KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA"

Transkrypt

1 KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA PROGRAMY SPECJALISTYCZNEGO MODU U SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA CHEMIA Z INFORMATYK Obowi zuj ce od roku akademickiego 2011/2012 Modu realizowany w Instytucie Matematyki i Informatyki

2 Kod Nazwa, semestr, PODSTAWY PROGRAMOWANIA V/ VI Dr Andrzej Zbrzezny, dr Bo ena Wo na-szcze niak, mgr Agnieszka Zbrzezny Podstawy Informatyki dla nauczycieli, Zaawansowane u ytkowanie systemów operacyjnych Za enia i cele nauczania Zapoznanie studentów z podstawami, koncepcjami oraz metodami programowania w j zyku Python Ramowy program 1. Wprowadzenie do programowania proceduralnego: typy danych, odniesienia do obiektów, kolekcje danych, operatory logiczne, instrukcje steruj ce wykonaniem programu, operatory arytmetyczne, operacje wej cia-wyj cia, tworzenie i wywo ywanie funkcji. 2. Typy danych: liczby ca kowite, liczby zmiennoprzecinkowe, liczby zespolone, liczby Decimal, cuchy znaków. 3. Kolekcje: krotki, nazwane krotki, listy, zbiory, s owniki, iteratory i operacje oraz funkcje iteracji. 4. Funkcje i struktury kontrolne: struktury kontrolne. konstrukcje rozga ziaj ce, tle, w asne funkcje, obs uga wyj tków, nazwy i dokumentuj ce ci gi tekstowe, rozpakowywanie argumentu i parametru, uzyskiwanie dost pu do zmiennych w zasi gu globalnym, funkcja lambda, asercje. 5. Modu y i pakiety: pakiety, w asne modu y, ogólny opis biblioteki standardowej Pythona, obs uga ci gów tekstowych, programowanie wiersza polecenia, matematyka i liczby, data i godzina, algorytmy i kolekcje, formaty plików, kodowania znaków i przechowywanie danych, pliki, katalog i obs uga przetwarzania, praca w sieci i programowanie internetowe, XML. 6. Programowanie zorientowane obiektowo: koncepcje i terminologia, w asne klasy, atrybuty i metody, dziedziczenie i polimorfizm, u ywanie w ciwo ci w celu kontrolowania dost pu do atrybutów, tworzenie w pe ni zintegrowanych rodzajów danych, w asne klasy kolekcji, tworzenie klas agreguj cych kolekcje, tworzenie klas kolekcji za pomoc agregacji, tworzenie klas kolekcji za pomoc dziedziczenia. 7. Obs uga plików: Zapis i odczyt danych binarnych, peklowanie wraz z opcjonaln konwersj, zwyk e dane binarne wraz z opcjonaln kompresj, Zapis i przetwarzanie plików tekstowych, zapis tekstu, przetwarzanie tekstu, przetwarzanie tekstu za pomoc wyra regularnych, swobodny dost p do plików binarnych, ogólna klasa BinaryRecordFile. 8. Zaawansowane techniki programowania: Dalsze techniki programowania proceduralnego, rozga zianie za pomoc s owników, funkcje i wyra enia generatora, dynamiczne wykonywanie kodu oraz dynamiczne polecenia import, funkcje lokalne i rekurencyjne, dekoratory funkcji i metod, adnotacje funkcji, dalsze techniki programowania zorientowanego obiektowo, kontrola dost pu do atrybutów. 9. Usuwanie b dów, testowanie i profilowanie: usuwanie b dów, obs uga dów sk adni, obs uga b dów w trakcie dzia ania programu, naukowy sposób usuwania b dów, testy jednostkowe, profilowanie. 10. Procesy i w tki: u ywanie modu u Multiprocessing, u ywanie modu u Threading.

3 11. Praca w sieci: tworzenie klienta TCP, tworzenie serwera TCP. 12. Programowanie baz danych: bazy danych DBM. bazy danych SQL. 13. Wyra enia regularne: j zyk wyra regularnych Pythona, znaki i klasy znaków, kwantyfikatory, grupowanie i przechwytywanie, asercje i opcje, modu wyra regularnych. 14. Wprowadzenie do programowania GUI: programy w stylu okna dialogowego, programy w stylu okna g ównego, tworzenie okna g ównego, tworzenie asnego okna dialogowego. Zaliczenie laboratorium oraz egzamin sprawdzaj cy praktyczne umiej tno ci studentów w zakresie programowania w j zyku Python. Wyk ad 1. Mark Summerfield. Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II. Helion. Gliwice, Mark Lutz. Python. Wprowadzenie. Wydanie IV. Helion. Gliwice, Mark Lutz. Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV. Helion. Gliwice,

4 Kod Nazwa, semestr, TECHNOLOGIE INTERNETOWE W SZKOLE VI Dr Bo ena Wo na-szcze niak, mgr Jacek Ma ek Podstawy Programowania, Grafika Komputerowa i Multimedia Za enia i cele nauczania Celem jest zapoznanie z podstawowymi technologiami internetowymi jakimi s strony WWW i systemy zarz dzania tre ci. Ramowy program 1) HTML, XML, XHTML, CSS 2) Tworzenie galerii zdj i filmów video w Internecie. 3) Systemy zarz dzania tre ci : Drupal, TikiWiki, itp. Przygotowanie projektu w asnej strony WWW opartej na systemie zarz dzania tre ci. Wyk ad, laboratoryjne 1) Pawe Frankowski, CMS. Jak szybko i atwo stworzy stron WWW i zarz dza ni, Helion, ) ukasz Sosna. Drupal CMS system zarz dzania tre ci. NAKOM, ) David Schultz, Craig Cook. HTML XHTML i CSS nowoczesne tworzenie stron WWW. Helion, ) Jon Duckett. XHTML i CSS Dost pne witryny internetowe. Helion, ) Shelley Powers. Grafika w Internecie. Helion ) ród a internetowe.

5 Kod Nazwa, semestr, SZKOLNE SIECI KOMPUTEROWE Mgr Jacek Ma ek VI Brak Za enia i cele nauczania Celem wyk adu jest wprowadzenie w tematyk sieci komputerowych, z naciskiem na sieci lokalne, którymi s szkolne sieci komputerowe. Przekazana wiedza dzie pomocna w budowie i utrzymaniu szkolnych sieci komputerowych. Wyk ad uzupe niony jest o laboratorium, na którym s uchacze b testowa zachowanie omówionych protoko ów Ramowy program 1) Sieci komputerowe: a) Co to jest sie komputerowa b) Przyk adowa sie 2) Zastosowania sieci komputerowych: poczta, WWW, pobieranie plików. 3) Pod czenie komputera do sieci: urz dzenie sieciowe, konfiguracja, numer IP, konfiguracja przez DHCP. 4) Budowa sieci: okablowanie, prze czniki, rutery, punkty WiFi. 5) Dost p do Internetu: modemy, kabel skr tka, dost p bezprzewodowy, konfiguracja. 6) Sieci WiFi: rodzaje sieci bezprzewodowych, konfiguracja, przyk ady, bezpiecze stwo 7) Drukowanie w sieci: udost pnianie drukarki, serwery wydruku Zaliczenie laboratoriów na ocen pozytywn, której podstaw uzyskania jest rozwi zywane w terminach zalecanych zada oraz pozytywne zaliczenie 2 lub 3 kolokwiów Wyk ad, prezentacja, laboratoria 1) Adam Józefiok, Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi zania, Helion ) James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogó u do szczegó u z internetem w tle, wydanie trzecie, Helion 2006.

6 Kod Nazwa, semestr, Za enia i cele nauczania Ramowy program BAZY DANYCH W SZKOLE Dr Lidia St pie V Nabycie wiedzy teoretycznej o relacyjnych bazach danych oraz zapoznanie z narz dziem OpenOffice Base Wyk ad: 1) Podstawowe poj cia zwi zane z systemami baz danych. 2) Architektura klient - serwer. 3) Modele baz danych, ze szczególnym uwzgl dnieniem modelu relacyjnego. 4) Algebra relacji i rachunek relacyjny. 5) Etapy projektowania bazy danych. 6) Model zwi zki - encje (Model ER). 7) Normalizacja schematów relacji. 8) Definiowanie danych w SQL. 9) Formu owanie zapyta w j zyku SQL. 10) Przetwarzanie transakcji. : Wykorzystanie OpenOffice Base do utworzenia w asnej, prostej relacyjnej bazy danych z uwzgl dnieniem: 1) Tworzenia, usuwania i kopiowania baz danych 2) Tworzenia i modyfikowania tabel. 3) Definiowania relacji. 4) Wprowadzania i edycji danych w bazie. 5) Tworzenia kwerend. 6) Tworzenia raportów. Zaliczenie laboratoriów Wyk ad, laboratoryjne 1) P.Beyton-Davies, Systemy baz danych, WNT, Warszawa ) L.Banachowski, A.Ch dzy ska, K.Matejewski, Relacyjne bazy danych, PJWSTK ) M. Sokó, Po prostu openoffice.ux.pl 2.0, Helion, Gliwice, ) ród a internetowe. 5) M. Dziewo ski, OpenOffice 2.0 Pl. Oficjalny podr cznik, Helion, Gliwice, 2005

7 Kod Nazwa, semestr, ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH VI Dr Bo ena Wo na-szcze niak, mgr Agnieszka Zbrzezny Podstawy informatyki, Podstawy programowania Za enia i cele nauczania Celem wyk adu jest zapoznanie studentów z podstawowym zestawem algorytmów realizuj cych zadania typu wyszukiwanie, sortowanie, oraz z najcz ciej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, s ownikami, kolejkami priorytetowymi, grafami i drzewami. Przedstawione zostan równie zasadnicze problemy algorytmiki zwi zane z analiz poprawno ci i kosztu algorytmów. Wyk ad uzupe niony jest o laboratorium, na którym studenci b implementowa i testowa poznane na wyk adzie metody algorytmiczne. Ramowy program 1. Podstawowe zasady analizy algorytmów: poprawno, z ono obliczeniowa algorytmu (pesymistyczna, oczekiwana). 2. Podstawowe techniki projektowania algorytmów: 1. metoda dziel i zwyci aj, rekurencja 2. metoda zach anna 3. programowanie dynamiczne 3. Sortowanie: przez wstawianie, przez wybieranie, b belkowe, przez scalanie, szybkie, przez kopcowanie, pozycyjne. 4. Abstrakcyjne struktury danych i ich implementacje: listy, stosy, kolejki, drzewa poszukiwa binarnych, kopce binarne, kolejki priorytetowe, grafy. 5. Algorytmy grafowe: 1. DFS i jego zastosowania 2. BFS i jego zastosowania 3. Sortowanie topologiczne 4. problemy cie kowe -- Algorytm Dijkstry 5. minimalne drzewo rozpinaj ce 6. Algorytm Warshalla 7. Algorytm Floyda 6. Wyszukiwanie wzorca w tekstach: algorytm naiwny, algorytm Knutha- Morisa-Pratta, algorytm Boyera-Moora 7. Algorytmy kompresji danych Zaliczenie laboratorium (2 kolokwia). Wyk ad: na ocen. Wyk ad, prezentacja multimedialna, symulacja 1. Banachowski L., Diks K., Rytter W. Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa, Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L. Wprowadzenie do algorytmów. WNT, Warszawa, 1997.

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA PROGRAMY SPECJALISTYCZNEGO MODU U SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA CHEMIA Z INFORMATYK Obowi zuj ce od roku akademickiego 2011/2012 Modu realizowany w Instytucie Matematyki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA

KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA KIERUNEK CHEMIA STUDIA I STOPNIA PROGRAMY PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNEGO MODU U CHEMIA Z NANOTECHNOLOGI Obowi zuj ce od roku akademickiego 2011/2012 Modu realizowany w Instytucie Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

O autorze...13 Wprowadzenie...15 Rozdzia 1. Szybkie wprowadzenie do programowania proceduralnego...23 Rozdzia 2. Rodzaje danych...

O autorze...13 Wprowadzenie...15 Rozdzia 1. Szybkie wprowadzenie do programowania proceduralnego...23 Rozdzia 2. Rodzaje danych... Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II Autor: Mark Summerfield T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2642-7 Tytu³ orygina³u: Programming in Python 3: A Complete Introduction

Bardziej szczegółowo

B. Opis wymaga egzaminacyjnych

B. Opis wymaga egzaminacyjnych B. egzaminacyjnych Z zapisów ustawowych wynika, e informator powinien zawiera szczegó owy opis zakresu egzaminu. y, b d ce dostateczn wskazówk dla konstruktorów arkuszy egzaminacyjnych, mog by, naszym

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Wydanie czwarte Autorzy: Luke Welling, Laura Thomson T³umaczenie: 978-83-246-0821-8 ISBN:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Wydanie czwarte Autorzy: Luke Welling, Laura Thomson T³umaczenie: 978-83-246-0821-8 ISBN: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Wydanie czwarte Autorzy: Luke Welling, Laura Thomson T³umaczenie: 978-83-246-0821-8 ISBN: 83-7197-641-0 Tytu³ orygina³u: PHP and MySQL Web Development,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II

Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

VII. TreÊci nauczania i przewidywane osiàgni cia ucznia

VII. TreÊci nauczania i przewidywane osiàgni cia ucznia åwiczenia z arkuszami maturalnymi pe nià rol powtórzenia ca oêci materia u z obu klas i przygotowujà do egzaminu maturalnego. Zak adamy, e praca z arkuszami mo e byç realizowana jako praca indywidualna

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Access 2013 Bible Tłumaczenie: Tomasz Walczak z wykorzystaniem fragmentów książki Access 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Tomasaz Walczaka i Radosława Meryka ISBN: 978-83-246-8116-7 Copyright

Bardziej szczegółowo

Eclipse Web Tools Platform. Tworzenie aplikacji WWW w jêzyku Java

Eclipse Web Tools Platform. Tworzenie aplikacji WWW w jêzyku Java Eclipse Web Tools Platform. Tworzenie aplikacji WWW w jêzyku Java Autor: Naci Dai, Lawrence Mandel, Arthur Ryman T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-1391-5 Tytu³ orygina³u: COM+ Developer's

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie

ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie Autor: Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader T³umaczenie: Pawe³ Dyl, Marek Pa³czyñski ISBN: 978-83-246-1852-1 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g. Kompendium administratora

Oracle Database 11g. Kompendium administratora Oracle Database 11g. Kompendium administratora Autor: Kevin Loney T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: 978-83-246-2549-9 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g The Complete Reference Format: 168 237, stron: 1504

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Marcin Kasi ski WEB HARVESTING ALTERNATYWNA METODA INTEGRACJI DANYCH METEOROLOGICZNYCH

Marcin Kasi ski WEB HARVESTING ALTERNATYWNA METODA INTEGRACJI DANYCH METEOROLOGICZNYCH INSTYTUT IN YNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KO CIUSZKI Marcin Kasi ski WEB HARVESTING ALTERNATYWNA METODA INTEGRACJI DANYCH METEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 Informatyka Europejczyka. Program informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 Autorzy: Jolanta Pañczyk, Jaros³aw Sk³odowski ISBN: 978-83-246-1859-0 Format: 122 194, stron: 80 Informatyka Europejczyka to

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informatyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informacja o publikacji: Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy Anna

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Język polski. Semestr 1. Wykład: 10 h Ćwiczenia: 20 h Brak

Algorytmy i struktury danych. Język polski. Semestr 1. Wykład: 10 h Ćwiczenia: 20 h Brak Sylabus kształcenia na studiach podyplomowych Wzór nr 4/1 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów

PHP 5. Narzędzia dla ekspertów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wst p 1. Wiadomo ci wst pne 2. Informacja w pracy biurowej. Organizacja stanowiska pracy 3. Ekonomiczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

Wst p 1. Wiadomo ci wst pne 2. Informacja w pracy biurowej. Organizacja stanowiska pracy 3. Ekonomiczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Spis tre ci Wst p 5 1. Wiadomo ci wst pne 7 1.1. Zastosowanie i wykorzystanie komputera w nowoczesnym biurze 7 1.2. Podstawy dzia ania komputera PC 8 1.3. Instalowanie programów i ich konfiguracja w systemie

Bardziej szczegółowo