این تکنولوژی جاابیت و موارد هاربرد باالیی دارد ولی مهمنرین مرحله هاه ت تادی ه گرفنن ح ایق امکاتاو فنی و موارد هاربرد این تکنولوژی تنیجه ای جز شکسات و

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "این تکنولوژی جاابیت و موارد هاربرد باالیی دارد ولی مهمنرین مرحله هاه ت تادی ه گرفنن ح ایق امکاتاو فنی و موارد هاربرد این تکنولوژی تنیجه ای جز شکسات و"

Transkrypt

1 شبکه های بی سیم )Wi-Fi( شبکه های بی سیم )Wireless( یکی از تکنولوژی هاای جااابی هسانن هاه تواتسانه اتا. هرچن توجه بسیاری را بسوی خود جلب تماین و ع ه ای را تیز مسحور خود تموده ات این تکنولوژی جاابیت و موارد هاربرد باالیی دارد ولی مهمنرین مرحله هاه ت یاین هننا ه میزان رضایت از آن را ب تبال خواه داشت ارزیا یب تیاز هاا و توع ااو و م ایساه آن باا امکاتاو و عابلیت ه یا این تکنولوژی است. تادی ه گرفنن ح ایق امکاتاو فنی و موارد هاربرد این تکنولوژی تنیجه ای جز شکسات و ع م رضایت تخواه داشت. تکاتی هه در اینجا به آتها اشاره میکنم مجموعه داتسنه هایی است هه مینوات در اتنخاب و یا ع م اتنخاب شبکه بی سیم و بکارگیری ماورر و م آن یا به شما هن. شخصا با افراد و سازمان ها من دی برخورد داشنه ام هه در بکارگیری شبکه هاای ب یا سیم دچار شکست ش ه ات ف ط به این دلیل هه صرفا مساحور جا ابیت هلماه Wireless گردی ه ات ب ون اینکه ارزیا یب و شناخنی تسبت به واع یااو و ماوارد هااربرد آن داشانه باشن لاا فکر هردم جمع آوری برخی داتسننی ها بای ها وتبای ها هه شرهت هاای ارائاه هنن ه تجهیزاو بی سیم همنر آن را به مشنری منن ل میکنن تصمیم گیری درست باش. مینوات آگاه بخش و مورر در 1

2 آتچه در این توشنه به آن توجه ش ه با این فرض صورو گرفنه هاه ها ا از بکاارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اتا ازی شابکه LAN بصاورو بای سایم اسات و شاامل سناریو ه یا ارتباطاو Point-to-Point تمی شود. در هر شبکه بی سیم Access Point ها ت ش سرویس دهن ه و هارو های شبکه بی سیم هه مینوات بصورو PCMCIA PCI و USB باشن هاربران سیسنم را تشکیل می ه. غالب تجهیزاو بی سیم هه برای برپایی شبکه LAN مورد اسن اده عرار میگیرت مبننی بر اسنات ارد از توع دی مسن یم هسنن و گیرت ه و فرسنن ه بایا یم باه مسان دیا یک یگر داشنه باشن. فاصله هاربر از Access Point ت اد دیوارها جنس دیوارها و توع مصالح ساخنماتی و مبلمان داخلی تاریر گاار بر سرعت و برد شبکه دارد. بااالترین سارعت عابال دسانرق مساابق اسانات اردهای a و g م اادل Mbps45 میباش و سرعت های باالتر از مکااتیزم هاای تارم افازاری و شارایط خاا اسن اده میکنن. سرعنی هه این تجهیزاو م عی آن هسنن بر خالا پیش فرض فکری بسایاری بصاورو Ethernet است هه برای م ایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Half-Duplex بای رعم ارائه ش ه تجهیزاو بی سیم را بر ع د دو ت سیم تمود. 2

3 در شبکه بی سیم Access Point دسنگاهی است هه مینوان آن را م ادل هااب در شابکه Ethernet داتست و ماتن هاب پهنای بات آن بصورو Shared در اخنیار هااربران عارار میگیرد. با توجه به اطالعاو باال مینوان تنیجه گرفت هه یک Access Point منسباق بار g دارای پهنای بات اشنراهی و Half-Duplex برابر Mbps45 میباشا. هاه میناوان گ ات برابار Mbps24 بصاورو Full-Duplex خواها باود. از آتجاایی هاه ایان پهناای باتا اشنراهی میباش چناتچه 4 هاربر از این Access Point بخواهن اسان اده هننا هرها ام پهنای بات ی برابر Mbps4 خواهن داشت مگر آتکه آت ر خوش شاتس باشن هه در هار لحظه ف ط یکی از این هاربران تیاز به دسنرسی به منابع شبکه ای داشنه باش تاا بنواتا بننهایی از Mbps24 اسن اده تمای. پس محاسبه ت ا اد Accessهاای Point ماورد تیااز رابسه مسن یم با ت اد هاربران همیشه Online و میزان مصرا آتها دارد. هاربران شبکه های بی سیم بیشنرین رضایت را زماتی خواهن داشت هه عما ه هااربری آن جهت دسنرسی به ایننرتت و منابع ایننرتنای باشا هاه برخاوردای از Kbps111 هام برای هاربران ه ایت خواه هرد. در هیچ هجا شما تمینواتی یک خط توشنه پی ا هنی هه شبکه های WLAN را جاایگزینی برای شبکه های Ethernet م رفی هرده باش! شبکه های WLAN ی کا راه حال هسانن برای مواع ی هه امکان هابل هشی و اسان اده از شابکه Ethernet امکاتپاایر تیسات و یاا اولویت با Mobility و یا ح ظ زیبایی محیط است. سالن ه یا هن اراتس اتبارهاا محایط 3

4 ه یا هارخاته ای هارگاه های عمراتی و محیط های تمایشگاهی بهنارین تموتاه هاا بارای اسن اده مورر از شبکه های WLAN میباشن. و اما عابل توجه دوسنان امنینی! راه ات ازی یک شابکه بای سایم بسایار راحات و ساریع امکاتپایر است ولیکن به همین سادگی و سرعت تیز امکان رخنه در آن وجود دارد. روش مخنل ه یا ی جهت امن سازی این شبکه های توس ه داده ش ه هه باا صارا همای وعات مینوان یکی از این روش ها را بکار برد تا از سوء اسن اده و یا ص مه جلوگیری شود. با توجه مح ود بودن پهنای بات شبکه های بی سیم ه های مخرب مخصوصا هرم هاای ایننرتنی )Worm( بسادگی مینواتن در صورو ورود به شابکه Point Access را با لیل بار مضاعف مخنل هنن. حنما در شبکه های بی سیم هر چن هوچک از وجود برتامه های آتنی ویروق و بروز بودن آتها اطمینان حاصل هنی. بسیار اوعاو حرهت Wormها باعث از هار افناادگی Access Point و اصاسالحا Hang هردن آن میشود هه ممکن اسات در برداشات اولیاه خاراب باودن Access Point منباع مشکل تشخیص داده شود. باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم ح اعل با مشخصاو ف لی یک راه حل هسنن بارای شرایسی هاه در آن امکاان اسان اده از Ethernet و هابال هشای وجاود تا ارد و تاه ی کا جایگزین Ethernet و اگر هسی غیر از این به شما گ ت مینواتی بصاورو خیل ی خا اصای )Special( در صورتش تگاهی بیات ازی! بکارگیری از شبکه های بی سیم در هنار شابکه Ethernet برای هاربران Mobile هه ممکن است هر لحظه با Laptop و یا PDA خود از 5

5 گرد راه برسن و یا سالن هن راتس و اجنماعاو هموراه بسیار سودمن و رضاایت بخاش خواه بود. همچنین امکاتی هه بصورو موعنی برپا ش ه ات تظیر پروژه هاای عمراتای و تمایشگاه ها و دفاتر اسنیجاری تیز در فهرست موارد هاربرد شبکه هاای ب یا سایم عارار دارت. آتچه در این توشنه به آن توجه شا ه باا ایان فارض صاورو گرفناه هاه ها ا از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه ات ازی شبکه LAN بصورو بی سایم اسات و شامل سناریو ه یا ارتباطاو Point-to-Point تمی شود. در هر شبکه بی سیم Access Point ها ت ش سرویس دهن ه و هارو های شبکه بی سیم هه مینوات بصورو PCMCIA PCI و USB باشن هاربران سیسنم را تشکیل می ه. غالب تجهیزاو بی سیم هه برای برپایی شبکه LAN مورد اسن اده عرار میگیرتا مبننای بر اسنات ارد از توع دی مسن یم هسنن و گیرت ه و فرسنن ه بای یم باه مسن دی یک یگر داشنه باشن. فاصله هاربر از Access Point ت اد دیوارها جنس دیوارها و توع مصالح سااخنماتی و مبلمان داخلی تاریر گاار بر سرعت و برد شبکه دارد. بااالترین سارعت عابال دسانرق مساابق اسانات اردهای a و g م اادل Mbps45 میباش و سرعت های باالتر از مکااتیزم هاای تارم افازاری و شارایط خاا اسن اده میکنن. 4

6 سرعنی هه این تجهیزاو م عی آن هسنن بر خالا پیش فرض فکری بسایاری بصاورو Ethernet است هه برای م ایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Half-Duplex بای رعم ارائه ش ه تجهیزاو بی سیم را بر ع د دو ت سیم تمود. در شبکه بی سیم Access Point دسنگاهی است هه مینوان آن را م ادل هاب در شابکه Ethernet داتست و ماتن هاب پهنای بات آن بصورو Shared در اخنیار هااربران عارار میگیرد. با توجه به اطالعاو باال مینوان تنیجه گرفت هه یک Access Point منسباق بار g دارای پهنای بات اشانراهی و Half-Duplex برابار Mbps45 میباشا هاه میناوان گ ات برابار Mbps24 بصاورو Full-Duplex خواها باود. از آتجاایی هاه ایان پهناای باتا اشنراهی میباش چناتچه 4 هاربر از این Access Point بخواهن اسان اده هننا هرها ام پهنای بات ی برابر Mbps4 خواهن داشت مگر آتکه آت ر خوش شاتس باشن هه در هار لحظه ف ط یکی از این هاربران تیاز به دسنرسی به منابع شبکه ای داشنه باش تاا بنواتا بننهایی از Mbps24 اسن اده تمای. پس محاسبه ت ا اد Accessهاای Point ماورد تیااز رابسه مسن یم با ت اد هاربران همیشه Online و میزان مصرا آتها دارد. هاربران شبکه های بی سیم بیشنرین رضایت را زماتی خواهن داشت هه عما ه هااربری آن جهت دسنرسی به ایننرتت و منابع ایننرتنای باشا هاه برخاوردای از Kbps111 هام برای هاربران ه ایت خواه هرد. 6

7 در هیچ هجا شما تمینواتی یک خط توشنه پی ا هنی هه شبکه های WLAN را جاایگزینی برای شبکه های Ethernet م رفی هرده باش! شبکه های WLAN ی کا راه حال هسانن برای مواع ی هه امکان هابل هشی و اسان اده از شابکه Ethernet امکاتپاایر تیسات و یاا اولویت با Mobility و یا ح ظ زیبایی محیط است. سالن های هن اراتس اتبارهاا محایط ه یا هارخاته ای هارگاه های عمراتی و محیط های تمایشگاهی بهنارین تموتاه هاا بارای اسن اده مورر از شبکه های WLAN میباشن. راه ات ازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت و سریع امکاتپایر است ولیکن به همین سادگی و سرعت تیز امکان رخنه در آن وجود دارد. روش های مخنل ای جهات امان ساازی ایان شبکه های توس ه داده ش ه هه با صرا همی وعت مینوان یکی از این روش هاا را بکاار برد تا از سوء اسن اده و یا ص مه جلوگیری شود. با توجه مح ود بودن پهنای بات شبکه های بی سیم ه های مخرب مخصوصا هرم هاای ایننرتنی )Worm( بسادگی مینواتن در صورو ورود به شابکه Access Point را با لیل بار مضاعف مخنل هنن. حنما در شبکه های بی سیم هر چن هوچک از وجود برتامه های آتنی ویروق و بروز بودن آتها اطمینان حاصال هنیا. بسایار اوعااو حرهات Wormهاا باعث از هار افنادگی Access Point و اصسالحا Hang هردن آن میشود هه ممکن اسات در برداشت اولیه خراب بودن Access Point منبع مشکل تشخیص داده شود. باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم ح اعل با مشخصاو ف لی یک راه حل هسنن بارای شرایسی هاه در آن امکاان اسان اده از Ethernet و هابال هشای وجاود تا ارد و تاه ی کا جایگزین Ethernet و اگر هسی غیر از این به شما گ ت مینواتی بصاورو خیل یا خاصای 7

8 )Special( در صورتش تگاهی بیات ازی! بکارگیری از شبکه های بی سیم در هنار شابکه Ethernet برای هاربران Mobile هه ممکن است هر لحظه با Laptop و یا PDA خود از گرد راه برسن و یا سالن هن راتس و اجنماعاو هموراه بسیار سودمن و رضاایت بخاش خواه بود. همچنین امکاتی هه بصورو موعنی برپا ش ه ات تظیر پروژه هاای عمراتای و تمایشگاه ها و دفاتر اسنیجاری تیز در فهرست موارد هاربرد شبکه هاای ب یا سایم عارار دارت. شبکه های تلفن همراه جايگزين شبکه های بی سیم Wi-Fi شبکه های Wi-Fi به واسسه ایجاد امکان اتصال به ایننرتت ب ون تیاز به هابل شبکه و با فاصله ای دور از آن موجب اسن الل بیشنر هامپیوترهای هی ی ش ه ات. با وجود این هاه شبکه های Wi-Fi در دفاتر هار خاته هاا فروشاگاه هاا و ساایر مکاان هاای شالو باه درسنی عمل می هنن اما باز هم دارای مح ودیت های فراواتی هسنن چرا هه این شابکه ها در همه جا عابل دسنرسی تبوده و امکان اسن اده از آتها در حال حرهت در یک اتومبیل یا عسار وجود ت ارد. تولی هنن گان هامپیوترهای هی ی عص دارت با افزودن ویژگی پوشاش وسایع بای سایم )عابلیت ارائه ش ه توسط شبکه های تل ن همراه( به تسل ب ی هامپیوترهای هی ای خاود این خالء را پر هنن. با وجود این هه برای اسن اده از شبکه های بی سیم هارو هاای PC در دسنرق هسنن اما دسنرسی توهار )هماتن Wi-Fi توهار( ویژگی اسات هاه بیشانر مورد پسن واعع می شود. شرهت سوتی )Sony( اولین سری از چناین هامپیوترهاایی را 1

9 تحت عنوان م ل P۰۵۳Vaio WGN-T با عیمت ۰۳۳ دالر رواته بازار هرد. این م ل برای اتصال به شبکه تل ن همراه به یک مودم بی سیم مجهز است. مهمنرین مزیت اسن اده از شبکه های مبننی بر تل ن تسبت به شبکه های Wi-Fi این است هه در تمام مکان های دارای پوشش شبکه تل ن شاامل بسایاری از شاهرها و روساناها امکان دسنرسی وجود دارد. جالب این هه در هنگام جا به جایی تیز اتصال ایننرتنی شاما ب ون هیچ مشکلی از یک آتنن تل ن همراه به دیگری منن ال مای شاود و در صاورو عساع اتصال به آساتی می تواتی مج دا ارتباط را برعرار هنی. بزرگنرین ت ص این شبکه ها هزینه زیاد ع م ات ساا پایری و سرعت پایین است. فرضا یک هامپیوتر هی ی ماتن هامپیوتر Vaio شرهت س اوتی تنه اا م ای توات ا ش ا ما را ب اه ی ا ک سرویس بی سیم و یا در بهنرین حالت به یکی از دو فنآوری موجود بی سیم منصل تگه دارد هه این تا شی از ع م ات ساا پ اایری الز م ا س ات. از تظ ار س ار عت تی از س اریع ت ارین سرویس شبکه های تل ن همراه سرعنی بین ۰۳۳ تاا ۰۳۳ هیلوبایات در راتیاه در اخنیاار عرار می ده اما در عمل چنین تیست و مودم ها موجب می شوت هه اطالعاو ح اهثر باا سرعنی بین ۰۳ تا ۵۳ هیلو بایت در راتیه اتن ال یابن در حاالی هاه شابکه Wi-Fi حا اعل سرعنی م ادل ۵۳۳ هیلو بایت در راتیه و حنی گاهی بیش از این در اخنیار می گاارد. سوتی با در اخنیار گااشنن ترم افزاری هه عابلیت اتن ال بین دو توع شبکه را دارد امکاان اسن اده از هر دو شبکه Wi-Fi و تل ن همراه را برای هاربران فراهم هرده اسات. احنمااال روزی فرا می رس هه عمل اتنخاب شبکه به طور خودهار و توسط ترم افزار اتجام شا ه و ترم افزار بهنرین و ارزان ترین شبکه را براینان اتنخاب می هن. 9

10 به هر حال هامپیوترهای هی ی مجهاز باه Wi-Fi عابلیات حمال ماورد تظار را در اخنیاار هاربران عرار می ده اما اگر اتصالی را می خواهی هه در هر زمان و هار مکاان برعارار شود ویژگی توهار بهره گیری از شبکه های تل ن همراه گزینه خوبی محسوب می شاود هه احنماال در آین ه عمومیت خواه یافت. WiFi برای تلفنه یا همراه شبکه های WiFi در بات های رادیویی ۰.۲ و ۵ گیگاهرتز عمل می هنن و بسنه به اسنات اردی هه دارت مینواتن دارای سارعت داده ای ۰۰ مگابی تا در راتیاه )Mbps( و یاا Mbps۵۲ باشن. با وجود اینکاه ایان پهناای باتا باه تسابت شابکه هاای محلای و رایاج Ethernet همنر است با این حال با توجه به مزایایی هه دارد و تیز اینکه این پهناای باتا ح ین بیشنر از تیاز اغلب هاربران برای اتجام هارهای روزمره مای باشا اسان اده از آن بسیار فراگیر ش ه است. 11

11 WiFi عالوه بار اسان اده بارای ارتبااط هامپیوترهاای شخصای یاا لا تااد در اتصاال پرسرعت با ایننرتت عادر است امکان دسنرسی به ایننرتت یا هر شبکه دیگری را بصورو موبایل تیز فراهم تمای. به همین علت و بخاطر سادگی اسن اده از این تکنولوژی بیشنر تجارتها امروزه در حاال اسن اده از WiFi برای بخشی از شبکه های اطالعااتی خاود هسانن. ایان تکنولاوژی باه هارمن ان اجازه می ده تا بسور آزاد از میان ساخنمان ها تاا درون اتااج جلسااو عباور هنن و در عین حال به سرویسهای شبکه از طریق ل تادهایشان دسنرسی داشنه باشن. WiFi همچنین میتوات راهی مورر و ارزشمن به منظور توس ه شبکه های داخلی ب ون صرا هزینه سیم هشی یک دفنر بشمار رود. Bluetooth و WiFi هر دو به عنوان تکنولوژی هاای عاماه پسان و محباوب بای سایم طراحی تولی و توسط مردم اتنخاب ش ه ات اما ه ا آتها من اوو است و تبای آتا و را به عنوان تکنولوژی ه یا رعیب در تظر گرفت. Bluetooth برای اسن اده در یک شبکه شخصی بی سیم برای مثال جایگزینی هابل های بین هیبورد ها و PC طراحی ش ه است و دارای مصرا پایین برج و برد هوتاه است. در حالی هه ه ا از WiFi یک شبکه محلای ب یا سایم باوده هاه بارد و پهناای باتا بسایار وسی نری دارد. شبکه هاای WiFi در باتا های رادیاویی ۰.۲ و ۵ گیگااهرتز عمال مای هننا و بسانه باه اسنات اردی هه دارت مینواتن دارای سارعت داده ای ۰۰ مگابی تا در راتیاه )Mbps( و یاا 11

12 Mbps۵۲ باشن. با وجود اینکاه ایان پهناای باتا باه تسابت شابکه هاای محلای و رایاج Ethernet همنر است با این حال با توجه به مزایایی هه دارد و تیز اینکه این پهناای باتا ح ین بیشنر از تیاز اغلب هاربران برای اتجام هارهای روزمره مای باشا اسان اده از آن بسیار فراگیر ش ه است. مهمنرین اسنات ارادهای IEEE برای WiFi در خاتواده ۱۳۰.۰۰ عبارتن از: a۱۳۰.۰۰ : هه با GHz۵ هار می هن و دارای ح اهثر پهنای بات Mbps۵۲ است. b۱۳۰.۰۰ : هه با Ghz۰.۲ هار می هن و پهنای بات Mbps۰۰ را تامین می هن. g۱۳۰.۰۰ : هه با Ghz۰.۲ هار می هن و پهنای بات Mbps۵۲ را پشنیباتی می هن. کاربردهايی در صنعت تلفن همراه )موبايل( موارد زیادی از هاربردهای تکنولوژی WiFi وجود دارد برخی از ماردم WiFi را روی Laptop و PC ه یا خود در خاته یا محل هار اسن اده می هنن. اماا اماروزه هاربردهاای اسن اده از این تکنولوژی در تل ن های همراه می توات حنی بیشنر از اسن اده در هامپیوتر ها باش. عابلیت Push می توات یک محیط هاربردی بسیار مهم برای شرهنها باش. با ایان روش شما می تواتی گوشی موبایل را با Server شرهت مورد تظر مرتبط هارده حجم باالیی از اطالعاو را بین دسنگاه موبایال و ایمیال سارور اتن اال دهیا. اسان اده از 12

13 WiFi به عنوان حاملی برای این اتن ال درحالیکه سرعت download باالیی را تامین م یا هن به راحنی از هزینه اتن ال اطالعاو با روشهای م مولی می هاه. VoIP )پروتوهل اتن ال ص ا بارروی )IP تکنولاوژی گسانرده و مهام دیگاری هاه امکاان برعراری تماق تل نی بر روی شبکه های هامپیوتری را ممکن می سازد. این تکنولوژی به توبه خود می توات به هاهش هزینه ارتباطاو همک هن. WiFi دسنگاه های موبایل امروزه با اسان اده از تکنولاوژی Dual Mode Telephony عادر به برعراری تماسهایی به خوبی هی یت تکنولوژی سلولی رایج می باشن. یکپاارچگی این خصایص فوای بسیاری برای هاربران خااتگی و شارهنی دارا سات البناه باه شارط هاهش هزینه ها و تیز خصوصیاو بیشانر. باه ایان ترتی با شاما روی موبایال خاود هام سرویس ایننرتت داری و هم سرویس مکالمه تل نی. Internet browsing یا همان عابلیت تمایش ص حاو ایننرتت از دیگر مزایای گوشی ه یا WiFi ف ال است هه بای از آن یاد هرد. با پیشارفت تکنولاوژی دسانگاههای موبایال باه ص حاو تمایشگر با هی یت بسیار باال و اتحالل رتگ بیشنری همراه ش ه ات WiFi. عابلیت مرور ص حاو وب را با سرعت باال فراهم هرده و بوضوع هزینه اینکار را تسبت به حالت عادی هاهش می ده. 13

14 نده آي WiMAX اسنات ارد دیگری است هه توسط ۱۳۰.۰۸IEEE مسرح ش ه و ارتباطااو بای. ایان سیم تا ش اعی در ح ود ۵۳ هیلومنر و پهنای بات ی ح ود Mbps۰۳ را فراهم میکن یک تکنولوژی ج ی بسیار مؤرر و هارا بوده و ع م بزرگنری بر فراز WiFi است. آتچه بنظر می رس آتست هه بزودی شاه موبایل هایی مجهاز باه تکنولاوژی WiFi در فروشاگاه هاا خاواهیم باود. ایان تکنولاوژی فرصانهای هااری ج اپراتورهای موبایل و سازت ه های گوشی موبایل ایجاد خواه هرد. یا بسایاری را بارای سرویس هایی تظیر VoIP Push و IMS و... همه تسبت به آتچه احنماآل اهناون ارائه می شوت ارزاتنر خواهن ش و میازان باازده و هاارایی ایان تکنولاوژی م یا تواتا ترافیک شبکه های موبایل را هاهش ده. تکنولوژی WiFi WiFi روش بیسیم برای ایجاد و اداره شابکه اسات هاه باه آن شابکه ساازی ۱۳۰.۰۰ و شبکه سازی بیسیم تیز گ نه می شود. بزرگنرین ت سه عوو WiFi سادگی آسان است. شما می تواتی هامپیوترهای منزل یا محل هار خود را ب ون تیاز به سیم به یک یگر منصل هنی. اگر در دفنر هار خود یک شبکه داشنه باشای روش هاای بسایار زیاادی بارای اتصاال هامپیوترهای شبکه شما به هم وجود دارد. 15

15 WiFi روش بیسیم برای ایجاد و اداره شابکه اسات هاه باه آن شابکه ساازی ۱۳۰.۰۰ و شبکه سازی بیسیم تیز گ نه می شود. بزرگنرین ت سه عوو WiFi سادگی آسان است. شما می تواتی هامپیوترهای منزل یا محل هار خود را ب ون تیاز به سیم به یک یگر منصل هنی. هامپیوترهایی هه شبکه را تشکلیل می دهن می تواتن تا بایش از ۰۳۳ فاوو از هام فاصله داشنه باشن. در این م اله ما در مورد دو جنبه من اوو WiFi بحث خواهیم هرد. اول ما در رابساه باا تکنولوژی پایه هه امکان شبکه سازی WiFi را فراهم می هن بحث می هنیم. سپس در مورد سخت افزار مورد تیاز برای ساخت شبکه WiFi توضیحاتی را ارائه مای هنیم و سپس در مسیر درك مسائل مرتبط با تنظیم و دسنرسی باه ی کا WiFi hotspot در منزل به شما همک می هنیم. شبکه Walkie_Talkie ی کا اگر می خواهی با شبکه سازی بیسیم در ساده ترین ساسح آن آشانا شاوی ج ات Walkie_Talkie ارزان عیمت ۵ دالری را در تظر بگیری. اینها رادیوهای هوچکی هسنن Walkie_Talkie هه عادر به ارسال و دریافت امواج رادیویی می باشان. وعنای در ی کا صحبت می هنی ص ای شما توسط یک میکروفون دریافت می شود. سپس به شکل یک فرهاااتس رادیااویی هاا گااااری ماای شااود و توسااط آتاانن آن ارسااال ماای گااردد. Walkie_Talkie دیگر می توات امواج ارسال ش ه را توساط آتانن خاود دریافات هنا 14

16 ص ای شما را هه به شکل امواج رادیویی ه گااری ش ه decode هن و آن را از یک بلن گو پخش تمای. یک Walkie_Talkie تموته مثل این باا عا رو سایگنالی در حا ود ۳.۰۵ واو اماواج را ارسال می هن و برد آتها می توات و برد آتها می توات به ح ود ۵۳۳ تا ۰۳۳۳ فوو برس تصاور هنایم هاه شاما عصا داریا دو هاامپیوتر را باا اسان اده از تکنولاوژی. بیاییا Walkie_Talkie در یک شبکه به هم وصل هنی : شما هر دو هامپیوتر با یک Walkie_Talkie تجهیز می هنی. شما برای هر دو هامپیوتر روشی را بارای مشاخص تماودن اینکاه آیاا عصا ارساال یاا. دریافت امواج را دارد م ین می تمایی شما روشی را بمنظور تب یل ه های باینری ( دودویی ) ۳ و ۰ ها به دو beep من اوو هه Walkie_Talkie بنوات آتها را ارسال و دریافت هن و باین beep هاا و ۳ و ۰ هاا عمال. تب یل به اتجام برسات مشخص می هنی این سناریو عمال هار می هن. تنها مشکلی هه در این زمینه وجود دارد این است هاه تار تبادل داده بسیار آهسنه و هن است. یک ۵Walkie_Talkie دالری برای هار با صا ای اتسان طراحی ش ه است بنابراین شما تمی تواتی حجم زیادی از داده ها را به این روش ارسال هنی. شای ۰۳۳۳ بیت در راتیه. 16

17 تکنولوژی راديويی. WiFi رادیوهااایی هااه در WiFi اساان اده ماای شااود خیلاای بااا رادیوهااای بکااار رفنااه در Walkie_Talkie هااای ۵ دالری من اااوو تیساات. آتهااا از تواتااایی ارسااال و دریافاات برخوردار هسنن. آتها دارای عابلیت و تواتایی تب یل ۳ و ۰ ها به امواج رادیویی و ساپس تب یل آتها به ۳ و ۰ ها هسنن. سه تفاوت عمده بین رادیوهای WiFi و Walkie_Talkie ها وجود دارد : رادیوهای WiFi هه با اسنات ارد هاای b۱۳۰.۰۰ و g۱۳۰.۰۰ هاار مای هننا در GHz۰.۲ امواج را ارسال می هنن در صورتیکه آتهایی هه از اسنات ارد a۱۳۰.۰۰ تب هننا یت م یا در GHz۵ امواج را ارسال می تماین. Walkie_Talkie ه یا عادی عموماا در MHz۲۴ هار می هنن. فرهاتس باالتر امکان تر های داده ای باالتر را فراهم می هن. رادیوهای WiFi از تکنیک ه یا ه گااری پیشرفنه تری اسن اده می هنن هاه بنوباه خاود موجب تر های داده ای بااالتری م یا شاود. بارای a۱۳۰.۰۰ و g۱۳۰.۰۰ تکنی کا بکاار گرفنه ش ه (OFDM )orth_ogonal freguency_division multiplexing تام دارد. برای b۱۳۰.۰۰ این تکنیک با عنوان : Kying(cck )Complementary Code شناخنه می شود. رادیوهای بکار رفنه در WiFi از عابلیت تغییر فرهاتس ها برخوردار هسنن. 17

18 هارو ه یا b۸۳۰.۰۰ مینواتن مسی یما بر روی هر یک از این سه بات ارساال شاوت یاا می تواتن پهنای بات رادیویی در دسنرق را به چن ین هاتال و hop frequency بین آتها تب یل هنن. مزیت frequency hopping در این اسات هاه در م ابال اخانالل و پارازی تا بسیار ایمن تر است و به چن ین ع د از هارو های WiFi اجازه می ده بسور همزمان و ب ون ایجاد اخنالل در هار هم با یک یگر مکالمه هنن. ب لیل اینکه آتها امواج را با فرهاتس های بسیار باالتری در م ایساه باا Walkie_Talkie ها ارسال می هنن و ب لیل تکنیک ه یا ه گااری بکار رفنه در آتها رادیوهای WiFi می تواتن در هر راتیه داده های بسیار زیادی را اداره و هننرل هنن. b۱۳۰.۰۰ می توات تا ۰۰ مگابیت در راتیه ( اگر چه ۰ مگابیت درراتیه م مول تر اسات و b۱۳۰.۰۰ در صورتیکه اخنالل زیادی وجود داشنه باشا تاا همنار از ۰ یاا ۰ مگابی تا در راتیه تنزل می هن ) را handle هن. g۱۳۰.۰۰ و a۱۳۰.۰۰ م یا تواتنا تاا ۵۲ مگابی تا در راتیه را handle هنن ( اگر چه ۰۳ مگابیت در راتیه م مول تر است ). شما ممکن است از اینکه تامگااری از هجا تشااو گرفناه اسات دچاار هنجکااوی شاوی. اتسنینوی مهن سان الکنری کا و الکنروتی کا اسانات اردها را ایجااد م یا هنا و آتهاا ایان اسنات اردها را به شکل منحصر به فاردی شاماره گاااری م یا هننا. اسانات ارد ۱۳۰.۰۰ شبکه های بیسیم را در بر می گیرد. حروا a b و g به سه توع اسنات ارد من اوو اشاره می هنن : 11

19 b۱۳۰.۰۰ اولین تسخه ای بود هه به بازار مصرا رسی و هن ترین و ارزان عیمات تارین در بین این سه اسنات ارد محسوب می شود. هماتگوته هه در باال اشااره شا b۱۳۰.۰۰ در GHz۰.۲ ارسال می شود و می توات تا ۰۰ مگابیت در راتیه را هن. a۱۳۰.۰۰ تسخه ب ی این اسنات ارد بود هه در GHz۵ عمل می هن و عاادر اسات تاا ۵۲ مگابیت در راتیه را handle هن. ی g۱۳۰.۰۰ تل ی از هر دو مورد عبل است هه در GHz۰.۲ عمل می هن اما دارای سارعت ۵۲ مگابیت در راتیه ای a۱۳۰.۰۰ است. خوشبخناته تمام این تکنولوژی ه یا رادیویی در هارو WiFi گنجاتا ه شا ه اسات هاه هامال هم مخ ی است. در واعع WiFi یکی از ساده ترین تکنولوژی هایی است هه شما از آن اسن اده هرده ای اضافه کردن WiFi به يك کامپیوتر یکی از بهنرین چیزها در مورد WiFi ساادگی آن اسات. ت ا اد زیاادی از laptop هاای ی ج با هارو WiFi توهار به بازار عرضه ش ه ات ا ا در بسیاری از ماوارد شاما بارای شروع هار با WiFi مجبور به اتجام هیچ هاری تیسنی. همچنین افزودن یک هارو WiFi به یک laptop ع یمی تر یا به یک هامپیوتر رومیزی بسیار ساده اسات. هااری هاه بایا اتجام دهی عبارو است از : یک هارو شبکه a۱۳۰.۰۰ b ۱۳۰.۰۰ یا g۱۳۰.۰۰ بخری. g۱۳۰.۰۰ از مزیت سرعت های باالتر و عابلیت هار و تسابق مناسب در تجهیراو b۱۳۰.۰۰ برخوردار است. 19

20 برای یک laptop این هاار بساور م ماول ی کا هاارو PCMCIA هاه آن را در شاکاا خواه بود. یا می تواتی یک آداپناور PCMCIA هامپیوتر عابل حمل خود عرار می دهی. بیروتی هوچک خری اری هنی و آن را به یک درگاه USB وصل هنی برای یک هامپیوتر رو میزی شما می تواتی یک هارو PCI هه آن را در داخل هاامپیوتر تصب می هنی خری اری هنی و یا یک آداپنور بیروتی هوچک هه می تواتی از طریق هابال USB آن را به هامپیوتر منصل هنی تهیه تمایی. هارو را تصب هنی. درایورهای هارو را تصب هنی. به hotspot دسنرسی پی ا هنی. یک hotspot عبارو است از یک ت سه برای یک شبکه WiFi هه یک ج به هوچک است هه به ایننرتت منصل ش ه است. این ج به شامل یک رادیاوی ۱۳۰.۰۰ اسات هاه مای تواتا بسور همزمان با بیش از ۰۳۳ هارو ۱۳۰.۰۰ صحبت هن. در حال حاضرhotspot WiFi ه یا زیادی در مکان های مثل رسنوران ها هنل ها هنابخاته هاا و فرودگااه هاا وجاود دارد. شما همچنین می تواتی hotspot خودتان را به روشی هه ادامه این م الاه خواهیا. دی در منزل ایجاد هنی 21

21 پیکربندی WiFi موجود یک هارو ۱۳۰.۰۰ به شکل اتوماتیک به یک ۱۳۰.۰۰ در ج ی ترین هامپیوتر ه یا hotspot وصل می شود و از این طریق یک ارتباط شبکه ای بوجود می آیا. باه محا اینکه شما هامپیوترتان را روشن می هنی. هامپیوتر منصل می شود و شما می تواتی باا اسن اده از WiFi به مرور وب بپردازی تامه الکنروتیکی ارسال و دریافت هنی و غیره. در هامپیوتر ه یا ع یمی تر شما اغلب بای سه مرحله ساده زیر را بارای اتصاال باه ی کا hotspot پشت سر بگااری : به ترم افزار هارو ۱۳۰.۰۰ مراج ه هنی ا ا م ماوال آیکاوتی در syatemtray در سامت راست پائین ص حه برای هارو وجود دارد. در داخل ترم افزار بر روی Search Button هلی کا هنیا. هاارو بمنظاور یاافنن تماامی hotspot ه یا در دسنرق در آن تاحیه به جسنجو می پردازت و لیس ین از آتها را به شما تشان می ده.. برروی یکی از hotspot ها دبل هلیک هنی و به آن منصل شوی در تجهیزاو بسیار ع یمی ۱۳۰.۰۰ ویژگی جسنجوی اتوماتیک وجاود تا ارد. شاما بایا چیزی با تام ( SSID of the hotspot م موال یک هلمه هوتاه منشاکل از ۰۳ هااراهنر یاا همنر ) و همچنین شماره هاتال ( یک ع د صحیح بین ۰ و ) ۰۰ را پی ا هنی و ایان دو تاوع اطالعاو را بصورو دسنی تای هنی. تمام هاری عملیاو جسنجو اتجام می ده دریافت 21

22 این دو عس ه اطالعاتی از سیگنال ه یا رادیویی هه توسط hotspot ایجاد شا ه و تماایش آتها به شما است. امنیت WiFi هاو اسپاو های WiFi می تواتن باز یا منبع باشن. اگر یک hotspot باز باش بنابراین هر هسی با یک هارو WiFi می توات به hotspot دسنرسی پی ا هن. اما اگر ایمن باش هاربر تیاز به آگاهی از یک WEP key بارای اتصاال خواها داشات. WEP باه م ناای Wired Equivalent Privacy است و یک سیسنم رمز گااری برای داده هایی است هاه ۱۳۰.۰۰ از طریق هوا ارسال می هن. WEP دار یا دو تسخه است. رمز گااری ۸۲ بینی ( هه در واعع ۰۳۲ بینی است ). رمز گااری ۲۳ بینی اسنات ارد اصلی و اولیه بود اما امکان شکسنن آن بسیار ساده بود. رمز گااری ۰۰۱ بینی بسیار ایمن تار است و چیزی است هه اغلب مردم در صورتیکه WEP را ف ال هنن از آن بهره می گیرت. برای یک هاربر ات اعی و گاری WEP غیر عابل دسنرسی اسات مگار اینکاه از WEP key آگاهی داشنه باش. اگر یک hotspot را منزلناان تنظایم م یا هنیا بمنظاور جلاوگیری از دسنرسای ات ااعی همسایگان به شبکه خود بهنر است هه از رمز گاااری ۰۰۱ بین یا اسان اده هنیا. چاه در WEP key را ب اتی خاته باشی و چه در جاده شما بای و ساپس بارای دسنرسای باه. شبکه بای آن را در داخل ترم افزار هارو WiFi وارد هنی 22

23 تنظیم يك hotspot در خانه تنظیم یک hotspot در منزل خودتان هار بسیار ساده ای است هه می تواتی به یکی از دو روش زیر آن را اتجام دهی : اگر از عبل دارای ت ادی هامپیوتر هسنی هه از طری قا ی کا شابکه Ethernet باه یکا یگر منصل ش ه ات و عص افزودن یک hotspot بیسیم به این شبکه را داری یک ت سه دسنرسی بیسیم یا Wireless Access Point خری اری هنی شما می تواتی و آن را به شابکه اترتت خود منصل هنی. اگر برای اولین بار است هه یک شبکه را در منزل خود راه ات ازی م یا یاا اگار در هنیا حال ارت اء هسنی می تواتی یاب یک مسیر ت سه دسنرسی بیسیم خری اری هنی هه یک ج به است هه در آن : ۰( ا یک درگاه برای اتصال مودم هابلی یا مودم. ۰( یک مسیر یاب ۰( یک هاب اترتت و ۲( یک دیواره آتش ۵( یک ت سه دسنرسی بیسیم وجود دارد. 23

24 شما می تواتی هامپیوتر ه یا منزلنان را به وسیله هابل های م مولی اترتت یا با اسان اده وعنای ت ساه از هارو های بیسیم به این ج به وصل هنی. هر روشی را هه اتنخاب هنی دسنرسی بیسیم خود را روشن می هنی دارای یک WiFi hotspot در خاته تان خواهی ش. در یک خاته تموته ای hotspot ج ی شما پوششی در ح ود ۰۳۳ فاوو ( ۰/۵ منار ) در تمام جهاو برای شما فراهم می هن اگر چه دیوارها و هف ایان محا وده را هااهش مای ده. بنابراین شما بای از یک سسح پوشش مناساب در ی کا خاتاه م ماولی برخاوردار باشی. برای یک خاته بزرگ شما می تواتی ت ویت هنن ه هاای سایگنال گاران عیمنای را خری اری هنی تا مح وده hotspot را وس ت ببخش. اگر شبکه ۱۳۰.۰۰ خود را از ابن ا تنظایم م یا هنیا مجباور باه اتنخااب باین b ۱۳۰.۰۰ a۱۳۰.۰۰ و g۱۳۰.۰۰ خواهی بود. b۱۳۰.۰۰ همی گران تر اما ۵ برابر سریع تر است. اگر حجم باالیی از تبادل فایل بین هامپیوتر ه یا موجود در منزل شما اتجاام مای گیارد ی g۱۳۰.۰۰ روشی هامال ج برای اتجام این هار است. پیکر بندی يك hotspot جديد در منزل بیشنر ت اط دسنرسی بیسیم با م ادیر پیش فرض توهار عرضه می شوت. وعنی آتهاا را وصل هردی در ۴۳ درص موارد با این م ادیر پیش فرض شروع به هار می هننا. هار چن ممکن است عص داشنه باشی این م ادیر پیش فرض را تغییر دهی. شما م موال بای سه توع تنظیم را در ت سه دسنرسی خود اعمال هنی : SSID 25

25 ا ا هه م موال بصورو پیش فرض دارای تام هارخاته سازت ه خواه بود. شما می تواتی آن را مسابق با هر هلمه یا جمله ای هه م تظر داری. تنظیم هنی هاتال ا ا هه م موال بر روی هاتال ۸ تنظیم ش ه. هر چن اگر همسایه تزدیک شما تیز از یک ت سه دسنرسیی اسن اده هن هه برروی هاتال ۸ تنظیم ش ه باش اخانالل ایجااد م یا شود. هر هاتال دیگری بین ۰ تا ۰۰ را اتنخاب هنی. یک راه ساده برای اینکه ببینی آیا همسایه شما تیز از یک ت سه دسنرسی اسن اده می هن بکارگیری ویژگی جسنجو است هه به همراه هارو بیسیم شما عرضه می شود. WEPا key ا بصورو پیش فرض غیر ف ال است. اگر می خواهی آن را هار بین ازی بای یک WEP key را وارد هرده و روش رمز گااری ۰۰۱ بینی را ف ال هنی. ت اط دسنرسی به همراه دسنورال مل های ساده ای برای تغییر این سه م ار عرضه مای شوت. م موال شما این هار را با یک مرور گر وب اتجام می دهی. وعنی به شکل مناسب و صحیح پیکربن ی شود شما می تواتیا از hotspot ج خاود یا برای دسنرسی به ایننرتت از هر جایی در منزل خود اسن اده هنی. شبکه های بی سیم و تکنولوژی WI-FI با گسنرش روز افزون فن آوری اطالعاو وپیشرفنه ش ن شبکه های هامپیوتری وتیاز به تبادل اطالعاو با سرعت باال احنیاج به این تکنولوژی بیش از پیش محسوق می باش.ارتباط شبکه های هامپیوتری به روش سیمی در مسافت های طوالتی دارای 24

26 مح ودیت ه یا سرعت ارتباط و مسنلزم هزینه ه یا زیاد است.لاا برای حل این مشکل ات یشمن ان درص د برآم ت تااز طریق شبکه های بی سیم مح ودیت ه یا موجود را رفع هنن.البنه الزم به ذهر است شبکه های بی سیم دارای مح ودیت فاصله می باشن به گوته ای هه ح اهثر فاصله پوشش شبکه های بیسیم ۰۰۳ ا یل ۰۵۳ هیلومنر است ولی در م ایسه با شبکه های سیمی مزیت ه یا باال ت اشنن شارژ ماهیاته هزینه ه یا عابل توجهی دارت. برای تموته مینوان به سرعت جاری اشاره هرد. سرعت پیشرفت این توع شبکه ها به گوته ای بوده است هه در حال حاضر اهثر اداراو وسازمان های دولنی ویا موسساو خصوصی به طور چشم گیری از این تکنولوژی اسن بال هردت. توضیح دیگر اینکه :شبکه wi-fi و براساق امواج هار میکن هه این امواج ه یا بی سیم با اسن اده از تکنولوژی دارای فرهاتس هایی هسنن هه ISM تامی ه میشوت. فرهاتس های ISMبه عنوان فرهاتس های آزاد در دتیا م رفی ش ه و احنیاج به داشنن هیچگوته مجوز یا م رك از سازمان خاصی تمی باش. یکی دیگر از مزایای برتر شبکه های بی سیم امکان اسن اده از این شبکه ها در جاهایی هه حنی از امکاتاو مخابراتی تیز بی بهره ات به طور مثال به وسیله این ارتباطاو می توان خسوط تل ن را به محل های فاع امکاتاو منن ل هرد ویا می توان تصاویر را به صورو واع ی اتن ال داد. شای مهمنرین مزیت شبکه های بی سیم عابلیت منحرك بودن آن می باش ب ین م نی هه هاربر مینوات ب ون تیاز به اسن اده از هابل به شبکه منصل ش ه واطالعاو مورد تظر رادریافت یا اتن ال ده. همین امر باعث صرفه جویی در زمان و هزینه هابل هشی تیز خواه ش. به طور مثال اسن اده از این تکنولوژی در مراهزی چون هنل ها رسنوران ها م ارق ودیگر سازماتهای دولنی یا خصوصی به سهولت می توان اسن اده هرد. از مهمنرین تگراتیهای شبکه های بی سیم 26

27 ح اظت اطالعاو این توع شبکه هاست هه این امر تیز پیش بینی ش ه وراهکار های مسمئن ت بیه ش ه است هه در این صورو اسن اده از این الیه های امنینی می توان گ ت شبکه های بی سیم عس ا از شبکه های سیمی امن تر خواهن بود. پیشرفت این شبکه ها به گوته ای است هه امروز تمامی رایاته های عابل حمل) LAP WI- وحنی تل ن های همراه تیز به این سیسنم مجهز ش ه ات وحنی تکنولوژی )TAP FIدر حال تب یل به تکنولوژی WI-MAXمیباش تا بنوات گسنره پوشش بیشنری را داشنه باش. Wi-Fi چیست و چگونه کار می کند ر فرودگاه هنل رسنوران هنابخاته و یا ح ین دفنر هار امروزه دیگر در هر هجا هه تصور هنی ممکن است بنواتی به ایننرتت منصل شوی. در آین ه ای تزدیک شبکه های ارتباطی ب ون سیم چنان گسنرشی می یابن هه در هر زمان و مکاتی شاه ارائه خ ماو ایننرتت بی سیم خواهی بود. به همک شبکه هایی همچون Wi-Fi عادر خواهی بود تا. رایاته ه یا یک اطاج یا دفنر هار خود را به راحنی به یک یگر منصل تمایی شبکه ه یا ارتباطی ب ون سیم همواره از امواج رادیویی اسن اده می هنن. در این شبکه ها یک عس ه رایاته ای اطالعاو را تب یل به امواج رادیویی می تمای و آتها را از طریق آتنن ارسال می هن. در طرا دیگر یک روتر ب ون سیم با دریافت سیگنال ه یا آتها به اطالعاو اولیه داده ها را برای رایاته عابل فهم خواه ساخت. یل فوج و تب 27

28 به زباتی ساده سیسنم Wi-Fi را می توان به یک ج ت واهی - تاهی هه شما از آن برای مکالمه با دوسنان خود اسن اده می هنی تشبیه تمود. این لوازم رادیوهای هوچک و ساده. هنگامی هه شما ای هسنن هه عادرت تا سیگنال ه یا رادیویی را ارسال و دریافت تماین بوسیله آتها صحبت می هنی میکروفون دسنگاه ص ای شما را دریافت تموده و با تل یق آن با امواج رادیویی از طریق آتنن آتها را ارسال می هن. در طرا دیگر دسنگاه م ص با دریافت سیگنال ارسال ش ه از طرا شما توسط آتنن آتها را آشکار سازی تموده و از طریق بلن گوی دسنگاه ص ای شما را پخش خواه هرد. توان خروجی و یا ع رو فرسنن ه این گوته لوازم اغلب در ح ود یک چهارم واو است و با این وصف برد آتها چیزی در ح ود ۵۳ تا ۰۳۳ منر می رس. حال فرض هنی میان بخواهی دو هامپیوتر به صورو یک شبکه و آن هم به شکل ب ون سیم )هماتن واهی - تاهی( ارتباط برعرار سازی. مشکل اساسی در این راه آن است هه این لوازم از آن رو هه جهت اتن ال صوو ساخنه ش ه ات از تر سرعت اتن ال همی برخوردار هسنن و تمی تواتن حجم باالیی از داده ها را در زمان هوتاه منن ل هنن. رادیوهایی هه در سیسنم Wi-Fi مورد اسن اده عرار می گیرت هماتن مثال پیشین عابلیت ارسال و دریافت را دارا می باشن اما ت اوو اصلی آتها در این است هه این رادیو ها عادر هسنن تا اطالعاو به شکل ص ر و یک دیجینالی سپس منن ل هنن. را به حالت امواج رادیویی و یل تماین تب 21

29 در هل سه ت اوو عم ه میان وجود دارد هه به شرح زیر است: رادیوهای سیسنم Wi-Fi و رادیوهای واهی - تاهی م مولی ۰( رادیوهای سیسنم Wi-Fi با اسنات ارد های b و g هار می هنن و عمل ارسال و دریافت را بر روی فرهاتس های 225 گیگاهرتزی و یا ۵ گیگا هرتزی اتجام می دهن. اما واهی - تاهی ه یا ماهور بر روی فرهاتس ۲۴ مگاهرتزی هار می هنن. ۰( رادیوهای سیسنم Wi-Fi از اتواع مخنل ی از تکنیک ه یا ه گااری اطالعاو بهره می برت هه تنیجه آن افزایش تر سرعت تبادل داده ها خواه بود. این روشها برای اسنات ارد a و g شامل تکنیک OFDM و برای اسنات ارد b شامل CCK می باش. ۰( رادیو هایی هه در سیسنم Wi-Fi مورد اسن اده عرار می گیرت عابلیت تغییر فرهاتس را دارا هسنن. مزیت این ویژگی در آن است هه موجب جلوگیری از ایجاد ت اخل هار سیسنم ه یا مخنلف Wi-Fi در تزدیکی هم می شود. به دالیلی هه ذهر ش سیسنم ه یا رادیویی Wi-Fi ظرفیت و سرعت اتن ال داده باالتری را تسبت به رادیو ه یا واهی - تاهی دارت این سرعت ها برای اسنات ارد b تا ۰۰ مگابایت بر راتیه و برای a و g در ح ود ۰۳ مگابایت بر راتیه است. ترکیب سیستم Wi-Fi با رايانه: امروزه اغلب رایاته ه یا ل تاد مجهز به سیسنم Wi-Fi داخلی هسنن و در غیر این صورو تیازمن تصب یک هارو Wi-Fi بر روی ل تاد و یا رایاته رومیزی خود خواهیم 29

30 بود. شما می تواتی یک هارو Wi-Fi در سیسنم a یا b و یا g تهیه هنی هه البنه توع g تسبت به تجهزاو b از سرعت باالتری برخوردار است. برای ل تاد ها این تجهیزاو در عالب هارو های PCMCIA هه در محل مخصو خود تصب می شوت و یا به صورو اتصال خارجی از طریق یک درگاه USB عرضه می شوت. برای رایاته ه یا رومیزی می تواتی از هارو های PCI و یا درگاه USB برای این منظور اسن اده هنی. پس از تصب این تجهیزاو هاربر عادر است تا در مکان هایی هه ایننرتت به شکل ب ون سیم ارائه می شود با داشنن یک اشنراك از خ ماو بهره گرفنه و به شبکه منصل شود. حقايق بايد ها و نبايدهای شبکه های بی سیم )Wi-Fi( شبکه های بی سیم )Wireless( یکی از تکنولوژی ه جای اابی هسنن هه تواتسنه ات توجه بسیاری را بسوی خود جلب تماین و ع ه ای را تیز مسحور خود تموده ات. هرچن این تکنولوژی جاابیت و موارد هاربرد باالیی دارد ولی مهمنرین مرحله هه ت هنن ه ی نی میزان رضایت از آن را ب تبال خواه داشت ارزیا یب تیاز ها و توع او و م ایسه آن با امکاتاو و عابلیت ه یا این تکنولوژی است. تادی ه گرفنن ح ایق امکاتاو فنی و موارد هاربرد این تکنولوژی تنیجه ای جز شکست و ع م رضایت تخواه داشت. تکاتی هه در اینجا به آتها اشاره میکنم مجموعه داتسنه هایی است هه مینوات در اتنخاب و یا ع م اتنخاب شبکه بی سیم و بکارگیری مورر و م ی آن به شما هن. 31

31 شخصا با افراد و سازمان ها من دی برخورد داشنه ام هه در بکارگیری شبکه های بی سیم دچار شکست ش ه ات ف ط به این دلیل هه صرفا مسحور ج ابیت هلمه Wireless گردی ه ات ب ون اینکه ارزیا یب و شناخنی تسبت به واع یاو و موارد هاربرد آن داشنه باشن لاا فکر هردم جمع آوری برخی داتسننی ها بای ها و تبای ها هه شرهت های ارائه هنن ه تجهیزاو بی سیم همنر آن را به مشنری منن ل میکنن تصمیم گیری درست باش. مینوات آگاه بخش و مورر در آتچه در این توشنه به آن توجه ش ه با این فرض صورو گرفنه هه ه ا از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه ات ازی شبکه LAN بصورو بی سیم است و شامل سناریو ه یا ارتباطاو Point-to-Point تمی شود. در هر شبکه بی سیم Access Point ها ت ش سرویس دهن ه و هارو های شبکه بی سیم هه مینوات بصورو PCMCIA PCI و USB باشن هاربران سیسنم را تشکیل می ه. غالب تجهیزاو بی سیم هه برای برپایی شبکه LAN مورد اسن اده عرار میگیرت مبننی بر اسنات ارد از توع دی مسن یم هسنن و گیرت ه و فرسنن ه بای یم به مسن دی یک یگر داشنه باشن. فاصله هاربر از Access Point ت اد دیوارها جنس دیوارها و توع مصالح ساخنماتی و مبلمان داخلی تاریر گاار بر سرعت و برد شبکه دارد. 31

32 باالترین سرعت عابل دسنرق مسابق اسنات اردهای a و g م ادل و سرعت های باالتر از مکاتیزم ه یا ترم افزاری و شرایط خا Mbps45 میباش اسن اده میکنن. سرعنی هه این تجهیزاو م عی آن هسنن بر خالا پیش فرض فکری بسیاری بصورو Ethernet است هه برای م ایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Half-Duplex بای رعم ارائه ش ه تجهیزاو بی سیم را بر ع د دو ت سیم تمود. در شبکه بی سیم Access Point دسنگاهی است هه مینوان آن را م ادل هاب در شبکه Ethernet داتست و ماتن هاب پهنای بات آن بصورو Shared در اخنیار هاربران عرار میگیرد. با توجه به اطالعاو باال مینوان تنیجه گرفت هه یک Access Point منسبق بر g دارای پهنای بات اشنراهی و Half-Duplex برابر Mbps45 میباش هه مینوان گ ت برابر Mbps24 بصورو Full-Duplex خواه بود. از آتجایی هه این پهنای بات اشنراهی میباش چناتچه 4 هاربر از این Access Point بخواهن اسن اده هنن هره ام پهنای بات ی برابر Mbps4 خواهن داشت مگر آتکه آت ر خوش شاتس باشن هه در هر لحظه ف ط یکی از این هاربران تیاز به دسنرسی به منابع شبکه ای داشنه باش تا بنوات بننهایی از Mbps24 اسن اده تمای. پس محاسبه ت اد Accessه Point یا مورد تیاز رابسه مسن یم با ت اد هاربران همیشه Online و میزان مصرا آتها دارد. 32

33 هاربران شبکه های بی سیم بیشنرین رضایت را زماتی خواهن داشت هه عم ه هاربری آن جهت دسنرسی به ایننرتت و منابع ایننرتنی باش هه برخوردای از Kbps111 هم برای هاربران ه ایت خواه هرد. در هیچ هجا شما تمینواتی یک خط توشنه پی ا هنی هه شبکه های WLAN را جایگزینی برای شبکه های Ethernet م رفی هرده باش! شبکه های WLAN یک راه حل هسنن برای مواع ی هه امکان هابل هشی و اسن اده از شبکه Ethernet امکاتپایر تیست و یا اولویت با Mobility و یا ح ظ زیبایی محیط است. سالن های هن راتس اتبارها محیط ه یا هارخاته ای هارگاه های عمراتی و محیط های تمایشگاهی بهنرین تموته ها برای اسن اده مورر از شبکه های WLAN میباشن. و اما عابل توجه دوسنان امنینی! راه ات ازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت و سریع امکاتپایر است ولیکن به همین سادگی و سرعت تیز امکان رخنه در آن وجود دارد. روش مخنل ه یا ی جهت امن سازی این شبکه های توس ه داده ش ه هه با صرا همی وعت مینوان یکی از این روش ها را بکار برد تا از سوء اسن اده و یا ص مه جلوگیری شود. با توجه مح ود بودن پهنای بات شبکه های بی سیم ه های مخرب مخصوصا هرم های ایننرتنی )Worm( بسادگی مینواتن در صورو ورود به شبکه Access Point را ب لیل بار مضاعف مخنل هنن. حنما در شبکه های بی سیم هر چن هوچک از وجود برتامه های آتنی ویروق و بروز بودن آتها اطمینان حاصل هنی. بسیار اوعاو حرهت Wormها باعث از هار افنادگی Access Point و اصسالحا Hang هردن آن میشود هه ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point منبع مشکل تشخیص داده شود. 33

34 باز یادآور میشوم شبکه های بی سیم ح اعل با مشخصاو ف لی یک راه حل هسنن برای شرایسی هه در آن امکان اسن اده از Ethernet و هابل هشی وجود ت ارد و ته یک جایگزین Ethernet و اگر هسی غیر از این به شما گ ت مینواتی بصورو خیلی خاصی )Special( در صورتش تگاهی بیات ازی! بکارگیری از شبکه های بی سیم در هنار شبکه Ethernet برای هاربران Mobile هه ممکن است هر لحظه با Laptop و یا PDA خود از گرد راه برسن و یا سالن هن راتس و اجنماعاو هموراه بسیار سودمن و رضایت بخش خواه بود. همچنین امکاتی هه بصورو موعنی برپا ش ه ات تظیر پروژه ه یا عمراتی و تمایشگاه ها و دفاتر اسنیجاری تیز در فهرست موارد هاربرد شبکه های بی سیم عرار دارت. 35

ن ا خ د ر و ی ر ا ت خ م ن

ن ا خ د ر و ی ر ا ت خ م ن ی ر ا و د ا ه ع س و ت ی س ر ر ب ر د ی ا ه ق ا س ی و گ ل ا ز ا ه د ا ف ت س ا د ا ه ن ش ی پ 1 ی ر ه ش ی ا ه ت ف ا ب ی گ د و س ر ف و ز ر ب ی ر ف 2 ی ه ل ا د ی ن ا ت س ن م ر ا م و ل ع ی م د ا ک آ ر ن ه ه د

Bardziej szczegółowo

قانون حمایت از قربانیان در اسکاتلند 1

قانون حمایت از قربانیان در اسکاتلند 1 قانون حمایت از قربانیان در اسکاتلند چنانچه قربانی جنایت هستید حق و حقوقی دارید. قانون حمایت از قربانیان در اسکاتلند به تشریح این حقوق پرداخته نحوهی اجرایی کردن آنها و همچنین مراجعه به مسئولین مربوطه در

Bardziej szczegółowo

Imām Alī Ibn Abī Ṭālib Wybór sentencji

Imām Alī Ibn Abī Ṭālib Wybór sentencji Imām Alī Ibn Abī Ṭālib Wybór sentencji Przekład: Arkadiusz Miernik (Tareq Salik) STOWARZYSZENIE JEDNOŚCI MUZUŁMAŃSKIEJ INSTYTUT MUZUŁMAŃSKI Warszawa 2012 Imām Alī Ibn Abī Ṭālib. Wybór sentencji. Copyright

Bardziej szczegółowo

ما عمرت البلدان بمثل العدل اميرالمومنين )ع(

ما عمرت البلدان بمثل العدل اميرالمومنين )ع( ما عمرت البلدان بمثل العدل چيزي مانند عدالت سرزمينها را آباد نميسازد" اميرالمومنين )ع( سالمت و عوامل اجتماعي تعيين كننده آن راهکار اصلی گسترش عدالت در سالمت و ایجاد فرصتی منصفانه برای همه معاونت سالمت

Bardziej szczegółowo

فردریک فرانسوا شوپن ))) آهنگساز و پیانیست لهستانی طبق اظهارات خود وخانوادهاش در اول ماه مارس و بر اساس مدارک غسل تعمیدش که چندین هفته پس از تولد وی

فردریک فرانسوا شوپن ))) آهنگساز و پیانیست لهستانی طبق اظهارات خود وخانوادهاش در اول ماه مارس و بر اساس مدارک غسل تعمیدش که چندین هفته پس از تولد وی فردریک فرانسوا شوپن باربرا سمولنزکا-زیلینسکا ترجمه مریم مرادی 24 بخارا سال سيزدهم شماره 79 بهمن - اسفند 1389 فردریک فرانسوا شوپن ))) آهنگساز و پیانیست لهستانی طبق اظهارات خود وخانوادهاش در اول ماه مارس

Bardziej szczegółowo

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك سال دوم شماره پنجم پاييز 1316 صص بررسي اهميت جغرافيايي سرزمين احقاف در قرآن

مطالعات جغرافيايي مناطق خشك سال دوم شماره پنجم پاييز 1316 صص بررسي اهميت جغرافيايي سرزمين احقاف در قرآن مطالعات جغرافيايي مناطق خشك سال دوم شماره پنجم پاييز 1316 تأييد نهايي: 16/2/12 دريافت مقاله : 16/3/8 صص -98 01 سيد جواد خاتمي عضو هيأت علمي گروه فقه وحقوا دانشگاه حکيم سبزواری سيده سميه خاتمي عضو هيأت

Bardziej szczegółowo

(c) by Katarzyna Javaheri, Kraków 2005 litera چ jest częścią Współczesnego słownika persko-polskiego

(c) by Katarzyna Javaheri, Kraków 2005 litera چ jest częścią Współczesnego słownika persko-polskiego چ چابک czābok szybki, zręczny, aktywny چاپ czāp wydanie, wydruk, druk, edycja چاپ کردن czāp kardan drukować, wydawać چاپ شدن czāp szodan zostać wydanym چاپ اول czāp-e awwal pierwsze wydanie, pierwsza edycja

Bardziej szczegółowo

Jest ramadan. Alhamdulillah. To szczególny miesiąc, w którym Allah dał nam Koran. Spróbuj więc zapamiętać dziś znaczenie fragmentu Koranu:

Jest ramadan. Alhamdulillah. To szczególny miesiąc, w którym Allah dał nam Koran. Spróbuj więc zapamiętać dziś znaczenie fragmentu Koranu: ه هي ب ر شرح ر م ضنا ن ٱل ذى أزن ز ل فهي ر ءنا ٱل ق ن ه لى دى س هي ن ل ى ت م ن ٱ ل ه د ى ل نل ننا ر قنا ن ف ٱل ف من ف ش رح د من م ك ٱل ر ف نل شرح ه ȂŘ م ص To jest miesiąc ramadan, w którym został zesłany

Bardziej szczegółowo

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego. Lekcja-3. Al-Kałṯar. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego. Lekcja-3. Al-Kałṯar. polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-3 Al-Kałṯar polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Sura Al-Kałṯar Allah mówi o 3 rzeczach w 3 wersetach tej sury: Allah podkreśla rolę Proroka Mohammeda.

Bardziej szczegółowo

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja 6

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja 6 W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja 6 Sura Al-Naas polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com An Nas: ostatnia sura Ta sura daje nam ochronę od Allaha przed naszymi wszystkimi wrogami.

Bardziej szczegółowo

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-1b

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-1b W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-1b Al-Fatiḥah (wersety 2-4) polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Kontynujmy naukę Sury Al Fatiḥah ا لح ح ر هب هلل ا ح لع ا ل ه ين ) 2 ( Rabbil

Bardziej szczegółowo

Podobieństwa w autorskich systemach transliteracji tekstów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Podobieństwa w autorskich systemach transliteracji tekstów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Iwona Radziszewska Podobieństwa w autorskich systemach transliteracji tekstów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wprowadzenie optymalnych rozwiązań w przyjętym standaryzowanym systemie transliteracji

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie jako synonim zbawienia w Koranie. Refleksje lingwistyczno-teologiczne

Miłosierdzie jako synonim zbawienia w Koranie. Refleksje lingwistyczno-teologiczne Analecta Cracoviensia 44 (2012) Marek Micherdziński Miłosierdzie jako synonim zbawienia w Koranie. Refleksje lingwistyczno-teologiczne Dla badań teologicznych z zakresu historii religii bardzo ważna jest

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

TOM 1 PODRĘ CZNY ZIELNIK ŚREDNIOWIECZNEGO MUZUŁMANINA

TOM 1 PODRĘ CZNY ZIELNIK ŚREDNIOWIECZNEGO MUZUŁMANINA Ada Binik TOM 1 PODRĘ CZNY ZIELNIK ŚREDNIOWIECZNEGO MUZUŁMANINA Księga dziwów stworznia i cudów istninia Al-Qazwinigo (XIII wik) oraz zawart w nij nazwntwo i opisy roślin użytkowych PODRĘCZNY ZIELNIK

Bardziej szczegółowo

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-1a

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-1a W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja-1a Al-Fatiḥah (wprowadzenie & 1 werset) polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Assalamu alejkum ła raḥmatullah ي كم و ر ح م ة هللا الس ال م ع ل

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA ARABSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA ARABSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA ARABSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja 4

W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja 4 W Imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego Lekcja 4 Sura Al-Iḫlaaṣ polska wersja: naukapoprzezzabawe.wordpress.com Al-Iḫlaaṣ: czystość (wiary) Jeśli poznamy tę surę, zrozumiemy, kim jest Allah. Nasza wiara

Bardziej szczegółowo

پ0 9پ0ˆ4پ0 3پ0ˆ5پ0ˆ6پ0ˆ5پ0 8پ0 8پ0 8 پ0ˆ2پ0 9پ0 9پ0 8پ0ˆ5پ0ˆ6پ0 5 پ0 9 پ0ٹ8 ھپ0ٹ6پ0 9 آپ0ٹ9 پ0ٹ8 پ0ٹ6 ھ

پ0 9پ0ˆ4پ0 3پ0ˆ5پ0ˆ6پ0ˆ5پ0 8پ0 8پ0 8 پ0ˆ2پ0 9پ0 9پ0 8پ0ˆ5پ0ˆ6پ0 5 پ0 9 پ0ٹ8 ھپ0ٹ6پ0 9 آپ0ٹ9 پ0ٹ8 پ0ٹ6 ھ ض ف î ك ع ـ à س ر,.. ر ç à ص ـ ع ق à ك ض ن ر ك ن ع é ك à ش à ق ع â ر س ض ف ر â ه م ع ( ر ن ض â ع ر ف ي) /.. ض ف î ك ع ـ à س ر // â ي كپ0س4 è ر ظ ك رپ0ش2 م ن س ر پ0س4 م ل ض è ي ف î ك ي شپ0س4 م ن ر â ي é

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK MUZUŁMAŃSKI

KWARTALNIK MUZUŁMAŃSKI KWARTALNIK MUZUŁMAŃSKI Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Nr 1/2006 (164) 1976-2006 W NUMERZE: Ajatullah S.H.M. Fadlallah wywiad Tariq Ramadan - Wygnanie ku początkowi Tareq Salik Święte miasto Qum

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd autorskich systemów transliteracji i transkrypcji. Uwagi do zestawienia tabelarycznego.

Przegląd autorskich systemów transliteracji i transkrypcji. Uwagi do zestawienia tabelarycznego. Iwona Radziszewska Gdańsk Przegląd autorskich systemów transliteracji i transkrypcji. Uwagi do zestawienia tabelarycznego. Słowa kluczowe: transkrypcja, transliteracja, pismo, rękopisy tatarskie Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No. Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC750 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 433 Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.: 525541 Features: Stwórz dwuzakresową sieć bezprzewodową w

Bardziej szczegółowo

EDELSTAHL- ANALYSE- WAAGE

EDELSTAHL- ANALYSE- WAAGE مهففط-م ف ء- وف مل ففوك همم属 م ف ء م ف يى م ز م م م م م -م جذ م قفلى ة مكء مل ف ك ة ة ىفىككء ة فىك ف ى م فكس ى ف ء مم س م ىف س يم属 م»ل مى ى ف م» فكąي»ى ف ف فهفط هم ج جكف ő» م م م م فل» ز Аналітична Вага

Bardziej szczegółowo

Zbawczy wymiar teokalii w Koranie a ikonoklazm islamu

Zbawczy wymiar teokalii w Koranie a ikonoklazm islamu Analecta Cracoviensia 46 (2014), s. 83 103 DOI: http://dx.doi.org/10.15633/acr.957 Marek Micherdziński Nowy Targ Zbawczy wymiar teokalii w Koranie a ikonoklazm islamu Program głoszony przez ikonoklastów,

Bardziej szczegółowo

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Sieci bezprzewodowe WiMax Wi-Fi Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Technologie bezprzewodowe stanowią alternatywę

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX.

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Autor: Paweł Melon. pm209273@zodiac.mimuw.edu.pl Podział sieci ze względu na zasięg lub sposób użycia: WAN MAN LAN PAN VPN Możemy też do każdego skrótu

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.:

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.: Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N - 300 Mb/s Part No.: 524759 Zapomnij o kablach po prostu połącz się z siecią bezprzewodową i rozpocznij prezentację! Bezprzewodowy Serwer Prezentacji 300N

Bardziej szczegółowo

Wiadomość. Cytat: Planeta bezczelnie KŁAMIE podając się za stronę Sunnicką i ani słowem się nigdzie nie zająknie że jest stroną Salaficką

Wiadomość. Cytat: Planeta bezczelnie KŁAMIE podając się za stronę Sunnicką i ani słowem się nigdzie nie zająknie że jest stroną Salaficką Islam W Praktyce Prywatne Forum Muzułmańskie. FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Galerie Profil Nie masz nowych wiadomości Wyloguj [ abu anas ] Zikr Idź do strony Poprzedni 1, 2, 3, 4 Forum Islam W Praktyce

Bardziej szczegółowo

Współczesny słownik persko-polski Kampania crowdfundingowa wspieram.to/perski

Współczesny słownik persko-polski Kampania crowdfundingowa wspieram.to/perski آب āb woda, sok آب بر داشتن āb bar dāsztan czerpać, nabierać wodę آب بستن āb bastan wypełnić wodą آب پاشیدن āb pāszidan kropić, skropić, podlewać آب دادن āb dādan napoić, podlewać آب شدن āb szodan topić

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No. Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, 802.11a/b/g/n, 2.4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.: 524988 Features: Obsługa jednoczesnej pracy w trybach 2.4 GHz

Bardziej szczegółowo

POGRANICZE LEKSYKOGRAFII JĘZYKOWEJ I ENCYKLOPEDYCZNEJ NIEMIECKO-POLSKIE SŁOWNIKI PRAWNICZE. B. Cieślik Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

POGRANICZE LEKSYKOGRAFII JĘZYKOWEJ I ENCYKLOPEDYCZNEJ NIEMIECKO-POLSKIE SŁOWNIKI PRAWNICZE. B. Cieślik Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska 12. Ignatova Tsoneva 2007: Д. Игнатова-Цонева, А. Копанкова, Модални средства за изразяване на благодарност в съвременния български и английски език // Научни трудове, т. 66, с. 7, Русенски университет,

Bardziej szczegółowo

Paweł Siwiec "Szanfary" : raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla

Paweł Siwiec Szanfary : raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla Paweł Siwiec "Szanfary" : raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 105/2, 21-45 2014

Bardziej szczegółowo

System arabskiej notacji i transliteracji

System arabskiej notacji i transliteracji Magdalena Lewicka Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń System arabskiej notacji i transliteracji Słowa kluczowe: język arabski, alfabet arabski, transliteracja, transkrypcja Język arabski wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieci przewodowe Ethernet Standard IEEE 802.3 Wersja Base-T korzystająca ze skrętki telefonicznej jest w chwili obecnej jedynym powszechnie używanym standardem

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. WLAN (Wireless Local Area Network) 1. Technologie sieci. 2. Urządzenia sieci WLAN

Wykład 7. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. WLAN (Wireless Local Area Network) 1. Technologie sieci. 2. Urządzenia sieci WLAN Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 7 1. Technologie sieci WLAN (Wireless Local Area Network) 2. Urządzenia sieci WLAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.:

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, 802.11b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: 525282 Graj w gry, oglądaj filmy i dużo więcej z prędkością 300 Mb/s! Intellinet Network Solutions istream

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja mostu WDS (punkt-wielopunkt)

Konfiguracja mostu WDS (punkt-wielopunkt) Konfiguracja mostu WDS (punkt-wielopunkt) Pierwsze urządzenie: adres IP 172.16.1.148/24 adres MAC karty radiowej 00:0E:8E:05:15:FE Drugie urządzenie: adres IP 172.16.1.149/24 adres MAC karty radiowej 00:0E:8E:03:45:3D

Bardziej szczegółowo

Scenariusze warsztatów międzykulturowych i komiksowych Intercultural and comics workshops scenarios سيناريوهات ورش عمل الثقافات والكومكسات

Scenariusze warsztatów międzykulturowych i komiksowych Intercultural and comics workshops scenarios سيناريوهات ورش عمل الثقافات والكومكسات Kobiety dla demokratycznej (r)ewolucji Women for Democratic (R)evolution النساء من اجل الثورة الديموقراطية Scenariusze warsztatów międzykulturowych i komiksowych Intercultural and comics workshops scenarios

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Bardziej szczegółowo

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic)

802.11g: do 54Mbps (dynamic) b: do 11Mbps (dynamic) TOTOLINK N302R+ 300MBPS WIRELESS N BROADBAND AP/ROUTER 72,90 PLN brutto 59,27 PLN netto Producent: TOTOLINK N302R Plus to router bezprzewodowy zgodny ze standardem 802.11n mogący przesyłać dane z prędkością

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Al-Akida at-tahawija

Al-Akida at-tahawija العقيدة الطحاوية Al-Akida at-tahawija Autor: Imam Abu Dżafar at-tahawi (RA) Tłumaczył: binjellul Wstęp W imię Allaha, Miłosiernego, Litościwego. Hudżdżat ul-islam Imam Abu Dżafar ibn Muhammad at-tahawi

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu PROSZĘ PAMIĘTAC O OKREŚLENIU SYSTEMU OPERACYJNEGO JAKI MA BYĆ ZAINSTALOWANY

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Wdrażanie i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Wdrażanie i bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź, Tel.: 042 631 2750, fax: 042 631 2755, e-mail: katedra@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

178,18 PLN brutto 144,86 PLN netto

178,18 PLN brutto 144,86 PLN netto TOTOLINK A1004 AC750 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER 178,18 PLN brutto 144,86 PLN netto Producent: TOTOLINK A1004 jest to router bezprzewodowy, który pracuje w najbardziej zaawansowanym standardzie sieci

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne هل تستطيع مساعدتي من فضلك هل تتحدث الا نكليزية هل تتحدث _[اللغة]_ ا نا لا ا تحدث_[اللغة]_. لا ا فهم. مرحبا! مرحبا! صباح الخير!

Podróże Ogólne هل تستطيع مساعدتي من فضلك هل تتحدث الا نكليزية هل تتحدث _[اللغة]_ ا نا لا ا تحدث_[اللغة]_. لا ا فهم. مرحبا! مرحبا! صباح الخير! - Niezbędnik arabski هل تستطيع مساعدتي من فضلك Proszenie o pomoc polski Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? هل تتحدث الا نكليزية Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/29 91-075 Łódź Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato indirizzo

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

- RAPORT - Zastosowania, funkcjonowanie oraz specyfikacja techniczna produktów z serii Cisco Aironet pracujących w standardach IEEE 802.

- RAPORT - Zastosowania, funkcjonowanie oraz specyfikacja techniczna produktów z serii Cisco Aironet pracujących w standardach IEEE 802. Cyberbajt Sp. z o.o. ul.górczewska 212/226, 01 460 Warszawa tel: 22 312 22 76, fax: 22 312 22 75 e-mail: cyberbajt@cyberbajt.pl NIP: 522-27-48-931, KRS 0000220381 - RAPORT - Zastosowania, funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Asmax PCI-411g 54Mbps Wireless Network PCI Adapter

Asmax PCI-411g 54Mbps Wireless Network PCI Adapter Asmax PCI-411g 54Mbps Wireless Network PCI Adapter Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA

WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA WNRT-320GS Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G HSUPA Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-320GS to najmniejszy router

Bardziej szczegółowo

Kościół i dar pokoju. Redakcja: Marek Chojnacki OCist ks. Józef Morawa Andrzej A. Napiórkowski OSPPE. Wydawnictwo SALWATOR

Kościół i dar pokoju. Redakcja: Marek Chojnacki OCist ks. Józef Morawa Andrzej A. Napiórkowski OSPPE. Wydawnictwo SALWATOR Kościół i dar pokoju Redakcja: Marek Chojnacki OCist ks. Józef Morawa Andrzej A. Napiórkowski OSPPE Wydawnictwo SALWATOR Kraków 2016 CRACOVIENSIS COGITATIO ECCLESIALIS TOM VII Katedra Eklezjologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z ogólnodostępnej sieci bezprzewodowego Internetu gminy Werbkowice. INS4U Sp. z o.o.

Instrukcja korzystania z ogólnodostępnej sieci bezprzewodowego Internetu gminy Werbkowice. INS4U Sp. z o.o. Instrukcja korzystania z ogólnodostępnej sieci bezprzewodowego Internetu gminy Werbkowice INS4U Sp. z o.o. 1. Sprzęt Aby móc się połączyć z siecią należy posiadać sprzęt do odbioru sygnału w standardzie

Bardziej szczegółowo

MikroTik jako Access Point

MikroTik jako Access Point MikroTik jako Access Point Po zalogowaniu ukaŝe nam się poniŝsze okno z którego będzie wynikać, Ŝe jesteśmy podłączeni pod interfejs ether1. Literka R oznacza nawiązane połączenie. Oczywiście Nas interesuje

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

A B C M D E F I K G H L J

A B C M D E F I K G H L J RUS UA LT LV EST PL CZ SK SLO SR HR BIH RO BG H A B C D M E F I K G H L J 1 2 1 F 2 3 4 5 6 ءطشسŃ غ ةذغ ءةخ جءغ.١ PL م» 属 ف» żم ف مىك ż لم» ذ ą»ك ف «ف ى ف ćى»ل 属 ف.(ء) ąكąيفى قف ل» Nie wolno w żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Katalog systemu instalacyjnego

Katalog systemu instalacyjnego Katalog systemu instalacyjnego International SaMontec 2014/2015 Catalogue Szanowni Partnerzy, Stale rosną techniczne wymagania dla budynków. Dzisiaj potrzeba coraz więcej instalacji, aby budynek funkcjonował

Bardziej szczegółowo

GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.:

GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.: GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.: 524827 Zapewnij gościom dostęp do Internetu przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej sieci.

Bardziej szczegółowo

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele)

Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Łączność bezprzewodowa (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC 1. Zawartość opakowania Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x Adapter zasilania x 1 Dysk CD z programami narzędziowymi x 1 Kabel RJ45 x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 2. Specyfikacje Standard sieci

Bardziej szczegółowo

Nowa szkoła na Chrzanowie

Nowa szkoła na Chrzanowie Nr 5 (193) 30 marca 2016 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl REKLAMA w Echu - tel. 508-125-417

Bardziej szczegółowo

Prze³omowy wyk³ad dra Ratha wyg³oszony w Stanford Medical School

Prze³omowy wyk³ad dra Ratha wyg³oszony w Stanford Medical School 12 Dokumentacja Prze³omowy wyk³ad dra Ratha wyg³oszony na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Stanforda Perspektywa zwyciêstwa nad œmierci¹ z powodu chorób serca Zdrowie dla wszystkich do roku 2020 Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Travel Health ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض ا نا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! ساعدوني! اطلب سيارة ا سعاف ا نه يؤلم هنا. لدي حكة هنا.

Travel Health ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. ا شعر با نني مريض ا نا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! ساعدوني! اطلب سيارة ا سعاف ا نه يؤلم هنا. لدي حكة هنا. - Emergency Arabic ا نا بحاجة للذهاب ا لى المشفى. Asking to be brought to the hospital ا شعر با نني مريض Polish Muszę iść do szpitala. Źle się czuję. ا نا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! Asking for immediate

Bardziej szczegółowo

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09

Nowe rautery Planet Technology. pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Nowe rautery Planet Technology pawel100g, 03 styczeń 2011, 17:09 Firma Planet Technology zaprezentowała swoje dwa nowe produkty. PLANET WNRT-632 - Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n - oraz PLANET

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wireless-N Mini Router

Konfiguracja Wireless-N Mini Router Konfiguracja Wireless-N Mini Router Przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić IP komputera w sieci wewnętrznej. W systemie Windows należy kliknąć w menu Start następnie Uruchom, pokaże się

Bardziej szczegółowo

ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki

ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki Prezentacja Spółki Poznań, listopad 2017 Kluczowe liczby 1 978 osób pracujących w Grupie Kapitałowej Pekabex 1 127 258 m3 ilość wyprodukowanych prefabrykatów na koniec 30.09.2017 332 261 tys. PLN wartość

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

HotSpotby D-Link. Paweł Latała Presales Support Engineer Ver.1.0

HotSpotby D-Link. Paweł Latała Presales Support Engineer Ver.1.0 HotSpotby D-Link Paweł Latała Presales Support Engineer Ver.1.0 Agenda Technologie WLAN podstawy teoretyczne Projektowanie i budowa sieci WLAN Urządzenia WLAN firmy D-Link Bezpieczeństwo w sieciach WLAN

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Architektura sieci WAN Światłowód Systemy radiowe Sieć transportowa

Bardziej szczegółowo

Opis testu i instalacji na potrzeby usługi eduroam LANCOM WLC-4006

Opis testu i instalacji na potrzeby usługi eduroam LANCOM WLC-4006 Opis testu i instalacji na potrzeby usługi eduroam LANCOM WLC-4006 Tomasz Piontek (Tomasz.Piontek@umk.pl) Łukasz Cichocki (Lukasz.Cichocki@umk.pl) dokument przygotowany w ramach projektu PLATON maj 2012

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

مجانية ਕ المجانية الطفل ساله. Bezpłatna opieka dla 2-latków. letniego dziecka? Jeżeli tak, czy wiedzą Państwo, że ich dziecko może otrzymać do 15

مجانية ਕ المجانية الطفل ساله. Bezpłatna opieka dla 2-latków. letniego dziecka? Jeżeli tak, czy wiedzą Państwo, że ich dziecko może otrzymać do 15 Bezpłatna opieka dla 2-latków Xannaano lacagrodzicami la aan ilmaha 2 Sano Czy są Państwo lub opiekunami 2jirka ah letniego dziecka? Jeżeli tak, czy wiedzą Państwo, że ich dziecko może otrzymać do 15 2godzin

Bardziej szczegółowo

(Nie)bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN)

(Nie)bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) (Nie)bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej K.Szczypiorski@tele.pw.edu.pl http://krzysiek.tele.pw.edu.pl Konferencja

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

I n s. t r u. k c j a O. K a r t a. b s ł U S B. u g i KARTA USB SIECI BEZPRZEWODOWEJ MC-105USB

I n s. t r u. k c j a O. K a r t a. b s ł U S B. u g i KARTA USB SIECI BEZPRZEWODOWEJ MC-105USB I n s t r u K a r t a k c j a O U S B b s ł u g i KARTA USB SIECI BEZPRZEWODOWEJ MC-105USB Spis treści 1.Wprowadzenie...3 1.1 Opis produktu...4 1.2 Karta sieciowa Mode Com MC-105USB 802.11 b/g 2.0...4

Bardziej szczegółowo

Porównanie tanich routerów Standard AC1200

Porównanie tanich routerów Standard AC1200 Porównanie tanich routerów Standard AC1200 Przedstawiamy kolejny testy routerów. W poprzednim artykule został omówiony temat tanich routerów AC750, więc tym razem skupimy się na routerach bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo