POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM zawarte w Katowicach w dniu pomiędzy: Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 1 Michał Czarski Marszałek Województwa Śląskiego 2 Marian Jarosz Członek Zarządu Województwa Śląskiego zwanym dalej Województwem a 1 Powiatem, reprezentowanym przez Gminą, reprezentowaną przez zwanym dalej Partnerem Porozumienia w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP), zwanego dalej Projektem 1 Przez użyte w Porozumieniu pojęcia należy rozumieć: - społeczeństwo informacyjne nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga

2 stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji - gospodarka oparta na wiedzy gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne - usługi publiczne on-line usługi świadczone przez podmioty drogą elektroniczną obejmujące: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW); usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/ korespondencji między obywatelami a urzędem, np przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line); usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania); komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej - podpis elektroniczny dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej podpis oraz upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, że po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata) - back office hurtownie danych, bazy danych oraz systemy gromadzenia danych osadzonych przestrzennie 2 1 Zgodnie z zasadami Funduszy Strukturalnych, w szczególności środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sygnatariusze Porozumienia przystępują do wspólnego opracowania Projektu SEKAP dla jednostek samorządowych uczestniczących w Porozumieniu 2 Projekt dotyczyć będzie: a) tworzenia warunków i narzędzi do oferowania przez regionalne i lokalne jednostki samorządowe usług publicznych on-line dla obywateli oraz 2

3 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach elektronicznej platformy usług publicznych na szczeblu regionu; b) upowszechnienia zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem, podpisu elektronicznego w urzędach administracji samorządowej w szczególności przez zapewnienie pracownikom administracji publicznej certyfikatów podpisu elektronicznego; c) budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego; d) stworzenia nowoczesnej infrastruktury informatycznej o charakterze regionalnego back office dla Urzędu Marszałkowskiego, współpracującej i komunikującej się z systemami informatycznymi urzędów administracji samorządowej regionu 3 1 Celem realizacji Projektu jest: 1) upowszechnienie dostępu do informacji oraz do podstawowych usług publicznych on-line, w tym umożliwienie autoryzacji korespondencji kierowanej do urzędów za pomocą podpisu elektronicznego; 2) podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem, komunikującego się z administracją lokalną; 3) modernizacji urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie systemów informatycznych umożliwiających efektywne świadczenie zdalnych usług publicznych 2 Sygnatariusze Porozumienia dążyć będą do realizacji celów na terenie własnej jednostki administracyjnej, a działania z tym związane łącznie zapewnić mają nową jakość w świadczeniu usług publicznych i komunikacji z administracją samorządową 3

4 4 1 Dla przygotowania i realizacji Projektu zgodnie z zakresem określonym w 2 ust 2 konieczne jest opracowanie definiujące zakres Projektu oraz możliwości jego realizacji Opracowanie będzie zawierało: 11 Koncepcję Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 12 Strategię przygotowania, realizacji i rozwoju Projektu 13 Studium wykonalności Projektu 14 Dokumentację techniczną 2 Koncepcja Projektu, a w szczególności studium wykonalności, uwzględniać będzie specyfikę i charakter potrzeb oraz celów cząstkowych poszczególnych uczestników Projektu 5 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia Województwo zobowiązuje się do: 1 Bieżącej koordynacji prac związanych z przygotowaniem Projektu 2 Organizacji spotkań uczestników Projektu w celu przygotowania oraz realizacji kolejnych etapów prac 3 Opracowania harmonogramu prac nad Projektem 4 Zabezpieczenia w budżecie Województwa na 2004 r środków na opracowanie studium wykonalności Projektu 5 Przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyłonieniem wykonawcy studium wykonalności 6 Nadzoru prac związanych z opracowaniem studium wykonalności 7 Określenia wzoru dla opracowania dokumentacji technicznej 8 Nadzoru prac związanych z przygotowaniem wniosku zgłaszającego Projekt na pierwszy konkurs ogłoszony w roku 2005 na działanie 15 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4

5 6 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia poszczególni Partnerzy zobowiązują się do: 1 Współpracy w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac projektowych 2 Udziału w spotkaniach uczestników Projektu w celu przygotowania oraz realizacji kolejnych etapów prac 3 Współpracy przy określeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury przetargowej dla studium wykonalności 4 Dostarczenia informacji niezbędnych dla opracowania studium wykonalności Projektu 5 Opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej (według określonego przez Województwo wzoru) i pokrycia kosztów jej sporządzenia ze środków własnych 6 Przedłożenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na pierwszy konkurs ogłoszony w roku 2005 na działanie 15 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z opracowanym przez Województwo harmonogramem 7 1 W celu realizacji zadań niniejszego Porozumienia każdy Partner Porozumienia wyasygnuje swojego przedstawiciela do prac w zespole roboczym zwanym dalej Zespołem 2 Szczegółowe zasady prac Zespołu określone zostaną w Regulaminie Zespołu 8 Strony wyznaczają i upoważniają Województwo Śląskie w związku z Projektem do: a) koordynowania działań w zakresie przygotowania Projektu, b) występowania w ich imieniu w kontaktach z podmiotami spoza Porozumienia, 5

6 c) prowadzenia postępowania wynikającego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych 9 Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem nieważności pisemnej zgody każdego z Sygnatariuszy wyrażonej w formie aneksu 10 1 Porozumienie podpisano w 63 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla: a) 2 egzemplarze dla Województwa, b) 1 egzemplarz do materiałów konkursowych, c) po 1 egzemplarzu dla każdego z Partnerów Porozumienia Województwo: 1 2 Partnerzy Porozumienia 1 Za Starostwo 2 Za Gminę 60 Za Gminę 6

7 A Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r Zakres oraz szacunkowe koszty projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim E-URZĄD A1 Zadanie Modernizacja (rozbudowa) infrastruktury informatycznej urzędu gminnego / miejskiego / powiatowego / marszałkowskiego rozbudowa sieci LAN (ułożenie kabli i zakup urządzeń sieciowych) zakup komunikacyjnego sprzętu informatycznego zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług sieciowych Urzędów (dostępu do Internetu) Zakres planowany do realizacji przez Urząd A2 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i jego integracja z Biuletynem Informacji Publicznej zdefiniowanie protokołu wymiany pomiędzy używanymi systemami obiegu dokumentów zakup i wdrożenie oprogramowania dla urzędów nie posiadających systemu obiegu dokumentów i rozbudowa istniejących systemów udostępnienie w BIP urzędu, po uprzednim uwierzytelnieniu się przez interesanta, podglądu stanu załatwienia jego spraw A3 Budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z podpisu elektronicznego w korespondencji do i z urzędu utworzenie przy Urzędzie Marszałkowskim punktu certyfikacyjnego wydającego certyfikaty dla administracji i mieszkańców zakup kart i czytników do kart umożliwiających składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez urzędników w korespondencji wychodzącej z urzędu 1 zdefiniowanie protokołu wymiany pomiędzy używanymi systemami obiegu dokumentów 2 rozbudowa (zakup dodatkowych licencji klienckich 620 szt oraz OCR 46 szt i budowa interfejsu wg punktu 1) systemu obiegu dokumentów OO DocMan firmy Rodan 3 zakup 180 szt komputerów i 47 szt skanerów 620 tys zł (oprogramowanie) tys zł (sprzęt) - koszt niekwalifikowany 1 Zakup 50 kpl kart i czytników do kart umożliwiających składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez urzędników w korespondencji wychodzącej z urzędu 10 tys zł

8 A4 Realizacja transakcyjnego systemu załatwiania spraw na bazie Biuletynu Informacji Publicznej Realizacja transakcyjnego systemu załatwiania spraw na bazie Biuletynu Informacji Publicznej Wykaz usług (plik w formacie Excella) A5 Wykorzystanie systemu umożliwiającego dokonywania płatności za czynności administracyjne, podatki i inne opłaty na rzecz gminy / miasta / powiatu / województwa z wykorzystaniem elektronicznego pieniądza (przelewy przez Internet, karty bankomatowe, SMSy) - opracowanie standardu przyjmowania płatności masowych 50 tys zł Opracowanie systemu płatności przez Internet za usługi z poz A4 i zintegrowanie go z tym systemem 10 tys zł Łączny koszt realizacji zadań związanych z zakresem E-URZĄD*: 2270 tys Zł w tym 1550 tys zł koszty niekwalifikowane B E-SPOŁECZEŃSTWO B1 Zadanie Budowa sieci publicznych punktów dostępu do e-usług urzędu (PIAP): budowa sieci telecentrów z wykwalifikowaną obsługą prowadzącą min szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi internetowych budowa sieci infokiosków bezobsługowych punktów dostępu do e-usług urzędu Zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług sieciowych publicznych punktów dostępu do e-usług (dostępu do Internetu) Zakres planowany do realizacji przez Urząd 1 utworzenie 9 telecentrów (zakup 9x5=45 komputerów, wykonanie sieci LAN w budynkach, gdzie tworzone będą telecentra, podłączenie tych sieci do ŚASK) 2 postawienie 12 infokiosków w budynkach urzędu (zakup 12 infokiosków) B2 Dostosowanie się do formatu wymiany informacji pomiędzy urzędami administracji samorządowej a innymi jednostkami państwowymi takimi jak ZUS, urzędy skarbowe, urząd statystyczny, urząd wojewódzki 500 tys zł realizacja elektronicznej wymiany dokumentów z urzędem statystycznym (REGON) i urzędami skarbowymi (NIP) 50 tys zł Łączny koszt realizacji zadań związanych z zakresem E-SPOŁECZEŃSTWO*: 550 tys zł 8

9 C E-JEDNOSTKI Zadanie Zakres planowany do realizacji przez Urząd C1 Realizacja elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek podległych jst, uczestniczącym w procesie decyzyjnym i zarządzaniu, połączonego z elektronicznym obiegiem dokumentów podmiotu nadrzędnego C2 Zapewnienie bezpiecznego dostępu do usług sieciowych (dostępu do Internetu) jednostkom podległym urzędom Zakup 300 szt licencji EOD, 100 zestawów komputerowych ze skanerami dla Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych i Straży Miejskiej 300 tys zł (oprogramowanie) + 75 tys zł (sprzęt) koszt niekwalifikowany Poprawa jakości łączy do Internetu, zakup routerów z FireWall 10 tys zł Łączny koszt realizacji zadań związanych z zakresem E-JEDNOSTKI*: 385 tys zł w tym 75 tys zł koszty niekwalifikowane Łączny koszt realizacji projektu SEKAP*: 3205 tys zł w tym 1625 tys zł koszty niekwalifikowane * - proszę podać kwoty brutto w PLN 9

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 e-mail: scsi@e-slask.pl WWW.e-slask.pl ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000 euro: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zarządzania i wydatkowania finansowego projektu pn. Rozbudowa i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Platformy regionalne Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce Platforma do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych Wrota Małopolski platforma informacyjna

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim

Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim Analiza statystyczna użytkowania systemu SEKAP w woj. śląskim 257 mgr inż. Konrad Sikora Zakład Zastosowań Informatyki Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, ATH Bielsko-Biała Analiza statystyczna użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo