DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZ-U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZ-U"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego Michał Kiedrowski BMT Argoss Data: 13 grudzień 2011 Wersja: 1.0

2 -Spis treści- 1 WSTĘP CEL DOKUMENTU PIŚMIENNICTWO ZAKRES PILOTAŻU MODUŁ OBSŁUGI ZAWIADOMIEŃ () OPIS MODUŁU LISTA PARAMETRÓW DOSTĘPOWYCH DO SERWERA TESTOWEGO Adres panel administracyjny Dostęp do logów z operacji importu adaptera plikowego i komunikacji z ZSIN: Adres adaptera plikowego: KOMPONENTY WCHODZĄCE W SKŁAD MODUŁU Usługa system Windows Bmt.EGiBImportService Usługa system Windows Bmt.ZSiNService Aplikacja sieci Web Panel administracyjny BAZA DANYCH Typ wyliczeniowy Typ komunikatu Typ wyliczeniowy Status komunikatu Typ wyliczeniowy Role użytkownika Bufor komunikatów Historia zdarzeń dla komunikatu Tymczasowe składowe tworzące załącznik PDF dla komunikatu Systemowa - parametry modułu Systemowa - użytkownicy systemu HISTORIA

3 1 Wstęp 1.1 Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie aspektów technicznych mechanizmu wymiany, przechowywania i aktualizacji danych oprogramowania uniwersalnego modułu obsługi zawiadomień. 1.2 Piśmiennictwo Poniżej przedstawiono listę materiałów źródłowych, wykorzystywanych w niniejszym opracowaniu (załączone w formie elektronicznej). 1) Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy wersja 4.0 z dnia wraz z xsd komunikatów wersja (pliki w katalogu xsd_zsin) 2) WSDL usługi ZSiN z dnia (wsdl) 3) KONCEPCJA TECHNICZNA Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego wersja z dnia

4 2 Zakres pilotażu W trakcie projektu wykonano w dwóch etapach: uniwersalny moduł obsługi zawiadomień () oraz oprogramowanie do wydawania danych z systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (generowanie informacji o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków w formacie GML) i oprogramowanie do pobierania zawiadomień o zmianach w NKW. System obejmuje swoim zakresem merytorycznym poniżej wymienione moduły: OZYRYS - generowanie informacji o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków w formacie GML uniwersalny moduł obsługi zawiadomień ANUBIS - ładowania danych z Sądów pochodzących z NKW do lokalnego repozytorium ZSIN HORUS - przeglądanie tych danych i odpowiadających im danych przechowywanych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni celem wygenerowania raportu rozbieżności danych. Realizacja projektu stanowi część prac zmierzających do realizacji projektu Zintegrowany Systemu Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy (zwanego dalej Pilotażem ). Wyniki projektu mają także stanowić podstawę do późniejszego wyspecyfikowania wniosków funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na modyfikację/dostosowanie lokalnych systemów informatycznych do prowadzenia EGIB. EGIPT Istniejący systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Baza WG UM Gdynia OZYRYS Generowanie informacji o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do ANUBIS Bufor lokalny Ładowania danych z Sądów pochodzących z NKW do lokalnego repozytorium WWW Generowanie zawiadomień o zmianach EGiB na podstawie informacji z systemu do prowadzenia EGiB, Dodawanie przez WWW załączników PDF i podpisu elektr. do zawiadomień o zmianach Wysyłanie WWW informacji o zmianach danych EGiB (GML) oraz zawiadomień o zmianach (XML), Odbieranie zawiadomień o zmianach w NKW XML, Pobieranie i udostępnianie w przeglądarce raportów oraz statusów Intranet HORUS Prezentacja danych z NKW i odpowiadających im z EGIPT celem wygenerowania raportu rozbieżności danych Intranet IPE via PESEL-NET Legenda ISTNIEJĄCE MODUŁY SYSTEM IPE W GUGIK Moduły dodane w ramach systemu ETAP I Stanowisko z przeglądarką internetową w UM Gdynia ETAP II Rysunek 1 Schemat aplikacji Moduły i relacje z istniejącymi aplikacjami 4

5 HORUS Baza ORACLE Repozytorium ANUBIS OZYRYS ANUBIS Adapter plikowy Baza ORACLE XE ZsInIpeMoz Serwis PESEL-NET Serwer y www EgiptWS www Stacje robocze Egipt Strona URZĄD Strona GUGIK Legenda Istniejące moduły Moduły dodane w ramach systemu Stanowisko obsługi przeglądarka Usługi sieciowe (Web services) Rozbudowa EGiB Rysunek 2 Dostarczany system - Moduły i relacje z istniejącymi aplikacjami W ramach systemu przekazano nowe moduły poszerzające funkcjonalność istniejącego oprogramowania oraz aplikację uniwersalnego modułu obsługi zawiadomień tak jak przedstawiono na rysunku Rysunek 2. Zaprezentowany na nim schemat systemu pokazuje pełen zakres pilotażu na tle istniejącego w Wydziale oprogramowania. Linie przerywane rozgraniczają fizyczne elementy systemu linia pozioma oddziela część serwerową systemu od aplikacji po stronie klienta, linia pionowa oznacza rozłączne sieci wewnętrzną (LAN) od sieci dostępnej po stronie GUGIK. Rozgraniczanie sieci wymusza zapewnienie infrastruktury umożliwiającej komunikację modułu z siecią PESEL-NET. Wymiana danych między modułem a system EGiB realizowana jest przez adapter plikowy, zaś między modułem a System IPE przez usługi sieciowe. Adapter plikowy to folder (w przypadku instalacji na serwerze EGiB) lub usługa ftp (w przypadku dedykowanego serwera ) udostępniające miejsce wymiany plików GML, XML z NKW i logów z operacji importu/eksportu do. Szczegółowa lista metod dostępnych w ramach usług sieciowych systemu IPE przedstawiona została w dokumencie: Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy wersja 4.0. Pilotaż wykorzystał bazę danych Oracle 10g istniejąca u Zamawiającego, poszerzoną o schematy niezbędne do obsługi dostarczanych modułów jak przedstawiono w Koncepcji technicznej oraz dodatkowo bazę danych Oracle XE 11g dla modułu. 5

6 3 Moduł obsługi zawiadomień () 3.1 Opis modułu Poniżej przestawiono skrócony opis zakresu funkcjonalnego oraz lokalizacja i parametry każdego z modułów. Pełna opis funkcjonalny znajduje się w zatwierdzonej koncepcji technicznej. Moduł jest buforem pośredniczącym w wymianie komunikatów między system EGiB a repozytorium IPE, który po stronie systemu EGiB udostępnia adapter wykorzystujący pliki wymiany do wydawania i odbierania komunikatów IPE/NKW (Rysunek 3). Adapter jest realizowany przez usługę monitorującą (Bmt.EGiBImportService) czy w podanym katalogu pojawiają się pliki danych przekazywane przez system EGIB. Komunikaty pobierane przez system (zawiadomienia z NKW) udostępniane są analogicznie w katalogu ustawianym w parametrach programu. Dostęp do katalogu realizowany jest przez usługę sieciową FTP lub lokalnie przez system plików. System IPE ZsInIpeMozSerwis 1. na bieżąco pobiera i rejestruje dane z EGIB cyklicznie 2. Przesyła dane aktualizujące 3. Pobiera status aktualizacji 4. Przesyła zawiadomienie o zmianach egib 5. Pobiera status zawiadomienia PrzeslijDaneEwidencyjne PobierzRaportyLadowaniaDanych PrzeslijZawiadomieniEgib ZatwierdzonoZmianyEgib cyklicznie 8. na bieżąco udostępnia dane dla EGiB 6. Pobiera listę zawiadomień z NKW 7. Pobiera zawiadomienie z NKW PobierzListeZawiadomienNKW PobierzZawiadomienieNkw 9. Potwierdzenie wprowadzenia zmiany z NKW w EGiB PobierzZatwierdzonoZmianyNkw Rysunek 3 Czynności wymiany komunikatów realizowane w ramach modułu 6

7 Użytkownik Baza 1. Logowanie Uwierzytelnia 2. Wyświetla kryteria wyszukiwania 3. Określa kryterium i warunki 4. Zwraca listę komunikatów Sprawdza prawa użytkownika Wykonuje zapytanie Zwraca rezultaty wyszukiwania (listę komunikatów) 5. Wskazuje komunikat, dla której mają pojawić się dane szczegółowe Wykonuje zapytanie 6. Zwraca dane i statusy komunikatu Zwraca rezultaty wyszukiwania (szczegóły i statusy komunikatu) 7. Dodaje załącznik w formacie pdf i/lub podpis elektroniczny Aktualizuje komunikat 9. Wskazuje listę parametrów 10. Zwraca parametry programu Wykonuje zapytanie Zwraca parametry 11. Modyfikuje parametr programu Aktualizuje parametry programu 12. Wskazuje listę użytkowników Wykonuje zapytanie 13. Dodaje/Modyfikuje dane użytkownika Zwraca parametry Aktualizuje dane użytkownika Rysunek 4 Czynności użytkownika dostępne w ramach modułu 3.2 Lista parametrów dostępowych do serwera testowego Adres panel administracyjny 7

8 3.2.2 Dostęp do logów z operacji importu adaptera plikowego i komunikacji z ZSIN: Adres adaptera plikowego: udział SMB (plikowy) \\ si-server-zsin\moz$ udział FTP ftp://si-server-zsin/ - dostęp anonimowy 3.3 Komponenty wchodzące w skład modułu Usługa system Windows Bmt.EGiBImportService Usługa Bmt.Moz.EGiBImportService służący do importowania komunikatów z EGiB do lokalnej bazy danych. Instalacja usługi Bmt.Moz.EGiBImportService znajduje się w katalogu: C:\ BmtServices\MOZ\EGiBImportService\ Konfiguracja odbywa się przez edycję plików Bmt.Moz.EGiBImportService.exe.config i log4net.config.xml opisanych poniżej. Plik Bmt.Moz.EGiBImportService.exe.config jest odpowiedzialny za konfigurację aplikacji Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia ogólne dla aplikacji (appsettings) Ścieżka do katalogu z którego mają być importowane dane. MasterPath c:\bmtservices\moz\ftp\import Czas w sekundach, po którym zostaje usunięty katalog z niekompletnymi danymi do zaimportowania. TimeOut 1800 Ścieżka do pliku BmtData.xml zawierającego wewnętrzną konfigurację ORM wykorzystywanego w aplikacji BmtDataXmlFilePath c:\bmt\moz\egibimportservice\bmtdata.xml Tryb importowania komunikatów do bazy danych: Overwrite nadpisuje komunikaty w bazie, Break przerywa działanie aplikacji, jeżeli dany komunikat znajduje się w bazie, ImportMode Append jeżeli dany komunikat znajduje się w bazie, to nie zostanie on zmieniony Overwrite Ścieżka do katalogu zawierającego pliki.xsd, służące do walidacji pliku.gml. XsdDirPath c:\bmt\moz\egibimportservice\xsd Ścieżka do pliku zsin.xslt służącego do transformacji z pliku.gml do.xml. XsltFilePath C:\BmtServices\MOZ\ftp\xslt\zsin.xslt Ścieżka do katalogu gdzie mają się generować pliki.log LogPath c:\bmtservices\moz\logs Ustawienia parametrów połączeń z bazą danych (connectionstrings) Parametry połączenia z bazą danych dla aplikacji Wartości domyślne: dbconn.connectionstring connectionstring="data source=localhost:1630/xe;user id=moz;password=moz;" providername="oracle.dataaccess.client" 8

9 Plik konfiguracyjny log4net.config służy do określenia parametrów logowania zdarzeń w systemie. Plik ten znajduje sie w następującym katalogu uslugi Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia sposobów logowania (appender) Ścieżka do pliku, w którym zapisywane są logowane zdarzenia. Wartość ta jest ignorowana przez aplikację (patrz pkt.3 parametr LogPath) File <file value=" C:\BmtServices\MOZ\logs\errorImport.log" /> Określa, czy wartości są dopisywane do pliku. appendtofile <appendtofile value="true" /> Określa parametr jaki parametr pliku log ma determinować stworzenie nowego pliku. rolling style <rollingstyle value="size"/> Ilość plików backupu dla pliku log. maxsizerollbackups <maxsizerollbackups value="10"/> Maksymalna wielkość jednego pliku(backupu) log. maximumfilesize <maximumfilesize value="100mb"/> Czy nazwa pliku log ma być statyczna. staticlogfilename <staticlogfilename value="true"/> Określa stronę kodową pliku. Encoding <encoding value="utf-8"/> Format zapisu logowanych danych Layout <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <conversionpattern value="%date - %message%newline"/> Ustawienia modułów zapisujących logi (logger) Określa poziom logowania - informacje o jakiej ważności są zapisywane Wartość domyślna dla logowania błędów: Level <level value="warn" /> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <level value="info" /> Określa, który sposób logowania zostanie zastosowany do zapisania danych Wartość domyślna dla logowania błędów: appender-ref appender-ref ref="rollingerrorfileappender"/> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <appender-ref ref="infofileappender"/> Usługa system Windows Bmt.ZSiNService Usługa Bmt.ZsinService jest komponentem pośredniczącym w komunikacji z serwisem Zsin Instalacja usługi Bmt.ZsinService znajduje się w katalogu: C:\BmtServices\MOZ\ZSiNService\ Konfiguracja odbywa się przez edycję plików Bmt.ZsinService.exe.config i log4net.config.xml opisanych poniżej. Plik Bmt.ZsinService.exe.config znajduje się w katalogu usługi. Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia ogólne dla aplikacji (appsettings) Ścieżka do pliku BmtData.xml zawierającego wewnętrzną konfigurację ORM wykorzystywanego w aplikacji BmtDataXmlFilePath c:\bmt\moz\egibimportservice\bmtdata.xml Ścieżka do katalogu gdzie mają się generować pliki.log oraz pliki.xml i.sig pobrane z serwisu. MasterPath c:\bmtservices\moz\logs Ustawienia parametrów połączeń z bazą danych (connectionstrings) Parametry połączenia z bazą danych dla aplikacji Wartości domyślne: dbconn.connectionstring connectionstring="data source=localhost:1630/xe;user id=moz;password=moz;" providername="oracle.dataaccess.client" 9

10 Plik konfiguracyjny log4net.config służy do określenia parametrów logowania zdarzeń w systemie. Plik ten znajduje sie w katalogu aplikacji Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia sposobów logowania (appender) Ścieżka do pliku, w którym zapisywane są logowane zdarzenia. Wartość ta jest ignorowana przez aplikację (patrz pkt.5 parametr MasterPath) File <file value=" c:\bmtservices\moz\logs\error.log" /> Określa, czy wartości są dopisywane do pliku. appendtofile <appendtofile value="true" /> Określa parametr jaki parametr pliku log ma determinować stworzenie nowego pliku. rolling style <rollingstyle value="size"/> Ilość plików backupu dla pliku log. maxsizerollbackups <maxsizerollbackups value="10"/> Maksymalna wielkość jednego pliku(backupu) log. maximumfilesize <maximumfilesize value="100mb"/> Czy nazwa pliku log ma być statyczna. staticlogfilename <staticlogfilename value="true"/> Określa stronę kodową pliku. Encoding <encoding value="utf-8"/> Format zapisu logowanych danych Layout <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <conversionpattern value="%date - %message%newline"/> Ustawienia modułów zapisujących logi (logger) Określa poziom logowania - informacje o jakiej ważności są zapisywane Wartość domyślna dla logowania błędów: Level <level value="warn" /> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <level value="debug" /> Określa, który sposób logowania zostanie zastosowany do zapisania danych Wartość domyślna dla logowania błędów: appender-ref appender-ref ref="rollingerrorfileappender"/> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <appender-ref ref="infofileappender"/> Aplikacja sieci Web Panel administracyjny Instalacja aplikacji MOZU znajduje się w katalogu: C:\BmtIisApps\MOZU\ Aplikacja została skonfigurowana w menadżerze aplikacji IIS pod aliasem mozu w ścieżce /mozu. Konfiguracja odbywa się przez edycję plików Web.config i log4net.config.xml opisanych poniżej. Wykaz parametrów konfiguracyjnych dla pliku Web.Config Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia ogólne dla aplikacji (appsettings) Ścieżka do pliku BmtData.xml zawierającego wewnętrzną konfigurację ORM wykorzystywanego w aplikacji BmtDataXmlPath c:\bmtiisapps\mozu\app_data\configs\bmtdata.xml Ustawienia parametrów połączeń z bazą danych (connectionstrings) Parametry połączenia z bazą danych dla aplikacji Wartości domyślne: dbconn.connectionstring connectionstring="data source=localhost:1630/xe;user id=moz;password=moz;" providername="oracle.dataaccess.client" Plik konfiguracyjny log4net.config.xml służy do określenia parametrów logowania zdarzeń w systemie. Plik ten znajduje sie w następującym podkatalogu: App_Data\configs\ 10

11 Nazwa parametru File appendtofile Layout Level appender-ref Opis parametru Ustawienia sposobów logowania (appender) Ścieżka do pliku, w którym zapisywane są logowane zdarzenia <file value="c:\bmtservices\moz\logs\mozupanel.log" /> Określa, czy wartości są dopisywane do pliku. <appendtofile value="true" /> Format zapisu logowanych danych <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <conversionpattern value="%date [%thread] %-5level %logger [%property{ndc}] %newline %message%newline" /> </layout> Ustawienia modułów zapisujących logi (logger) Określa poziom logowania - informacje o jakiej ważności są zapisywane <level value="error" /> Określa, który sposób logowania zostanie zastosowany do zapisania danych <appender-ref ref="fileappender" /> 3.4 Baza danych Całość danych przechowywana będzie w bazie Oracle 11g XE. Instalacja wersji testowej znajduje się pod adresem: :1630/XE schemat MOZ Typ wyliczeniowy Typ komunikatu Typ komunikatu przechowywany w buforze Nazwa SLO_TYP Komentarz: Typ wyliczeniowy Typ komunikatu Indeksy: ID - SLO_TYP_PK SLO_TYP Liczba 2 Klucze: GLOWNY - SLO_TYP_PK ID NUMBER Tak Identyfikator typu komunikatu OPIS VARCHAR2(100) Tak Opis typu Typ wyliczeniowy Status komunikatu Status (etap procesowania) komunikatu w buforze Nazwa SLO_STATUS Komentarz: Typ wyliczeniowy Status komunikatu Indeksy: ID - SLO_STATUS_PK SLO_STATUS Liczba 3 ID NUMBER Tak Identyfikator statusu Klucze: GLOWNY - SLO_STATUS_PK 11

12 OPIS VARCHAR2(100) Tak Opis statusu STATUSZSIN NUMBER Nie Identyfikator statusu z serwisu ZSIN jeżeli dotyczy Typ wyliczeniowy Role użytkownika Poziomy dostępu dla użytkownika Nazwa USER_ROLES Komentarz: Typ wyliczeniowy Role użytkownika Indeksy: USER_ROLES Liczba 2 Klucze: ID NUMBER Tak NAME VARCHAR2(100) Tak Bufor komunikatów Bufor komunikatów Nazwa KOMUNIKAT Komentarz: Bufor komunikatów Indeksy: ID - KOMUNIKAT_PK KOMUNIKAT Liczba 12 Klucze: GLOWNY - KOMUNIKAT_PK OBCY - KOMUNIKAT_TYP_FK OBCY - KOMUNIKAT_STATUS_FK ID NUMBER Tak Wewnętrzny identyfikator komunikatu DATA DATE Tak Data komunikatu PDF_FINAL BLOB Nie Końcowy pdf zawierajacy wszystkie składowe do wysylki STATUS NUMBER Tak Status komunikatu XMLSIG BLOB Nie Podpis cyfrowy xml PDFSIG BLOB Nie Podpis cyfrowy pdf TYPKOMUNIKATU NUMBER Tak Typ komunikatu IDENTYFIKATORZSIN VARCHAR2(1000) Nie Identyfikator komunikatu w IPE KODBLEDUZSIN VARCHAR2(1000) Nie Status błędu komunikatu w IPE OPISBLEDUZSIN VARCHAR2(1000) Nie Opis błędu komunikatu w IPE LISTABLEDOWZSIN CLOB Nie Lista błędów dla komunikatu w IPE KATALOG VARCHAR2(2000) Nie Nazwa katalogu zawierającego pliki komunikatu (na czas ładowania) Historia zdarzeń dla komunikatu Historia zdarzeń dla komunikatu w 12

13 Nazwa KOMUNIKAT_HISTORIA Komentarz: Historia komunikatu Indeksy: ID - KOMUNIKAT_HIST_PK KOMUNIKAT_HISTORIA Liczba 5 Klucze: GLOWNY - KOMUNIKAT_HIST_PK ID NUMBER Tak Id historii ID_KOMUNIKAT NUMBER Tak Identyfikator komunikatu DATA DATE Nie Data wpisu OPIS VARCHAR2(4000) Nie Opis zdarzenia ID_USER NUMBER Nie Id użytkownika Tymczasowe składowe tworzące załącznik PDF dla komunikatu Do momentu oznaczenia do wysyłki dokumenty załącznika przechowywane są w formie odrębnych plików złączanych w jeden wspólny w momencie wysyłki lub składania podpisu elektronicznego KOMUNIKAT_SKLADOWE Nazwa KOMUNIKAT_SKLADOWE Liczba 5 Komentarz: Tymczasowe składowe tworzące załącznik PDF dla komunikatu Indeksy: ID - KOMUNIKAT_SKLADOWE_PK Klucze: GLOWNY - KOMUNIKAT_SKLADOWE_PK ID NUMBER Tak ID_KOMUNIKAT NUMBER Nie PLIK BLOB Nie ORDR NUMBER Nie NAZWA_PLIKU VARCHAR2(2000) Nie Systemowa - parametry modułu Parametry modułu Nazwa PARAMETRY Komentarz: Parametry modułu Indeksy: PARAMETRY Liczba 1 Klucze: XML XMLTYPE Tak Dane XML 13

14 3.4.8 Systemowa - użytkownicy systemu Dane dostępowe użytkowników Nazwa USERS Komentarz: Użytkownicy Indeksy: ID - USERS_PK USERS Liczba 6 Klucze: GLOWNY - USERS_PK ID NUMBER Tak Identyfikator użytkownika USERNAME VARCHAR2(100) Tak Login PASS VARCHAR2(100) Tak hasło (zakodowane) IMIE VARCHAR2(100) Tak Imiona NAZWISKO VARCHAR2(100) Tak Nazwisko ID_ROLE NUMBER Tak Identyfikator roli 14

15 4 Historia Lp. Data Wersja Sporządził Opis prac Michał Utworzenie dokumentu z rozdziałami Wstęp, Zakres pilotażu, Moduł Kiedrowski obsługi zawiadomień, Historia. 15

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych

Załącznik nr 7 Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych Załącznik nr 7 Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy Autor Tytuł Projekt Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO GS2TelCOMM Rozszerzenie do TelCOMM 2.0 Opracował: Michał Siatkowski 29-03-2017 Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO DATA TEL-STER 2017 Spis treści Wprowadzenie... 3 Architektura... 3 Instalacja... 3 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do walidacji plików XML i GML

Aplikacja do walidacji plików XML i GML Aplikacja do walidacji plików XML i GML autor: Ewa Barczyk, inspektor wojewódzki, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna we Wrocławiu Przy piśmie z dnia 21 grudnia 2015r. nr KN-EGB.0742.4.2015

Bardziej szczegółowo

Integracja Allegro Menadż er Sprżedaż y DHL ecas

Integracja Allegro Menadż er Sprżedaż y DHL ecas Integracja Allegro Menadż er Sprżedaż y DHL ecas I n t e g r a c j a A l l e g r o M S D H L e C A S Strona 1 Spis treści 1. Opis rozwiązania... 3 2. Ustawienia Listy Wysyłkowej w Menadżerze Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 22/2012 MODUŁ M21 GABINET M53 ROZLICZENIA SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.01.0.01 z dnia 2012-04-05 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Optymalizacja wyliczania procentów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach. Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert Zawartość dokumentu: Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEB do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją ustawy z dnia 10 września 2015r. I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 2.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW Odchudzenie aptecznej bazy danych typu Oracle programu KS-AOW możliwe jest za pomocą nowego narzędzia serwisowego OraPack.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM

KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM KONFIGURACJA USŁUGI ZSIMED NA SERWERZE ZDALNYM Spis treści Wstęp... 2 1. Zarządzanie usługą... 2 1.1. Instalacja usługi ZSIMED... 2 1.2. Inicjowanie usługi ZSIMED... 3 1.3. Zatrzymanie usługi... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm dla KS-ZSA 1 / 22 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 4 1.1 Problemy z aplikacją dostępową... 11 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja EQU Kantech

Instrukcja EQU Kantech Instrukcja EQU Kantech Pobranie konfiguracji Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu..\data\kantech. Po wskazaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS 1. Wstęp Od paru lat oprogramowanie Sz@rk pozwalało na utworzenie e-deklaracji PIT-11,

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

CVS system kontroli wersji

CVS system kontroli wersji CVS system kontroli wersji Agenda Podstawowe pojęcia Podstawowe polecenia Metody dostępu do repozytorium Konfiguracja i używanie aplikacji klienckich Konflikty i ich rozwiązywanie Dodatkowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

WERSJA 4.3. Opis zmian. Spis treści

WERSJA 4.3. Opis zmian. Spis treści WERSJA 4.3 Opis zmian Spis treści 1. Klasy bazowe i systemowe 2. Procesy autoryzacji 3. Nowy mechanizm numeracji 4. Zarządzanie wysyłką/odbieraniem wiadomości automatycznych 5. Blokowanie użytkowników

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD

Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Koncepcja rozwoju oprogramowania ORPPD Słownik pojęd: Informacja indeksowana przetworzona Informacja nieindeksowana (pełna autentyczna treśd pracy dyplomowej znajdująca się w ORPPD) przez Program indeksujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu PrestaShop 1.3-1.6 - dokumentacja techniczna Wer. 02 Warszawa, lipiec 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu INFRA System Connector Opis wdrożenia systemu Spis treści Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy... 3 Wymagania dotyczące komunikacji między komponentami systemu... 3 Moduł Connector Serwis (Serwer)...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo