CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący"

Transkrypt

1 W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY JÓZEF KRZYK DYŻUR REDAKCYJNY DZIŚ W GODZ TEL ANNA MALINOWSKA Zagłosuj na modelkę i modela! Szczegóły na katowice gazeta.pl Wiary, że dziś rzeczywiście zdarzy się coś nadzwyczajnego. Nadziei, że oprzemy się burzom. Miłości, bo jej nigdy nie za wiele życzy redakcja Gazety w Katowicach GRZEGORZ CELEJEWSKI Szopka w bazylice Franciszkanów w KatowicachPanewnikach NIEZWYKŁA OPERACJA W ZABRZU CUD DLA DZIECIĄTKA Życie pięciomiesięcznej Gabrysi wisiało na włosku. Uratowali ją lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca, wszczepiając pompę wspomagania serca Więcej s. 4 Zdru giej stro ny Wielka Orkiestra zagra dla seniorów Wy da rze nia 3 tys. zł za na dzie ję, że in na uro dzi Kultura Rok teatru na Śląsku KA Nie wie rzy łam, że kie dyś tak się sta nie. A jednak: Wielka Orkiestra Świątecznej Po mo cy za gra w tym ro ku nie tyl ko dla dzie ci, ale tak że dla lu dzi star szych. To rzecz na praw dę wiel kiej wa gi, bo widokiem chorych jesteśmy porusze ni, ale star szych wo li my nie oglą dać, że by za du żo nie my śleć o włas nej przyszłości. Wię cej S. 2 Czy to jajeczko pochodzi od blondynki? A czy ona ma ma tu rę? ta kie py ta nia zadają kobiety w katowickiej klinice in vi tro. Pary, które zgłaszają się do katowickiej kliniki leczenia niepłodności Gyncentrum, zabiegowi in vitro poddawane są, gdy in ne me to dy za wio dą. Aby zostać dawczynią, należy przejść wywiad medyczny i badania. Wię cej S. 5 Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący twórcy, udane prezentacje na festiwalach, nagrody, spektakularne sukcesy i zmarnowane szanse. Ślą skie te a try nie szczę dzi ły w mijającym roku swoim widzom wrażeń. Zapoczątkowana wiele sezo nów te mu mo da na to, co lo kal ne, roś nie w si łę. Wię cej S

2 2 katowice.gazeta.pl Poniedziałek środa 2426 grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA Z drugiej strony TYDZIEŃ Z GAZETĄ w piątek Gazeta Telewizyjna Tygodnik % Koncertowe urodziny Edyty Górniak % Wzlot i upadek Detroit w sobotę Wysokie Obcasy Podsumowania roku 2012 % Portret Joan Collins % Dlaczego wciąż popełniamy te same błędy w poniedziałek Ale Historia Tygodnik historyczny Historia genialnego fałszerza obrazów Hana van Meegerena Amazon, Kindle, the Amazon Kindle logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates Czytaj codziennie Gazetę Wyborczą na Kindle'u i przez aplikację na smartfonie i tablecie Wejdź na wyborcza.pl/kindle DO BRZE, ŻE TYM RA ZEM SKO RZY STA JĄ NIE TYL KO DZIE CI Wielka Orkiestra zagra dla seniorów Nie wierzyłam, że kiedyś tak się stanie. A jednak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za gra w tym ro ku nie tyl ko dla dzie ci, ale tak że dla lu dzi star szych. To rzecz na praw dę wiel kiej wa gi JUDYTA WATOŁA GAZETA WYBORCZA Widokiem chorych dzie ci je steś my poruszeni. Otwiera ją się dla nich na sze ser ca. To na tu ral ne, że je steś my hoj ni, kie dy ktoś zbie ra na ich leczenie. Ży cie ko goś mło de go jest dla nas więcej warte, bo tak ukształtowała nas ewolucja młody może przekazać życie tłu ma czył kie dyś na ła mach Ga zety dr Jarosław Derejczyk, najbardziej znany śląski geriatra. A star si? Cóż, wo li my ich nie oglą dać, że by nie my śleć za du żo o włas nej przy szło ści. Z in for ma cją o ich problemach dużo trudniej się przebić, choć prze cież prob le mów jest mnó stwo. Są dyskryminowani. Wiele szpita li nie jest do brze przy go to wa nych do ich le cze nia, a NFZ tak sła bo za nie pła ci. Śląsk na tle resz ty kra ju mo że wy da wać się oa zą szczę śli wo ści, ale i u nas nie jest ró żo wo. Dla tych cho rych ni gdy nie za gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po wie dział tak że na na szych ła mach dr De rej czyk. Ja tak że w to nie zbicie wierzyłam. I oto na na szych oczach dzie je się coś niezwykłego. Część pieniędzy z najbliższej zbiórki przeznaczona ma być na leczenie ludzi starszych. Jerzy Owsiak, szef Orkiestry, wie co ro bi. W Pol sce pra wie nie ma ge ria trii tłu ma czy, i ma ra cję. Mi ni ster stwo Zdro wia właś nie zmobilizowało NFZ do poprawienia wy ce ny za le cze nie dzie ci. O po pra wie sta wek za le cze nie star szych lu dzi nie wspo mi na, choć gar stka pol skich ge ria trów tak że upo mi na się o to od lat. Bez skut ku. To dla te go łó żek ge ria trycz nych za miast przy by wać, wciąż tyl ko uby wa. Ow siak spy tał spe cja li stów, ile ich ma my. Op ty mi ści po wie dzie li mu, że 730, pe sy mi ści, że 500. Je śli wziąć pod uwa gę, że po ło wa z nich jest na Ślą GRZEGORZ CELEJEWSKI Dr Ja ro sław De rej czyk: Czy ży cie mło de go czło wie ka jest wię cej war te niż starego? sku, uświa da mia my so bie bez tru du, że Pol ska to ge ria trycz na pu sty nia. Po dwóch dekadach pomyśleliśmy so bie, że już bardzo du żo zro bi liś my dla medycyny dziecięcej, i od pewne go cza su cho dzi ło nam po gło wie, że by za jąć się też in nym te ma tem. A se nio rzy to jest to, co jest nam bli skie. To, co do ty czy na szych ro dzi ców, dziad ków, gdzie ta co dzien ność nie jest za we so ła mó wi szef Wiel kiej Or kie stry. Ży czę mu, że by mi mo po stę pującego kryzysu znów zebrał krocie i dzię ki tym pie nią dzom do fi nan so wał biedne geriatrie, zrealizował swój cel, jakim jest pokazanie, w jakim standardzie powinni być leczeni starsi ludzie. Nie pie nią dze są tu jed nak na pier wszym pla nie. To jest im puls dla star szych lu dzi, że by się nie czu li wy klu cze ni. To jest mo ment, tu ba me dial na, aby mó wić o ich prob le mie po wta rza Owsiak. Tak, tak i jesz cze raz tak! Naj waż niej sze jest właś nie to, że na wie le dni przed fi na łem Or kie stry, a po tem przez ca łą fi na ło wą nie dzie lę, kie dy bę dzie od by wać się zbiór ka, czy ktoś chce czy nie chce, bę dzie oglą dać i słu chać o tym, że star si lu dzie też są w po trze bie, a na szą po win no ścią jest stwo rze nie im god nych wa run ków ży cia i le cze nia. To egzamin z naszego człowieczeństwa i za da nie na przy szłość. Na szą przy szłość, bo nikt prze cież nie jest wiecz nie mło dy. Uśpił nas suk ces i zabrakło nam fachowców O przy czy nach grud nio wej kom pro mi ta cji Ko lei Ślą skich i zmia nach, któ re w naj bliż szym cza sie cze ka ją pa sa że rów po cią gów, mó wi no wy pre zes spół ki. ROZ MO WA Z Mi cha łem Bo row skim JA CEK MA DE JA: Dla cze go prze ję cie wszyst kich po łą czeń 9 grud nia za koń czy ło się wiel kim cha o sem? MI CHAŁ BO ROW SKI: Zabrakło nam czasu. Gdy byś my mie li jesz cze mie siąc wię cej na przy go to wa nia, to wszyst ko wy glą da ło by ina czej. Tro chę też uśpił nas suk ces na dwóch li niach, któ re ob słu gi wa liś my wcześ niej. Te raz ska la jest o wie le wię ksza. Nie mie liś my szans przejść ge ne ral nej pró by, że by spraw dzić, czy to wszyst ko za gra. O tym, że prze jmie cie wszyst kie po łą cze nia, by ło wia do mo już pół ro ku te mu. W grud niu oka za ło się, że w Ko le jach Ślą skich za wio dło wszyst ko: pro ce du ry or ga ni za cyj ne, ta bor i per so nel. Dla cze go nie uda ło się ze brać wy star cza ją cej licz by ma szy ni stów i kon duk to rów? 9 grudnia mieliśmy zamkniętą listę pra cow ni ków. We dług wy li czeń wy da wa ło się, że jest wy star cza ją ca licz ba. Oka za ło się jed nak, że to by ły zbyt optymistyczne założenia. Wciąż kompletujemy pracowników. Nie chciał bym draż nić ko le gów z Przewozów Regionalnych, bo teraz pomagają nam uporać się z kryzysową sytuacją, jednak decyzję PR o tym, żeby wypłacać trzynastki tym, którzy zo sta ną w fir mie do grud nia, moż na interpretować jednoznacznie. Miała powstrzymać ludzi przed przechodze niem do Ko lei Ślą skich. Te raz do pie ro ci lu dzie prze cho dzą do nas. W in ter ne cie krą żą in for ma cje o by łych pra cow ni kach PR, któ rzy prze szli do was i te raz wręcz sa bo tu ją pra cę Ko lei Ślą skich. Trak tu je cie je po waż nie? Do nas też do tar ły ta kie sy gna ły. Cho dzi o kil ka jed nost ko wych przy padków i nie o sabotaż, tylko nieprzykła da nie się do pra cy. Pro wa dzi my w tej sprawie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Trudno mi uwierzyć, że ktoś przez ce lo we dzia ła nie na szko dę firmy ryzykowałby utratę pracy. Sprzę tu też mie li ście za ma ło. Na do da tek za czął się psuć na po tę gę. Jeź dzi my zło mem? Nie, choć rzeczywiście staliśmy pod ścia ną i mu sie liś my brać, co by ło. Tu znowu uderzyła nas ubiegłoroczna de cy zja PR, że by nie sprze da wać nam ta bo ru. Ona przez ca ły czas obo wiązuje. Doszło do kuriozalnej sytua cji. Część tych skła dów w koń cu ku piliśmy, ale od pośrednika. Na dodatek część sprzętu dotarła do nas za póź no. Bra ko wa ło cza su na przygotowanie dokumentacji i przygotowanie techniczne. Tak właś nie by ło z ho len der ski mi szy no bu sa mi, któ rych nie po tra fi li ście uru cho mić w cza sie mro zu? Nie mieliśmy wcześniej spalinowe go ta bo ru, jeź dzi liś my tyl ko elek trycznym. Zabrakło nam fachowców, któ rzy zna ją się na utrzy ma niu i przy go to wa niu te go ty pu ma szyn. Przez cały czas kompletujemy tych ludzi. Teraz już wie my, że w przy pad ku ma szyn z sil ni kiem Dies la mu szą one przez ca ły czas pra co wać. Nie mie li ście też od po wied niej re zer wy ta bo ro wej, któ ra zgod nie z ko le jar ską sztu ką po win na wy no sić 2030 proc. Jak sy tu a cja wy glą da te raz? Ta bor li czy obec nie 66 jed no stek, w tym 2 jednostki dodatkowe, wydzierża wio ne od PR. Do koń ca grud nia zo staną dołączone do floty KŚ cztery nowe, sześcioczłonowe elfy, dodatkowe dwa po cią gi wzmoc nią ta bor pod ko niec lutego I wresz cie kwe stia roz kła du ja zdy. Scep ty cy od po cząt ku ostrze ga li, że jest zbyt am bit ny. Po łą czeń jest za du żo, a przer wy mię dzy ni mi zbyt krót kie. Je ste ście w sta nie go re a li zo wać? Stanisław Biega, konstruktor rozkładu, przyjął niewystarczającą rezerwę czasową potrzebną do zawrócenia lo ko mo tyw, prze je cha nia na ko niec pociągu i ruszenia w drugą stronę. Według jego założeń miało to umożliwić wy ko rzy sta nie ta bo ru w op ty mal ny sposób. Taka koncepcja okazała się niemożliwa. Mało jest takich stacji w Polsce, gdzie w ogó le uda ło by się to zro bić w tak krót kim cza sie. Mo że uda ło by się zrealizować ten rozkład, gdybyśmy mie li no wy ta bor skła da ją cy się w większości z elektrycznych zespołów trak cyj nych, któ re nie mu szą za wra cać. Te raz ma my ich 32, czy li po łowę taboru. Czy w ta kim ra zie cze ka nas ko lej na zmia na roz kła du ja zdy? W naj bliż szych dniach do ko na my urealnienia rozkładu. Będą to korekty w tych przypadkach, kiedy był zbyt ambitny i niemożliwy do wykona nia. Na ra zie nie moż na jesz cze mó wić o kon kret nych przy pad kach, bo w spółce przeprowadzamy audyt. Mogę jedynie wyjawić, że wszystko wskazu je na to, że po cią gi znów bę dą za trzymywały się na stacji Katowice Ligota. Ta sprawa budziła wiele kontrowersji wśród katowiczan. Ka ry za od wo ła ne i spóź nio ne po cią gi, wy na ję cie au to bu sów, ile bę dzie kosz to wał fal start Ko lei Ślą skich? Przy go to wu je my szcze gó ło wy bi lans pier wszych ty god ni fun kcjo no wa nia no we go roz kła du, kon kret ne kwoty poznamy w połowie stycznia. Ka rę za opóź nie nia na ło ży na nas urząd marszałkowski, który o jej wartość obniży przekazywaną do naszej spół ki do ta cję. To istot ne, po nie waż ozna cza, że kosz ty tej ka ry nie ob cią żą kieszeni śląskiego podatnika, który jest właścicielem Kolei Śląskich. ROZ MA WIAŁ JA CEK MA DE JA TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA Przejęła mnie historia niedowidzącej starszej pani i jej niepełnosprawnego syna z Pewli Wielkiej, któ rym spa lił się dom. Wiem, co czu ją, bo sam trzy la ta te mu by łem w takiej samej sytuacji. Zostaliśmy z rodziną w skarpetkach, a jedyna pomoc, jaką otrzymaliśmy, to 1 tys. zł z Ca ri ta su i dwa ko ce oraz po ściel od MOPSu. Jed na z urzęd ni czek powiedziała mi nawet, że szkoda, że nie spaliliśmy się grupowo, razem z są sia da mi, bo wów czas ła twiej byłoby załatwić nadzwyczajne wsparcie. Dlatego proszę o numer kon ta al bo adres, na ja ki móg łbym wysłać przekaz pieniężny dla rodziny z Pewli Wielkiej. Nie wiem, czy pie nią dze do trą na świę ta, ale mo że cho ciaż w no wy rok ci lu dzie nie bę dą mu sie li wcho dzić bez gro sza przy du szy. Nie wy ślę im du żo, bo sam wciąż spła cam dłu gi zwią za ne z bu do wa niem ży cia od po cząt ku, ale ty le, co mo gę, to dam. Napisaliście, że Teatr Tańca w Byto miu upad nie, ale pró bu je cie uspra wie dli wiać je go dy rek to ra. Niesłusznie. Kłopoty nie wzięły się z jednego jego błędu, ale z długich lat radosnej twórczości. Powinien spła cać do koń ca ży cia dłu gi, któ rymi obciążył Bytom. KA

3 Poniedziałek środa grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA reklama katowice.gazeta.pl 3 1 KAL

4 4 katowice.gazeta.pl Poniedziałek środa 2426 grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA Wydarzenia Cud dla dzieciątka Życie pięciomiesięcznej Gabrysi wisiało na włosku. Uratowali ją lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wszczepiając pompę wspomagania serca. Jest najmłodszą w Polsce pacjentką po takiej operacji Ju dy ta Wa to ła Ga bry sia uro dzi ła się w lip cu cał kiem zdro wa. W li sto pa dzie prze szła jed nak in fek cję, po niej po ja wi ły się nie po ko ją ce szme ry w ser cu. Na po cząt ku grud nia dziew czyn kę ba dał kar dio log w Ka li szu i na tych miast skie ro wał dziec ko do kli ni ki w Po zna niu. Tam le ka rze zdia gno zo wa li u dziew czyn ki kar dio mio pa tię roz strze nio wą. To pa ra dok sal na cho ro ba. Mię sień ser ca roś nie, a jed no cześ nie słab nie. U Gabrysi choroba postępowała w piorunującym tempie. Lekarze z Poznania wiedzieli, że jedynym ratunkiem dla dziew czyn ki mo że być wszcze pie nie jej pompy wspomagającej pracę serca. Sami zrobili co mogli, szukając jednocześnie ratunku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, które właśnie opuszczała czteroletnia Lenka po podobnej operacji. W CZD odmówiono jednak przyjęcia. Wtedy lekarze z Poznania poprosili o pomoc w Zabrzu. To by ło 17 grud nia. Nie moż na by ło skorzystać z helikoptera, bo akurat była bardzo zła pogoda. Przewieziono do nas dziewczynkę karetką w bardzo ciężkim stanie. Miała wstrząs kardiogenny bezpośrednio grożący śmiercią. Jej serce było tak słabe, że pompowało jedynie dzie sią tą część krwi, ja ką pom pu je zdro wy mię sień mó wi prof. Ja cek Biał kowski, szef oddziału kardiologii dziecięcej w zabrzańskim szpitalu. Gabrysia miała otrzymać niemiecką pom pę Ber lin He art. Na urzą dze nie odpowiednio małe dla pięciomiesięcz ne go nie mo wlę cia trze ba by ło jednak poczekać. Ponieważ jej życie było cały czas zagrożone, postanowiliśmy najpierw podłączyć dziewczynkę do EC MO, czy li urzą dze nia za stę pu ją ce go jed no cześ nie pra cę ser ca i płuc. Nie tyl ko pom pu je ono krew, ale także dostarcza jej niezbędnego do życia tle nu mó wi kar dio chi rurg dr Ro man Przybylski. Po dwóch dniach mógł już wszcze pić maleńkiej pacjentce pompę wspoma ga ją cą pra cę le wej ko mo ry ser ca. Czynność prawej komory poprawiła się. Teraz nad dziewczynką czuwa cały zes pół le ka rzy i wy spe cja li zo wa nych pie lę gnia rek, któ ry sam sie bie na zy wa He art Te am. Kie ru je nim dr Adam Grzy bow ski: Stan dziew czyn ki jest bez po rów na nia lep szy niż przy przyjęciu. Zdecydowaliśmy, że może już przyjmować żywienie dojelitowe. To znak po pra wy. Jest jesz cze jed na waż na rzecz: ob serwacje wskazują, iż mimo wstrząsu kardiogennego, a w rezultacie niedotlenienia, nie doszło u dziewczynki do uszkodzenia mózgu. Dr Grzybowski za strze ga, że to na ra zie tyl ko wstęp ne obserwacje, dają jednak nadzieję na przy szłość. Jest też na dzie ja, że dziew czyn ka nie bę dzie po trze bo wa ła prze szcze pu. Nie ma my tu do czy nie nia z kar GRZEGORZ CELEJEWSKI Ga bry sia pod opie ką le ka rzy ze Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser ca diomiopatią wrodzoną, być może więc po jakimś okresie wspomagania przez pompę serce Gabrysi zregeneruje się sa mo mó wi dr Przy byl ski. Produkowane w Polsce przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii pompy wspomagania serca pozwalają tylko na leczenie dorosłych. Refundację nie miec kich pomp Ber lin He art dla dzieci wywalczył prof. Marian Zembala, szef ŚCCS. Pier wsze ta kie urzą dze nie implantowano w 2009 roku w Uniwersyteckim Szpi ta lu Dzie cię cym w Kra ko wie dwu let niej Zu zi (wte dy jeszcze za urządzenie zapłacił sponsor). Dzię ki apa ra to wi dziew czyn ka rok póź niej mog ła z po wo dze niem przejść transplantację serca. Pięciomiesięczna Gabrysia jest siódmą pacjen tką w na szym kra ju po ta kiej ope racji, a jednocześnie najmłodszą. Jest uratowanym dzieciątkiem akurat na Bo że Na ro dze nie cie szy się dr Przy bylski. PŁATNE STAŻE DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Trwa rekrutacja naukowców oraz firm MŚP do projektu EKOSTAŻ Rekrutacja: Re gio nal na Iz ba Gos po dar cza w Ka to wi cach, Uni wersytet Ślą ski w Ka to wi cach oraz Na czel na Or ga ni za cja Tech nicz na Fe de ra cja Sto wa rzy szeń Na u ko wotech nicz nych Ra da Miej ska w Gli wi cach po szu ku ją pra cow ni ków na u ko wych oraz małych, średnich przedsiębiorstw z województwa ślą skie go do pro jek tu EKOSTAŻ. W ramach projektu 50 pracowników naukowych odbędzie płatne staże w przedsiębiorstwach MŚP z branży Eko. Udział w EKOSTAŻU pozwala firmom wykorzystać potencjał badawczy i wiedzę przyjętych naukowców. Nato miast pra cow ni cy na u ko wi zy sku ją do świad cze nie w re a li za cji pro jek tów na rzecz przed się biorstw. Bran ża Eko ro zu mia na jest w pro jek cie za Pro gra mem Roz wo ju Tech no lo gicz ne go Wo je wódz twa Ślą skie go w la tach i obej mu je tech no lo gie dla ochro ny śro do wi ska oraz tech no lo gie dla ener ge ty ki i gór nic twa. Pro jekt EKOSTAŻ jest współ fi nan so wa ny w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Biuro Projektu Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, Katowice tel Punkty kontaktowe dla pracowników naukowych Katowice Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, Katowice tel Gliwice Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada Miejska w Gliwicach ul. Górnych Wałów 25, Gliwice tel lub poprzez stronę internetową Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KA

5 Poniedziałek środa 2426 grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA Wydarzenia 3 tys. zł za na dzie ję, że in na uro dzi Czy to ja je czko po cho dzi od blon dyn ki? A czy ona ma ma tu rę? ta kie pytania zadają kobiety w katowickiej klinice in vitro Ma gda le na War cha la Pa ry, któ re zgła sza ją się do ka to wic kiej kli ni ki le cze nia nie płod no ści Gyn cen trum, za bie go wi in vi tro pod da wa ne są, gdy in ne me to dy za wio dą. Cza sem wy star czy po za u stro jo we za płod nie nie po bra nych od ko bie ty ko mó rek ja jo wych plem ni ka mi par tne ra, jed nak je śli jej jaj ni ki nie pro du ku ją do brej ja ko ści oo cy tów, je dy nym roz wią za niem jest sko rzy sta nie z ja je czek daw czy ni. To je den z co raz czę ściej po wta rza ją cych się prob le mów, ale wciąż te mat do na cji oo cy tów by wa prze mil cza ny, cho ciaż o daw stwie na sie nia mó wi się spo ro mó wi An na Stan kie wicz, rzecz ni czka Gyn cen trum. Zachęcić kobiety do oddawania jajeczek pró bu je dzia ła ją ca przy kli ni ce fundacja Gyncentrum, która postanowiła wypłacać każdej z dawczyń 3 tys. zł. To nie za pła ta za ko mór ki, tyl ko re kompensata za trud, który ponosi kobieta, poddając się stymulacji hormonalnej i odwiedzając kilkakrotnie klinikę mówi Stankiewicz. Mi mo to przy zna je, że dla wie lu dawczyń możliwość zarobienia w dobie kryzysu dodatkowych pieniędzy ZAKUPY W WIGILIJNE POPOŁUDNIE TO NONSENS MA GDA LE NA WAR CHA LA GAZETA WYBORCZA Przed hi per mar ke tem w Ka to wi cach sta nę ła szop ka z na pi sem: Jó ze fa i pa ste rzy nie ma, bo pra cu ją w Au chan. Związ kowcy z So li dar no ści już od kil ku lat pró bu ją za po mo cą róż nych ak cji wy móc wcześ niej sze za my ka nie skle pów w Wi gi lię. Do brze, że słu cha ich co raz wię cej pra co daw ców. Kie dy kil ka lat te mu po ja wi ły się pierwsze apele o wcześniejsze zamyka nie skle pów w Wi gi lię po to, aby ich pracownicy, w większości kobiety, mo gli wcześ niej wró cić do do mu i za jąć się przy go to wy wa niem ko la cji, wie le ko men ta rzy by ło kry tycz nych. Marudzili właściciele sklepów, dla któ rych każ da go dzi na han dlu w grud niu to zło te żni wa, a tak że nie którzy klienci, argumentując, że nie zdążą zrobić świątecznych zakupów. Jed ni i dru dzy za grosz nie mie li zro zu mie nia dla eks pe dien tek i ka sje rek. Mo że zmie ni li by zda nie, gdyby po słu cha li, jak to wy glą da z dru giej stro ny? Owszem, w Wi gi lię ra no są tłu my klien tów, któ rzy przy cho dzą po pieczywo, ciasta czy inne produkty, któ re mu szą być świe że, ale póź jest głów nym bodź cem do pod ję cia decyzji. Dla pozostałych ważniejsza jest sa tys fak cja, że mo gą po móc ko muś speł nić ma rze nia o ma cie rzyń stwie. Najczęściej same miały w rodzinie ko goś, np. sio strę czy ku zyn kę, kto borykał się z problemem niepłodności, więc są w tej kwe stii wraż li we mó wi Stankiewicz. Aby zo stać daw czy nią, na le ży przejść wywiad medyczny i badania. Jest kil ka wa run ków do bry stan zdro wia, brak na ło gów i nie wię cej niż 32 la ta. Do brze wi dzia ne są panie, któ re już sa me ro dzi ły. Po za kwa li fi ko wa niu do pro gra mu daw czy ni przyj mu je le ki hor mo nal ne, a póź niej zgła sza się do kli ni ki na pun kcję pę che rzy ków jaj ni ko wych. Po krót kim za bie gu mo że wró cić do do mu, a po bra ne od niej oo cy ty zo sta ją schłodzone do temperatury 196 stopni Cel sju sza i tra fia ją do Mię dzy na ro do we go Ban ku Na sie nia i Ko mó rek Ja jo wych Gyn cen trum. Ko rzy sta ją z nie go nie tyl ko Po lki, ale też m.in. Bry tyj ki, Włosz ki, Nie mki i mieszkanki krajów skandynawskich. Niektóre przyjeżdżają do Polski, bo w ich kra ju prze pro wa dza się in vi tro tyl ko do 42. ro ku ży cia, in ne przy KO MEN TARZ niej za glą da już ma ło kto, bo lu dzie zaj mu ją się go to wa niem. Przy go to wa nie wi gi lij nej ko la cji trwa prze cież kil ka go dzin, nikt nie ma już cza su, że by bie gać po skle pach mó wi mo ja zna jo ma ka sjer ka. Jej słowa potwierdzają związkowcy, któ rzy w po przed nich la tach za u wa ży li, że w Wi gi lię oko ło godz. 14 skle py pu sto sza ły, za tem ich dłuż sza pra ca wca le nie przy no si ła sie ciom spo dzie wa nych zy sków. Pra wi dło wość mu sie li za u wa żyć też sa mi han dlow cy, bo co raz wię cej z nich za czę ło po zy tyw nie od po wia dać na apel So li dar no ści i za my kać skle py o godz. 14. W tym ro ku zde cy do wa ły się na to m.in. Bie dron ka i Lidl, choć Gra cjan Sturzbecher, rzecznik Lidla, zazna cza, że zam knię cie mar ke tów o godz. 14 jest włas nym po my słem spół ki, nie za leż nym od ape li związ kowców. Sieć skle pów Lidl już od kil ku lat skra ca czas pra cy swo ich pla có wek han dlo wych w Wi gi lię. Dzię ki te mu pra cow ni cy bę dą mo gli spo koj nie i bez piecz nie do trzeć do swo ich do mów i spę dzić czas, przy go to wu jąc się na ten szcze gól ny wie czór mó wi Sturz be cher. Ta kie mu po su nię ciu, nie waż ne, czy wymuszonemu przez związkowców, czy też płynącemu z faktycznej tro ski o pra cow ni ków, mo gę tyl ko przy klas nąć. Po dob nie, jak ini cja ty wie Car re fo u ra i Re a la, któ re bę dą czyn ne do godz. 15, tak sa mo, jak ciągają do nas niższe koszty zabiegu mó wi Stan kie wicz. Dodaje, że jajeczka od ochotniczek cie szą się o wię kszym wzię ciem niż te, które zostają niewykorzystane po zabiegach i zdeponowane w banku przez pacjentki już ich niepotrzebujące. Komór ki od zdro wych ko biet da ją wię ksze prawdopodobieństwo na prawidło wo prze bie ga ją cą cią żę niż te od pań, któ re sa me mia ły prob le my z płodnością wyjaśnia Stankiewicz. Przyszłe matki często mają specjalne ży cze nia od noś nie do ja je czek. Blon dyn ki pro szą o ko mór ki jas no wło sej mat ki, bar dzo ni skie lub wy so kie od po dob nej so bie wzro stem. Wię kszość prosi też o jajeczka wykształco nych pań. Chcą, by ich dziec ko by ło do nich jak naj bar dziej po dob ne, by nie wzbudzać podejrzeń u znajomych. Ich ży cze nia są speł nia ne, oprócz jed nego. Nigdy nie poznają nazwiska dawczyni. Kan dy dat ki na daw czy nie mo gą zgła szać się do po ko ju nr 307 kli ni ki przy ul. Że laz nej 1 od po nie dział ku do soboty. Na wizytę umówić się mogą, dzwo niąc pod nu mer: lub osobiście. Dotychczas zgłosiło się już osiem zainteresowanych. wszystkie sklepy w Silesia City Center. Tak że Au chan w ze szłym ro ku za koń czył han del o tej po rze, ale w tym roku sieć zdecydowała się praco wać do godz. 16. Za nim po sprzą tamy swoje stanowiska i ułożymy towar na pół kach, bę dzie 17. Au to bu sy w Wi gi lię jeż dżą rzad ko, więc do do mów do trze my jesz cze póź niej mó wi Ka mil Trze ciak z So li dar no ści w Au chan. Mo że me ne dże ro wie sie ci jesz cze raz po win ni prze my śleć, czy war to bić się o tę jed nądwie go dzi ny han dlu? W tym cza sie za ro bią sto sun ko wo nie wie le, a mo gą znie chę cić wielu klientów, którzy zdegustowa ni, już za chę ca ją się na wza jem w in ter ne cie do boj ko tu Au chan. War to pod kre ślić, że wcześ niej sze zam knię cie skle pów w Wi gi lię, co by na ten te mat nie mó wi li ich rzecz ni cy, wca le nie jest ja kimś wiel kim po świę ce niem i bez in te re sow nym gestem. Większość sklepów, skracają cych czas pra cy w Wi gi lię przed łu ży ła bo wiem w za mian go dzi ny otwar cia w przed świą tecz ny we e kend (nie któ re, jak Re al, na wet do godz. 23). W ten spo sób pie ką dwie pie cze nie na jed nym ogniu: kre u ją swój wizerunek jako sieci wrażliwej na po trze by pra cow ni ków, a jed no cześ nie zwię ksza ją zy ski, bo w so botni czy niedzielny wieczór odwiedzi ich z pewnością więcej spóźnialskich klientów niż w wigilijne popołud nie. OŚRODEK NARCIARSKI ZŁOTY GROŃ W ośrodku Złoty Groń od soboty działa nowoczesna kolejka. Pierwsi na rcia rze usta wi li się do niej już przed zapowiedzianym na godzinę 9 otwarciem. Chcieli wypróbować wygodne, sześcioosobowe kanapy i sprawdzić, czy do pokonania 800 metrów na szczyt rzeczywiście wystarczą niecałe trzy minuty. katowice.gazeta.pl 5 Isteb na W trzy mi nu ty na szczyt Chwalili, że podobne urządzenia widywali dotąd tylko w Alpach. Kolejka w cią gu go dzi ny mo że prze wieźć 2800 osób. Do dys po zy cji na rcia rzy w Zło tym Gro niu od so bo ty jest też or czyk, a po nie waż stok jest oświet lo ny, ko rzy stać z nie go moż na do go dzi ny 21. LUK KA

6 6 katowice.gazeta.pl Poniedziałek środa 2426 grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA Wydarzenia Kaucja zniechęca czytelników Studenci chwalą sobie nową bibliotekę w Katowicach, ale dla pozostałych osób wypożyczanie książek bywa kłopotliwe Ma gda le na War cha la Cen trum In for ma cji Na u ko wej i Bib lio te ka Aka de mic ka, wspól ne dzie ło uni wersytetów Ślą skie go i Eko no micz ne go, jest do stęp ne nie tyl ko dla stu den tów i pra cow ni ków na u ko wych, ale zwy kli miesz kań cy ko rzy sta ją z tej pla ców ki na in nych pra wach. Prze ko na ła się o tym Ale xan dra Ka la rus z Sie mia no wic Ślą skich. Gdy chcia ła wy po ży czyć książ kę, do wie dzia ła się, że za elek tro nicz ną kar tę bib lio tecz ną mu si wpła cić ka u cję w wy so ko ści 150 zł. Za koń czy łam już edu ka cję, ale lu bię czy tać i się roz wi jać. Nie ste ty, dla osób ta kich jak ja, CI Ni BA nie jest przy jaz na, bo wy so kość ka u cji czy ni ją dla wie lu nie do stęp ną. A prze cież to nie jest pla ców ka pry wat na, po win na słu żyć ca łej spo łecz no ści, zwłasz cza że wy bu do wa na zo sta ła przy udzia le środ ków uni j nych mó wi Ka la rus. Siemianowiczanka dodaje, że nie miałaby nic przeciwko symbolicznej opła cie w wy so ko ści np. 30 zł, ale 150 zł to jej zda niem prze sa da. Jad wi ga Wi tek, rzecz ni czka CI Ni BA, wy jaś nia, że ka u cja obo wią zu je tyl ko oso by nie zwią za ne z UŚ, UE lub uczel nia mi, któ re pod pi sa ły z ni mi po ro zu mie nie. Sta no wi za bez pie cze nie zwro tu wy po ży czo nych ksią żek wo bec bra ku in nej moż liwości jego egzekwowania, którą mamy w przy pad ku stu den tów i pra cow ni ków. To ukłon w stro nę po trzeb czy tel ni ków spo za uczel ni. Cie szy się bar dzo du żą po pu lar no ścią za pew nia Wi tek. Dodaje, że w Bibliotece UŚ, z której zbiory zostały przeniesione do CI Ni BA, kwo ta ka u cji by ła iden tycz na i obo wią zy wa ła już od 12 lat. Osza co wa na zo sta ła na pod sta wie śred niej wartości rynkowej pojedynczej książki, któ ra wy no si zwy kle mi ni mum 50 zł. Czy tel nik na jed ną kar tę ma pra wo wy po ży czyć trzy książ ki mó wi rzeczniczka. Niestety, jeśli czytelnik wypożycza tyl ko je den ty tuł lub zwra ca wszyst kie książ ki i nie bie rze od ra zu w za mian innych, pieniądze wcale do niego nie wracają. Możne je odzyskać dopiero w momencie, gdy wypisze się z bibliote ki i zlik wi du je kar tę, bo tak dla bib liotekarzy jest prościej. Witek przypomina jednak, że osoby, które nie mogą zapłacić kaucji, mają nie o gra ni czo ną moż li wość ko rzy sta nia ze zbio rów na miej scu w CI Ni BA, któ re spe cjal nie wy po sa żo no w liczne wygodne sofy i fotele. Czytelni cy mo gą wy cią gnąć się na nich i od dać się lekturze w atmosferze swobodniej szej niż w tra dy cyj nej czy tel ni z biurkami i krzesłami. Pa saż już nie śmier dzi i nie odstrasza brudem Kil ka ty god ni te mu pa saż wzdłuż ul. Pił sud skie go w Biel skubia łej po now nie za czął słu żyć pie szym. Biel szcza nie na rze ka li jed nak, że w środ ku jest brud no i nie przy jem nie. Te raz wnę trze przej ścia za czy na wy glą dać este tycz nie. Pa saż prze bie ga przez par ter ce gla ne go bu dyn ku sto ją ce go przy ulicy Piłsudskiego w BielskuBiałej. Wzdłuż bu dyn ku nie ma chod ni ka, bo kil ka lat te mu w tym miej scu po sze rzo no jezd nię. Wie lu pie szych, za miast ko rzy stać z chodnika po drugiej stronie ulicy, decydowało się jednak na karkołomny spacer przy ścianie gmachu i ry zy ko po trą ce nia przez sa mo chód. W li sto pa dzie mia sto wy gra ło sądowy spór z prywatnym właści cie lem bu dyn ku, któ ry mi mo po kaź ne go od szko do wa nia nie zgadzał się na udostępnienie pasa żu. Po wie lo mie sięcz nej ba ta lii są do wej z wej ścia do pa sa żu znik nę ły kra ty i każ dy mógł z nie go ko rzy stać. Ruch li wy od ci nek cen trum mia sta stał się bez piecz niej szy dla pie szych. Prob lem w tym, że wy gląd przej ścia od stra szał wie lu lu dzi. Miesz kań cy na rze ka li, że w środ ku jest brud no, ciem no i śmier dzi. Od kil ku dni jest ina czej. Pa saż zo stał po sprzą ta ny, po ja wi ło się oświet le nie i po ma lo wa no ścia ny. W przyszłym roku przechód będzie miał też nową posadzkę. Wykonaliśmy te pra ce z uwa gi na bez pie czeń stwo miesz kań ców, choć po now nie na pot ka liś my sprze ciw wła ści cie la bu dyn ku in for mu je To masz Fi coń, rzecz nik biel skie go ma gi stra tu. Miesz kań cy cie szą się, że pa saż wresz cie wy glą da este tycz nie. Wcześ niej to aż strach by ło tam tę dy prze cho dzić. Zwłasz cza po zmro ku. Mam tyl ko na dzie ję, że nikt zno wu nie zde wa stu je te go miej sca mó wi bielszczanka Patrycja Lewandowska. LUK TOMASZ FRITZ Biel skobia ła Poeta wymaga renowacji Pomnik Adama Mickiewicza pokryty jest plamami i zaciekami, a w pamiątkowym napisie brakuje jednej litery. Na stan obe li sku zwró ci li uwa gę prze chod nie, któ rzy wy bra li się tu przed przypadającą dziś 214. rocznicą uro dzin poe ty. Oka za ło się, że zbu dowany w 1961 roku według projektu Ryszarda Sroczyńskiego pomnik jest brudny. Brakująca część napisu zostanie uzupełniona. Cały pomnik będzie wyczyszczony i odnowiony obiecuje Tomasz Ficoń, rzecznik urzędu miejskiego. LUK Wybierz modelkę i modela! Zagłosuj w plebiscycie na katowice.gazeta.pl KA

7 KA KATOWICE BIELSKOBIAŁA Informator katowice.gazeta.pl 7 Poniedziałek środa 2426 grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt pt. Techno BIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji współfinansowany w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MASZ INNOWACYJNY POMYSŁ?! SZUKASZ KAPITAŁU I PROFESJONALNEGO DORADZTWA?! Zgłoś się do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w BielskuBiałej! Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w BielskuBiałej udziela finansowego wsparcia dla innowacyjnych projektów w ramach projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji Jednocześnie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku Zarząd ARR S.A. i Zespół Projektowy TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji życzą Pomysłodawcom obfitości innowacyjnych rozwiązań, skutkujących finansowym sukcesem. Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie Pomysłodawców, którzy: 3 mają innowacyjny pomysł w branżach: informatycznej, medycznej, ochrony środowiska, przemysłu metalowego, turystyki, meblarstwa, poligrafii, tworzyw sztucznych oraz elektroniki i automatyki; 3 mieszkają lub działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 3 chcą swój pomysł przekształcić w biznes i pozyskać kapitał na jego założenie i rozwój; 3 chcą założyć z nami spółkę kapitałową; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje: 1) maksymalnie 200 tys. euro przeznaczone na wejście kapitałowe do spółki utworzonej na bazie innowacyjnego pomysłu poprzez objęcie przez ARR S.A. do 50% udziałów lub akcji nowo powstałej spółki; 2) bezpłatną ocenę zgłoszonego pomysłu oraz usługi doradcze i eksperckie, polegające na: badaniu prawa własności przemysłowej dla innowacyjnego rozwiązania, opracowaniu biznes planu wraz z analizą rynku i potencjału rynkowego, świadczeniu usług doradczych w zakresie prac badawczorozwojowych, wykonaniu analizy opłacalności wejścia kapitałowego. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ oraz Dodatkowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy Biura Projektu, które mieści się przy ul. Cieszyńskiej 365 w BielskuBiałej. Telefon nr 033/ , , BIEL SKOBIA ŁA + HE LIOS D ul. Mo sto wa 5, tel ; Anna Ka re ni na (ang.; l. 15; 2:10) wt.śr ; At las chmur(niem.usa; l.15; 2:45) wt.śr ; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt.śr , 11.30; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt.śr ; Gam Gam bit, bit, czy czy li jak og la (USA; l. 15; 1:30) wt.śr. 11, 13, 17.30, 19.30, 21.30; Hob bit: Hob bit: Nie zwy kła Nie zwy kła pod róż pod róż (no woz. USA; l. 15; 2:50) wt.śr , 13, 16.30, 20; Hob bit: Hob bit: Nie zwy kła Nie zwy kła pod róż, (no woz. USA; l. 15; 2:50) wt.śr. 10, 11, 13.30, 14.30, 17, 18, 19, 20.30, 21.30, 22.30; Mój ro er (pol.; l. 15; 1:30) wt.śr , 15.30; Pią ta Pią ta po ra po ra ro ku ro ku (pol.; l. 15; 1:40) wt.śr , 14.45, 16.45, 18.45; Re ni Re ni fer fer Ni k Ni ko ra tu je ra tu je bra ta bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt. śr ; Re ni fer Re ni fer Ni k Ni ko ra tu je ra tu je bra ta bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt.śr ; Sky fall Sky fall (USAang.; l.15; 2:25) wt.śr , 20.45; Wy Wy soka so ka fala fa la (USA; l. 15; 2:00) wt.śr , 15; + CI NE MA CI TY Lesz czyń ska 20, tel psychopatów psy cho pa tów (ang.usa; l. 15; 1:50) wt ; An na Ka re ni na (ang.; l. 15; 2:10) wt. 14, 19; Aste rix jej kró kró le lewskiej w skiej mości mo ści(fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt. 11, 16; śr , 16; Asterix te rix i Obelix: Obe lix: W służbie kró lewskiej w skiej mości mo ści (fr.hisz. węg.wł.; b.o.; 1:50) wt ; śr ; Atlas chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt , 18, 21.20; śr. 18, 21; Bo g Bo gowie wie uliuli cy cy (USA; l. 15; 1:50) wt , 18.30, 20.45; śr ; Di no Di no ma ma ma ma (pld.kor. USA; b.o.; 1:25) wt ; śr. 11, 15; Di Di no ma no ma ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; Fran k n weenie e e nie (USA; l.14; 1:30) śr ; Hob bit: pod róż (nowoz.usa; l.15; 2:50) wt , 18, 21.30; śr. 11, 14.30, 18, 21.30; Hob bit: Hob bit: Niezwy Nie zwy kła pod kła róż, (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt , 17, 19, 20.30, 22.30; śr. 10, 12, 13.30, 15.30, 17, 19, 20.30, 22.30; Hotel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) śr. 13; Mój ro er (pol.; l. 15; 1:30) wt , 18.20, 20.30, 22.30; śr , 16.15, 20.45; Operacja Ope ra cja Arg Ar go (USA; l.15; 2:00) śr ; Pokłosie o kło sie (pol.; 1:40) wt. 14, 19.30; śr ; Renifer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr , 16; Re ni fer Ni ko rara tuje tu je brata bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr , 14.15; Sa Sa ga Zmierzch: Przed świ a Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część Część 2(USA; l.15; 1:55) wt ; śr. 13, 18.20; Skyfall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt , 20.30; śr , 20.15; Za jak to ła tw two po powiedzieć wie dzieć(usa; l.15; 1:40) wt , 21.45; Żą dze Żą dze i pieniądze pie nią dze (ang.usa; l. 15; 1:45) wt. 21; BY TOM + CI NE MA CI TY pl. Koś ciusz ki 1, tel Anna Ka re ni na (ang.; l. 15; 2:10) wt. 20; Asterix kró lewskiej w skiej mo mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt ; śr ; At las chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt. 18, 21.20; śr , 21.40; Bo Bo gowie wie ulicy uli cy (USA; l. 15; 1:50) wt , 20.15, 22.30; śr ; Di no Di no ma ma ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr. 10, 12.45; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; Fran k e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt. 15; śr. 14; Hob bit: Hob bit: Niezwy Nie zwy kła pod kła pod róż róż (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt , 18, 21.30; śr. 11, 14.30, 18, 21.30; Hobbit:, (nowoz.usa; l.15; 2:50) wt , 15.30, 17, 19, 20.30, 22.30; śr. 10, 13.30, 15.30, 17, 19, 20.30; Mój ro er (pol.; l. 15; 1:30) wt. 17, 19; śr , 16.30, 18.40; Pią ta Pią ta pora po ra roku ro ku (pol.; l. 15; 1:40) wt. 18; śr. 10, 14.15, 17.15, 19.15, 21.15; Renifer bra ta(fiń.; b.o.; 1:20) śr , 15.15; Re ni fer Ni ko ratuje bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr ; Sa Sa ga Zmierzch: Przed świ a Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2(USA; l. 15; 1:55) wt , 17.30; śr , 16; Sky fall Sky fall(usaang.; l.15; 2:25) wt , 21.30; Za jak to ła tw two po o po wie wie dzieć dzieć (USA; l. 15; 1:40) wt. 21; DĄ BRO WA GÓR NI CZA + HE LIOS ul. Ja na III So bie skie go 6, tel ; Atlas chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt. śr. 14; Di no ma ma(pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt.śr. 11; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt.śr ; Gam bit, Gam bit, czyli czy li jak jak og ograć kró la (USA; l.15; 1:30) wt.śr , 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30; Hob Hob bit: bit: Niezwykła pod róż (nowoz.usa; l. 15; 2:50) wt.śr. 10, 13.30, 17, 20; Hob bit: Hob bit: Nie Nie zwykła zwy kła podróż, (no woz.usa; l.15; 2:50) wt.śr. 11, 14.30, 18, 19, 20.30, 21.30; Mój ro er (pol.; l. 15; 1:30) wt.śr , 16.45; Renifer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr ; Re ni fer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt.śr. 13; Sky fall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt.śr ; GLI WI CE + CI NE MA CI TY D ul. Li po wa 3, tel ; Anna Ka re ni na (ang.; l. 15; 2:10) wt. 15, 19.20, 22; śr ; Aste rix Aste rix iobelix: Obe lix: Wsłużsłuż bie jej kró bie jej kró le lew skiej mo skiej mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt ; śr. 15; Aste rix Aste rix i Obe Obe lix: lix: W służbie kró lewskiej w skiej mości mo ści (fr. hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt. 17; At las chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt , 20.45; śr , 14.40, 18, 21.20; Bo g Bo gowie wie ulicy uli cy (USA; l. 15; 1:50) wt. 15, 18.30, 20.45; śr. 13, 21.15; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt. 16; śr. 10, 14; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt. 14; śr. 12; Frank e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt. 15; śr , 16.30; Gam Gam bit, bit, czy czy li jak og li jak ograć rać króla kró la(usa; l.15; 1:30) śr. 11, 13, 15, 17.15, 19.30, 21.30; Hob bit: Hob bit: Nie zwy kła Nie zwy kła pod róż pod róż (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt , 18, 21.30; śr. 10, 11, 14.30, 15.30, 18, 21.30; Hobbit:, (nowoz.usa; l.15; 2:50) wt , 17, 19, 20.30, 22.30; śr. 12, 13.30, 17, 19, 20.30, 22.30; Ho tel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt ; śr , 14.30; Ho tel Ho tel Trans yl wa nia rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt ; Mój ro er (pol.; l.15; 1:30) wt. 17, 19.15, 21.30; śr , 16, 18.10, 20.20, 22.30; Ope ra cja Ope ra cja Arg Ar go (USA; l. 15; 2:00) wt ; Pią ta Pią ta pora po ra ro ro ku ku (pol.; l. 15; 1:40) wt. 18; śr. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; Pokłosie o kło sie (pol.; l. 15; 1:40) śr ; Re ni fer ra tu je brata bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt ; śr. 12, 15.45, 17.30; Renifer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr , 13.45; Sa g Sa ga Zmierzch: Przed świ Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2 (USA; l.15; 1:55) wt , 18.45, 21.15; śr , 17.15; Sinister Si ni ster(usa; l.15; 1:50) wt , 21.45; śr. 22; Sky fall Sky fall(usaang.; l.15; 2:25) wt , 17.40, 20.30; śr , 20.45; Super Su permark mar ket et (pol.; l. 15; 1:25) śr , 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15; Wysoka Wy so ka fala fa la (USA; l. 15; 2:00) wt , 18.15, 20.45; śr ; Za jak to ła tw two po powiedzieć wie dzieć(usa; l.15; 1:40) wt , 19.50, 22; śr , 21.45; Żą dze Żą dze i piepie niądze nią dze (ang.usa; l. 15; 1:45) wt , 22; KA TO WI CE + CI NE MA CI TY SI LE SIA ul. Cho rzow ska 107, tel Połączeni łą cze ni (aus.braz.fr.ang.; l. 15; 1:50) śr , 13.45, 16.15, 18.45, 21.15; 7 psychopatów psy cho pa tów (ang.usa; l. 15; 1:50) wt ; An na Ka re ni na (ang.; l.15; 2:10) wt. 14; Aste rix jej króle kró lewskiej w skiej mości mo ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) śr ; Aste rix służ bie jej kró lewskiej w skiej mości mo ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) śr , 15; At las chmur(niem. USA; l. 15; 2:45) wt , 17, 19.45, 20.30; śr. 14, 17.20, 20.40; Bo g Bo gowie wie uli uli cy cy (USA; l. 15; 1:50) wt , 16.45, 19, 21.15; śr. 18, 20.15; Di no ma ma (pld.kor. USA; b.o.; 1:25) wt ; śr , 15.15; Dino ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr ; Fran k Fran ken w en we e nie e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt. 15; śr ; Gam Gam bit, czy bit, czy li jak og la (USA; l. 15; 1:30) śr , 13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45; Hob bit: pod róż (nowoz. USA; l. 15; 2:50) wt. 17, 20.30; śr. 10, 13.30, 17, 20.30; Hob bit: Nie zwy kła pod pod róż róż, (no woz.usa; l.15; 2:50) wt , 18, 19, 20, 21.30, 22.30; śr. 11, 12, 13, 14.30, 15.30, 16.30, 18, 19, 20, 21.30, 22.30; Ho tel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt. 16; śr. 10, 12, 14, 16; Ho tel Ho tel Transylwa rans yl wa nia nia (USA; b.o.; 1:30) wt. 14; Mój ro er (pol.; l.15; 1:30) wt , 18.45, 20.45; śr. 12, 17.30, 19.45; Ope ra cja Ope ra cja Arg Ar go (USA; l. 15; 2:00) wt. 18; śr. 22; Pią ta Pią ta pora po ra roku ro ku (pol.; l. 15; 1:40) wt ; śr , 12.50, 15, 17.10, 19.30, 21.30; Pokłosie o kło sie (pol.; l. 15; 1:40) wt ; Re ni fer Ni ko ra tu je ra tu je bra ta bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt , 16.30, 18.30; śr , 14.30, 16.30; Re Re nifer ni fer Nik bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr ; Sa Sa ga Zmierzch: Przed świ a Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2 (USA; l.15; 1:55) wt. 18; śr ; Sinister Si ni ster (USA; l. 15; 1:50) wt ; śr ; Sky fall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt , 17.45, 20.45; śr. 11, 18.30, 21.30; Za jak to ła tw two po o po wie wie dzieć dzieć (USA; l. 15; 1:40) wt , 20.15, 22.30; śr. 22; Żą Żą dze dze i pieniądze pie nią dze (ang.usa; l. 15; 1:45) śr ; + CI NE MA CI TY (PUNKT 44) D ul. Gli wic ka 44, tel ; Połączeni łą cze ni (aus.braz.fr.ang.; l. 15; 1:50) śr. 10, 12.30, 15, 17.30, 20, 22.30; 7 psychopatów psy cho pa tów (ang.usa; l. 15; 1:50) wt , 22.15; śr ; An na Ka re ni na (ang.; l.15; 2:10) wt , 18.15, 21; śr ; Aste rix kró lew skiej mo skiej mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) śr ; Aste rix kró lew skiej mo skiej mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt ; śr , 16.30; At las chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt. 15, 18.20, 21.40; śr. 10, 13.20, 16.40, 18.20, 20, 21.40; Di no ma ma(pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr , 16.15; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr , 14.15; Fran k Fran ken w en we e nie e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt. 16, 18; śr. 14; Gam bit, Gam bit, czy czy li jak og la(usa; l.15; 1:30) śr , 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45; Hobbit: pod róż(nowoz.usa; l.15; 2:50) wt. 18, 21.30; śr. 11, 14.30, 18, 21.30; Hob bit:, (nowoz.usa; l.15; 2:50) wt. 17, 20.30; śr. 10, 13.30, 17, 20.30; Ho tel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt. 16; śr ; Ho tel Ho tel Transyl rans yl wania wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt. 14; śr , 15.45; Kochank Ko chan kowie wie z Księżyca. Księ ży ca. Moonrise Mo on ri se Kingdom Kin gdom (USA; l. 15; 1:35) wt. 14, 20.15, 22.30; Operacja Ope ra cja Arg Ar go (USA; l.15; 2:00) wt , 21.15; śr. 19, 21.30; Pią ta Pią ta pora po ra ro ro ku ku (pol.; l. 15; 1:40) śr , 14, 16, 18.10, 20, 22.30; Pokłosie kło sie(pol.; l.15; 1:40) wt , 19.45; śr ; Re ni fer Ni ko ratuje bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt ; śr. 13, 17; Renifer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr. 11, 15; Sa Sa ga Zmierzch: Przed a Zmierzch: Przed świtem. świ tem. Część Część 2 (USA; l. 15; 1:55) wt. 15, 20, 22.30; śr , 17.15; Si ni ster Si ni ster (USA; l.15; 1:50) wt , 22.15; Sky fall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt , 17.45, 20.45; śr , 20.45; Su per Su permark mar ket et (pol.; l. 15; 1:25) śr , 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15; Wysoka Wy so ka fala fa la (USA; l. 15; 2:00) wt , 17, 19.30, 22; śr. 11, 16, 21.15; Za jak to ła tw two po o po wie wie dzieć dzieć (USA; l. 15; 1:40) wt , 17.15, 19.30, 21.45; śr , 14.45, 19.45, 22; Żą dze Żą dze i pieniąpie nią dze dze (ang.usa; l. 15; 1:45) wt , 19, 21.15; + IMAX KA TO WI CE (PUNKT 44) D ul. Gli wic ka 44, tel ; Frank e e nie (USA; l. 14; 1:30) śr. 12, 15.30, 19, 22.30; Hob bit: Nie zwy kła podróż, (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt , 19, 22.30; RU DA ŚLĄ SKA + CI NE MA CI TY D ul. 1 Ma ja 310, tel ; Anna Ka re ni na(ang.; l.15; 2:10) wt ; Aste rix Aste rix i Obe lix: Obe lix: W służ bie jej kró le kró lew skiej w skiej mo mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt ; śr. 15; At las chmur (niem.usa; l.15; 2:45) wt , 20.45; śr , 20.45; Di no Di no mama ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) śr. 13; Di Di no ma no ma ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr , 15.15; Fran k e e nie (USA; l.14; 1:30) wt ; śr ; Hob Hob bit: bit: Niezwykła pod róż (nowoz.usa; l. 15; 2:50) wt , 18, 21.30; śr. 11, 14.30, 18, 21.30; Hob bit:, (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt , 17, 19, 20.30, 22.30; śr. 10, 12, 13.30, 15.30, 17, 19, 20.30; Ho tel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) śr ; Re ni fer ra tu je brata bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt , 16.30; śr , 12.30, 14.30, 16.30, 17.15; Sa g Sa ga Zmierzch: Przed świ Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2 (USA; l.15; 1:55) wt. 16; śr ; Sky fall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt , 20.30; śr ; Żądze Żą dze i pieniądze pie nią dze (ang.usa; l. 15; 1:45) wt ; śr , 19.30, 21.45; RYB NIK + CI NE MA CI TY Ra ci bor ska Połączeni o łą cze ni (aus.braz.fr.ang.; l. 15; 1:50) śr , 16.45, 19.15, 21.45; An An na na Karenina Ka re ni na (ang.; l. 15; 2:10) wt ; Atlas chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt. 16, 20.45; śr , 20.40; Bo g Bo gowie wie uli uli cy cy (USA; l. 15; 1:50) wt. 14, 16.15, 18.30; śr ; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) śr , 12.15; Fran k e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt. 15, 17; śr. 15; Gam Gam bit, czy bit, czy li jak og la (USA; l. 15; 1:30) śr , 13.15, 15.15, 17.30, 19.30, 21.30; Hob bit:, (nowoz.usa; l. 15; 2:50) wt , 15.30, 17, 18, 19, 20.30, 21.30, 22.30; śr. 10, 11, 12, 13.30, 14.30, 15.30, 17, 18, 19, 20.30, 21.30; Ho tel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) śr. 11; Ope ra cja Ope ra cja Arg Ar go (USA; l.15; 2:00) wt ; Pią ta Pią ta pora po ra roku ro ku (pol.; l.15; 1:40) śr. 14, 16, 18.10, 20.20; Pokłosie o kło sie (pol.; l. 15; 1:40) wt. 17; Re ni fer Ni ko ra ra tuje tu je brata bra ta(fiń.; b.o.; 1:20) wt , 18.15; śr , 14; Re ni fer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt ; śr ; Sa Sa ga Zmierzch: Przed świ a Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2 (USA; l. 15; 1:55) wt ; śr , 16.15; Skyfall Sky fall(usaang.; l.15; 2:25) wt. 19, 21.45; śr. 21; Za jak to ła tw two po o po wie wie dzieć dzieć (USA; l.15; 1:40) wt , 21.50; śr. 13; Żą dze Żą dze i pieniądze pie nią dze (ang.usa; l. 15; 1:45) wt. 20; + MUL TI KI NO Chro bre go 1, tel Asterix kró lewskiej w skiej mo mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt. 14; śr ; At las chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt.śr. 21; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr ; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) śr ; Frank e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt. śr ; Gam Gam bit, bit, czy czy li jak og la(usa; l.15; 1:30) wt , 17.20, 19.30, 21.45; śr , 15.15, 17.20, 19.30, 21.45; Hob Hob bit: bit: Niezwykła pod róż (nowoz.usa; l. 15; 2:50) wt. 17, 20.30; śr. 10, 13.30, 17, 20.30; Hob bit:, (nowoz.usa; l. 15; 2:50) wt , 15.30, 16.30, 18, 19, 20, 21.30; śr , 11, 12, 13, 14.30, 15.30, 16.30, 18, 19, 20, 21.30; Mój ro er(pol.; l.15; 1:30) śr , 18.45; Renifer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr ; Re ni fer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt.śr. 15; Sky fall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) śr ; Su per Su permark mar ket et (pol.; l. 15; 1:25) wt.śr , 18.15, 20.15, 22.15; Tyl yl ko nie mi o nie mi łość łość (fr.; l. 15; 1:35) wt ; śr. 12, 14.10; SOS NO WIEC + CI NE MA CI TY PLA ZA ul. Sien kie wi cza 2, tel ; Anna Ka re ni na(ang.; l.15; 2:10) wt ; At las chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt. śr , 20.30; Di no ma ma(pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr. 11; Fran k en weee e nie nie (USA; l.14; 1:30) wt. 11, 15.30, 19; śr. 13; Hob bit: pod róż (nowoz. USA; l. 15; 2:50) wt , 20; śr. 10, 13.20, 16.40, 20; Hob bit: Nie zwy kła pod pod róż róż, (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt. 15, 18.30, 21.40; śr , 15, 18.20, 21.40; Hotel Ho tel Transylwania rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt. 15; śr. 12; Pokłosie o kło sie (pol.; l.15; 1:40) wt ; Renifer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt , 16.15; śr , 14.30, 16.15; Sa Sa ga Zmierzch: Przed świ a Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2(USA; l. 15; 1:55) wt , 16.45, 19.15; Sky Sky fall fall(usaang.; l.15; 2:25) wt.śr. 18, 20.45; Żądze Żą dze i pieniądze pie nią dze (ang.usa; l. 15; 1:45) wt. 16, 19.30, 21.45; + HE LIOS D ul. Mo drze jow ska 32b, tel ; Atlas chmur (niem.usa; l. 15; 2:45) wt. śr ; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) śr ; Di no ma ma (pld.kor. USA; b.o.; 1:25) wt.śr. 11; Gam bit, Gam bit, czyli czy li jak jak og ograć kró la (USA; l.15; 1:30) wt.śr , 15.30, 17.30, 19.30, 21.30; Hob bit: Hob bit: Nie Nie zwykła zwy kła podróż pod róż(no woz.usa; l.15; 2:50) wt. śr. 10, 13.30, 17; Hob bit: Nie zwy kła pod pod róż róż, (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt.śr , 19; Mój ro er (pol.; l.15; 1:30) wt. śr ; Re ni fer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt.śr ; Re ni fer Ni ko ratu ra tu je bra je bra ta ta (fiń.; b.o.; 1:20) śr ; Sky Sky fall fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt.śr. 13; TY CHY + NO VE KI NO D al. Ja na Pa wła II 18, tel ; ve ki no.pl Frank e e nie (USA; l. 14; 1:30) śr , 13.30, 15.30, 17.15; Gam bit, Gam bit, czy czy li jak og la (USA; l. 15; 1:30) wt.śr , 15.15, 17, 21.15; Hob bit: Hob bit: Niezwy Nie zwy kła pod kła pod róż róż (no woz.usa; l. 15; 2:50) wt.śr , 17.45; Hob bit:, (no woz.usa; l.15; 2:50) wt.śr ; Pią Pią ta po ta po ra ro ra ro ku ku (pol.; l.15; 1:40) wt.śr , 17.30, 19.15; Renifer bra ta(fiń.; b.o.; 1:20) wt.śr ; Su per Su permark mar ket et(pol.; l. 15; 1:25) wt.śr. 13, 14.45, 18, 19.45, 21.30; ZA BRZE + MUL TI KI NO D ul. Gdań ska 18, tel Połączeni łą cze ni (aus.braz.fr.ang.; l. 15; 1:50) wt , 18.10, 20.45; śr , 15.45, 18.10, 20.45; Aste rix Aste rix iobelix: Obe lix: Wsłużsłuż bie jej kró bie jej kró le lew skiej mo skiej mo ści ści (fr.hisz.węg.wł.; b.o.; 1:50) wt ; śr , 11.40; At At las chmur las chmur(niem.usa; l.15; 2:45) wt , 20.50; śr , 17.20, 20.50; Di no Di no ma ma ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr. 09, 11.10; Di no ma ma (pld.kor.usa; b.o.; 1:25) wt ; śr ; Fran k Fran kenen weenie e e nie (USA; l. 14; 1:30) wt ; śr ; Gam Gam bit, bit, czy czy li jak og la (USA; l. 15; 1:30) wt. 15, 17.10, 19.20, 21.40; śr , 15, 17.10, 19.20, 21.40; Hob Hob bit: bit: Niezwykła pod róż (nowoz.usa; l. 15; 2:50) wt. 17, 20.30; śr. 10, 13.30, 17, 20.30; Hob bit:, (nowoz.usa; l.15; 2:50) wt. 14, 15.30, 16.30, 17.30, 19, 20, 21; śr , 10.30, 12, 13, 14, 15.30, 16.30, 17.30, 19, 20, 21; Ho tel Ho tel Trans yl wa nia rans yl wa nia (USA; b.o.; 1:30) wt ; śr , 11.45; Ho tel Ho tel Transylwarans yl wa nia nia (USA; b.o.; 1:30) śr , 21.50; Mój ro er (pol.; l. 15; 1:30) wt.śr , 19.30, 21.45; Na Na tropie tro pie Marsupilami Mar su pi la mi (fr.; l. 8; 1:45) śr ; Ope ra cja Ope ra cja Arg Ar go (USA; l. 15; 2:00) wt.śr ; Pokłosie o kło sie (pol.; l. 15; 1:40) śr ; Re ni fer ra tu je brata bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt ; śr , 11.15, 15.15; Re ni fer bra ta (fiń.; b.o.; 1:20) wt ; śr , 17.15; Sa Sa ga Zmierzch: Przed świ a Zmierzch: Przed świ tem. tem. Część 2 Część 2(USA; l. 15; 1:55) wt.śr , 19.15; Sky fall Sky fall (USAang.; l. 15; 2:25) wt.śr ; Su Su per per mar k mar ket (pol.; l. 15; 1:25) wt , 18.15, 20.15, 22.15; śr , 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15; Tyl yl ko nie mi nie mi łość łość (fr.; l. 15; 1:35) wt , 21.50; śr. 12, 17.50, 21.50; Wy so ka Wy so ka fala fa la (USA; l.15; 2:00) wt , 19.40, 22.10; śr , 16.50, 19.40, 22.10; Za jak to ła tw two po powiedzieć wie dzieć (USA; l. 15; 1:40) śr ; KI NA

8 8 nekrologi.wyborcza.pl Poniedziałek środa grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA nekrologi Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Aleksandra Pełczyńskiego doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profesor był uczonym światowej sławy, jednym z najwybitniejszych matematyków polskich, autorem wielu odkryć matematycznych. Był współtwórcą współczesnej teorii przestrzeni Banacha, nauczycielem wielu wybitnych matematyków. Profesor był plenarnym mówcą na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w 1983 r., członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, laureatem nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, laureatem medalu Orlicza, odznaczonym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był doktorem honoris causa Vrije Universiteit Brussel, FriederichSchillerUniversität Jena i Kent State University (USA) oraz Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Wraz ze śmiercią profesora Aleksandra Pełczyńskiego nauka poniosła ogromną stratę. Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie Pana Profesora składają Rektor i Senat Dziekan i Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 grudnia 2012 roku zmarł w Poznaniu Profesor nauk prawnych Zbigniew Radwański Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk Odznaczony Orderem Orła Białego. Wybitny Uczony i Niezwykły Człowiek. Cywilista, Kodyfikator, wieloletni Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny Systemu Prawa Prywatnego, redaktor naczelny Orzecznictwa Sądów Polskich, do ostatnich chwil członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, wieloletni kierownik Oddziału Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu, wychowawca młodych naukowców, Mistrz i Wielki Autorytet Naukowy, szanowany, ceniony, lubiany będzie nam brakowało Jego wyjątkowej osobowości. Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy Instytutu Nauk Prawnych PAN Podziękowanie Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. W. Szymborska Pragniemy wyrazić nasze najszczersze podziękowania dla wszystkich Uczestników uroczystości pogrzebowych, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze Stanisława Tomków Dziękujemy także pięknie za wszelkie wyrazy współczucia, słowa otuchy i gesty wsparcia. Pogrążona w bólu i smutku rodzina Wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią prof. dr. hab. Wacława Goronowskiego Rodzinie Zmarłego składają Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego oraz Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Dnia 20 grudnia 2012 roku zmarła po długiej chorobie prof. Elżbieta Marszał Były Kierownik Katedry Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach przy ulicy Murckowskiej dnia 27 grudnia 2012 roku o godzinie Pogrążona w smutku rodzina Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 grudnia 2012 roku zmarł prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański wybitny specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, były Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, wieloletni Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Kawaler Orderu Orła Białego. Były Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Wybitny pedagog i uczony, szczerze oddany pracy naukowej i dydaktycznej Rada Naukowa, Dyrekcja i pracownicy Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Członkowie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc z wielkim smutkiem żegnają profesora Mieczysława Janowca Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, pioniera mikrobiologii gruźlicy w Polsce, wspaniałego Człowieka, nauczyciela i lekarza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 grudnia 2012 roku zmarł w wieku 88 lat prof. zw. dr hab. Zbigniew Radwański wybitny specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, były Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, wieloletni Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i do końca swoich dni jej członek. Kawaler Orderu Orła Białego. Przez wiele lat związany z Polską Akademią Nauk i jej były Wiceprezes. Wybitny pedagog i uczony, szczerze oddany pracy naukowej i dydaktycznej. Mistrz dla wielu pokoleń polskich prawników. Odszedł wielki autorytet i Człowiek otwartego serca. Bliskim Pana Profesora składam wyrazy współczucia w imieniu pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Dziekan, prof. dr hab. Krzysztof Rączka Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Neurolodzy Dziecięcy z głębokim żalem żegnają prof. dr hab. n. med. Elżbietę Marszał Profesora, Człowieka prawego i szlachetnego, nauczyciela wielu pokoleń, wieloletnią Przewodniczącą PTND. W dniu 20 grudnia 2012 roku zmarł w Poznaniu w wieku 88 lat prof. dr hab. Zbigniew Radwański Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Orła Białego, wybitny znawca prawa cywilnego i współtwórca polskiej cywilistyki, jeden z największych autorytetów w zakresie prawa cywilnego. Wiceprezes PAN w latach , wieloletni członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN. Rektor UAM w latach , Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach , Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości w latach Uhonorowany licznymi medalami i odznaczeniami. Żegnamy wybitnego uczonego cenionego przez krajowe i międzynarodowe środowisko naukowe, który wywarł duży wpływ na praktykę stanowienia i stosowania prawa w Polsce Prezes Polskiej Akademii Nauk Prezydium Polskiej Akademii Nauk Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 20 grudnia 2012 roku w Warszawie Profesora Aleksandra Pełczyńskiego wybitnego matematyka znakomitego kontynuatora polskiej szkoły analizy funkcjonalnej członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Społeczność matematyczna straciła Osobę cieszącą się ogromnym autorytetem, wychowawcę wielu pokoleń matematyków. Profesor Aleksander Pełczyński na trwałe zapisał się w historii polskiej matematyki. Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia Polskie Towarzystwo Matematyczne NEKROLOGI KATOWICE n BIELSKOBIAŁA Wyrazy współczucia Rodzinie Pani prof. dr hab. n. med. Elżbiety Marszał składają pracownicy Katedry Pediatrii SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz współpracownicy ze Szpitala w KatowicachZałężu Dr Barbarze MarszałPaszek oraz Najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Matki składają Dyrektor Instytutu Informatyki, Kierownik i pracownicy Zakładu Systemów Informatycznych Uniwersytetu Śląskiego Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się nam tak piękne Mikołaj Gogol KAL 1

9 Poniedziałek środa grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA ogłoszenia drobne katowice.gazeta.pl 9 1 KAL ZAKŁADY POGRZEBOWE BIELSKOBIAŁA Centrum Pogrzebowe Żurek ul. Szkolna 1, tel. 033/ Całodobowa własna chłodnia Usługi Pogrzebowe Grzegorz Cieśla ul. Leszczyńska 19, tel. 033/ BYTOM KREMATORIUM ŚZP Firma Walicki ul. Piekarska 99, Bytom, tel w.102 CZECHOWICEDZIEDZICE Zakład Pogrzebowy Łukasz Bielach ul. Niepodległości 43, 032/ , CHORZÓW HARON S.C. Usługi pogrzebowe i kremacyjne ul.bożogrobców 14, S. Bytomskich 18, Usługi Pogrzebowe KOCEL ul. Dąbrowskiego 11, , 24h Zakład Pogrzebowy Firma Brauner ul. Pułaskiego 11, tel. 032/ Kompleksowe usługi pogrzebowe GLIWICE Firma Pogrzebowa ADIEU ul. Kościuszki 21, 032/ , MZUK Zakład Pogrzebowy ul. Raciborska 12, 032/ , KATOWICE Katowickie Cmentarze Komunalne ul. Murckowska 9 tel , SOSNOWIEC Hades Kompleksowe Usługi Pogrzebowe ul. Pusta 66, tel. 032/ , MZUK Zakład Pogrzebowy "ZNICZ" ul. Kościelna 8, 32/ , USŁUGI KAMIENIARSKIE SOSNOWIEC NAGROBKI granitowe od 2500zł. Raty. Wystawa: Czeladź ul. Reymonta 45. tel , 032/ ZASIŁEK POGRZEBOWY + ZUS wy pła ca za si łek po grzebowy po śmierci pracownika oraz tego członka rodziny, któ ry był na je go utrzy ma niu, przy czym pra cow nik, po którym należy się zasiłek, mógł być na za sił ku cho ro bo wym al bo na ur lo pie bez płat nym czy ma cie rzyń skim, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny, który uprawnio ny był do po bie ra nia po nim renty rodzinnej. Zasiłek wypłacany jest osobie, która po kry ła kosz ty po grze bu i po sia da na to ra chun ki. Od 1 mar ca 2011 r. za si łek po grzebowy wynosi zł. ZDROWIE LECZNICE NOWO WYBUDOWANY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYJMUJE PACJENTÓW tel , LEKARZE SPECJALIŚCI A a a a a a a a Ginekolog. USG. TANIO! tel A.a.a.a.a.a.a GINEKOLOGIA AAAaaPrzywracanie cyklu AAa Ginekolog AZ A a a Zabiegi próżniowo A ginekologia farmakologicznie; AZ Ginekolog kobieta GINEKOLOGDYSKRETNIE PROBLEMY Z UZALEŻNIENIEM A a a a a a esperal odtrucia A a a a ALKAMED Esperal (oryginalny), odtruwanie poalkoholowe przez lekarzy. Całodobowo u pacjenta 0602/194433, 0602/ , 032/ , A a a a esperal odtruwanie psycholog "Panaceum" , Esperal wszywa chirurg, tel Prywatny Ośrodek Uzależnień OAZA Detox, Terapie osrodekoaza.pl AUTOMOTO SPRZEDAM AUTA KAŻDE KUPIĘ CAŁE, ROZBITE, GOTÓWKA CHORZÓW, KRAKOWSKA 8 AUTA KAŻDE KUPIĘ Chorzów, Zgrzebnioka 15a AUTO KAŻDE KUPIĘ osobowe, dostawcze, całe i rozbite płacę gotówką najkorzystniej Chorzów tel. 032/ , AUTOSKUP OSOBOWE DOSTAWCZE WSZYSTKIE MARKI PŁACIMY GOTÓWKĄ TEL , KUPIĘ AAAAAAAAAAUTO KUPIĘ KAŻDE AUTO GOTÓWKA 24h TEL AUDI inne AUTOSKUP AUTA KUPUJĘ GOTÓWKA. Osobowe i Terenowe po 97r. ŚląskDojazd AUTA SKUP osobowe, dostawcze od 98r. Gotówka! Tel lub AUTOSKUP , AUTOSKUP do 9 lat Dobrze płacimy! Mce Tel BMW inne AUTOSKUP Całe ZAGŁEBIE. AUTOSKUP Gotówka! Każdy model i marka 1996 do 2012r. Będzin, ul. Długa 50 32/ , DAEWOO inne AUTOSKUP FIAT inne AUTOSKUP FORD inne AUTOSKUP MERCEDES inne AUTOSKUP OPEL inne AUTOSKUP RENAULT inne AUTOSKUP SEAT inne AUTOSKUP SKODA inne AUTOSKUP SKUP AUT od ręki Śląskie i okolice, VW inne AUTOSKUP Złomowanie , SERWISY, USŁUGI Autogaz, elektornika, Chiptuning. Zabrze Zaborze tel AUTO GAZ ŚLĄSK Serwis ogólnopolski, montaż wysokiej jakości instalacji TARTARINI, raty. Tel , EDUKACJA SZKOŁY COSINUS WSZYSTKIE SZKOŁY BEZPŁATNE BEZ ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW Zaoczne Licea Dla chętnych BEZPŁATNE zajęcia z możliwością zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych z zakresu: usług kosmetycznych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obsługi urządzeń biurowych Szkoły Policealne Sekretariat: informacja i zapisy Katowice, Rynek 12/102, tel Gliwice, ul. Zwycięstwa 32, tel Chorzów, ul. Dworcowa 1, tel Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/132, I piętro, Bytom, pl. Kościuszki 9 (PPS Społem), tel KOREPETYCJE Chemia, matematyka, fizyka, FRANCUSKI korepetycje mgr MATFIZYKA studia, matura 32/ Matematykanauczyciel KURSY, SZKOLENIA A.A.A. Prawo Jazdy 999zł, DZETA CENTRUM EDUKACYJNE KATOWICE Tel. 32/ , 32/ , 32/ KURSY Z NOWYM ROKIEM, NOWY ZAWÓD. Kursy Fryzjerskie kończące się EGZAMINEM CZELADNICZYM.Zaczynamy od Wrocław Tel RYNEK NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM DOM KATOWICE Podlesie, nowy, do wykończenia, wolnostojący 186m2, 590 tys W POLSCE Sprzedam dom letniskowy w Rowach na ok. 70 miejsc noclegowych, blisko plaży (ok. 120 m) oraz dom wolnostojący w Ustce w odległości ok. 600 m do plaży. Kontakt tel.: lub Pensjonat Pobierowo, SPRZEDAM GRUNT CZELADŹ Czeladź ok. M1 działka 1,1ha utwardzona możliwa zabudowa magazynowa produkcyjna POZOSTAŁE WOJ. ŚLĄSKIE Łaziska Dolne działki budowlane sprzedam, tel W POLSCE BIESZCZADY 6H, ha Mazury, rekreacyjna, RYNEK KOMERCYJNY Atrakcyjny lokal 140m2 i 200m 2, super lokalizacja w centrum Bydgoszczy do wynajęcia tel BYTOM ul. Dworcowa 22ścisłe centrum do wynajęcia lokal o pow. 123m tel CHORZÓW ścisłe centrum lokale do wynajęcia każda działalność, handel, biura tel. 32/ GLIWICE ścisłe centrum do wynajęcia lokal na parterze tel Hali magazynowej 300 do 500m na terenie Śląska do wyn. lub zakupu KATOWICE ul. Gliwicka 125 do wynajęcia biura 52,5m, 60m tel Kce do wynajęcia biuro, tanio Kupię kamienicę, biurowiec w Katowicach Lokal do wynajęcia Kce Ścisłe Centrum sklep 50m2, tel. 32/ PROKURENT Lokal użytkowy oraz biur., Zwierzyniecka Kraków, wynajmie właściciel, Poszukujemy hal produkcyjnych/ magazynów na teren ie Ślą ska do wynaj ęcia lub zakupu Poszukujemy lokali handlowych na parterze o pow. 100m do 200m na oddział BANKU oferty prosimy kierować tel RACIBÓRZ ul. Bosacka 61 do wynajęcia magazyn 331m tel RACIBÓRZ ul. Bosacka 61 do wynajęcia biura 37m oraz lokale na parterze o pow. 68m oraz 331m w kompleksie handlowym na każdą działalność tanio! tel Śląsk poszukujemy hali produkcyjnej ok. 1500m TORUń wynajmę lokal ul. Szeroka 1800m2, duże witryny Megan Aktualna oferta magazynów, hal produkcyjnych do wynajęcia i sprzedaży info na: , Atrakcyjne lokale biurowe do wynajęcia i sprzedaży , Bogata oferta lokali handlowych do wynajęcia tel MATERIAŁY I USŁUGI SPRZEDAM GARAŻE blaszane. BRAMSTAL, tel USŁUGI AAAAAAPranie dywanporządki AAAAAA Przeprowadzki A. A. Awarie hydrauliczne 24h A Alarmy Domofony kamery 32/ AZ Remonty, , 32/ BRAMY garażowe, przemysłowe, garaże, drzwi, napędy, ogrodzenia. Bramy od 699,00 zł netto. BRAMSTAL, tel. 32/ Cykliniarskie bezpył Gaz wodkan, montaż, naprawy Gładzie, malowanie Kompleksowe usługi remontowobudowlane. Tel OGRODZENIA kompleksowe BRAMSTAL, tel. 32/ PIASKOWANIE stali, murów itp. NOWOCZESNYM SPRZĘTEM tel Płyty KG, Świadectwa Energetyczne Usługi remontowe i budowlane solidnie , BIZNES SPRZEDAM SPRZEDAM Sp. z o.o. TANIO, ANGLIA, IRLANDIA ODZIEŻ UŻYWANA BARDZO DOBREJ JAKOŚCI, TEL Aptekę w Katowicach odstąpię, tel MASZYNY DO PRODUKCJI CERAMIKI Niesort 3,80 zł. Tel Sprzedam czynny zakład produkcyjnobudowlany koło Częstochowy , SPRZEDAŻ / SKUP SPÓŁEK; OBSŁUGA PRAWNA tel. 022 / , Tokarki, Frezarki maszpol.pl TRANSFORMATORY; KUPIĘ a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zadłużone spółki tel: , TRANSFORMATORY UWAGA! Zapłacę atrakcyjne ceny!!! KUPIĘ znaczki Chin lata Tel WSPÓŁPRACA, PARTNERZY Windykacja USŁUGI ALE SZYBKA GOTÓWKA nawet 5000 zł na ŚWIĘTA! Proste zasady, bez zbędnych formalności Provident: dni w tygodniu 7: ATM Finanse chwilówki do 1000zł; Kce Słowackiego 16/5, ; Błyskawiczne chwilówki 100% kredyty bez BIK , Dojazd ChwilówkiPożyczki do 2000zł Bez zaświad.! Szybka decyzja! Geld s.c , Detektyw Banaszewski, Śląsk 32/ , Rozwody, poszukiwania, wariograf (wykrywacz kłamstw). Biuro Kce pl.grunwaldzki 810 pok Gotówka DomówkaExpresowa pożyczka tel Kredyt, konsolidacja, BANK KREDYTY gotówkowe,konsolidacyjne na oświadcz.i inne, dla Firm do 150 tys. bez ZUS i US.Szybko i Tanio! 32/ , , na działalność 32/ ODDŁUŻENIOWE! 32/ POMOC KREDYTOWA 32/ PORADY PRAWNE, tel ! Poż. firmy bez ZUS,US,BANK , rata 369 zł, 32/ , rata 179 zł, 32/ rata 202 zł, tel. 32/ rata 889 zł, tel. 32/ tys rata 585 zł, tel. 32/ tys rata 543 zł, tel. 32/ tys 297 zł tel tys 678 zł, tel. 32/ wizowanie, INNE Skup książek, płatność gotówką. Dojazd do domu klienta, TURYSTYKA A OFERTA SYLWESTROWA 32/ BAJER. GLIWICE BAJER OFERTA LATO 2013 JUŻ W SPRZEDAŻY Brenna. Pokoje z łaz. i aneksy kuch. Sylwestergrupy, 33/ , Imprezy sylwestrowe samolotem i autokarem ŚWIĘTA SYLWESTER ZIMA SUPER TOURIST BYTOM 32/ TANIE LINIE LOTNICZE 32/ TOSKANIA DLA KAŻDEGO VILLA COSTA rezydencja polskowłoska LUCCA, blisko: Florencja, Siena, Piza, włoska Riwiera, Le Cinque Terre. Tanie apartamenty, mówimy po polsku Willa w Grzybowie k/kołobrzegu , ferie, narty Zakopane Centrum Rusałka RZECZY UŻYWANE MEBLEXKOMIS Rybnik KOMUNIKATY Syndyk spółki Hydrobudowa Polska S.A. "w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż w najbliższym czasie zamierza przystąpić do sprzedaży ruchomości tj.: samochodów osobowych i ciężarowych, sprzętu IT, elektronarzędzi, sprzętu budowlanego i innych. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: (aktualności). ZWIERZAKI Ostatnie rodowodowe szczeniaki po championach rasy Rhodesian Ridgeback do odbioru od zaraz. Tel , Szczenięta OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA TYCHY znak GWA WG.BC z dnia 21 grud nia 2012 r. Zgod nie z art. 3336, art. 38 i art. 90 ust. 2 pkt 2 usta wy z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nie niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz z późn. zm.) ZAWIADAMIA SIĘ że do Prezydenta Miasta Tychy został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na bu do wę Mię dzyg min ne go Za kła du Kom plek so we go Za gos po da ro wa nia Od pa dów Ko mu nal nych w Tychach przy ul. Lokalnej zlokalizowanego na parcelach nr: 401/64; 679/24; 211/25; 214/24; 248/24; 377/24; 379/24; 381/24; 599/24; 628/24; 678/24; 213/24; 677/24; 741/23 (przed podz. 681/23); 669/19; 672/22; 740/23 (przed podz. 659/23); 742/23 (przed podz. 681/23); 838/19 (przed podz. 670/19); 179/23; 181/23; 673/23; 523/17; 739/23 (przed podz. 659/23); 180/23; 524/17; 525/17; 526/17 i 668/17. Dnia 3 grud nia 2012 r. Pre zy dent Mia sta Ty chy zwró cił się do Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, stosownie do art. 89 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz z późn. zm.). Dnia 19 grudnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zwrócił się do Prezydenta Miasta Tychy o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art ww. ustawy. Wobec powyższego Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, co następuje: 1. Przy stę pu je do prze pro wa dza nia po now nej oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko z udzia łem społeczeństwa. 2. Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej zlokalizowanego na parcelach nr: 401/64; 679/24; 211/25; 214/24; 248/24; 377/24; 379/24; 381/24; 599/24; 628/24; 678/24; 213/24; 677/24; 741/23 (przed podz. 681/23); 669/19; 672/22; 740/23 (przed podz. 659/23); 742/23 (przed podz. 681/23); 838/19 (przed podz. 670/19); 179/23; 181/23; 673/23; 523/17; 739/23 (przed podz. 659/23); 180/23; 524/17; 525/17; 526/17 i 668/ Po sta no wie nie uzgad nia ją ce wa run ki re a li za cji przed sięw zię cia bę dzie wy da wał Re gio nal ny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. 4. W dniach od 24 grud nia 2012 r. do 14 stycz nia 2013 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, ra por tem oraz in ny mi do ku men ta mi ze bra ny mi w przed mio to wej spra wie. Z do ku men ta cją można zapoznać się w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 po kój nr 701 /VII pię tro/ od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach pra cy urzę du. 5. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone terminie jw.: a. w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Tychy, Tychy, al. Niepodległości 49, b. ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy, c. za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej bez ko niecz no ści opa try wa nia ich bez piecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o pod pi sie elek tro nicz nym (Dz.U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 15) ), ema il: 6. W dniu 11 stycz nia 2013 r. o godz w Dworku w Jaroszowicach przy ul. Miodowej 21 w Tychach odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w przedmiotowej spra wie. 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. z up. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej // dr Michał Gramatyka

10 10 katowice.gazeta.pl Poniedziałek środa grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA reklama Zintegrowany System Zarządzania Od początku działalności TAURON Wytwarzanie SA Oddział Zespół Elektrociepłowni BielskoBiała (TAURON Wytwarzanie SA ZEC Bielsko Biała) dbał o środowisko naturalne, które było jednym z ważniejszych kryteriów związanych z funkcjonowaniem firmy. Usytuowanie elektrociepłowni w BielskuBiałej blisko centrum miasta wpłynęło na podjęcie decyzji o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego i BHP. TAURON Wytwarzanie SA ZEC BielskoBiała opracował procedury i instrukcje wynikające z wymagań norm ISO 9001, i PN N oraz rozporządzenia EMAS. Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w TAURON Wytwarzanie SA ZEC BielskoBiała od listopada 2001 r. System Zarządzania Środowiskowego obejmuje: Identyfikację i ocenę znaczenia aspektów środowiskowych, Identyfikację i przestrzeganie wymagań prawnych i innych obowiązujących w TAURON Wytwarzanie SA ZEC BielskoBiała, Ustalanie i realizację celów i zadań środowiskowych, Podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników poprzez szkolenia i inne działania edukacyjne, Skuteczny przepływ informacji związanych z oddziaływaniem na środowisko, Zapobieganie powstawaniu niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku ich wykrycia, Identyfikację potencjalnych sytuacji niebezpiecznych dla środowiska oraz prowadzenie profilaktyki zapobiegającej wystąpieniu awarii, Monitorowanie zużycia zasobów naturalnych i innych oddziaływań środowiskowych przy użyciu sprawdzonego oraz wiarygodnego sprzętu kontrolnopomiarowego, Prowadzenie audytów wewnętrznych, Wykonywanie okresowych przeglądów systemu zarządzania środowiskowego przez kierownictwo zakładu, oceniających m.in. skuteczność funkcjonującego systemu i stopień poprawy wyników środowiskowych. Dla zapewnienia skuteczności wdrożyliśmy procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, działań korygujących/zapobiegawczych, audytów wewnętrznych. Dzięki funkcjonującemu systemowi zarządzania środowiskowego, który uwzględnia europejski system ekozarządzania i audytu EMAS, TAURON Wytwarzanie SA ZEC BielskoBiała zapewnia spełnienie wymagań prawnych. Gdy nadejdą Święta, niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie ciepło, pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę życzy Dyrekcja Zespołu Elektrociepłowni BielskoBiała n KAL 1

11 Poniedziałek środa grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA reklama katowice.gazeta.pl 11 1 KAL

12 12 katowice.gazeta.pl Poniedziałek środa 2426 grudnia 2012 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl KATOWICE BIELSKOBIAŁA Kultura Rok te a tru na Ślą sku Nowe realizacje, czasami ocierające się oskandal, młodzi iobiecujący twórcy, udane prezentacje na festiwalach, nagrody, spektakularne sukcesy i zmarnowane szanse. Śląskie teatry nie szczędziły w mijającym roku swoim widzom wrażeń Alek san dra Cza plaos lis lo Fer ment Analizując ostatni rok na scenach w regio nie, na su wa ło mi się nie u sta ją co jedno odczucie coś się zaczyna dziać, coś w środowisku buzuje, fermentuje i jest o krok od bun tu, któ ry Mar tin Luther King nazywał trafnie językiem niewysłuchanych. Kto śledził uważnie lo sy na szych scen re gio nu, prze ko nał się, że do gło su do cho dzą no wi ar ty ści, po dej mu ją no we ini cja ty wy i co ważne, na widowni pojawiają się nowi młodzi ludzie. Lo kal ność Zapoczątkowana wiele sezonów temu mo da na to, co lo kal ne, roś nie w si łę teatry coraz częściej chcą rozmawiać z publicznością o historiach własnych. Wiele emocji wzbudziła bielska Miłość w Königshütte Ingmara Villquista, a debata o śląskość toczyła się zarów no na ła mach ga zet, jak i na szczeb lach urzędowopolitycznych. Historie pisane na zamówienia (mniej lub bardziej udane scenicznie) dotyczące regio nal nych miast po ja wi ły się tak że w Teatrze Nowym ( Miłobójcy, czyli koniec świata w Zabrzu) oraz w teatrze w Sosnowcu ( Chłodne poranki do ty czą ce m.in. po sta ci Wam pi ra z Zagłębia). Jed nak bez wąt pie nia wy da rze niem 2012 ro ku jest spek takl Ko rze niec wg powieści Zbigniewa Białasa, który zaledwie kilkanaście dni temu zdo był aż dwie na dzie więć na gród na międzynarodowym festiwalu Boska Ko me dia (wy róż nie nia od bie ra li na nim ta cy twór cy jak Krzy szof War li kowski czy Krystian Lupa). Kryminalną opowieść o morderstwie pewnego kafelkarza sygnującego swoją glazurę z mia sta Sos no wiec wy re ży se ro wał w Teatrze Zagłębia Remigiusz Brzyk. Przedstawienie w najbliższym czasie za pro szo no tak że na fe sti wal de biu tów w To ru niu oraz do Lub li na na Fe stiwal Teatrów Europy Środkowej. To największy sukces produkcji teatralnej z regionu w ostatnich latach. Idzie no we Li sta wy da rzeń te a tral nych oka zu je się wciąż nie wy czer pa na, stąd kil ka no wych cie ka wych ini cja tyw, z któ rych na szcze gól ną uwa gę za słu gu je pierwszy branżowy festiwal dotyczący scenografii w Polsce, organizowany z per spek ty wy in ter dy scy pli nar nej (sce no gra fia nie tyl ko w te a trze, ale i w fil mie, re kla mie, prze strze ni mu ze al nej itp.). Trze ba ko niecz nie przyglądać się temu, jak będzie rozwijał się Festiwal Nowej Scenografii powołany do życia przez Adama Kowalskiego z Centrum Scenografii Polskiej. Teatr Śląski postanowił też owocnie wypełnić sezon ogórkowy, proponu jąc po raz pier wszy cykl La to w Ma larni dedykowany twórcom z regionu. Działania teatralne podjęto także w innych nowych miejscach, jak chociażby w kamienicy na ul. Mariackiej, gdzie podczas Metropolitalnej Nocy Teatrów Centrum Kultury Katowice prezentowało cieszącą się dużym powo dze niem re tran smi sję spek ta klu III Furie w reżyserii Marcina Libera, laureata tegorocznych Interpretacji. Al ter na ty wa Od por ni na kry zy sy, zmia ny władz i problemy artyści z tak zwanej alternatywy przetrwali kolejny rok. Był to czas np. na bacz ne przy jrze nie się te mu, co od lat ro bi kon sek wen tnie Ewa Wy sko czyl w Tar now skich Gó rach w au tor skim te a trze ZL. W mie ście trwa wciąż prze gląd te go, co uda ło się przygotować Wyskoczyl w ostatnich latach. Reżyserka konsekwentnie prowa dzi swój zes pół pod ar ty stycz ny prąd, jednocześnie wpisując się w tendencje, które pojawiają się na scenach we Wrocławiu, Wałbrzychu czy Warsza wie. W tym ro ku tak że An drzej Do pie ra ła, pro wa dzą cy od lat Te atr bez Sce ny, dał ko lej ną uda ną pre mie rę ( Diabelski młyn ). Intensywnie pracu ją też no we nie za leż ne sce ny jak: Nowy projekt innowacyjny testujący Projekt pn. CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON realizowany jest przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki od r. do r. w partnerstwie z: Fundacją Imago z Wrocławia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w BielskuBiałej, Firmą Limes z Leszna, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/IN/2011 dla Priorytetu VII. PRODUKT INNOWACYJNY Głównym produktem projektu będzie Model kontraktowania zadań integracji społecznej wspierający zadania Ośrodków Pomocy Społecznej w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podstawowym elementem modelu będzie opracowanie założeń dla działania nowego podmiotu Centrum Asystentury Społecznej pozarządowej instytucji wyspecjalizowanej w asystenturze społecznej i wspomaganiu zatrudniania osób nie peł no spraw nych, stwo rze nie no wych roz wią zań praw nych umoż li wia ją cych prze ka zy wa nie zadań publicznych OPS czy PCPR do realizacji tego typu podmiotowi, a także opracowanie standardów działania Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON). Więcej informacji na stronie internetowej projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MACIEJ STOBIERSKI Ko rze niec wg po wie ści Zbi gnie wa Bia ła sa zdo był aż dwie na dzie więć na gród na mię dzy na ro do wym fe sti wa lu Bo ska Ko me dia w Kra ko wie klub Old Timers Garage w katowickiej dzielnicy Piotrowice czy Przestrzeń Twórcza Stacja Ligota wykorzystująca dworcową przestrzeń. Zmar no wa ne szan se Po za wie lo ma no wy mi cen ny mi ini cja ty wa mi i suk ce sa mi trze ba przy Ży cze nia dla scen ślą skich znać, że by ło kil ka wy da rzeń nie po ko ją cych. Nie ste ty, nie za leż nie od wy ni ków kontroli w Śląskim Teatrze Tańca (trwa ją wciąż wy jaś nie nia na te mat nieprawidłowości w działaniach w prokuraturze) z mapy regionu znika eu ro pej ska mar ka. W cią gu kil ku Te a trom wo je wódz twa ślą skie go ży czę na no wy rok prze de wszyst kim utrzy ma nia do brych ten den cji. Bo każ dy ob ser wa tor przy zna mi prze cież, że w regionie nastąpiło znaczne ożywienie. Sce ny od młod nia ły, po ja wi li się mło dzi re ży se rzy ofe ru ją cy in ny ro dzaj te a tral ne go opo wia da nia, przy cią ga ją cy na wi dow nię no wych od bior ców. Wzbo ga ca ją cy ofer tę, a nie zastępujący jeden typ teatru drugim. Do strze żo no to, przy szły na gro dy w pre sti żo wych kon kur sach, za pro szenia na festiwale. To będzie procento wać, nic tak nie da je ko pa do no wych wy sił ków jak suk ces. Przez ostatnie lata uważano Dolny Śląsk za wy lę gar nię no we go te a tru. Mo że te raz po ra na Gór ny? JA CEK SIE RADZ KI* *Jacek Sieradzki krytyk teatralny oraz juror wielu teatralnych konkursów i festiwali, od 27 lat członek redakcji Dialogu, od ponad 20 redaktor naczelny tego ogólnopolskiego pisma. Autor recenzji m.in. w Polityce, Przekroju i Odrze mie się cy zo sta ła znisz czo na wie lo let nia tra dy cja i pre sti ż mię dzy na ro do wej kon fe ren cji. Wszyst ko wska zu je też na to, że du e to wi Je rzy Mak se lon (dy rek tor) oraz Zbi gnie w Stry j (dy rek tor ar ty styczny) zostanie przedłużony wraz z no wym ro kiem kon trakt na ko lej ne lata w Teatrze Nowym. Była szansa na roz pi sa nie kon kur su, na pod sumowanie ostatnich sezonów i dysku sję o stra te gii na przy szłość bo wiem Te atr No wy od lat nie od no to wał żad ne go zna czą ce go suk ce su. Je dy ną świe żo ścią w tym ro ku by ło zaproszenie młodej reżyserki Uli Kijak, która pokazała, jak można zgrać zes pół i dać mu ener gię do wspól nej, od waż nej pra cy. Jednak przedstawienie Nieskończona historia stało się papierkiem lak mu so wym dla tej sce ny w chwi li pró by i nie u za sad nio ne go ar ty stycz nie skan da lu dy rek tor nie sta nął mu rem za twór ca mi, nie ob ro nił ar gu men ta mi przed ata ka mi, co wię cej, w po wie trzu wi sia ło na wet usu nię cie te go przed sta wie nia z afi sza. Brak kon kur su i szan sy na moż li wość, by zwe ry fi ko wać, kto ma naj lep szy po mysł na sce nicz ne Zabrze, jest jedną ze zmarnowanych szans 2012 ro ku. IWO NA SOB CZYK GAZETA WYBORCZA KO MEN TARZ Ślą ski Te atr Tań ca oka zał się in sty tucją administracyjnie całkowicie niewy dol ną, ale to nie po wód, że by za po minać o jego wielkich artystycznych sukcesach. ŚTT do ro bił się oko ło 1,2 mln zło tych dłu gu. Co mia ło by z tym zro bić niezamożne miasto takie jak Bytom? Wy sup łać ty le ze swo je go bu dże tu? Dla większości mieszkańców, którzy co dzien nie mar twią się, jak zwią zać koniec z końcem i pewnie w większości nie cha dza ją na spek ta kle ŚTT, to by ła by de cy zja kom plet nie nie zro zu mia ła. Za koń cze nie współ pra cy z Jackiem Łumińskim i likwidacja tea tru prze ciw nie, pew nie spo do ba się wię kszo ści. To ła twy i szyb ki spo sób roz wią za nia prob le mu. I nie ste ty, po twor nie nie od po wie dzial ny. Urzęd ni cy, ule ga jąc po pu li stycz nym cią go tom, jed ną de cy zją nisz czą in sty tu cję, któ ra przy no si ła chlu bę mia stu i ca łe mu re gio no wi. Co się te raz sta nie z wy dzia łem Te a tru Tań ca PWST, któ ry dzia ła w mie ście? Co się sta nie z re a li zo wanym już przecież projektem przekształ ce nia ko pal ni Roz bark w cen trum tań ca? To wszyst ko nie mo że dzia łać bez ŚTT! Czy ktoś wziął to pod uwa gę? Nikt przy zdro wych zmy słach nie oczekiwał, że prezydent Bytomia wyciągnie z kieszeni milion złotych, jednym gestem rozwiąże problem długu i zapomni Jackowi Łumińskiemu, że nie upilnował finansów instytucji. Ale przecież można było chociaż spróbować poszukać sojuszników, choćby we wła dzach re gio nu. ŚTT ma za sięg wy kra cza ją cy da le ko po za By tom i już dawno temu powinien zostać przejęty przez władze regionalne. Teraz do drzwi urzędu marszałkowskiego chce zapukać sam Łumiński. Czy tamtejsi urzędnicy je otworzą? To wymagałoby od nich od wa gi. Mam na dzie ję, że ją ma ją. KA

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo