PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie studentom podstawowych pojęć, metod i modeli matematyki finansowej. C. Przedstawienie studentom podstawowych modeli w zarządzaniu finansami firmy. C3. Przedstawienie studentom praktycznych zastosowań przekazanej wiedzy teoretycznej. C4. Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy na temat papierów wartościowych i zapoznanie z działalnością Giełdy Papierów Wartościowych. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu analizy matematycznej I. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 Posiada wiedzę na temat podstawowych metod i modeli matematyki finansowej (zmiana wartości pieniądza w czasie, odsetki, dyskonto, spłata kredytu różne sposoby, inflacja, renta kapitałowa). EK Zna korzyści i zagrożenia związane z inwestowaniem w papiery wartościowe. EK 3 - Posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania finansami firmy (koszt kapitału, leasing, stosowanie dźwigni, ocena projektów inwestycyjnych). EK 4 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce (potrafi: znaleźć przyszłą wartość kapitału, aktualną wartość kapitału przyszłego, wyliczyć ratę kredytu przy różnych sposobach spłaty, wyliczyć rentę z określonego kapitału, uwzględnić stopę inflacji w kalkulacjach wymienionych wielkości; potrafi wyliczyć cenę obligacji, oszacować cenę akcji, obliczyć podstawowe wskaźniki do oceny projektów inwestycyjnych). TREŚCI PROGRAMOWE MODELE MATEMATYKI FINANSOWEJ Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Kod przedmiotu: Semestr: III Liczba punktów: 5 ECTS Forma zajęć WYKŁADY W 1 Wstęp, cz. I (Wartość pieniądza w czasie. Stopa procentowa. Rachunek odsetek prostych i składanych. Oprocentowanie składane z góry. Odsetki naliczane częściej niż raz w roku. ywna stopa procentowa. Przykłady.) W Wstęp, cz. II (Przeciętna stopa procentowa. Strumienie płatności. Dyskonto. Dyskonto proste i składane, matematyczne i handlowe. Przykłady.) W 3 Spłata długu, kredyt wprowadzenie. Zasady ogólne. Spłata długów krótkoterminowych. (Spłata długu krótkoterminowego w równych ratach. Zastosowanie dyskonta matematycznego prostego i dyskonta handlowego.) Liczba godzin

2 W 4 Spłata długów średnio- i długoterminowych. Spłata długu w zadanych ratach łącznych. Spłata długu w ratach łącznych o równych wysokościach. Spłata długu w zadanych ratach kapitałowych. W 5 Inne sposoby spłaty długów. (Jednorazowa spłata długu przy ratalnej spłacie odsetek. Ratalna spłata długu przy jednorazowej spłacie odsetek.) Kredyty z dodatkowymi opłatami. W 6 Renta kapitałowa. (Renta stała, arytmetyczna i geometryczna. Przykłady.) W 7 Inflacja. (Stopa inflacji. Realna wartość kapitału. Spłata długu przy wysokiej stopie inflacji. Wpływ inflacji na rentę kapitałową.) W 8, 9 Papiery wartościowe. (Wprowadzenie. Weksle. Bony skarbowe. Certyfikaty 4 depozytowe. Obligacje. Akcje. Giełda Papierów Wartościowych.) W 10 Leasing. (Pojęcie i formy leasingu. Opłaty leasingowe. Przykłady.) W 11 Koszt kapitału. (Koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średnioważony koszt kapitału.) W 1 Ocena projektów inwestycyjnych. Metody statyczne oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu, okres zwrotu, stopa zwrotu). Analiza progu rentowności (ilościowy i wartościowy próg rentowności). W 13 Metody dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych. (Wartość zaktualizowa- na netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik rentowności.) W 14 Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (Standardowy rachunek wyników gospodarczych firmy. Dźwignie: operacyjna, finansowa, łączna.) W 15 Analiza sprawozdań finansowych. (Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych). Analiza wskaźnikowa. (Wskaźniki: płynności finansowej, zadłużenia, efektywności, rentowności, wartości rynkowej.) Forma zajęć - ĆWICZENIA Liczba godzin C 1 Zadania praktyczne dotyczące rachunku odsetek prostych i składanych. Wyznaczanie efektywnej stopy procentowej. C Wyznaczanie przeciętnej stopy procentowej dla określonego czasu różne warianty. Zadania praktyczne dotyczące strumieni płatności i procesu dyskontowania. C 3 4 Zadania praktyczne dotyczące spłaty długów (kredytu) różne warianty. 4 C 5 Zadania praktyczne dotyczące renty kapitałowej. C 6 Zadania praktyczne związane z istnieniem inflacji dotyczące spłaty długu i wpływu inflacji na rentę kapitałową. C 7 Kolokwium 1 C 8, 9 Zadania praktyczne dotyczące wyznaczania wartości aktualnej (ceny rynkowej) 4 poszczególnych papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem akcji różne modele. C 10 Zadania praktyczne dotyczące leasingu. Wyznaczanie kosztów kapitałów (własnego, obcego, średnioważonego). C 11 Zadania praktyczne dotyczące oceny projektów inwestycyjnych wykorzystującej metody statyczne. Wyznaczanie progów rentowności w określonych przykładach. C 1 Zadania praktyczne dotyczące oceny projektów inwestycyjnych wykorzystującej metody dynamiczne.

3 C 13 Zadania praktyczne dotyczące stosowania dźwigni w zarządzaniu przedsiębior- stwem. Wyznaczanie stopni poszczególnych dźwigni. C 14 Kolokwium C 15 Budowa sprawozdań finansowych dla określonej firmy. Ocena działalności firmy oparta na analizie podstawowych wskaźników. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład tradycyjny. skrypt do przedmiotu 3. zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania 4. ćwiczenia tablicowe SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń oraz aktywności studenta F. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych F3. ocena z kontrolowanej pracy własnej P1. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników dwa kolokwia zaliczeniowe na P. ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu egzamin sprawdzający opanowanie treści i umiejętności przekazywanych podczas wykładu OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącymi Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń Przygotowanie do kolokwiów Obecność na konsultacjach Suma SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30C 60 h 0 h 0 h 0 h 5 h 15 h 5 ECTS 3 ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa 1996,. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe? WN PWN, Warszawa 1993, 3. Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, WN PWN, Warszawa 1994, 4. Kijak Z., Jak racjonalnie grać na Giełdzie Papierów Wartościowych?, WN PWN, Warszawa1994, 5. Kolupa M., Metody matematyczne dla bankowców, Poltext, Warszawa 1995, 6. Królikowski W., Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, WN WSzK, Łódź 00, 7. Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków 1999, 8. Sobczyk M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza,,Placet, Warszawa 1997, 9. Wieteska St., Kowalewska A., Zbiór zadań z matematyki finansowej, Wyższa Szkoła Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Łódź

4 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ): 1. dr Wiesław Królikowski MATRYCA REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kształcenia EK 1 EK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) K_W0, K_W08 K_U11, K_U15 K_U9 KMF_W01 K_W01 K_W0 K_U11 K_U4 Cele przedmiotu C1, C, C3, C4 C1,C,C3,C4 Treści programowe W 1-15 Ć1-15 W1-15 Ć1-15 Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny F1-F3 P1,P F1-F3 P1,P EK 3 K_W0 K_W04 K_U13 C1, C, C3, C4 W1 15 C F1 F3 P1 P3 EK 4 K_U01 K_U0 K_U15 K_U KMF_U01 C C3 W1-15 C F F3 P1 P II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Na Na 3 Na 4 Na 5 1 umie Zna jedynie podstawowe definicje, pojęcia i modele podane na wykładzie. Ma kłopot z ich poprawnym, formalnym zapisem. Potrafi jednak wyjaśnić ich znaczenia. W oparciu o notatki potrafi rozwiązać standardowe zadania. Potrafi znaleźć przyszłą i aktualną wartość kapitału, wyliczyć ratę kredytu w podstawowym modelu spłat, Zna większość definicji, pojęć i modeli podanych na wykładzie. Potrafi właściwie przedstawić podstawowe modele i poprawnie je zapisać. Potrafi, ponad to, co na dost, wyliczyć ratę kredytu w różnych modelach spłat, rentę w różnych modelach. Zna wszystkie definicje, pojęcia i modele podane na wykładzie. Każdy model potrafi właściwie przedstawić i zapisać. Potrafi wyciągać prawidłowe wnioski przy praktycznym stosowaniu znanych sobie modeli. Potrafi uwzględnić stopę inflacji w obliczeniach spłat kredytu i rent. 4

5 3 4 dost, Potrafi wymienić podstawowe papiery wartościowe. Wie, które przynoszą pewny zysk, a które wiążą się z ryzykiem. Zna podstawowe wskaźniki do oceny projektów inwestycyj-nych, statyczne i dynamiczne. Zna pojęcie leasingu i jego formy. Potrafi wymienić podstawowe dźwignie. Zna pojęcie kosztu kapitału. Zna podstawowe elementy analizy sprawozdań finansowych. Rozwiązuje standardowe zadania. Zna podstawowe wzory w standardowych modelach. Potrafi oszacować opłacalność określonych bonów skarbowych, obligacji, akcji. Rozróżnia cenę aktualną od nominalnej. Wylicza bez problemów wartości wskaźników do oceny projektów inwestycyj-nych. Dokonuje analizy progu rentowności. Potrafi wyliczyć opłaty leasingowe. Potrafi oszacować koszt kapitału (własnego i obcego). Nie ma kłopotu z rozwiązywaniem zadań o podwyższonej trudności. Zna przedstawione modele wyznaczania kursu akcji. Zna zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych. Potrafi dokonać wnikliwej analizy projektu inwestycyjnego na podstawie wielu wskaźników. Zna i rozumie warunek skuteczności dźwigni finansowej. Potrafi sporządzić przykładowy bilans i rachunek zysków i strat dla określonej firmy. Wnikliwie posługuje się wskaźnikami płynności finansowej, rentowności, zadłużenia i Potrafi i wnikliwie rozwiązuje zadania niestandardowe. Potrafi dokonać analizy otrzymanych wyników. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu. 5

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH I INWESTYCYJNYCH 1. Jakie są obowiązki i prawa Kredytobiorcy i Kredytodawcy, jaka jest rola warunków dodatkowych (tzw. covenants) zawartych w umowie kredytu? 2.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo