PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH STRESZCZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE"

Transkrypt

1 PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH STRESZCZENIE Kraków, maj 2004

2 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach opracowany został przez zespół ekspertów Stowarzyszenia Miasta w Internecie : Krzysztof Głomb Monika Maziarka Waldemar Piwowarczyk na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

3 Streszczenie Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Podstawowym celem opracowania Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach jest zdefiniowanie projektów głównych, których realizacja przy wsparciu z funduszy strukturalnych (ZPORR) przyniesie mierzalne efekty w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, rozszerzenia usług publicznych dla mieszkańców i MSP, a także podniesienia poziomu kompetencji informatycznych społeczności lokalnych i zawodowych w województwie. Dla wytypowania projektów głównych zdefiniowano najpierw poprzez analizę makrotrendów europejskich i krajowych, a także regionalną analizę SWOT nurty i cele strategiczne, które powinny zostać zrealizowane w ramach Programu.... Nurt I - Powszechna edukacja informatyczna Cel 1. Lepiej wykształceni mieszkańcy regionu, aktywnie wykorzystujący zasoby informacji oraz usługi świadczone on-line Cel 4. Zrównoważony geograficznie i społecznie rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie, w tym eliminacja wykluczenia cyfrowego Nurt II - Udostępnienie usług publicznych on-line dla obywateli i MSP Cel 2. Świadczenie usług on-line przez administrację publiczną, instytucje publiczne i sektor ICT Nurt III - Rozwój multimediów i zasobów informacji dostępnych on-line Cel 3. Rozbudowa informacyjnych zasobów internetowych w regionie oraz tworzenie interoperacyjnych baz danych Cel 4. Zrównoważony geograficznie i społecznie rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie, w tym eliminacja wykluczenia cyfrowego Nurt IV - Wspieranie innowacyjnych inicjatyw sektora ICT oraz instytucji naukowobadawczych i ich wzajemnej współpracy Cel 5. Mobilizacja i wspieranie współpracy partnerów z różnorodnych społeczności lokalnych, zawodowych i naukowo-badawczych w zakresie rozwoju SI oraz dynamizacja współpracy międzyregionalnej Cel 6. Dynamizacja rozwoju sektora technologii komunikacji i informacji (ICT) w regionie oraz wsparcie współpracy między sektorem B&R a przedsiębiorczością Nurt V: Ograniczanie barier w szerokopasmowym dostępie do Internetu Cel 4. Zrównoważony geograficznie i społecznie rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie, w tym eliminacja wykluczenia cyfrowego Cel 7. Poprawa dostępu do Internetu oraz rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Dla osiągnięcia powyższych celów strategicznych zaproponowano w Programie... realizację 7 strategicznych projektów głównych. Przedstawiony opis projektów głównych pozwoli Zarządowi Województwa na ewaluację inicjatyw i projektów podejmowanych przez samorządy lokalne oraz innych potencjalnych beneficjentów końcowych środków funduszy strukturalnych co do ich merytorycznej zgodności ze strategicznymi zapisami Programu Informatyzacji Województwa Małopolskiego. W okresie wsparcie ze ZPORR uzyskać winny tylko projekty o charakterze regionalnym lub

4 ponadlokalnym, wpisujące się w zakres przedstawionych projektów głównych oraz realizowane zgodnie z zaproponowanymi modelami organizacyjnymi. Przedstawione definicje projektów głównych ułatwią potencjalnym beneficjentom końcowym (głównie władzom województwa i samorządom regionu) w opracowaniu szczegółowych dokumentacji projektów, zaś podmiotom sektora ICT planowanie działań zmierzających do przedstawienia najbardziej atrakcyjnej oferty w ramach procedur przetargów publicznych. W celu trafnego zdefiniowania projektów głównych przeprowadzono diagnozę wstępną poziomu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskiego. Jednym z elementów diagnozy było przeprowadzenie analizy określającej stopień zaawansowania procesów informatyzacji oraz poziom infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badania pokazują, iż 80 proc. urzędników Województwa Małopolskiego ma możliwość korzystania z komputerów w swojej pracy. Około połowa wszystkich komputerów zainstalowanych w urzędzie jest wyposażona w łącze internetowe. Najczęściej wykorzystywane łącza internetowe w urzędach Województwa Małopolskiego to SDI i łącza szerokopasmowe, które stosowane są w 75 proc. wszystkich komputerów podłączonych do sieci. Z ankiety wynika, iż tylko około 1,8 proc. wszystkich gospodarstw domowych gmin uczestniczących w badaniu posiada łącza dostępowe inne niż modemowe. Przeprowadzona analiza oraz dokładne określenie sytuacji w Województwie Małopolskim pod kątem rozwoju społeczeństwa informacyjnego dały podstawę do zdefiniowania 7 projektów głównych: Projekt główny REGIONALNY PROGRAM POWSZECHNEJ EDUKACJI NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA I INFORMACYJNEGO Rodzaj Edukacyjny. Przygotowanie mieszkańców regionu do korzystania z zasobów informacji on-line i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz uczestnictwa w kursach w modelu zdalnego nauczania Okres realizacji Grupy docelowe (1) pracownicy administracji samorządowej i rządowej, (2) nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, (3) mieszkańcy terenów wiejskich, (4) bezrobotni i zagrożeni bezrobociem. Opis i organizacja Projekt winien doprowadzić do: (1) znacznego wzrostu wiedzy i umiejętności praktycznych w wykorzystaniu infrastruktury SI w regionie, (2) podniesienia wskaźników korzystania przez użytkowników regionu z zasobów informacji dostępnej on-line, zdolności do korzystania z usług publicznych on-line oraz podniesienie wskaźnika osób korzystających na bieżąco z form zdalnego nauczania, (3) uzyskania przez grupy bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem profesjonalnych umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy. Przedsięwzięcia powiązane z projektem głównym (II). Współpraca z samorządami powiatowymi, samorządami gospodarczymi, urzędami pracy oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty. Szkolenia powinny dotyczyć w pierwszej kolejności mieszkańców obszarów wiejskich o najniższych wskaźnikach rozwoju, w tym rozwoju infrastruktury SI.

5 Projekt główny II Rodzaj Okres realizacji Grupy docelowe Opis i organizacja REGIONALNA PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA Edukacyjno infrastrukturalny. Stworzenie i utrzymanie regionalnej platformy dla zdalnego nauczania umożliwiającej realizację: (1) kursów w ramach Regionalnego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz SI, (2) kursów specjalistycznych przygotowanych w ramach konkursów na regionalne projekty edukacyjne. Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w tym: (1) użytkownicy wpisujących się w projekty główne (I), (III), (IV) i (V), (2) przedsiębiorcy, (3) osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na ograniczoną mobilność (np. niepełnosprawni, osoby starsze), (4) uczestnicy profesjonalnych kursów dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, (5) pracownicy telecentrów. Projekt winien wspomagać realizację innych przedsięwzięć objętych niniejszym Programem... przez lokalizacje kursów dla ich użytkowników końcowych na platformie zdalnego nauczania. Jednocześnie udostępniane będą on-line kursy opracowane w ramach corocznych konkursów organizowanych przez UMWM lub upoważniony przezeń podmiot, których tematyka będzie zgodna z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, a także potrzebami zdiagnozowanymi w wyniku konsultacji z samorządami lokalnymi, Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz samorządem gospodarczym. Projekt powiązany z projektem głównym (I) Współpraca z ośrodkami metodyki zdalnego nauczania, firmami posiadającymi platformy technologiczne dla elearning, partnerami z uczelni wyższych.

6 Projekt główny III Rodzaj REGIONALNA PLATFORMA INFORMACJI I WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA Usługowo informacyjno infrastrukturalny. Rozbudowa portalu Wrota Małopolski: (1) integrującego infrastrukturę informatyczną UMWM i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, (2) umożliwiającego wzajemną komunikację z podmiotami administracji publicznej i innymi podmiotami i instytucjami, infrastrukturą PKI. W zakresie rozwiązań technologicznych projekt główny obejmuje: (1) stworzenie bazowej regionalnej platformy informatycznej poprzez rozwój portalu Wrota Małopolski, (2) stworzenie zintegrowanego regionalnego back office warstwy logicznej integrującej w regionalnej hurtowni danych różnorodne zasoby danych związanych ze świadczeniem usług publicznych on-line, monitoringiem procesów oraz zarządzaniem terytorium, (3) wdrożenie systemów relacyjnych baz danych obsługujących wszystkie aplikacje zlokalizowane na platformie, umożliwiających jednorazowe wprowadzenie danych o osobach i zjawiskach do systemu informacyjnego platformy, (4) re inżynierię (przebudowę) procesów wewnątrz urzędów oraz na styku urząd urząd, urząd - obywatel oraz urząd przedsiębiorca (A2A, A2C, A2B), (5) wdrożenie systemów wspomagania procesów decyzyjnych, w tym rozbudowę ekstranetu dla pracowników administracji publicznej w regionie w ramach portalu Wrota Małopolski, (6) umożliwienie integracji systemu obiegu dokumentów z portalem regionalnym (7) wdrożenie rozwiązań umożliwiających zastosowanie w systemach informatycznych urzędów administracji lokalnej wolnego i otwartego oprogramowania (8) przyjęcie zasady budowania rozwiązań informatycznych zgodnie z regułami tworzenia systemów otwartych Okres realizacji

7 Grupy docelowe Opis i organizacja 1 Pracownicy urzędów administracji publicznej. Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w tym: (1) pracownicy MSP, przedsiębiorcy, osoby pracujące w modelu samo-zatrudnienia, (2) osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na ograniczoną mobilność (np. niepełnosprawni, osoby starsze). Projekt obejmujący podstawowe inwestycje w infrastrukturę SI w regionie, oparte na planie integracji w ramach portalu Wrota Małopolski. Projekt obejmuje również stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla lokowania na platformie kompleksowych zasobów informacyjnych dla potrzeb mieszkańców regionu oraz sektora publicznego. Projekt obejmie również: (1) opracowanie w ramach współpracy administracji publicznej, sektora ICT oraz organizacji eksperckich standardów wymiany danych między administracjami Województwa Małopolskiego oraz wymogów interoperacyjnych 2, a także minimów technicznych (dla oprogramowania i sprzętu) dla systemów informatycznych urzędów administracji publicznej oraz innych podmiotów i instytucji, które zamierzają realizować projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego finansowane ze środków funduszy strukturalnych i środków budżetu województwa, (2) umożliwienie integracji systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach administracji publicznej i w innych podmiotach i instytucjach z portalem regionalnym, (3) rozbudowę multimedialnych zasobów informacyjnych w formie serwisów tematycznych w ramach portalu Wrota Małopolski zarządzanych poprzez UMWM, jednostek podległych oraz podmioty zewnętrzne3: a) zlokalizowane na platformie, b) stale aktualizowane i uzupełniane przez podmioty zarządzające, c) obejmujące tematykę bieżącą: wspomagającą procesy edukacyjne i zdalne nauczanie, wspomagającą działania podmiotów gospodarczych z regionu, prezentującą informacje związane z zarządzaniem kryzysowym, związaną z obsługą ruchu turystycznego i promocją, dostosowanie zasobów informacyjnych do wykorzystania ich w infokioskach i telecentrach (w odniesieniu do głównego V) dziedzictwo kulturalne regionu, realizację projektów europejskich przez podmioty z regionu, inną związaną ze wspomaganiem informacyjnym i promocyjnym realizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz PORR. Współpraca z samorządami lokalnymi, regionami partnerskimi, firmami sektora ICT, WUS, MNiI oraz innymi podmiotami administracji publicznej i instytucjami w regionie. Dominujący wpływ na powodzenie realizacji głównego (III) będzie miało: (1) zaprojektowanie interoperatywnej, objętej wypracowanymi standardami architektury platformy oraz zaimplementowanie funkcjonalności uznanych za najbardziej efektywne kosztowo w relacji do zapotrzebowania mieszkańców i przedsiębiorców, (2) stworzenie procedur i struktur profesjonalnego zarządzania przedsięwzięciem, (3) współpraca z podmiotami administracji samorządowej w regionie, (4) wykorzystanie doświadczeń regionów krajów członkowskich UE, tym regionów partnerskich Małopolski. 1 Projekty winny uwzględniać wskazania guidelines Komisji Europejskiej odnośnie inwestycji w projekty egovernment finansowane ze środków funduszy strukturalnych, których opracowanie planuje się do końca 2004 roku. 2 Zgodnych ze rekomendacjami programu IDA oraz wykorzystującymi ramy regulacyjne Komisji Europejskiej, a także wzorowanych na narodowych regulacjach państw UE typu SAGA OSCI, egif, ATICA 3 Obejmuje także rozwój systemu BIP zgodnie z wymogami ustawy o informacji publicznej.

8 Projekt główny IV Rodzaj Okres realizacji Grupy docelowe Opis i organizacja UPOWSZECHNIENIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO I STWORZENIE DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY KLUCZA PUBLICZNEGO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ REGIONU Infrastrukturalno edukacyjno promocyjny. Wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, jednostkach podległych oraz urzędach administracji samorządowej systemów autoryzacji dokumentów elektronicznych sygnowanych podpisem elektronicznym. Zapewnienie komunikacji systemów informatycznych realizowanych w ramach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce w latach z infrastrukturą klucza publicznego [PKI]. Zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezbędnego do realizacji usług publicznych on-line. Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w tym: (1) urzędnicy administracji samorządowej, (2) obywatele oraz przedsiębiorcy realizujący swoje prawa i obowiązki w relacji z urzędami administracji publicznej. W związku z wejściem w życie ustawy o podpisie elektronicznym i stosownych rozporządzeń wykonawczych z dniem 1 sierpnia 2006 roku, w okresie planistycznym NPR obejmującym lata , jednostki administracji publicznej będą zobowiązane do przyjmowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów sygnowanych podpisem elektronicznym. Projekt główny (IV) zapewni uczestniczącym w nich jednostkom samorządu terytorialnego wdrożenie w pełni elektronicznej komunikacji z obywatelem, w tym: (1) wdrożenie workflow do instytucji autoryzującej podpis elektroniczny w ramach PKI, (2) karty mikrochipowej z podpisem elektronicznym oraz terminale dla urzędników uczestniczących w procesie komunikacji z obywatelem, (3) szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie sposobu wydawania decyzji administracyjnych autoryzowanych podpisem elektronicznym, (4) szkolenia dla obywateli z zakresu wykorzystania podpisu elektronicznego w komunikacji z urzędami administracji. Projekt główny (IV) ma kluczowe znaczenie dla poprawy wskaźników korzystania przez mieszkańców regionu z usług publicznych on-line. Jego realizację w skali województwa poprzedzić winien pilotaż w skali gminy miejskiej lub sąsiadujących powiatów grodzkiego i ziemskiego. Wymogiem pilotażu będzie: (1) uczestnictwo zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego w implementacji w urzędzie miasta/starostwie powiatowym systemu elektronicznego obiegu dokumentów z worklflow do portalu regionalnego, (2) uruchomienie usług publicznych on-line w zakresie uzasadniającym wydatki na inwestycje, (3) przeszkolenie pracowników urzędu związanych z wydawaniem decyzji z użyciem podpisu elektronicznego, (4) realizacja na terenie miasta/powiatu programu powszechnych szkoleń dla obywateli i przedsiębiorców w zakresie korzystania z podpisu elektronicznego w komunikacji z urzędami administracji. Współpraca z samorządami, urzędami skarbowymi, instytucjami certyfikującymi oraz dostawcami podpisu elektronicznego. Dla celów realizacji pożądane jest stworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie: (1) nadzorował wdrożenie workflow do PKI w urzędach administracji samorządowej, (2) wydawał karty z podpisami elektronicznymi dla urzędników administracji w regionie, (3) udostępniał karty z podpisem elektronicznym zainteresowanym mieszkańcom i przedsiębiorcom z regionu, (4) prowadził szkolenia dla urzędników i mieszkańców. Podmiot ten mógłby powstać w wyniku wypracowania modelu partnerstwa publiczno prywatnego.

9 Projekt główny V Rodzaj SYSTEM PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU Infrastrukturalno informacyjno edukacyjny. Stworzenie w gminach wiejskich podstawowej infrastruktury publicznego dostępu do zasobów informacyjnych, zdalnej edukacji oraz usług świadczonych poprzez sieć Internet w modelu: (1) telecentrum wielofunkcyjnego, obsługiwanego przez wykwalifikowany personel, dostępnego w godzinach dogodnych dla użytkowników punktu dostępu do sieci Internet zlokalizowanego w miejscu publicznym (urząd gminy, dom kultury, stacja kolejowa, poczta, etc.), wyposażonego w stanowiska komputerowe, umożliwiającego wykorzystywanie infrastruktury publicznej do nauki, pracy oraz realizacji usług publicznych przez obywatela, (2) infokiosku urządzenia zawierającego stacje komputerową umożliwiającego dostęp do sieci Internet 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, zlokalizowanego w miejscach szczególnego ruchu potencjalnych użytkowników. Struktura informacyjna usług dostępnych poprzez system infokiosków powinna zostać zdefiniowana w ramach definicji zasobów treści platformy stworzonej w ramach głównego (III). Okres realizacji Opis i organizacja Grupy docelowe Telecentra, zlokalizowane w siedzibach gmin lub w większych wsiach w gminach wiejskich, realizować powinny funkcje informacyjno-edukacyjne, wspomagając także służby państwowe w szybkiej komunikacji (możliwość świadczenia usług biurowych dla służ państwowych). Konieczne będzie stworzenie jednolitego systemu kontroli jakości usług, podnoszenia poziomu edukacji pracowników oraz wykorzystania powstałej infrastruktury oraz sieci pracowników dla działań państwa oraz samorządu regionalnego w zamian za pomoc w utrzymaniu infrastruktury. Model działania telecentrum, realizacji zadań oraz usług świadczonych na rzecz klientów winien być zdefiniowany na szczeblu regionalnym. Mieszkańcy obszarów wiejskich System winien powstać w oparciu o doświadczenia krajów europejskich (w tym Węgier, Słowenii) w zakresie prowadzenia telecentrów. Projekt główny PRACOWNIE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I VI PONADPODSTAWOWYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET Rodzaj Infrastrukturalny. Zakłada się współfinansowanie tworzenia szkolnych pracowni informatycznych przez samorządy lokalne Okres realizacji Grupy docelowe Uczniowie szkół w regionie Realizacja powinna następować w koordynacji z istniejącymi inicjatywami o podobnym charakterze. Opis i W ramach dofinansowywane będą przedsięwzięcia samorządów lokalnych związane z organizacja tworzeniem pracowni i laboratoriów informatycznych w szkołach (zwłaszcza w gminach wiejskich). Projekt główny (VI) obejmą: (1) zdefiniowanie minimów: (a) technicznych dla oprogramowania oraz sprzętu w pracowni informatycznej, (b) kadry nauczycielskiej z odpowiednimi uprawnieniami i wykształceniem, (c) dostępu do sieci Internet, których spełnienie będzie warunkiem akceptacji dofinansowania stworzenia pracowni informatycznej, (2) wprowadzenie systemu grantów dla samorządów lokalnych lub bezpośrednio - szkół.

10 Projekt główny BUDOWA INTERNETOWEJ SIECI SZKIELETOWEJ WOJEWÓDZTWA VII MAŁOPOLSKIEGO Rodzaj Wspomaganie budowy szerokopasmowej sieci dla podmiotów publicznych w Województwie Małopolskim oraz wspomaganie samorządów lokalnych w budowie sieci lokalnych - szczególnie w obszarach wiejskich. Okres realizacji Opis i Istotnym zadaniem na rzecz rozwoju SI w Małopolsce jest stworzenie infrastruktury organizacji szerokopasmowej sieci, umożliwiającej wysokiej jakości dostęp do Internetu, warunkujący korzystanie z multimedialnych zasobów informacji oraz usług świadczonych elektronicznie. Wspomaganie rozwoju takiej sieci następować powinno zgodnie z wskazaniami Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication 4. Wsparcie środków działania 1.5 ZPORR uzyskać winny projekty o charakterze regionalnym lub subregionalnym. Zgodnie z Guidelines... : tworzona infrastruktura powinna należeć do podmiotu publicznego, podmiotu prywatnego, który dostarczy również dofinansowanie, albo podmiotu publiczno-prywatnego. We wszystkich przypadkach, zagwarantowany musi być dostęp do infrastruktury dla wszystkich operatorów na zasadach niedyskryminujących. Zasadą jest, że wsparcie udzielone przez Wspólnotę nie może wzmacniać pozycji dominującej jakiegokolwiek operatora, jak również nie może zniekształcać zasad konkurencji. Proponuje się, aby projekt w Małopolsce realizowany był w modelu partnerstwa publiczno prywatnego z udziałem samorządów lokalnych, operatorów teleinformatycznych oraz innych firm sektora ICT. Grupy docelowe Mieszkańcy regionu W pierwszej kolejności dofinansowywane powinny być projekty zmierzające do wyraźnej poprawy dostępu do Internetu mieszkańcom obszarów wiejskich. 4 Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, Brussels, , SEC (2003) 895

11 Projekty zgłaszane w 2003 roku przez potencjalnych beneficjentów końcowych z Województwa Małopolskiego w 20 proc. obejmują obszar co najwyżej jednego powiatu, zaś w 60 proc. - pojedynczej gminy lub kilku gmin, a zatem w większości nie spełniają warunku projektów regionalnych lub ponadlokalnych. Dlatego dla realizacji celów założonych przez wnioskodawców (beneficjentów końcowych) Zarząd Województwa podejmie począwszy od marca 2004 roku działania na rzecz klasteringu projektów gminnych, tak aby efekty inwestycji dotyczyły obszarów co najmniej kilku powiatów (NUTS III - subregiony) i powiązane były z realizacją regionalnej polityki rozwoju SI. Realizacja przedsięwzięć wspieranych w ramach Programu... ze środków ZPORR odbywać się będzie w oparte w dwóch modelach organizacyjnych: modelu bezpośredniego wsparcia inicjatywy lokalnej poprzez stworzenie konsorcjów projektowych przez podmioty lokalne. modelu konkursu na realizację zadań objętych specyfikacją projektową poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla samorządów lokalnych na realizację zadań objętych projektem głównym. Monitoring realizacji Programu... oparto na określeniu wskaźników osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych oraz celów ogólnych i ich poziomu wyjściowego, który stanowić będzie podstawę późniejszego wskazania wzrostu tych wskaźników.

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Wrota Małopolski regionalny portal e-government

Wrota Małopolski regionalny portal e-government Wrota Małopolski regionalny portal e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Cele strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Lepiej wykształceni mieszkańcy regionu, aktywnie wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce X Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, 9 czerwca 2006 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r.

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. Lubuski e-urząd Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. 1 Cel i zakres projektu Zakresem projektu Lubuski e-urząd jest umoŝliwienie uŝywania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008

UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 UCHWAŁA NR XIV/98/08 Rady Gminy Tarnowiec Z dnia 28 stycznia 2008 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Tarnowiec a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza

Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego Mazowsza Projekt SIRMA Sieć dla Innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza Arkadiusz Złotnicki Paweł Soczek SMWI, 2006 Co chcemy zrobić na Mazowszu? Dla kogo? I jak? Benficjenci na Mazowszu Władze samorządowe i placówki

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskiej, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Rafał Kloc

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej?

Cyfrowa Misja 2015+ - i co dalej? Cyfrowa Misja 2015+ Cel projektu Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu)

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Biblioteka+ BIBLIOTEKA +

Biblioteka+ BIBLIOTEKA + BIBLIOTEKA + Zadania programu Biblioteka+ Poszerzenie funkcji bibliotek poprzez przekształcenie ich w instytucję wypełniające misję kulturalną i społeczną, oferującą programy kulturalne i edukacyjne skierowane

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności?

Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności? Jak wprowadzić krajowe standardy interoperacyjności? dr inż. Dariusz Bogucki Dyrektor Departament Społeczeństwa Informacyjnego MNiI dariusz.bogucki@mnii.gov.pl Warszawa 17 XI 2005 Co to jest egovernment?

Bardziej szczegółowo

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO

E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO E-administracja na Mazowszu Płocka droga do sieci METRO Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji - Andrzej Oskar Latuszek 1 Agenda - Społęczeństwo Informacyjne a E-samorząd - Plany

Bardziej szczegółowo

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski e-region vs.. e-gmina e różne podejścia do rozwoju społecze eczeństwa informacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Leszek Olszewski Kwota alokacji na działanie 1.5 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE ADAM BOHATEREWICZ Dźwirzyno 2010 Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych Cel

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane problemy

Zidentyfikowane problemy Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy danych nie skorelowane ze sobą, częste pomyłki, Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian"

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian" Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna XIV edycja Seminarium PIU

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo