WYBRANE ZAGADNIENIA KONWERSJI TRADYCYJNYCH SZKOLEŃ NA POTRZEBY E-LEARNINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA KONWERSJI TRADYCYJNYCH SZKOLEŃ NA POTRZEBY E-LEARNINGU"

Transkrypt

1 WYBRANE ZAGADNIENIA KONWERSJI TRADYCYJNYCH SZKOLEŃ NA POTRZEBY E-LEARNINGU Streszczenie Marcin Słaboń Akademia Ekonomiczna w Katowicach W artykule przedstawiono istotne z punktu widzenia autora aspekty związane z konwersją tradycyjnych szkoleń na postać elektroniczną, tak aby moŝna je było wykorzystać w e-learningu. Problematyka konwersji poprzedzona została omówieniem istoty szkoleń elektronicznych, róŝnic, jakie występują pomiędzy e-learningiem a nauczaniem tradycyjnym oraz korzyści, jakie moŝna osiągnąć dzięki wykorzystaniu szkoleń elektronicznych w procesie dydaktycznym. Słowa kluczowe: szkolenia elektroniczne, e-learning, konwersja materiałów, kursy. Wstęp Początki nauczania na odległość sięgają XVIII wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych pojawiło się w prasie ogłoszenie o nauczaniu korespondencyjnym. JednakŜe największe zainteresowanie i odkrycie potencjalnych moŝliwości, jakie kryją w sobie tego typu techniki nauki nastało w raz z rozwojem Internetu. To właśnie za sprawą nowoczesnych technologii informatycznych, a zwłaszcza sieci komputerowych i multimediów doceniono korzyści płynące z wykorzystanie rozwiązań e-learningu w procesie kształcenia[www1]. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania w dzisiejszych czasach jest konieczność ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Szybkość zdobywania kolejnych umiejętności ma istotny wpływ na naszą konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Istotny czynnik stanowi fakt, Ŝe zdobyta wiedza, która nie jest systematycznie utrwalana, w naturalny sposób ulega ciągłemu procesowi deprecjacji, co w konsekwencji prowadzi do utraty umiejętności zawodowych i zmniejszenia atrakcyjności na rynku pracy. Konieczne zatem wydaje się opracowanie metod i narzędzi pozwalających w prosty i elastyczny sposób rozwijać moŝliwości w zakresie organizowania masowej edukacji i szkoleń[gnnp02]. Jedną z najbardziej elastycznych form nauczania, która umoŝliwia naukę szerokiemu gronu odbiorców niezaleŝnie od czasu i miejsca przebywania są multimedialne szkolenia elektroniczne. Szkolenia elektroniczne w znacznym stopniu

2 136 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu pozwalają na personalizację procesu nauczania i dostosowanie sposobu, formy oraz tempa nauki do indywidualnych wymagań i preferencji kursanta. Istota szkolenia elektronicznego Jedną z nowych form nauczania, która w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność i wykorzystuje najnowsze rozwiązania informatyczne jest nauka na odległość (distance learning), której najpopularniejszymi przedstawicielami są szkolenia elektroniczne. Szkolenia elektroniczne to programy komputerowe, które umoŝliwiają [GoBS02]: prezentację róŝnych materiałów szkoleniowych, z wykorzystaniem grafiki, animacji, czy teŝ obrazu video, wykorzystanie dźwięku jako dodatkowej formy przekazywania informacji, wykorzystanie logiki programowej, dzięki czemu istnieje moŝliwość tworzenia rozbudowanych form interakcji z uŝytkownikiem, co pozwala na wykonywanie ćwiczeń i symulacji przez kursanta, dostosowanie tempa nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, co w istotny sposób zmniejsza stres związany z nauką, weryfikację zdobytej wiedzy za pomocą róŝnych odmian testów, zadań lub quizów, śledzenie aktywności i postępów ucznia, szybszą i łatwiejszą dystrybucję treści kursu (najczęściej z wykorzystaniem płyty CD-ROM lub sieci Internet, Intranet). W praktyce coraz częściej zdarza się, Ŝe zarówno jednostki niejako z załoŝenia związane z dydaktyką, a więc szkoły, uczelnie, instytucje organizujące róŝnego rodzaju kursy, ale równieŝ róŝne organizacje i firmy wykorzystują zalety e-learningu do własnych celów i podejmują próby budowy szkoleń we własnym zakresie. PoniewaŜ przygotowanie takiego szkolenia na odpowiednio wysokim poziomie od postaw jest zadaniem skomplikowanym, czaso i pracochłonnym oraz kosztownym często podejmowane są próby konwersji tradycyjnych szkoleń i materiałów rozumianych jako róŝnego rodzaju dokumenty, ksiąŝki, skrypty czy wręcz wiedza, jaką dysponują wybrane osoby do postaci elektronicznej umoŝliwiającej bezpośrednie ich wykorzystanie w szkoleniach elektronicznych. Konwersja materiałów szkoleniowych Proces konwersji bardzo często rozumiany jest jako rodzaj działań polegających na zamianie (digitalizacji) wybranych treści na postać elektroniczną (np. skanowanie dokumentów, rejestracja prowadzonego wykładu na dysku kompu-

3 Wybrane zagadnienia konwersji tradycyjnych szkoleń na potrzeby tera itp.). Podejście takie jest błędne i w efekcie prowadzi do budowy rozwiązań, które stanowią jedynie namiastkę szkoleń elektronicznych. Konwersja wybranych materiałów powinna stanowić proces poprzedzony gruntowną analizą, która pozwala odpowiedzieć na następujące pytania[brfh01]: czym jest e-learning i czy to rozwiązanie jest odpowiednie w określonym przypadku, jakie są koszty wykorzystania szkoleń elektronicznych oraz jakie są wymagania odnośnie zasobów technologicznych, w jaki sposób mamy zamiar dokonać konwersji tradycyjnych materiałów, wiedzy i doświadczenia nauczycieli na postać elektroniczną. NajwaŜniejszym aspektem, przed przystąpieniem do digitalizacji wybranych materiałów i budową szkolenia elektronicznego jest zrozumienie i zidentyfikowanie róŝnic, jakie występują pomiędzy tradycyjnymi formami nauczania, a e-learningiem, do których najczęściej zalicza się[brfh01]: szkolenie elektroniczne dostarczane jest do ucznia z wykorzystaniem róŝnych nośników takich jak np. płyta CD(DVD), Internet, Intranet co daje moŝliwość nauki w róŝnych miejscach (w domu, w pracy czy nawet korzystając z laptopa na plaŝy itp.), kursy elektroniczne stanowią formę nauki dostarczaną na Ŝądanie, a więc to uczeń decyduje o jakiej porze i ile się uczy, uczniowie zdobywają wiedzę na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów, od jakości których w znacznym stopniu zaleŝy efektywność nauki i powodzenie procesu dydaktycznego. NaleŜy mieć na względzie, Ŝe najczęściej to sami uczniowie decydują, z jakich materiałów będą korzystać i w jakiej kolejności, co wymusza odpowiednie przygotowanie zawartości szkolenia Zanim podejmiemy decyzje o rozpoczęciu procesu konwersji wybranych materiałów na postać elektroniczną moŝliwą do wykorzystania w e-learningu nale- Ŝy dokładnie przeanalizować potencjalne korzyści oraz zagroŝenia, jakie związane są z wykorzystaniem szkoleń elektronicznych w określonej sytuacji czy instytucji. W tabeli numer 1 przedstawione zostały najczęściej wymieniane wady i zalety e-learningu z punktu widzenia organizacji przygotowującej szkolenie jak i uczniów pozwalające w prosty sposób ocenić czy zamiana tradycyjnego sposobu kształcenia na szkolenia elektroniczne moŝe przynieść wymierne korzyści i czy jest opłacalna.

4 138 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Tabela 1 Wady i zalety konwersji tradycyjnych szkoleń na postać elektroniczną Z punktu widzenia organizacji dokonującej konwersji ZALETY WADY - niŝsze koszty niŝ nauczania tradycyjnego, w momencie kiedy mamy przygotowane szkolenie równoczesna nauka 1000 osób pociąga za sobą niewiele większe koszty niŝ 10 - moŝliwość szybkiej nauki duŝej liczby uczniów w tym samym czasie, nie ma ograniczeń jeśli chodzi o ilość nauczycieli czy instruktorów - generalnie mniejsze koszty organizacji szkolenia, najczęściej koszty sprzętu komputerowego, nośników danych itp. są niŝsze niŝ od kosztów pomieszczeń, czy tradycyjnych pomocy dydaktycznych - nie ma problemu jeśli chodzi o fizyczną obecność nauczycieli na zajęciach, nie muszą tracić czasu na dojazd na zajęcia - wysokie koszty przygotowania materiałów szkoleniowych na odpowiednio wysokim poziomie, przygotowanie materiałów wymaga odpowiednich specjalistów i najczęściej moŝe pochłonąć od 4 do 10 razy więcej środków niŝ tradycyjne szkolenie - aby przygotować szkolenie dotychczasowi nauczyciele muszą posiadać odpowiednie umiejętności, nabyć pewną wiedzę związaną z e-learningiem, niejednokrotnie trzeba zatrudnić dodatkowe osoby, odpowiedzialne za przygotowanie materiałów szkoleniowych - problemy z przekonaniem potencjalnych uczniów co do skuteczności tej formy nauczania nie wszystkim odpowiada taki sposób nauki i naleŝy podjąć odpowiednie środki w celu ukazania moŝliwości i zalet szkoleń elektronicznych - bardzo często okazuje się, Ŝe na potrzeby szkoleń elektronicznych naleŝy ponownie przygotować materiały szkoleniowe nawet jeśli są one juŝ w postaci elektronicznej często zdarza się, Ŝe potencjalni odbiorcy nie dysponują odpowiednim sprzętem czy oprogramowaniem aby z nich skorzystać lub teŝ aktualnie dostępne materiały przygotowane są w niewłaściwy sposób - kapitał intelektualny zostaje przekształcony z postaci niematerialnej (wiedza nauczyciela) na postać materialną w pewien sposób uporządkowaną i moŝliwą w prosty sposób do wielokrotnego wykorzystania Z punktu widzenia uczniów korzystających ze szkoleń ZALETY - moŝliwość nauki w dowolnym miejscu i dowolnej porze, uczniowie mogą korzystać ze szkoleń elektronicznych wedle własnych upodobań i preferencji WADY - dla części uczniów, zwłaszcza rozpoczynających swoją przygodę z e-learningiem ten sposób nauki moŝe być uciąŝliwy i denerwujący bowiem moŝe wymuszać na nich konieczność zaznajomienia się z technologią komputerową itp.

5 Wybrane zagadnienia konwersji tradycyjnych szkoleń na potrzeby brak kosztów ponoszonych na dojazdy na tradycyjne kursy, mniejsza absencja w pracy, lepsza moŝliwość dopasowania nauki do dotychczasowego rozkładu zajęć - duŝe moŝliwości indywidualizacji procesu nauczania, uczniowie sami decydują czego się uczyć, które partie materiału ominąć, a które powtórzyć dowolną ilość razy w celu lepszego zapamiętania i zrozumienia, to wszystko powoduje, Ŝe nauka moŝe być bardzo efektywna - prawidłowo przygotowanie materiały i zaprojektowane szkolenie umoŝliwia efektywną naukę osobom niepełnosprawnym, z wadami wzroku, słuchu itp., a takŝe osobom, dla których język w jakim przygotowane zostały materiały szkoleniowe nie jest językiem macierzystym - znaczne moŝliwości nabycia oprócz umiejętności teoretycznych, równieŝ praktycznych ze względu na swój charakter szkolenia elektroniczne mogą zawierać duŝą liczbę zadań praktycznych, które uczeń moŝe rozwiązywać, analizować itp. - koszty zakupu lub modernizacji sprzętu komputerowego, koszty dostępu do Internetu czy wreszcie konieczność instalowania róŝnego typu oprogramowania, wtyczek(plug-ins) - dla części osób taki sposób nauki moŝe być nieodpowiedni ze względu na brak więzi miedzy innymi uczestnikami szkolenia czy brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem - powodzenie nawet najlepiej przygotowanego szkolenia w duŝej mierze zaleŝy od dyscypliny i samozaparcia uczniów, regularnej nauki itp. co dla niektórych osób moŝe stanowić problem Przedstawiony w tabeli 1 podział na wady i zalety jest ruchomy i w znacznej mierze zaleŝy od jakości przygotowanych materiałów oraz organizacji całego szkolenia. Jeśli szkolenie zostało przygotowane z uwzględnieniem pewnych zasad, a materiały reprezentują wysoki poziom merytoryczny to większość z wymienionych wad moŝna w znacznym stopniu zminimalizować lub nawet pozbyć się ich całkowicie. Jeśli natomiast szkolenie przygotowane zostało pośpiesznie bez przeprowadzenia odpowiedniej analizy, to oprócz tego, Ŝe wystąpi większość omawianych wad, to jeszcze nie uda się wykorzystać potencjalnych korzyści, jakie oferują szkolenia elektroniczne Aby proces konwersji przebiegał sprawnie i przyniósł oczekiwane korzyści naleŝy zidentyfikować najczęściej popełniane błędy na tym etapie budowy szkoleń, do których moŝna zaliczyć[www2] [BrFH01]: Bezpośrednią konwersję tradycyjnych materiałów szkoleniowych na postać cyfrową bez uwzględnienia charakteru i specyfiki szkoleń elektronicznych. Często z powodu braku czasu, minimalizacji kosztów itp. przygotowanie zawartości kursu polega na bezpośredniej transformacji materiałów na postać elektroniczną polegającą na zeskanowaniu wybranych fragmentów tekstów, zarejestrowaniu na taśmie wideo prowadzonego wykładu itp. Takie podejście jest całkowicie błędne i z góry skazane na niepowodzenie nie

6 140 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu uwzględnia bowiem specyfiki e-learnigu. Przeprowadzenie konwersji w taki sposób powoduje, Ŝe w rezultacie otrzymujemy liniowe szkolenie pozbawione jakiejkolwiek interakcji, która jest jednym z waŝniejszych elementów szkoleń elektronicznych[gobs02]. Zbyt obszerną, niedopasowaną zawartość oraz formę do głównych celów szkolenia. Niejednokrotnie zdarza się, Ŝe uczeń zostaje niejako przytłoczony zawartością i ilością dostępnych materiałów. Często osoby przygotowujące szkolenie korzystają ze wszystkich dostępnych środków i moŝliwości, jakie oferuje technologia informatyczna aby przekazać bardzo prostą treść w efekcie czego uczeń moŝe czuć się zagubiony. Projektanci wierzą, Ŝe skoro juŝ materiał został przygotowany to na pewno jest dobry i będzie wykorzystywany przez uczniów. Wykorzystywanie złego oprogramowania do tworzenia, konwersji i udostępniania materiałów wielu producentów reklamuje swoje oprogramowanie jako narzędzia pozwalające zbudować szkolenie elektroniczne w 15 minut. Niestety, proces generowania zawartości kursu to działania skomplikowane, które powinny być poprzedzone dokładną analizą i nawet najlepsze programy komputerowe tego nie zmienią Ślepa wiara w stwierdzenie, Ŝe niezaleŝnie co i jak się zrobi to przygotowane szkolenie elektroniczne będzie i tak tańsze niŝ jego tradycyjny odpowiednik. Ze względu na duŝą złoŝoność proces tworzenia i konwersji materiałów szkoleniowych na potrzeby e-learningu powinien być dokładnie zaplanowany i podzielony na pewne, ściśle powiązane ze sobą etapy, wśród których moŝna wyróŝnić[brfh01]: Dokładne określenie celów, jakie zamierzamy osiągnąć dzięki zastosowaniu szkoleń elektronicznych. Oczywiście w zaleŝności od sytuacji, charakteru i specyfiki organizacji cele te mogą być bardzo róŝne, nie mniej naleŝy dokładnie przeanalizować czy zastosowanie szkolenia elektronicznego pozwoli na realizację załoŝeń, które nie są moŝliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem tradycyjnych technik nauczania. Niezwykle istotna jest równieŝ analiza ograniczeń, jakie niesie za sobą zastosowanie e-learnigu oraz moŝliwości ich rekompensaty dzięki moŝliwościom, jakie oferują szkolenia elektroniczne. Cele naleŝy określać w sposób realny i moŝliwy do zrealizowania. Analiza potencjalnych uczniów ze względu na swój charakter szkolenia elektroniczne pozwalają dotrzeć do znacznie szerszego i bardziej zróŝnicowanego grona odbiorców. MoŜliwości poszczególnych uczniów, ich dotychczasowy poziom wiedzy czy uprzedzenia względem technologii informatycznej są kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Szkolenia elektroniczne powinny być przygotowywane z uwzględnieniem charakterystyki przewidywanego grona odbiorców.

7 Wybrane zagadnienia konwersji tradycyjnych szkoleń na potrzeby Przygotowanie planu konwersji materiałów i opracowanie dokumentacji projektowej przygotowanie odpowiednio szczegółowego planu opisującego zawartość szkolenia, format poszczególnych lekcji, rodzaj narzędzi, jakie powinny być wykorzystane do ich budowy to kluczowy czynnik decydujący o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Specyfikacja powinna być opracowana na tyle dokładnie, aby osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów wiedziały w jaki sposób naleŝy je przygotować. Przy opracowywaniu specyfikacji naleŝy mieć na względzie trzy najczęściej wymieniane powody, które powodują, Ŝe uczniowie źle oceniają przygotowane materiały i nie korzystają z nich[www3]: Uczniowie nie chcą korzystać z materiałów, które są zbyt długie, opracowane w nieodpowiedniej formie (materiał w formie liniowej prezentacji, podczas gdy uczeń oczekiwał ćwiczeń i zadań rozwijających określone umiejętności) lub nie spełniają ich oczekiwań jeśli chodzi o cel nauki. Uczniowie nie korzystają z przygotowanych materiałów bo nie mogą, ze względu na brak odpowiedniego oprogramowania, koniecznego aby uruchomić szkolenie, zbyt słaby komputer lub za wolne łącza internetowe. Uczniowie nie potrafią skorzystać z przygotowanych materiałów poniewaŝ nie potrafią ich uruchomić (poziom wiedzy informatycznej jest zbyt niski) lub teŝ z jakiś względów nie mogą korzystać w określonej sytuacji z przygotowanych materiałów np. jeśli szkolenie zawiera materiał dźwiękowy to uczeń nie zawsze będzie mógł go wysłuchać. Konwersja materiałów zgodnie z wcześniej opracowanymi planami nale- Ŝy dokonać konwersji materiałów mających składać się na szkolenie elektroniczne. Na tym etapie naleŝy dokładnie przeanalizować i określić czy docelowa forma zaplanowana dla określonych materiałów pozwoli osiągnąć i zrealizować zamierzone cele oraz czy w naleŝyty sposób odzwierciedla funkcje i korzyści jakie reprezentuje jej tradycyjny odpowiednik (np. czy elektroniczna postać określonego zadania lub ćwiczenia realizowanego podczas tradycyjnego kursu pozwoli uczniom zdobyć te same umiejętności, które moŝna zdobyć korzystając z klasycznych metod nauczania). NaleŜy równieŝ zastanowić się nad moŝliwością przygotowania pewnych wzorców czy szablonów zwiększających i upraszczających proces konwersji wybranych materiałów. Ocena przygotowanych materiałów nawet jeśli nie mamy jeszcze gotowego szkolenia i kompletnych materiałów warto je przetestować na grupie uczniów i ocenić w jakim stopniu realizują stawiane przed nimi cele, jak oceniają je kursanci i wreszcie czy przyczyniają się do zwiększenia efektywności procesu kształcenia. Modyfikacja materiałów na podstawie informacji i wniosków zgromadzonych podczas testowania przygotowanego szkolenia naleŝy zastanowić się czy przygotowane materiały są odpowiedniej jakości i znalazły aprobatę

8 142 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu wśród studentów, czy proces konwersji jest odpowiednio efektywny itp. Jeśli zidentyfikowano jakiekolwiek problemy, naleŝy je jak najszybciej usunąć i poddać kolejnym testom. Zakończenie W artykule omówiono jedynie wybrane zagadnienia związane z konwersją tradycyjnych szkoleń na postać elektroniczną, koncentrując się na problemach związanych z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu pominięto zagadnienia związane z technicznymi aspektami konwersji róŝnego typu materiałów takimi jak docelowy format plików poszczególnych elementów składających się na szkolenie, moŝliwe do wykorzystania narzędzia itp. Literatura [GNNP02] [GoBS02] [BrFH01] [www1] [www2] [www3] Galwas B., Nowak J., Nowak S., Pajer M, Witoński P.: Edukacja w Internecie, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawaskiej Gołuchowski J., Billewicz A., Słaboń M.: Kryteria wyboru narzędzi do tworzenia szkoleń elektronicznych. W: Systemy Wspomagania Organizacji SWO Katowice, 2002 Bruce B., Fallon C., Horton W.: Getting started with e-learning, Macromedia CHOOSEN ASPECTS OF CONVERSION TRADITIONAL COURSES TO E-LEARNING Abstract The article describes fundamental aspects connected with conversion traditional training assets into electronic version, which can be used in e-learning. Additionaly, discussion regarding the essence e-learning, difference between e-learning and traditional methods and also benefits of e-learning for education process has been presented in the article. Key words: computer based trainings, e-learning, building, conversion, training assets.

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy schemat do budowy lub modyfikacji. programu nauczania

Przykładowy schemat do budowy lub modyfikacji. programu nauczania Piotr Kaja, Andrzej Peć Przykładowy schemat do budowy lub modyfikacji programu nauczania ORE, 11-12 maja 2011 I. OD AUTORA II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA III. TREŚCI NAUCZANIA Specyfika

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Karol Nowaczyk Poznań, 15 grudnia 2008 r. Agenda Telepraca Co to jest tel e-praca Zalety, wady Przykłady E-learning Aspekt techniczny Treści szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

E-learning Maciej Krupiński

E-learning Maciej Krupiński E-learning Maciej Krupiński 2 Definicja Wszelkie działania wspierające proces szkolenia, oparte o wykorzystanie technologii teleinformatycznych W skład e-learningu wchodzą: -nauczanie (teaching) - uczenie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia Agnieszka Mikina Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy przedsiębiorczo biorczości ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia w praktyce zajęcia do wyboru Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I III Autorzy: Beata Matias-Smęt Piotr Urbaniak 1. CELE EDUKACYJNE podnoszenie poziomu kultury technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE (GIMNAZJUM AD ASTRA MILICZ) Zasady bieżącego oceniania uczniów: na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: - aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.9 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (2) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1.

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE DYDAKTYKĘ STUDIÓW STACJONARNYCH. E-learning as a tool to aid stationary studies teaching. 1. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: Organizacja i Zarządzanie z. XX XXXX Nr kol. XXXX Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska,Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI CELE OGÓLNE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka.

Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka. Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka. ZałoŜenia ogólne: 1. Uczniowie otrzymują oceny za posiadane indywidualne umiejętności praktyczne z przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 II REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizatorzy konkursu: Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Praca dla Dwojga

PROJEKT Praca dla Dwojga PROJEKT Praca dla Dwojga Program Szkolenia Konsultantów Doradców Zastosowanie i wdraŝanie elastycznych (ze szczególnym uwzględnieniem job-sharingu) Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Program koła multimedialnego

Program koła multimedialnego Program koła multimedialnego Autor: Robert Machura nauczyciel informatyki i techniki Wojkowice Kościelne, 2007 r 1. WSTĘP Niniejszy program ten jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne rok szkolny 2017/18

Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne rok szkolny 2017/18 Wymagania edukacyjne zajęcia techniczne rok szkolny 2017/18 Metody oceniania osiągnięć ucznia Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja w e-learningu jako sposób podniesienia jakości nauczania

Indywidualizacja w e-learningu jako sposób podniesienia jakości nauczania Indywidualizacja w e-learningu jako sposób podniesienia jakości nauczania dr Maria Zając Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Akademia Pedagogiczna w Krakowie Inicjatywy na rzecz oceny jakości European Foundation

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

Znajomość nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych przez studentów kierunków nauczycielskich

Znajomość nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych przez studentów kierunków nauczycielskich Wojciech CZERSKI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Znajomość nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych przez studentów kierunków nauczycielskich Wstęp Współczesny świat wymaga

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska

ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska Termin e-learning E learning - nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do egzaminów OT rozpoczynające się w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2017 oraz egzaminów ICS w sesjach Sierpień

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

CAMBRIDGE ESOL PRETESTING (PILOTAś EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL)

CAMBRIDGE ESOL PRETESTING (PILOTAś EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL) CAMBRIDGE ESOL PRETESTING (PILOTAś EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL) Wszystkie materiały egzaminacyjne ESOL (egzaminy z języka angielskiego dla obcokrajowców) Uniwersytetu Cambridge są poddawane pretestingowi/pilotaŝowi

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? TAK!

Regulamin Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? TAK! Regulamin Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? TAK! 1 Organizatorzy Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR 1 rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

Ramowy model kompetencji cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016

Ramowy model kompetencji cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016 Ramowy model cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016 Tabela. Ramowe ujęcie cyfrowych nauczycieli komputerów różnych typów. Kompetencje technologiczne/techniczne Wiedza Umiejętności

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Klasa I To, I Ai NAUCZYCIEL: IWONA SZUMNIAK rok szkolny 2013/14 1 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo