DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZ-U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNA MOZ-U"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego Michał Kiedrowski BMT Argoss Data: 13 grudzień 2011 Wersja: 1.0

2 -Spis treści- 1 WSTĘP CEL DOKUMENTU PIŚMIENNICTWO ZAKRES PILOTAŻU MODUŁ OBSŁUGI ZAWIADOMIEŃ () OPIS MODUŁU LISTA PARAMETRÓW DOSTĘPOWYCH DO SERWERA TESTOWEGO Adres panel administracyjny Dostęp do logów z operacji importu adaptera plikowego i komunikacji z ZSIN: Adres adaptera plikowego: KOMPONENTY WCHODZĄCE W SKŁAD MODUŁU Usługa system Windows Bmt.EGiBImportService Usługa system Windows Bmt.ZSiNService Aplikacja sieci Web Panel administracyjny BAZA DANYCH Typ wyliczeniowy Typ komunikatu Typ wyliczeniowy Status komunikatu Typ wyliczeniowy Role użytkownika Bufor komunikatów Historia zdarzeń dla komunikatu Tymczasowe składowe tworzące załącznik PDF dla komunikatu Systemowa - parametry modułu Systemowa - użytkownicy systemu HISTORIA

3 1 Wstęp 1.1 Cel dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie aspektów technicznych mechanizmu wymiany, przechowywania i aktualizacji danych oprogramowania uniwersalnego modułu obsługi zawiadomień. 1.2 Piśmiennictwo Poniżej przedstawiono listę materiałów źródłowych, wykorzystywanych w niniejszym opracowaniu (załączone w formie elektronicznej). 1) Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy wersja 4.0 z dnia wraz z xsd komunikatów wersja (pliki w katalogu xsd_zsin) 2) WSDL usługi ZSiN z dnia (wsdl) 3) KONCEPCJA TECHNICZNA Dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN) w ramach projektu pilotażowego wersja z dnia

4 2 Zakres pilotażu W trakcie projektu wykonano w dwóch etapach: uniwersalny moduł obsługi zawiadomień () oraz oprogramowanie do wydawania danych z systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (generowanie informacji o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków w formacie GML) i oprogramowanie do pobierania zawiadomień o zmianach w NKW. System obejmuje swoim zakresem merytorycznym poniżej wymienione moduły: OZYRYS - generowanie informacji o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków w formacie GML uniwersalny moduł obsługi zawiadomień ANUBIS - ładowania danych z Sądów pochodzących z NKW do lokalnego repozytorium ZSIN HORUS - przeglądanie tych danych i odpowiadających im danych przechowywanych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni celem wygenerowania raportu rozbieżności danych. Realizacja projektu stanowi część prac zmierzających do realizacji projektu Zintegrowany Systemu Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy (zwanego dalej Pilotażem ). Wyniki projektu mają także stanowić podstawę do późniejszego wyspecyfikowania wniosków funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na modyfikację/dostosowanie lokalnych systemów informatycznych do prowadzenia EGIB. EGIPT Istniejący systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Baza WG UM Gdynia OZYRYS Generowanie informacji o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do ANUBIS Bufor lokalny Ładowania danych z Sądów pochodzących z NKW do lokalnego repozytorium WWW Generowanie zawiadomień o zmianach EGiB na podstawie informacji z systemu do prowadzenia EGiB, Dodawanie przez WWW załączników PDF i podpisu elektr. do zawiadomień o zmianach Wysyłanie WWW informacji o zmianach danych EGiB (GML) oraz zawiadomień o zmianach (XML), Odbieranie zawiadomień o zmianach w NKW XML, Pobieranie i udostępnianie w przeglądarce raportów oraz statusów Intranet HORUS Prezentacja danych z NKW i odpowiadających im z EGIPT celem wygenerowania raportu rozbieżności danych Intranet IPE via PESEL-NET Legenda ISTNIEJĄCE MODUŁY SYSTEM IPE W GUGIK Moduły dodane w ramach systemu ETAP I Stanowisko z przeglądarką internetową w UM Gdynia ETAP II Rysunek 1 Schemat aplikacji Moduły i relacje z istniejącymi aplikacjami 4

5 HORUS Baza ORACLE Repozytorium ANUBIS OZYRYS ANUBIS Adapter plikowy Baza ORACLE XE ZsInIpeMoz Serwis PESEL-NET Serwer y www EgiptWS www Stacje robocze Egipt Strona URZĄD Strona GUGIK Legenda Istniejące moduły Moduły dodane w ramach systemu Stanowisko obsługi przeglądarka Usługi sieciowe (Web services) Rozbudowa EGiB Rysunek 2 Dostarczany system - Moduły i relacje z istniejącymi aplikacjami W ramach systemu przekazano nowe moduły poszerzające funkcjonalność istniejącego oprogramowania oraz aplikację uniwersalnego modułu obsługi zawiadomień tak jak przedstawiono na rysunku Rysunek 2. Zaprezentowany na nim schemat systemu pokazuje pełen zakres pilotażu na tle istniejącego w Wydziale oprogramowania. Linie przerywane rozgraniczają fizyczne elementy systemu linia pozioma oddziela część serwerową systemu od aplikacji po stronie klienta, linia pionowa oznacza rozłączne sieci wewnętrzną (LAN) od sieci dostępnej po stronie GUGIK. Rozgraniczanie sieci wymusza zapewnienie infrastruktury umożliwiającej komunikację modułu z siecią PESEL-NET. Wymiana danych między modułem a system EGiB realizowana jest przez adapter plikowy, zaś między modułem a System IPE przez usługi sieciowe. Adapter plikowy to folder (w przypadku instalacji na serwerze EGiB) lub usługa ftp (w przypadku dedykowanego serwera ) udostępniające miejsce wymiany plików GML, XML z NKW i logów z operacji importu/eksportu do. Szczegółowa lista metod dostępnych w ramach usług sieciowych systemu IPE przedstawiona została w dokumencie: Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy wersja 4.0. Pilotaż wykorzystał bazę danych Oracle 10g istniejąca u Zamawiającego, poszerzoną o schematy niezbędne do obsługi dostarczanych modułów jak przedstawiono w Koncepcji technicznej oraz dodatkowo bazę danych Oracle XE 11g dla modułu. 5

6 3 Moduł obsługi zawiadomień () 3.1 Opis modułu Poniżej przestawiono skrócony opis zakresu funkcjonalnego oraz lokalizacja i parametry każdego z modułów. Pełna opis funkcjonalny znajduje się w zatwierdzonej koncepcji technicznej. Moduł jest buforem pośredniczącym w wymianie komunikatów między system EGiB a repozytorium IPE, który po stronie systemu EGiB udostępnia adapter wykorzystujący pliki wymiany do wydawania i odbierania komunikatów IPE/NKW (Rysunek 3). Adapter jest realizowany przez usługę monitorującą (Bmt.EGiBImportService) czy w podanym katalogu pojawiają się pliki danych przekazywane przez system EGIB. Komunikaty pobierane przez system (zawiadomienia z NKW) udostępniane są analogicznie w katalogu ustawianym w parametrach programu. Dostęp do katalogu realizowany jest przez usługę sieciową FTP lub lokalnie przez system plików. System IPE ZsInIpeMozSerwis 1. na bieżąco pobiera i rejestruje dane z EGIB cyklicznie 2. Przesyła dane aktualizujące 3. Pobiera status aktualizacji 4. Przesyła zawiadomienie o zmianach egib 5. Pobiera status zawiadomienia PrzeslijDaneEwidencyjne PobierzRaportyLadowaniaDanych PrzeslijZawiadomieniEgib ZatwierdzonoZmianyEgib cyklicznie 8. na bieżąco udostępnia dane dla EGiB 6. Pobiera listę zawiadomień z NKW 7. Pobiera zawiadomienie z NKW PobierzListeZawiadomienNKW PobierzZawiadomienieNkw 9. Potwierdzenie wprowadzenia zmiany z NKW w EGiB PobierzZatwierdzonoZmianyNkw Rysunek 3 Czynności wymiany komunikatów realizowane w ramach modułu 6

7 Użytkownik Baza 1. Logowanie Uwierzytelnia 2. Wyświetla kryteria wyszukiwania 3. Określa kryterium i warunki 4. Zwraca listę komunikatów Sprawdza prawa użytkownika Wykonuje zapytanie Zwraca rezultaty wyszukiwania (listę komunikatów) 5. Wskazuje komunikat, dla której mają pojawić się dane szczegółowe Wykonuje zapytanie 6. Zwraca dane i statusy komunikatu Zwraca rezultaty wyszukiwania (szczegóły i statusy komunikatu) 7. Dodaje załącznik w formacie pdf i/lub podpis elektroniczny Aktualizuje komunikat 9. Wskazuje listę parametrów 10. Zwraca parametry programu Wykonuje zapytanie Zwraca parametry 11. Modyfikuje parametr programu Aktualizuje parametry programu 12. Wskazuje listę użytkowników Wykonuje zapytanie 13. Dodaje/Modyfikuje dane użytkownika Zwraca parametry Aktualizuje dane użytkownika Rysunek 4 Czynności użytkownika dostępne w ramach modułu 3.2 Lista parametrów dostępowych do serwera testowego Adres panel administracyjny 7

8 3.2.2 Dostęp do logów z operacji importu adaptera plikowego i komunikacji z ZSIN: Adres adaptera plikowego: udział SMB (plikowy) \\ si-server-zsin\moz$ udział FTP ftp://si-server-zsin/ - dostęp anonimowy 3.3 Komponenty wchodzące w skład modułu Usługa system Windows Bmt.EGiBImportService Usługa Bmt.Moz.EGiBImportService służący do importowania komunikatów z EGiB do lokalnej bazy danych. Instalacja usługi Bmt.Moz.EGiBImportService znajduje się w katalogu: C:\ BmtServices\MOZ\EGiBImportService\ Konfiguracja odbywa się przez edycję plików Bmt.Moz.EGiBImportService.exe.config i log4net.config.xml opisanych poniżej. Plik Bmt.Moz.EGiBImportService.exe.config jest odpowiedzialny za konfigurację aplikacji Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia ogólne dla aplikacji (appsettings) Ścieżka do katalogu z którego mają być importowane dane. MasterPath c:\bmtservices\moz\ftp\import Czas w sekundach, po którym zostaje usunięty katalog z niekompletnymi danymi do zaimportowania. TimeOut 1800 Ścieżka do pliku BmtData.xml zawierającego wewnętrzną konfigurację ORM wykorzystywanego w aplikacji BmtDataXmlFilePath c:\bmt\moz\egibimportservice\bmtdata.xml Tryb importowania komunikatów do bazy danych: Overwrite nadpisuje komunikaty w bazie, Break przerywa działanie aplikacji, jeżeli dany komunikat znajduje się w bazie, ImportMode Append jeżeli dany komunikat znajduje się w bazie, to nie zostanie on zmieniony Overwrite Ścieżka do katalogu zawierającego pliki.xsd, służące do walidacji pliku.gml. XsdDirPath c:\bmt\moz\egibimportservice\xsd Ścieżka do pliku zsin.xslt służącego do transformacji z pliku.gml do.xml. XsltFilePath C:\BmtServices\MOZ\ftp\xslt\zsin.xslt Ścieżka do katalogu gdzie mają się generować pliki.log LogPath c:\bmtservices\moz\logs Ustawienia parametrów połączeń z bazą danych (connectionstrings) Parametry połączenia z bazą danych dla aplikacji Wartości domyślne: dbconn.connectionstring connectionstring="data source=localhost:1630/xe;user id=moz;password=moz;" providername="oracle.dataaccess.client" 8

9 Plik konfiguracyjny log4net.config służy do określenia parametrów logowania zdarzeń w systemie. Plik ten znajduje sie w następującym katalogu uslugi Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia sposobów logowania (appender) Ścieżka do pliku, w którym zapisywane są logowane zdarzenia. Wartość ta jest ignorowana przez aplikację (patrz pkt.3 parametr LogPath) File <file value=" C:\BmtServices\MOZ\logs\errorImport.log" /> Określa, czy wartości są dopisywane do pliku. appendtofile <appendtofile value="true" /> Określa parametr jaki parametr pliku log ma determinować stworzenie nowego pliku. rolling style <rollingstyle value="size"/> Ilość plików backupu dla pliku log. maxsizerollbackups <maxsizerollbackups value="10"/> Maksymalna wielkość jednego pliku(backupu) log. maximumfilesize <maximumfilesize value="100mb"/> Czy nazwa pliku log ma być statyczna. staticlogfilename <staticlogfilename value="true"/> Określa stronę kodową pliku. Encoding <encoding value="utf-8"/> Format zapisu logowanych danych Layout <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <conversionpattern value="%date - %message%newline"/> Ustawienia modułów zapisujących logi (logger) Określa poziom logowania - informacje o jakiej ważności są zapisywane Wartość domyślna dla logowania błędów: Level <level value="warn" /> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <level value="info" /> Określa, który sposób logowania zostanie zastosowany do zapisania danych Wartość domyślna dla logowania błędów: appender-ref appender-ref ref="rollingerrorfileappender"/> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <appender-ref ref="infofileappender"/> Usługa system Windows Bmt.ZSiNService Usługa Bmt.ZsinService jest komponentem pośredniczącym w komunikacji z serwisem Zsin Instalacja usługi Bmt.ZsinService znajduje się w katalogu: C:\BmtServices\MOZ\ZSiNService\ Konfiguracja odbywa się przez edycję plików Bmt.ZsinService.exe.config i log4net.config.xml opisanych poniżej. Plik Bmt.ZsinService.exe.config znajduje się w katalogu usługi. Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia ogólne dla aplikacji (appsettings) Ścieżka do pliku BmtData.xml zawierającego wewnętrzną konfigurację ORM wykorzystywanego w aplikacji BmtDataXmlFilePath c:\bmt\moz\egibimportservice\bmtdata.xml Ścieżka do katalogu gdzie mają się generować pliki.log oraz pliki.xml i.sig pobrane z serwisu. MasterPath c:\bmtservices\moz\logs Ustawienia parametrów połączeń z bazą danych (connectionstrings) Parametry połączenia z bazą danych dla aplikacji Wartości domyślne: dbconn.connectionstring connectionstring="data source=localhost:1630/xe;user id=moz;password=moz;" providername="oracle.dataaccess.client" 9

10 Plik konfiguracyjny log4net.config służy do określenia parametrów logowania zdarzeń w systemie. Plik ten znajduje sie w katalogu aplikacji Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia sposobów logowania (appender) Ścieżka do pliku, w którym zapisywane są logowane zdarzenia. Wartość ta jest ignorowana przez aplikację (patrz pkt.5 parametr MasterPath) File <file value=" c:\bmtservices\moz\logs\error.log" /> Określa, czy wartości są dopisywane do pliku. appendtofile <appendtofile value="true" /> Określa parametr jaki parametr pliku log ma determinować stworzenie nowego pliku. rolling style <rollingstyle value="size"/> Ilość plików backupu dla pliku log. maxsizerollbackups <maxsizerollbackups value="10"/> Maksymalna wielkość jednego pliku(backupu) log. maximumfilesize <maximumfilesize value="100mb"/> Czy nazwa pliku log ma być statyczna. staticlogfilename <staticlogfilename value="true"/> Określa stronę kodową pliku. Encoding <encoding value="utf-8"/> Format zapisu logowanych danych Layout <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <conversionpattern value="%date - %message%newline"/> Ustawienia modułów zapisujących logi (logger) Określa poziom logowania - informacje o jakiej ważności są zapisywane Wartość domyślna dla logowania błędów: Level <level value="warn" /> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <level value="debug" /> Określa, który sposób logowania zostanie zastosowany do zapisania danych Wartość domyślna dla logowania błędów: appender-ref appender-ref ref="rollingerrorfileappender"/> Wartość domyślna dla logowania zdarzeń aplikacji: <appender-ref ref="infofileappender"/> Aplikacja sieci Web Panel administracyjny Instalacja aplikacji MOZU znajduje się w katalogu: C:\BmtIisApps\MOZU\ Aplikacja została skonfigurowana w menadżerze aplikacji IIS pod aliasem mozu w ścieżce /mozu. Konfiguracja odbywa się przez edycję plików Web.config i log4net.config.xml opisanych poniżej. Wykaz parametrów konfiguracyjnych dla pliku Web.Config Nazwa parametru Opis parametru Ustawienia ogólne dla aplikacji (appsettings) Ścieżka do pliku BmtData.xml zawierającego wewnętrzną konfigurację ORM wykorzystywanego w aplikacji BmtDataXmlPath c:\bmtiisapps\mozu\app_data\configs\bmtdata.xml Ustawienia parametrów połączeń z bazą danych (connectionstrings) Parametry połączenia z bazą danych dla aplikacji Wartości domyślne: dbconn.connectionstring connectionstring="data source=localhost:1630/xe;user id=moz;password=moz;" providername="oracle.dataaccess.client" Plik konfiguracyjny log4net.config.xml służy do określenia parametrów logowania zdarzeń w systemie. Plik ten znajduje sie w następującym podkatalogu: App_Data\configs\ 10

11 Nazwa parametru File appendtofile Layout Level appender-ref Opis parametru Ustawienia sposobów logowania (appender) Ścieżka do pliku, w którym zapisywane są logowane zdarzenia <file value="c:\bmtservices\moz\logs\mozupanel.log" /> Określa, czy wartości są dopisywane do pliku. <appendtofile value="true" /> Format zapisu logowanych danych <layout type="log4net.layout.patternlayout"> <conversionpattern value="%date [%thread] %-5level %logger [%property{ndc}] %newline %message%newline" /> </layout> Ustawienia modułów zapisujących logi (logger) Określa poziom logowania - informacje o jakiej ważności są zapisywane <level value="error" /> Określa, który sposób logowania zostanie zastosowany do zapisania danych <appender-ref ref="fileappender" /> 3.4 Baza danych Całość danych przechowywana będzie w bazie Oracle 11g XE. Instalacja wersji testowej znajduje się pod adresem: :1630/XE schemat MOZ Typ wyliczeniowy Typ komunikatu Typ komunikatu przechowywany w buforze Nazwa SLO_TYP Komentarz: Typ wyliczeniowy Typ komunikatu Indeksy: ID - SLO_TYP_PK SLO_TYP Liczba 2 Klucze: GLOWNY - SLO_TYP_PK ID NUMBER Tak Identyfikator typu komunikatu OPIS VARCHAR2(100) Tak Opis typu Typ wyliczeniowy Status komunikatu Status (etap procesowania) komunikatu w buforze Nazwa SLO_STATUS Komentarz: Typ wyliczeniowy Status komunikatu Indeksy: ID - SLO_STATUS_PK SLO_STATUS Liczba 3 ID NUMBER Tak Identyfikator statusu Klucze: GLOWNY - SLO_STATUS_PK 11

12 OPIS VARCHAR2(100) Tak Opis statusu STATUSZSIN NUMBER Nie Identyfikator statusu z serwisu ZSIN jeżeli dotyczy Typ wyliczeniowy Role użytkownika Poziomy dostępu dla użytkownika Nazwa USER_ROLES Komentarz: Typ wyliczeniowy Role użytkownika Indeksy: USER_ROLES Liczba 2 Klucze: ID NUMBER Tak NAME VARCHAR2(100) Tak Bufor komunikatów Bufor komunikatów Nazwa KOMUNIKAT Komentarz: Bufor komunikatów Indeksy: ID - KOMUNIKAT_PK KOMUNIKAT Liczba 12 Klucze: GLOWNY - KOMUNIKAT_PK OBCY - KOMUNIKAT_TYP_FK OBCY - KOMUNIKAT_STATUS_FK ID NUMBER Tak Wewnętrzny identyfikator komunikatu DATA DATE Tak Data komunikatu PDF_FINAL BLOB Nie Końcowy pdf zawierajacy wszystkie składowe do wysylki STATUS NUMBER Tak Status komunikatu XMLSIG BLOB Nie Podpis cyfrowy xml PDFSIG BLOB Nie Podpis cyfrowy pdf TYPKOMUNIKATU NUMBER Tak Typ komunikatu IDENTYFIKATORZSIN VARCHAR2(1000) Nie Identyfikator komunikatu w IPE KODBLEDUZSIN VARCHAR2(1000) Nie Status błędu komunikatu w IPE OPISBLEDUZSIN VARCHAR2(1000) Nie Opis błędu komunikatu w IPE LISTABLEDOWZSIN CLOB Nie Lista błędów dla komunikatu w IPE KATALOG VARCHAR2(2000) Nie Nazwa katalogu zawierającego pliki komunikatu (na czas ładowania) Historia zdarzeń dla komunikatu Historia zdarzeń dla komunikatu w 12

13 Nazwa KOMUNIKAT_HISTORIA Komentarz: Historia komunikatu Indeksy: ID - KOMUNIKAT_HIST_PK KOMUNIKAT_HISTORIA Liczba 5 Klucze: GLOWNY - KOMUNIKAT_HIST_PK ID NUMBER Tak Id historii ID_KOMUNIKAT NUMBER Tak Identyfikator komunikatu DATA DATE Nie Data wpisu OPIS VARCHAR2(4000) Nie Opis zdarzenia ID_USER NUMBER Nie Id użytkownika Tymczasowe składowe tworzące załącznik PDF dla komunikatu Do momentu oznaczenia do wysyłki dokumenty załącznika przechowywane są w formie odrębnych plików złączanych w jeden wspólny w momencie wysyłki lub składania podpisu elektronicznego KOMUNIKAT_SKLADOWE Nazwa KOMUNIKAT_SKLADOWE Liczba 5 Komentarz: Tymczasowe składowe tworzące załącznik PDF dla komunikatu Indeksy: ID - KOMUNIKAT_SKLADOWE_PK Klucze: GLOWNY - KOMUNIKAT_SKLADOWE_PK ID NUMBER Tak ID_KOMUNIKAT NUMBER Nie PLIK BLOB Nie ORDR NUMBER Nie NAZWA_PLIKU VARCHAR2(2000) Nie Systemowa - parametry modułu Parametry modułu Nazwa PARAMETRY Komentarz: Parametry modułu Indeksy: PARAMETRY Liczba 1 Klucze: XML XMLTYPE Tak Dane XML 13

14 3.4.8 Systemowa - użytkownicy systemu Dane dostępowe użytkowników Nazwa USERS Komentarz: Użytkownicy Indeksy: ID - USERS_PK USERS Liczba 6 Klucze: GLOWNY - USERS_PK ID NUMBER Tak Identyfikator użytkownika USERNAME VARCHAR2(100) Tak Login PASS VARCHAR2(100) Tak hasło (zakodowane) IMIE VARCHAR2(100) Tak Imiona NAZWISKO VARCHAR2(100) Tak Nazwisko ID_ROLE NUMBER Tak Identyfikator roli 14

15 4 Historia Lp. Data Wersja Sporządził Opis prac Michał Utworzenie dokumentu z rozdziałami Wstęp, Zakres pilotażu, Moduł Kiedrowski obsługi zawiadomień, Historia. 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD

XWD opis programu. Ekspert Systemy Informatyczne: XWD EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. 71-181 Szczecin, Somosierry 30a tel.801 066 102, 91 85 22 102 XWD opis programu Data dokumentu: 2014-07-18 Autor dokumentu: Łukasz Bulak (lub@ekspert.szczecin.pl)

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo