TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak"

Transkrypt

1 TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do oceny przez Towarzystwo, czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, jest dla Klienta odpowiednia. (Niniejszy Test adekwatności został sporządzony na podstawie oraz zgodnie z wymogami 50 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 538). Dane zawarte w teście objęte są tajemnicą zawodową. Imię i nazwisko/nazwa PESEL/REGON 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: A. strategie inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: tak nie B. strategie inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki strategii nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości: tak nie C. zalecany okres inwestowania zależy od wybranego strategii: tak nie D. podstawowym źródłem Pani/Pana wiedzy dotyczącej inwestowania jest: wiedza zdobyta w wyniku prywatnych zainteresowań, wiedza zdobyta z racji wykonywanego zawodu / wykształcenia, regularna lektura publikacji o tematyce ekonomicznej, Klient interesuje się rynkiem kapitałowym przez okres ok. [...] lat, inne,... 1

2 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: A. lokaty bankowe B. obligacje bądź strategie lub fundusze obligacyjne C. strategie bądź fundusze mieszane D. akcje bądź strategie lub fundusze akcyjne E. inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe) 3. Proszę wskazać, które z poniższych zdań w sposób najbardziej trafny charakteryzuje cel Pani/Pana inwestycji: A. bezpieczne kumulowanie oszczędności, B. pomnażanie zgromadzonych środków, przy akceptacji krótkoterminowych strat, C. maksymalizacja zysków, przy akceptacji znacznych wahań inwestycji w trakcie jej trwania. 4. Czy w najbliższych latach spodziewa się Pani/Pan: A. stabilizacji dochodów na obecnym poziomie, B. wzrostu dochodów, C. spadku dochodów. 5. Proszę określić stopień akceptacji przez Panią/Pana ryzyka inwestycyjnego. W tabeli poniżej przedstawiono Portfele A, B, C i D. W długim okresie czasu uzyskały one zróżnicowane stopy zwrotu. Który Portfel najbardziej Panu/Pani odpowiada? Portfel Średnioroczna stopa zwrotu Wzrost w najlepszym roku Strata w najgorszym roku A 6,00% 12% 10% B 10,00% 24% 16% C 16,00% 52% 35% D > 16,00% > 52% > 35% 2

3 6. Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana rozważana inwestycja: A. inwestowane oszczędności stanowią zabezpieczenie moich zobowiązań (np. kredytowych) lub rezerwę oszczędnościową nawet niewielka strata znacznie pogorszyłaby moją sytuację finansową, B. dochód z inwestowania kapitału stanowi źródło mojego utrzymania, ale mogę zaakceptować umiarkowane straty, C. inwestuję jedynie nadwyżki finansowe, które planuję wykorzystać w przyszłości. 7. Proszę wskazać planowany okres inwestycji: A. poniżej roku, B. od roku do trzech lat, C. od trzech do pięciu lat, D. powyżej pięciu lat. 8. Proszę wskazać główne źródło Pana dochodów i posiadanych oszczędności: A. samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach, B. umowa o pracę, C. wolny zawód, D. emerytura lub renta, E. spadek, darowizna, wygrana losowa itp. 9. Proszę wskazać przybliżoną wartość Pani/Pana stałego miesięcznego dochodu (z tytułu pracy, inwestycji, działalności gospodarczej, nieruchomości, świadczeń emerytalnych ) po odliczeniu podatku i odjęciu stałych zobowiązań finansowych (np. spłaty kredytów, koszty utrzymania): A. poniżej zł, B. ponad zł. 10. Jaki udział w Pani/Pana zasobach finansowych stanowić będzie rozważana inwestycja w portfel instrumentów finansowych zarządzany przez BPH TFI?: A. niewielki, B. przeciętny, C. znaczący.... 3

4 Ad 1 A-C D Punktacja: Po 2 pkt za każdą twierdzącą odpowiedź Po 0,5 pkt za każdą odpowiedź Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Ad 9 Po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź często lub sporadycznie C. 9 pkt A. 3 pkt C. 1 pkt A. 1 pkt C. 7 pkt D. 9 pkt C. 9 pkt C. 7 pkt D. 9 pkt A. 1 pkt B. 0 pkt C. 1 pkt D. 0 pkt B. 1 pkt Ad 10 A. 6 pkt B. 4 pkt C. 0 pkt 4

5 Wyniki Na podstawie udzielonych odpowiedzi Klient uzyskał.. pkt.... data i podpis pracownika Suma punktów Opis Profil Ryzyka Klienta 2 29 W tej kategorii ryzyka ochrona kapitału jest Konserwatywny najważniejsza. W porównaniu do inflacji zwrot z inwestycji może być bardzo niski lub (w pewnym okresie) nawet ujemny. 29,5 34 W tej kategorii ryzyka oprócz ochrony kapitału istotne jest również pomnażanie kapitału przy Umiarkowanie Konserwatywny niewielkim ryzyku. Mała skłonność do ryzyka widoczna jest w chęci uzyskania umiarkowanego zysku ponad inflację. 34,5 42 W tej kategorii ryzyka, akceptowa jest możliwość wystąpienia straty jako naturalnej konsekwencji ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego wyższej stopie zwrotu. Poziom ryzyka jest za- Zrównoważony zwyczaj obniżany poprzez dywersyfikację. 42,5 47 W tej kategorii charakterystyczna jest wysoka tolerancja ryzyka. Klient oczekuje znacznego wzrostu wartości środków w długim okresie. 47,5 62,5 Inwestorzy w tej kategorii są skłonni ponosić bardzo duże ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu na wysokie stopy zwrotu. Inwestor dopuszcza niski poziom dywersyfikacji i częste zmiany portfela. Podstawowym celem inwestycji jest maksymalizacja zysków w długim terminie. Umiarkowanie Agresywny Agresywny 5

6 Profile inwestycyjne i rekomendowane rodzaje strategii Profil ryzyka Klienta Stabilność ceny Potencjał wzrostu Zalecane rodzaje strategii Alokacja Konserwatywny Obligacji 0% 100% Umiarkowanie konserwatywny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Agresywny z uwzględnieniem Alokacji z uwzględnieniem Alokacji z uwzględnieniem Alokacji do 30% od 70% do 50% od 50% % do 50% % do 30% akcje i inne udziałowe instrumenty finansowe (w szczególności prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje) o podobnym poziomie ryzyka. - dłużne instrumenty finansowe (w szczególności obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne i certyfikaty depozytowe) o podobnym poziomie ryzyka oraz depozyty bankowe. Opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajduje się w Informacjach o Instrumentach Finansowych stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu. 6

7 Na podstawie ww. informacji stwierdzam, że usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, w zakresie alokacji odpowiadającej...profilowi ryzyka jest dla Klienta odpowiednia, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację oraz przedstawione informacje. Jednocześnie zalecane rodzaje strategii są w ogólny sposób zgodne z deklarowanym celem inwestycyjnym, poziomem ryzyka akceptowanym przez Klienta, deklarowanym doświadczeniem, wiedzą i sytuacją finansową Klienta, o czym niniejszym Klient jest informowany.... data i podpis pracownika W przypadku braku odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania Towarzystwo nie zaleca Klientowi świadczenia na jego rzecz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych która mogłaby być świadczona na podstawie zawieranej umowy, o czym niniejszym Klient jest informowany. Klient oświadcza, że zawiera umowę wyłącznie z własnej inicjatywy data i podpis pracownika Potwierdzam aktualność i rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące usług (między innymi Regulamin wraz z załącznikami), które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. Zapoznałem się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z ww. usługami.... Wnioskuję o zawarcie umowy w wybranym przeze mnie zakresie z BPH TFI S.A. pomimo nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Oświadczam, że BPH TFI S.A. poinformowało mnie, że na skutek nieudzielenia przeze mnie odpowiedzi na powyższe pytania BPH TFI S.A. nie jest w stanie dokonać oceny poziomu mojej wiedzy dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do oceny przez BPH TFI S.A., czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, jest dla mnie odpowiednia.... 7

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management)

T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management) T: Zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie (asset management) 1. Wprowadzenie 1.1. Wstęp Wraz ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych rosną ich możliwości inwestycyjne. Wiele podmiotów

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo