Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym"

Transkrypt

1 P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e m a m y ż a d n y c h p r i o r y t e t ó w. R o g e r D o w

2 Reacon to zespół profesjonalistów, kierujących się w swojej pracy priorytetami Klienta. Dbamy, aby nasze usługi spełniały najwyższe standardy jakości. Zarządzamy projektem inwestycyjnym na etapie koncepcji, przygotowania i realizacji.

3 Zarządzanie procesem przygotowania realizacji Inwestycji budowlanej (Design Management, Pre-Construction) Doradztwo na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego Weryfikacja założeń projektowych pod względem wymogów formalnych (m.in. plan zagospodarowania, warunki zabudowy, kwestie urzędowe, administracyjne, warunki techniczne) Opracowanie i weryfikowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji Opracowanie i weryfikowanie wstępnego budżetu Inwestycji Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót Analiza i zestawienie głównych ryzyk projektu

4 Zarządzanie Inwestycją budowlaną z udziałem Generalnego Wykonawcy (Project Management) Przygotowanie ogólnego harmonogramu Inwestycji Opracowanie i wdrożenie procedury przetargowej Określenie zakresu i budżetu projektu Przygotowanie i przekazanie zapytania ofertowego do potencjalnych oferentów Organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy Udział w przygotowaniu umowy między Inwestorem i Generalnym Wykonawcą Zarządzanie i koordynacja działań zespołu realizującego inwestycję, administrowanie kontraktem Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji Nadzór inwestorski (branżowi inspektorzy nadzoru) Monitorowanie postępu, jakości prac i harmonogramu realizacji Kontrola zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją kontraktową Koordynacja i wprowadzaniem zamian projektowych Weryfikacja i akceptacja protokołów przerobowych Współpraca z instytucją finansującą Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji Odbiór usterkowy i bezusterkowy obiektu Udział w procedurze odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, udział w przekazaniu obiektu przyszłemu zarządcy nieruchomości

5 Zarządzanie Inwestycją budowlaną bez udziału Generalnego Wykonawcy (Construction Management) Uzgodnienie głównych założeń i strategii realizacji projektu z Inwestorem Analiza i zestawienie głównych ryzyk mających wpływ na termin i koszt realizacji Inwestycji Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa Przygotowanie ogólnego i szczegółowego harmonogramu robót Opracowanie procedury przetargowej Podział prac na pakiety branżowe zgodne z dokumentacją projektową Przygotowanie budżetu Inwestycji z uwzględnieniem pakietowania prac Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla poszczególnych pakietów Koordynacja procesu przetargowego i rekomendacja wykonawców Udział w przygotowaniu umowy o wykonanie poszczególnych zakresów robót Przygotowanie placu i zaplecza budowy Wprowadzenie, koordynacja, nadzór prac poszczególnych wykonawców Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów Nadzór inwestorski - kontrola jakości, postępu robót względem projektu, standardów i uzgodnionego harmonogramu Inwestycji Kontrola budżetu Inwestycji, rozliczanie poszczególnych wykonawców, weryfikacja protokołów przerobowych Współpraca z instytucją finansującą Opracowywanie miesięcznych raportów z przebiegu realizacji Inwestycji Przygotowanie procedury odbiorowej obiektu Koordynacja procedury odbiorowej Inwestycji (PSP, SANEPID, PINB) Rozliczenie końcowe projektu

6 Koordynacja najemców. Aranżacje powierzchni biurowych i handlowych. (Tenant Coordination, Fit-out works execution) Koordynacja najemców: Doradztwo techniczne na etapie negocjacji umowy najmu Weryfikacja zakresu prac i przygotowanie załącznika kosztowego do umowy między wynajmującym, a najemcą Przygotowanie i wprowadzenie procedur dotyczących przepływu dokumentacji, zatwierdzania dokumentacji projektowej, realizacji prac, odbioru wykonanych robót Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy oraz organów administracji państwowej Nadzór nad postępem i jakością wykonywanych robót Odbiór i przekazywanie powierzchni najmu Weryfikacja dokumentacji powykonawczej Przygotowanie i koordynacja procedury odbiorowej, udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu Aranżacje powierzchni najmu: Doradztwo w przygotowaniu lub wykonanie planu powierzchni (Test to Fit) Uzgodnienia, decyzje, postanowienia urzędowe, opinie służb, etc. Wykonanie założeń projektowych, projekt budowlany, wielobranżowy i wykonawczy Przygotowanie wstępnego kosztorysu robót, optymalizacja kosztów Przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, koordynacja i nadzór nad realizacją prac Koordynacja prac projektanta, inwestora, najemcy i wykonawcy. Prowadzenie narad koordynacyjnych, raportowanie Przygotowanie i udział w procedurze odbiorowej, przekazanie lokalu do użytkowania

7 Doradztwo i Zarządzanie kosztami Inwestycji (Cost Management, Value Engineering) Przygotowanie wstępnego, szacunkowego budżetu Inwestycji Opracowanie budżetu szczegółowego w oparciu o dokumentację projektową i standardy wykończenia obiektu Sporządzenie harmonogramu kosztów (cash-flow) w oparciu o harmonogram realizacji Inwestycji Kontrola kosztów na etapie przetargu i realizacji roboty zamienne, dodatkowe, bilansowanie robót zaniechanych, etc. Weryfikacja i akceptacja miesięcznych przerobów wykonawcy Rekomendowanie płatności częściowych Współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących Analiza i zestawienie ryzyk mających wpływ na koszt realizacji Sporządzanie miesięcznych raportów kosztowych z uwzględnieniem postępu robót Oszacowanie kosztów końcowych projektu Uzgodnienie i rozliczenie końcowe Inwestycji

8 Sporządzanie raportów, analiz dla nieruchomości w zakresie możliwości technicznych, administracyjnych i ekonomicznych. (Due Diligence Report) Zakres opracowania raportu due diligence określany jest indywidulanie z Klientem i dotyczy konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Celem sporządzenia raportu technicznego może być m.in.: Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości Sprawdzenie możliwości zabudowy w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy Analiza cech terenu nieruchomości m.in. pod względem możliwości komunikacyjnych, przyłączenia mediów, panujących warunków geologicznych Ocena ryzyk mogących mieć wpływ na późniejszą wartość i funkcjonalność nieruchomości Analiza ewentualnych założeń inwestycyjnych, wskazanie ryzyk, rozwiązań zamiennych Przedstawienie oceny założeń inwestycyjnych przed zakupem nieruchomości Sprawdzenie i ocena stanu technicznego budynku znajdującego się na danej nieruchomości Oszacowanie i przedstawienie kosztów planowanej inwestycji w oparciu o zgromadzone dane

9 Monitorowanie Inwestycji na potrzeby banków i innych jednostek finansujących. (Bank, Fund monitoring) Monitoring realizacji Inwestycji (raporty miesięczne) Weryfikacja dokumentacji projektowej (dokumenty formalne, kosztorysy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, standardy, umowy z wykonawcami i gestorami sieci, etc.) Kontrola budżetu Inwestycji, zatwierdzanie płatności wykonawców Analiza ryzyk mających wpływ na termin realizacji i budżetu Inwestycji, propozycja działań naprawczych Kontrola zapisów w dzienniku budowy Wizyty na terenie monitorowanej Inwestycji, udział w spotkaniach z projektantami i wykonawcami, sporządzanie dokumentacji fotograficznej Kontrola jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych Kontrola postępu robót względem zatwierdzonego harmonogramu Analiza i opiniowanie umów zawieranych z wykonawcami

10 Nadzór inwestorski Pełnienie obowiązków wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami polskiego prawa Kontrola jakości, postępu prac projektowych i budowlanych Weryfikacja dokumentacji projektowej Kontrola przestrzegania podstawowych przepisów BHP na budowie Weryfikacja zgodności i jakości prac budowlanych w odniesieniu do standardów Inwestora Udział w procedurze odbiorowej obiektu Kontrole gwarancyjne, odbiory lokatorskie Projektowanie (wszystkie branże) Projekt koncepcyjny Projekt budowlany Projekt przetargowy Projekt wykonawczy Projekt warsztatowy Inwentaryzacje Przedmiary, kosztorysy Projekt wnętrz Aranżacje Prezentowany zakres usług stanowi ogólny profil działalności firmy Reacon. Zawsze dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb Klienta i planowanej Inwestycji.

11 Kontakt Reacon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Złota 61, lok Warszawa Grzegorz Wiśniewski Tomasz Szymczak Dariusz Konarski Marcin Jurek Robert Harciński

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Synpiria Twój partner w budownictwie

Synpiria Twój partner w budownictwie Synpiria Twój partner w budownictwie Oferta współpracy Organizacja projektu Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb i wymagań Klienta. Gwarantujemy maksimum przejrzystości i opłacalności. Jesteśmy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona / stron 1 / 24 Karta zmian nr 3 Spis treści 1. Cel...3 2. Przedmiot...3 3. Zakres...3 4. Odpowiedzialność...3 5. Opis postępowania...4 5.1 Programowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

BRACKA 18 Sp. z o.o.

BRACKA 18 Sp. z o.o. 1 S trona BRACKA 18 Sp. z o.o. Oferta na świadczenie usług B2B w zakresie kompleksowej obsługi mieszkaniowych i biurowych projektów deweloperskich Warszawa 2011 2 S trona SPIS TREŚCI I. O NAS... 3 II.

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U

O P I S P R Z E D M I O T U O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ III S P E C Y F I K A C J I I STOTNYCH W ARUNKÓW Z A M Ó W I E N I A NA USŁUGI pn. Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/przetargi_oip/04_oip_katowice Katowice: Pełnienie obowiązków Inwestora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budynek Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych

UMOWA Nr o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budynek Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych UMOWA Nr o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budynek Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: PIT-RADWAR Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/./2010 UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS)

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS) Środa, 08 kwietnia 2015 Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS) Naczelnik Wydziału: Przemysław Woźniak tel. 48 613 25 72 wew.24 p.wozniak@bialobrzegi.pl Zakres zadań: Administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania

WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH Do zadań Wydziału Spraw Pracowniczych należą sprawy osobowe, socjalno-bytowe, kształcenia, dokształcania i podwyższania kwalifikacji oraz ubezpieczeń społecznych pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu architektonicznego

Umowa o wykonanie projektu architektonicznego Umowa o wykonanie projektu architektonicznego RUK REKOMENOWANY przez Izbę Architektów RP Zamawiający Architekt Projekt Lokalizacja / adres 1 Sygnatura Niniejsza Umowa na prace architektoniczne jest zawierana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1 Nazwa zamówienia 2 Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BRYGADZISTA INŻYNIER KONSTRUKCJI STALOWYCH

BRYGADZISTA INŻYNIER KONSTRUKCJI STALOWYCH BRYGADZISTA Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie (preferowane techniczne) Mile widziane doświadczenie min. 2 lata na analogicznym stanowisku Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego Umiejętność

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ/zał. nr 1 do umowy nr AR/U/./14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania pod nazwą: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Remont wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi,

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi, Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Spis treści strona 1. 1. Umowy budowlane obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady

Spis treści strona 1. 1. Umowy budowlane obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady Spis treści strona 1 Spis treści Noty autorskie Spis dokumentów na pendrivie Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka dokumentacji budowlanej 1. Umowy budowlane obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo