia, dodawania i wprowadzania zmian w zarządzanych zasobach w celu proaktywnej automatyzacji środowiska i sterowania nim. pracami ogranicza koszty i pozwala optymalnie korzystać z dostępnych zasobów Funkcje zarządzania pracami wspomagają działania reaktywne i proaktywne, pomagają w ustanawianiu procesów zarządzania pracą, monitorowaniu kosztów i ustalaniu priorytetów w oparciu o poziomy usług. pracami pomaga w: dopasowywaniu zadań do dostępnych zasobów ludzkich i zapotrzebowań materiałowych. szacowaniu kosztów i uzyskiwaniu akceptacji budżetów. ustalaniu priorytetów i inicjowaniu działań w skali całego przedsiębiorstwa.

5 Do funkcji zarządzania pracami należą: narzędzia do analizy wykorzystania i kosztów zasobów ludzkich. graficzny menedżer przydziału prac, który optymalizuje harmonogramy i wykorzystanie pracowników. standardowe procedury usprawniające znane procesy i sprzyjające poprawie jakości pracy. narzędzia analityczne i wskaźniki KPI ułatwiające podejmowanie decyzji o inwestycjach w zasoby i umiejętności tak, aby były skorelowane z oczekiwanymi poziomami usług. porozumienia operacyjne usprawniające komunikację w organizacji i ułatwiające dostawcom wewnętrznym i zewnętrznym spełnienie zobowiązań dotyczących poziomów usług. Proaktywne zarządzanie kontraktami, kosztami licencjonowania i utrzymania Rozwiązania Maximo umożliwiają proaktywne zarządzanie wszystkimi kontraktami przedsiębiorstwa z jego dostawcami. Funkcjonalność obejmuje śledzenie istotnych warunków leasingu, licencji na oprogramowanie, gwarancji i kontraktów zakupowych. Możliwe jest także powiązanie tych warunków z odpowiednimi grupami zasobów. Oto narzędzia ułatwiające zarządzanie newralgicznymi informacjami o zasobach informatycznych w bazie zarządzania konfiguracją usług (CMDB): biblioteka warunków umów ułatwiająca stosowanie spójnej polityki w całej organizacji. automatyczne powiadomienia i alerty o próbie naruszenia warunków umownych. kojarzenie umów SLA z wydajnością dostawców, pozwalające na rozpoznawanie nierzetelnych partnerów i skuteczne renegocjowanie umów wspomaganie. harmonogramowania płatności w celu ograniczenia kosztów administracyjnych. Proaktywne planowanie pracy i instalacji systemów dzięki zarządzaniu zaopatrzeniem zakupami pomaga nabywcom w proaktywnym planowaniu prac i instalacji systemów, dostarczając im informacji o zapotrzebowaniach, ofertach, dostawcach, zamówieniach i umowach. Moduł zarządzania zaopatrzeniem można bez trudu zintegrować z korporacyjnymi systemami zarządzania, np. Oracle lub SAP, a także z rynkami i platformami handlu elektronicznego. Oto niektóre z dostępnych opcji: narzędzia do konfigurowania danych o zatwierdzonych dostawcach oraz do analizowania wydajności, które w dużej mierze eliminują kosztowne zakupy pozaumowne, przyczyniają się do poprawy wiarygodności dostawców oraz jakości kupowanych produktów i usług. wsparcie dla zakupów scentralizowanych, które są źródłem oszczędności dzięki uzyskiwanym rabatom hurtowym i niższym kosztom poszukiwania dostawców. zautomatyzowane zakupy, inicjowane w określonych odstępach czasu lub po wystąpieniu określonych zdarzeń przy minimalnym zaangażowaniu personelu, ograniczające ryzyko pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych. narzędzia analityczne i wskaźniki KPI mierzące wydajność procesów zaopatrzenia, np. czas przetwarzania zamówień, odsetek błędnych faktur i czasy dostaw.

6 usługami zmniejsza liczbę przestojów i poprawia efektywność Zarówno w skali jednostki organizacyjnej, jak i globalnego przedsiębiorstwa, produkt Tivoli Service Desk to najlepsze w swoim rodzaju rozwiązanie do zarządzania usługami. Oto najważniejsze korzyści z jego stosowania: większa efektywność usług wsparcia i serwisu. ograniczenie liczby awarii. tworzenie i monitorowanie umów SLA oraz zarządzanie nimi przy wykorzystaniu nowoczesnych procesów obejmujących powiadomienia, eskalacje i panel kontrolny wskaźników KPI. usprawnienie pracy serwisu wsparcia (service desk). optymalizacja świadczenia usług poprzez monitorowanie warunków SLA i wydajności. Mechanizmy zarządzania usługami stanowią podstawę do wdrożenia wytycznych ITIL w zakresie procesów biznesowych oraz utrzymania ekonomicznej struktury usługowej o wysokiej jakości. usługami służy do: zarządzania incydentami i problemami z myślą o usprawnieniu obsługi zgłoszeń, ich szybszym rozwiązywaniu i redukcji kosztów. zarządzania zmianami i wersjami w celu automatyzacji procesów, skrócenia czasu realizacji i ograniczenia ryzyka w wyniku analizy priorytetów, zapotrzebowania na zasoby i wpływu zmian na zarządzaną infrastrukturę. obsługi umów SLA w celu zapewnienia lepszej komunikacji między działem informatycznym a jednostkami organizacyjnymi oraz dopasowania poziomów usług do strategii biznesowych. porównywania, przy użyciu wskaźników KPI, faktycznej wydajności z poziomem wynikającym ze zobowiązań. zarządzania eskalacjami w celu optymalnego zarządzania zasobami i wypełnienia zobowiązań dotyczących poziomów usług. Automatyczne wykrywanie zasobów pomaga w inwentaryzacji zasobów informatycznych i śledzeniu ich lokalizacji Maximo Discovery oferuje efektywną metodę gromadzenia i aktualizowania informacji o zainstalowanych zasobach informatycznych i może współpracować z dotychczas używanymi w przedsiębiorstwie aplikacjami do automatycznego wykrywania zasobów. Za pomocą narzędzia Maximo Discovery można uzyskać pełen obraz wszystkich zasobów sprzętowych i programowych w sieci, w tym komputerów PC, serwerów i urządzeń sieciowych, a także informacje o ich fizycznym położeniu. Wszechstronne narzędzia integracyjne umożliwiają agregowanie danych i optymalne wykorzystanie dotychczasowych inwestycji. Ta łatwa we wdrożeniu aplikacja stosowana jest przez wielu klientów i tylko minimalnie zwiększa ruch w sieci. Dodatkowe możliwości w dziedzinie zarządzania zasobami i usługami Dostępne są liczne opcjonalne moduły rozszerzające funkcje Maximo. Pozwalają one na uzyskanie jeszcze większych oszczędności, większą zgodność z przepisami oraz zwiększenie efektywności i elastyczności działania.

7 Maximo SLA Manager służy do definiowania ofert usługowych, formułowania umów SLA, implementacji procedur eskalacji, a tym samym ułatwia uzyskanie założonych poziomów usług i udostępnia metryki przydatne w ich monitorowaniu. IBM Maximo Change Manager oferuje funkcje administrowania strategią, zarządzania procesami i planowania, które przyspieszają realizację zmian i zwiększają ich skuteczność i spójność.definiuje zadania, harmonogramy i zasoby niezbędne do wdrażania zasobów w środowisku produkcyjnym. Maximo Contract and Procurement Manager wspomaga zarządzanie umowami leasingu, gwarancjami, porozumieniami, kontraktami, procesami od zapotrzebowania do płatności, ofertami i spisem zasobów, umożliwiając współpracę drogą elektroniczną z dostawcami, partnerami i giełdami elektronicznymi. IBM Maximo Mobile Solutions umożliwiają zdalny dostęp do modułów Maximo zarządzania zasobami i usługami, zarówno w trybie bezpośredniego dostępu do serwera jak również bez łączności zwiększając produktywność pracy personelu w terenie. IBM Maximo Asset Navigator biblioteka wizualna z interfejsem WWW zapewniająca błyskawiczny dostęp do szczegółowych ilustracji części i urządzeń, diagramów, rysunków i dokumentacji pokrewnej. IBM Maximo Adapter for Microsoft Project zapewnia komunikację między oprogramowaniem Maximo a programem Microsoft Project, umożliwiając dostęp do danych o pracy i zasobach oraz wykorzystanie ich przy planowaniu. IBM Maximo Intergration Adapters służą do integracji z aplikacjami do zarządzania zasobami informatycznymi, automatycznego wykrywania infrastruktury oraz aplikacjami do zarządzania usługami, co pozwala na stworzenie pojedynczego repozytorium danych o wykrytych zasobach informatycznych. Zawierają gotowe bloki do integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania systemami informatycznymi. IBM Maximo Enterprise Adapters integrują produkty Maximo z systemami Oracle, SAP oraz innymi systemami korporacyjnymi, przyspieszając wdrożenie i umożliwiając wymianę danych w czasie rzeczywistym. Integracja z innymi systemami jest możliwa m.in. poprzez usługi Web Services i architekturę zorientowaną na usługi (SOA). IBM Maximo e-commerce Adapter infrastruktura handlu elektronicznego umożliwiająca nabywcom przeglądanie katalogów wielu dostawców, składanie zamówień na wielu platformach handlowych lub bezpośrednio u dostawców, sprawdzanie statusu zamówień i przetwarzanie faktur od dostawców, a wszystko to drogą elektroniczną. IBM Maximo Online Commerce System (OCS) internetowe rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw, ułatwiające współpracę z dostawcami, partnerami i platformami handlu elektronicznego.

8 Optymalne wykorzystanie i ochrona inwestycji Produkty Maximo Asset Management for IT, Tivoli Service Desk i Maximo Discovery wchodzą w skład szerokiej oferty IBM w dziedzinie zarządzania usługami i zawierają wszechstronny zestaw rozwiązań wspomagających skorelowanie pracy działu informatycznego z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Te stabilne aplikacje pomagają w efektywnym gromadzeniu i uzgadnianiu danych o urządzeniach, konfiguracji usług, umowach, parametrach finansowych, zasobach i usługach. Każda z funkcji zapewnia użytkownikowi dostęp do wiedzy i pełną kontrolę niezbędną do udoskonalania i optymalizacji działań w różnych obszarach infrastruktury informatycznej. Zastosowany w aplikacjach Maximo elastyczny model konfiguracji procesów biznesowych pozwala na łatwą adaptację procesów do potrzeb i zapewnia ochronę inwestycji, tak dziś, jak i w przyszłości. Więcej informacji Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zarządzania i optymalizacji zasobów i usług informatycznych przy użyciu rozwiązań Maximo, należy skontaktować się z przedstawicielem bądź Partnerem Handlowym IBM lub odwiedzić serwis: Oprogramowanie IBM Tivoli Oferta oprogramowania Tivoli obejmuje szeroką gamę produktów i funkcji wspierających strategię IBM w dziedzinie zarządzania usługami. Strategia ta charakteryzuje się skalowalnością, modułową strukturą i przyczynia się do poprawy wydajności i skuteczności realizacji usług w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie Tivoli zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw o różnej wielkości i pozwala osiągnąć najwyższą jakość usług wspierających ich cele biznesowe poprzez integrację oraz automatyzację procesów, przepływów pracy i zadań. Dopełnieniem bezpiecznej, opartej na standardach otwartych platformy zarządzania usługami są rozwiązania do proaktywnego zarządzania operacyjnego. Rozwiązania Tivoli mają też zapewnione zaplecze w postaci najwyższej klasy serwisu i wsparcia IBM oraz aktywnego ekosystemu Partnerów Handlowych IBM. Klienci i partnerzy Tivoli mogą korzystać nawzajem ze swych doświadczeń, włączając się do niezależnych od IBM społeczności użytkowników IBM Tivoli na całym świecie zapraszamy do serwisu: IBM Corporation IBM Software Group Route 100 Somers, NY USA Strona główna IBM znajduje się pod adresem: ibm.com IBM, logo IBM, ibm.com i Tivoli są znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. IT Infrastructure Library jest zastrzeżonym znakiem towarowym Central Computer and Telecommunications Agency wchodzącej obecnie w skład Office of Government Commerce. ITIL jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz zastrzeżonym wspólnotowym znakiem towarowym Office of Government Commerce i jest znakiem zarejestrowanym U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft jest znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych produktów, przedsiębiorstw i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki Copyright IBM Corporation 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. TIB10268-PLPL-00

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA)

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) Daniel GĄSKA, Antoni ŚWIĆ Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia budowy systemów zorientowanych na usługi (ang. Service Oriented

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU Karolina PILARCZYK Streszczenie: Nigdy wcześniej w organizacjach nie było gromadzonych tak dużo danych jak w obecnym wymagającym otoczeniu biznesowym. Równocześnie

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo