KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA"

Transkrypt

1 KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA PROGRAMY SPECJALISTYCZNEGO MODU U SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA CHEMIA Z INFORMATYK Obowi zuj ce od roku akademickiego 2011/2012 Modu realizowany w Instytucie Matematyki i Informatyki

2 Kod Nazwa, semestr, LICZBA PUNKTÓW PODSTAWY INFORMATYKI DLA NAUCZYCIELA I laboratorium II Dr Bo ena Wo na-szcze niak Brak Za enia i cele nauczania Celem wyk adu jest zapoznanie studentów z arytmetyk komputerow, poj ciami algorytmu i rekurencji oraz z podstawowymi konstrukcjami programistycznymi. Ponadto celem wyk adu jest zapoznanie z histori informatyki, jej kierunkami rozwoju oraz problemami spo eczno-zawodowymi informatyki. Na laboratorium b realizowane zagadnienia wprowadzone na wyk adzie. Wykorzystane zostanie laboratorium ELI oraz j zyk logo. Ramowy program 1. Historia informatyki, wspó czesne kierunki rozwoju. 2. Bezpiecze stwo higiena pracy z komputerem. Prawa autorskie. 3. Elementy zestawu komputerowego. 4. Reprezentacja danych w komputerze: 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Reprezentacja liczb ca kowitych (system znak-modu, system uzupe nieniowy U2, kodowanie z nadmiarem) 3. Reprezentacja liczb rzeczywistych (FP2, IEEE754) 4. Standardy zapisu znaków 5. Algorytmy: 1. Reprezentacja algorytmów (lista kroków, schematy blokowe, pseudo-kod, j zyki programowania). 2. Rodzaje algorytmów: liniowe, warunkowe, iteracyjne. 3. Tworzenie algorytmów w programie ELI Podstawy programowania w j zyku Logo 7. Rekurencja Zaliczenie konwersatoriów laboratoriów na ocen pozytywn (podstaw jej uzyskania jest rozwi zywane w terminach zalecanych zada oraz pozytywne zaliczenie 2 lub 3 kolokwiów) oraz zdanie egzaminu z wyk adu. Wyk ad, prezentacje multimedialne, prezentacje i konwersatoryjnolaboratoryjne 1. Brookshear Glenn J. Rzecz o istocie informatyki, algorytmika. WNT, N. Wirth. Informatyka w ogólnym zarysie. Klasyka informatyki. WNT, Andrzej Walat. Wprowadzenie do j zyka i rodowiska Logo Komeniusz. rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów

3 Kod Nazwa, semestr, LICZBA PUNKTÓW ZAAWANSOWANE U YTKOWANIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH I laboratorium II Dr Andrzej Zbrzezny, mgr Agnieszka Zbrzezny Technologia informacyjna Za enia i cele nauczania Przedstawienie systemu operacyjnego (Linux, Windows) z punktu widzenia zaawansowanego u ytkownika. Ramowy program 1. Elementarne czynno ci administracyjne: edycja i uruchamianie polece, zak adanie konta u ytkownika, zmiana has a, korzystanie z CD/DVD oraz pami ci USB, zamykanie systemu. 2. Katalogi i pliki: tworzenie i usuwanie katalogów, tworzenie, kopiowanie i usuwanie plików, znaki uogólniaj ce i wzorce, kopiowanie i przenoszenie katalogów, okre lanie typu pliku, porównywanie, poszukiwanie, przegl danie i czenie plików, strumienie i potoki. 3. Instalowanie drukarek i innych urz dze multimedialnych 4. Instalowanie oprogramowania 5. Programy antywirusowe i antyszpiegowskie 6. Archiwizacja i kompresowanie: archiwizacja plików, rozpakowywanie archiwów, kompresowanie i dekompresowanie plików. 7. Edytor vi: manewrowanie kursorem, podstawowe operacje edycyjne, korzystanie z bufora, wyszukiwanie i zast powanie wg wzorca, korzystanie z wielu buforów. 8. Prawa dost pu do plików: sprawdzanie i zmienianie praw dost pu do plików, tworzenie i usuwanie dowi za, zmienianie w ciciela i grupy pliku. 9. Aliasy i skrypty: tworzenie i usuwanie aliasów, sprawdzanie dost pnych aliasów, proste skrypty. 10. Narz dzia tekstowe typu grep, sort i inne 11. Multimedia w Windows 7 i w Linux 12. Programy do zarz dzania ród ami (np. svn) 13. Instalacja i konfiguracja systemu Linux na przyk adzie wybranej dystrybucji. 14. Instalacja i konfiguracja systemu Windows 15. Porównanie systemów operacyjnych Linux i Windows. Zaliczenie laboratorium na podstawie uzyskanych umiej tno ci w u ytkowaniu systemu Linux oraz Windows. Wyk ad, prezentacja, laboratorium 1) Michael Stutz. Linux. Najlepsze przepisy. Wydanie II. Helion. Gliwice, ) Daniel J. Barrett. Linux. Leksykon kieszonkowy. Helion. Gliwice, ) Scott Granneman. Linux. Rozmówki. Helion. Gliwice, ) Zdzis aw Nowakowski. U ytkowanie komputerów. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, ) Maria Sokó. Po prostu Windows 7. Helion 2010.

4 Kod Nazwa, semestr, LICZBA PUNKTÓW GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA W SZKOLE II laboratorium III Dr Artur Gola, Dr Bo ena Wo na-szcze niak Technologia informacyjna Za enia i cele nauczania 1. Zapoznanie z podstawowymi grafiki komputerowej oraz narz dziami to tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. 2. Zapoznanie z narz dziami do tworzenia amatorskich filmów i prezentacji multimedialnych. Ramowy program 1. Charakterystyka grafiki wektorowej i rastrowej. 2. Podstawowe formaty graficzne. 3. Przegl d istniej cych programów graficznych. 4. Adobe Ilustrator jako profesjonalne narz dzie do tworzenia grafiki wektorowej: a. Mo liwo ci i wykorzystanie programu b. Interfejs programu c. Zapisywanie, eksportowanie, importowanie i drukowanie dokumentów. d. Tworzenie ilustracji: rysowanie, organizowanie i przekszta canie obiektów, wype nienie i obrys, efekty, tworzenie tekstu. 5. Inkscape wolne oprogramowanie - alternatywa do Adobe ilustrator. 6. Adobe Photoshop jako profesjonalne narz dzie do tworzenia grafiki rastrowej: a. Mo liwo ci i wykorzystanie programu b. Interfejs programu c. Zapisywanie, eksportowanie, importowanie i drukowanie dokumentów. d. Podstawy edycji obrazów e. Warstwy, maski i kana y, filtry 7. Gimp - wolne oprogramowanie alternatywa do Adobe Photoshop 8. Tworzenie i edycja filmu na podstawie programu Movie Maker 9. Multimedia, video rozmowa. a. Skype, Impress, Power Point, WebEx. Przygotowanie 3 projektów. Pierwszy projekt ma dotyczy grafiki rastrowej. Drugi projekt ma dotyczy grafiki wektorowej, a trzeci to prezentacja multimedialna na wybrany temat. Wyk ad, prezentacja, projekty

5 LITERATURA 1. Gajda W., GIMP w zastosowaniach, MIKOM, Warszawa, Oberlan., GIMP: domowe studio graficzne:, HELION, Gliwice, Mike C., Photoshop. 500 wskazówek dla pocz tkuj cych / t um. Grochowski T., wyd. Wiedza i ycie, Warszawa Zakrzewski P., Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Helion, Adobe Creative Team. Adobe Illustrator CS3/CS3 PL (lub nowsze). Oficjalny Podr cznik. Helion Jen DeHaan, John Buechler, Jon Bounds. Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera. Helion, LITERATURA ELEKTORONICZNA:

6 Kod Nazwa, semestr, SZKOLNE SIECI KOMPUTEROWE LICZBA PUNKTÓW II Mgr Jacek Ma ek Laboratorium III Brak Za enia i cele nauczania Celem wyk adu jest wprowadzenie w tematyk sieci komputerowych, z naciskiem na sieci lokalne, którymi s szkolne sieci komputerowe. Przekazana wiedza dzie pomocna w budowie i utrzymaniu szkolnych sieci komputerowych. Wyk ad uzupe niony jest o laboratorium, na którym s uchacze b testowa zachowanie omówionych protoko ów Ramowy program 1) Sieci komputerowe: a) Co to jest sie komputerowa b) Przyk adowa sie 2) Zastosowania sieci komputerowych: poczta, WWW, pobieranie plików. 3) Pod czenie komputera do sieci: urz dzenie sieciowe, konfiguracja, numer IP, konfiguracja przez DHCP. 4) Budowa sieci: okablowanie, prze czniki, rutery, punkty WiFi. 5) Dost p do Internetu: modemy, kabel skr tka, dost p bezprzewodowy, konfiguracja. 6) Sieci WiFi: rodzaje sieci bezprzewodowych, konfiguracja, przyk ady, bezpiecze stwo 7) Drukowanie w sieci: udost pnianie drukarki, serwery wydruku Zaliczenie laboratoriów na ocen pozytywn, której podstaw uzyskania jest rozwi zywane w terminach zalecanych zada oraz pozytywne zaliczenie 2 lub 3 kolokwiów Wyk ad, prezentacja, laboratoria 1) Adam Józefiok, Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi zania, Helion ) James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogó u do szczegó u z internetem w tle, wydanie trzecie, Helion 2006.

7 Kod Nazwa, semestr, Za enia i cele nauczania Ramowy program BAZY DANYCH W SZKOLE LICZBA PUNKTÓW II Dr Lidia St pie Technologia informacyjna Laboratorium III Nabycie wiedzy teoretycznej o relacyjnych bazach danych oraz zapoznanie z narz dziem OpenOffice Base Wyk ad: 1) Podstawowe poj cia zwi zane z systemami baz danych. 2) Architektura klient - serwer. 3) Modele baz danych, ze szczególnym uwzgl dnieniem modelu relacyjnego. 4) Algebra relacji i rachunek relacyjny. 5) Etapy projektowania bazy danych. 6) Model zwi zki - encje (Model ER). 7) Normalizacja schematów relacji. 8) Definiowanie danych w SQL. 9) Formu owanie zapyta w j zyku SQL. 10) Przetwarzanie transakcji. Laboratorium: Wykorzystanie OpenOffice Base do utworzenia w asnej, prostej relacyjnej bazy danych z uwzgl dnieniem: 1) Tworzenia, usuwania i kopiowania baz danych 2) Tworzenia i modyfikowania tabel. 3) Definiowania relacji. 4) Wprowadzania i edycji danych w bazie. 5) Tworzenia kwerend. 6) Tworzenia raportów. Zaliczenie laboratoriów Wyk ad, laboratoryjne 1) P.Beyton-Davies, Systemy baz danych, WNT, Warszawa ) L.Banachowski, A.Ch dzy ska, K.Matejewski, Relacyjne bazy danych, PJWSTK ) M. Sokó, Po prostu openoffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice, ) ród a internetowe. 5) M. Dziewo ski, OpenOffice 2.0 Pl. Oficjalny podr cznik, Helion, Gliwice, 2005

8 Kod Nazwa, semestr, PODSTAWY PROGRAMOWANIA LICZBA PUNKTÓW III Laboratorium V Dr Andrzej Zbrzezny, dr Bo ena Wo na-szcze niak, mgr Agnieszka Zbrzezny Podstawy Informatyki dla nauczycieli, Zaawansowane u ytkowanie systemów operacyjnych Za enia i cele nauczania Zapoznanie studentów z podstawami, koncepcjami oraz metodami programowania w j zyku Python Ramowy program 1. Wprowadzenie do programowania proceduralnego: typy danych, odniesienia do obiektów, kolekcje danych, operatory logiczne, instrukcje steruj ce wykonaniem programu, operatory arytmetyczne, operacje wej cia-wyj cia, tworzenie i wywo ywanie funkcji. 2. Typy danych: liczby ca kowite, liczby zmiennoprzecinkowe, liczby zespolone, liczby Decimal, cuchy znaków. 3. Kolekcje: krotki, nazwane krotki, listy, zbiory, s owniki, iteratory i operacje oraz funkcje iteracji. 4. Funkcje i struktury kontrolne: struktury kontrolne. konstrukcje rozga ziaj ce, tle, w asne funkcje, obs uga wyj tków, nazwy i dokumentuj ce ci gi tekstowe, rozpakowywanie argumentu i parametru, uzyskiwanie dost pu do zmiennych w zasi gu globalnym, funkcja lambda, asercje. 5. Modu y i pakiety: pakiety, w asne modu y, ogólny opis biblioteki standardowej Pythona, obs uga ci gów tekstowych, programowanie wiersza polecenia, matematyka i liczby, data i godzina, algorytmy i kolekcje, formaty plików, kodowania znaków i przechowywanie danych, pliki, katalog i obs uga przetwarzania, praca w sieci i programowanie internetowe, XML. 6. Programowanie zorientowane obiektowo: koncepcje i terminologia, w asne klasy, atrybuty i metody, dziedziczenie i polimorfizm, u ywanie w ciwo ci w celu kontrolowania dost pu do atrybutów, tworzenie w pe ni zintegrowanych rodzajów danych, w asne klasy kolekcji, tworzenie klas agreguj cych kolekcje, tworzenie klas kolekcji za pomoc agregacji, tworzenie klas kolekcji za pomoc dziedziczenia. 7. Obs uga plików: Zapis i odczyt danych binarnych, peklowanie wraz z opcjonaln konwersj, zwyk e dane binarne wraz z opcjonaln kompresj, Zapis i przetwarzanie plików tekstowych, zapis tekstu, przetwarzanie tekstu, przetwarzanie tekstu za pomoc wyra regularnych, swobodny dost p do plików binarnych, ogólna klasa BinaryRecordFile. 8. Zaawansowane techniki programowania: Dalsze techniki programowania proceduralnego, rozga zianie za pomoc s owników, funkcje i wyra enia generatora, dynamiczne wykonywanie kodu oraz dynamiczne polecenia import, funkcje lokalne i rekurencyjne, dekoratory funkcji i metod, adnotacje funkcji, dalsze techniki programowania zorientowanego obiektowo, kontrola dost pu do atrybutów. 9. Usuwanie b dów, testowanie i profilowanie: usuwanie b dów, obs uga dów sk adni, obs uga b dów w trakcie dzia ania programu, naukowy sposób usuwania b dów, testy jednostkowe, profilowanie. 10. Procesy i w tki: u ywanie modu u Multiprocessing, u ywanie modu u Threading.

9 11. Praca w sieci: tworzenie klienta TCP, tworzenie serwera TCP. 12. Programowanie baz danych: bazy danych DBM. bazy danych SQL. 13. Wyra enia regularne: j zyk wyra regularnych Pythona, znaki i klasy znaków, kwantyfikatory, grupowanie i przechwytywanie, asercje i opcje, modu wyra regularnych. 14. Wprowadzenie do programowania GUI: programy w stylu okna dialogowego, programy w stylu okna g ównego, tworzenie okna g ównego, tworzenie asnego okna dialogowego. Zaliczenie laboratorium oraz egzamin sprawdzaj cy praktyczne umiej tno ci studentów w zakresie programowania w j zyku Python. Wyk ad 1. Mark Summerfield. Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II. Helion. Gliwice, Mark Lutz. Python. Wprowadzenie. Wydanie IV. Helion. Gliwice, Mark Lutz. Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. Helion. Gliwice,

10 Kod Nazwa, semestr, LICZBA PUNKTÓW TECHNOLOGIE INTERNETOWE W SZKOLE III Laboratorium V Dr Bo ena Wo na-szcze niak, mgr Jacek Ma ek Podstawy Programowania, Grafika Komputerowa i Multimedia Za enia i cele nauczania Celem jest zapoznanie z podstawowymi technologiami internetowymi jakimi s strony WWW i systemy zarz dzania tre ci. Ramowy program 1) HTML, XML, XHTML, CSS 2) Tworzenie galerii zdj i filmów video w Internecie. 3) Systemy zarz dzania tre ci : Drupal, TikiWiki, itp. Przygotowanie projektu w asnej strony WWW opartej na systemie zarz dzania tre ci. Wyk ad, laboratoryjne 1) Pawe Frankowski, CMS. Jak szybko i atwo stworzy stron WWW i zarz dza ni, Helion, ) ukasz Sosna. Drupal CMS system zarz dzania tre ci. NAKOM, ) David Schultz, Craig Cook. HTML XHTML i CSS nowoczesne tworzenie stron WWW. Helion, ) Jon Duckett. XHTML i CSS Dost pne witryny internetowe. Helion, ) Shelley Powers. Grafika w Internecie. Helion ) ród a internetowe.

11 Kod Nazwa, semestr, ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH LICZBA PUNKTÓW III Laboratorium VI Dr Bo ena Wo na-szcze niak, mgr Agnieszka Zbrzezny Podstawy informatyki, Podstawy programowania Za enia i cele nauczania Celem wyk adu jest zapoznanie studentów z podstawowym zestawem algorytmów realizuj cych zadania typu wyszukiwanie, sortowanie, oraz z najcz ciej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, s ownikami, kolejkami priorytetowymi, grafami i drzewami. Przedstawione zostan równie zasadnicze problemy algorytmiki zwi zane z analiz poprawno ci i kosztu algorytmów. Wyk ad uzupe niony jest o laboratorium, na którym studenci b implementowa i testowa poznane na wyk adzie metody algorytmiczne. Ramowy program 1. Podstawowe zasady analizy algorytmów: poprawno, z ono obliczeniowa algorytmu (pesymistyczna, oczekiwana). 2. Podstawowe techniki projektowania algorytmów: 1. metoda dziel i zwyci aj, rekurencja 2. metoda zach anna 3. programowanie dynamiczne 3. Sortowanie: przez wstawianie, przez wybieranie, b belkowe, przez scalanie, szybkie, przez kopcowanie, pozycyjne. 4. Abstrakcyjne struktury danych i ich implementacje: listy, stosy, kolejki, drzewa poszukiwa binarnych, kopce binarne, kolejki priorytetowe, grafy. 5. Algorytmy grafowe: 1. DFS i jego zastosowania 2. BFS i jego zastosowania 3. Sortowanie topologiczne 4. problemy cie kowe -- Algorytm Dijkstry 5. minimalne drzewo rozpinaj ce 6. Algorytm Warshalla 7. Algorytm Floyda 6. Wyszukiwanie wzorca w tekstach: algorytm naiwny, algorytm Knutha- Morisa-Pratta, algorytm Boyera-Moora 7. Algorytmy kompresji danych Zaliczenie laboratorium (2 kolokwia). Egzamin teoretyczny z wyk adu. Wyk ad, prezentacja multimedialna, symulacja 1. Banachowski L., Diks K., Rytter W. Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa, Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L. Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa, 1997.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych

Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych Formaty hybrydowe w bibliotekach cyfrowych (kontekst i praktyka) Konferencja Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 12.09.2008 Plan wyk adu cz. 1

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA

PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA PARADYGMAT PROGRAMOWANIA WIZUALNEGO W IN YNIERII OPROGRAMOWANIA ZBIGNIEW FILUTOWICZ, JÓZEF PASZKOWSKI, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI, GRZEGORZ SOWA Streszczenie Istnieje wiele metod tworzenia oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Official Joomla! Book Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3608-2 Authorized translation from the English language edition, entitled: The Official Joomla! Book, ISBN: 0321704215,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo