Planowanie inwestycji metodą Front-End Loading

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie inwestycji metodą Front-End Loading"

Transkrypt

1 Planowanie inwestycji metodą Front-End Loading Grzegorz Kotte ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Decyzja o poniesieniu wielomilionowych nakładów na realizację projektu poddawana jest wnikliwej ocenie pod względem celowości i rentowności. W tym celu stosuje się różne metody służące zaplanowaniu inwestycji. Jedną z nich jest Front-End Loading, stosowana głównie w krajach anglosaskich oraz w krajach rozwijających się. Metoda ta wzmacnia planowanie i projektowanie we wczesnej fazie, kiedy istnieją szerokie możliwości optymalizacji rozwiązań, a koszty wprowadzanych zmian są relatywnie niskie. 48 ECiZ 5/2014

2 Każdy inwestor, jeszcze na długo przed podjęciem decyzji o poniesieniu wielomilionowych nakładów na realizację projektu, próbuje ocenić jego celowość i rentowność. Im większe środki są inwestowane, tym proces analiz przeddecyzyjnych jest dłuższy i bardziej szczegółowy. Po rozpoczęciu projektu, wielokrotnie analizowana jest słuszność jego kontynuowania. Wszystkie decyzje inwestora powinny być uzasadnione i podparte odpowiednimi analizami przygotowanymi przez doświadczonego konsultanta. Chyba nikt nie chciałby powtórzyć sukcesu budowy nowego portu lotniczego im. Willy ego Brandta w Berlinie, gdzie termin oddania obiektu do eksploatacji przesuwa się o co najmniej sześć lat, a koszty OGRANICZYĆ LICZBĘ ZMIAN Metodologia Front-End Loading pozwala ograniczyć liczbę zmian w trakcie realizacji projektu, dzięki czemu unika się dodatkowych kosztów i opóźnień budowy prawdopodobnie trzykrotnie przekroczą planowany budżet. Celem artykułu jest przedstawienie organizacji procesu przygotowania inwestycji dla dużych obiektów infrastrukturalnych, stosowanego głównie w krajach anglosaskich oraz rozwijających się. Proces ten, zwany Front-End Loading (w skrócie FEL), Front-End Design (FED) lub Front-End Engineering Design (FEED) jest zbliżony do sposobu podziału projektowania na poszczególne fazy, z jakim mamy do czynienia w Polsce, jednak dostarcza inwestorowi precyzyjniejszych informacji, umożliwiając podjęcie decyzji o opłacalności danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Założeniem FEL jest wzmocnienie planowania i projektowania we wczesnej fazie projektu, kiedy istnieją szerokie możliwości optymalizacji rozwiązań projektowych, a koszt wprowadzanych zmian jest relatywnie niski. Metodologia Front-End Loading stosowana jest głównie w sektorze petrochemicznym, gazownictwie, energetyce oraz przy realizacji dużych projektów transportowych (tunele, linie kolejowe itp.). Zazwyczaj wykorzystywana jest ona podczas projektowania obiektów w ramach inwestycji wysoce kapitałochłonnych, o długim cyklu inwestycyjnym, gdzie pierwsze przychody spodziewane są po wielu latach od momentu zaangażowania kapitału. W związku z brakiem odpowiedniej terminologii w języku polskim, dotyczącej omawianego zagadnienia, powszechnie wykorzystuje się terminologię anglojęzyczną. Pojęcie Front-End Loading obejmuje wszystkie czynności, jakie są realizowane wspólnie przez projektanta iinwestora przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Szczególny nacisk położony jest na: identyfikację różnych rodzajów ryzyka związanych zrealizacją projektu, maksymalizację walorów użytkowych ieksploatacyjnych, skrócenie harmonogramu realizacji inwestycji, precyzyjne zaplanowanie budżetu inwestycji. Założeniem omawianej metodologii jest ograniczenie liczby zmian, jakie mogą być wprowadzone wfazie realizacji inwestycji. To one generują dodatkowe koszty iczęsto prowadzą do przekroczenia założonego terminu ukończenia projektu. Typowy przebieg realizacji projektu inwestycyjnego zgodnie z metodologią Front-End Loading przedstawiono na poniższym schemacie. fot.: photogenica.pl Metodologia Front-End Loading obejmuje pierwsze trzy fazy życia projektu koncepcję, optymalizację (pre-feed) oraz dokumentację projektową (FEED). Po zakończeniu każdej zfaz, inwestor otrzymuje komplet dokumentacji będący dla niego podstawą do podjęcia ECiZ 5/

3 decyzji oprzejściu do następnego etapu lub owstrzymaniu dalszych prac iinwestycji. Koncepcja projektu Celem fazy koncepcyjnej jest określenie strategicznych ihandlowych celów projektu. Na tym etapie defi niowane są założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, a więc szacunkowe nakłady, dostępne technologie oraz podstawowe parametry techniczne. Wykonywana jest również analiza ryzyka. Jednym zpodstawowych dokumentów, który powstaje wramach fazy koncepcyjnej jest plan realizacji inwestycji (Project Execution Plan) zawierający: Analizy iprace projektowe stanowią zaledwie kilka procent nakładów inwestycyjnych, aich jakość oraz dokładność decyduje owartości całego przedsięwzięcia opis planowanych rozwiązań technologicznych, technicznych ifunkcjonalno-przestrzennych, schematy blokowe, zestawienie podstawowych urządzeń wraz z wyszczególnieniem ich producentów oraz podaniem czasu realizacji dostaw, opis przewidywanej struktury organizacyjnej projektu po stronie inwestora wraz zokreśleniem zadań przypisanych do poszczególnych stanowisk, metodologię realizacji projektu, uwzględniającą m.in. sposób wyłaniania poddostawców ipodwykonawców, planowany harmonogram rzeczowo-fi nansowy realizacji inwestycji, wstępne zestawienie nakładów inwestycyjnych ikosztów eksploatacyjnych, strukturę podziału prac (Work Breakdown Structure diagram), plan zarządzania ryzykiem. Na etapie koncepcji wymagane jest osiągnięcie 4. klasy dokładności kosztorysowania wg klasyfikacji AACE International, mieszczącej się w przedziale średnio od -25% do +30%. Po zakończeniu fazy koncepcyjnej inwestor podejmuje decyzję okontynuacji prac lub zakończeniu projektu. Faza optymalizacji Celem drugiej fazy projektu (pre-feed) jest wybór najkorzystniejszej metody osiągnięcia celów założonych na etapie koncepcji. Jest to realizowane poprzez analizę ioptymalizację możliwych rozwiązań technicznych. Fazę optymalizacyjną rozpoczyna się od przeglądu ianalizy materiałów powstałych wfazie koncepcyjnej, po której organizowane jest spotkanie zinwestorem, mające na celu zatwierdzenie koncepcji (Project Concept Validation Workshop). Woparciu owcześniejsze uzgodnienia opracowuje się wymagania projektowe dla każdej zbranż (Basis of Design). Przygotowywane są opisy funkcjonalne obiektów iinstalacji, schematy ideowe, bilanse, dobory urządzeń, wymagania dotyczące niezawodności, atakże rezerwowania poszczególnych urządzeń iinstalacji oraz opisy wymagań dotyczących sposobu prowadzenia prac remontowych (dostęp do poszczególnych urządzeń, możliwości posadowienia urządzeń dźwignicowych itp.), zabezpieczenia terenu, powierzchni poszczególnych budynków itp. Woparciu opowyższe dokumenty wykonuje się projekt koncepcyjny, obejmujący swoim zakresem opisy poszczególnych układów iinstalacji oraz szereg prac studialnych ioptymalizacyjnych. Wprzypadku projektowania instalacji przemysłowych mogą zostać wykonane następujące prace studialne: identyfikacja kluczowych elementów wchodzących w skład instalacji, określenie ich niezawodności i zaproponowanie konfiguracji obiektu umożliwiającej osiągnięcie wymaganej dyspozycyjności (Reliability, Availability and Maintainability Study), analiza możliwości dostawy urządzeń podstawowych zzakładów wytwórczych na teren budowy transportem drogowym, kolejowym lub wodnym (Optimization for Marine and Land Transportation of Modules), optymalizacja konfiguracji układu technologicznego pod kątem możliwości zastosowania dostępnych urządzeń podstawowych (Train Size Optimization Study), analiza możliwości skrócenia czasu budowy uwzględniająca wykorzystanie gotowych modułów podczas budowy obiektu (Modularization Study), optymalizacja ujęcia wody izrzutu ścieków, analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych zzakładu, analiza rozprzestrzeniania się hałasu, optymalizacja układu technologicznego pod kątem kosztów ponoszonych wtrakcie całego cyklu życia projektu, awięc zuwzględnieniem szacunkowych nakładów inwestycyjnych, kosztów zużycia paliwa oraz kosztów remontowych (Selection Study), optymalizacja układu technologicznego pod kątem dyspozycyjności, uwzględniająca zarówno wpływ awaryjnego odstawienia poszczególnych urządzeń wchodzących wskład procesu technologicznego, jak iczas uruchomienia urządzeń rezerwowych ze stanu zimnego (Interruption of Supply Study), ocena dyspozycyjności zakładu pod kątem możliwych przerw wzasilaniu wpaliwo iokreślenie wymagań dotyczących magazynowania na terenie zakładu paliwa rezerwowego (Fuel Studies), optymalizacja układu rozruchu zakładu w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, do której 50 ECiZ 5/2014

4 podłączony jest zakład (Black Start Study), określenie wymogów dotyczących wyposażenia silników dużej mocy w układy rozruchowe pod kątem optymalizacji pracy zakładu (Large Motor Study), identyfikacja możliwych zagrożeń pod kątem powstania pożaru iwybuchu na terenie zakładu, wraz zokreśleniem metod isposobów ograniczenia ryzyka (wymogi dotyczące instalacji przeciwpożarowych iprzeciwwybuchowych, wymogi dotyczące instalacji przeciwpożarowych itp.) (Preliminary Fire Hazard and Protection Assessment), analiza geologiczna i geotechniczna gruntu pod kątem możliwości przenoszenia obciążeń (Soil Improvement Study). Ponadto, wprzypadku projektów realizowanych na terenie krajów rozwijających się, inwestorzy często oczekują przeprowadzenia analizy dostępności siły roboczej isprzętu ciężkiego oraz możliwości dostarczenia na teren budowy odpowiedniej ilości towarów masowych, takich jak cement, kruszywo, piasek itp. (Engineering, Craft Labor and Equipment Study). Wfazie optymalizacji może również powstać model 3D zawierający najważniejsze zespoły iinstalacje zakładu. Projektant powinien także wykonać zestawienie głównych urządzeń imateriałów, wszczególności tych, których czas dostawy na budowę przekracza 12 miesięcy od momentu zamówienia (Long-Lead Items), oraz zaproponować optymalny podział zadania na poszczególne pakiety wcelu skrócenia czasu trwania fazy realizacyjnej. Kolejnymi opracowaniami tej fazy są: uszczegółowiony harmonogram realizacji inwestycji oraz zestawienia kosztów budowy, sporządzane woparciu ooferty wstępne dostawców. Na etapie pre-feed wymagane jest osiągnięcie 3. klasy dokładności określania wielkości nakładów inwestycyjnych wg klasyfikacji AACE International, standardowo mieszczącej się wprzedziale średnio od -15% do +20%. Woparciu owszystkie analizy oraz opracowania wykonane w ramach fazy pre-feed dokonuje się wyboru optymalnego rozwiązania technicznego iorganizacyjnego dla planowanej inwestycji. Uszczegółowienie wybranego rozwiązania Celem fazy trzeciej, czyli Front-End Engineering Design, jest uszczegółowienie wybranego rozwiązania technicznego, przygotowanie specyfikacji przetargowych służących do wyłonienia wykonawców inwestycji oraz dostawców głównych urządzeń, a także uzyskanie wymaganych zgód ipozwoleń niezbędnych do realizacji fot.: freeimages inwestycji. Faza ta obejmuje opracowanie szczegółowych specyfikacji dla każdej zbranż, będących uzupełnieniem irozwinięciem dokumentacji przygotowywanej wfazie pre-feed. Na tym etapie wykonuje się m.in. schematy technologiczne, obliczenia doboru urządzeń, projekt zagospodarowania terenu, podstawowe rzuty iprzekroje instalacji oraz obliczenia statyczne fundamentów ikonstrukcji budynków. Wprzypadku wykorzystywania wprojektowaniu technologii 3D niejednokrotnie tworzy się inteligentne schematy P&ID oraz model 3D obiektu przedstawiający główne elementy instalacji technologicznej. Do tego celu wykorzystywane są dedykowane systemy projektowania przestrzennego (np. AVEVA PDMS). Równolegle do fazy FEED dla wybranych rodzajów prac budowlanych inwestor może wymagać wykonania projektów wykonawczych. Dotyczy to robót, które powinny być rozpoczęte niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji orealizacji inwestycji, awięc przygotowania terenu, wykonania rozbiórek, przekładek, przyłączy, budowy dróg tymczasowych itp. Niezależnie od dokumentacji projektowej, w ramach FEED przygotowuje się specyfikacje zakupowe dla poszczególnych pakietów uzgodnionych zinwestorem. Mogą to być zarówno specyfikacje przetargowe na wybór wykonawcy konkretnego pakietu pod klucz wformule EPC, jak ina dostawę kluczowych urządzeń, które są wyłączane zdostawy wykonawcy EPC. Urządzeniami takimi mogą być np. turbiny gazowe, kotły odzysknicowe, turbiny parowe itp. Projektant może również czynnie uczestniczyć wwyborze dostawców iwykonawców, odpowiadając na ich pytania, oceniając oferty, uczestnicząc wnegocjacjach czy przygotowując rekomendacje dla inwestora. Na etapie FEED wykonywane są następujące dokumenty iopracowania: raport oceny oddziaływania na środowisko, analizy HAZID/HAZOP, wymagania dotyczące systemu kontroli jakości QA/ QC, ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI Wysokiej jakości projekt może generować oszczędności na etapie wykonawstwa inwestycji wielokrotnie wyższe niż wartość całej umowy dotyczącej projektowania ECiZ 5/

5 zestawienie nakładów inwestycyjnych, którego dokładność powinna mieścić się 2. klasie wg wymagań AACE International (średnio od -5% do +10%), zestawienie kosztów eksploatacyjnych uwzględniające harmonogramy remontowe kluczowych urządzeń, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Inwestor może też oczekiwać od projektanta wykonania szeregu dodatkowych opracowań i analiz, np. wymagań dotyczących organizacji budowy, planu rozruchu, planu organizacji służb eksploatacyjnych iremontowych, założeń dotyczących systemu CMMS itp. Front-End Loading atradycyjne projektowanie W Polsce pojęcie projektu budowlanego zostało wprowadzone obecnie obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Powinien on zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę ikonstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Projekt wykonawczy został zkolei opisany wrozporządzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 2września 2004 r., jako jeden zelementów dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Zgodnie zrozporządzeniem projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę irealizacji robót budowlanych. Co ciekawe, rozporządzenie to zostało wydane jako przepis wykonawczy do ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), anie do ustawy Prawo budowlane. Paradoksem jest więc, że dla prac zlecanych poza procedurą określoną wustawie PZP nie istnieją wymogi prawne dotyczące formy itreści projektu wykonawczego. To, że ustawa Prawo budowlane ogranicza się tylko do projektu budowlanego, nie oznacza jednak, że nie jest możliwe stosowanie innych rodzajów opracowań projektowych pozostaje to do ustalenia pomiędzy inwestorem iprojektantem. Izba Projektowania Budowlanego zaleca stosowanie wprocesie inwestycyjnym następujących etapów opracowania dokumentacji projektowej: prace przedprojektowe, obejmujące koncepcje wstępne oraz opracowanie materiałów do wniosku oustalenie warunków zabudowy izagospodarowania terenu, studium wykonalności inwestycji, będące podstawą do podjęcia decyzji orealizacji projektu, projekt wstępny lub koncepcyjny, będący podstawą do podjęcia decyzji owyborze rozwiązań technicznych iwykonania projektu budowlanego, projekt budowlany, będący dokumentem formalnoprawnym oraz podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt podstawowy, będący głównym opracowaniem, przedstawiającym rozwiązania projektowe, projekt wykonawczy, uwzględniający warunki zawarte w uzyskanym pozwoleniu na budowę ibędący uszczegółowieniem projektu budowlanego lub podstawowego oraz służący wykonawcom do prowadzenia robót, azamawiającemu do wyegzekwowania realizacji inwestycji zgodnej zprojektem, projekt powykonawczy, będący zbiorem dokumentów obejmującym: pozwolenie na budowę zzałączonym projektem budowlanym, dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych ikońcowych, opisy irysunki znaniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi igeodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zakres prac projektowych realizowanych wg metodologii Front-End Loading w wielu aspektach wykracza poza tradycyjny zakres prac oczekiwany od wykonawcy studium wykonalności inwestycji oraz projektu wstępnego, budowlanego i podstawowego wpolskich realiach projektowych. Wwielu elementach obejmuje on również działania, jakich w polskich warunkach oczekuje się od inżyniera kontraktu. Ma to odzwierciedlenie wdużym zaangażowaniu personelu projektanta przyjmuje się, że koszt wykonania dokumentacji pre-feed ifeed stanowi, wzależności od wymagań inwestora, od 40% do 60% wszystkich wydatków związanych zwykonaniem dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Dla porównania, łączny koszt wykonania projektu koncepcyjnego ibudowlanego nie przekracza zazwyczaj 30% całkowitej wartości dokumentacji projektowej. Dlaczego to się opłaca? Koszt dokumentacji wykonywanej wramach procesu Front-End Loading może stanowić od 1% do 7% łącznych nakładów inwestycyjnych. Niemniej jednak, za tę cenę inwestor uzyskuje komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia ostatecznej decyzji orealizacji inwestycji, uwzględniający analizę ryzyka, raport oceny oddziaływania na środowisko, dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia na budowę oraz specyfikacje zakupowe. Ponadto, powierzenie kompletu prac projektowych jednemu wykonawcy izapewniona dzięki temu ciągłość projektowania może również wistotny sposób skrócić długość fazy projektowania. 52 ECiZ 5/2014

6 Warto podkreślić, że analizy i prace projektowe stanowią zaledwie kilka procent nakładów inwestycyjnych, a ich jakość oraz dokładność decyduje owartości całego przedsięwzięcia. Dodatkowe koszty związane z zastosowaniem metodologii FEL są niewielkie wporównaniu do alternatywnych wydatków niezbędnych do wprowadzenia zmian wpóźniejszym etapie inwestycji dlatego wtym obszarze nie warto oszczędzać, bo jest to jedynie pozorna oszczędność. Wysokiej jakości projekt może generować oszczędności na etapie wykonawstwa inwestycji wielokrotnie wyższe niż wartość całej umowy dotyczącej projektowania. *** Podsumowując, można stwierdzić, że: Metodologia Front-End Loading obejmuje trzy fazy projektu: - faza 1 koncepcja, wramach której określane są cele strategiczne ihandlowe projektu oraz założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji. - faza 2 optymalizacja (pre-feed), mająca na celu wybór optymalnej metody osiągnięcia celów założonych na etapie koncepcji. - faza 3 projektowanie (FEED), obejmująca uszczegółowienie wybranego rozwiązania technicznego, przygotowanie specyfikacji zakupowych oraz uzyskanie wymaganych zgód ipozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Komplet dokumentów, jaki otrzymuje inwestor od autorów dokumentacji projektowej wykonywanej wg metodologii Front-End Loading, obejmuje nie tylko wszystkie istotne elementy wykonywane wsystemie projektowania stosowanym wpolsce w ramach projektu wstępnego (koncepcyjnego), budowlanego i podstawowego, ale także szereg dodatkowych analiz iopracowań pozwalających znacznie precyzyjniej ocenić iskwantyfikować ryzyko techniczne ifinansowe związane zrealizacją projektu, co jest niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji orealizacji inwestycji. Łączny koszt dokumentacji wykonywanej w ramach procesu Front-End Loading może stanowić od 1% do 7% łącznych nakładów inwestycyjnych; niemniej jednak wysokiej jakości projekt może generować oszczędności na etapie wykonawstwa inwestycji wielokrotnie wyższe niż wartość całej umowy dotyczącej projektowania. Zaletą stosowania metodologii Front-End Loading jest możliwość skrócenia procesu projektowania iczasu realizacji inwestycji, atakże oszczędności wynikające zwprowadzania zmian we wczesnej fazie projektu. Reklama Aplikacje CJC w energetyce: Filtry bocznikowe CJC Clean Oil - Bright Ideas C.C.JENSEN Polska Sp. z o. o. +48 (0)

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata

Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata Przygotowanie inwestycji do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DRÓG S-7 ORAZ S-51 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1

Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1 Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1 Napisał: Wójcik Andrzej 14.10.2006. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii artykułów przybliżających zasady kosztorysowania robót branży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE PROJEKT? JAK POWSTAJE PROJEKT BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM

JAK POWSTAJE PROJEKT? JAK POWSTAJE PROJEKT BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM JAK POWSTAJE PROJEKT? JAK POWSTAJE PROJEKT BUDYNKU W NASZEJ PRACOWNI? CZYLI SPOSÓB PRACY I WSPÓŁPRACA Z INWESTOREM ETAP I Spotkanie w pracowni Pierwsze spotkanie jest jednym z ważniejszych elementów procesu

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA WARTOŚCI FIRMY JAKOŚĆ - Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

IV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa

IV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kontroli/zeszyty-metodyczno-inf/zeszyt-nr-1-2006-rok/3310,rozdzial-iv-zakres-tematyczn y-kontroli-poprawnosci-realizacji-zadan-wykonywanych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie inwestycją budowlaną (faza projektowania i faza budowy) z Generalnym Wykonawcą

1. Zarządzanie inwestycją budowlaną (faza projektowania i faza budowy) z Generalnym Wykonawcą O FIRMIE Firma obsługuje pełen proces inwestycyjny: poczynając od wstępnych założeń techniczno ekonomicznych, przez koordynację prac projektowych, po nadzór nad wykonawstwem oraz procedurami dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy...

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy... Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Źródło: http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2016/zakonczone/16693,nabor-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zada nia-inwestycyjnego-pn-rewita.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch blokó - Wykonanie Studium Wykonalności budowy

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne

Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne Good practices in modernization of street lighting and its. challenges Przykłady dobrych praktyk w modernizacji oświetlenia ulicznego. Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie,

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZBYT GRUBE OPRACOWANIE DWUTOMOWE OPRACOWANIE JEDNOTOMOWE W NIEPRAWIDŁOWEJ OPRAWIE

ZBYT GRUBE OPRACOWANIE DWUTOMOWE OPRACOWANIE JEDNOTOMOWE W NIEPRAWIDŁOWEJ OPRAWIE PRAKTYKA A PRZEPISY ZBYT GRUBE OPRACOWANIE DWUTOMOWE OPRACOWANIE JEDNOTOMOWE W NIEPRAWIDŁOWEJ OPRAWIE PODSTAWĄ ŻĄDANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ ORGAN UDZIELAJĄCY POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST ART. 33 UST.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI Załącznik nr 9.1B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI dla Zadania Nr 2: usługa dot. wykonania dokumentacji dla potrzeb budowy przenoski kajakowej w obrębie Śluzy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie strategii zarządzania KSZR

Wdrażanie strategii zarządzania KSZR Wdrażanie strategii zarządzania KSZR Działania projektów wdrożeniowych KSZR Działania Warszawa, 20 listopada 2013 r. Andrzej Kobuszewski Kierownik Naczelnik Wydziału Systemów Zarządzania Ruchem w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ecoenergii Sp. z o.o. w zakresie instalacji redukcji emisji tlenków azotu w kotłach małej i średniej mocy.

Oferta Ecoenergii Sp. z o.o. w zakresie instalacji redukcji emisji tlenków azotu w kotłach małej i średniej mocy. SEMINARIUM Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin w małych i średnich kotłach energetycznych organizowane wspólnie przez Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA 3 PRAC ARCHITEKTA Szczegółowy zakres prac ARCHITEKTA objęty niniejszym regulaminem został określony w Tabeli nr 3. z uwzględnieniem następujących etapów: A. Prace przedprojektowe Prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Dziennik Ustaw Nr 238 16193 Poz. 1579 1579 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Na podstawie art. 134

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów Sporządził: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec 2016r. Strona

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Jacka Żalka, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 30 sierpnia 2011 r., znak: SPS-023-24196/11, w sprawie biurokratycznych utrudnień

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Spis treści: 1. Analiza ryzyka 2 2. Analiza wrażliwości 4 Tebodin Poland sp. z o. o. str. 1 1. Analiza ryzyka Celem analizy ryzyk projektu jest oszacowanie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Proces realizacji inwestycji

Proces realizacji inwestycji Załącznik nr 1 Proces realizacji inwestycji 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest opisanie działań umożliwiających realizację inwestycji polegającej na zleceniu i wykonaniu robót budowlanych.

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE

PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE PRAWNE I FINANSOWE ASPEKTY INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE 28 kwietnia 2011r., Warszawa 9.00-9.30 Rejestracja, poranna kawa I. Prawne zagadnienia procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych: 9.30-11.00 Prawne

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji technicznej modułowego stalowego wielopoziomowego parkingu o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/61/15. Rady Miejskiej w Braniewie. z dnia 10 lipca 2015r.

Uchwała nr XII/61/15. Rady Miejskiej w Braniewie. z dnia 10 lipca 2015r. Uchwała nr XII/61/15 z dnia 10 lipca 015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust. pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami projektu

Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie kosztami projektu Wprowadzenie do szacunku kosztów Tablica. Rodzaje, cechy i funkcje estymacji Rodzaj Charakterystyka Funkcja Dokładność Szacowanie przybliżone Szacowanie porównawcze Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A.

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz tel. (62) 504-65-95 lub 504-64-00 fax: (62) 504-65-15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

www.kazlowski.pl MASTERPLAN strategia rozwoju i modernizacji szpitala

www.kazlowski.pl MASTERPLAN strategia rozwoju i modernizacji szpitala MASTERPLAN strategia rozwoju i modernizacji szpitala dr inż arch Michał Grzymała-Kaz Kazłowski INWESTYCJA BUDOWLANA www.kazlowski.pl Na podstawie definicji zawartych w Prawie budowlanym, Inwestycje budowlane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I 2009-03-24 Przedmiary robót, będące podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych, a w dalszej kolejności ustalenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r.

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r. Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu 23 kwietnia 2013r. Charakterystyka inwestycji Koncepcja nowego szpitala zakłada,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce

Inwestycje w energetyce Przyczyny inwestycji w energetyce Starzejąca się baza wytwórcza Ochrona środowiska Poprawa efektywności - Zwiększone koszty eksploatacji na skutek częstszych awarii - Zmniejszona dyspozycyjność przez co

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

MAPA INFORMACYJNA PROCES BUDOWLANY W POLSCE

MAPA INFORMACYJNA PROCES BUDOWLANY W POLSCE Projekt SKILLS MAPA INFORMACYJNA PROCES BUDOWLANY W POLSCE CEL I ZAKRES MODUŁU SZKOLENIOWEGO Ogólnym celem projektu SKILLS jest opracowanie i rozpowszechnienie materiałów szkoleniowych dla inżynierów budownictwa

Bardziej szczegółowo

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno, Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych Jan Jarmusz Świerzno, 28.05.2014 Zakres prezentacji Podstawowe pojęcia Model tradycyjny Tryb zaprojektuj i wybuduj Partnerstwo publiczno-prywatne Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 CZEŚĆ IV WYKAZ CEN SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 433 Nazwa Zamówienia: Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Geodezja w procesie inwestycyjnym. Warszawa, 10 październik 2017 r.

Geodezja w procesie inwestycyjnym. Warszawa, 10 październik 2017 r. Geodezja w procesie inwestycyjnym Warszawa, 10 październik 2017 r. Projekty inwestycyjne na lata 2014 2020 objęte KPK. ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI - Zarządzanie Łańcuchem Krytycznym Projektu CCPM Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie C-7, p. 801, tel.:

Bardziej szczegółowo

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych

PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych PAKIET DROGOWY Optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) został przyjęty 8 września 2015 r. Limit Programu wynosi

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE do projektów budowlano wykonawczych dla inwestycji pn: projekty dróg gminnych w gminie Zielonki realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

IVV GmbH Oddział w Polsce

IVV GmbH Oddział w Polsce IVV GmbH Oddział w Polsce OD KONCEPCJI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROLA DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ W PROCESIE INWESTYCYJNYM Mgr inż. Anna Dąbrowska Mgr inż. Iwona Wacławiak Kościelisko, 18-20 czerwiec

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Wytyczne dla wnioskodawców dotyczące zgłoszeń przedsięwzięć inwestycyjnych do ujęcia w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 1. Kwalifikowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Strona 1

Strona 1 +48 787 442 626 www.viewarchitekci.pl pracownia@viewarchitekci.pl ul. Roztoki 3/28 NIP: 547 216 81 81 www.facebook.com/viewarchitekci/ 43-300 Bielsko-Biała REGON: 365 919 542 Strona 1 O NAS Firma View

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo